MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Księga Nehemiasza

Księga Nehemiasza

CZĘŚĆ I (1,1- 7 73)NEHEMIASZ PRZYBYWA PIERWSZY RAZ DO JEROZOLIMY I ODBUDOWUJE MURY MIASTA Przybycie Nehemiasza do Jerozolimy. (1,1-2,10) 1. WIADOMOŚĆ O SMUTNYM STANIE JEROZOLIMY; BOLEŚĆ NEHEMIASZA (1,1-11). Brat Nehemiasza przynosi wiadomości o Jerozolimie; jego boleść (1-4). Błaga Boga o łaskawość dla ludu pokutującego (5-10) i dla swych zamiarów (11).
11 Słowa Nehemiasza, syna Helchiaszowego. I stało się miesiąca Kasleu, roku dwudziestego, że ja byłem na zamku Suza.2 I przyszedł Hanani, jeden z braci moich, on i mężowie z Judy, i spytałem ich o Żydów, którzy zostali i żywi byli z pojmania, i o Jeruzalem.3 I powiedzieli mi: “Ci, którzy zostali i ocaleli z pojmania, tam w krainie są w wielkim utrapieniu i w zelżywości, a mur jerozolimski rozwalony jest i bramy jego ogniem są spalone.” 4 A gdym usłyszał takie słowa, usiadłem i płakałem, i żałowałem przez wiele dni, pościłem i modliłem się przed obliczem Boga niebieskiego. 5 I rzekłem: “Proszę, Panie, Boże niebieski, mocny, wielki i straszliwy, który strzeżesz przymierza i miłosierdzia z tymi, którzy się miłują i strzegą przykazań twoich, niech uszy twoje słuchają, 6 a oczy twoje niech będą otwarte, abyś usłyszał modlitwę służebnika twego, którą ja dziś się modlę przed tobą w nocy i we dnie za synami izraelskimi, sługami twymi; i wyznawam grzechy synów izraelskich, którymi zgrzeszyli tobie: ja i dom ojca mego zgrzeszyliśmy.7 Marnością jesteśmy zwiedzeni, a nie strzegliśmy przykazania twego i ustaw i sądów, któreś dał Mojżeszowi, słudze twemu.8 Wspomnij na słowo, któreś powiedział Mojżeszowi, słudze twemu, mówiąc: Gdy zgrzeszycie, ja rozproszę was między narody.9 A jeśli się nawrócicie do mnie i będziecie strzec przykazań moich, i pełnić je, chociażbyście byli zagnani na koniec nieba, stamtąd zgromadzę was i przywiodę na miejsce, które obrałem, aby tam przebywało imię moje.10 A oni są sługami twoimi i ludem twoim i odkupiłeś ich mocą twą wielką i ręką twą mocną. Proszę, 11 Panie, niech będzie ucho twe nakłonione na modlitwę sługi twego i na modlitwę sług twoich, którzy chcą się bać imienia twego, a poszczęść dziś słudze twemu i daj mu miłosierdzie przed mężem tym”: bom ja był podczaszym królewskim. PRZYBYCIE DO PALESTYNY (2,1-10). Nehemiasz, spełniając urząd podczaszego u Artakserksesa (1-3), uprasza sobie pozwolenie udania się do Jerozolimy w celu zbudowania murów miasta, oraz listy królewskie (4-8). Przybycie do Palestyny; początek trudności (9-10).
21 I stało się miesiąca Nisan, roku dwudziestego Artakserksesa króla, że wino było przed nim, i wziąłem wino i podałem królowi; a byłem jakby omdlały przed obliczem jego.2 I rzekł mi król: “Czemu jest smętna twarz twoja, chociaż cię chorym nie widzę? Nie jest to bez powodu, ale nie wiem, co za zło jest w sercu twoim.” I zląkłem się bardzo i nad miarę, i rzekłem królowi:3 “Królu, żyj na wieki! Jak nie ma być smętna twarz moja, gdy miasto, dom grobów ojca mego, opuszczone jest, a bramy jego ogniem są popalone?” 4 I rzekł mi król: “Czegóż żądasz ?” I modliłem się do Boga niebieskiego,5 i rzekłem do króla: “Jeśli się to zda dobrym królowi i jeśli się podoba sługa twój przed obliczem twoim, to zechciej mię posłać do Żydowskiej ziemi, do miasta grobu ojca mego, i będę je budował.” 6 I rzekł mi król i królowa która siedziała obok niego: “Jak długo potrwa droga twoja i kiedy się wrócisz ?” I spodobało się przed obliczem królewskim, i posłał mię, i naznaczyłem mu czas. 7 I rzekłem królowi: “Jeśli zda się to dobrym królowi niech mi da listy do książąt krainy za rzeką, aby mię przeprowadzili, ażbym przyszedł do żydowskiej ziemi;8 i list do Asafa, stróża lasów królewskich, aby mi dał drzewa, żebym mógł przykryć bramy wieży domu i mury miejskie, i dom, do którego wnijdę.” I dał mi król wedle dobrej ręki Boga mego ze mną.9 I przyszedłem do książąt krainy za rzeką i oddałem im listy królewskie. A król posłał był ze mną rotmistrzów nad żołnierzami i jezdnych. 10 I usłyszeli Sanaballat Horonitczyk i Tobiasz, sługa Ammonitczyk, i zasmucili się bardzo mocno, iż przyszedł człowiek, który szukał szczęścia synów izraelskich.II. Odbudowanie murów miasta. (2,II – 7,73) 1. PRZED DZIEŁEM (2,11-20). Nehemiasz bada w nocy mury miasta (1I – I5); przedkłada swój plan, który zostaje przyjęty (16-18). Szyderstwa i groźby (19-20).11 I przyjechałem do Jeruzalem, i byłem tam przez trzy dni. 12 I wstałem w nocy, ja i kilku mężów ze mną, a nie oznajmiłem nikomu, co podał Bóg do serca mego, abym uczynił w Jeruzalem; i bydlęcia nie było ze mną, jeno zwierzę, na którym siedziałem. 13 I wyszedłem przez bramę Doliny w nocy, przed źródło Smokowe i do bramy Gnojowej, i obejrzałem mur jerozolimski rozwalony i bramy jego ogniem spalone. 14 I przeszedłem do bramy Źródła i do rur królewskich, i nie było miejsca do przejścia dla bydlęcia, na którym siedziałem. 15 I szedłem w górę przez potok w nocy i oglądałem mur, a wróciwszy się przyszedłem do bramy Doliny i wróciłem się.16 – A urzędnicy nie widzieli, dokąd odjechałem, albo com ja czynił; ale i Żydom, i kapłanom, i przedniejszym, i urzędnikom, i innymi, którzy robili koło dzieła, nic nie oznajmiłem aż dotąd.17 I rzekłem im: “Wy znacie uciśnienie, w którym jesteśmy, iż Jeruzalem jest opuszczone, a bramy jego ogniem są spalone. Pójdźcie i zbudujmy mury jerozolimskie, a nie bądźmy już więcej przedmiotem szyderstwa!” 18 I oznajmiłem im rękę Boga mego, że była dobra ze mną, i słowa króla, które mi mówił, i rzekłem: “Wstańmy, a budujmy!” I wzmocniły się ręce ich w dobrym.19 A Sanaballat Horonitczyk i Tobiasz, sługa Ammonitczyk, i Gosem Arab, usłyszawszy szydzili z nas i wzgardzili, i rzekli: “Cóż to za rzecz, którą czynicie? Czyż przeciw królowi się buntujcie?”20 I odpowiedziałem im, i rzekłem do nich: “Bóg niebieski ten nam pomaga, a myśmy słudzy jego; wstańmy i budujmy; a wy nie macie części i prawa ani pamiątki w Jeruzalem.” ODBUDOWA MURÓW (3,1-31). Od bramy Trzody do bramy Rybnej (1-2); do Starej bramy (3-5); do muru ulicy Szerszej (6-8); do bramy Doliny (9-12); do schodów miasta Dawidowogo (13-15); do wstępowania ku mocniejszemu rogowi (16-19); do wieży domu królewskiego (20-24); do muru świątyni (25-27); do bramy Trzody (28-31).
3

Warsz. King J. 31 Tłum. GrEn. Толк. I powstał Eliasib, kapłan wielki, i bracia jego, kapłani, i zbudowali bramę Trzody; ci ją poświęcili i postawili wrota jej i aż do wieży stu łokci poświęcili ją, aż do wieży Hananeela. И встал Елияшив, великий священник, и братья его священники и построили Овечьи ворота: они освятили их и вставили двери их, и от башни Меа освятили их до башни Хананела. И# востA є3ліасyвъ свzщeнникъ вели1кій и3 брaтіz є3гw2 свzщeнницы, и3 создaша вратA w4вчаz: сjи њсвzти1ша и5хъ и3 постaвиша двє1ри и4хъ и3 дaже до столпA стA лакHтъ њсвzти1ша и5хъ, дaже до столпA ґнамеи1лz. 3,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀνέστη anestē
V-AAI-3S
ἀνίστημιanistēmito arise[5rose up
Ελισουβ elisoub
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ho
T-NSM
hothe/this/who2the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest4priest
ho
T-NSM
hothe/this/who 
μέγας megas
A-NSM
μέγαςmegasgreat3great],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ἀδελφοὶ adelfoi
N-NPM
ἀδελφόςadelfosbrotherhis brethren
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ἱερεῖς hiereis
N-NPM
ἱερεύςhiereuspriestpriests,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ᾠκοδόμησαν ōkodomēsan
V-AAI-3P
οἰκοδομέωoikodomeōto buildthey constructed
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
πύλην pulēn
N-ASF
πύληpulēgate[2gate
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
προβατικήν·     probatikēn
A-ASF
προβατικόςprobatikosSheep Gate1sheep];
αὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἡγίασαν hēgiasan
V-AAI-3P
ἁγιάζωhagiazōto sanctifysanctified
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔστησαν estēsan
V-AAI-3P
ἵστημιhistēmito standthey set
θύρας thuras
N-APF
θύραthuradoorits doors;
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
πύργου purgou
N-GSM
πύργοςpurgostowertower
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundredhundred
ἡγίασαν hēgiasan
V-AAI-3P
ἁγιάζωhagiazōto sanctifythey sanctified
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
πύργου purgou
N-GSM
πύργοςpurgostowertower
Ανανεηλ ananeēl
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
2 Tłum. GrEn. Толк. A obok niego budowali mężowie Jerycha; a obok niego budował Zachur, syn Anlriego.-И подле него строили Иерихонцы, а подле них строил Закхур, сын Имрия. И# бли1з8 є3гw2 созидaша мyжіе їеріхHнстіи, и3 бли1з8 и4хъ созидA закхyръ сhнъ ґманjинъ. 3,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstnear
χεῖρας cheiras
N-APF
χείρcheirhandhis hands
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiosson2son
ἀνδρῶν andrōn
N-GPM
ἀνήρanērman1men
Ιεριχω ierichō
N-PRI
ἹεριχώhierichōJericho[Hatita]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstnear
χεῖρας cheiras
N-APF
χείρcheirhandhis hands
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiosson[soothing]
Ζακχουρ zakchour
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiosson[soothing]
Αμαρι.     amari
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
3 Tłum. GrEn. Толк. A bramę Rybną budowali synowie Asnai, oni ją przykryli i postawili wrota jej i zamki i zawory. A koło nich budował Marimut, syn Uriasza, syna Akkusa. Ворота Рыбные строили уроженцы Сенаи: они покрыли их, и вставили двери их, замки их и засовы их. Вратa же ры6бнаz созидaша сhнове ґсанaєвы: сjи покрhша и5хъ и3 постaвиша двє1ри и4хъ и3 завHры и4хъ и3 верєи2 и4хъ. 3,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[4the
πύλην pulēn
N-ASF
πύληpulēgate6gate
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἰχθυηρὰν ichthuēran
A-ASF
strong:GA-ASFstrong:GA-ASFstrong:GA-ASF 
ᾠκοδόμησαν ōkodomēsan
V-AAI-3P
οἰκοδομέωoikodomeōto build3constructed
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiosson1 sons
Ασανα·     asana
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
αὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐστέγασαν estegasan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔστησαν estēsan
V-AAI-3P
ἵστημιhistēmito standthey set
θύρας thuras
N-APF
θύραthuradoorits doors,
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κλεῖθρα kleithra
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μοχλοὺς mochlous
N-APM
strong:GN-APMstrong:GN-APMstrong:GN-APM 
αὐτῆς.     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. A obok niego budował Mosollam, syn Barachiasza, syna Mesezebela; a obok nich budował Sadok, syn Baany.Подле них чинил стену Меремоф, сын Урии, сын Гаккоца; подле них чинил Мешуллам, сын Берехии, сын Мешизабела; подле них чинил Садок, сын Бааны; И# бли1з8 и4хъ созидaше и3з8 рамHfы сhнъ ўрjинъ, сhна ґккHсова: и3 бли1з8 є3гw2 созидaше мосоллaмъ сhнъ варахjинъ, сhна мазеви1лz: и3 бли1з8 и4хъ созидaше садHкъ сhнъ ваанaевъ: 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstnear
χεῖρα cheira
N-ASF
χείρcheirhandtheir hands
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κατέσχεν kateschen
V-AAI-3S
κατέχωkatechōto hold back/fastMaremoth took control,
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom[where?]
Ραμωθ ramōth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Ουρια ouria
N-PRI
ΟὐρίαςouriasUriah[Cherethite]
υἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiossonson
Ακως.     akōs
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstnear
χεῖρα cheira
N-ASF
χείρcheirhandtheir hand
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κατέσχεν kateschen
V-AAI-3S
κατέχωkatechōto hold back/fastMeshullam took control,
Μοσολλαμ mosollam
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Βαραχιου barachiou
N-PRI
ΒαραχίαςbarachiasBerekiah[to separate]
υἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiossonson
Μασεζεβηλ.     masezebēl
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstnear
χεῖρα cheira
N-ASF
χείρcheirhandtheir hand
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κατέσχεν kateschen
V-AAI-3S
κατέχωkatechōto hold back/fastZadok took control,
Σαδωκ sadōk
N-PRI
ΣαδώκsadōkZadok[surrounds]
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Βαανα.     baana
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Obok tych budowali Tekuitczycy; ale znakomitsi między nimi nie położyli szyj swoich pod robotę Pana swego.подле них чинили Фекойцы; впрочем знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. и3 бли1з8 и4хъ созидaша fекwjми, си1льніи же и4хъ не положи1ша вhи своеS въ дёло гDа бGа своегw2. 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstnear
χεῖρα cheira
N-ASF
χείρcheirhandtheir hand
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κατέσχοσαν kateschosan
V-AAI-3P
κατέχωkatechōto hold back/fast[3took control
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
Θεκωιν,     thekōin
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandbut
αδωρηεμ adōrēem
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
οὐκ ouk
ADV
οὐounodid not
εἰσήνεγκαν eisēnenkan
V-AAI-3P
εἰσφέρωeisferōto bring ininsert
τράχηλον trachēlon
N-ASM
τράχηλοςtrachēlosnecktheir neck
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
δουλείαν douleian
N-ASF
δουλείαdouleiaslaverya service
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. – A Starą bramę budował Jojada, syn Faseasza, i Mosollam, syn Besodii; oni ją przykryli i postawili wrota jej i zamki i zawory.Старые ворота чинили Иоиада, сын Пасеаха, и Мешуллам, сын Бесодии: они покрыли их и вставили двери их, и замки их и засовы их. И# вратA ст†раz созидaше їwідA сhнъ фасeковъ и3 месуллaмъ сhнъ васwдjевъ: тjи покрhста и5хъ и3 постaвиста двє1ри и4хъ и3 завHры и3 верєи2 и4хъ. 3,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
πύλην pulēn
N-ASF
πύληpulēgategate
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Ισανα isana
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἐκράτησαν ekratēsan
V-AAI-3P
κρατέωkrateōto grasp/seize[4repaired
Ιοιδα ioida
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiosson2son
Φασεκ fasek
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Μεσουλαμ mesoulam
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Βασωδια·     basōdia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
αὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐστέγασαν estegasan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔστησαν estēsan
V-AAI-3P
ἵστημιhistēmito standset
θύρας thuras
N-APF
θύραthuradoorits doors,
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κλεῖθρα kleithra
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μοχλοὺς mochlous
N-APM
strong:GN-APMstrong:GN-APMstrong:GN-APM 
αὐτῆς.     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. A obok nich budowali Meluas Gabaończyk i Jadon Meronatczyk, mężowie z Gabaonu i Masfy, za książęcia, który był w krainie za rzeką.Подле них чинил Мелатия Гаваонитянин, и Иадон из Меронофа, с жителями Гаваона и Мицфы, подвластными заречному областеначальнику. И# бли1з8 и4хъ созидaша малтjа гаваwнjтинъ и3 є3vарHнъ мирwнwfjтъ, мyжіе t гаваHна и3 мaсфы, дaже до прест0ла кнsзz (и4же бhсть) њб8 w4нъ п0лъ рэки2. 3,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABP  8 Tłum. GrEn. Толк. Obok niego budował Ezjel, syn Araji, złotnik; a obok niego budował Ananias, syn aptekarzów. I zostawili Jeruzalem aż do muru ulicy Szerszej.Подле него чинил Уззиил, сын Харгаии, серебряник, а подле него чинил Ханания, сын Гараккахима. И восстановили Иерусалим до стены широкой. И# бли1з8 є3гw2 созидA nзіи1лъ сhнъ ґрахjевъ златaрь: и3 бли1з8 є3гw2 созидA ґнанjа сhнъ рwкеjма, и3 возстaвиша їеrли1мъ дaже до стэны2 шир0кіz. 3,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstnear
χεῖρα cheira
N-ASF
χείρcheirhandtheir hand
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκράτησεν ekratēsen
V-AAI-3S
κρατέωkrateōto grasp/seize[to overspread]
Ανανιας ananias
N-PRI
ἈνανίαςananiasAnanias[terror]
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
Ρωκειμ,     rōkeim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατέλιπον katelipon
V-AAI-3P
καταλείπωkataleipōto leave[Hasrah]
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
τείχους teichous
N-GSN
τεῖχοςteichoswall[2wall
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
πλατέος.     plateos
A-GSN
πλατύςplatuswide1broad].
 
9 Tłum. GrEn. Толк. – A obok tego budował Rafaja, syn Hura, przełożony dzielnicy jerozolimskiejПодле них чинил Рефаия, сын Хура, начальник полуокруга Иерусалимского. И# бли1з8 и4хъ созидaше рафаjа сhнъ сyринъ, начaльникъ полови1ны њкрeстныz страны2 їеrли1мли. 3,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstnear
χεῖρα cheira
N-ASF
χείρcheirhandtheir hand
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκράτησεν ekratēsen
V-AAI-3S
κρατέωkrateōto grasp/seizeRephaiah repaired,
Ραφαια rafaia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἄρχων archōn
N-NSM
ἄρχωνarchōnrulerruler
ἡμίσους hēmisous
A-GSM
ἥμισυςhēmisushalfof half
περιχώρου perichōrou
N-GSM
περίχωροςperichōrossurrounding regionof place round about
Ιερουσαλημ.     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. A obok niego pobudował Jedaje, syn Haromafa, naprzeciw domu swego; a obok niego budował Hattus, syn Haseboniasza.Подле них и против дома своего чинил Иедаия, сын Харумафа, а подле него чинил Хаттуш, сын Хашавнии. И# бли1з8 и4хъ созидaше їедeа сhнъ є3рwмaфовъ, и3 проти1ву д0му є3гw2: и3 бли1з8 є3гw2 созидA ґттyfъ сhнъ ґсаванjинъ. 3,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstnear
χεῖρα cheira
N-ASF
χείρcheirhandtheir hand
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκράτησεν ekratēsen
V-AAI-3S
κρατέωkrateōto grasp/seizeJedaiah repaired,
Ιεδαια iedaia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Ερωμαφ erōmaf
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
κατέναντι katenanti
PREP
κατέναντιkatenantibeforeagainst
οἰκίας oikias
N-GSF
οἰκίαoikiahousehis house.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstnear
χεῖρα cheira
N-ASF
χείρcheirhandhis hand
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκράτησεν ekratēsen
V-AAI-3S
κρατέωkrateōto grasp/seizeHattush repaired,
Ατους atous
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Ασβανια.     asbania
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Połowę ulicy budował Melchias, syn Herema, i Hasub, syn Fahat-Moaba, i wieżę Pieców.На втором участке чинил Малхия, сын Харима, и Хашшув, сын Пахаф-Моава; они же чинили и башню Печную. И# вторyю чaсть созидaше мелхjа сhнъ и3рaмовъ и3 ґсyвъ сhнъ фаafъ–мwaвль, и3 дaже до столпA пeщнагw. 3,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
δεύτερος deuteros
A-NSM
δεύτεροςdeuterossecondly9a second
ἐκράτησεν ekratēsen
V-AAI-3S
κρατέωkrateōto grasp/seize8repaired
Μελχιας melchias
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiosson2son
Ηραμ ēram
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand4and
Ασουβ asoub
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiosson6son
Φααθμωαβ faathmōab
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
πύργου purgou
N-GSM
πύργοςpurgostowertower
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
θαννουριμ.     thannourim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
12 Tłum. GrEn. Толк. A obok niego budował Sellum, syn Alohesa, przełożony ad połową dzielnicy jerozolimskiej, sam i córki jego.Подле них чинил Шаллум, сын Галлохеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его. И# бли1з8 є3гw2 созидaше саллyмъ сhнъ ґллwи1совъ, начaльникъ полови1ны страны2 њкрeстныz їеrли1мли, т0й и3 дщє1ри є3гw2. 3,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstnear
χεῖρα cheira
N-ASF
χείρcheirhandhis hand
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκράτησεν ekratēsen
V-AAI-3S
κρατέωkrateōto grasp/seizeShallum repaired,
Σαλουμ saloum
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Αλλωης allōēs
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἄρχων archōn
N-NSM
ἄρχωνarchōnrulerruler
ἡμίσους hēmisous
A-GSM
ἥμισυςhēmisushalfof half
περιχώρου perichōrou
N-GSM
περίχωροςperichōrossurrounding regionplace round about
Ιερουσαλημ,     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
θυγατέρες thugateres
N-NPF
θυγάτηρthugatērdaughterhis daughters.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. A bramę Doliny zbudował Hanun i mieszkańcy Zanoe; ci ją zbudowali i postawili wrota jej i zamki, i zawory, i tysiąc łokci muru aż do bramy Gnojowej.Ворота Долины чинил Ханун и жители Заноаха: они построили их, и вставили двери их, замки их и засовы их, и еще чинили они тысячу локтей стены до ворот Навозных. ВратA ю3д0ли созидaша ґнyнъ и3 њбитaющіи въ занHнэ: тjи создaша и5хъ и3 постaвиша двє1ри и4хъ и3 завHры и4хъ и3 верєи2 и4хъ, и3 тhсzща лакHтъ въ стэнЁ дaже до врaтъ гн0йныхъ. 3,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whoThe
πύλην pulēn
N-ASF
πύληpulēgategate
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
φάραγγος farangos
N-GSF
φάραγξfaragxvalleyravine
ἐκράτησαν ekratēsan
V-AAI-3P
κρατέωkrateōto grasp/seizeHanun repaired,
Ανουν anoun
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
κατοικοῦντες katoikountes
V-PAPRP
κατοικέωkatoikeōto dwellones dwelling
Ζανω·     zanō
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
αὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ᾠκοδόμησαν ōkodomēsan
V-AAI-3P
οἰκοδομέωoikodomeōto buildconstructed
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔστησαν estēsan
V-AAI-3P
ἵστημιhistēmito standset
θύρας thuras
N-APF
θύραthuradoorits doors,
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κλεῖθρα kleithra
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μοχλοὺς mochlous
N-APM
strong:GN-APMstrong:GN-APMstrong:GN-APM 
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
χιλίους chilious
A-APM
χίλιοιchilioithousanda thousand
πήχεις pēcheis
A-APM
πῆχυςpēchuscubit/hourcubits
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongof
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
τείχει teichei
N-DSN
τεῖχοςteichoswallwall
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
πύλης pulēs
N-GSF
πύληpulēgate[2gate
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
κοπρίας.     koprias
N-GSF
κοπρίαkopriamanure1dung].
 
14 Tłum. GrEn. Толк. A bramę Gnojową budował Melchias, syn Rechaba, przełożony dzielnicy Bethacharam; on ją zbudował i postawił wrota jej i zamki i zawory.А ворота Навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бефкаремского округа: он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их. И# вратA гнHйнаz созидaше мелхjа сhнъ рихaвль, начaльникъ њкрeстныz страны2 виfакрaмскіz, т0й и3 сhнове є3гw2, и3 покрhша и5хъ и3 постaвиша двє1ри и4хъ и3 завHры и4хъ и3 верєи2 и4хъ. 3,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
πύλην pulēn
N-ASF
πύληpulēgate[2gate
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
κοπρίας koprias
N-GSF
κοπρίαkopriamanure1dung]
ἐκράτησεν ekratēsen
V-AAI-3S
κρατέωkrateōto grasp/seizeMalchiah repaired,
Μελχια melchia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Ρηχαβ rēchab
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἄρχων archōn
N-NSM
ἄρχωνarchōnrulerruler
περιχώρου perichōrou
N-GSM
περίχωροςperichōrossurrounding regionof a place round about
Βηθαχαρμ,     bēthacharm
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonhis sons;
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐσκέπασαν eskepasan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔστησαν estēsan
V-AAI-3P
ἵστημιhistēmito standset
θύρας thuras
N-APF
θύραthuradoorits doors,
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κλεῖθρα kleithra
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μοχλοὺς mochlous
N-APM
strong:GN-APMstrong:GN-APMstrong:GN-APM 
αὐτῆς.     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. A bramę Źródła zbudował Sellum, syn Cholhozy, przełożony wsi Masfa; on ją zbudował i przykrył, i postawił wrota jej i zamki, i zawory, i mury sadzawki Siloe do ogrodu królewskiego i aż do schodów, które zstępują z miasta Dawidowego.Ворота Источника чинил Шаллум, сын Колхозея, начальник округа Мицфы: он построил их, и покрыл их, и вставил двери их, замки их и засовы их, - он же чинил стену у водоема Селах против царского сада и до ступеней, спускающихся из города Давидова. И# вратA и3ст0чника созидaше соломHнъ сhнъ халезeовъ, начaльникъ страны2 масфы2: т0й создA и5хъ и3 покры2 и5хъ, и3 постaви двє1ри и4хъ и3 завHры и4хъ и3 верєи2 и4хъ, и3 стёну купёли сілwaмли ко вертогрaду царeву и3 дaже до степeней низходsщихъ t грaда давjдова. 3,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whoAnd the
τεῖχος teichos
N-ASN
τεῖχοςteichoswallwall
κολυμβήθρας kolumbēthras
N-GSF
κολυμβήθραkolumbēthrapoolpool
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whoof the
κωδίων kōdiōn
N-GPN
strong:GN-GPNstrong:GN-GPNstrong:GN-GPN 
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
κουρᾷ koura
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
βασιλέως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingking,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whothe
κλιμάκων klimakōn
N-GPF
strong:GN-GPFstrong:GN-GPFstrong:GN-GPF 
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the
καταβαινουσῶν katabainousōn
V-PAPGP
καταβαίνωkatabainōto come/go downgoing down
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
πόλεως poleōs
N-GSF
πόλιςpoliscitycity
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
 
16 Tłum. GrEn. Толк. – Po nim budował Nehemiasz, syn Azboka, przełożony nad połową dzielnicy Betsur aż naprzeciwko grobu Dawida i aż do sadzawki, która z wielką pracą była zbudowana, i aż do domu bohaterów.За ним чинил Неемия, сын Азбука, начальник полуокруга Бефцурского, до гробниц Давидовых и до выкопанного пруда и до дома храбрых. По нeмже созидaше неемjа сhнъ завyховъ, начaльникъ полови1ны страны2 виfсyровы, дaже до вертогрaда гр0ба давjдова и3 дaже до купёли ўстр0еныz и3 дaже до д0му си1льныхъ. 3,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὀπίσω opisō
PREP
ὀπίσωopisōafterAfter
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκράτησεν ekratēsen
V-AAI-3S
κρατέωkrateōto grasp/seizeNehemiah repaired,
Νεεμιας neemias
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Αζαβουχ azabouch
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἄρχων archōn
N-NSM
ἄρχωνarchōnrulerruler
ἡμίσους hēmisous
A-GSM
ἥμισυςhēmisushalfof half
περιχώρου perichōrou
N-GSM
περίχωροςperichōrossurrounding regionplace round about
Βηθσουρ bēthsour
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
κήπου kēpou
N-GSM
κῆποςkēposgardengarden
τάφου tafou
N-GSM
τάφοςtafosgraveof burying-place
Δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
κολυμβήθρας kolumbēthras
N-GSF
κολυμβήθραkolumbēthrapoolpool
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
γεγονυίας gegonuias
V-RAPGS
γίνομαιginomaito bebeing ,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
Βηθαγγαβαριμ.     bēthangabarim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Po nim budowali Lewici, Rehunz, syn Benniego, a po nim budował Hasebias, przełożony nad połową dzielnicy Ceili, na swej ulicy. За ним чинили левиты: Рехум, сын Вания; подле него чинил Хашавия, начальник полуокруга Кеильского, за свой округ. По нeмъ созидaша леvjти, раyмъ сhнъ ванаи1мль: по нeмъ созидaше ґсавjа, начaльникъ полови1ны страны2 кеілы2 на странЁ своeй, 3,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὀπίσω opisō
PREP
ὀπίσωopisōafterAfter
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκράτησαν ekratēsan
V-AAI-3P
κρατέωkrateōto grasp/seize[3repaired
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
Λευῖται,     leuitai
N-NPM
ΛευΐτηςleuitēsLevite[weary]
Ραουμ raoum
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Βανι.     bani
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstnear
χεῖρα cheira
N-ASF
χείρcheirhandhis hand
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκράτησεν ekratēsen
V-AAI-3S
κρατέωkrateōto grasp/seizeHashabiah repaired,
Ασαβια asabia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἄρχων archōn
N-NSM
ἄρχωνarchōnrulerruler
ἡμίσους hēmisous
A-GSM
ἥμισυςhēmisushalfof half
περιχώρου perichōrou
N-GSM
περίχωροςperichōrossurrounding regionplace round about
Κειλα keila
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
περιχώρῳ perichōrō
N-DSM
περίχωροςperichōrossurrounding regionplace round about
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Po nim budowali bracia ich, Bawaj, syn Enadada, przełożony nad połową Ceili.За ним чинили братья их: Баввай, сын Хенадада, начальник Кеильского полуокруга. и3 по нeмъ созидaша брaтіz и4хъ, венeй сhнъ и3надaдовъ, начaльникъ полови1ны њкрeстныz страны2 кеілы2. 3,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterafter
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκράτησαν ekratēsan
V-AAI-3P
κρατέωkrateōto grasp/seize[2repaired
ἀδελφοὶ adelfoi
N-NPM
ἀδελφόςadelfosbrother1their brethren] --
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Βενι beni
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Ηναδαδ ēnadad
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἄρχων archōn
N-NSM
ἄρχωνarchōnrulerruler
ἡμίσους hēmisous
A-GSM
ἥμισυςhēmisushalfof half
περιχώρου perichōrou
N-GSM
περίχωροςperichōrossurrounding regionplace round about
Κειλα.     keila
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
19 Tłum. GrEn. Толк. A obok niego budował Azer, syn Jozuego, przełożony nad Masfą, miarę drugą naprzeciw wstępowania, ku mocniejszemu rogowi.А подле него чинил Езер, сын Иисуса, начальник Мицфы, на втором участке, напротив всхода к оружейне на углу. И# созидaше бли1з8 є3гw2 ґзyръ сhнъ їисyсовъ, начaльникъ масфы2, мёру вторyю столпA восх0да касaющагwсz ќглу. 3,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐκράτησεν ekratēsen
V-AAI-3S
κρατέωkrateōto grasp/seizerepaired
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstnear
χεῖρα cheira
N-ASF
χείρcheirhandhis hand
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Αζουρ azour
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Ἰησοῦ iēsou
N-PRI
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua[living]
ἄρχων archōn
N-NSM
ἄρχωνarchōnrulerruler
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Μασφε,     masfe
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
μέτρον metron
N-ASN
μέτρονmetronmeasure[2measured
δεύτερον deuteron
A-ASM
δεύτεροςdeuterossecondly1a second]
πύργου purgou
N-GSM
πύργοςpurgostower[Malchi-Shua]
ἀναβάσεως anabaseōs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
συναπτούσης sunaptousēs
V-PAPGS
strong:GV-PAPGSstrong:GV-PAPGSstrong:GV-PAPGS 
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the one
γωνίας.     gōnias
N-GSF
γωνίαgōniacornercorner.
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Po nim na górze budował Baruch, syn Zachaja, miarę drugą od rogu aż do wrót domu Eliasiba, kapłana wielkiego. За ним ревностно чинил Варух, сын Забвая, на втором участке, от угла до дверей дома Елияшива, великого священника. И# по нeмъ созидaше варyхъ, сhнъ завyевъ, мёру вторyю t ќгла дaже до врaтъ д0му є3ліасyва свzщeнника вели1кагw. 3,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterAfter
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκράτησεν ekratēsen
V-AAI-3S
κρατέωkrateōto grasp/seizeBaruch repaired,
Βαρουχ barouch
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Ζαβου zabou
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
μέτρον metron
N-ASN
μέτρονmetronmeasure[2measured
δεύτερον deuteron
A-ASN
δεύτεροςdeuterossecondly1a second]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
γωνίας gōnias
N-GSF
γωνίαgōniacornercorner
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
θύρας thuras
N-GSF
θύραthuradoordoor
Βηθελισουβ bēthelisoub
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
ἱερέως hiereōs
N-GSM
ἱερεύςhiereuspriest[2priest
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
μεγάλου.     megalou
A-GSM
μέγαςmegasgreat1great].
 
21 Tłum. GrEn. Толк. Po nim budował Merimut, syn Unasza, syna Hakkusa, miarę drugą od drzwi domu Eliasiba, jak daleko się rozciągał dom Eliasiba. За ним чинил Меремоф, сын Урии, сын Гаккоца, на втором участке, от дверей дома Елияшивова до конца дома Елияшивова. По нeмъ созидaше мерамHfъ сhнъ ўрjи, сhна ґккHсова, мёру вторyю t врaтъ д0му є3ліасyвова дaже до концA д0му є3ліасyвова. 3,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterafter
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκράτησεν ekratēsen
V-AAI-3S
κρατέωkrateōto grasp/seizeMeramoth repaired,
Μεραμωθ meramōth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Ουρια ouria
N-PRI
ΟὐρίαςouriasUriah[Cherethite]
υἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiossonson
Ακως akōs
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
μέτρον metron
N-ASN
μέτρονmetronmeasure[2measured
δεύτερον deuteron
A-ASN
δεύτεροςdeuterossecondly1a second],
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
θύρας thuras
N-GSF
θύραthuradoordoor
Βηθελισουβ.     bēthelisoub
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἕως heōs
CONJ
ἕωςheōsuntilunto
ἐκλείψεως ekleipseōs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
βηθελισουβ bēthelisoub
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
22 Tłum. GrEn. Толк. A po nim budowali kapłani, mężowie z pól Jordanu.За ним чинили священники из окрестностей. И# по нeмъ созидaша свzщeнницы, мyжіе t п0лz (їoрдaнска). 3,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterafter
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκράτησαν ekratēsan
V-AAI-3P
κρατέωkrateōto grasp/seize[3repaired
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
ἱερεῖς hiereis
N-NPM
ἱερεύςhiereuspriest2priests],
ἄνδρες andres
N-NPM
ἀνήρanērmanmen
Αχεχαρ.     achechar
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
23 Tłum. GrEn. Толк. A po nim budował Beniamin i Hasub naprzeciw domu swego; a po nim budował Azariasz, syn Masjasza, syna Ananiasza, naprzeciw domu swe go.За ними чинил Вениамин и Хашшув, против дома своего; за ними чинил Азария, сын Маасеи, сын Анании, возле дома своего. И# по нeмъ созидaста веніамjнъ и3 ґсyвъ проти1ву домHвъ свои1хъ: и3 по нeмъ созидaше ґзарjа сhнъ маасjевъ, сhна ґнанjина, бли1з8 д0му своегw2. 3,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterafter
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκράτησεν ekratēsen
V-AAI-3S
κρατέωkrateōto grasp/seizeBenjamin repaired
Βενιαμιν beniamin
N-PRI
ΒενιαμίνbeniaminBenjamin[to divide]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Ασουβ asoub
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
κατέναντι katenanti
ADV
κατέναντιkatenantibeforeover against
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshousetheir house.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterafter
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκράτησεν ekratēsen
V-AAI-3S
κρατέωkrateōto grasp/seizeAzariah repaired,
Αζαρια azaria
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Μαασηα maasēa
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiossonson
Ανανια anania
N-PRI
ἈνανίαςananiasAnanias[terror]
ἐχόμενα echomena
V-PMPAP
ἔχωechōto have/benext to
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshousehis house.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
24 Tłum. GrEn. Толк. Po nim budował Berinuj, syn Henadada, miarę drugą od domu Azariaszowego aż do zakrętu i aż do rogu.-За ним чинил Биннуй, сын Хенадада, на втором участке, от дома Азарии до угла и поворота. По нeмъ созидaше ванeй сhнъ ґдaдовъ мёру вторyю t д0му ґзарjи дaже до ќгла и3 дaже до ўклонeніz. 3,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterafter
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκράτησεν ekratēsen
V-AAI-3S
κρατέωkrateōto grasp/seizeBinnui repaired,
Βανι bani
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Ηναδαδ ēnadad
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
μέτρον metron
N-ASN
μέτρονmetronmeasure[2measured
δεύτερον deuteron
A-ASN
δεύτεροςdeuterossecondly1a second],
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
Βηθαζαρια bēthazaria
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
γωνίας gōnias
N-GSF
γωνίαgōniacornercorner,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
καμπῆς kampēs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
 
25 Tłum. GrEn. Толк. Falel, syn Ozjego, budował naprzeciw zakrętu i wieży, która wychodzi z wyższego domu królewskiego, to jest w dziedzińcu ciemnicy; po nim Fadaja, syn Farosa.За ним Фалал, сын Узая, напротив угла и башни, выступающей от верхнего дома царского, которая у двора темничного. За ним Федаия, сын Пароша. Фалaхъ сhнъ ўзaинъ проти1ву ќгла и3 столпA возвышeнагw и3з8 д0му царeва выс0кw, и4же во дворЁ темни1чнэмъ: и3 по нeмъ фадаjа сhнъ фор0совъ. 3,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΦαλαλ falal
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiossonson
Ευζαι euzai
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
ἐναντίας enantias
A-GSF
ἐναντίοςenantiosagainst[to pine]
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
γωνίας,     gōnias
N-GSF
γωνίαgōniacornercorner,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
πύργος purgos
N-NSM
πύργοςpurgostowertower,
ho
T-NSM
hothe/this/whothe one
ἐξέχων exechōn
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from[Gilgal]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshousehouse
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
βασιλέως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingking,
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ἀνώτερος anōteros
A-1ACNSM
ἀνώτεροςanōteroshigherhigher than
ho
T-NSM
hothe/this/whoof the
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
αὐλῆς aulēs
N-GSF
αὐλήaulēpalace/courtyardcourtyard
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
φυλακῆς.     fulakēs
N-GSF
φυλακήfulakēprison/watchprison.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterafter
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Φαδαια fadaia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Φορος.     foros
N-PRI
φόροςforostax[temple servant]
 
26 Tłum. GrEn. Толк. A Natynejczycy mieszkali na Ofelu, aż naprzeciw bramy Wodnej ku wschodowi i wieży, która wystawała. Нефинеи же, которые жили в Офеле, починили напротив Водяных ворот к востоку и до выступающей башни. И# наfінjми њбитaша во њфaлэ, дaже до вертогрaда врaтъ воднhхъ ко вост0кwмъ и3 дaже до столпA, и4же бЁ возвышeнъ. 3,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ναθινιμ nathinim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἦσαν ēsan
V-IAI-3P
ἦνēnwas[pledge]
οἰκοῦντες oikountes
V-PAPRP
οἰκέωoikeōto dwellliving
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Ωφαλ ōfal
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
κήπου kēpou
N-GSM
κῆποςkēposgardengarden
πύλης pulēs
N-GSF
πύληpulēgate[3gate
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who1of the
ὕδατος hudatos
N-GSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswater2water]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
ἀνατολάς,     anatolas
N-APF
ἀνατολήanatolēeasteast,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
πύργος purgos
N-NSM
πύργοςpurgostower[2tower
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ἐξέχων.     exechōn
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
 
27 Tłum. GrEn. Толк. Po nim budowali Tekuitczycy miarę drugą naprzeciwko, od wieży wielkiej i wystającej aż do muru kościelnego.За ними чинили Фекойцы, на втором участке, от места напротив большой выступающей башни до стены Офела. И# по ни1хъ созидaша fекwjми мёру вторyю t страны2 столпA вели1кагw и3 выс0кагw дaже до стэны2 nфлы2. 3,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterafter
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκράτησαν ekratēsan
V-AAI-3P
κρατέωkrateōto grasp/seize[3repaired
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
Θεκωιν thekōin
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
μέτρον metron
N-ASN
μέτρονmetronmeasure[2measured
δεύτερον deuteron
A-ASN
δεύτεροςdeuterossecondly1a second],
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from[Gilgal]
ἐναντίας enantias
A-GSF
ἐναντίοςenantiosagainst[to pine]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
πύργου purgou
N-GSM
πύργοςpurgostower[3tower
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
μεγάλου megalou
A-GSM
μέγαςmegasgreat1great
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
ἐξέχοντος exechontos
V-PAPGS
strong:GV-PAPGSstrong:GV-PAPGSstrong:GV-PAPGS 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἕως heōs
CONJ
ἕωςheōsuntilunto
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
τείχους teichous
N-GSN
τεῖχοςteichoswallwall
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Οφλα.     ofla
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
28 Tłum. GrEn. Толк. – A w górę od bramy Końskiej budowali kapłani, każdy naprzeciw domu swego.Далее ворот Конских чинили священники, каждый против своего дома. Вhшше врaтъ к0нскихъ созидaша свzщeнницы, є3ди1нъ кjйждо проти1ву д0му своегw2. 3,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀνώτερον anōteron
PREP
ἀνώτεροςanōteroshigher[Elkanah]
πύλης pulēs
N-GSF
πύληpulēgateof gate
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
ἵππων hippōn
N-GPM
ἵπποςhipposhorsehorses
ἐκράτησαν ekratēsan
V-AAI-3P
κρατέωkrateōto grasp/seize[3repaired
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
ἱερεῖς,     hiereis
N-NPM
ἱερεύςhiereuspriest2priests],
ἀνὴρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanman
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from[Gilgal]
ἐναντίας enantias
A-GSF
ἐναντίοςenantiosagainst[to pine]
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshousehis own house.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
29 Tłum. GrEn. Толк. Po nich budował Sadok, syn Emmera, naprzeciw domu swego; a po nim budował Semeja, syn Secheniasza, stróż bramy wschodniej.За ними чинил Садок, сын Иммера, против своего дома, а за ним чинил Шемаия, сын Шехании, сторож восточных ворот. И# по нeмъ созидaше саддyкъ сhнъ є3мми1рь проти1ву д0му своегw2: и3 по нeмъ созидaше самаjа сhнъ сехенjевъ, стрaжъ врaтъ вост0чныхъ. 3,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterafter
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκράτησεν ekratēsen
V-AAI-3S
κρατέωkrateōto grasp/seizeZadok repaired,
Σαδδουκ saddouk
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Εμμηρ emmēr
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from[Gilgal]
ἐναντίας enantias
A-GSF
ἐναντίοςenantiosagainst[to pine]
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshousehis own house.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterafter
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκράτησεν ekratēsen
V-AAI-3S
κρατέωkrateōto grasp/seizeShemaiah repaired,
Σαμαια samaia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Σεχενια sechenia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
φύλαξ fulax
N-NSM
φυλακτήριοςfulaktēriosguardkeeper
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
πύλης pulēs
N-GSF
πύληpulēgate[2gate
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ἀνατολῆς.     anatolēs
N-GSF
ἀνατολήanatolēeast1east].
 
30 Tłum. GrEn. Толк. Po nim budował Hanania, syn Selemiasza, i Hanun, syn Selefa szósty, miarę drugą; po nim budował Mosollam, syn Barachiasza, naprzeciwko skarbnicy swojej. Po nim budował Melchiasz, syn złotnika, aż do domu Natynejczyków i stare rzeczy sprzedających, naprzeciw bramy Sądowej i aż do sali narożnej.За ним чинил Ханания, сын Шелемии, и Ханун, шестой сын Цалафа, на втором участке. За ним чинил Мешуллам, сын Берехии, против комнаты своей. По нeмъ созидaше ґнанjа сhнъ селемjевъ и3 ґнHмъ сhнъ селeфовъ шестhй мёру вторyю: по нeмъ созидaше месуллaмъ сhнъ варахjевъ проти1ву сокр0вищницы своеS. 3,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterafter
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκράτησεν ekratēsen
V-AAI-3S
κρατέωkrateōto grasp/seizeHananiah repaired,
Ανανια anania
N-PRI
ἈνανίαςananiasAnanias[terror]
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Σελεμια selemia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
Ανουμ anoum
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Σελεφ selef
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ἕκτος hektos
A-NSM
ἕκτοςhektossixth[to scrape]
μέτρον metron
N-ASN
μέτρονmetronmeasure[2measured
δεύτερον.     deuteron
A-ASN
δεύτεροςdeuterossecondly1a second].
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterafter
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκράτησεν ekratēsen
V-AAI-3S
κρατέωkrateōto grasp/seizeMeshullam repaired,
Μεσουλαμ mesoulam
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Βαρχια barchia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from[Gilgal]
ἐναντίας enantias
A-GSF
ἐναντίοςenantiosagainst[to pine]
γαζοφυλακίου gazofulakiou
N-GSN
γαζοφυλάκιονgazofulakiontreasuryhis treasury.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
31 Tłum. GrEn. Толк. A między salą narożną w bramie Trzody budowali złotnicy i kupcy.За ним чинил Малхия, сын Гацорфия, до дома нефинеев и торговцев, против ворот Гаммифкад и до угольного жилья. По нeмъ созидaше мелхjа сhнъ сарефjевъ дaже до д0му наfінjмлz и3 щиты2 продаю1щихъ, проти1ву врaтъ сyдныхъ, и3 дaже до г0рницы ќгла. 3,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterafter
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκράτησεν ekratēsen
V-AAI-3S
κρατέωkrateōto grasp/seizeMalchiah repaired,
Μελχια melchia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Σαραφι sarafi
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
Βηθαναθινιμ bēthanathinim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoof the
ῥοποπῶλαι ropopōlai
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
ἀπέναντι apenanti
PREP
ἀπέναντιapenantioppositebefore
πύλης pulēs
N-GSF
πύληpulēgategate
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
Μαφεκαδ mafekad
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
ἀναβάσεως anabaseōs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
καμπῆς.     kampēs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
 
32 Tłum. GrEn. Толк. А между угольным жильем до ворот Овечьих чинили серебряники и торговцы.И# посредЁ врaтъ џвчихъ созидaша кwвачи2 и3 щитопродaвцы.3,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀνὰ ana
PREP
ἀνάanaeach[Ahlab]
μέσον meson
A-ASM
μέσοςmesosmidst[to finish]
ἀναβάσεως anabaseōs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
πύλης pulēs
N-GSF
πύληpulēgate[2gate
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
προβατικῆς probatikēs
A-GSF
προβατικόςprobatikosSheep Gate1sheep]
ἐκράτησαν ekratēsan
V-AAI-3P
κρατέωkrateōto grasp/seize[6repaired
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
χαλκεῖς chalkeis
N-NPM
χαλκεύςchalkeuscoppersmith2braziers
καὶ kai
CONJ
καίkaiand3and
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
ῥοποπῶλαι.     ropopōlai
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 

41 I stało się gdy usłyszał Sanaballat, żeśmy budowali mur, rozgniewał się bardzo, a oburzywszy się nad miarę naigrawał się z Żydów, 2 i mówił przed braćmi swymi i przed zgromadzeniem Samarytan: “Co Żydzi niedołężni działają? Czy pozwolą im narody? Czy złożą ofiarę i za jeden dzień dokonają? Czy będą mogli odbudować z kup prochu kamienie, które zgorzały ?”3Ale i Tobiasż Ammonita, blisko niego mówił: “Niechaj budują! Jeśli przyjdzie lis, przeskoczy mur ich kamienny.”4 Usłysz, Boże nasz, żeśmy się stali wzgardzonymi obróć urąganie na głowę ich i daj ich na wzgardę w ziemi niewoli!5 Nie pokrywaj nieprawości ich, a grzech ich niechaj przed tobą zgładzony nie będzie, że się naśmiewali z budujących!6 – A tak budowaliśmy mur i złączyliśmy wszystek aż do połowy, i zagrzało się serce ludu do roboty.7 I stało się, gdy usłyszał Sanaballat i Tobiasz i Arabowie, i Ammonici, i Azotczycy, że była wyrównana blizna muru Jeruzalem i że poczynały się rozwaliny zawierać, rozgniewali się bardzo.8 I zgromadzili się wszyscy razem, aby jechać i walczyć przeciw Jeruzalem, i uczynić zasadzkę.9 I modliliśmy się do Boga naszego, i postawiliśmy straż na murze we dnie i w nocy przeciwko nim. 10 I rzekł Juda: “Zwątlała siła noszącego, a ziemi jest bardzo wiele, i my nie będziemy mogli zbudować muru.” 11 I rzekli nieprzyjaciele nasi “Niechaj nie wiedzą i niech im tajne będzie, aż przyjdziemy pośród nich i pobijemy ich, i uczynimy, że ustanie robota.”-12 I stało się, gdy przychodzili Żydzi, którzy mieszkali obok nich i opowiadali nam po dziesięćkroć ze wszystkich miejsc, z których przyszli do nas, 13 postawiłem na miejscu za murem wokoło lud w porządku z mieczami swymi, z oszczepami i z łukami.14 I przeglądnąłem, i wstałem, i rzekłem do przedniejszych i urzędników i do reszty ludu pospolitego: “Nie miejcie obawy przed nimi. Pamiętajcie na Pana wielkiego i strasznego, i walczcie za braci waszych, za synów waszych i córki, i za żony, i za domy wasze ” 15 I stało się, gdy usłyszeli nieprzyjaciele nasi, że nam dano znać, rozproszył Bóg radę ich. I wróciliśmy się wszyscy do murów, każdy do roboty swej.16 I stało się od tego dnia, że połowa młodzieńców robiła, a połowa była gotowa do bitwy z oszczepami, tarczami, łukami i pancerzami, a książęta za nimi we wszystkim domu judzkim.17 I budujący na murze, i noszący brzemiona, i nakładający jedną ręką robili, a drugą miecz trzymali. 18 Bo każdy z budujących miał miecz przypasany na biodrach swoich. I budowali, i trąbili w trąbę obok mnie. 19 I rzekłem do przedniejszych i do urzędników i do reszty pospólstwa: “Wielka robota i szeroka, a myśmy się rozstrzelili po murze daleko jeden od drugiego;20 na którymkolwiek miejscu usłyszycie głos trąby, tam się zbiegajcie do nas. Bóg nasz będzie walczył za nas.21 A my sami róbmy, i połowa z nas niech trzyma oszczepy od nastania zorzy, aż gdy gwiazdy wschodzić będą.” 22 Tego też czasu mówiłem do ludu: “Każdy ze sługą swym niech mieszka wpośród Jeruzalem, i miejmy zmiany przez noc i przez dzień na robotę.” 23 A ja i bracia moi, i słudzy moi, i stróże, którzy byli za mną, nie zdejmowaliśmy szat naszych; każdy rozbierał się tylko do omycia. ZARADZENIE TRUDNOŚCIOM WEWNĘTRZNYM (5,1-19). Skargi ludu na ucisk możnych (1-5). Gniew Nehemiasza (6-7); zwołuje zgromadzenie i gani możnych (8-11), którzy zobowiązują się do wynagrodzenia krzywd (12-13). Bezinteresowne postępowanie Nehemiasza (14-19).
51 I wszczęło się wielkie wołanie ludu i żon ich przeciw Żydom, braciom swoim.2I byli, co tak mówili: “Synów naszych i córek naszych jest bardzo wiele, nabierzmy za ich cenę zboża, a jedzmy i żyjmy.”3 I byli tacy, co mówili: “Pola nasze i winnice domy nasze pozastawiajmy, a nabierzmy zboża w głodzie.” 4 A drudzy mówili: “Pożyczmy pieniędzy na podatki królewskie, a dajmy pola nasze i winnice.5 A teraz jak ciała braci naszych tak są ciała nasze, a jak synowie ich tak i synowie nasi; oto my dajemy w niewolę synów naszych i córki nasze, i niejedne z córek naszych są niewolnicami, a nie mamy, skądby mogły być wykupione, i pola nasze i winnice nasze inni trzymają.”6 -I rozgniewałem się bardzo, gdym usłyszał wołanie ich w podobne słowa i pomyślało serce moje ze mną, 7 i zgromiłem przednich i urząd, i rzekłem im: “A więc każdy z was lichwę wyciąga od braci swych ?” I zebrałem przeciw nim zgromadzenie wielkie, i rzekłem im:8 “My, jak wiecie, wykupiliśmy braci naszych. Żydów, którzy byli poganom zaprzedani, według możności naszej; wiec też i wy będziecie sprzedawać braci waszych, a my ich odkupywać będziemy?” I umilkli, i nie znaleźli, co by odpowiedzieć.9 I rzekłem do nich: “Niedobra to rzecz którą czynicie. Czemu nie chodzicie w bojaźni Boga naszego, aby nam nie urągali poganie, nieprzyjaciele nasi? 10 I ja, i bracia moi, i słudzy moi, pożyczyliśmy wielom pieniędzy i zboża; nie upominajmy się wspólnie wszyscy tego, darujmy dług, który nam się należy. 11 Zwróćcie im dzisiaj ich pola, ich winnice, ich oliwnice, i domy ich; owszem i setną część pieniędzy, zboża i oliwy, którą zwykliście od nich wyciągać, dajcie za nich.” 12 I rzekli: “Wrócimy, a nic od nich żądać nie będziemy, i tak uczynimy, jak mówisz.” I przyzwałem kapłanów, i poprzysiągłem ich, aby uczynili wedle tego, co rzekłem. 13 Nadto wytrząsnąłem zanadrze moje i rzekłem: “Tak niechaj Bóg wytrząśnie wszelkiego męża, który by nile wypełnił słowa tego z domu jego i z pracy jego; tak niech wytrząśnięty i wypróżniony będzie.” I rzekło wszystko zgromadzenie: “Amen.” I chwalili Boga. Uczynił tedy lud, jak było powiedziane.14 A od owego dnia, którego mi król przykazał, abym był książęciem w ziemi judzkiej, od roku dwudziestego aż do roku trzydziestego wtórego Artakserksesa króla, przez dwanaście lat ja i bracia moi nie jedliśmy z rocznego dochodu, który książętom dawać się winno.15 A pierwsi książęta, co przede mną byli, obciążali lud i brali od nich w chlebie i w winie i w pieniądzach na każdy dzień syklów czterdzieści, i słudzy ich gnębili lud. Ale ja tak nie czyniłem dla bojaźni Bożej,16 ale owszem około murów budowałem i roli nie kupiłem, i wszyscy służebnicy moi na robotę zgromadzeni byli.17 Żydzi też i urzędnicy, stu pięćdziesięciu mężów, i ci, którzy do nas przychodzili od narodów, które wokoło nas są, u stołu mego byli.18 A gotowano mi na każdy dzień wołu jednego, baranów sześć wybornych, oprócz ptactwa, a co dziesięć dni wina rozmaite, i wiele innych rzeczy dawałem; nadto i rocznego dochodu księstwa mego nie domagałem się, bo lud był bardzo zubożony. 19 Pomnijże na mnie, Boże mój, ku dobremu, wedle wszystkiego, com uczynił ludowi temu. NOWE ZASADZKI WROGÓW; DOKOŃCZENIE MURÓW (6,1-19). Wrogowie wzywają Nehemiasza na rozmowę, knując przeciw niemu (1-9); fałszywy prorok najęty przez nich usiłuje nakłonić Nehemiasza do zgubnego posunięcia (10-14). Dokończenie murów, wrogowie upadają na duchu (15-16); ich porozumiewanie się z możnymi ludy (17-19).
61 I stało się, gdy usłyszał Sanaballat, Tobiasz i Gossem Arab, i inni nieprzyjaciele nasi, że ja zbudowałem mur, a nie zostawało w nim żadnej przerwy (a do tego czasu wrót nie postawiłem był w bramach), 2 posłali do mnie Sanaballat i Gossem mówiąc: “Przyjdź, a uczyńmy między sobą przymierze we wsiach na polu Ono.” A oni myśleli, żeby mi co złego uczynić.3 A tak wyprawiłem do nich posłów mówiąc: “Czynię wielką robotę i zjechać nie mogę, aby snadź nie została zaniedbana, gdybym pojechał i przybył do was.”4A posyłali do mnie czterykroć wedle tego słowa; odpowiedziałem im wedle mowy pierwszej. 5 I posłał do mnie Sanaballat wedle słowa pierwszego piąty raz sługę swego, i miał list w ręce swej tak napisany: 6 “Jest ten posłuch między narodami, co też i Gossem powiedział, że ty i Żydzi myślicie się zbuntować, i dlatego murujesz mur i chcesz się wynieść na króla nad nimi; 7 i dla tej przyczyny postawiłeś też proroków, którzy by o tobie powiadali w Jeruzalem mówiąc: Jest król w Żydowskiej ziemi. Usłyszy król te słowa; a przeto teraz przyjedź, abyśmy się razem naradzili.” 8 I posłałem do nich mówiąc: “Nie stało się wedle słów tych, które ty mówisz; z serca bowiem twego ty to wymyślasz.” 9 Bo ci wszyscy straszyli nas myśląc, że zaprzestaną ręce nasze roboty i zaniechamy. Dla tej przyczyny bardziej umacniałem ręce moje.10 I wszedłem w dom Semejasza, syna Dalajasza, syna Matabeela, tajemnie, a on mi rzekł: “Rozmówmy się między sobą w domu Bożym wpośród kościoła, a zamknijmy drzwi kościelne, bo przyjdą, aby cię zabić, i w nocy przyjdą, aby cię zabić.”11 I rzekłem: “Czy kto mnie podobny ucieka ? I któż jak ja wnijdzie do kościoła, a będzie żyw? 12 Nie wnijdę!” I zrozumiałem, że go Bóg nie posłał, ale mówił do mnie, jakoby prorokując, a Tobiasz i Sanaballat najęli go; bo wziął pieniądze, abym uląkłszy się uczynił i zgrzeszył, ażeby mieli co złego, co by mi mogli zarzucić. 14 Pomnij na mnie, Pallie, dla Tobiasza i Sanaballata, według takich uczynków ich; ale i na Noadiasza, proroka i innych proroków, którzy mnie straszyli!15 A mur dokończono dwudziestego piątego dnia miesiąca Elul, za pięćdziesiąt dwa dni. 16 Stało się tedy – gdy to usłyszeli wszyscy nieprzyjaciele nasi – że zlękły się wszystkie narody, które były wokoło nas, i upadły same w sobie, i poznały, że od Boga stała się ta sprawa. 17 Ale i w owe dni wiele listów od przednich Żydów posyłanych było do Tobiasza, i od Tobiasza przychodziły do nich. 18 Bo ich wielu w Żydowskiej ziemi było związanych z nim przysięgą, gdyż był zięciem Secheniasza, syna Arel, a Johanan, syn jego, pojął córkę Mosol lama, syna Barachiasza. 19 Ale i chwalili go przede mną, i słowa moje donosili mu; a Tobiasz posyłał listy, aby mię straszyć.POSTAWIENIE STRAŻY W BRAMACH (7,1-3).
71 A gdy mur został zbudowany i postawiłem wrota, i policzyłem wrotnych i śpiewaków i Lewitów,2 rozkazałem Hananiemu, bratu memu, i Hananiaszowi, książęciu domu z Jeruzalem (bo on się zdał mężem wiernym i bojącym się Boga więcej niż drudzy), 3 i rzekłem im: “Niechaj bram jerozolimskich nie otwierają aż do ciepła słonecznego.” A gdy jeszcze stali, zamknięto bramy i zatarasowano, i postawiłem straż z mieszkańców jerozolimskich, każdego na zmiany swoje, i każdego naprzeciw domu jego. SPIS LUDNOŚCI; LISTA TYCH, KTÓRZY PIERWSI WRÓCILI (7,4-73). Za mała ilość mieszkańców Jerozolimy, zamiar urządzenia spisu, znalezienie listy pierwszych, którzy wrócili z niewoli (4-5). Lista wracających: przywódcy (6-7); lud (8-38); kapłani i Lewici (39-45); Natynejczycy i synowie sług Salomonowych (46-60); ci, którzy nie mogli wykazać swego pochodzenia (61-65); ogólna liczba ludzi i zwierząt (66-69). Dary dobrowolne książąt (70-72). Zakończenie (73).4 A miasto było bardzo szerokie i wielkie, a lud pośród niego mały, i domy nie były pobudowane.5 A Bóg podał do serca mego, i zebrałem przedniejszych i urzędników i lud pospolity, aby ich policzyć. I znalazłem księgę liczby tych, którzy byli pierwej przyszli, i znalazło się w niej napisane:6 “Ci są synowie krainy, którzy wyszli z pojmania przesiedlonych, których przeniósł Nabuchodonozor, król babiloński, i wrócili się do Jeruzalem i do Żydowskiej ziemi, każdy do miasta swego.7 Ci, którzy przyszli z Zorobabelem: Jozue, Nehemiasz, Azariasz, Raamiasz, Nahamani, Mardocheusz, Belsam, Mesfarat, Begoaj, Nahum, Baana. Liczba mężów ludu izraelskiego: 8 Synów Farosa dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwu; 9 synów Safatiasza trzystu siedemdziesięciu dwu;10 synów Areasza sześciuset pięćdziesięciu dwu; 11 synów Fahat-Moaba, z synów Jozuego i Joaba, dwa tysiące ośmiuset osiemnastu; 12 synów Elama tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech; 13 synów Zetui ośmiuset czterdziestu pięciu; 14 synów Zachaja siedmiuset sześćdziesięciu; 15 synów Bannuja sześciuset czterdziestu ośmiu;16 synów Bebaja sześciuset dwudziestu ośmiu;17 synów Azgada dwa tysiące trzystu dwudziestu dwu; 18 synów Adonikama sześciuset sześćdziesięciu siedmiu;19 synów Begwaja dwa tysiące sześćdziesięciu siedmiu;20 synów Adina sześciuset pięćdziesięciu pięciu; 21 synów Atera, syna Hesecjaszowego, dziewięćdziesięciu ośmiu; 22 synów Hasema trzystu dwudziestu ośmiu;23 synów Besaja trzystu dwudziestu czterech;24 synów Harefa stu dwunastu;25 synów Gabaonu dziewięćdziesięciu pięciu; 26 synów Betlejemu i Netufy stu osiemdziesięciu ośmiu;27 mężów Anatot stu dwudziestu ośmiu; 28 mężów Betazmot czterdziestu dwu;29 mężów Kariatiarim, Cefiry i Berot siedmiuset czterdziestu trzech;30 mężów Ramy i Geba sześciuset dwudziestu jeden; 31 mężów Machmas stu dwudziestu dwu; 32 mężów Betelu i Haj stu dwudziestu trzech;33 mężów Nebo drugiego pięćdziesięciu dwu;34 mężów Elama drugiego tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech; 35 synów Harema trzystu dwudziestu; 36 synów Jerycha trzystu czterdziestu pięciu;37 synów Lod, Hadid i Ono siedmiuset dwudziestu jeden;38 synów Senaa trzy tysiące dziewięciuset trzydziestu.39 Kapłani: Synów Idaji, w domu Jozuego, dziewięciuset siedemdziesięciu trzech;40 synów Emmera tysiąc pięćdziesięciu dwu; 41 synów Fashura tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu;42 synów Arema tysiąc siedemnastu.43 – Lewici: Synów Jozuego i Kedmihela,44 synów Odujasza siedemdziesięciu czterech.45 – Śpiewacy: synów Asafa stu czterdziestu ośmiu. 46 Wrotnych: Synów Selluma, synów Atera, synów Telmona, synów Akkuba, synów Hatity, synów Sobaja stu trzydziestu ośmiu.47 Natynejczycy: Synowie Sohy, synowie Hasufy,48 synowie Tabbaota, synowie Kerosa, synowie Syjai, synowie Fadona, synowie Lebany, synowie Hagaby, 49 synowie Selmaja, synowie Hanana, synowie Geddela, synowie Gahera,50 synowie Raaji, synowie Rasina, 51 synowie Nekody, synowie Gezema, synowie Azy, synowie Faseasza,52 synowie Besaja, synowie Munima, synowie Nefussima, 53 synowie Bakbuka, synowie Hakufy, synowie Harhura,54 synowie Beslota, synowie Mahidy,55 synowie Harsy, synowie Berkosa,56 synowie Sisary, synowie Temy, synowie Nasji,57 synowie Hatify, synowie sług Salomonowych, synowie Sotaja, synowie Sofereta, synowie Faridy,58 synowie Jahali, synowie Darkona,59 synowie Jeddela, synowie Safatiasza, synowie Hatila, synowie Fochereta, który pochodził od Sabaima, syna Amona.60 Wszystkich Natynejczyków i synów sług Salomonowych trzystu dziewięćdziesięciu dwu.61 – A ci są, którzy wyszli z Telmeli, z Telharsy, Cherubu, Addonu, i Emmeru, a nie mogli wykazać domów ojców swoich i pokolenia swego, czy z Izraela byli:62synów Dalaji, synów Tobiasza, synów Nekody sześciuset czterdziestu dwu.63 A z kapłanów, synowie Habiasza, synowie Akkosa, synowie Berzellaja, który pojął żonę z córek Berzellaja Galaadyty i nazwany był ich imieniem. 64 Ci szukali imion swoich w spisie i nie znaleźli, i zrzuceni zostali z kapłaństwa. 65 I rzekł im Atersata, aby nie jedli z świętego świętych, ażby stanął kapłan uczony i ćwiczony.66 Wszystko mnóstwo jak jeden mąż, czterdzieści dwa tysiące trzystu sześćdziesięciu, 67 oprócz sług i służebnic ich, których było siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem, a między nimi śpiewaków i śpiewaczek dwieście czterdzieści pięć.68 Koni ich siedemset trzydzieści sześć; mułów ich dwieście czterdzieści pięć;69wielbłądów ich czterysta trzydzieści pięć; osłów sześć tysięcy siedemset dwadzieścia.”69Dotąd opowiada się, co było w księdze napisane; odtąd prowadzi się historia Nehemiaszowa.70 A niektórzy z książąt domów dali na robotę. Atersata dał do skarbu złota tysiąc drachm, czasz pięćdziesiąt, szat kapłańskich pięćset trzydzieści.71 A z książąt domów dali do skarbu na robotę złota drachm dwadzieścia tysięcy, a srebra grzywien dwa tysiące dwieście.72 A co dał pozostały lud, było złota drachm dwadzieścia tysięcy, srebra grzywien dwa tysiące, a szat kapłańskich sześćdziesiąt siedem. 73 A kapłani, Lewici, wrotni, śpiewacy i reszta pospólstwa, i Natynejczycy i wszystek Izrael mieszkali w miastach swoich.CZĘŚC 11 (8,1-10,39)WIELKIE ZGROMADZENIE I ODCZYTANIE PRAWA 1. CZYTANIE PRAWA (8,1-12). Zebranie ludu (1). Ezdrasz czyta Prawo (2-6); jego towarzysze je tłumaczą (7-8). Przywódcy zachęcają lud do radości (9-12).
81 I przyszedł miesiąc siódmy, a synowie Izraelowi byli w miastach swoich. I zebrał się wszystek lud jak jeden mąż na plac, który jest przed Wodną bramą, i rzekli Ezdraszowi pisarzowi, aby przyniósł księgę zakonu Mojżeszowego, który dał Pan Izraelowi. 2 Przyniósł tedy Ezdrasz kapłan zakon przed zgromadzenie mężów i niewiast i wszystkich, którzy rozumieć mogli, pierwszego dnia miesiąca siódmego. 3 I czytał z niego jawnie na placu, który był przed Wodną bramą, od poranku aż do południa przed oczyma mężów i niewiast i mądrych, a uszy wszystkiego ludu były nastawione ku księdze. 4 I stanął Ezdrasz pisarz na stopniu drewnianym, który był uczynił na mówienie, a obok niego stanęli Matatiasz, Semeja, Ania, Uria, Helkia i Maasja po prawej stronie jego; a po lewej Fadaja, Misael, Melchia, Hasum, Hasbadana, Zacharia i Mosollam.5 I otworzył Ezdrasz księgę przed wszystkim ludem, bo stał wyżej niż wszystek lud; a gdy ją otworzył, powstał wszystek lud. 6 I błogosławił Ezdrasz Panu, Bogu wielkiemu, i odpowiedział wszystek lud: “Amen, amen!” podnosząc ręce swoje. I nachylili się, i kłaniali się Bogu twarzami na ziemię.7 – A Jozue i Bani, i Serebia, Jamin, Akkub, Seftaj, Odia, Maasja, Celita, Azaríasz, Jozabed Hanan, Falaja, Lewici, czynili milczenie między ludem na słuchanie zakonu, a lud stał na swym miejscu. 8 I czytali w księdze zakonu Bożego wyraźnie i jasno ku zrozumieniu; i rozumieli, gdy czytano.9 I rzekł Nehenliasz (to jest Atersata) i Ezdrasz, kapłan i pisarz, i Lewici, wykładający wszystkiemu ludowi: “Dzień ten poświęcony jest Panu, Bogu naszemu, nie smućcie się ani nie płaczcie.” Bo płakał wszystek lud, gdy słuchał słów zakonu. 10 I rzekł im: “Idźcie, jedzcie rzeczy tłuste i pijcie słodycz, a posyłajcie części tym, którzy sobie nie nagotowali, bo święty Panu dzień jest; a nie bądźcie smutni, wesele bowiem Pańskie jest mocą naszą.” 11 A Lewici czynili milczenie między wszystkim ludem mówiąc: “Milczcie, bo dzień święty jest, a nie smućcie się.” 12 Odszedł tedy wszystek lud, aby jeść i pić, i posyłał części i czynił wielkie wesele, iż rozumieli słowa, których ich nauczał. ŚWIĘTO KUCZEK I DALSZE CZYTANIE PRAWA (8,13-18). 13 A drugiego dnia zebrali się przedniejsi domów wszystkiego ludu, kapłani i Lewici do Ezdrasza pisarza, aby im wykładał słowa zakonu.14 I znaleźli napisane w zakonie, że Pan rozkazał przez ręce Mojżesza, aby synowie izraelscy mieszkali w kuczkach w dzień uroczysty miesiąca siódmego 15 i żeby opowiadali i rozgłaszali po wszystkich miastach swoich i w Jeruzalem, mówiąc: “Wynijdźcie na górę, a przynieście gałęzi oliwnych i gałązek mirtu, i gałęzi palmowych, i gałęzi drzewa gajowego, aby się naczyniło kuczek, jak jest napisane.”16 I wyszedł lud, i przynieśli. I poczynili sobie kuczki każdy na domu swoim i w dziedzińcach swoich i w dziedzińcach domu Bożego, i na placu Wodnej bramy i na placu bramy Efraima. 17 Uczyniło tedy wszystko zgromadzenie tych, którzy się wrócili z pojmania, kuczki i mieszkali w kuczkach; bo czynili byli tak synowie izraelscy od dni Jozuego, syna Nuna, aż do dnia tego. I było wesele bardzo wielkie.-18 A z księgi zakonu Bożego czytał w każdy dzień od pierwszego dnia aż do dnia ostatniego; i czynili święto przez siedem dni, a dnia ósmego zgromadzenie według przepisu. PUBLICZNE WYZNANIE GRZECHÓW (9,1-37). Nowe zgromadzenie, post, wyznanie grzechów, czytanie Prawa (1-3). Wołanie Lewitów (4-5). Wielka modlitwa wyznania grzechów: przypomnienie powołania Abrahama (6-8), wyjścia z Egiptu i drogi po pustyni (9-15), niewdzięczności ludu i miłosierdzia Bożego (16-21), wejścia do Ziemi Obiecanej (22-25), wielokrotnego powrotu Izraela do grzechów, i miłosierdzia Bożego (26-31); obecny stan ucisku i nędzy, choć zasłużony, woła do Boga o litość (32-37).
91 A dnia dwudziestego czwartego tego miesiąca zeszli się synowie izraelscy w poście i w worach, posypani ziemią. 2 I odłączyło się potomstwo synów Izraelowych od wszelkiego syna obcego; i stanęli, i wyznawali grzechy swoje i nieprawości ojców swoich.3 I podnieśli się, aby stojąc czytać w księdze zakonu Pana, Boga swego, czterykroć przez dzień i czterykroć się spowiadali i kłaniali się Panu, Bogu swemu.4 A powstali na stopniu Lewitów: Jozue, Bani, Kedmihel, Sabania, Bonni, Sarebias, Bani i Chanani, i wołali głosem wielkim do Pana, Boga swego.5 I mówili Lewici, Jozue i Kedmihel, Bonni, Hasebnia, Serebia, Odaja, Sebnia, Fatahia: “Wstańcie, błogosławcie Panu, Bogu waszemu, od wieku aż do wieku; a niech błogosławią imieniu chwały twojej wysokiemu we wszelakim błogosławieństwie i chwale.6 Tyś sam jedyny, Panie, tyś uczynił niebo i niebo niebios, i wszystko wojsko ich, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko co w nich jest, i ty żywisz to wszystko, a wojsko niebieskie tobie się kłania. 7 Tyś sam, Panie Boże, któryś wybrał Abrama i wywiodłeś go z ognia chaldejskiego, a dałeś mu imię Abraham. 8 I znalazłeś serce jego wierne przed tobą, i uczyniłeś z nim przymierze, żeby mu dać ziemię Chananejczyków, Hetejczyków, Amorejczyków, Ferezejczyków, Jebuzejczyków i Gergezejczyków, aby dać potomstwo jego, i ziściłeś słowa twe, gdyż jesteś sprawiedliwy.9 I widziałeś utrapienie ojców naszych w Egipcie, i wysłuchałeś wołanie ich nad Morzem Czerwonym.10 I dałeś znaki i cuda na Faraonie i na wszystkich sługach jego, i na wszystkim ludzie ziemi jego, boś poznał, że hardo z nimi postępowali; i uczyniłeś sobie imię, jak jest i dzisiaj.11 I rozdzieliłeś morze przed nimi, i przeszli przez środek morza po suszy, a prześladowców ich wrzuciłeś w głębokość jak kamień w wody gwałtowne. 12 I byłeś wodzem ich we dnie w słupie obłoku, a w nocy w słupie ognistym, aby widzieli drogę po której szli.13 Zstąpiłeś też na górę Synaj i mówiłeś z nimi z nieba, i dałeś im sądy prawe i zakon prawdy, ustawy i przykazania dobre. 14 I sabat poświęcony twój ukazałeś im i przykazania i ustawy, i zakon dałeś im przez ręce Mojżesza, sługi twego.15 Chleb też z nieba dałeś im w głodzie ich, i wywiodłeś im wodę ze skały, gdy pragnęli; i rzekłeś im, aby weszli, a posiedli ziemię, nad którą podniosłeś rękę swą, abyś im dał.16 A oni i ojcowie nasi hardo postępowali i zatwardzili karki swe, i nie słuchali rozkazania twego. 17 I nie chcieli słuchać, ani wspomnieli na dziwy twoje, któreś im uczynił. I zatwardzili karki swoje, i ustanowili głowę, aby się wrócić w niewolę swą jakby przez upór. Ale ty, Boże miłościwy, łaskawy i miłosierny, nieskwapliwy i wielkiego zlitowania, nie opuściłeś ich, nawet gdy sobie sprawili cielca ulanego i mówili: Ten-ci jest Bóg twój, który cię wywiódł z Egiptu, i dopuścili się wielkich bluźnierstw. 19 Ty w wielkich miłosierdziach twych nie opuściłeś ich na puszczy; słup obłoku nie odstąpił od nich we dnie, aby ich prowadzić w drodze, i słup ognia w nocy, żeby im ukazywać drogę, którą iść mieli.20 I ducha twego dobrego dałeś, który by ich uczył, i manny twojej nie odjąłeś od ust ich i wodę dałeś im w pragnieniu. 21 Przez czterdzieści lat żywiłeś ich na puszczy, i na niczym im nie schodziło; szaty ich nie zwiotczały, a nogi ich nie starły się.22 I dałeś im królestwa i narody, i podzieliłeś im losy, posiedli ziemię Sehona i ziemię króla Hesebonu i ziemię Oga, króla Basanu.23 I rozmnożyłeś synów ich, jak gwiazdy niebieskie, i przywiodłeś ich do ziemi, o której powiedziałeś był ojcom ich, aby weszli i posiedli. 24 I przyszli synowie, i posiedli ziemię, i poniżyłeś przed nimi mieszkańców ziemi Chananejczyków, i podałeś ich w ręce ich i królów ich, i narody ziemi, aby im uczynili, jak się im podobało.25 Pobrali tedy miasta obronne i ziemię tłustą, i posiedli domy pełne wszystkich dóbr, studnie od innych wykopane, winnice i oliwnice, i drzew owocowych wiele; i jedli, i byli nasyceni, i utyli, i mieli dostatek rozkoszy z dobroci twej wielkiej.26 A ciebie poruszyli do gniewu i odstąpili od ciebie, i zarzucili w tył swój zakon twój, i zabili proroków twoich, którzy ich napominali, aby się do ciebie nawrócili, i dopuszczali się bluźnierstw wielkich. 27 I podałeś ich w rękę nieprzyjaciół, i utrapili ich. A czasu utrapienia swego wołali do ciebie, a ty wysłuchiwałeś z nieba, i podług wielkich zlitowań twoich dawałeś im wybawicieli, którzy by ich wybawili z ręki nieprzyjaciół ich.28 A gdy odpoczęli, wracali się, aby zło czynić przed oczyma twymi; i zostawiałeś ich w rękach nieprzyjaciół ich, i opanowywali ich. I nawracali się, i wołali do ciebie, a ty wysłuchiwałeś z nieba i wybawiałeś ich w miłosierdziach twoich przez wiele czasów. 29 I przestrzegałeś ich, aby się nawrócili do zakonu twego, ale oni hardo czynili i nie słuchali rozkazania twego, i grzeszyli przeciw sądom twoim, które gdy zachowa człowiek, będzie w nich żył; i ukazali ramię odwrócone, i zatwardzili kark swój, a nie słuchali. 30 I czekałeś z nimi wiele lat, i napominałeś ich w duchu twym przez usta proroków twoich, a nie słuchali, i podałeś ich w rękę narodom ziemi.31 Ale w miłosierdziach twoich wielkich nie dałeś ich na wytracenie, aniś ich nie opuścił; bo Bogiem zlitowania i łaskawym ty jesteś.32 Teraz tedy, Boże nasz wielki, mocny i straszliwy, strzegący przymierza i miłosierdzia, nie odwracaj od oblicza twego wszystkiego utrapienia, które spotkało nas, królów naszych i książąt naszych, i kapłanów naszych, i proroków naszych, i ojców naszych, i wszystek lud twój, od dni króla Assuru aż do dnia tego33 A ty sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co przyszło na nas, boś prawdę uczynił, a myśmy niezbożnie czynili.34 Królowie nasi, książęta nasi, kapłani nasi i ojcowie nasi nie pełnili zakonu twego ani słuchali rozkazania twego i świadectw twoich, któreś im jawnie ogłaszał.35 I oni w królestwach swoich i w dobroci twojej wielkiej, którą im okazałeś, i w ziemi bardzo szerokiej i tłustej, którą dałeś w oczach ich, nie służyli tobie ani się odwrócili od złych żądz swoich.36 Oto my sami dziś niewolnikami jesteśmy i ziemia, którą dałeś ojcom naszym, aby jedli chleb jej i dobra jej, i my w niej jesteśmy niewolnikami. 37 I urodzaje jej mnożą się królom, których postawiłeś nad nami dla grzechów naszych, i panują nad ciałami naszymi i nad bydlętami naszymi według woli swej, i jesteśmy w wielkim uciśnieniu. ODNOWIENIE PRZYMIERZA (9,38- 0,39). Przymierze i jego dokument, podpisany przez przedniejszych zgromadzenia (9,38 -10,27). Reszta ludu ślubuje, że zachowa Prawo (28-29). Zobowiązania szczegółowe, dotyczące małżeństw i sabatu (30-31), podatku trzeciej części sykla (32-33), dostarczania drzewa do świątyni (34), pierwocin i pierworodnych (35-37a), dziesięcin (37b-38), zakończenie (39).38 W tym tedy wszystkim my sami zawieramy przymierze i piszemy, i pieczętują książęta nasi, Lewici nasi, i kapłani nasi.
101 A ci, którzy przypieczętowali, byli Nehemlasz Atersata, syn2 Hachelaja, i Sedecjasz, Sarajasz, Azariasz,3 Jeremiasz, Feshur, Amariasz,4 Melchiasz, Hattus, Sebenia, Melluch,5 Harem, 6 Merimut, Obdiasz, Daniel, Genton,7 Baruch, Mosollam, Abia, Miamin, 8 Maazja, Belgaj, Semeja: ci kapłani. 9 A Lewici: Jozue, syn Azaniasza, Bennuj, z synów Henadada, Kedmihel, 10 i bracia ich Sebenia, Odaja, Celita,11 Falaja, Hanan, Micha, Rohob, Hasebia, 12 Zachur, Serebia, Sabania, Odaja, Bani, Baninu. 13 Przedniejsi ludu: Faros, Fahat Moab, Elam, Zetu, 15 Bani, Bonni, Azgad,16 Bebaj, Adonia, Begoaj, Adin, Ater, Hezecja, Azur,18 Odaja,19 Hazum, Besaj, Haref, Anatot,20 Nebaj, Megfias, Mosollam, Hazir,21 Mesizabel,22 Sadok, Jeddua, Feltia,23 Hanan, Anaja, Osee, Hanania, Hasub,24 Alohes, 25 Falea, Sobek, Rehum, Hasebna, Maasja, Echaja, Hanan, Anan,27 Melluch, Haran, Baana.28 – I reszta ludu, kapłani, Lewici, odźwierni i śpiewacy, Natynejczycy i wszyscy, którzy się odłączyli od narodów ziem do zakonu Bożego, żony ich, synowie ich i córki ich,29 wszyscy, którzy mogli rozumieć, ślubując za braci swych; przedniejsi ich i ci, którzy przychodzili obiecywać i przysięgać, że będą chodzić według zakonu Bożego, który dał przez ręce Mojżesza, sługi Bożego, żeby czynili i strzegli wszystkich przykazań Pana, Boga naszego, i sądów jego i ustaw jego, 30 i żebyśmy nie dawali córek naszych ludowi ziemi, i córek ich, żebyśmy nie brali synom naszym.31 I gdy ludy ziemi wnoszą rzeczy na sprzedaż i wszystko do potrzeby w dzień sobotni, żeby sprzedawać, nie będziemy brać od nich w sabat i w dzień poświęcony. I roku siódmego zaniechamy i żądania długu z wszelkiej ręki.32 I ustanowimy sobie przepisy, że będziemy dawać trzecią część sykla na rok na potrzebę domu Boga naszego,33 na chleby pokładne i na ofiarę wieczną, i na całopalenie wieczne w sabaty, w pierwsze dni miesiąca, w święta uroczyste i w poświęcone, i za grzech, aby się modlono za Izraela, i na wszelką potrzebę domu Boga naszego.34 Puściliśmy tedy losy między kapłanów i Lewitów i pospólstwo o noszenie drewna, aby je wnoszono w dom Boga naszego według domów ojców naszych, wedle czasów, od czasów roku aż do roku, aby gorzały na ołtarzu Pana, Boga naszego, jak napisano w zakonie Mojżeszowym.35 I abyśmy przynosili pierworodne ziemi naszej i pierwociny wszelkiego owocu i wszelkiego drzewa od roku do roku w domu Pańskim; 36 i pierworodne synów naszych i bydła naszego, jak napisano w zakonie, i pierworodne wołów naszych i owiec naszych, aby były ofiarowane w domu Boga naszego, kapłanom, którzy służą w domu Boga naszego; 37 i pierwociny pokarmów naszych i płynnych ofiar naszych, i owoce wszelkiego drzewa, zbiory też win i oliwy przyniesiemy kapłanom do skarbnicy Boga naszego, i dziesiątą część ziemi naszej Lewitom. Oni sami, Lewici, otrzymają dziesięciny robót naszych ze wszystkich miast.38 A kapłan, syn Aarona, będzie w dziesięcinach Lewitów, a Lewici dziesiątą część dziesięciny swojej będą ofiarować w domu Boga naszego do skarbnicy w dom skarbów.39 Bo do skarbnicy będą nosić synowie izraelscy i synowie Lewiego pierwociny zboża, wina i oliwy; i tam będą naczynia poświęcone i kapłani, i śpiewacy, i odźwierni, i słudzy, a nie opuścimy domu Boga naszego.”CZĘŚĆ III (11,1 – 12,46) UWAGI UZUPEŁNIAJĄCE O ODNOWIENIU JEROZOLIMY 1. POWIĘKSZENIE LICZBY MIESZKAŃCÓW JEROZOLIMY I ICH LISTA (11,1-25a). Powiększenie liczby ludności za pomocą losowania (1-2). Lista: synowie Judy i Beniamina (3-9); kapłani (10-14); Lewici (15-18); odźwierni (19-20); Natynejczycy i śpiewacy (21-25a).
111 A przedniejsi ludu mieszkali w Jeruzalem, reszta zaś pospólstwa puściła los, aby wybrać jedną część z dziesięciu, która by mieszkała w Jeruzalem, nieście świętym, a dziewięć części w miastach.2 A lud błogosławił wszystkim mężom, którzy się dobrowolnie ofiarowali, aby mieszkać w Jeruzalem.3 – Ci są tedy przedniejsi krainy, którzy zamieszkali w Jeruzalem i w miastach judzkich. A mieszkał każdy w posiadłośá swej, w miastach swych, Izrael, kapłani, Lewici, Natynejczycy i synowie sług Salomonowych.4 A w Jeruzalem mieszkali z synów Judy i z synów Beniamina. Z synów Judy: Atajas, syn Azjama, syna Zachariasza, syna Amariasza, syna Safatiasza, syna Malaleela z synów Faresa;5 Maasja, syn Barucha, syn Cholhozy, syn Hazji, syn Adaji, syn Jojariba, syn Zachariasza, syn Silonity. 6 Ci wszyscy synowie Faresa, którzy mieszkali w Jeruzalem, czterystu sześćdziesięciu ośmiu mężów dzielnych.7 A ci są synowie Beniamina: Sellum, syn Mosollama, syn Joeda, syn Fadaji, syn Kolaji, syn Maasji, syn Eteela,8 syn Izajasza, a po nim Gebbaj, Sellaj, dziewięćset dwudziestu ośmiu; 9 Joel, syn Zechriego, przełożony nad nimi, a Juda, syn Senui, nad miastem wtóry.10 A z kapłanów: Idaja, syn Jojariba, 11 Jachin, Saraja, syn Helkuasza, syn Mosollama, syn Sadoka, syn Merajota, syn Achitoba, przełożony domu Bożego, 12 i bracia ich, którzy wykonywali roboty kościelne: ośmiuset dwudziestu dwu. I Adaja, syn Jerohama, syn Feleliasza, syn Amsiego, syn Zachariasza, syn Feshura, syn Melchiasza i bracia jego,13 przedniejsi ojców, dwustu czterdziestu dwu. I Amassaj, syn Azreela, syn Ahaziego, syn Mosollamota, 14 syn Emmera, i bracia ich, ludzie bardzo potężni, stu dwudziestu ośmiu, a przełożony ich Zabdiel, syn możnych. 15 – A z Lewitów: Semeja, 16 syn Hasuba, syn Azarikama, syn Hasabiasza, syn Boniego, i Sabataj i Jozabed nad wszystkimi robotami, które były zewnątrz w domu Bożym, z przedniejszych Lewitów.17 I Matania, syn Michy, syn Zebedeja, syn Asafa, przedniejszy ku chwaleniu i ku wysławianu na modlitwie, a Bekbecja, wtóry z braci jego, i Abda, syn Samui, syn Galala, syn Idituna.18 Wszystkich Lewitów w mieście świętym dwustu osiemdziesięciu czterech.19 A odźwierni: Akkub, Telnlon i bracia ich, którzy strzegli drzwi; stu siedemdziesięciu dwu.20 A inni z Izraela kapłani i Lewici, we wszystkich miastach judzkich każdy w posiadłości swojej.21 – A Natynejczycy, którzy mieszkali na Ofelu, i Syjaha i Gasfa z Natynejczyków. 22 A przełożony nad Lewitami w Jeruzalem Azzi, syn Baniego, syn Hasabiasza, syn Mataniasza, syn Michasa. Z synów Asafa śpiewacy na posłudze domu Bożego.23 Bo rozkazanie królewskie o nich było, i porządek między śpiewakami na każdy dzień. 24 I Fatahia, syn Mesezebela, z synów Zary, syna Judy, w ręce królewskiej wedle wszelkiego słowa ludu 25 i w domach po wszystkich krainach ich. MIESZKAŃCY INNYCH MIAST (11,25b-36). Miasta zamieszkane przez synów Judy (25b-30), przez synów Beniamina (31-35), przez Lewitów (36). Z synów Judy mieszkali w Kariatarbe i w córkach jego, w Dibon i w córkach jego, w Kabseel i we wsiach jego, 26 i w Jesue, i w Moladzie, i w Betfalet, 27 w Hasersual, w Bersabee i w córkach jej,28 w Sicelegu, w Mochonie i w córkach jej,29 w Remmon, 30 w Saraa, w Jerinlut, Zanoa, Odollam i we wsiach jego, Lachis i na polach jego, i Azeka i w córkach jej. I mieszkali w Bersabee, aż do doliny Ennom.31 – A synowie Beniamina od Geba, Mechmas i Haj, Betel i córek jego,32 Anatot, Nob, Anania, 33 Asor, 34 Rama, Getaim, Hadid, Seboim i Neballat, 35 Lod, i Ono w dolinie rzemieślników.36 – I z Lewitów części Judy i Beniamina.KAPŁANI I LEWICI, KTÓRZY POWRÓCILI Z ZOROBABELEM (12,1-9).
121 A kapłani i Lewici, którzy przyszli z Zorobabelem, synem Salatiela, i Jozuem, ci są: Saraja, Jeremiasz, 2 Ezdrasz, Amaria, Melluch, Hattus, 3 Sebenias, Rehum, Merimut, 4 Addo, 5 Genton, Abia, Miamin, Madia,6 Belga, Semeja i Jojarib, Idaja, Sellum, Amok, Helkiasz, Idaja.7 Ci są przedniejsi kapłanów i bracia ich za dni Jozuego.8 A Lewici: Jesua, Bennuj, Kedmihel, Sarebia, Juda, Matanias nad pieśniami, 9 oni i bracia ich; i Bekbecja, i Hanni, i bracia ich, każdy w swym urzędzie. NAJWYŻSI KAPŁANI OD JOZUEGO AŻ DO JEDDOI (12,10-11). 10 Jozue zaś zrodził Joakima, a Joakim zrodził Eliasiba, a Eliasib zrodził Jojadę, 11 a Jojada zrodził Jonatana, a Jonatan zrodził Jeddoę. PRZEDNIEJSI KAPŁANI ZA DNI JOAKIMA (12,12-21).12 A za dni Joakinla byli kapłanami i przedniejszymi domów: Sarajowego Maraja; Jeremiaszowego Hanania;13 Ezdraszowego Mosollam; Amariaszo wego Johanan;14 Milichowego Jonatan;15 Sebeniaszowego Józef; Haramowego Edna;16 Marajotowego Helci; Adajaszowego Zachariasz; Gentonowego Mosollam; 17 Abiaszowego Zechri; Miaminowego i Moadiaszowego Feltr;18 Belgowego Sammua; Semejaszowego Jonatan; 19 Jojaribowego Matanaj; Jodajaszowego Azzi; 20 Sellajowego Celaj; Amokowego Heber;21 Helkiaszowego Hasebia, Idajaszowego Natanael. KSIĄŻĘTA LEWITÓW (12,22-26).22 Lewici za dni Eliasiba i Jojady, i Johanana, i Jeddoi, spisani przełożeni domów, i kapłani za królestwa Dariusza Persa.23 Synowie Lewiego przełożeni domów zapisani w księdze czynów dni, i aż do dni Jonatana, syna Eliasiba.24 – A przedniejsi Lewitów: Hasebia, Serebia i Jozue, syn Kedzniela i bracia ich według zmian swoich, aby chwalili i wyznawali według rozkazania Dawida, męża Bożego, i żeby pełnili służbę porówno według porządku.25 Matania i Bekbecja, Obedia, Mosollam, Telmon, Akkub, stróżowie bram i dziedzińców przed bramami. 26 Ci byli za dni Joakima, syna Jozuego, syna Josedeka, i za dni Nehemiasza książęcia i Ezdrasza, kapłana i pisarza. POŚWIĘCENIE MURÓW JEROZOLIMY (12,27-42). Zwołanie Lewitów (27-29).Oczyszczenie bram i murów (30). Dwa chóry, idące w procesji (31a). Droga pierwszego chóru (31b-36) i drugiego (37-38). Złożenie ofiar w świątyni, radość ludu (39-42).27 A na poświęcenie muru jerozolimskiego zwołano Lewitów ze wszystkich miejsc ich, aby ich przywiedziono do Jeruzalem, i aby czynili poświęcenie i wesele w dziękczynieniu i śpiewaniu, na cymbałach, harfach i cytrach. 28 I zebrali się synowie śpiewaków z pól dokoła Jeruzalem i ze wsi Netufau, 29 i z domu Galgal, i z powiatów Geba i Azmawet; bo sobie wsi nabudowali śpiewacy dokoła Jeruzalem. 30 I oczyścili się kapłani i Lewici, a oczyścili lud i bramy i mur.31 – A na mur rozkazałem wnijść przedniejszym z Judy, i postawiłem dwa wielkie chóry chwalących. I szli ku prawej stronie po murze do bramy Gnoju.32 I szedł za nimi Osajasz i połowa książąt Judy, 33 i Azariasz, Ezdrasz i Mosollam, Juda i Benianlln, i Semeja, i Jeremiasz. 34 A z synów kapłańskich z trąbami: Zachariasz, syn Jonatana, syn Semejasza, syn Mataniasza, syn Michajasza, syn Zechura,35 syn Asafa, i bracia jego, Semeja i Azareel, Malalaj, Galalaj, Maaj, Natanael, Judas i Hanani z instrumentami muzycznymi Dawida, męża Bożego; a Ezdrasz pisarz przed nimi w branie Źródła.36 A naprzeciwko nich wstąpili po schodach miasta Dawidowego na wstęp muru nad domem Dawidowym, i aż do bramy Wodnej na wschód. 37 – A drugi chór dzięki składających szedł z przeciwnej strony, a ja za nimi, i połowa ludu, na murze i nad wieżą Piecową aż do muru najszerszego, 38 i nad bramą Efraima, i nad bramą Starą, i nad bramą Rybną, i wieżą Hananeel, i wieżą Emat, i aż do bramy Trzody; i stanęli w bratnie Straży.39 – I stanęły dwa chóry chwalących w domu Bożym, i ja i połowa urzędników ze mną; a kapłani:40 Eliachim, Maasja, Miamin, Michea, Elioenaj, Zacharia, Hanania z trąbami, 41 i Maasja, Semeja, Eleazar, Azzi, Johanan, Melchia, Elam i Ezer. A głośno śpiewali śpiewacy, a Jezraja był przełożonym. 42 A złożyli tego dnia ofiary wielkie i weselili się, bo ich Bóg uweselił weselem wielkim. Ale i żony ich i dzieci weseliły się, i było daleko słychać radość Jeruzalem. DOCHODY LEWITÓW (12,43-46).43 Policzyli też tego dnia mężów nad skarbnicami skarbu do ofiar płynnych i do pierwocin i do dziesięcin, aby przełożeni miasta wnosili przez nich w ozdobie dziękczynienia, kapłanów i Lewitów, bo się weselił Juda z powodu kapłanów i Lewitów stojących.44 I strzegli służby Boga swego i służby oczyszczenia, i śpiewacy i odźwierni według rozkazania Dawida i Salomona, syna jego.45 Bo za dni Dawida Asafa od początku byli ustanowieni przedniejsi nad śpiewakami, w pieśni chwalącymi i wysławiającymi Boga.46 A wszystek Izrael za dni Zorobabela i za dni Nehemiasza, dawał części śpiewakom i odźwiernym na każdy dzień, i poświęcali Lewitów, a Lewici poświęcali synów Aaronowych.CZĘŚC IV (13,1-31)DRUGI POBYT NEHEMIASZA W JEROZOLIMIE; USUNIĘCIE NADUŻYĆ 1. ODŁĄCZENIE SIĘ OD CUDZOZIEMCÓW (13,1-3).
131 A dnia tego czytano w księdze I Mojżeszowej, gdy lud słuchał, i znaleziono w niej napisane, że Ammonita i Moabita nie mają wchodzić do kościoła Bożego aż na wieki, dlatego, 2 że nie wyszli na spotkanie synów izraelskich z chlebem i z wodą i najęli przeciwko nim Balaama, aby ich przeklinał; i obrócił Bóg nasz przekleństwo w błogosławieństwo.3 I stało się, gdy usłyszeli zakon, odłączyli wszelkiego cudzoziemca od Izraela. NEHEMIASZ, PRZYBYWSZY DO JEROZOLIMY, WYPĘDZA TOBIASZA ZE SKARBCA ŚWIĄTYNI (13,4-9).4 A nad tym był Eliasib kapłan, który był przełożonym w skarbnicy domu Boga naszego i bliski Tobiasza. 5 Uczynił tedy sobie skarbnicę wielką, i tam byli przed nim składający dary i kadzidło, i naczynia, i dziesięciny zboża, wina i oliwy, części Lewitów i śpiewaków, i pierwociny kapłańskie.-6 A przy tym wszystkim nie byłem w Jeruzalem, bo roku trzydziestego wtórego Artakserksesa, króla babilońskiego, przyszedłem do króla, a na końcu dni prosiłem króla;7 i przyjechałem, do Jeruzalem, i zrozumiałem zło, które uczynił Eliasib na korzyść Tobiasza,.że mu zbudował skarb w dziedzińcach domu Bożego. 8 I zdało mi się rzeczą bardzo złą, i wyrzuciłem naczynia domu Tobiaszowego precz ze skarbnicy,9 i rozkazałem i oczyścili skarbnicę, i wniosłem tam znowu naczynia domu Bożego, ofiarę i kadzidło. ZAPEWNIENIE DOCHODÓW LEWITOM (13,10-14).10 I dowiedziałem się, iż części Lewitów nie były im dane, i że uciekł każdy z Lewitów i ze śpiewaków, i z tych, którzy posługiwali.11 I miałem sprawę przeciwko urzędnikom, i rzekłem: “Czemuśmy opuścili dom Boży?” I zgromadziłem ich, i kazałem stać na miejscach ich.12 A wszystek Juda przyniósł dziesięciny zboża, wina i oliwy do śpichlerzów. 13 I ustanowiliśmy nad śpichlerzami Selemiasza kapłana i Sadoka pisarza, i Fadaja z Lewitów, a przy nich Hanana, syna Zachura, syna Mataniasza, bo ich uznano za wiernych, i im zwierzono części braci ich.14 Pomnij na mnie, Boże mój, dla tego, a nie wymazuj litości moich, którem czynił w domu Boga mego i w obrzędach jego. ZARZĄDZENIA PRZECIW GWAŁCENIU SABATU (13,15-22). Gwałcenie sabatu przez Żydów (15), przez obcych kupców (16-18). Nehemiasz każe w sabat bramy Jerozolimy zamknąć i strzec ich (19-22).15 W owe dni widziałem w Judzie tłoczących prasy w sabat i noszących snopy, i wkładających na osły wino i jagody winne, i figi, i wszelkie brzemię, i wnoszących do Jeruzalem w dzień sobotni. I oświadczyłem, aby w dzień, w który się sprzedawać godzi, sprzedawali. 16 A mieszkali w nimi Tyryjczycy, przywożący ryby i wszelkie rzeczy przedażne, i sprzedawali w sabaty synom judzkim w Jeruzalem.17 I zgromiłem przełożonych Judy, i rzekłem im: “Co to za zła rzecz, którą wy czynicie, i gwałcicie dzień sobotni?18 Czy nie to czynili ojcowie nasi i Bóg nasz przywiódł na nas to wszystko zło i na to miasto? A wy przyczyniacie gniewu na Izraela gwałcąc sabat!”19 – I stało się, gdy odpoczęły bramy jerozolimskie w dzień sobotni, rzekłem, i zamknęli wrota, i rozkazałem, żeby ich nie otwierano aż po sabacie; i ze sług moich postawiłem u bram, aby nikt nie wnosił brzemion w dzień sobotni.20 I zostali kupcy i sprzedający wszelkie rzeczy przedażne przed Jeruzalem raz i dwa.21 I oświadczyłem im, i rzekłem: “Czemu leżycie naprzeciwko muru? Jeśli to drugi raz uczynicie, położę na was rękę.” A tak od owego czasu nie przychodzili w sabat.22 Rzekłem też Lewitom, aby się oczyścili i przyszli, aby strzegli bram i poświęcali dzień sobotni. A tak i za to pomnij na mnie, Boże mój, a odpuść mi według mnóstwa miłosierdzia twego. NEHEMIASZ OSTRO WYSTĘPUJE PRZECIW MAŁŻEŃSTWOM MIESZANYM (13,23-27).23 Ale również w owych dniach ujrzałem Żydów, pojmujących żony Azotki, Ammonitki i Moabitki.24 A synowie ich w połowie po azocku mówili i nie umieli mówić po żydowsku, i mówili według języka różnych narodów.25 I zgromiłem ich, i przekląłem i zbiłem kilku z nich, obłysiłem ich, i poprzysiągłem przez Boga, aby nie dawali córek swych synom ich i nie brali córek ich synom swym i samym sobie, mówiąc: 26 “Czyż nie dla takiej rzeczy zgrzeszył Salomon, król izraelski? a zaiste między mnogimi narodami nie było mu króla podobnego i był miły Bogu swemu i uczynił go Bóg królem nad wszystkim Izraelem; i tego tedy niewiasty cudzoziemskie przywiodły do grzechu.27 A więc i my, nieposłuszni, będziemy czynić wszystko to wielkie zło, abyśmy grzeszyli przeciwko Bogu naszemu i pojmowali żony cudzoziemskie ?” INNE REFORMY (13,28-31).28 A z synów Jojady, syna Eliasiba, kapłana wielkiego, był jeden zięciem Sanaballata Horończyka; tego wygnałem od siebie.29 Pomnij, Panie, Boże mój, przeciw tym, którzy plugawią kapłaństwo i prawo kapłańskie i lewickie. 30 A tak oczyściłem ich od wszystkich obcych i ustanowiłem porządki kapłanów i Lewitów, każdego w służbie swej,31 i na dawanie drew czasów ustanowionych, i na pierwociny. Pomnij na mnie, Boże mój ku dobremu. Amen.