MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Zachariasza

Proroctwo Zachariasza

WSTĘP. WEZWANIE DO NAWRÓCENIA SIĘ (1,1-6).
11 Miesiąca ósmego, roku drugiego Dariusza króla, stało się słowo Pańskie do Zachariasza, syna Barachiasza, syna Adda, proroka, mówiąc:2 “Rozgniewał się Pan na ojców waszych rozgniewaniem.3 I rzeczesz do nich: To mówi Pan zastępów: Nawróćcie się do mnie, mówi Pan zastępów, a nawrócę się do was, mówi Pan zastępów.4 Nie bądźcie jak ojcowie wasi, do których wołali prorocy pierwsi mówiąc: “To mówi Pan zastępów: Nawróćcie się od dróg waszych złych, od myśli waszych złośliwych,” a nie słuchali ani nie zważali na mnie, mówi Pan.5 Gdzież są ojcowie wasi? a prorocy czy na wieki żyć będą?6 Wszelako słowa moje i prawa moje, które poruczyłem sługom moim prorokom, czy nie dosięgły ojców waszych? i nawrócili się, i mówili: “Jak był umyślił Pan zastępów uczynić nam według dróg naszych i według wynalazków naszych, tak nam uczynił.”CZĘŚC I(1,7 – 8,23)A. WIDZENIA NOCNE O ODBUDOWIE KRÓLESTWA BOŻEGO(1,7 – 6,t5) WIDZENIE JEŻDŻCÓW MIĘDZY MIRTAMI (1,7-17). Data (7) Widzenie: jeźdźcy, którzy obiegli ziemię i znaleźli ją spokoiną (8-). Prośba aniola Pańskiego za Jerozolimą (12). Pocieszająca odpowiedf Boga (13-15: Jeruzalem będzie odbudowane (16-17).7 Dnia dwudziestego czwartego, jedenastego miesiąca Sabat, roku drugiego Dariusza, stało się słowo Pańskie do Zachariasza, syna Barachiasza, syna Adda; proroka, jak następuje: widziałem w nocy,8 a oto mąż wsiadający na konia ryżego stał między mirtami, które były w głębi, a za nim konie ryże, pstrokate i białe.9 I rzekłem: “Co to za jedni są, panie mój ?” I rzekł do mnie anioł, który mówił we mnie: “Ja ukażę tobie, co to jest.”10 I odpowiedział mąż, który stał między mirtami, i rzekł: “Ci są, których posłał Pan, aby obiegli ziemię “11 I odpowiedzieli aniołowi Pańskiemu, który stał między mirtami, i rzekli: “Obiegliśmy ziemię, a oto cała ziemia jest zamieszkana i odpoczywa.”12 I odpowiedział anioł Pański, i rzekł: “Panie zastępów, pókiż się ty nie zlitu jesz nad Jeruzalem i nad miastami judzkimi, na które się rozgniewałeś? Już to siedemdziesiąty rok jest.”13 I odpowiedział Pan aniołowi, który mówił we mnie, słowa dobre, słowa pocieszające.14 I rzekł do mnie anioł, który mówił we mnie: “Wołaj mówiąc: To mówi Pan zastępów: Ogarnęła mnie wielka żarliwość o Jeruzalem i Syjon.15 A gniewem wielkim pałam na narody bogate; bo ja rozgniewałem się mało, a oni pomogli do złego.16 Dlatego to mówi Pan: Wrócę się do Jeruzalem z miłosierdziem, a dom mój zbudowany będzie w nim, mówi Pan zastępów, i miara będzie rozciągnięta nad Jeruzalem.17 Jeszcze wołaj mówiąc: To mówi Pan zastępów: Jeszcze będą miasta moje opływać dobrami i jeszcze Pan pocieszy Syjon, i obierze jeszcze Jeruzalem.” WIDZENIE CZTERECH ROGÓW I CZTERECH RZEMIEŚLNIKÓW (1,18-21).18 I podniosłem oczy moje, i ujrzałem, a oto cztery rogi.19 I rzekłem do anioła, który mówił we mnie: “Co to jest?” I rzekł do mnie: “Te są rogi, które rozrzuciły Judę i Izraela i Jeruz lem.”20 I ukazał mi Pan czterech rzemieślników.21 I rzekłem: “Co ci idą czynić?” Odpowiedział mówiąc: “Te są rogi, które rozmiotały Judę, każdego z osobna, i żaden z nich nie podnióśł głowy swej; a ci przyszli, aby ich odstraszyć, aby strącić rogi narodów, które podniosły róg na ziemię Judzką, aby ją rozproszyć.” WIDZENIE O ODBUDOWIE JEROZOLIMY (2,1-13). Mąż ze sznurem mierniczym (1-2). Jeruzalem będzie bez murów (3-5). Niech wygnańcy uciekają z Babilonu, bo Bóg ukarze ich ciemięzców (6-9) Jeruzalem stanie się stolicą narodów, a Pan będzie w nim mieszkał (10-13).
21 I podniosłem oczy moje, i ujrzałem, a oto mąż, a w ręce jego sznur mierniczy.2 I rzekłem: “Dokąd ty idziesz?” I rzekł do mnie: “Aby zmierzyć Jeruzalem, i zobaczyć, jak wielka jest szerokość jego i jak wielka długość jego.”3 A oto anioł, który mówił we mnie, wychodził, a inny anioł wychodził naprzeciw niego.4 I rzekł do niego: “Poblegnij, powiedz do tego młodzieńca, mówiąc: Bez murów będą mieszkać w Jeruzalem dla mnóstwa ludzi i bydła wpośród niego.5 A ja mu będę, mówi Pan, murem ognistym wokoło, i ku sławie będę wpośród niego.6 O, o, uciekajcie z ziemi północnej! mówi Pan; bo na cztery.wiatry rozproszyłem was, mówi Pan.7 Uciekaj, o Syjonie, który mieszkasz u córki Babilońskiej!8 Bo to mówi Pan zastępów: Po chwałę posłał mię do narodów, które was złupiły; bo kto się was dotknie, dotyka się źrenicy oka mego.9 Bo oto ja podniosę rękę moją na nich, i będą łupem dla tych, którzy im służyli a poznacie, że Pan zastępów posłał mię.10 Chwal i wesel się, córko Syjońska, bo oto ja idę i mieszkać będę wpośród ciebie, mówi Pan.11 I przyłączą się liczne narody do Pana w ów dzień, i. będą mi ludem, i będę mieszkał wpośród ciebie.12 I posiądzie Pan Judę, dział swój w ziemi poświęconej, i obierze jeszcze Jeruzalem.13 Niech milczy wszelkie ciało przed obliczem Pańskim, bo powstał z mieszkania swego świętego! “ WIDZENIE O PRZYWRÓCENIU KAPŁAŃSTWA (3,1-10). Kapłan wielki Jezus, oskarżony przcz szatana i broniony przez Boga (1-2), który każe go ubrać w czyste szaty (3-5) i zapowiada przyjście sługi swego Wschodząccgo (6-10).
31 I ukazał mi Pan Jezusa, kapłana wielkiego, stojącego przed aniołem Pańskim; a szatan stał po prawicy jego, aby się mu sprzeciwiać.2 I rzekł Pan do szatana: “Niech cię zgromi Pan, szatanie! i niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem! Czy ten nie jest głownią wyrwaną z ognia ?”3 A Jezus był obleczony w szaty plugawe i stał przed obliczem anioła.4 Ten odpowiedział i rzekł do tych, którzy stali przed nim, mówiąc: “Zdejmij cie z niego szaty plugawe!” I rzekł do niego: “Oto zdjąłem z ciebie nieprawość twoją, a oblokłem cię w odmienne szaty “5 I rzekł: “Włóżcie zawój czysty na głowę jego!” I włożyli zawój czysty na głowę jego, i oblekli go w szaty; a anioł Pański stał.6 I oświadczył anioł Pański Jezusowi mówiąc:7 “To mówi Pan zastępów: Jeśli drogami moimi pójdziesz, a straży mojej strzec będziesz, ty też sądzić będziesz dom mój i strzec będziesz przedsionków moich, a dam tobie chodzących z tych, którzy tu teraz stoją.8 Słuchaj, Jezusie, kapłanie wielki, ty i przyjaciele twoi, którzy mieszkają przed tobą, bo to mężowie, znaczący przyszłe rzeczy: Bo oto ja przywiodę sługę mego wschodzącego.9 bo oto kamień, który położyłem przed Jezusem;na kamieniu jednym siedmioro oczu jest; oto ja wyrzeźbię napis jego,mówi Pan zastępów, i odejmę nieprawość ziemi tej dnia jednego.10 W ów dzień, mówi Pan zastępów, będzie wzywał mąż przyjaciela swego pod winny krzew i pod figę.” WIDZENIE ŚWIECZNIKA I DWU DRZEW OLIWNYCH (4,1-14). Widzenie (1-3). Wyjaśnienie symbolizmu siedmiu lamp i zastosowanie do Zorobabela (4-IO). Symbolizm dwu drzew oliwnych (11- l 4;.
41 I wrócił się anioł, który mówił we mnie, i obudził mię jak męża, którego budzą ze snu jego.2 I rzekł do mnie: “Co ty widzisz ?” I rzekłem: “Widziałem, a oto świecznik cały złoty, a lampa jego na szczycie jego, i siedem lamp jego na nim, siedem też cewek do lamp, które były na szczycie jego.3 I dwa drzewa oliwne koło niego, jedno po prawej, a drugie po lewej stronie lampy.”4 – I odezwałem się, i rzekłem do anioła, który mówił we mnie, w te słowa: “Cóż to jest, Panie mój?”5 I odpowiedział anioł, który mówił we mnie, i rzekł do mnie: “Czy nie wiesz, co to jest ?” I rzekłem: “Nie Panie mój!”6 I odpowiedział a rzekł do mnie mówiąc: “To jest słowo Pańskie do Zorobabela, tak brzmiące: Nie wojskiem ani siłą, ale duchem moim, mówi Pan zastępów.7 Cóżeś ty, góro wielka, przed Zorobabelem? W równinę! I wywiedzie kamień przedniejszy i wyrówna łaskę łaski jego.”8 I stało się słowo Pańskie do mnie mówiąc9 “Ręce Zorobabela założyły ten dom i ręce jego dokończą go; a poznacie, że Pan zastępów posłał mię do was.10 Bo kto wzgardził dniami małymi ? A będą się weselić i ujrzą kamień cynowy w ręce Zorobabela. Te są siedmioro oczu Pańskich, które biegają po wszystkiej ziemi.”11 I odezwałem się, i rzekłem do niego: “Co to są te dwa drzewa oliwne po prawej i po lewej stronie świecznika ?”12 I odezwałem się po raz drugi, i rzekłem do niego: “Co to są dwa kłosy oliwne koło dwu dzióbków złotych, na których są cewki ze złota ?”13 I rzekł do umie mówiąc: “Czy nie wiesz, co to jest ?” I rzekłem:14 “Nie, Panie mój ” I rzekł: “Są to dwaj synowie oliwy którzy stoją przy Panującym wszystkiej ziemi.” WlDZENIE KSIĘGI LATAJĄCEJ(5,1 -4).
51 I obróciłem się, i podniosłem oczy swoje i újrzałem, a oto księga latająca.2 I rzekł do mnie: “Co ty widzisz ?” I rzekłem: “Ja widzę księgę latającą, długość jej na dwadzieścia łokci, a szerokość jej na dziesięć łokci.”3 I rzekł do mnie: “To jest przekleństwo, które wychodzi na powierzchnię wszystkiej ziemi; bo wszelki złodziej, jak tam napisano, sądzony będzie i każdy przysięgający z niej podobnie sądzony będzie.4 Wywiodę ją, mówi Pan zastępów, i przyjdzie do domu złodzieja i do domu przysięgającego na imię moje kłamliwie, i będzie mieszkać wpośród domu jego, i znisz czy go, i drzewa jego, i kamienie jego “ WIDZENIE DZBANA (5,5-11). Dzban z niewiastą w nim siedzącą (5-8). Przeniesienie ich do Babilonii (9-11).5 I wyszedł anioł, który mówił we mnie, i rzekł do mnie: “Podnieś oczy twoje i zobacz, co to jest, co wychodzi “6 I rzekłem: “Cóż to jest ?” I rzekł: “To jest dzban wychodzący ” I rzekł: “To jest oko ich po wszystkiej ziemi.”7 A oto talent ołowiu niesiono i oto niewiasta jedna siedziała w środku dzbana.8 I rzekł: “To jest bezbożność,” i wrzucił ją do środka dzbana, i położył bryłę ołowiu na wierzchu jego.9 I podniosłem oczy swoje, i ujrzałem, a oto dwie niewiasty, wychodzące, a wiatr w skrzydłach ich, a miały skrzydła jak skrzydła kani podniosły dzban między ziemię i niebo.10 I rzekłem do anioła, który mówił we mnie:11 “Dokąd one niosą dzban ?” I rzekł do mnie: “aby mu zbudowano dom w ziemi Sennaar i był umocniony, i był tam postawiony na podstawie swojej “ WIDZENIE CZTERECH WOZÓW (6,1-8). Ich opis (1-4), znaczenie i rozjazd (5-8).
61 I obróciłem się, i podniosłem oczy moje, i ujrzałem, a oto cztery wozy wychodziły z pomiędzy dwu gór, a góry były górami miedzianymi.2 W pierwszym wozie konie ryże, w drugim wozie konie kare,3 w trzecim wozie konie białe, w czwartym wozie konie pstrokate a mocne.4 I odezwałem się, i rzekłem do anioła, który mówił we mnie: “Co to jest, Panie mój?”5 I odpowiedział anioł, i rzekł do mnie: “To są cztery wiatry niebieskie, które wychodzą, aby stać przed Panującym wszystkiej ziemi.6 W którym były konie kare, wychodziły do ziemi północnej, a białe wyszły za nimi, a pstrokate wyszły do ziemi południowej.7 A które były najmocniejsze, wyszły i chciały iść i biegać po wszystkiej ziemi.” I rzekł: “Idźcie, chodźcie po ziemi!” I biegały po ziemi.8 I zawołał mię, i powiedział do mnie mówiąc: “Oto te, które wychodzą do ziemi północnej, uspokoiły ducha mego w ziemi północnej “ SYMBOLlCZNE UKORONOWANIE ARCYKAPŁANA (6, 9-15).9 I stało się słowo Pańskie do mnie tej treści:10 “Weź od przesiedlonych, od Holdaja i od Tobiasza i od Idajasza, i przyjdziesz tego dnia, i wejdziesz do domu Jozjasza, syna Sofoniasza, a oni przyszli z Babilonu.11 A weźmiesz złoto i srebro, i zrobisz korony, i włożysz na głowę Jezusa, syna Josedeka, kapłana wielkiego, i powiesz do niego mówiąc:12 “To oznajmia Pan zastępów mówiąc: Oto mąż, Wschód imię jego, a pod nim wejdzie i zbuduje kościół Panu.13 I on zbuduje kościół Panu, i on nosić będzie chwałę, i zasiądzie, i panować będzie na stolicy swojej, i będzie kapłanem na stolicy swej, a rada pokoju będzie między tymi dwoma.14 A korony będą dla Helema, Tobiasza, Idajasza i Hema, syna Sofoniasza, pamiątką w kościele Pańskim.15 A którzy są daleko, przyjdą i budować będą w kościele Pańskim; a poznacie, że Pan zastępów posłał mię do was. A będzie to, jeśli wiernie słuchać będziecie głosu Pana, Boga waszego “BODPOWIEDŹ W SPRAWIE DNI POSTNYCH(7,1 – 8,23)Pytanie, postawione prorokowi: czy zachowywać nadal post w rocznicę upadku Jerozolimy (1-3)? Odpowiedź Boga: post ten niemiał żadnych cech religijnych i dlaczego nie obchodzi Boga (4-7); należy przede wszystkim spełniać dobre uczynki i zachowawać prawo (8-1O); przodkowie ich nie chcieli się do tego dostosować i dlatego zostali ukarani wygnaniem (11-14). Bóg jednak, który miłuje Syjon (8,l-2), powrócit do niego (3), i zapewni mu pokój i zaludnienie (4 5), sprowadzając lud swój z rozproszenia (6-8). Już od rozpoczęcia budowy świątyni wszystko się zmienilo na lepsze (9-13), i tak nadal pozostanie, jeżeli lud będzie zachowywat prawo (14-17). Wówczas żałoba zmieni się w wesele (18 19). Nastanie jeszcze czas, te narody będą tłumnie ściągały do Jerozolimy, by złączyć się z Izraelem (20-23).
71 I stało się roku czwartego Dariusza króla, stało się słowo Pańskie do Zachariasza czwartego dnia miesiąca dziewiątego, który jest Kasleu.2 I posłali do domu Bożego Sarasar i Rogomelech, i mężowie, którzy z nim byli, aby ubłagać oblicze Pańskie,3 żeby zapytali kapłanów domu Pana zastępów i proroków mówiąc: “Czy mam płakać miesiąca piątego albo się poświęcić mam, jak już pierwej czyniłem przez wiele lat?”4 – I stało się słowo Pana zastępów do mnie tej treści:5 “Powiedz do wszystkiego ludu ziemi i do kapłanów, mówiąc: Gdyście pościli i płakali piątego i siódmego przez te siedemdziesiąt lat, czy dla mnie post zachowywaliście ?6 A gdyście jedli i pili, czy mie dla siebie jedliście i dla siebie piliście?7 Czy nie te są słowa, które mówi Pan przez proroków pierwszych, gdy jeszcze w Jeruzalem mieszkano i było bogate ono i miasta wokoło niego, i gdy na południu i po polach mieszkano?”8 I stało się słowo Pańskie do Zachariasza tej treści:9 “To powiada Pan zastępów mówiąc: Sprawiedliwie sądy sprawujcie, a miłosierdzie i litość czyńcie każdy nad bratem swoim.10 A wdowy i sieroty, przychodnia i ubogiego nie uciskajcie, i mąż bratu swemu w sercu swym niech złego nie myśli.11 Ale niechcieli dbać i odwrócili plecy odstępując, a uszy swe obciążyli, aby nie słyszeć.12 I serce swoje uczynili jak diament, aby nie słuchać zakonu i słów, które posyłał Pan zastępów duchem swym przez proroków pierwszych. I stało się rozgniewanie wielkie od Pana zastępów.13 I stało się, że jak powiedział, a nie słuchali, tak wołać będą, a nie wysłucham, mówi Pan zastępów.14 I rozproszyłem ich po wszystkich królestwach, których nie znają, i ziemia opustoszała po nich, dlatego że nie było przechodzącego i wracającego się; i uczynili ziemię pożądaną spustoszeniem.”
8

Warsz. King J. 81 Tłum. GrEn. Толк. I stało się słowo Pana zastępów tej treści:И было слово Господа Саваофа: И# бhсть сл0во гDа вседержи1телz (ко мнЁ) гlz: 8,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΚαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐγένετο egeneto
V-AMI-3S
γίνομαιginomaito became to pass
λόγος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordword
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
παντοκράτορος pantokratoros
N-GSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty,
λέγων legōn
V-PAPRS
λέγωlegōto speaksaying,
 
2 Tłum. GrEn. Толк. “To mówi Pan zastępów:Zapaliłem się o Syjon gorliwością wielką i zagniewaniem wielkim użaliłem się go.так говорит Господь Саваоф: возревновал Я о Сионе ревностью великою, и с великим гневом возревновал Я о нем. си1це гlетъ гDь вседержи1тель: ревновaхъ по їеrли1мэ и3 сіHнэ рвeніемъ вели1кимъ и3 ћростію вeліею ревновaхъ по нeмъ. 8,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΤάδε tade
D-APN
ὅδε, ἥδεhhode ēdethisThus
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty,
ἐζήλωσα ezēlōsa
V-AAI-1S
ζηλόωzēloōbe eagerI have been zealous
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
Σιων siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]
ζῆλον zēlon
N-ASM
ζῆλοςzēloszeal[2zeal
μέγαν megan
A-ASM
μέγαςmegasgreat1 a great];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
θυμῷ thumō
N-DSM
θυμόςthumoswrath[2rage
μεγάλῳ megalō
A-DSM
μέγαςmegasgreat1 great]
Ἐζήλωσα ezēlōsa
V-AAI-1S
ζηλόωzēloōbe eagerI have been zealous
αὐτήν.     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. To mówi Pan zastępów: Wróciłem się do Syjonu i míeszkać będę wpośród Jeruzalem, i będzie nazwane Jeruzalem miastem prawdy, a góra Pana zastępów górą poświęconą.Так говорит Господь: обращусь Я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа - горою святыни. Тaкw гlетъ гDь: њбращyсz къ сіHну и3 вселю1сz посредЁ їеrли1ма, и3 наречeтсz їеrли1мъ грaдъ и4стинный, и3 горA гDа вседержи1телz горA с™az. 8,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτάδε tade
D-NPN
ὅδε, ἥδεhhode ēdethisThus
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord,
καὶ kai
ADV
καίkaiandand
ἐπιστρέψω epistrepsō
V-FAI-1S
ἐπιστρέφωepistrefōto turnI will return
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
Σιων siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
κατασκηνώσω kataskēnōsō
V-FAI-1S
κατασκηνόωkataskēnoōto dwellI will encamp
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μέσῳ mesō
A-DSN
μέσοςmesosmidstmidst
Ιερουσαλημ,     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κληθήσεται klēthēsetai
V-FPI-3S
καλέωkaleōto call[2will be called

T-NSF
hothe/this/whothe
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
πόλις polis
N-NSF
πόλιςpoliscity4city

T-NSF
hothe/this/who[that]
ἀληθινὴ alēthinē
A-NSF
ἀληθινόςalēthinostrue3 true],
Καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who[that]
ὄρος oros
N-NSN
ὄροςorosmountainmountain
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
παντοκράτορος pantokratoros
N-GSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty,
ὄρος oros
N-NSN
ὄροςorosmountain[2mountain
ἅγιον.     hagion
A-NSN
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. – To mówi Pan zastępów: Jeszcze będą mieszkać starcy i staruszki po ulicach Jeruzalem, a laska męża w ręce jego dla mnóstwa dni.Так говорит Господь Саваоф: опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке, от множества дней. Си1це гlетъ гDь вседержи1тель: є3щE сsдутъ стaрцы и3 ст†рицы на путeхъ їеrли1мскихъ, кjйждо жeзлъ св0й и3мhй въ руцЁ своeй t мн0жества днjй: 8,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτάδε tade
D-NPN
ὅδε, ἥδεhhode ēdethisThus
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty,
Ἔτι eti
ADV
ἔτιetistillYet
καθήσονται kathēsontai
V-FMI-3P
καθίημιkathiēmito lower[father-in-law]
πρεσβύτεροι presbuteroi
A-NPM
πρεσβύτεροςpresbuteroselderolder men
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πρεσβύτεραι presbuterai
A-NPFC
πρεσβύτεροςpresbuteroselderolder women
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whothe
πλατείαις plateiais
A-DPF
πλατεῖαplateiawide street/roadsquares
Ιερουσαλημ,     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
ἕκαστος hekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseacheach
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ῥάβδον rabdon
N-ASF
ῥάβδοςrabdosrod[2his cane
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἔχων echōn
V-PAPRS
ἔχωechōto have/be1having]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
χειρὶ cheiri
N-DSF
χείρcheirhandhis hand
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrombecause of
πλήθους plēthous
N-GSN
πλῆθοςplēthosmultitudea multitude
ἡμερῶν·     hēmerōn
N-GPF
ἡμέραhēmeradayof days.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. I ulice miasta napełnią się dziećmi i dzieweczkami igrającymi na ulicach jego.И улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его. и3 путіE грaда и3сп0лнzтсz џтрwчищъ и3 nтрокови1цъ и3грaющихъ на путeхъ є3гw2. 8,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/whothe
πλατεῖαι plateiai
A-NPF
πλατύςplatuswide[to hasten]
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
πόλεως poleōs
N-GSF
πόλιςpoliscitycity
πλησθήσονται plēsthēsontai
V-FPI-3P
πλήθω, πίμπλημιplēthō pimplēmito fillshall be filled
παιδαρίων paidariōn
N-GPN
παιδάριονpaidarionboywith boys
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κορασίων korasiōn
N-GPN
κοράσιονkorasiongirlgirls
παιζόντων paizontōn
V-PAPGP
παίζωpaizōto playplaying
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
πλατείαις plateiais
A-DPF
πλατεῖαplateiawide street/roadsquares
αὐτῆς.     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. To mówi Pan zastępów: Jeśli się to będzie zdawało trudnym przed oczyma resztek ludu tego w owych dniach, czy przed oczyma mymi trudne będzie? mówi Pan zastępów.Так говорит Господь Саваоф: если это в глазах оставшегося народа покажется дивным во дни сии, то неужели оно дивно и в Моих очах? говорит Господь Саваоф. Си1це гlетъ гDь вседержи1тель: ѓще и3знем0жетъ пред8 њстaнкомъ людjй си1хъ во џнэхъ днeхъ, є3дA и3 предо мн0ю и3знем0жетъ; гlетъ гDь вседержи1тель. 8,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτάδε tade
D-APN
ὅδε, ἥδεhhode ēdethisThus
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty,
Διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecause[cistern]
εἰ ei
CONJ
εἰeiifShall
ἀδυνατήσει adunatēsei
V-FAI-3S
ἀδυνατέωadunateōbe impossibleit be impossible
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforein the presence
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
καταλοίπων kataloipōn
A-GPM
κατάλοιποςkataloiposremainingremnant
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa peopleof this people
τούτου toutou
D-GSM
τούτουtoutouof this[to flee]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
ἡμέραις hēmerais
N-DPF
ἡμέραhēmeradaythose days, .
ἐκείναις,     ekeinais
D-DPF
ἐκεῖνοςekeinosthat[solitary]
μὴ
ADV
μήnotShall
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[2also
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbefore3before
ἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
ἀδυνατήσει;     adunatēsei
V-FAI-3S
ἀδυνατέωadunateōbe impossible1it be impossible],
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ.     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty, .
 
7 Tłum. GrEn. Толк. To mówi Pan zastępów: Oto ja wybawię lud mój z ziemi wschodniej i z ziemi zachodu słońca.Так говорит Господь Саваоф: вот, Я спасу народ Мой из страны востока и из страны захождения солнца; Си1це гlетъ гDь вседержи1тель: сE, ѓзъ сп7сY лю1ди мо‰ t земли2 вост0чныz и3 t земли2 зaпадныz 8,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτάδε tade
D-NPN
ὅδε, ἥδεhhode ēdethisThus
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty,
Ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
ἀνασῴζω anasōzō
V-PAI-1S
strong:GV-PAI-1Sstrong:GV-PAI-1Sstrong:GV-PAI-1S 
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
λαόν laon
N-ASM
λαόςlaosa peoplemy people
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthland
ἀνατολῶν anatolōn
N-GPF
ἀνατολήanatolēeastof east,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthland
δυσμῶν dusmōn
N-GPF
δυσμήdusmēwestof west.
 
8 Tłum. GrEn. Толк. I przywiodę ich i mieszkać będą wpośród Jeruzalem i będą mi ludem, a ja im będę Bogiem w prawdzie i w sprawiedliwości.и приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут Моим народом, и Я буду их Богом, в истине и правде. и3 введY и5хъ (въ зeмлю и4хъ), и3 вселю1сz посредЁ їеrли1ма, и3 бyдутъ ми2 въ лю1ди, и3 ѓзъ бyду и5мъ въ бGа во и4стинэ и3 въ прaвдэ. 8,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἰσάξω eisaxō
V-FAI-1S
εἰσάγωeisagōto bring inI will bring
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατασκηνώσω kataskēnōsō
V-FAI-1S
κατασκηνόωkataskēnoōto dwellthey will encamp
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μέσῳ mesō
A-DSN
μέσοςmesosmidstmidst
Ιερουσαλημ,     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔσονταί esontai
V-FMI-3P
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
λαόν,     laon
N-ASM
λαόςlaosa peoplea people,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/wethem,
ἔσομαι esomai
V-FMI-1S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
θεὸν theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἀληθείᾳ alētheia
N-DSF
ἀλήθειαalētheiatruthtruth
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δικαιοσύνῃ.     dikaiosunē
N-DSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. To mówi Pan zastępów: Niech się wzmocnią ręce wasze, którzy słyszycie w obecnych dniach te mowy, przez usta proroków, w dniu, w którym założono podwaliny domu Pana zastępów, aby zbudowano kościół.Так говорит Господь Саваоф: укрепите руки ваши вы, слышащие ныне слова сии из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саваофа, для создания храма. Си1це гlетъ гDь вседержи1тель: да ўкрэпsтсz рyцэ вaсъ слhшащихъ во днeхъ си1хъ словесA сі‰ t ќстъ прbр0ческихъ, t негHже днE њсновaсz хрaмъ гDа вседержи1телz, и3 цeрковь tнeлэже создaсz. 8,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτάδε tade
D-APN
ὅδε, ἥδεhhode ēdethisThus
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty,
Κατισχυέτωσαν katischuetōsan
V-PAM-3P
κατισχύωkatischuōto prevailStrengthen
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
χεῖρες cheires
N-NPF
χείρcheirhandyour hands,
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoO ones
ἀκουόντων akouontōn
V-PAPGP
ἀκούωakouōto hearhearing
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
ἡμέραις hēmerais
N-DPF
ἡμέραhēmeradaythese days
ταύταις tautais
D-DPF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese days
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
λόγους logous
N-APM
λόγοςlogoswordthese words
τούτους toutous
D-APM
τούτουςtoutousthese[to shake]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
στόματος stomatos
N-GSN
στόμαstomamouthmouth
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
προφητῶν,     profētōn
N-GPM
προφήτηςprofētēsprophetprophets,
ἀφ'     af
PREP
ἀπόapofromfrom
ἧς hēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ἡμέρας hēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayday
τεθεμελίωται tethemeliōtai
V-RMI-3S
θεμελιόωthemelioōto found[5was founded
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
οἶκος oikos
N-NSM
οἶκοςoikoshouse2house
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord3 lord
παντοκράτορος,     pantokratoros
N-GSM
παντοκράτωρpantokratōralmighty4almighty],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ναὸς naos
N-NSM
ναόςnaostemple[3 temple
ἀφ'     af
PREP
ἀπόapofrom1from
οὗ hou
R-GSM
οὐouno[Carmi]
ᾠκοδόμηται.     ōkodomētai
V-RMI-3S
οἰκοδομέωoikodomeōto buildwas built.
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Bo przed tymi dniami zapłaty dla ludzi nie było ani zapłaty dla bydła, ani dla wchodzącego, ani dla wychodzącego nie było pokoju z powodu utrapienia; i puściłem wszystkich ludzi każdego przeciw bliźniemu swemu.Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, ни возмездия за труд животных; ни уходящему, ни приходящему не было покоя от врага; и попускал Я всякого человека враждовать против другого. ЗанE прeжде днjй џнэхъ мздA человёкwмъ не бЁ во ўспёхъ, и3 мздA скотHмъ не бsше, и3 и3сходsщему и3 входsщему не бЁ ми1ра t печaли, и3 послю2 вс‰ человёки коег0ждо на и4скреннzго своего2. 8,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
πρὸ pro
PREP
πρόprobeforebefore
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
ἡμερῶν hēmerōn
N-GPF
ἡμέραhēmeradaythose days
ἐκείνων ekeinōn
D-GPF
ἐκεῖνοςekeinosthatthose days
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
μισθὸς misthos
N-NSM
μισθόςmisthoswagewage
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ἀνθρώπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
οὐκ ouk
ADV
οὐounowill not
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
ὄνησιν,     onēsin
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
μισθὸς misthos
N-NSM
μισθόςmisthoswagewage
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whoof the
κτηνῶν ktēnōn
N-GPN
κτῆνοςktēnosanimalcattle
οὐχ ouch
ADV
οὐounodoes not
ὑπάρξει,     huparxei
V-FAI-3S
ὑπάρχωhuparchōto be[Nacon]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the one
ἐκπορευομένῳ ekporeuomenō
V-PMPMS
ἐκπορεύωekporeuōto come/go outgoing forth
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the one
εἰσπορευομένῳ eisporeuomenō
V-PMPMS
εἰσπορεύωeisporeuōto enterentering
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere will be no
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
εἰρήνη eirēnē
N-NSF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrombecause of
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
θλίψεως·     thlipseōs
N-GSF
θλῖψιςthlipsispressureaffliction.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐξαποστελῶ exapostelō
V-FAI-1S
ἐξαποστέλλωexapostellōto send out/awayI shall send out
πάντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
ἀνθρώπους anthrōpous
N-APM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen,
ἕκαστον hekaston
A-ASM
ἕκαστοςhekastoseacheach
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
πλησίον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighborhis neighbor.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. A teraz nie wedle dni pierwszych ja uczynię resztkom ludu tego, mówi Pan zastępów;А ныне для остатка этого народа Я не такой, как в прежние дни, говорит Господь Саваоф. И# нн7э не по днє1мъ џнэмъ прє1жнимъ ѓзъ сотворю2 њстaнку людjй си1хъ, гlетъ гDь вседержи1тель, 8,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
νῦν nun
ADV
νῦνnunnownow,
οὐ ou
ADV
οὐounonot
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
ἡμέρας hēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradaydays
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
ἔμπροσθεν emprosthen
ADV
ἔμπροσθενemprosthenbeforeprior
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/wewill I
ποιῶ poiō
V-PAI-1S
ποιέωpoieōto do/makedo
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the
καταλοίποις kataloipois
A-DPM
κατάλοιποςkataloiposremainingremnant
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa peopleof this people,
τούτου,     toutou
D-GSM
τούτουtoutouof this[to flee]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ,     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty,
 
12 Tłum. GrEn. Толк. ale nasienie pokoju będzie, winnica swój owoc dawać będzie i ziemia da urodzaj swój, i niebiosa dadzą rosę swoją, a uczynię, że ostatki ludu tego posiądą to wszystko.Ибо посев будет в мире; виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою, и все это Я отдам во владение оставшемуся народу сему. но покажY ми1ръ: віногрaдъ дaстъ пл0дъ св0й, и3 землS дaстъ жи6та сво‰, и3 нeбо дaстъ р0су свою2, и3 наслёдити сотворю2 њстaнкwмъ людjй мои1хъ си1хъ вс‰ сі‰. 8,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀλλ'     all
CONJ
ἀλλάallabut[be gone]
ē
CONJ
hothe/this/whoThe
δείξω deixō
V-FAI-1S
δεικνύωdeiknuōto showI will show
εἰρήνην·     eirēnēn
N-ASF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace;

T-NSF
hothe/this/who 
ἄμπελος ampelos
N-NSF
ἄμπελοςampelosvinegrapevine
δώσει dōsei
V-FAI-3S
δίδωμιdidōmito giveshall give
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
καρπὸν karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruither fruit,
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
γῆ
N-NSF
γῆearthearth
δώσει dōsei
V-FAI-3S
δίδωμιdidōmito givewill give
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
γενήματα genēmata
N-APN
γέννημαgennēmaoffspringher produce,
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/who 
οὐρανὸς ouranos
N-NSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
δώσει dōsei
V-FAI-3S
δίδωμιdidōmito givewill give
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whoto the
δρόσον droson
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατακληρονομήσω kataklēronomēsō
V-FAI-1S
strong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1S 
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
καταλοίποις kataloipois
A-DPM
κατάλοιποςkataloiposremainingremnants
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa peopleof my people
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
ταῦτα.     tauta
D-APN
ταῦταtautathis[reward]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. I będzie: jak byliście przekleństwem między narodami, domu Judy i domu Izraela, tak zbawię was, i będziecie błogosławieństwem. Nie bójcie się, niech się wzmacniają ręce wasze!И будет: как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так Я спасу вас, и вы будете благословением; не бойтесь; да укрепятся руки ваши! И# бyдетъ, ћкw бёсте въ клsтвэ во kзhцэхъ, д0ме їyдовъ и3 д0ме ї}левъ, тaкw сп7сY вы2, и3 бyдете въ блгcвeніи: дерзaйте и3 ўкрэплsйтесz рукaми вaшими. 8,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichin which
τρόπον tropon
N-ASM
τρόποςtroposwaymanner
ἦτε ēte
V-IAI-2P
ἦνēnwas[pledge]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
κατάρᾳ katara
N-DSF
κατάραkataracursea curse
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amonga blessing.
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whothe
ἔθνεσιν,     ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesnations,
οἶκος oikos
N-VSM
οἶκοςoikoshousehouse
Ιουδα iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἶκος oikos
N-NSM
οἶκοςoikoshouseO house
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
διασώσω diasōsō
V-FAI-1S
διασῴζωdiasōzōto saveshall I preserve
ὑμᾶς humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔσεσθε esesthe
V-FMI-2P
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
εὐλογίᾳ·     eulogia
N-DSF
εὐλογίαeulogiapraisea blessing.
θαρσεῖτε tharseite
V-PAM-2P
θαρσέωtharseōtake heartBe of courage
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατισχύετε katischuete
V-PAM-2P
κατισχύωkatischuōto prevailgrow strong
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whoO
χερσὶν chersin
N-DPF
χείρcheirhandyour hands!
ὑμῶν.     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. – Bo to mówi Pan zastępów: Jak umyśliłem, aby was utrapić, gdy mię do gniewu pobudzili ojcowie wasi,Ибо так говорит Господь Саваоф; как Я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневали Меня, говорит Господь Саваоф, и не отменил, ЗанE си1це гlетъ гDь вседержи1тель: ћкоже помhслихъ њѕл0бити вы2, внегдA прогнёваша мS nтцы2 вaши, гlетъ гDь вседержи1тель, и3 не раскazхсz: 8,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
τάδε tade
D-APN
ὅδε, ἥδεhhode ēdethisthus
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty,
Ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichIn which
τρόπον tropon
N-ASM
τρόποςtroposwaymanner
διενοήθην dienoēthēn
V-API-1S
strong:GV-API-1Sstrong:GV-API-1Sstrong:GV-API-1S 
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
κακῶσαι kakōsai
V-AAR
κακόωkakoōto harmto inflict evil
ὑμᾶς humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
παροργίσαι parorgisai
V-AAR
παροργίζωparorgizōto anger[2provoking me to anger
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
πατέρας pateras
N-APM
πατήρpatērfather1your fathers],
ὑμῶν,     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ,     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐounoI did not
μετενόησα,     metenoēsa
V-AAI-1S
μετανοέωmetanoeōto repentchange my mind.
 
15 Tłum. GrEn. Толк. mówi Pan, a nie zmiłowałem się, tak rozmyśliwszy się postanowiłem w te dni dobrze uczynić domowi Judy i Jeruzalem.так опять Я определил в эти дни соделать доброе Иерусалиму и дому Иудину; не бойтесь! тaкw ўстaвихъ и3 ўмhслихъ во дни6 сі‰ добро2 сотвори1ти їеrли1му и3 д0му їyдову: дерзaйте. 8,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)So
παρατέταγμαι paratetagmai
V-RMI-1S
strong:GV-RMI-1Sstrong:GV-RMI-1Sstrong:GV-RMI-1S 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διανενόημαι dianenoēmai
V-RMI-1S
strong:GV-RMI-1Sstrong:GV-RMI-1Sstrong:GV-RMI-1S 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
ἡμέραις hēmerais
N-DPF
ἡμέραhēmeradaythese days
ταύταις tautais
D-DPF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese days
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
καλῶς kalōs
ADV
καλῶςkalōswell[2well
ποιῆσαι poiēsai
V-AAR
ποιέωpoieōto do/make1to do]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
Ιουδα·     iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
θαρσεῖτε.     tharseite
V-PAM-2P
θαρσέωtharseōtake heartbe of courage!
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Nie bójcie się! Te więc są rzeczy, które czynić będziecie: Mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, prawdą i sądem pokoju sądźcie w bramach waszych.Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу; по истине и миролюбно судите у ворот ваших. Сі‰ словесA, ±же сотворитE: глаг0лите и4стину кjйждо и4скреннему своемY, и4стину и3 сyдъ ми1ренъ суди1те во вратёхъ вaшихъ, 8,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὗτοι houtoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itThese
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
λόγοι,     logoi
N-NPM
λόγοςlogoswordmatters
οὓς hous
R-APM
οὖςousear[sheep]
ποιήσετε·     poiēsete
V-FAI-2P
ποιέωpoieōto do/makeyou shall do.
λαλεῖτε laleite
V-PAM-2P
λαλέωlaleōto speakLet [2speak
ἀλήθειαν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruth3truth
ἕκαστος hekastos
A-VSM
ἕκαστοςhekastoseach1each]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
πλησίον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighborhis neighbor,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κρίμα krima
N-ASN
κρίμαkrimajudgment[2judgment
εἰρηνικὸν eirēnikon
A-ASM
εἰρηνικόςeirēnikospeaceful1peaceable],
κρίνατε krinate
V-AAM-2P
κρίνωkrinōto judge1judge]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
πύλαις pulais
N-DPF
πύληpulēgateyour gates!
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. A nikt przeciw przyjacielowi swemu niech nie myśli złego w sercu swoim i przysięgi kłamliwej nie miłujcie; bo to wszystko jest, czego nienawidzę, mówi Pan.”Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это Я ненавижу, говорит Господь. и3 кjйждо ѕл0бы и4скреннzгw своегw2 не помышлsйте въ сердцaхъ вaшихъ, и3 клsтвы лжи1выz не люби1те, занE вс‰ сі‰ возненави1дэхъ, гlетъ гDь вседержи1тель. 8,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἕκαστος hekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseach[2each
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
κακίαν kakian
N-ASF
κακίαkakiaevil5evil
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
πλησίον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighbor6 his neighbor
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μὴ
ADV
μήnot3not
λογίζεσθε logizesthe
V-PMM-2P
λογίζομαιlogizomaito count1let 4consider]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
καρδίαις kardiais
N-DPF
καρδίαkardiaheartyour hearts!
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ὅρκον horkon
N-ASM
ὅρκοςhorkosoath[4oath
ψευδῆ pseudē
A-ASM
ψευδήςpseudēsfalse3a lying
μὴ
ADV
μήnot1do not
ἀγαπᾶτε,     agapate
V-PAI-2P
ἀγαπάωagapaōto love2love]!
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
ταῦτα tauta
D-APN
ταῦταtautathis[reward]
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall these
ἐμίσησα,     emisēsa
V-AAI-1S
μισέωmiseōto hateI detested,
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ.     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty.
 
18 Tłum. GrEn. Толк. – I stało się słowo Pana zastępów do mnie mówiąc:И было ко мне слово Господа Саваофа: И# бhсть сл0во гDа вседержи1телz ко мнЁ гlz: 8,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΚαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐγένετο egeneto
V-AMI-3S
γίνομαιginomaito became to pass
λόγος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordword
κύριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
παντοκράτορος pantokratoros
N-GSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty
πρός pros
PREP
πρόςprosto/withto
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
λέγων legōn
V-PAPRS
λέγωlegōto speaksaying,
 
19 Tłum. GrEn. Толк. “To mówi Pan zastępów: Post czwartego i post piątego, i post siódmego, i post dziesiątego miesiąca obróci się domowi Judy w wesele i radość i znamienite uroczyste święta; tylko prawdę i pokój miłujcie!так говорит Господь Саваоф: пост четвертого месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством; только любите истину и мир. си1це гlетъ гDь вседержи1тель: п0стъ четвeртый и3 п0стъ пsтый, и3 п0стъ седмhй и3 п0стъ десsтый бyдутъ д0му їyдову въ рaдость и3 въ весeліе и3 въ прaздники бл†ги: и3 возвеселитeсz и3 и4стину и3 ми1ръ возлю1бите. 8,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΤάδε tade
D-APN
ὅδε, ἥδεhhode ēdethisThus
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty,
νηστεία nēsteia
N-NSF
νηστείαnēsteiafastingFasting

T-NSF
hothe/this/whoon the
τετρὰς tetras
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
νηστεία nēsteia
N-NSF
νηστείαnēsteiafastingfasting

T-NSF
hothe/this/whoon the
πέμπτη pemptē
A-NSF
πέμπτοςpemptosfifthfifth,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
νηστεία nēsteia
N-NSF
νηστείαnēsteiafastingfasting

T-NSF
hothe/this/whoon the
ἑβδόμη hebdomē
A-NSF
ἕβδομοςhebdomosseventhseventh,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Νηστεία nēsteia
N-NSF
νηστείαnēsteiafastingfasting

T-NSF
hothe/this/whoon the
δεκάτη dekatē
A-NSF
δέκατοςdekatostenth[Beeliada]
ἔσονται esontai
V-FMI-3P
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
οἴκῳ oikō
N-DSM
οἶκοςoikoshousehouse
Ιουδα iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
χαρὰν charan
N-ASF
χαράcharajoyjoy
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
εὐφροσύνην eufrosunēn
N-ASF
εὐφροσύνηeufrosunējoygladness,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
ἑορτὰς heortas
N-APF
ἑορτήheortēfestival[2holiday
ἀγαθὰς agathas
A-APF
ἀγαθόςagathosgood-doer1good];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εὐφρανθήσεσθε,     eufranthēsesthe
V-FPI-2P
εὐφραίνωeufrainōto celebrateyou shall be glad,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
αληθειαν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruth[2truth
και kai
CONJ
καίkaiand3and
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
εἰρήνην eirēnēn
N-ASF
εἰρήνηeirēnēpeace4peace
ἀγαπήσατε.     agapēsate
V-AAM-2P
ἀγαπάωagapaōto love1love].
 
20 Tłum. GrEn. Толк. – To mówi Pan zastępów: Aż przyjdą narody i będą mieszkać w miastach mnogich,Так говорит Господь Саваоф: еще будут приходить народы и жители многих городов; Си1це гlетъ гDь вседержи1тель: є3щE лю1діе мн0зи пріи1дутъ и3 живyщіи во градёхъ мн0гихъ: 8,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτάδε tade
D-APN
ὅδε, ἥδεhhode ēdethisThus
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty,
Ἔτι eti
ADV
ἔτιetistillStill
ἥξουσιν hēxousin
V-FAI-3P
ἥκωhēkōto come/be presentthere shall come
λαοὶ laoi
N-NPM
λαόςlaosa people[2peoples
πολλοὶ polloi
A-NPM
πολύςpolusmuch1many],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατοικοῦντες katoikountes
V-PAPRP
κατοικέωkatoikeōto dwelldwelling
πόλεις poleis
N-APF
πόλιςpoliscity[2cities
πολλάς·     pollas
A-APF
πολύςpolusmuch1many].
 
21 Tłum. GrEn. Толк. i pójdą mieszkańcy jeden do drugiego mówiąc: “Pójdźmy, a ubłagajmy oblicze Pańskie, i szukajmy Pana zastępów; pójdę i ja.”и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа; и каждый скажет: пойду и я. и3 сни1дутсz живyщіи во пzти2 градёхъ во є3ди1нъ грaдъ, глаг0люще: грzди1мъ помоли1тисz лицY гDню и3 взыскaти лицE гDа вседержи1телz: и3дY и3 ѓзъ. 8,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
συνελεύσονται suneleusontai
V-FMI-3P
συνέρχομαιsunerchomaito assembleshall come together
κατοικοῦντες katoikountes
V-PAPRP
κατοικέωkatoikeōto dwellones dwelling
πέντε pente
N-NUI
πέντεpentefive[spring]
πόλεις poleis
N-APF
πόλιςpoliscitycities
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
μίαν mian
A-ASF
εἷςheisoneone
πόλιν polin
N-ASF
πόλιςpoliscitycity,
λέγοντες legontes
V-PAPRP
λέγωlegōto speaksaying,
Πορευθῶμεν poreuthōmen
V-APS-1P
πορεύωporeuōto goWe should go
δεηθῆναι deēthēnai
V-APR
δέωdeōto bind[vintage]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceface
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκζητῆσαι ekzētēsai
V-AAR
ἐκζητέωekzēteōto seek outto seek after
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
πρόσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfaceface
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
παντοκράτορος·     pantokratoros
N-GSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty --
πορεύσομαι poreusomai
V-FMI-1S
πορεύωporeuōto go[3shall go
κἀγώ.     kagō
CONJ
κἀγώkagōand I[loin]
 
22 Tłum. GrEn. Толк. I przyjdą ludy mnogie i narody mocne szukać Pana zastępów w Jeruzalem i ubłagać oblicze Pańskie.И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. И# пріи1дутъ лю1діе мн0зи и3 kзhцы мн0зи взыскaти лицA гDа вседержи1телz во їеrли1мэ и3 ўмоли1ти лицE гDне. 8,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἥξουσιν hēxousin
V-FAI-3P
ἥκωhēkōto come/be presentthere shall come
λαοὶ laoi
N-NPM
λαόςlaosa people[2peoples
πολλοὶ polloi
A-NPM
πολύςpolusmuch1many]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔθνη ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentilesmany nations
πολλὰ polla
A-NPN
πολύςpolusmuchmany nations
ἐκζητῆσαι ekzētēsai
V-AAR
ἐκζητέωekzēteōto seek outto seek after
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
πρόσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfaceface
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
παντοκράτορος pantokratoros
N-GSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἐξιλάσκεσθαι exilaskesthai
V-PMR
strong:GV-PMRstrong:GV-PMRstrong:GV-PMR 
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
πρόσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfacein front
κυρίου.     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord.
 
23 Tłum. GrEn. Толк. To mówi Pan zastępów: W owe dni to będzie, w których uchwyci się dziesięciu mężów ze wszystkich języków narodów, a uchwycą się kraju płaszcza męża judzkiego mówiąc: “Pójdziemy z wami bo słyszeliśmy, że Bóg jest z wami.”Так говорит Господь Саваоф: будет в те дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог.Си1це гlетъ гDь вседержи1тель: во w4ны дни6 и3мeтсz дeсzть мужeй t всёхъ племeнъ kзhческихъ, и3 и4мутсz за ри1зу мyжа їудeанина, глаг0люще: п0йдемъ съ тоб0ю, занE слhшахомъ, ћкw бGъ съ вaми є4сть.8,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτάδε tade
D-APN
ὅδε, ἥδεhhode ēdethisThus
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty,
Ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
ἡμέραις hēmerais
N-DPF
ἡμέραhēmeradaythose days
ἐκείναις ekeinais
D-DPF
ἐκεῖνοςekeinosthatthose days
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanif[3shall take hold
ἐπιλάβωνται epilabōntai
V-AMS-3P
ἐπιλαμβάνωepilambanōto catch[3shall take hold
δέκα deka
N-NUI
δέκαdekaten1ten
ἄνδρες andres
N-NPM
ἀνήρanērman2men]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
πασῶν pasōn
A-GPF
πᾶςpasallones of all
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whothe
γλωσσῶν glōssōn
N-GPF
γλῶσσαglōssatonguelanguages
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whoof the
ἐθνῶν ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesof nations.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπιλάβωνται epilabōntai
V-AMS-3P
ἐπιλαμβάνωepilambanōto catchthey shall take hold
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
κρασπέδου kraspedou
N-GSN
κράσπεδονkraspedonedgedecorative hem
ἀνδρὸς andros
N-GSM
ἀνήρanērmanof a Jewish man,
Ιουδαίου ioudaiou
N-GSM
ἸουδαῖοςioudaiosJewish[Hachmoni]
λέγοντες legontes
V-PAPRP
λέγωlegōto speaksaying,
Πορευσόμεθα poreusometha
V-FMI-1P
πορεύωporeuōto goWe shall go
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
σοῦ,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecausebecause
ἀκηκόαμεν akēkoamen
V-RAI-1P
ἀκούωakouōto hearwe have heard
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
μεθ'     meth
PREP
μετάmetawith/after[2with
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
ἐστιν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]

91 Brzemię słowa Pańskiego w ziemi Hadrach i Damaszku, odpoczynku jego; bo Pańskie jest oko nad człowiekiem i nad wszystkimi pokoleniami Izraelowymi.2 Emat też w granicy jego i Tyr i Sydon; bo przypisywali sobie wielką mądrość.3 I zbudował sobie Tyr zamek i nagromadził srebra jak ziemi, a złota jak błota ulicznego.4 Oto Pan posiądzie go i porazi na morzu moc jego, a jego samego ogień pożre.5 Ujrzy Askalon, a zlęknie się, i Gaza, a rozboleje się bardzo; i Akkaron, bo się zawstydziła nadzieja jego; i zginie król z Gazy, a w Askalonie mieszkać nie będą.6 I siedzieć będzie oddzielacz w Azocie, a wytracę pychę Filistynów.7 I wydrę mu krew jego z ust, a obrzydłości jego spośród zębów jego; i zostawiony będzie i ten Bogu naszemu, i będzie jak książę w Judzie, a Akkaron jak Jebuzejczyk.8 – I otoczę dom mój tymi, którzy mi bojują idąc i wraca jąc się; i nie przejdzie po nich więcej ciemięzca, bo teraz ujrzałem oczyma mymi.9 – Raduj się wielce, córko Syjon! Wykrzykuj, córko Jeruzalem! Oto król twój przyjdzie tobie sprawiedliwy i zbawiciel, on ubogi, a wsiadający na oślicę i na żrebię, młodego źrebca oślicy.10 I wytracę wóz z Efraima i konia z Jeruzalem, a połamany będzie łuk wojenny; i będzie mówił pokój narodom, a władza jego od morza aż do morza, a od rzek aż do kończyn ziemi.11 – Ty też w krwi przymierza twego wypuściłeś więźniów twoich z dołu, w którym nie ma wody.12 Wróćcie się do miejsca obronnego, więźniowie nadziei! Dziś też zwiastując podwójnie oddam tobie.13 Bo naciągnąłem sobie Judę jak łuk, napełniłem Efrailna i wzbudzę synów twoich, Syjonie, przeciw synom twoim, Grecka ziemio; i uczynię cię jak miecz mocarzów.14 A Pan Bóg nad nimi widziany będzie i wyjdzie jak błyskawica strzała jego; a Pan Bóg w trąbę zatrąbi i pójdzie w wichrze południowym.15 Pan zastępów osłoni ich, i pożerać będą i podbiją kamieniami procy, a pijąc upiją się jakby winem i napełnią się jak czasze i jak rogi ołtarza.16 I zbawi ich Pan, Bóg ich, dnia owego, jako trzodę ludu swego; bo kamienie święte podwyższą się na ziemi jego.17 – Bo cóż jest dobrem jego i co pięknem jego, jeno zboże wybranych i wino, które rodzi dziewice?
101 Proście Pana o deszcz czasu późnego, a Pan uczyni śniegi i deszcz wielki da im, każdemu trawę na polu.2 Bo bałwany mówiły niepożyteczne rzeczy, wieszczkowie widzieli kłamstwo, a snowidzowie mówili na próżno, daremnie pocieszali; przeto zawiedzieni są jak trzoda, będą utrapieni, gdyż nie mają pasterza. OBALENIE OBCEJ PRZEMOCY, ZGROMADZENIE IZRAELA (10,3 -1 1,3). Przeciw obcym książętom Bóg obroni swój lud, dając mu własnych wodzów (10,3-4), którzy, wzmocnieni przez Boga, poprowadzą go do zwycięstwa (5-7). Izrael, rozmnożony w rozproszeniu, powróci do wolnego kraju (8-12). Obraz upadku władców (11,1-3).3 Na pasterzy rozgniewała się zapalczywość moja i kozły nawiedzę; bo nawiedził Pan zastępów trzodę swoją, dom Judy, i postawił ich jako konia sławy swej w bitwie.4 Z niego węgieł, z niego kołek, z niego łuk wojenny, z niego wyjdzie zarazem każdy ciemięzca.5 I będą jak mocarze depczący błoto ulic w bitwie, i walczyć będą, bo Pan z nimi; a zawstydzą się wsiadający na konie.6 I umocnię dom Judy, i dom Józefa zbawię, i nawrócę ich, bo się zlituję nad nimi; i będą, jak byli, kiedy ich jeszcze nie porzuciłem, bom ja Pan, Bóg ich, i wysłucham ich.7 I będą jak mocarze mężowie z Efraima, a rozweseli się serce ich jak od wina, i synowie ich ujrzą i rozweselą Się i rozraduje się serce ich w Panu.8 – Zagwizdnę na nich i zgromadzę ich, bom ich odkupił; a rozmnożę ich, jak przedtem byli rozmnożeni.9 I rozsieję ich między narody, a z daleka wspomną na mnie i żyć będą z synami swymi, i wrócą się.10 I przywiodę ich z ziemi Egipskiej, i od Asyryjczyków zgromadzę ich, i do ziemi Galaad i Libanu przy wiodę ich, a zabraknie dla nich miejsca.11 I przejdzie przez morze wąskie,i rozbije na morzu fale, i zawstydzą się wszystkie głębiny rzeki, i będzie poniżona pycha Assuru, a berło Egiptu ustąpi.12 Wzmocnię ich w Panu i w imieniu jego chodzić będą, mówi Pan.
111 Otwórz, Libanie, wrota twoje, a niech pożre ogień cedry twoje!2 Zawyj jodło, bo upadł cedr, bo wielmożni są spustoszeni. Wyjcie dęby Basanu, bo wycięty jest las obronny.3 Głos wycia pasterzów, że zburzona jest wielmożność ich; głos ryku lwów, bo spustoszona jest pycha Jordanu. ALEGORIA PROROKA-PASTERZA (11,4-17). Rozkaz Boży pasienia owíec, źle traktowanych i przeznaczonych na zabicie (4-6). Zabiegi dobrego pasterza, dwie laski (7-8a). Zrażony do owiec, łamie jedną laskę i prosi o wynagrodzenie (8b-12). Otrzymawszy znikomą zapłatę porzuca ją i tamie drugą laskę (13-14). Pasterz zły i jego ukaranie (15-17).4 To mówi Pan, Bóg mój: “Paś owce5 rzezi, które ci, co je nabyli, zabijali bezkarnie, i sprzedawali je mówiąc: “Błogosławiony Pan, staliśmy się bogatymi,” a pasterze ich nie oszczędzali ich.6 I ja więcej oszczędzać nie będę mieszkańców ziemi, mówi Pan; oto ja wydam ludzi, każdego w rękę bliźniego jego i w rękę króla jego, i wyniszczę ziemię, a nie wyrwę z ręki ich.”7 – I będę pasł bydło rzezi dlatego, o ubodzy trzody! I wziąłem sobie dwie laski, jedną nazwałem Pięknością, a drugą nazwałem Powrózkiem, i pasłem trzodę.8 I wyciąłem trzech pasterzy w jednym miesiącu, i skurczyła się dusza moja względem nich, bo też ich dusza zmieniła się w stosunku do mnie.9 I rzekłem: “Nie będę was pasł; co ma umrzeć, niech umiera, a co ma być wygładzone, niech będzie wygładzone, a inni niech żrą, każdy mięso bliźniego swego.”10 I wziąłem laskę, którą zwano Pięknością, i złamałem ją, aby wniwecz obrócić przymierze, które zawarłem ze wszystkimi ludami.11 I wiwecz się obróciło w ów dzień, i poznali tak ubodzy trzody, którzy mi strzegą, że słowo Pańskie jest.12 I rzekłem do nich: “Jeśl jest rzecz dobra w oczach waszych, przynieście zapłatę moją, a jeśli nie, zaniechajcie.” I odważyli zapłatę moją, trzydzieści srebrników.13 I rzekł Pan do mnie: “Rzuć to do garncarza tę piękną zapłatę, na jaką mnie oszacowali ” I wziąłem trzydzieści srebrników, i rzuciłem je w domu Pańskim do garncarza.14 I złamałem laskę moją drugą, którą zwano Powrózkiem, aby rozwiązać braterstwo między Judą a Izraelem.15 – I rzekł Pan do mnie: “Jeszcze weź sobie narzędzia pasterza głupiego.16 Bo oto ja wzbudzę pasterza na ziemi, który opuszczonych nie będzie nawiedzał, rozproszonego nie będzie szukał, i złamanego leczyć nie będzie, co stoi, karmić nie będzie, a mięso tłustych będzie jeść i kopyta ich strąci “17 O pasterzu i bałwanie, opuszczający trzodę! Miecz na ramię jego i na oko prawe jego! Ramię jego całkiem uschnie, a oko praiwe zupełnie się zaćmi! WALKI, ZWYCIĘSTWO, NAWRÓCENIE I OCZYSZCZENIE IZRAELA (12,1-13,6). Walka z Jerozolimą zakończy się klęską wrogów (12,1-4). Oparci o Jeruzalem, mieszkańcy Judy pójdą do zwycięstwa (5-6), Bóg bowiem ich wspomoże i osłoni, a rozgromi wrogów (7-9). Mieszkańcy Jeruzalem nawrócą się do tego, którego przebodli, i będą pogrążeni w żalu (10-14). Ich oczyszczenie (13,1); zniesienie bałwanów i fałszywych proroków (2-6).
121 Brzemię słowa Pańskiego na Izraela. Mówi Pan, rozciągający niebiosa i gruntujący ziemię, a tworzący ducha człowieka w nim:2 “Oto ja uczynię Jeruzalem naprożnikiem,pijaństwa wszystkim narodom wokoło; lecz i Juda będzie w oblężeniu przeciwko Jeruzalem.3 I będzie: dnia onego uczynię Jeruzalem kamieniem ciężaru dla wszystkich narodów; wszyscy, którzy go będą podnosić, ciężko zranieni będą; i zbiorą się przeciw niemu wszystkie królestwa ziemi.4 Owego dnia, mówi Pan, porażę każdego konia zdrętwieniem, a wsiadającego nań szaleństwem; a na dom Judy otworzę oczy moje, a każdego konia narodów porażę ślepotą.5 I powiedzą książęta Judy w sercu swym: “Niech mi będą wzmocnieni mieszkańcy Jeruzalem w Panu zastępów, Bogu ich!”6 Owego dnia uczynię książąt judzkich jakby kotłem ognia wśród drew i jakby pochodnią ognistą w sianie; i pożrą na prawo i na lewo wszystkie narody wokoło, i mieszkać będą w Jeruzalem znowu na swym miejscu, w Jeruzalem.7 – I zbawi Pan przybytki Judy jak na początku, aby się pysznie nie chlubił dom Dawida i chwała mieszkających w Jeruzalem przeciwko Judzie.8 Owego dnia osłoni Pan mieszkańców Jeruzalem, i kto z nich potknąłby się w ów dzień, będzie jak Dawid, a dom Dawida jak Boży, jak anioł Pański przed obliczem ich.9 I będzie dnia owego: będę się starał zetrzeć wszystkie narody, które przychodzą przeciw Jeruzalem.10 – I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem ducha łaski i modlitw, i patrzeć będą na mnie, którego przebodli, i opłakiwać go będą -płaczem jakby jednorodzonego; i będą nad nim zawodzić, jak się zawodzi przy śmierci pierworodnego.11 Owego dnia wielki będzie płacz w jeruzalem, jak płacz Adadremmonu na polu Mageddon.12 I będzie płakać ziemia, każdy ród osobno: rody domu Dawidowego osobno, a niewiasty ich osobno; rodu domu13 Natana osobno, a niewiasty ich osobno;rody domu Lewiego osobno, a niewiasty ich osobno; rody Semeja osobno, a niewiasty ich osobno;14 wszystkie inne rody, każdy ród osobno, a niewiasty ich osobno.
131 owego dnia będzie źródło otwarte dla domu Dawidowego i dla mieszkających w Jeruzalem na obmycie grzesznego i miesiącznicy.2 I będzie dnia owego, mówi Pan zastępów, wytracę imiona bałwanów z ziemi, tak iż nie będą więcej wspominane, i fałszywych proroków i ducha nieczystego zniosę z ziemi.3 I będzie: gdyby kto prorokował dalej, powiedzą mu ojciec jego i matka jego, którzy go porodzili: “Nie będziesz żył, bo mówiłeś kłamstwo imieniem Pańskim” I przebodą go ojciec jego i matka jego, rodzice jego, gdyby prorokował.4 I będzie: owego dnia zawstydzą się prorocy, każdy dla widzenia swego, gdy prorokować będzie, a nie będą się obłóczyć w płaszcz worowy, żeby kłamać.5 Ale powie: “Nie jestem prorokiem,człowiekiem oraczem ja jestem; bo Adam przykładem moim od młodości mojej.”6 O powiedzą mu: “Cóż to za rany są w pośrodku rąk twoich?”I powie: “Tymi jestem zraniony w domu tych, którzy mię miłowali.” UDERZENIE PASTERZA, LOS OWIEC (13, 7-9).7 Mieczu, ocknij się na pasterza mego i na męża złączonego ze mną, mówi Pan zastępów. Uderz pasterza, a rozproszą się owce, i obrócą rękę moją na malutkich.8 I będzie po wszystkiej ziemi, mówi Pan: dwie części na niej będą rozproszone i ustaną, a trzecia część zostanie na niej.9 I powiodę część trzecią przez ogień, i palić ich będę, jak palą srebro, a doświadczać ich będę, jak doświadczają złota. On będzie wzywał imienia mego, a ja go wysłucham. Powiem: “Ludem moim jesteś.” A on powie: “Pan Bogiem moim.” WYBAWIENIE I WYWYŻSZENIE JEROZOLIMY. SĄD NAD NARODAMI (14,1-21). Zdobycie Jerozolimy przez wrogów, niewola połowy mieszkańców (1-2). Bóg przychodzi z pomocą reszcie ludu, toruje mu drogę do ucieczki (3-5). Dzień Pański (6-7). Pomyślność ludu (8-II). Wytracenie części wrogów, a nawrócenie się do Pana reszty (12-19). Rzeczy święte Panu (20-21).
141 Oto przyjdą dni Pańskie i będą dzielić łupy twoje wśród ciebie.2 I zgromadzę wszystkie narody do Jeruzalem na bitwę, i będzie wzięte miasto, i zburzą domy, i niewiasty pogwałcą, i wyjdzie połowa miasta w niewolę, a ostatek ludu nie będzie zabrany z miasta.3 I wyjdzie Pan, i będzie walczył przeciw owym narodom, jak walczył w dzień wojny.4 I staną nogi jego w ów dzień na górze Oliwnej, która jest naprzeciw Jeruzalem na wschód słońca, i rozpadnie się góra Oliwna na pół ku wschodowi i ku zachodowi słońca rozpadliną bardzo wielką, i odwali się połowa góry na północ, a połowa jej na południe.5 I uciekniecie w dolinę gór owych, bo dosięgnie dolina gór aż w pobliże; będziecie uciekać, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Ozjasza, króla judzkiego; i przyjdzie Pan, Bóg mój, i wszyscy święci z nim.6 – I będzie dnia owego: nie będzie światła, ale zimno i mróz.7 I będzie dzień jeden, który jest wiadomy Panu, nie dzień ani noc, a czasu wieczornego będzie światło.8 – I będzie w ów dzień: wyjdą wody żywe z jeruzalem, połowa ich do morza wschodniego, a połowa ich do morza ostatniego, w lecie i w zimie będą.9 I będzie Pan królem nad wszystką ziemią. W ów dzień będzie Pan jeden i będzie imię jego jedno.10 I wróci się wszystka ziemia aż do puszczy, od pagórka Remmon na południe Jeruzalem, i podniesie się, i będzie mieszkać na miejscu swym od bramy Beniamina aż do miejsca bramy Dawnej i aż do bramy Węgłów, i od wieży Hananeel aż do pras królewskich.11 I będą mieszkać w nim,a wytracenia nie będzie więcej, ale Jeruzalem siedzieć będzie bezpiecznie.12 – A ta będzie kaźń, którą skarze Pan wszystkie narody, które walczyły przeciw Jeruzalem: będzie schnąć ciało każdego stojącego na nogach swych, oczy jego uschną w jamach swych i język ich uschnie w ustach ich.13 Dnia owego będzie trwoga Pańska wielka między nimi i uchwyci mąż rękę bliźniego swego, i zewrze się ręka jego z ręką bliźniego jego.14 Lecz i Juda walczyć będzie przeciw Jeruzalem, i będą zgromadzone bogactwa wszystkich narodów wokoło, złoto i srebro i szat dosyć wiele.15 I taki będzie upadek konia i muła, wielbłąda i osła i wszystkich bydląt, które były w obozie owym, jak upadek ten.16 A wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które przyciągnęły przeciw Jeruzalem, chodzić będą z roku na rok, aby się kłaniać królowi, Panu zastępów, i obchodzić święto Kuczek.17 I będzie: kto z rodów ziemi nie szedłby do Jeruzalem, aby się pokłonić królowi, Panu zastępów, nie będzie na nich deszczu.18 A jeśliby i ród Egiptu nie wyruszył i nie przyszedł, ani na niego deszczu nie będzie, ale będzie upadek, którym pokarze Pan wszystkie narody, które by nie chodziły na obchodzenie święta Kuczek.19 Ten będzie grzech Egiptu i ten grzech wszystkich narodów, które by nie chodziły na obchodzenie święta Kuczek.20 – Owego dnia będzie, co na uździe końskiej jest, poświęcone Panu, i będą kotły w domu Pańskim jak czasze przed ołtarzem.21 I będzie każdy kocioł w Jeruzalem i w Judzie poświęcony Panu zastępów; i będą przychodzić wszyscy ofiarujący, i będą brać z nich, i będą w nich warzyć; a nie będzie kupca więcej w domu Pana zastępów owego dnia.