MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Amosa

Proroctwo Amosa

TYTUŁ (1,1)
11 Słowa Amosa spośród pasterzy z Tekue, co widział o Izraelu za dni Ozjasza, króla judzkiego, i za dni Jeroboama, syna Joasa, króla izraelskiego, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi.CZĘŚC I(1,2 – 2,16)SĄD NAD NARODAMI I NAD IZRAELEM SĄD NAD NARODAMI (1,2 – 2,3). Nad Syryjczykami (2-5), Filistynami (6-8), Tyryjczykami (9-10), Edomitami (11-12), Am monitami (13-15), Moabitami (2,1-3).2 I rzekł: Pan z Syjonu zaryczy, a z Jeruzalem wyda głos swój; i płakały ozdoby pasterzów, a usechł szczyt Karmelu.3 To mówi Pan: Dla trzech występków Damaszku i dla czterech nie nawrócę go: ponieważ zmłócili wozami żelaznymi Galaad.4 I poślę ogień do domu Azaela i pożre domy Benadada.5 I skruszę zaworę Damaszku, i wytracę mieszkańców z pola bałwana i trzymającego berło z domu rozkoszy, i będzie zaprowa dzony lud syryjski do Cyreny, mówi Pan.6 – To mówi Pan: Dla trzech występków Gazy i dla czterech nie odwrócę tego: iż przenieśli pojmanie doskonałe, aby je zamknąć w Idumei.7 I puszczę ogień na mury Gazy, i pożre domy jej.8 I wytracę mieszkańców z Azotu i trzymającego berło z Askalonu, i obrócę rękę moją na Akkaron, i zginą pozostali z Filistynów, mówi Pan Bóg.9 – To mówi Pan: Dla trzech występków Tyru i dla czterech nie odwrócę tego: dlatego, że zamknęli pojmanie doskonałe w Idumei, a nie wspomnieli przymierza braterskiego.10 I puszczę ogień na mur Tyru, i pożre domy jego.11 – To mówi Pan: Dla trzech występków Edomu i dla czterech nie odwrócę tego: przeto iż prześladował mieczem brata swego i zgwałcił miłosierdzie swoje, i wytrwał dłużej w zapalczywości swojej, i zagniewanie swe zachował aż do końca.12 Puszczę ogień na Teman, i pożre domy Bosry.13 – To mówi Pan: Dla trzech występków synów Ammona i dla czterech nie odwrócę tego: dlatego że rozcinał brzemienne Galaadu, żeby rozszerzyć granice swoje.14 A rozniecę ogień na murze Rabby i pożre domy jej wśród okrzyków wojennych w dzień bitwy i z wichrem w dzień zawieruchy.15 I pójdzie Melchom w niewolę, on i książęta jego razem, mówi Pan.
21 Z To mówi Pan: Dla trzech występków Moabu i dla czterech nie odwrócę tego: dlatego, że spalił kości króla idumejskiego aż na popiół.2 I puszczę ogień na Moab, i spali domy Kariotu, i umrze wśród wrzawy Moab, przy odgłosie trąby;3 i wytracę sędziego spósród niego, i wszystkich książąt jego pobiję ż nim, mówi Pan. SĄD NAD KRÓLESTWAMI JUDY I IZRAELA (2,4-16). Nad ludą (4-5). Nad Izraelem: jego występki (6-8); dobrodziejstwa Boże (9-12); kara (13-16).4 To mówi Pan: Dla trzech występków Judy i dla czterech nie odwrócę tego: przeto że odrzucił zakon Pański, a przykazań jego nie zachował; bo ich zwiodły bałwany ich, za którymi chodzili ojcowie ich.5 I puszczę ogień na Judę, i pożre domy Jeruzalem.6 – To mówi Pan: Dla trzech występków Izraela i dla czterech nie odwrócę tego: dlatego że sprzedał za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za obu wie.7 Oni trą w prochu ziemi głowy ubogich, a drogę poniżonych skrzy wiają, i syn i ojciec jego chodzili do dziewki, aby znieważać imię święte moje.8 I na szatach zastawnych siadali koło każdego ołtarza, a wino skazanych pili w domu boga swego.9 – A ja wygładziłem przed nimi Amorejczyków, których wysokość jak wysokość cedrów, a oni mocni jak dęby; i starłem owoc jego z wierzchu, a korzenie jego ze spodu.10 Ja to sprawiłem, że wyszliście z ziemi Egipskiej, i wodziłem was po puszczy czterdzieści lat, żebyście posiedli ziemię Amorejczyków.11 I wzbudziłem z synów waszych proroków, a z młodzieńców waszych nazarejczyków. Czy nie tak jest, synowie Izraelowi? mówi Pan.12 A będzieáe nazarejczykom podawać wino, a prorokom rozkażecie mówiąc: “Nie prorokujcie!”13 – Otóż ja będę skrzypiał pod wami, jako skrzypi wóz wyłożony sianem.14 I zginie ucleczka od prędkiego, a mocny nie otlzyma siły swojej i mocarz nie wyzwoli duszy swojej.15 I dzierżący łuk nie ostoi się, a prędki nogami swymi nie będzie wybawiony, a kto wsiada na koń, nie zachowa duszy swej,16 i kto mężnego serca między mocarzami, nago uciekać będzie dnia owego, mówi Pan.CZĘŚC 1I(3,1 – 6,15)PROROCTWA PRZECIW KRÓLESTWU IZRAELSKIEMU PEWNOŚĆ KARY, GROŻĄCEJ IZRAELOWI ZA JEGO WYSTĘPKI (3,1-15).Uprzywilejowane stanowisko Izraela pociągnie za sobą surowszy wymiar sprawiedliwości (I-2). Pewność kary, zapowiadanej przez proroka w imieniu Boga (3-8). Niech się poganie przypatrzą występkom Samarü (9-10). Kara dosięgnie tę ziemię (I I), zaledwie mała garstka ocaleje (12); ołtarze Betelu i patace będą zburzone (13- I 5).
31 Słuchajcie słowa, które Pan mówił o was, synowie Izraelowi, o wszystkim rodzie, który wywiodłem z ziemi Egipskiej, mówiąc:2 “Tylko was poznałem ze wszystkich rodów ziemi, dlatego nawiedzę na was wszystkie nieprawości wasze.”3 – Czy pójdą dwaj razem, jeśli się nie zgodzą ? 4 Czy zaryczy lew w lesie, jeśli łupu mieć nie będzie? Czy szczenię Iwie wypuści głos z legowiska swego, jeśli czego nie złapie?5 Czy wpadnie ptak do sidła na ziemi bez ptasznika? Czy podniesie się sidło z ziemi, pierwej niźli co pochwyci ?6 Czy zabrzmi trąba w mieście, a lud się nie zlęknie? Czy będzie w mieście nieszczęście, którego by Pan nie uczynił?7 Bo Pan Bóg niczego nie czyni, bez ujawnienia swej tajemnicy sługom swoim, prorokom.8 Lew zaryczy, któż się nie zlęknie? Pan Bóg przemówił, któż prorokować nie będzie?9 – Dajcież słyszeć w domach Azotu i w domach ziemi Egipskiej, i powiedzcie: Zbierzcie się na góry Samarii, a obaczcie szaleństwa wielkie wpośród niej i ucisk cierpią cych we wnętrzu jej.10 I nie umieli czynić prawości, mówi Pan, skarbiąc nieprawość i łupiestwo w domach swoich.11 – Przeto to mówi Pan Bóg: Będzie uciśniona i okrążona ziemia, i zdarta będzie z ciebie moc twoja, rozgrabią domy twoje.12 To mówi Pan: Jak gdyby wyrwał pasterz z paszczęki lwa dwie golenie albo koniec ucha, tak wyrwani będą synowie Izraelowi, którzy mieszkają w Samarii na stronie łóżka i na łożu damasceńskim.13 Słuchajcie, a oświadczcie w domu Jakubowym, mówi Pan, Bóg zastępów;14 bo w dzień, gdy nawiedzać pocznę przestępstwa Izraela, nawiedzę go i ołtarze Betelu, i obcięte będą rogi ołtarza, i upadną na ziemię.15 I porażę dom zimowy z domem letnim, i zginą domy z kości słoniowej, i będą rozwalone liczne domy, mówi Pan. WYSTĘPKI I KARA NIEWIAST SAMARYJSKICH (4,1-3).
41 Słuchajcie słowa tego, krowy tłuste, które jesteście na górze samaryjskiej, które uciskacie nędzarzów i niszczycie ubogich, które mówicie panom swym: “Przynieście, a będziemy pić!”2 Przysiągł Pan Bóg na świętość swoją, że oto dni przyjdą na was i wyniosą was na drzewcach, a ostatki wasze w garncach warzących.3 I dziurami wynijdziecie, jedna naprzeciw drugiej, a będziecie rzucone do Armon, mówi Pan. CZCZOŚĆ KULTU – BEZSKUTECZNOŚĆ KAR (4,4-13). Izraelici, zwiedzeni blaskiem zewnętrznego kultu (4-5), nie zrozumieli przestrogi, jaką im Bóg dawał przez różne klęski (6-11). Dlatego niech się przygotują na ostateczną karę (12-13).4 Chodźcie do Betelu – a bezbożnieczyńcie, do Galgali – a mnóżcie przestępstwa, i przynoście rano ofiary wasze, przez trzy dni dziesięciny wasze.5 I ofiarujcie chwałę z kwaszonego, obwołujcie dobrowolne ofiary i opowiadajcie; boście tak chcieli, synowie izraelscy, mówi Pan Bóg.6 -Stąd i ja dałem wam zdrętwienie zębów we wszystkich miastach waszych i niedostatek chleba po wszystkich miejscach waszych, a nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan.7 Ja też wstrzymałem od was deszcz, gdy jeszcze były trzy miesiące od żniwa, i spuszczałem deszcz na jedno miasto, a na drugie miasto nie spuszczałem, część jedna była polana deszczem, a część, na którą nie spuściłem deszczu, wyschła.8 I przyszły dwa i trzy miasta do jednego miasta, aby pić wodę, i nie napiły się, a nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan.9 Karałem was wiatrem palącym i suszą; mnóstwo ogrodów waszych i winnic waszych, oliwnice wasze i figownice wasze pożerała gąsienica, a nie wróciliście się do mnie, mówi Pan.10 Puściłem na was śmierć na sposób egipski, pozabijałem mieczem młodzieńców waszych aż do pojmania koni waszych, i uczyniłem, że przyszła zgnilizna obozów waszych do nozdrzy waszych, a nie wróciliście się do mnie, mówi Pan.11 Wywróciłem was, jak wywrócił Bóg Sodomę i Gomorę, i staliście się jak głownia wyrwana z ognia, a nie wróciliście się do mnie, mówi Pan.12 – Przeto to uczynię tobie, Izraelu! A gdy ci to uczynię, przygotuj się, by wyjść naprzeciw Panu, Bogu twemu, Izraelu!13 Bo oto tworzący góry i stwarzający wiatr, i oznajmiający człowiekowi mowę swoją, czyniący mgłę poranną, a chodzący po wyżynach ziemi: Pan, Bóg zastępów, imię jego. NOWE NAPOMNIENIA (5,1-17). Żal proroka nad bliskim upadkiem Izraela (1-3), który nie szuka Pana, jak nalety (4-9), a wykracza na rótne sposoby przeciw sprawiedliwości (10-13), podczas gdy tylko spełnianie dobrych uczynków mogłoby jeszcze wyjednać u Boga zmiłowanie (14-15). Zguba wisi nad Izraelem (16-17).
51 I Słuchajcie słowa tego, które ja podnoszę nad wami jako narzekanie: “Dom Izraelów upadł i więcej nie powstanie.2 Dziewica Izraelska rzucona jest na ziemię swoją, nie ma, kto by ją podniósł “3 Bo to mówi Pan Bóg: W mieście, z którego wychodziło tysiąc, pozostanie stu, a z którego wychodziło stu, pozostanie dziesięciu w domu Izraelowym.4 Bo to mówi Pan domowi Izraelowemu: Szukajcie mię, a żyć będziecie!5 A nie szukajcie Betelu, do Galgali nie chodźcie i do Bersabei nie przejdziecie; bo Galgala w niewolę zaprowadzone będzie, a Betel będzie niepożyteczne.6 Szukajcie Pana, a żyjcie, aby snadź nie zapalił się jak ogień dom Józefa,i pożre, a nie będzle, kto by ugasił Betel.7 Wy, którzy sąd w piołun obracacie, a sprawiedliwość na ziemi opuszczacie.8 Tego, który uczynił Wóz niebieski i Kosę, i który obraca ciemność w zaranie, a dzień w noc odmienia; który woła wody morskie i wylewa je na powierzchnię ziemi,9 Pan imię jego. Który się uśmiecha w zburzeniu mocnego i spustoszenie na mocarza przywodzi.10 – Nienawidzili karcącego w bramie, a mówiącym doskonale brzydzili się.11 Przeto, ponieważ łupiliście ubogiego, a łup wyborny braliście od nlego: domy z kamienia kwadratowego zbudujecie, a nie będziecie w nich mieszkać, winnic rozkosznych nasadzicie, a wina ich pić nie będziecie.12 Bo poznałem liczne występki wasze i mocne grzechy wasze: nieprzyjaciele sprawledliwego, biorący dar, a ubogich uciskający w bramie.13 Przeto roztropny w tym czasie milczeć będzie, bo czas zły jest.14 – Szukajcie dobra a nie zła, żebyście żyli, a będzie Pan, Bóg zastępów z wami, jak mówiliście.15 Miejcie zło w nienawiści, a miłujcie dobro i ustanówcie w bramie sąd, może się Pan, Bóg zastępów, zmiłuje nad ostatkiem Józefa.16 – Przeto to mówi Pan, Bóg zastępów, panujący: Po wszystkich ulicach narzekanie, a po wszystkich miejscach, które zewnątrz są, powiedzą: “Biada, biada!” I będą przyzywać oracza na płacz a do narzeka nia tych, którzy umieją narzekać.17 I po wszystkich winnicach będzie narzekanie, bo przejdę przez pośrodek ciebie, mówi Pan. DZIEŃ PAŃSKI (5,18-27). Oczekiwany rzez wielu jako dzień triumfu stanie się on dniem klęski (18-20). Kult czysto zewnętrzny, znienawidzony przez Boga, nie uchroni od katastrofy (21-24); czterdziestoletni pobyt na puszczy Izraelitów niech będzie przestrogą (25)! Kult bałwanów skończy się wygnaniem (26-27).18 Biada pożądającym dnia Pańskiego! Cóż wam po nim? Dzień ten Pański to ciemność, a nie światłość.19 Jak gdyby uciekał mąż przed lwem, a zabiegł mu niedźwiedź; a wszedłszy do domu i podparł się ręką swą na ścia nie, a ukąsiłby go wąż.20 Czy nie ciemnością dzień Pański, a nie światłością; i mrok, a nie jasność w nim ?21 – Mam w nienawiści i odrzuciłem święta wasze, ani nie przyjmę woni zgromadzeń waszych.22 A jeśli mi ofiarować będziecie całopalenia i dary wasze, nie przyjmę i na śluby tłustości waszych nie spojrzę.23 Odejmij ode mnie zgiełk pieśni twoich i piosenek24 liry twojej słuchać nie będę. I odkryje się sąd jak woda, a sprawiedli wość jak potok gwałtowny.25 – Czy składaliście mi ofiary i obiatę na puszczy przez czterdzieści lat, domu Izraelski?26 I nosiliście namiot Molochowi waszemu i obraz bałwanów waszych, gwiazdę boga waszego, które uczyniliście sobie.27 I uczynię, że się przesiedlicie za Damaszek, mówi Pan, Bóg zastępów imię jego. FAŁSZYWE BEZPIECZEŃSTWO BOGACZÓW (6,1-15). Ufni w swe bogactwa, żyją rozkosznie, a nie chcą widzieć grożącej królestwu ruiny (1-6). Dlatego pójdą na wygnanie (7), domy ich będą zburzone, a wielu z nich życie postrada (8-12). Pełni pychy, nadużywali swej potęgi do niesprawiedliwości (13-14). Znajdzie się naród, przez który Bóg ich ukarze (IS).
6

Warsz. King J. 61 Tłum. GrEn. Толк. Biada wam, którzy jesteście bogaci na Syjonie, a pokładacie ufność w górze samaryjskiej, co celniejsi, głowy ludów, chodzący wyniośle do domu Izraelskiego!Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую именитым первенствующего народа, к которым приходит дом Израиля! Лю1тэ ўничижaющымъ сіHна и3 ўповaющымъ на г0ру самарjйскую: њб8имaша начaтки kзhкwвъ, и3 внид0ша къ ни6мъ д0мъ ї}левъ. 6,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΟὐαὶ ouai
INJ
οὐαίouaiwoe!Woe
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the ones
ἐξουθενοῦσιν exouthenousin
V-PAPMP
strong:GV-PAPMPstrong:GV-PAPMPstrong:GV-PAPMP 
Σιων siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the ones
πεποιθόσιν pepoithosin
V-RAPMP
πείθωpeithōto persuadeyielding
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ὄρος oros
N-ASN
ὄροςorosmountainmountain
Σαμαρείας·     samareias
N-GSF
ΣαμάρειαsamareiaSamaria[covering]
ἀπετρύγησαν apetrugēsan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
ἀρχὰς archas
N-APF
ἀρχήarchēbeginningheads
ἐθνῶν,     ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesof nations,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰσῆλθον eisēlthon
V-AAI-3P
εἰσέρχομαιeiserchomaito enter[3entered
αὐτοί.     autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οἶκος oikos
N-NSM
οἶκοςoikoshouse1 house
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Zajdźcie do Chalane i obaczcie, a stamtąd idźcie do Emat wielkiego i zstąpcie do Get filistyńskiego i doˇnajlepszych ich królestw, czy szersze są granice ich niż granice wasze.Пройдите в Калне и посмотрите, оттуда перейдите в Емаф великий и спуститесь в Геф Филистимский: не лучше ли они сих царств? не обширнее ли пределы их пределов ваших? Мимоиди1те халaну вси2 и3 ви1дите, и3 прейди1те tтyду во є3мafъ вели1кій и3 сни1дите tтyду въ гefъ и3ноплемeнникwвъ, крэпчaйшыz t всёхъ цaрствъ си1хъ, ѓще б0льши сyть предёлы и4хъ предBлъ вaшихъ; 6,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιάβητε diabēte
V-AAM-2P
διαβαίνωdiabainōto crossPass over
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἴδετε idete
V-AAM-2P
εἴδωeidōto knowbehold,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διέλθατε dielthate
V-AAM-2P
διέρχομαιdierchomaito pass throughgo through
ἐκεῖθεν ekeithen
ADV
ἐκεῖθενekeithenfrom therefrom there
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
Εμαθ emath
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Ραββα rabba
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
κατάβητε katabēte
V-AAM-2P
καταβαίνωkatabainōto come/go downgo down
ἐκεῖθεν ekeithen
ADV
ἐκεῖθενekeithenfrom there[embryo]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
Γεθ geth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἀλλοφύλων,     allofulōn
A-GPM
ἀλλόφυλοςallofulosforeignerPhilistines!
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who[2the
κρατίστας kratistas
A-APFS
κρείσσωνkreissōngreater[fasting]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from4out of
πασῶν pasōn
A-GPF
πᾶςpasall[tongue]
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
βασιλειῶν basileiōn
N-GPF
βασίλειοςbasileioskingly[bright spot]
τούτων,     toutōn
D-GPF
τούτωνtoutōnof these[to sprinkle]
εἰ ei
CONJ
εἰeiif1Are ]?
πλέονα pleona
A-NPN
πολύςpolusmuch[4greater than
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
ὅρια horia
N-NPN
ὅριονhorionregion5their borders
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who 
ὑμετέρων humeterōn
A-GPN
ὑμέτεροςhumeterosyour2your
ὁρίων.     horiōn
N-GPN
ὅριονhorionregion3borders]?
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Wy, którzy jesteście odłączeni na dzień zły, a przybliżacie się do stolicy nieprawości.Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, - Приходsщіи въ дeнь ѕ0лъ, приближaющіисz и3 прикасaющіисz суббHтамъ лжи6вымъ, 6,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoThe ones
ἐρχόμενοι erchomenoi
V-PMPRP
ἔρχομαιerchomaito come/gocoming
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
ἡμέραν hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeraday[2day
κακήν,     kakēn
A-ASF
κακόςkakosevil/harm1an evil];
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
ἐγγίζοντες engizontes
V-PAPRP
ἐγγίζωengizōto come nearapproaching
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐφαπτόμενοι efaptomenoi
V-PMPRP
strong:GV-PMPRPstrong:GV-PMPRPstrong:GV-PMPRP 
σαββάτων sabbatōn
N-GPN
σάββατονsabbatonSabbath[2Sabbaths
ψευδῶν,     pseudōn
A-GPN
ψευδήςpseudēsfalse1false];
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Którzy sypiacie na łożach słoniowych, a rozpustujecie na pościelach waszych; którzy jadacie baranka z trzody i cielce spośród stada.вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов с тучного пастбища, спsщіи на nдрёхъ t костeй слон0выхъ и3 ласкосeрдствующіи на постeлехъ свои1хъ, kдyщіи кHзлища t пaствъ и3 тельцы2 млек0мъ питaємы t среды2 стaдъ: 6,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
καθεύδοντες katheudontes
V-PAPRP
καθεύδωkatheudōto sleepsleeping
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
κλινῶν klinōn
N-GPF
κλίνηklinēbedbeds
ἐλεφαντίνων elefantinōn
A-GPF
ἐλεφάντινοςelefantinosmade of ivoryof ivory,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατασπαταλῶντες kataspatalōntes
V-PAPRP
strong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRP 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
στρωμναῖς strōmnais
N-DPF
strong:GN-DPFstrong:GN-DPFstrong:GN-DPF 
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔσθοντες esthontes
V-PAPRP
ἐσθίωesthiōto eateating
ἐρίφους erifous
N-APM
ἔριφοςerifosa goatkids
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
ποιμνίων poimniōn
N-GPN
ποίμνιονpoimnionflockflocks,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μοσχάρια moscharia
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
μέσου mesou
A-GSN
μέσοςmesosmidstmidst
βουκολίων boukoliōn
N-GPN
strong:GN-GPNstrong:GN-GPNstrong:GN-GPN 
γαλαθηνά,     galathēna
A-APN
strong:GA-APNstrong:GA-APNstrong:GA-APN 
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Którzy śpiewacie przy dźwięku harfy; mniemali, że mieli jak Dawid narzędzia muzyczne.поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, плeщущіи ко глaсу пищaлей, ѓки стоsща мнёша, ґ не ћкw бэжaща: 6,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
ἐπικροτοῦντες epikrotountes
V-PAPRP
strong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRP 
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withalong with
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
φωνὴν fōnēn
N-ASF
φωνήfōnēvoice/soundsound
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who 
ὀργάνων organōn
N-GPN
strong:GN-GPNstrong:GN-GPNstrong:GN-GPN 
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how(as
ἑστῶτα hestōta
V-RAPAS
ἵστημιhistēmito standbeing established
ἐλογίσαντο elogisanto
V-AMI-3P
λογίζομαιlogizomaito countthey considered them,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐχ ouch
ADV
οὐounonot
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
φεύγοντα·     feugonta
V-PAPAS
φεύγωfeugōto fleefleeting;)
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Którzy piją czaszami wino i przedniejszym olejkiem się namaszczają, a wcale się nie przejmowali upadkiem Józefa.пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями, и не болезнуете о бедствии Иосифа! пію1щіи процэжeное віно2 и3 пeрвыми вонsми мaжущіисz, и3 не страдaху ничес0же въ сокрушeніи їHсифовэ. 6,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
πίνοντες pinontes
V-PAPRP
πίνωpinōto drinkdrinking
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
διυλισμένον diulismenon
V-APPAS
strong:GV-APPASstrong:GV-APPASstrong:GV-APPAS 
οἶνον oinon
N-ASM
οἶνοςoinoswine1wine],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who[2 the
πρῶτα prōta
A-APN
πρῶτοςprōtosfirst3foremost
μύρα mura
N-APN
ΜύραmuraMyra[Ishmaiah]
χριόμενοι chriomenoi
V-PMPRP
χρίωchriōto anoint1anointing themselves],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounothey suffered not
ἔπασχον epaschon
V-IAI-3P
πάσχωpaschōto sufferthey suffered not
οὐδὲν ouden
A-ASN
οὐδείςoudeisno oneanything
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
συντριβῇ suntribē
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
Ιωσηφ.     iōsēf
N-PRI
ἸωσήφiōsēfJoseph[Heleph]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. – Przeto teraz powędrują na przodzie wygnańców i będzie położony koniec gromadzie rozpustnych.За то ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. Сегw2 рaди нн7э плBнницы бyдутъ t начaла си1льныхъ, и3 tи1метсz ржaніе к0нско t є3фрeма. 6,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofOn account of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
νῦν nun
ADV
νῦνnunnownow
αἰχμάλωτοι aichmalōtoi
A-NPM
αἰχμάλωτοςaichmalōtoscaptivethey will be captives
ἔσονται esontai
V-FMI-3P
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromby
ἀρχῆς archēs
N-GSF
ἀρχήarchēbeginninga company
δυναστῶν,     dunastōn
N-GPM
δυνάστηςdunastēsrulerof mighty ones;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξαρθήσεται exarthēsetai
V-FPI-3S
ἐξαίρωexairōto expelthere shall be lifted away
χρεμετισμὸς chremetismos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
ἵππων hippōn
N-GPM
ἵπποςhipposhorseof horses
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
Εφραιμ.     efraim
N-PRI
ἘφραίμefraimEphraim[to leap]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Przysiągł Pan Bóg na duszę swoją, mówi Pan, Bóg zastępów: Brzydzę się ja pychą Jakuba, a domów jego nienawidzę i wydam miasto z mie szkańcami jego.Клянется Господь Бог Самим Собою, и так говорит Господь Бог Саваоф: гнушаюсь высокомерием Иакова и ненавижу чертоги его, и предам город и все, что наполняет его. Ћкw клsтсz гDь соб0ю, гlетъ гDь бGъ си1лъ: понeже гнушaюсz ѓзъ всeю ўкори1зною їaкwва и3 сeла є3гw2 возненави1дэхъ, и3 tвeргу грaдъ со всёми живyщими въ нeмъ. 6,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ὤμοσεν ōmosen
V-AAI-3S
ὄμνυμιomnumito swearlord swore an oath
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord swore an oath
καθ'     kath
PREP
κατάkataaccording toaccording to
ἑαυτοῦ heautou
D-GSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself, ,
Διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseBecause
βδελύσσομαι bdelussomai
V-PMI-1S
βδελύσσομαιbdelussomaito abhorI abhor
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI abhor
πᾶσαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallevery
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ὕβριν hubrin
N-ASF
ὕβριςhubrismistreatmentinsult
Ιακωβ iakōb
N-PRI
ἸακώβiakōbJacob[vision]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
χώρας chōras
N-APF
χώραchōracountry[2his places
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μεμίσηκα,     memisēka
V-RAI-1S
μισέωmiseōto hate1I have detested],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthat
ἐξαρῶ exarō
V-FAI-1S
ἐξαίρωexairōto expelI will lift away
πόλιν polin
N-ASF
πόλιςpoliscitycity
σὺν sun
PREP
σύνsunwithwith
πᾶσιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallall
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whothe ones
κατοικοῦσιν katoikousin
V-PAPMP
κατοικέωkatoikeōto dwell[trembling]
αὐτήν·     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. A jeśli pozostanie dziesięciu mężów w domu jednym, i ci pomrą.И будет: если в каком доме останется десять человек, то умрут и они, И# бyдетъ, ѓще њстaнутсz дeсzть мужeй во є3ди1нэмъ домY, ќмрутъ, и3 њстaнутсz њстaточніи: 6,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifif
ὑπολειφθῶσιν hupoleifthōsin
V-APS-3P
ὑπολείπωhupoleipōto leavethere should be left behind
δέκα deka
N-NUI
δέκαdekatenten
ἄνδρες andres
N-NPM
ἀνήρanērmanmen
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
οἰκίᾳ oikia
N-DSF
οἰκίαoikiahouse[2house
μιᾷ,     mia
A-DSF
εἷςheisone1one],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
ἀποθανοῦνται,     apothanountai
V-FMI-3P
ἀποθνήσκωapothnēskōto diethey shall die.
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ὑπολειφθήσονται hupoleifthēsontai
V-FPI-3P
ὑπολείπωhupoleipōto leave[sandal]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who[that]
κατάλοιποι,     kataloipoi
A-NPM
κατάλοιποςkataloiposremaining[to cover]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. I weźmie go bliski jego, i spali go, aby wynieść kości z domu, i powie temu, który jest wewnątrz domu:и возьмет их родственник их или сожигатель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящемуся при доме: есть ли еще у тебя кто? Тот ответит: нет никого. И скажет сей: молчи! ибо нельзя упоминать имени Господня. и3 в0змутъ свои2 и4хъ, и3 понyдzтсz и3знести2 кHсти и4хъ и3з8 д0му. И# речeтъ настоsтелємъ д0му: є3щe ли є4сть ў тебE; И# речeтъ: нёсть є3щE. И# речeтъ: молчи2, не и3меновaніz рaди и4мене гDнz. 6,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
λήμψονται lēmpsontai
V-FMI-3P
λαμβάνωlambanōto take[Jebusite]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
οἰκεῖοι oikeioi
A-NPM
οἰκεῖοςoikeiosof one’s household1their family members],
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
παραβιῶνται parabiōntai
V-PMS-3P
strong:GV-PMS-3Pstrong:GV-PMS-3Pstrong:GV-PMS-3P 
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἐξενέγκαι exenenkai
V-AAR
ἐκφέρωekferōto bring/carry outto bring forth
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ὀστᾶ osta
N-APN
ὀστέονosteonbonetheir bones
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
οἴκου·     oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshousehouse;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐρεῖ erei
V-FAI-3S
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakshall say
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the ones
προεστηκόσι proestēkosi
V-RAPMP
προΐστημιproistēmito set beforeset over
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
οἰκίας oikias
N-GSF
οἰκίαoikiahousehouse,
Εἰ ei
CONJ
εἰeiifIs
ἔτι eti
ADV
ἔτιetistillstill
ὑπάρχει huparchei
V-PAI-3S
ὑπάρχωhuparchōto be[Nacon]
παρὰ para
PREP
παράparafrom/with/besidewith
σοί;     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐρεῖ erei
V-FAI-3S
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakhe shall say,
Οὐκέτι·     ouketi
ADV
οὐκέτιouketinot any moreNo longer,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐρεῖ erei
V-FAI-3S
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakshall say,
Σίγα,     siga
V-PAM-2S
σιγάωsigaōbe silentQuiet,
ἕνεκα heneka
PREP
ἕνεκα, εἵνεκενhheneka einekenbecause ofso as
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoso as
μὴ
ADV
μήnotto not
ὀνομάσαι onomasai
V-AAR
ὀνομάζωonomazōto namename
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ὄνομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomanamename
κυρίου.     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. “Czy jest jeszcze u ciebie ?” A on odpowie: “Już koniec.” I rzecze mu: “Milcz, a nie wspominaj imienia Pańskiego.”Ибо вот, Господь даст повеление и поразит большие дома расселинами, а малые дома - трещинами. Понeже, сE, гDь заповёдаетъ и3 побіeтъ д0мъ вели1кій толчeніемъ и3 д0мъ мaлый разсэдeніемъ. 6,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecause[cistern]
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ἐντέλλεται entelletai
V-PMI-3S
ἐντέλλωentellōto ordergives charge,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πατάξει pataxei
V-FAI-3S
πατάσσωpatassōto strikehe shall strike
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshouse[2house
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
μέγαν megan
A-ASM
μέγαςmegasgreat1great]
θλάσμασιν thlasmasin
N-DPN
strong:GN-DPNstrong:GN-DPNstrong:GN-DPN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshouse[2house
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
μικρὸν mikron
A-ASM
μικρόςmikrossmall[Jarha]
ῥάγμασιν.     ragmasin
N-DPN
strong:GN-DPNstrong:GN-DPNstrong:GN-DPN 
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Bo oto Pan rozkaże i skarze dom większy obaleniem a dom mniejszy porysowaniem.Бегают ли кони по скале? можно ли распахивать ее волами? Вы между тем суд превращаете в яд и плод правды в горечь; Ѓще поженyтъ въ кaменіzхъ к0ни; и3 ѓще ўм0лкнутъ въ жeнстэмъ п0лу; ћкw њбрати1сте на гнёвъ сyдъ, и3 пл0дъ прaвды на г0ресть, 6,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰ ei
CONJ
εἰeiifShall
διώξονται diōxontai
V-FMI-3P
διώκωdiōkōto pursue[2pursue
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among3in
πέτραις petrais
N-DPF
πέτραpetrarock4 rocks
ἵπποι;     hippoi
N-NPM
ἵπποςhipposhorse1horses], .
εἰ ei
CONJ
εἰeiifshall
παρασιωπήσονται parasiōpēsontai
V-FMI-3P
strong:GV-FMI-3Pstrong:GV-FMI-3Pstrong:GV-FMI-3P 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongaround
θηλείαις;     thēleiais
A-DPF
θῆλυςthēlusfemalefemales, .
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ὑμεῖς humeis
P-NP
ὑμεῖςhumeisyou[Nineveh]
ἐξεστρέψατε exestrepsate
V-AAI-2P
ἐκστρέφωekstrefōbe warpedyou distorted
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2into
θυμὸν thumon
N-ASM
θυμόςthumoswrath3rage
κρίμα krima
N-ASN
κρίμαkrimajudgment1judgment],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καρπὸν karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruitfruit
δικαιοσύνης dikaiosunēs
N-GSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessof righteousness
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
πικρίαν,     pikrian
N-ASF
πικρίαpikriabitternessbitterness;
 
13 Tłum. GrEn. Толк. – Czy mogą biegać konie po skałach, albo czy można orać bawołami, że przemieniliście sąd w gorzkość, a owoc sprawiedliwości w piołun?вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите: "не своею ли силою мы приобрели себе могущество?" веселsщіисz ни њ є3ди1нэмъ сл0вэ блaзэ, глаг0лющіи: не крёпостію ли нaшею и4мамы р0ги; 6,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
εὐφραινόμενοι eufrainomenoi
V-PMPRP
εὐφραίνωeufrainōto celebratebeing glad
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
οὐδενὶ oudeni
A-DSM
οὐδείςoudeisno oneno
λόγῳ,     logō
N-DSM
λόγοςlogosword[2word
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
λέγοντες legontes
V-PAPRP
λέγωlegōto speaksaying,
Οὐκ ouk
ADV
οὐounoWas it not
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἰσχύι ischui
N-DSF
ἰσχύςischusstrengthour strength
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ἔσχομεν eschomen
V-AAI-1P
ἔχωechōto have/bewe had
κέρατα;     kerata
N-APN
κέραςkerashornhorns?
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Wy, którzy się radujecie niczym, którzy mówicie: “Czy nie mocą naszą wzięliśmy sobie rogi ?”Вот Я, говорит Господь Бог Саваоф, воздвигну народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас от входа в Емаф до потока в пустыне.Тёмже, сE, ѓзъ воздви1гну на вы2, д0ме ї}левъ, kзhкъ, гlетъ гDь бGъ си1лъ, и3 сокрушaтъ вaсъ є4же не вни1ти во є3мafъ и3 до водотeчи зaпадwвъ.6,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
ἐπεγείρω epegeirō
V-PAI-1S
strong:GV-PAI-1Sstrong:GV-PAI-1Sstrong:GV-PAI-1S 
ἐφ'     ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
ὑμᾶς,     humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
οἶκος oikos
N-NSM
οἶκοςoikoshouseO house
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ἔθνος,     ethnos
N-ASN
ἔθνοςethnosGentilesa nation.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐκθλίψουσιν ekthlipsousin
V-FAI-3P
strong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3P 
ὑμᾶς humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
μὴ
ADV
μήnotto not
εἰσελθεῖν eiselthein
V-AAR
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterenter
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
Εμαθ emath
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
χειμάρρου cheimarrou
N-GSM
χείμαρροςcheimarrosbrookrushing stream
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the
δυσμῶν.     dusmōn
N-GPF
δυσμήdusmēwestwest.
15 Tłum. GrEn. Толк. – Bo oto wzbudzę przeciwko wam, domu Izraelów, mówi Pan, Bóg zastępów, naród, i skruszy was od wejścia do Emat, aż do potoku puszczy.

71 To mi ukazał Pan Bóg: oto tworzył szarańczę na początku wyrastającej trawy deszczu późnego, a oto deszcz późny przyszedł po skoszeniu królewskim.2 I stało się, gdy dokończyła jeść trawę ziemi, rzekłem: “Panie, Boże, bądź miłościw, proszę; któż podniesie Jakuba, bo jest maluczki?”3 Zmiłował się Pan nad tym. “Nie będzie,” rzekł Pan.4 – To mi ukazał Pan Bóg: oto wołał Pan Bóg: “Sądu!” do ognia i pożarł przepaść wielką,i zjadł część zarazem. I rzekłem:5 “Panie, Boże, przestań, proszę; kto podniesie Jakuba, bo maluczki jest?”6 Zmiłował się Pan nad tym: “Lecz to nie będzie,” rzekł Pan Bóg.7 – To mi ukazał Pan: oto Pan stojący na murze otynkowanym, a w ręce jego kielnia murarska.8 I rzekł Pan do mnie: “Co ty widzisz, Amosie?” i rzekłem: “Kielnię murarską.” I rzekł Pan: “Oto ja położę kielnię wpośród ludu mego izraelskiego, nie będę więcej tynko wać go.9 I obalone będą wyżyny bałwana, a świątynie Izraela spustoszone będą, i powstanę na dom Jeroboama z mieczem.”10 – I posłał Amazjasz, kapłan Betelu, do Jeroboama, króla izraelskiego, mówiąc: “Powstał przeciw tobie Amos wpośród domu izraelowego, nie będzie mogła ziemia znieść wszystkich mów jego.11 Bo to mówi Amos: “Od miecza umrze Jeroboam, a Izrael pojmany przesiedli się z ziemi swej.”12 I rzekł Amazjasz do Amosa: “Który widzisz, idź, uciekaj do ziemi Judzkiej, tam jedz chleb i tam prorokuj.13 A w Betelu nie będziesz więcej prorokował, bo świątynią jest królewską i domem królestwa jest.” 14 I odpowiedział Amos, i rzekł do Amazjasza: “Nie jestem prorokiem i nie jestem synem proroka, ale jestem pasterzem, skubiącym sykomory. I wziął mię Pan, gdy chodziłem za bydłem, i rzekł Pan do mnie: “Idź, prorokuj do ludu mego izraelskiego.”16 A teraz słuchaj słowa Pańskiego: Ty mówisz: “Nie będziesz prorokował przeciw Izraelowi i nie będziesz wylewał mo wy na dom bałwana.”17 Przeto to mówi Pan: Żona twoja w mieście nierząd uprawiać będzie, a synowie twoi i córki twoje od miecza polegną, ziemia twoja sznurem pomierzona będzie, ty w ziemi splugawionej umrzesz, a Izrael pojmany przeniesie się z ziemi swej.”
81 To mi ukazał Pan Bóg: oto hak owoców.2 I rzekł: “Co ty widzisz Amosie?” I rzekłem: “Hak owoców.” I rzekł Pan do mnie: “Przyszedł koniec na lud mój izraelski, nie minę go już więcej.3 A będą skrzypieć zawiasy kościoła w ów dzień, mówi Pan Bóg; wielu ich pomrze; na każdym miejscu milczenie rzucone będzie.” WINA I KARA (8,4-14). Ucisk ubogich (4-6), którego Bóg nie zapomni (7). Udział natury w sądzie Pańskim (8-9); tałoba jak po jedynaku (10). Pragnienie słowa Bożego nie zaspokojone (II-12). Kwiat narodu opadnie z powodu kultu zakazanego (13-14).4 Słuchajcie tego, którzy trapicie ubogiego, a czynicie, że giną biedacy na ziemi, mówiąc:5 “Kiedy minie miesiąc, a będziemy sprzedawali towary, i sobota a otworzymy zboże, aby umniejszać miary, a przyczyniać sykla i podsuwać szale zdradliwe,6aby dostać za srebro nędzarzy, a ubogich za buty, ażeby plewy pszeniczne sprzedawać?”7 Przysiągł Pan przeciw pysze Jakuba: “Nie zapomnę aż do końca wszystkich uczynków ich!”8 – Czyż dlatego nie poruszy się ziemia i nie będzie płakać wszelki mieszkaniec jej? I wzbierze wszystek jak rzeka, i będzie wygnany, i spłynie jak potok egipski.9 I będzie dnia owego, mówi Pan Bóg: zajdzie słońce w południe i uczynię, że się zaćmi ziemia w dzień jasny;10 i obrócę święta wasze w płacz, a wszystkie pieśni wasze w narzekanie, i oblokę wór na wszelki grzbiet wasz, a na każdą głowę obłysienie; i położę ziemię jakby w żałobie po jednorodzonym, a koniec jej jak dzień goryczy.11 – Oto dni idą, mówi Pan, i puszczę głód na ziemię: nie głód chleba, ani pragnienie wody, ale słuchania słowa Pańskiego.12 I wzruszą się od morza aż do morza, i od północy aż na wschód będą obchodzić szukając słowa Pańskiego, a nie znajdą.13 – Owego dnia pomdleją panienki piękne i młodzieńcy dla pragnienia.14 Którzy przysięgają przez grzech Samarii i mówlą: “Żyje Bóg twój, Danie,” i “Żyje droga Bersabei,” upadną, a nie powstaną więcej.” NIC NIE UCHRONI OD KATASTROFY (9,1-7). Widok świątyni, zwalonej na modlących się w niej (1). Nikt nie ujdzie karzącej ręki Boga (2-4), która posiada na to dość potęgi (5-6). Uprzywilejowane stanowisko Izraela nie będzie dla niego obroną (7).
91 Widziałem Pana stojącego nad ołtarzem, i rzekł: “Uderz w zawiasę i niech sig wzruszą naprożniki, bo chciwość na głowie wszystkich, a ostatek ich mieczem pobiję, nie będą mogli uciec. Będą uciekać, ale nie będzie uratowany z nich ten, który ucieknie.2 Choćby zstąpili aż do otchłani, stamtąd wywiedzie ich ręka moja, i choćby wstąpili aż do nieba, stam tąd ich ściągnę.3 I choćby się skryli na szczycie Karmelu, stamtąd szperając wezmę ich, i choćby się skryli przed oczyma moimi w głębinę morską, tam rozkażę wężowi, a będzie ich kąsał. A,jeśli pójdą w niewolę przed nieprzyjaciółmi swymi,4 tam rozkażę mieczowi i pobije ich; i położę oczy moje na nich na złe, a nie na dobre.”5 A Pan, Bóg zastępów, ten dotyka ziemi, a zniszczeje, i płakać będą wszyscy mieszkańcy na niej, i wzbierze jak potok cały, a spłynie jak rzeka egipska.6 On buduje na niebie wysokie mieszkanie swoje, a snopek swój na ziemi zasadził; on przyzywa wody morskie i wylewa je na oblicze ziemi. Pan imię jego.7 – Czy nie jako synowie etiopscy wy jesteście mi, synowie izraelscy? mówi Pan. Czy nie Izraela wywiodłem: ziemi Egipskiej, a Filistynów z Kapadocji, a Syryjczykówz Cyreny ? ODBUDOWA IZRAELA (9,8-15). Zagłada nie będzie całkowita, dobrzy ocaleją (8-10). Odnowienie królestwa Dawidowego (11-12) i szczęścia (13-15).Oto oczy Pana Boga na królestwo8 grzeszące, a zetrę je z oblicza ziemi; wszakże do szczętu nie wygładzę domu Jakubowego, mówi Pan.9 Bo oto ja dam rozkaz i roztrząsę między wszystkimi narodami dom Izraelów, jak wstrząsają pszenicę w rzeszocie, a nie wypadnie kamyk na ziemię.10 Od miecza pomrą wszyscy grzesznicy ludu mego, którzy mówią: “Nie przybliży się ani nie przyjdzie na nas zło.”11 – Owego dnia podniosę przybytek Dawida, który upadł, i zbuduję znowu rozpadliny murów jego, a co się było obaliło, naprawię i znowu zbuduję go jak za dni dawnych,12 żeby posiedli ostatek Idumei i wszystkie narody, przeto iż wzywano imienia mego nad nimi, mówi Pan, czyniący to.13 – Oto dni idą, mówi Pan, i spotka oracz żeńca, a tłoczący winne grona siejącego nasienie; i będą sączyć góry słodkością, a wszystkie pagórki uprawione będą.14 I wrócę pojmanie ludu mego izraelskiego, i będą budować miasta spustoszone i będą w nich mieszkać; i będą też sadzić winnice i pić wino ich, i naczynią sadów, a będą jeść ich owoce.15 I osadzę ich w ziemi ich, a nie wyrwę ich więcej z ich ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Bóg twój.