MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Księga Eklezjastesa

Księga Eklezjastesa

WSTĘP (1,1-11)
1 NAPIS KSIĘGI. Temat: Wszystko jest marnością (1,1-3).
11 Słowa Eklezjastesa, syna Dawida, króla jerozolimskiego.2 Marność nad marnościami, rzekł Eklezjastes, marność nad marnościami i wszystko marność.3 Co więcej ma człowiek ze wszystkiej pracy swej, którą się trudzi pod słońcem? UWAGA OGÓLNA: W przyrodzie i w życiu ludzkim wszystko przemija i rozpoczyna się na nowo (1,4-11).4 Pokolenie przemija i pokolenie nadchodzi, a ziemia na wieki stoi.5 Słońce wschodzi i zachodzi, i wraca się do miejsca swego, i tam znowu wschodzi,6 krąży na południe i skłania się ku północy. Przebiegając wszystko wokoło, idzie wiatr i wraca się do kręgów swoich.7 Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze nie wylewa; do miejsca, z którego wyszły rzeki, wracają się, aby znowu płynąć.8 Wszystkie rzeczy trudne, nie może ich człowiek wypowiedzieć. Nie nasyca się oko widzeniem ani się ucho napełnia słyszeniem. Cóż to jest, co było ?9 To samo, co potem będzie. Cóż jest to, co się stało? To co się stanie.10 Nic nie ma nowego pod słońcem i nie może nikt mówić: “Oto to jest nowe,” już bowiem istniało w wiekach, które były przed nami.11 Nie ma pamięci pierwszych rzeczy; ale ani tych, które potem będą nie będzie pamięci u tych, którzy będą na końcu.I. Marność mądrości, uciech, bogactw. (1,12 – 3,15) I. MARNOŚĆ MĄDROŚCI(1,12-18).12 Ja, Eklezjastes, byłem królem izraelskim w Jeruzalem;13 i umyśliłem w sercu swoim szukać i dowiadywać się mądrze o wszystkim, co się dzieje pod słońcem. To zajęcie najgorsze dał Bóg synom człowieczym, aby się nim trudzili.14 Widziałem wszystko, co się dzieje pod słońcem, a oto wszystko marność i utrapienie ducha.15 Przewrotni z trudem się poprawiają, a głupich jest poczet nieprzeliczony.16 Mówiłem w sercu swoim i rzekłem: “Oto się stałem wielkim i przeszedłem mądrością wszystkich, którzy przede mną byli w Jeruzalem; i serce moje widziało wiele rzeczy mądrze, i nauczyłem się.”17 I przyłożyłem serce swoje, aby poznać mądrość i umiejętność, i błędy, i głupotę; i poznałem, że i w tym jest praca i utrapienie ducha,18 bo w wielkiej mądrości wiele jest kłopotu, a kto przyczynia umiejętności, przyczynia i pracy. MARNOŚĆ UCIECH (2,1-11).
21 Mówiłem ja w sercu swoim: “Pójdę i zanurzę się w rozkoszach i będę używał dóbr ” I widziałem, że i to jest marność.2 Śmiech poczytałem za błąd, a do wesela rzekłem:3 “Co się darmo zwodzisz ?” Umyśliłem w sercu swoim, abym powściągnął od wina ciało moje, abym serce swe przeniósł ku mądrości, a uchronił się głupoty, ażbym zobaczył, co jest pożyteczne dla synów ludzkich, co czynić im trzeba pod słońcem przez wszystkie dni żywota ich.4 Wykonałem dzieła wielkie: nabudowałem sobie domów i nasadziłem winnic,5 naczyniłem ogrodów i sadów, i naszczepiłem w nich drzew wszelkiego rodzaju,6 i zbudowałem sobie sadzawki dla odwilżania lasu drzew rosnących;7 nabyłem sobie sług i służebnic, i miałem czeladź wielką, stada też i wielkie trzody owiec, więcej niż wszyscy, którzy przede mną byli w Jeruzalem.8 Zgromadziłem sobie srebro i złoto, i majętności królów i krain; sprawiłem sobie śpiewaków i śpiewaczki i rozkosze synów człowieczych, kubki i czasze, służące do nalewania wina.9 I przeszedłem bogactwami wszystkich, którzy przede mną byli w Jeruzalem, mądrość też została ze mną.10 I nic z tego, czego pożądały oczy moje, nie wzbraniałem im, i nie odmawiałem sercu memu, aby nie miało używać wszelakiej rozkoszy i cieszyć się tym, co zgotowałem, i uważałem to za swój udział, abym korzystał z pracy swojej.11 A gdy się obróciłem ku wszystkim dziełom, których dokonały ręce moje, i ku robotom, nad którymi się próżno pociłem, obaczyłem we wszystkich marność i udręczenie myśli, i że nic nie trwa pod słońcem. MĄDROŚĆ, CHOĆ PRZEWYŻSZA INNE DOBRA NIE RATUJE OD ŚMIERCI(2,12-17).12 Przeszedłem, aby oglądać mądrość i głupotę i szaleństwa. Czym jest człowiek, rzekłem, aby mógł naśladować Króla, stwórcę swego?13 I obaczyłem, iż tak dalece mądrość przewyższa głupotę, jak różna jest światłość od ciemności.14 Mądrego oczy są w głowie jego, głupi w ciemności chodzi: i poznałem, iż jednaki jest obu koniec.15 I rzekłem w sercu swym: “Jeśli jednaki będzie koniec głupiego i mój, cóż mi pomoże, żem się więcej o mądrość starał?” I rozmawiając z sercem swoim zobaczyłem, że i to jest marność.16 Nie będzie bowiem pamięci tak mądrego, jak i głupiego na wieki, a potomne czasy wszystko zarówno pokryją zapomnieniem: umiera uczony, tak jak nieuczony.17 I dlatego obmierzł mi żywot mój, gdy widziałem, że wszystko pod słońcem jest złe i wszystko jest marnością i utrapieniem ducha. MARNOŚĆ BOGACTW, KTÓRE ZOSTAWIA SIĘ DRUGIM (2,18-23).18 Brzydziłem się znowu wszystką pracą moją, którą pilnie się trudziłem pod słońcem, gdyż mam mieć dziedzica po sobie,19 o którym nie wiem, czy mądry czy też głupi będzie, a ma rozporządzać pracami mymi, nad którymi się pociłem i kłopotałem się; i jestże co tak marnego?20 Dlatego przestałem i serce moje odrzekło się dalszej pracy pod słońcem.21 Bo gdy ktoś pracuje w mądrości i umiejętności i w pilnym staraniu, człowiekowi próżnującemu pozostawia, co nabył; i to tedy marność i nieszczęście wielkie.22 Bo cóż za pożytek człowiekowi ze wszystkiej pracy jego i z udręczenia ducha, którym się męczył pod słońcem ?23 Wszystkie dni jego boleści i nędzy są pełne, i nawet w nocy serce jego nie odpoczywa; więc nie jestże to marność ? WNIOSKI (2,24 – 3,15). Najlepiej jest używać tych dóbr, których Bóg udziela (2,24-26). Człowiek jest zależny od wypadków, kierowanych niezmienną wolą Bożą; należy mu się poddać i w bojaźni cieszyć się jego darami (3,1-15).24 Czyż nie lepiej jest jeść i pić i okazać duszy swej dobra z pracy swojej ?25 I to jest z ręki Bożej! Któż tak używać i rozkoszy zażywać będzie jak ja ?26 Człowiekowi, który jest dobry przed oczyma jego, dał Bóg mądrość i naukę i wesele; lecz grzesznikowi dał utrapienie i zbytnią troskę, aby gromadził i zbierał, a potem oddał temu, który się Bogu spodobał; wszakże i to jest marność i próżne utrapienie ducha.
31 Wszystkie rzeczy mają swój czas, i swym zamierzonym biegiem przemija wszystko pod słońcem.2 Czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono,3 czas zabijania i czas leczenia, czas rozwalania i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu,4 czas narzekania i czas tańczenia,5 czas rozrzucania kamieni i czas zbierania, czas uścisków i czas wstrzymania się od uścisków, czas nabywania i czas tracenia,6 czas chowania i czas odrzucania,7 czas darcia i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia,8 czas miłowania i czas nienawidzenia, czas wojny i czas pokoju.9 – Cóż więcej ma człowiek z pracy swej?10 Widziałem udręczenie, które dał Bóg synom człowieczym, aby się nim trapili.11 Wszystko uczynił dobrze czasu swego i świat oddał roztrząsaniu ich, tak iżby nie znalazł człowiek sprawy, którą uczynił Bóg od początku aż do końca.12 I poznałem, że nie ma nic lepszego, jak weselić się i czynić dobrze za żywota swego.13 Każdy bowlem człowiek, który je i pije i widzi dobra z pracy swojej, dar to Boży jest.14 Poznałem, iż wszystkie sprawy, które Bóg uczynił, trwają na wieki; nie możemy nic przydać ani ująć tym rzeczom, które Bóg uczynił, aby się go bano.15 Co już było, to już teraz jest; co będzie, już było, a Bóg odnawia, co przeminęło.II. Niedostatki życia społecznego. (3,16 – 5,8) 1. NIESPRAWIEDLIWOŚĆ MOŻNYCH I UCISK SŁABYCH (3,16 – 4,3).16 Widziałem pod słońcem na miejscu sądu bezbożność, a na miejscu sprawiedliwości bezprawie.17 I rzekłem w sercu swoim: Sprawiedliwego i bezbożnego Bóg sądzić będzie, i czas każdej rzeczy wtedy będzie.18 Rzekłem w sercu o synach ludzkich, aby ich Bóg doświadczył i ukazał, że są zwierzętom podobni.19 Przeto jednaki jest koniec człowieka i bydląt, i równy stan obojga: jak umiera człowiek, tak i one umierają, i jednakie tchnienie mają wszystkie, i nie ma człowiek nic więcej nad bydlę; wszystko podlega marności,20 i wszystko idzie na jedno miejsce: z ziemi są uczynione i do ziemi się jednako wracają.21 Któż wie, czy duch synów Adamowych wstępuje w górę i czy duch bydląt zstępuje na dół?22 I obaczyłem, iż nic lepszego nie ma dla człowieka, jeno weselić się w uczynkach swych, i że to jest dział jego. Bo któż go przywiedzie, iżby poznał to, co po nim będzie?
41 Obróciłem się do innych rzeczy i ujrzałem uciski, które się dzieją pod słońcem, i łzy niewinnych, a żadnego pocieszyciela; i nie mogę się sprzeciwić gwałtowi ich, nie mając żadnego pomocnika.2 I chwaliłem więcej umarłych niźli żywych,3 a za szczęśliwszego od obydwu uważałem tego, który się jeszcze nie narodził i niewidział złego, które się dzieje pod słońcem. MARNOŚĆ PRACY POWODOWANEJ ZAZDROŚCIĄ I BEZCELOWEJ (4,48).4 Jeszcze przypatrzyłem się wszelakim pracom ludzkim i obaczyłem, że skrzętność podległa jest zazdrości ludzkiej i w tym tedy marność jest i praca zbyteczna.5 Głupi składa ręce swoje i je ciało swoje, mówiąc:6 “Lepsza jest jedna garść z pokojem, niż obie ręce pełne z pracą i z udręczeniem ducha.”7 Przypatrując się znalazłem i inną marność pod słońcem:8 Jest sam jeden i nie ma drugiego, ani syna ani brata, a jednak pracować nie przestaje i nie mogą się nasycić bogactwem oczy jego; i nie myśli mówiąc: “Dla kogóż pracuję i pozbawiam duszę moją dóbr?” W tym też jest marność i złe udręczenie. POWIEDZENIA: NIEWYGODY ŻYCIA SAMOTNEGO (4,9- 12).9 Lepiej tedy dwom być społem niż jednemu, albowiem mają pożytek ze swego towarzystwa.10 Jeśli jeden upadnie, drugi go podeprze. Biada samemu, bo jeśli upadnie, nie ma nikogo, kto by go podnióśł.11 Jeśli dwaj spać będą, zagrzeje się jeden od drugiego; jeden jak się zagrzeje?12 Jeśli też kto przemoże jednego, dwóch mu się oprze; sznur troisty nie łatwo się przerywa. MARNOŚĆ NADZIEI, OPIERAJĄCYCH SIĘ NA ZMIANIE WŁADCY(4,1316).13 Lepsze jest pacholę ubogie a mądre niźli król stary a głupi, który nie umie opatrzyć na przyszłość.14 Bo czasem ktoś z więzienia i z łańcuchów wychodzi na królestwo, a inny urodziwszy się królem zostaje żebrakiem.15 Widziałem wszystkich żyjących pod słońcem, chodzących z młodzieńcem drugim, który ma nastać po nim.16 Niezliczona liczba jest ludzi wszystkich, którzy byli przed nim; a którzy potem będą, nie będą się weselić z niego. Ale i to marność i utrapienie ducha. ZASADY, ODNOSZĄCE SIĘ DO KULTU BOŻEGO (4,17 – 5,6).17 Strzeż nogi twojej, gdy idziesz do domu Bożego, a przybliż się, aby słuchać; daleko lepsze bowiem jest posłuszeństwo niźli ofiary głupich, którzy nie wiedzą, co złego czynią.
5

Warsz. King J. 51 Tłum. GrEn. Толк. Nie mów nic nierozmyślnie i niech nie będzie serce twe prędkie na wymówienie słowa przed Bogiem; Bóg bowiem na niebie, a ty na ziemi: przeto niech będzie słów twoich mało.Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом; потому что Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги. Не ск0ръ бyди ўсты6 твои1ми, и3 сeрдце твоE да не ўскорsетъ и3зноси1ти сл0во пред8 лицeмъ б9іимъ, ћкw бGъ на нб7си2 горЁ, тh же на земли2 д0лу: сегw2 рaди да бyдутъ словесA тво‰ м†ла: 5,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΦύλαξον fulaxon
V-AAM-2S
φυλάσσωfulassōto keep/guardGuard
πόδα poda
N-ASM
πούςpousfootyour foot
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwhenever

R-DSM
ōOmega[Sippai]
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanif[Giddalti]
πορεύῃ poreuē
V-PAS-3S
πορεύωporeuōto goyou should go
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ,     theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐγγὺς engus
ADV
ἐγγύςengusnearnear
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἀκούειν·     akouein
V-PAR
ἀκούωakouōto hearto hear!
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/for[3 above
δόμα doma
N-ASN
δόμαdomagift4 gift
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ἀφρόνων afronōn
A-GPM
ἄφρωνafrōnfoolish6fools
θυσία thusia
N-NSF
θυσίαthusiasacrifice2sacrifice
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
οὔκ ouk
ADV
οὐounothey are not
εἰσιν eisin
V-PAI-3P
εἰσίeisithey are[Gilonite]
εἰδότες eidotes
V-RAPRP
εἴδωeidōto knowknowing
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who5of the
ποιῆσαι poiēsai
V-AAR
ποιέωpoieōto do/maketo do
κακόν.     kakon
A-ASN
κακόςkakosevil/harmbad.
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Po licznych troskach sny idą, a w wielomówstwie głupstwo się znajdzie.Ибо, как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. ћкw прих0дитъ с0ніе во мн0жествэ попечeніz, тaкw и3 глaсъ безyмнагw во мн0жествэ словeсъ. 5,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotDo not
σπεῦδε speude
V-PAM-2S
σπεύδωspeudōto hastenhasten
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstwith
στόματί stomati
N-DSN
στόμαstomamouthyour mouth,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart[2your heart
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
μὴ
ADV
μήnot1let not]
ταχυνάτω tachunatō
V-AAM-3S
strong:GV-AAM-3Sstrong:GV-AAM-3Sstrong:GV-AAM-3S 
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἐξενέγκαι exenenkai
V-AAR
ἐκφέρωekferōto bring/carry outto bring forth
λόγον logon
N-ASM
λόγοςlogosworda word
πρὸ pro
PREP
πρόprobeforebefore
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacepresence
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ·     theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God!
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
οὐρανῷ,     ouranō
N-DSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
γῆς,     gēs
N-GSF
γῆearthearth;
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstUpon
τούτῳ toutō
D-DSM
τούτῳtoutōto this[Noadiah]
ἔστωσαν estōsan
V-PAM-3P
ἔστωestōto be[sacrifice]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
λόγοι logoi
N-NPM
λόγοςlogosword1your words]
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὀλίγοι.     oligoi
A-NPM
ὀλίγοςoligoslittle/fewfew!
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Jeśli co ślubowałeś Bogu, nie omieszkajże spełnić, albowiem nie podoba się mu niewierna a głupia obietnica;Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что Он не благоволит к глупым: что обещал, исполни. Ѓще њбэщaеши њбётъ бGу, не ўмeдли tдaти є3го2, ћкw нёсть хотёніz въ безyмныхъ: ты2 u5бо, є3ли6ка ѓще њбэщaеши, tдaждь. 5,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
παραγίνεται paraginetai
V-PMI-3S
παραγίνομαιparaginomaito come[2comes
ἐνύπνιον enupnion
N-NSN
ἐνύπνιονenupniondream1a dream]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πλήθει plēthei
N-DSN
πλῆθοςplēthosmultitudea multitude
περισπασμοῦ perispasmou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
φωνὴ fōnē
N-NSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
ἄφρονος afronos
A-GSM
ἄφρωνafrōnfoolishof a fool
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πλήθει plēthei
N-DSN
πλῆθοςplēthosmultitudea multitude
λόγων.     logōn
N-GPM
λόγοςlogoswordof words.
 
4 Tłum. GrEn. Толк. ale cokolwiek ślubujesz, oddaj. I daleko lepiej jest nie ślubować niźli po ślubie obietnic nie spełniać.Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Блaго тебЁ є4же не њбэщавaтисz, нeжели њбэщaвшусz тебЁ, не tдaти. 5,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαθὼς kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asAs
ἂν an
PRT
ἄνanifwhen
εὔξῃ euxē
V-AMS-2S
εὔχομαιeuchomaito pray/wish foryou vow
εὐχὴν euchēn
N-ASF
εὐχήeuchēa vow/prayera vow
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ,     theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God,
μὴ
ADV
μήnotyou should not
χρονίσῃς chronisēs
V-AAS-2S
χρονίζωchronizōto delaypass time
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἀποδοῦναι apodounai
V-AAR
ἀποδίδωμιapodidōmito payto render it,
αὐτήν·     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[2is not
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
θέλημα thelēma
N-NSN
θέλημαthelēmawill/desire1 will]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἄφροσιν,     afrosin
A-DPM
ἄφρωνafrōnfoolishfoolish .
σὺν sun
PREP
σύνsunwith[petition]
ὅσα hosa
A-APN
ὅσοςhososjust as/how muchas much as
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanif[Giddalti]
εὔξῃ euxē
V-AMS-2S
εὔχομαιeuchomaito pray/wish foryou should have vowed,
ἀπόδος.     apodos
V-AAM-2S
ἀποδίδωμιapodidōmito payrender!
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Nie dawaj ustom twoim, abyś o grzech przyprawił ciało twoje, i nie mów przed aniołem: “Nie ma opatrzności,” by snadź Bóg, rozgniewany na mowę twoją, nie rozproszył wszystkich dzieł rąk twoich.Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред Ангелом [Божиим]: "это - ошибка!" Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Не дaждь ўстнaмъ твои6мъ є4же во грёхъ ввести2 пл0ть твою2, и3 да не речeши пред8 лицeмъ б9іимъ, ћкw невёдэніе є4сть: да не прогнёваетсz бGъ њ глaсэ твоeмъ и3 растли1тъ творє1ніz рyкъ твои1хъ: 5,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀγαθὸν agathon
A-NSN
ἀγαθόςagathosgood-doerBetter
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
μὴ
ADV
μήnot[2to not
εὔξασθαί euxasthai
V-AMR
εὔχομαιeuchomaito pray/wish for3make a vow
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
ē
CONJ
hothe/this/who 
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
εὔξασθαί euxasthai
V-AMR
εὔχομαιeuchomaito pray/wish forfor you to make a vow
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μὴ
ADV
μήnotnot
ἀποδοῦναι.     apodounai
V-AAR
ἀποδίδωμιapodidōmito payrepay.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Gdzie wiele snów, wiele marności i mowy niezliczone; ale ty Boga się bój!Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, - много суеты; но ты бойся Бога. ћкw во мн0жествэ с0ній и3 сyетствіz, (тaкw) и3 словесA мнHга, тёмже бGа б0йсz. 5,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotYou should not
δῷς dōs
V-AAS-2S
δίδωμιdidōmito givegive
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
στόμα stoma
N-ASN
στόμαstomamouthyour mouth
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἐξαμαρτῆσαι examartēsai
V-AAR
strong:GV-AARstrong:GV-AARstrong:GV-AAR 
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
σάρκα sarka
N-ASF
σάρξsarxflesh1your flesh];
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μὴ
ADV
μήnotyou should not
εἴπῃς eipēs
V-AAS-2S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saysay
πρὸ pro
PREP
πρόprobeforebefore
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacepresence
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat,
Ἄγνοιά agnoia
N-NSF
ἄγνοιαagnoiaignoranceIt is in ignorance;
ἐστιν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/tolest
μὴ
ADV
μήnotlest
ὀργισθῇ orgisthē
V-APS-3S
ὀργίζωorgizōto anger[2should be provoked to anger
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod1God]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstat
φωνῇ fōnē
N-DSF
φωνήfōnēvoice/soundyour voice,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διαφθείρῃ diaftheirē
V-PAS-3S
διαφθείρωdiaftheirōto corruptshould utterly destroy
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ποιήματα poiēmata
N-APN
ποίημαpoiēmaworkmanshipmade
χειρῶν cheirōn
N-GPF
χείρcheirhandby your hands.
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Jeśli ujrzysz ucisk ubogich ludzi i gwahowne sądy i wywrócenie sprawiedliwości w kraju, nie dziw się takiej rzeczy; bo nad wysokiego jest wyższy drugi, a nad tych inni są jeszcze wyżsi,Если ты увидишь в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому: потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший; Ѓще њби1ду ни1щагw и3 расхищeніе судA и3 прaвды ўви1диши во странЁ, не диви1сz њ вeщи: ћкw выс0кій над8 выс0кимъ надзирaтель, и3 выс0цыи над8 ни1ми, 5,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πλήθει plēthei
N-DSN
πλῆθοςplēthosmultitudea multitude
ἐνυπνίων enupniōn
N-GPN
ἐνύπνιονenupniondreamof dreams,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ματαιότητες mataiotētes
N-NPF
ματαιότηςmataiotēsfutilityfollies,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
λόγοι logoi
N-NPM
λόγοςlogosword[2words
πολλοί·     polloi
A-NPM
πολύςpolusmuch1many],
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
σὺν sun
PREP
σύνsunwithwith
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
θεὸν theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
φοβοῦ.     fobou
V-PMM-2S
φοβέωfobeōto fearyou should fear.
 
8 Tłum. GrEn. Толк. a nad tymi jeszcze król rozkazuje wszystkiej ziemi, która mu służy.превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. и3 и3з8oби1ліе земли2 над8 всёмъ є4сть цaрь селA воздёланна. 5,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἘὰν ean
CONJ
ἐάνeanifIf
συκοφαντίαν sukofantian
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
πένητος penētos
N-GSM
πένηςpenēspoor3of needy
καὶ kai
CONJ
καίkaiand4and
ἁρπαγὴν harpagēn
N-ASF
ἁρπαγήharpagēplunder5seizure
κρίματος krimatos
N-GSN
κρίμαkrimajudgment6by lawsuit
καὶ kai
CONJ
καίkaiand7and
δικαιοσυνης dikaiosunēs
N-GSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousness8judicial right
ἴδῃς idēs
V-AAS-2S
εἴδωeidōto know1you should see]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χώρᾳ,     chōra
N-DSF
χώραchōracountrya place,
μὴ
ADV
μήnotyou should not
θαυμάσῃς thaumasēs
V-AAS-2S
θαυμάζωthaumazōto marvelwonder
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
πράγματι·     pragmati
N-DSN
πρᾶγμαpragmathingthing;
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ὑψηλὸς hupsēlos
A-NSM
ὑψηλόςhupsēloshigha high one
ἐπάνω epanō
ADV
ἐπάνωepanōabove[2above
ὑψηλοῦ hupsēlou
A-GSM
ὑψηλόςhupsēloshigh3a high one
φυλάξαι fulaxai
V-AAR
φυλάσσωfulassōto keep/guard1shall guard],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὑψηλοὶ hupsēloi
A-NPM
ὑψηλόςhupsēloshighhigh ones
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
αὐτούς.     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Skąpy nie nasyci się pieniędzmi, a kto miłuje bogactwa, nie będzie miał z nich pożytku; przeto i to jest marność.Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это - суета! Любsй сребро2 не насhтитсz сребрA: и3 кто2 наслади1тсz во мн0жествэ є3гw2 плодA; И# сіE суетA. 5,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
περισσεία perisseia
N-NSF
περισσείαperisseiaabundanceabundance
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthof earth
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
παντί panti
A-DSM
πάντῃpantēalways[poplar]
ἐστι,     esti
V-PAI-3S
εἰμίeimito be[decree]
βασιλεὺς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskinga king
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
ἀγροῦ agrou
N-GSM
ἀγρόςagrosfield[2of a field
εἰργασμένου.     eirgasmenou
V-RMPGS
ἐργάζομαιergazomaito work1working].
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Gdzie jest wiele majętności, wielu i tych, którzy je trawią. A cóż za pożytek z tego właścicielowi, chyba że widzi bogactwa oczyma swymi?Умножается имущество, умножаются и потребляющие его; и какое благо для владеющего им: разве только смотреть своими глазами? Во мн0жествэ блaга ўмн0жишасz kдyщіи є5: и3 к0е мyжество и3мyщему є5; ћкw начaло є4же ви1дэти nчи1ма свои1ма. 5,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἈγαπῶν agapōn
V-PAPRS
ἀγαπάωagapaōto loveone loving
ἀργύριον argurion
N-ASN
ἀργύριονargurionsilversilver
οὐ ou
ADV
οὐounoshall not
πλησθήσεται plēsthēsetai
V-FPI-3S
πλήθω, πίμπλημιplēthō pimplēmito fillbe filled
ἀργυρίου·     arguriou
N-GSN
ἀργύριονargurionsilverof silver;
καὶ kai
CONJ
καίkaiand 
τίς tis
I-NSM
τιςtisoneone who
ἠγάπησεν ēgapēsen
V-AAI-3S
ἀγαπάωagapaōto loveloved
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
πλήθει plēthei
N-DSN
πλῆθοςplēthosmultitude3their abundance
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
γένημα;     genēma
N-ASN
γέννημαgennēmaoffspring1 offspring].
καί kai
CONJ
καίkaiandAnd
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed
τοῦτο touto
D-NSN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ματαιότης.     mataiotēs
N-NSF
ματαιότηςmataiotēsfutilityfolly.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Słodki jest sen dla pracującego, czy mało zje, czy wiele; lecz nasycenie bogatego spać mu nie dopuszcza.Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест; но пресыщение богатого не дает ему уснуть. С0нъ слaдокъ раб0тающему, ѓще мaлw и3ли2 мн0гw снёсть: ґ насhтившагосz богaтство не њставлsетъ ўснyти. 5,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
πλήθει plēthei
N-DSN
πλῆθοςplēthosmultitudea multitude
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ἀγαθωσύνης agathōsunēs
N-GSF
ἀγαθωσύνηagathōsunēgoodnessof goodness
ἐπληθύνθησαν eplēthunthēsan
V-API-3P
πληθύνωplēthunōto multiply[4are multiplied
ἔσθοντες esthontes
V-PAPRP
ἐσθίωesthiōto eat2eating
αὐτήν·     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τί ti
I-NSF
τίςtiswhich?[to bray]
ἀνδρεία andreia
A-NSF
strong:GA-NSFstrong:GA-NSFstrong:GA-NSF 
τῷ
T-DSM
hothe/this/who1the ones
παρ'     par
PREP
παράparafrom/with/besidehaving
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincebut
ἀλλ'     all
CONJ
ἀλλάallabut[be gone]
ē
CONJ
hothe/this/whoto the one
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoof the
ὁρᾶν horan
V-PAR
ὁράωhoraōto seeseeing it
ὀφθαλμοῖς ofthalmois
N-DPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyewith his eyes?
αὐτοῦ;     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. – Jest i inna niemoc bardzo zła, którą widziałem pod słońcem: bogactwa zachowane na nieszczęście właściciela ich.Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем: богатство, сберегаемое владетелем его во вред ему. є4сть недyгъ, є3г0же ви1дэхъ под8 с0лнцемъ, богaтство храни1мо t стzжaтелz во ѕло2 є3мY: 5,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPγλυκὺς glukus
A-NSM
γλυκύςglukussweet[2 sweet
ὕπνος hupnos
N-NSM
ὕπνοςhupnossleep1Sleep]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whofor the
δούλου,     doulou
N-GSM
δοῦλοςdoulosslaveservant,
εἰ ei
CONJ
εἰeiifif
ὀλίγον oligon
A-ASM
ὀλίγοςoligoslittle/few[2little
καὶ kai
CONJ
καίkaiand3or
εἰ ei
CONJ
εἰeiif4if
πολὺ polu
A-ASN
πολύςpolusmuch5much
φάγεται·     fagetai
V-FMI-3S
φαγεῖνfageinto eat[soul]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the one
ἐμπλησθέντι emplēsthenti
V-APPMS
ἐμπίμπλημιempimplēmito fill upbeing filled
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
πλουτῆσαι ploutēsai
V-AAR
πλουτέωplouteōbe richto be rich
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is none
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἀφίων afiōn
V-PAPRS
ἀφίημιafiēmito releaseallowing
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ὑπνῶσαι.     hupnōsai
V-AAR
strong:GV-AARstrong:GV-AARstrong:GV-AAR 
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Giną bowiem w złym utrapieniu: urodził syna, który będzie w wielkim ubóstwie.И гибнет богатство это от несчастных случаев: родил он сына, и ничего нет в руках у него. и3 поги1бнетъ богaтство џно въ попечeніи лукaвнэ: и3 роди2 сhна, и3 нёсть въ руцЁ є3гw2 ничт0же: 5,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἀρρωστία,     arrōstia
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
ἣν hēn
R-ASF
ἦνēnwas[pledge]
εἶδον eidon
V-AAI-1S
εἴδωeidōto knowI beheld
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
ἥλιον,     hēlion
N-ASM
ἥλιοςhēliossunsun --
πλοῦτον plouton
N-ASM
πλοῦτοςploutosrichesriches
φυλασσόμενον fulassomenon
V-PMPAS
φυλάσσωfulassōto keep/guardbeing kept
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
παρ'     par
PREP
παράparafrom/with/besideby
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
κακίαν kakian
N-ASF
κακίαkakiaevilhis hurt.
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Jak wyszedł nagi z żywota matki swej, tak się wróci, a nic nie weźmie z sobą z pracy swojej.Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. ћкоже и3зhде и3з8 чрeва мaтере своеS нaгъ, возврати1тсz и3ти2, ћкоже и3 пріи1де, и3 ничт0же в0зметъ t трудA своегw2, да понесeтъ въ руцЁ своeй. 5,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀπολεῖται apoleitai
V-FMI-3S
ἀπολλύωapolluōto destroy[2shall be destroyed
ho
T-NSM
hothe/this/who 
πλοῦτος ploutos
N-NSM
πλοῦτοςploutosriches1those riches]
ἐκεῖνος ekeinos
D-NSM
ἐκεῖνοςekeinosthat1those riches]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
περισπασμῷ perispasmō
N-DSM
strong:GN-DSMstrong:GN-DSMstrong:GN-DSM 
πονηρῷ,     ponērō
A-DSM
πονηρόςponērosevil/bad1an evil];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐγέννησεν egennēsen
V-AAI-3S
γεννάωgennaōto begethe engenders
υἱόν,     huion
N-ASM
υἱόςhuiossona son,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounois there not
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
χειρὶ cheiri
N-DSF
χείρcheirhand3his hand
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐδέν.     ouden
A-NSN
οὐδείςoudeisno one1anything].
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Żałosna zgoła niemoc: jak przyszedł, tak się wróci. Cóż tedy mu pomoże, że na wiatr pracował ?И это тяжкий недуг: каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? И# сіE ѕ0лъ недyгъ: ћкоже бо пріи1де, тaкw и3 tи1детъ, и3 кaz п0льза є3мY, ћкw труди1тсz на вётръ; 5,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαθὼς kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asAs
ἐξῆλθεν exēlthen
V-AAI-3S
ἐξέρχομαιexerchomaito go outhe came forth
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
γαστρὸς gastros
N-GSF
γαστήρgastērbellywomb
μητρὸς mētros
N-GSF
μήτηρmētērmotherof his mother
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
γυμνός,     gumnos
A-NSM
γυμνόςgumnosnakednaked,
ἐπιστρέψει epistrepsei
V-FAI-3S
ἐπιστρέφωepistrefōto turnhe shall return
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
πορευθῆναι poreuthēnai
V-APR
πορεύωporeuōto goto go
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἥκει hēkei
V-PAI-3S
ἥκωhēkōto come/be presenthe comes,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐδὲν ouden
A-ASN
οὐδείςoudeisno onenothing
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
λήμψεται lēmpsetai
V-FMI-3S
λαμβάνωlambanōto takeshall he take
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μόχθῳ mochthō
N-DSM
μόχθοςmochthostoilhis effort,
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
πορευθῇ poreuthē
V-APS-3S
πορεύωporeuōto goit should go
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χειρὶ cheiri
N-DSF
χείρcheirhandhis hand.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Po wszystkie dni żywota swego jadał w ciemności i w utrapieniu wielkim, i w kłopocie, i w smutku.А он во все дни свои ел впотьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. И$бо вси2 днjе є3гw2 во тьмЁ и3 плaчи и3 въ ћрости мн0зэ, и3 въ недyзэ и3 во гнёвэ. 5,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαί kai
CONJ
καίkaiandAnd
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed
τοῦτο touto
D-NSN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
πονηρὰ ponēra
A-NSF
πονηρόςponērosevil/badan evil
ἀρρωστία·     arrōstia
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
ὥσπερ hōsper
ADV
ὥσπερhōsperjust asfor as
γὰρ gar
PRT
γάρgarforfor as
παρεγένετο,     paregeneto
V-AMI-3S
παραγίνομαιparaginomaito comehe came,
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
καὶ kai
CONJ
καίkaiandalso
ἀπελεύσεται,     apeleusetai
V-FMI-3S
ἀπέρχομαιaperchomaito go awayhe shall go forth.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τίς tis
I-NSF
τιςtisonewhat
περισσεία perisseia
N-NSF
περισσείαperisseiaabundancehis advantage
αὐτῷ,     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

R-DSF
hothe/this/whois
μοχθεῖ mochthei
V-PAI-3S
μόχθοςmochthostoil[Isshiah]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
ἄνεμον;     anemon
N-ASM
ἄνεμοςanemoswindwind?
 
17 Tłum. GrEn. Толк. – Przeto zdało mi się dobre to, aby człowiek jadł i pił i używał wesela z pracy swej, którą sam trudził się pod słońcem przez nieliczne dni życia swego, które mu Bóg dał; i to jest dział jego.Вот еще, что я нашел доброго и приятного: есть и пить и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог; потому что это его доля. СE, ви1дэхъ ѓзъ благ0е, є4же є4сть и3зрsдно, є4же ћсти и3 пи1ти и3 ви1дэти благостhню во всeмъ трудЁ своeмъ, и4мже труди1лсz бы под8 с0лнцемъ, въ число2 днjй животA своегw2, ±же дaлъ є4сть є3мY бGъ, ћкw сіE чaсть є3гw2: 5,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαί kai
CONJ
καίkaiandAnd
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed
πᾶσαι pasai
A-NPF
πᾶςpasallall
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
ἡμέραι hēmerai
N-NPF
ἡμέραhēmeradayhis days
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σκότει skotei
N-DSN
σκότοςskotosdarknessdarkness,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πένθει penthei
N-DSN
πένθοςpenthosgriefmourning,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
θυμῷ thumō
N-DSM
θυμόςthumoswrath[2rage
πολλῷ pollō
A-DSM
πολύςpolusmuch1much],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀρρωστίᾳ arrōstia
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
χόλῳ.     cholō
N-DSM
χωλόςchōloslame[fine flour]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. I dla każdego człowieka, któremu Bóg dał bogactwa i majętności, i moc mu dał, aby jadł z nich i używał cząstki swojej, i weselił się z pracy swojej: dar to jest Boży.И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. и4бо всsкому человёку, є3мyже дaлъ є4сть бGъ богaтство и3 и3мBніz, и3 влaсть дадE є3мY ћсти t тогw2 и3 пріsти чaсть свою2 и3 возвесели1тисz њ трудЁ своeмъ, сіE дaръ б9ій є4сть: 5,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἸδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,
ho
R-ASN
hothe/this/who 
εἶδον eidon
V-AAI-1S
εἴδωeidōto knowI saw
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI saw
ἀγαθόν,     agathon
A-NSN
ἀγαθόςagathosgood-doergood,
ho
R-NSN
hothe/this/who 
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
καλόν,     kalon
A-NSN
καλόςkalosgoodgood
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
φαγεῖν fagein
V-AAR
ἐσθίωesthiōto eatto eat
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
πιεῖν piein
V-AAR
πίνωpinōto drinkto drink;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἰδεῖν idein
V-AAR
εἴδωeidōto knowto see
ἀγαθωσύνην agathōsunēn
N-ASF
ἀγαθωσύνηagathōsunēgoodnessgoodness
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παντὶ panti
A-DSM
πάντῃpantēalways[poplar]
μόχθῳ mochthō
N-DSM
μόχθοςmochthostoilhis effort
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

R-DSM
ōOmega[Sippai]
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanif[Giddalti]
μοχθῇ mochthē
V-PAS-3S
μόχθοςmochthostoil[Isshiah]
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
ἥλιον hēlion
N-ASM
ἥλιοςhēliossunsun,
ἀριθμὸν arithmon
N-ASM
ἀριθμόςarithmosnumbernumber
ἡμερῶν hēmerōn
N-GPF
ἡμέραhēmeradayof days
ζωῆς zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof his life
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὧν hōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ἔδωκεν edōken
V-AAI-3S
δίδωμιdidōmito give[2gave
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
θεός·     theos
N-NSM
θεόςtheosGod1God].
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
αὐτὸ auto
D-NSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μερὶς meris
N-NSF
μερίςmerisparthis portion.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Bo niewiele będzie pamiętał o dniach żywota swego, ponieważ Bóg napełnił rozkoszami serce jego.Недолго будут у него в памяти дни жизни его; потому Бог и вознаграждает его радостью сердца его. ћкw не мн0го пaмzтствовати и4мать дни6 животA своегw2, понeже бGъ њблагaетъ є3го2 попечeньми въ весeліи сeрдца є3гw2.5,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαί kai
CONJ
καίkaiandAnd
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed,
πᾶς pas
A-NSM
πᾶςpasallevery
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ἄνθρωπος,     anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman

R-DSM
ōOmega[Sippai]
ἔδωκεν edōken
V-AAI-3S
δίδωμιdidōmito give[2gave
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod1God]
πλοῦτον plouton
N-ASM
πλοῦτοςploutosrichesriches
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὑπάρχοντα huparchonta
V-PAPAS
ὑπάρχωhuparchōto be[Nacon]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξουσίασεν exousiasen
V-AAI-3S
ἐξουσιάζωexousiazōto have authoritygave to him authority
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
φαγεῖν fagein
V-AAR
ἐσθίωesthiōto eatto eat
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromfrom
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
λαβεῖν labein
V-AAR
λαμβάνωlambanōto taketo take
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
μέρος meros
N-ASN
μέροςmerosparthis portion,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who[that]
εὐφρανθῆναι eufranthēnai
V-APR
εὐφραίνωeufrainōto celebrateto be glad
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μόχθῳ mochthō
N-DSM
μόχθοςmochthostoilhis effort;
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοῦτο touto
D-NSN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
δόμα doma
N-NSN
δόμαdomagift[2a gift
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGod3of God
ἐστιν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 

61 Jest i inne zło, które widziałem pod słońcem, i nawet częste u ludzi:2 Mąż, któremu Bóg dał bogactwa i majętności i sławę, i nie zbywa na niczym duszy jego we wszystkim, czego tylko pragnie; lecz Bóg nie dał mu możności pożywania z tego, ale człowiek obcy to pożre. To jest marność i nędza wielka.3 Jeśliby kto zrodził stu synów i żył wiele lat i miał wiele dni wieku, a dusza jego nie użyła dobra majętności swojej i nie miał pogrzebu: o tym ja powiadam, iż lepszy jest płód poronlony niźli on.4 Albowiem na próżno przyszedł i idzie do ciemności, i zapomnieniem zgładzone będzie imię jego.5 Nie widział słońca i nie poznał różnicy między dobrem a złem.6 A choćby żył dwa tysiące lat a nie zażył dobra, czyż nie do jednego miejsca wszystko idzie?7 – Wszystka praca człowieka w ustach jego, lecz dusza jego nie będzie nasycona.8 Cóż ma więcej mądry nad głupiego? a co ubogi, jeno aby tam szedł, gdzie jest życie?9 Lepiej jest widzieć to, czego pożądał, aniżeli pragnąć, czego nie znasz. Ale i to marność i zarozumiałość ducha.10 Ktokolwiek ma być, już jest nazwany po imieniu i wiadomo, że jest człowiekiem, i nie może prawować się u sądu z mocniejszym nad siebie.11 Wiele jest słów i wielka z nich próżność w rozprawianiu.
71 Cóż potrzeba człowiekowi szukać rzeczy większych nad siebie, gdy nie wie, co mu jest pożyteczne w życiu jego, w liczbie dni pielgrzymowania jego, i w czasie, który jak cień przemija? Albo kto mu oznajmić może, co będzie po nim pod słońcem ? RÓŻNE POWIEDZENIA (7,2-13). Lepsze jest życie poważne niż lekkomyślne(2-8). Cierpliwość (9-11). Mądrość i bogactwa (12-13).2 Lepsze jest imię dobre niźli maści drogie, i dzień śmierci niźli narodzenia.3 Lepiej iść do domu żałoby niż do domu uczty, bo w tamtym przypomina się koniec wszystkich ludzi i człowiek żyjący rozmyśla, co potem będzie.4 Lepszy jest gniew niźli śmiech, bo przez smutek twarzy poprawia się umysł przestępnego.5 Serce mądrych, gdzie smutek jest, a serce głupich, gdzie wesele.6 Lepiej jest dać się karcić mądremu niźli dać się oszukiwać pochlebstwami głupich;7 bo jak trzask ciernia pod kotłem gorejącego, taki jest śmiech głupiego. Ale i to marność.8 Ucisk zasmuca mądrego i pozbawia go mocy serca.9 – Lepszy jest koniec modlitwy niż początek, lepszy jest cierpliwy niż chełpliwy.10 Nie bądź prędki do gniewu, bo gniew w zanadrzu głupiego spoczywa.11 Nie mów: “Co za przyczyna jest, że dawniejsze czasy lepsze były, niż obecne?” bo głupie jest takie pytanie.12 Pożyteczniejsza jest mądrość z bogactwem, i więcej pomaga tym, którzy widzą słońce.13 Jak bowiem broni mądrość, tak też bronią pieniądze; lecz to mają lepszego umiejętność i mądrość, że dają życie temu, który je posiada.IV. Cnota a szczęście. (7,14 – 9,10) 1. PODDANIE SIĘ BOGU W ZMIENNYCH KOLEJACH ŻYCIA (7,14-19). Należy przyjąć z poddaniem się powodzenie i nieszczęście, które w niezmiennych swych wyrokach Bóg na przemian zsyła (14 – 15). Widać bowiem, że cnota i występek nie otrzymują tutaj odpowiedniej zapłaty (16). To jednak nie powinno być pobudką ani do zbytniej gorliwości, ani do utwierdzenia się w złem (17-19).14 Przypatrz się sprawom Bożym, iż nikt nie może poprawić tego, którym On wzgardzi.15 W dzień dobry zażywaj dobra, a strzeż się dnia złego, bo jak ten, tak i ów uczynił Bóg, aby nie znalazł człowiek przeciw niemu skarg sprawiedliwych.16 – To też widziałem za dni marności mojej: sprawiedliwy ginie w sprawiedliwości swojej, a bezbożny długo żyje w złości swojej.17 Nie bądź nazbyt sprawiedliwy ani mądry więcej niż potrzeba, abyś nie zgłupiał.18 Nie popełniaj wiele niegodziwości i nie bądź głupi, abyś nie umarł w czasie nie swoim.19 Dobrze jest wspomagać sprawiedliwego, ale i od tamtego nie odciągaj ręki twojej, bo kto się Boga boi, niczego nie zaniedbywa. POWIEDZENIA O UMIARKOWANIU I ŁAGODNOŚCI (7,20-23).20 Mądrość umocniła mądrego ponad dziesięciu książąt, którzy są w mieście.21 Nie ma bowiem sprawiedliwego na ziemi, który by czynił dobrze a nie grzeszył.22 Ale i do wszystkich słów, które się mówi, nie przykładaj serca swego, abyś snadź nie usłyszał sługi twego złorzeczącego tobie.23 Wie bowiem sumienie twoje, że i ty często złorzeczyłeś drugim. WYSTĘPEK A SZCZĘŚCIE (7,24-30c). Choć nie podobna osiągnąć mądrości (24-25), to przynajmniej zbadałem, że bezbożność i niemoralność jest rzeczą głupią (26), a niewiasta wciąga do niej człowieka na jego zgubę (27-29). Bóg jednak nie jest winien złości człowieka, bo stworzył go prawym (30a-c).24 Wszystkiego doświadczyłem mądrością; powiedziałem: “Stanę się mądry,” a ona daleko odeszła ode mnie, dużo dalej niż była;25 wielka jest głębia, kto ją znajdzie?26 Obejrzałem wszystko myślą moją, abym wiedział i uważał i szukał mądrości i rozumu, i abym poznał niezbożność głupiego i błąd nierozumnych;27 i poznałem, iż bardziej gorzka niźli śmierć jest niewiasta, która jest sidłem łowców, a serce jej niewodem, ręce jej są pętami. Kto się Bogu podoba, wymknie się jej, ale kto jest grzeszny, będzie od niej pojmany.28 Oto to znalazłem, rzekł Eklezjastes, jedno po drugim, abym odkrył pewną rzecz,29 której jeszcze szuka dusza moja, a nie znalazłem. Męża jednego spośród tysiąca znalazłem, lecz niewiasty spośród wszystkich nie znalazłem.30 Tylko to znalazłem, że Bóg uczynił człowieka prawym, a on się sam wdał w niezliczone dociekania. POWIEDZENIE: MĄDROŚĆ UCZY ULEGŁOŚCI WOBEC KRÓLA (7,30d-8,4).Któż jest taki jak mędrzec i kto zna rozwiązanie słowa ?
81 Mądrość człowieka jaśnieje na twarzy jego, a najmocniejszy zmieni oblicze jego.2 Ja strzegę ust królewskich i przykazania przysięgi Bożej.3 Nie spiesz się odejść od oblicza jego i nie trwaj w złym uczynku,4 bo wszystko, co chce, uczyni, a mowa jego pełna jest mocy, i nikt mu rzec nie może: “Czemu tak czynisz ?” ODPŁATA (8,5-15). Mądrość nakłania do posłuszeństwa wobec prawa, pouczając, że przyjdzie czas sądu Bożego za złe uczynki (5-8). Do Świadczenie wprawdzie pokazuje często brak słusznej odpłaty na ziemi (9-10), mimo to pewne jest, te szczęście jest przywiązane do bojaźni Bożej (11-13). Ponieważ jednak nie zawsze cnota jest nagradzana (14), nalety używać radości, jakich dostarcza praca (15).5 Kto strzeże przykazania, nie dozna nic złego. Czas i odpowiedź rozumie serce mądrego.6 Dla każdej sprawy jest czas odpowiedni, a wielkie jest utrapienie człowieka,7 bo nie zna rzeczy przeszłych, a przyszłych od żadnego posła się nie dowie.8 Nie jest w mocy człowieka zatrzymać ducha i nie ma mocy w dzień śmierci, ani mu nie wolno odpoczywać, gdy nadchodzi wojna, ani nie zbawi bezbożność bezbożnego.9 – Wszystko to zobaczyłem i przyłożyłem serce swe do wszystkich dzieł, które się dzieją pod słońcem. Czasem panuje człowiek nad człowiekiem na swoje nieszczęście.10 Widziałem bezbożnych pogrzebanych, którzy jeszcze za życia na miejscu świętym byli i chwalono ich w mieście jako sprawiedliwych w uczynkach.11 Ale i to marność jest. Bo iż nierychło wydaje się wyrok przeciwko złym, synowie człowieczy bez żadnej bojaźni popełniają zło.12 Wszakże stąd, że grzesznik stokroć zło popełnia, a cierpliwie go znoszą, ja wiem, iż tym dobrze będzie, którzy się Boga boją, którzy się wstydzą oblicza jego.13 Niech nie będzie dobrze bezbożnemu i dni jego niech się nie przedłużają, ale niech jako cień prze mijają ci, którzy się nie boją oblicza Pańskiego.14 Jest i inna marność, która się dzieje na ziemi: są sprawiedliwi, którym się źle wiedzie, jakby uczynki bezbożnych spełnili, i są bezbożni, którzy są tak bezpieczni, jakby mieli uczynki sprawiedliwych. Lecz i to mam za największą marność.15 Chwaliłem tedy wesele, bo nie masz nic lepszego dla człowieka pod słońcem, jeno jeść i pić i weselić się; i ponieważ to tylko z sobą weźmie z pracy swej w dniach życia swego, które mu Bóg dał pod słońcem. JESZCZE O BRAKU ODPŁATY NA ZIEMI (8,16 – 9,10). Nie można dojść do motywów rządów Bożych (8,I6-17). Szczęście i nieszczęście spotyka wszystkich bez różnicy (9,1-6). Wniosek: używać radaści życia (7-10).16 I przyłożyłem serce swe, abym poznał mądrość i zrozumiał zatrudnienie, które jest na ziemi. Jest człowiek, którego oczy we dnie i w nocy snu nie zaznają.17 I zrozumiałem, iż nie może człowiek znaleźć żadnej przyczyny wszystkich dzieł Bożych, które się dokonują pod słońcem, a im więcej męczy się, aby znaleźć, tym mniej znajduje.18 Choćby też mówlł mądry, że wie, nie będzie mógł znaleźć.
91 Wszystko to rozważyłem w sercu swoim, aby dokładnie zrozumieć. Są sprawiedliwi i mądrzy, i uczynki ich są w ręce Bożej, a przecież nie wie człowiek, czy jest miłości czy nienawiści godzien.2 Ale wszystkie rzeczy na przyszły czas zachowane są w niepewności, przeto że wszystko jednako przychodzi na sprawiedliwego i bezbożnego, na dobrego i na złego, na czystego i nieczystego, na składającego ofiary i gardzącego nimi: jak dobry tak i grzeszny, jak krzywoprzysięzca tak i ten, który prawdziwie przysięga.3 To jest najgorsze ze wszystkiego, co się dzieje pod słońcem, że się jednako ze wszystkimi dzieje; dlatego i serca synów człowieczych napełniają się złością i wzgardą w swym życiu, a potem doprowadzeni będą do otchłani.4 Nie masz nikogo, który by zawsze żył i który by taką nadziejg miał; lepszy jest pies żywy aniżeli lew zdechły.5 Bo żyjący wiedzą, że umrą, lecz umarli nic więcej nie wiedzą i nie ma dla nich więcej zapłaty, gdyż pamięć o nich poszła w zapomnienie.6 Miłość też i nienawiść i zazdrość zarówno zginęły, i nie mają cząstki na tym świecie ani we wszystkim, co się dzieje pod słońcem.7 – Idźże tedy, a jedz chleb swój z weselem i pij wino swe z radością, bo się uczynki twoje Bogu podobają.8 Na każdy czas niech będą białe szaty twoje, a olejek niechaj nie schodzi z głowy twojej.9 Używaj żywota z żoną, którą miłujesz, po wszystkie dni niestałego żywota twego, które ci są dane pod słońcem przez wszystek czas marności twojej; bo to jest dział w żyáu i w pracy twej, którą się trudzisz pod słońcem.10 Cokolwiek czynić może ręka twoja, czyń pilnie, bo ani działalności, ani rozumu, ani mądrości, ani umiejętności nie będzie w otchłani, dokąd ty pospieszasz.V. Wysiłek, mądrość a powodzenie. (9,11 – 11,6) 1. WYSIŁEK I MĄDROŚĆ NIE ZAPEWNIAJĄ POWODZENIA . (9,11-18). Mimo mądrość i spryt człowiek jest zaletny od przypadku (11-12). Nawet za wielkie zasługi mądry nie otrzymuje uznania i nagrody (13-16). Mimo wszystko mądrości należy się pierwszeństwo (17-18).11 Obróciłem się ku czemu innemu i widziałem pod słońcem, iż ani prędkich jest bieg, ani mężnych wojna, ani mądrych chleb, ani uczonych bogactwo, ani przemyślnych łaska; ale czas i przypadek jest we wszystkim.12 Nie zna człowiek końca swego, ale jak ryby łowią wędką i jak ptaka sidłem chwytają, tak też ludzie bywają pojmani w zły czas, gdy na nich nagle przypadnie.13 – Widzlałem też i tę mądrość pod słońcem, i poznałem, że jest wielka:14 Miasto małe i mało w nim mężów; przyciągnął przeciwko niemu król wielki i obległ je, i pobudował szańce wokoło, i dokonało się oblężenie.15 I znalazł się w nim mąż ubogi a mądry, i wybawił miasto mądrością swą; a nikt nie wspominał potem na owego człowieka ubogiego.16 I mówiłem ja, iż lepsza jest mądrość niźli moc. Czemuż tedy mądrością ubogiego wzgardzono i słów jego nie słuchano?17 Słów mędrców słuchają w milczeniu, bardziej niż krzyku księcia wśród głupich.18 Lepsza jest mądrość, niż oręże wojenne, a kto w jednym zgrzeszył, wiele dóbr zniszczy.POWIEDZENIA O MĄDROŚCI I GŁUPOCIE . (10,1-4).
101 Muchy zdychające psują miłą woń drogiego olejku. Droższa jest od mądrości i sławy mała i krótkotrwała głupota.2 Serce mądrego po prawej stronie jego, a serce głupiego po lewej stronie jego.3 Ale i na drodze, kiedy głupi idzie, sam będąc nierozumny wszystkich ma za głupich.4 Jeśli duch panującego uniesie się przeciw tobie, nie opuszczaj miejsca twego, albowiem leczenie uczyni, że ustaną grzechy wielkie. JESZCZE O WYSIŁKU, MĄDROŚCI I POWODZENIU (10,5-7).5 Jest zło, które widziałem pod słońcem, jakby przez pomyłkę wychodzące od oblicza książęcia:6 głupiego posadzonego na godności wysokiej, a bogatych siedzących na dole.7Widziałem sługi na koniach, a książąt chodzących po ziemi jakby sługi. RÓŻNE POWIEDZENIA (10,8-11,6). Przypadek (8-9). Mądrość (10). Oszczerca (11). Mądry i głupi (12-15). Mądre rządy (16-17). Zalecenie działalności przedsiębiorczej i roztropnej (10,18 -11,6).8 Kto dół kopie, wpadnie weń, a kto rozrzuca płot, wąż go ukąsi.9 Kto przenosi kamienie, potłucze się nimi, a kto rąbie drwa, będzie zraniony od nich. 10 Jeśli się przytępi żelazo i nie jak było pierwej, ale stępione będzie, z wielkim trudem naostrzy się je; tak po przyłożeniu się przychodzi mądrość.11 Jeżeli wąż ukąsi po cichu, nie lepszy od niego jest ten, który tajemnie potwarza.12 Słowa ust mądrego są pełne wdzięku, ale wargi głupiego strącą go w przepaść;13 początkiem słów jego głupstwo, a końcem ust jego błąd wielki. Głupi mnoży słowa.14 Nie wie człowiek, co przed nim było; a co po nim będzie, kto mu oznajmić może?15 Praca głupich utrapi ich, tych, którzy nie umieją iść do miasta.16 Biada tobie, ziemio, której król jest dziecięciem i której książęta od rana jadają.17 Szczęśliwa zienlia, która ma króla zacnego i której książęta jedzą w stosownym czasie, dla posilenia, a nie dla zbytku.18 Z powodu lenistwa pochylają się dachy, a wskutek opieszałości rąk będzie przeciekał dom.19 Na śmiech czynią chleb, a wino, żeby ucztowali żywi, a pieniędzom wszystko jest posłuszne.20 W myśli twojej nie uwłaczaj królowi, a w skrytości pokoju twego nie przeklinaj bogatego, bo i ptaki powietrzne głos twój zaniosą, a skrzydlaty oznajmi twe słowa.
111 Rzucaj chleb twój na wody płynące, bo po długim czasie znajdziesz go.2 Daj część siedmiu lub ośmiu, bo nie wiesz, jakie nieszczęście spadnie na ziemię.3 Jeśli się napełnią obłoki, wyleją deszcz na ziemię. Jeśli upadnie drzewo na południe albo na północ, na którekolwiek miejsce upadnie, tam będzie.4 Kto się na wiatr ogląda, nigdy siać nie będzie, a kto się przypatruje obłokom, nigdy żąć nie będzie.5 Jak nie wiesz, jaką jest droga ducha i jak się zrastają kości w żywocie brzemiennej, tak me znasz spraw Boga, który jest twórcą wszystkiego.6 Rano siej nasiona twoje, a wieczorem niech nie odpoczywa ręka twoja, bo nie wiesz, które lepiej wzejdzie, to albo owo, a jeśli oba razem, lepiej będzie.Zakończenie.(11,7 – 12,8)UŻYWAJ RADOŚCI, ZSYŁANYCH CI PRZEZ BOGA! Z miłej sercu radości należy korzystać przed śmiercią (11,7-8). Używaj, młodzieńcze, radości, pamiętając jednak o Bogu i o sądzie jego (9-10)! Pamiętaj o nim wprzód nim nadejdzie niedołężna starość (12,1-5) i śmierć (6-7). 7 Przyjemne jest światło i nliło jest oczom widzieć słońce.8 Choćby przez wiele lat żył człowiek i w tych wszystkich się weselił, ma pamiętać na czas ciemny i na długie dni, które gdy przyjdą, przeszłe rzeczy pokażą się marnością.9 Weselże się tedy, młodzieńcze, w młodości twojej, a niech użyje dobrego serce twe w dni młodości twojej, i chodź drogami serca twego i za widokiem oczu twoich; ale wiedz, iż za to wszystko przywiedzie cię Bóg na sąd.10 Oddal gniew od serca twego i odrzuć zło od ciała twego, bo młodość i rozkosze są marne.12 1 Pomnij na Ştworzyciela twego za dni młodości twojej, póki nie przyjdzie czas udręczenia i nie nadejdą lata, o których mówić będziesz:2 “Nie podobają mi się”; póki się nie zaćmi słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy, i póki się nie wrócą po deszezu obłoki;3 kiedy drżeć będą stróże domu i zachwieją się mocni mężowie, i próżnować będą nieliczne mielące, i zaćmią się patrzące przez okna, i zawrze się wrota na ulicę;4 kiedy osłabnie głos mielącej, i wstawać się będzie na głos ptaka, i ogłuchną wszystkie córki śpiewu;5 będą się też bać miejsc wysokich, i będą się lękać na drodze; zakwitnie drzewo migdałowe, utyje szarańcza, a rozproszą się kapary; bo pójdzie człowiek do domu wieczności swej, i będą chodzić po ulicach płaczący;6 póki się nie przerwie sznur srebrny i nie skurczy się wstęga złota, i rozbije się wiadro nad zdrojem, i złamie się koło nad studnią,7 i wróci się proch do ziemi swej, z której był, a duch wróci się do Boga, który go dał.8 Marność nad marnościami, rzekł Eklezjastes, i wszystko marność.Domówienie. . (12,9-14)9 A Eklezjastes będąc bardzo mądrym, nauczał lud i powiedział, co był uczynił, a badając ułożył wiele przypowieści.10 Szukał słów pożytecznych i spisał mowy słuszne i pełne prawdy.11 – Słowa mędrców są jak ościenie i jak gwoździe głęboko wbite, które przez radę mistrzów dane są od pasterza jednego.12 Nad to, synu mój, więcej się nie pytaj. Tworzenia wielu ksiąg nie ma końca, a częste myślenie jest utrapieniem ciała.13 Końca mowy wszyscy razem słuchajmy: Boga się bój i strzeż przykazań jego, bo to jest cały człowiek;14 wszystkie uczynki przywiedzie Bóg na sąd za każdy występek, czy dobry czy zły on będzie.