MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Zachariasza

Proroctwo Zachariasza

WSTĘP. WEZWANIE DO NAWRÓCENIA SIĘ (1,1-6).
11 Miesiąca ósmego, roku drugiego Dariusza króla, stało się słowo Pańskie do Zachariasza, syna Barachiasza, syna Adda, proroka, mówiąc:2 “Rozgniewał się Pan na ojców waszych rozgniewaniem.3 I rzeczesz do nich: To mówi Pan zastępów: Nawróćcie się do mnie, mówi Pan zastępów, a nawrócę się do was, mówi Pan zastępów.4 Nie bądźcie jak ojcowie wasi, do których wołali prorocy pierwsi mówiąc: “To mówi Pan zastępów: Nawróćcie się od dróg waszych złych, od myśli waszych złośliwych,” a nie słuchali ani nie zważali na mnie, mówi Pan.5 Gdzież są ojcowie wasi? a prorocy czy na wieki żyć będą?6 Wszelako słowa moje i prawa moje, które poruczyłem sługom moim prorokom, czy nie dosięgły ojców waszych? i nawrócili się, i mówili: “Jak był umyślił Pan zastępów uczynić nam według dróg naszych i według wynalazków naszych, tak nam uczynił.”CZĘŚC I(1,7 – 8,23)A. WIDZENIA NOCNE O ODBUDOWIE KRÓLESTWA BOŻEGO(1,7 – 6,t5) WIDZENIE JEŻDŻCÓW MIĘDZY MIRTAMI (1,7-17). Data (7) Widzenie: jeźdźcy, którzy obiegli ziemię i znaleźli ją spokoiną (8-). Prośba aniola Pańskiego za Jerozolimą (12). Pocieszająca odpowiedf Boga (13-15: Jeruzalem będzie odbudowane (16-17).7 Dnia dwudziestego czwartego, jedenastego miesiąca Sabat, roku drugiego Dariusza, stało się słowo Pańskie do Zachariasza, syna Barachiasza, syna Adda; proroka, jak następuje: widziałem w nocy,8 a oto mąż wsiadający na konia ryżego stał między mirtami, które były w głębi, a za nim konie ryże, pstrokate i białe.9 I rzekłem: “Co to za jedni są, panie mój ?” I rzekł do mnie anioł, który mówił we mnie: “Ja ukażę tobie, co to jest.”10 I odpowiedział mąż, który stał między mirtami, i rzekł: “Ci są, których posłał Pan, aby obiegli ziemię “11 I odpowiedzieli aniołowi Pańskiemu, który stał między mirtami, i rzekli: “Obiegliśmy ziemię, a oto cała ziemia jest zamieszkana i odpoczywa.”12 I odpowiedział anioł Pański, i rzekł: “Panie zastępów, pókiż się ty nie zlitu jesz nad Jeruzalem i nad miastami judzkimi, na które się rozgniewałeś? Już to siedemdziesiąty rok jest.”13 I odpowiedział Pan aniołowi, który mówił we mnie, słowa dobre, słowa pocieszające.14 I rzekł do mnie anioł, który mówił we mnie: “Wołaj mówiąc: To mówi Pan zastępów: Ogarnęła mnie wielka żarliwość o Jeruzalem i Syjon.15 A gniewem wielkim pałam na narody bogate; bo ja rozgniewałem się mało, a oni pomogli do złego.16 Dlatego to mówi Pan: Wrócę się do Jeruzalem z miłosierdziem, a dom mój zbudowany będzie w nim, mówi Pan zastępów, i miara będzie rozciągnięta nad Jeruzalem.17 Jeszcze wołaj mówiąc: To mówi Pan zastępów: Jeszcze będą miasta moje opływać dobrami i jeszcze Pan pocieszy Syjon, i obierze jeszcze Jeruzalem.” WIDZENIE CZTERECH ROGÓW I CZTERECH RZEMIEŚLNIKÓW (1,18-21).18 I podniosłem oczy moje, i ujrzałem, a oto cztery rogi.19 I rzekłem do anioła, który mówił we mnie: “Co to jest?” I rzekł do mnie: “Te są rogi, które rozrzuciły Judę i Izraela i Jeruz lem.”20 I ukazał mi Pan czterech rzemieślników.21 I rzekłem: “Co ci idą czynić?” Odpowiedział mówiąc: “Te są rogi, które rozmiotały Judę, każdego z osobna, i żaden z nich nie podnióśł głowy swej; a ci przyszli, aby ich odstraszyć, aby strącić rogi narodów, które podniosły róg na ziemię Judzką, aby ją rozproszyć.” WIDZENIE O ODBUDOWIE JEROZOLIMY (2,1-13). Mąż ze sznurem mierniczym (1-2). Jeruzalem będzie bez murów (3-5). Niech wygnańcy uciekają z Babilonu, bo Bóg ukarze ich ciemięzców (6-9) Jeruzalem stanie się stolicą narodów, a Pan będzie w nim mieszkał (10-13).
21 I podniosłem oczy moje, i ujrzałem, a oto mąż, a w ręce jego sznur mierniczy.2 I rzekłem: “Dokąd ty idziesz?” I rzekł do mnie: “Aby zmierzyć Jeruzalem, i zobaczyć, jak wielka jest szerokość jego i jak wielka długość jego.”3 A oto anioł, który mówił we mnie, wychodził, a inny anioł wychodził naprzeciw niego.4 I rzekł do niego: “Poblegnij, powiedz do tego młodzieńca, mówiąc: Bez murów będą mieszkać w Jeruzalem dla mnóstwa ludzi i bydła wpośród niego.5 A ja mu będę, mówi Pan, murem ognistym wokoło, i ku sławie będę wpośród niego.6 O, o, uciekajcie z ziemi północnej! mówi Pan; bo na cztery.wiatry rozproszyłem was, mówi Pan.7 Uciekaj, o Syjonie, który mieszkasz u córki Babilońskiej!8 Bo to mówi Pan zastępów: Po chwałę posłał mię do narodów, które was złupiły; bo kto się was dotknie, dotyka się źrenicy oka mego.9 Bo oto ja podniosę rękę moją na nich, i będą łupem dla tych, którzy im służyli a poznacie, że Pan zastępów posłał mię.10 Chwal i wesel się, córko Syjońska, bo oto ja idę i mieszkać będę wpośród ciebie, mówi Pan.11 I przyłączą się liczne narody do Pana w ów dzień, i. będą mi ludem, i będę mieszkał wpośród ciebie.12 I posiądzie Pan Judę, dział swój w ziemi poświęconej, i obierze jeszcze Jeruzalem.13 Niech milczy wszelkie ciało przed obliczem Pańskim, bo powstał z mieszkania swego świętego! “ WIDZENIE O PRZYWRÓCENIU KAPŁAŃSTWA (3,1-10). Kapłan wielki Jezus, oskarżony przcz szatana i broniony przez Boga (1-2), który każe go ubrać w czyste szaty (3-5) i zapowiada przyjście sługi swego Wschodząccgo (6-10).
31 I ukazał mi Pan Jezusa, kapłana wielkiego, stojącego przed aniołem Pańskim; a szatan stał po prawicy jego, aby się mu sprzeciwiać.2 I rzekł Pan do szatana: “Niech cię zgromi Pan, szatanie! i niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem! Czy ten nie jest głownią wyrwaną z ognia ?”3 A Jezus był obleczony w szaty plugawe i stał przed obliczem anioła.4 Ten odpowiedział i rzekł do tych, którzy stali przed nim, mówiąc: “Zdejmij cie z niego szaty plugawe!” I rzekł do niego: “Oto zdjąłem z ciebie nieprawość twoją, a oblokłem cię w odmienne szaty “5 I rzekł: “Włóżcie zawój czysty na głowę jego!” I włożyli zawój czysty na głowę jego, i oblekli go w szaty; a anioł Pański stał.6 I oświadczył anioł Pański Jezusowi mówiąc:7 “To mówi Pan zastępów: Jeśli drogami moimi pójdziesz, a straży mojej strzec będziesz, ty też sądzić będziesz dom mój i strzec będziesz przedsionków moich, a dam tobie chodzących z tych, którzy tu teraz stoją.8 Słuchaj, Jezusie, kapłanie wielki, ty i przyjaciele twoi, którzy mieszkają przed tobą, bo to mężowie, znaczący przyszłe rzeczy: Bo oto ja przywiodę sługę mego wschodzącego.9 bo oto kamień, który położyłem przed Jezusem;na kamieniu jednym siedmioro oczu jest; oto ja wyrzeźbię napis jego,mówi Pan zastępów, i odejmę nieprawość ziemi tej dnia jednego.10 W ów dzień, mówi Pan zastępów, będzie wzywał mąż przyjaciela swego pod winny krzew i pod figę.” WIDZENIE ŚWIECZNIKA I DWU DRZEW OLIWNYCH (4,1-14). Widzenie (1-3). Wyjaśnienie symbolizmu siedmiu lamp i zastosowanie do Zorobabela (4-IO). Symbolizm dwu drzew oliwnych (11- l 4;.
41 I wrócił się anioł, który mówił we mnie, i obudził mię jak męża, którego budzą ze snu jego.2 I rzekł do mnie: “Co ty widzisz ?” I rzekłem: “Widziałem, a oto świecznik cały złoty, a lampa jego na szczycie jego, i siedem lamp jego na nim, siedem też cewek do lamp, które były na szczycie jego.3 I dwa drzewa oliwne koło niego, jedno po prawej, a drugie po lewej stronie lampy.”4 – I odezwałem się, i rzekłem do anioła, który mówił we mnie, w te słowa: “Cóż to jest, Panie mój?”5 I odpowiedział anioł, który mówił we mnie, i rzekł do mnie: “Czy nie wiesz, co to jest ?” I rzekłem: “Nie Panie mój!”6 I odpowiedział a rzekł do mnie mówiąc: “To jest słowo Pańskie do Zorobabela, tak brzmiące: Nie wojskiem ani siłą, ale duchem moim, mówi Pan zastępów.7 Cóżeś ty, góro wielka, przed Zorobabelem? W równinę! I wywiedzie kamień przedniejszy i wyrówna łaskę łaski jego.”8 I stało się słowo Pańskie do mnie mówiąc9 “Ręce Zorobabela założyły ten dom i ręce jego dokończą go; a poznacie, że Pan zastępów posłał mię do was.10 Bo kto wzgardził dniami małymi ? A będą się weselić i ujrzą kamień cynowy w ręce Zorobabela. Te są siedmioro oczu Pańskich, które biegają po wszystkiej ziemi.”11 I odezwałem się, i rzekłem do niego: “Co to są te dwa drzewa oliwne po prawej i po lewej stronie świecznika ?”12 I odezwałem się po raz drugi, i rzekłem do niego: “Co to są dwa kłosy oliwne koło dwu dzióbków złotych, na których są cewki ze złota ?”13 I rzekł do umie mówiąc: “Czy nie wiesz, co to jest ?” I rzekłem:14 “Nie, Panie mój ” I rzekł: “Są to dwaj synowie oliwy którzy stoją przy Panującym wszystkiej ziemi.” WlDZENIE KSIĘGI LATAJĄCEJ(5,1 -4).
51 I obróciłem się, i podniosłem oczy swoje i újrzałem, a oto księga latająca.2 I rzekł do mnie: “Co ty widzisz ?” I rzekłem: “Ja widzę księgę latającą, długość jej na dwadzieścia łokci, a szerokość jej na dziesięć łokci.”3 I rzekł do mnie: “To jest przekleństwo, które wychodzi na powierzchnię wszystkiej ziemi; bo wszelki złodziej, jak tam napisano, sądzony będzie i każdy przysięgający z niej podobnie sądzony będzie.4 Wywiodę ją, mówi Pan zastępów, i przyjdzie do domu złodzieja i do domu przysięgającego na imię moje kłamliwie, i będzie mieszkać wpośród domu jego, i znisz czy go, i drzewa jego, i kamienie jego “ WIDZENIE DZBANA (5,5-11). Dzban z niewiastą w nim siedzącą (5-8). Przeniesienie ich do Babilonii (9-11).5 I wyszedł anioł, który mówił we mnie, i rzekł do mnie: “Podnieś oczy twoje i zobacz, co to jest, co wychodzi “6 I rzekłem: “Cóż to jest ?” I rzekł: “To jest dzban wychodzący ” I rzekł: “To jest oko ich po wszystkiej ziemi.”7 A oto talent ołowiu niesiono i oto niewiasta jedna siedziała w środku dzbana.8 I rzekł: “To jest bezbożność,” i wrzucił ją do środka dzbana, i położył bryłę ołowiu na wierzchu jego.9 I podniosłem oczy swoje, i ujrzałem, a oto dwie niewiasty, wychodzące, a wiatr w skrzydłach ich, a miały skrzydła jak skrzydła kani podniosły dzban między ziemię i niebo.10 I rzekłem do anioła, który mówił we mnie:11 “Dokąd one niosą dzban ?” I rzekł do mnie: “aby mu zbudowano dom w ziemi Sennaar i był umocniony, i był tam postawiony na podstawie swojej “ WIDZENIE CZTERECH WOZÓW (6,1-8). Ich opis (1-4), znaczenie i rozjazd (5-8).
61 I obróciłem się, i podniosłem oczy moje, i ujrzałem, a oto cztery wozy wychodziły z pomiędzy dwu gór, a góry były górami miedzianymi.2 W pierwszym wozie konie ryże, w drugim wozie konie kare,3 w trzecim wozie konie białe, w czwartym wozie konie pstrokate a mocne.4 I odezwałem się, i rzekłem do anioła, który mówił we mnie: “Co to jest, Panie mój?”5 I odpowiedział anioł, i rzekł do mnie: “To są cztery wiatry niebieskie, które wychodzą, aby stać przed Panującym wszystkiej ziemi.6 W którym były konie kare, wychodziły do ziemi północnej, a białe wyszły za nimi, a pstrokate wyszły do ziemi południowej.7 A które były najmocniejsze, wyszły i chciały iść i biegać po wszystkiej ziemi.” I rzekł: “Idźcie, chodźcie po ziemi!” I biegały po ziemi.8 I zawołał mię, i powiedział do mnie mówiąc: “Oto te, które wychodzą do ziemi północnej, uspokoiły ducha mego w ziemi północnej “ SYMBOLlCZNE UKORONOWANIE ARCYKAPŁANA (6, 9-15).9 I stało się słowo Pańskie do mnie tej treści:10 “Weź od przesiedlonych, od Holdaja i od Tobiasza i od Idajasza, i przyjdziesz tego dnia, i wejdziesz do domu Jozjasza, syna Sofoniasza, a oni przyszli z Babilonu.11 A weźmiesz złoto i srebro, i zrobisz korony, i włożysz na głowę Jezusa, syna Josedeka, kapłana wielkiego, i powiesz do niego mówiąc:12 “To oznajmia Pan zastępów mówiąc: Oto mąż, Wschód imię jego, a pod nim wejdzie i zbuduje kościół Panu.13 I on zbuduje kościół Panu, i on nosić będzie chwałę, i zasiądzie, i panować będzie na stolicy swojej, i będzie kapłanem na stolicy swej, a rada pokoju będzie między tymi dwoma.14 A korony będą dla Helema, Tobiasza, Idajasza i Hema, syna Sofoniasza, pamiątką w kościele Pańskim.15 A którzy są daleko, przyjdą i budować będą w kościele Pańskim; a poznacie, że Pan zastępów posłał mię do was. A będzie to, jeśli wiernie słuchać będziecie głosu Pana, Boga waszego “BODPOWIEDŹ W SPRAWIE DNI POSTNYCH(7,1 – 8,23)Pytanie, postawione prorokowi: czy zachowywać nadal post w rocznicę upadku Jerozolimy (1-3)? Odpowiedź Boga: post ten niemiał żadnych cech religijnych i dlaczego nie obchodzi Boga (4-7); należy przede wszystkim spełniać dobre uczynki i zachowawać prawo (8-1O); przodkowie ich nie chcieli się do tego dostosować i dlatego zostali ukarani wygnaniem (11-14). Bóg jednak, który miłuje Syjon (8,l-2), powrócit do niego (3), i zapewni mu pokój i zaludnienie (4 5), sprowadzając lud swój z rozproszenia (6-8). Już od rozpoczęcia budowy świątyni wszystko się zmienilo na lepsze (9-13), i tak nadal pozostanie, jeżeli lud będzie zachowywat prawo (14-17). Wówczas żałoba zmieni się w wesele (18 19). Nastanie jeszcze czas, te narody będą tłumnie ściągały do Jerozolimy, by złączyć się z Izraelem (20-23).
71 I stało się roku czwartego Dariusza króla, stało się słowo Pańskie do Zachariasza czwartego dnia miesiąca dziewiątego, który jest Kasleu.2 I posłali do domu Bożego Sarasar i Rogomelech, i mężowie, którzy z nim byli, aby ubłagać oblicze Pańskie,3 żeby zapytali kapłanów domu Pana zastępów i proroków mówiąc: “Czy mam płakać miesiąca piątego albo się poświęcić mam, jak już pierwej czyniłem przez wiele lat?”4 – I stało się słowo Pana zastępów do mnie tej treści:5 “Powiedz do wszystkiego ludu ziemi i do kapłanów, mówiąc: Gdyście pościli i płakali piątego i siódmego przez te siedemdziesiąt lat, czy dla mnie post zachowywaliście ?6 A gdyście jedli i pili, czy mie dla siebie jedliście i dla siebie piliście?7 Czy nie te są słowa, które mówi Pan przez proroków pierwszych, gdy jeszcze w Jeruzalem mieszkano i było bogate ono i miasta wokoło niego, i gdy na południu i po polach mieszkano?”8 I stało się słowo Pańskie do Zachariasza tej treści:9 “To powiada Pan zastępów mówiąc: Sprawiedliwie sądy sprawujcie, a miłosierdzie i litość czyńcie każdy nad bratem swoim.10 A wdowy i sieroty, przychodnia i ubogiego nie uciskajcie, i mąż bratu swemu w sercu swym niech złego nie myśli.11 Ale niechcieli dbać i odwrócili plecy odstępując, a uszy swe obciążyli, aby nie słyszeć.12 I serce swoje uczynili jak diament, aby nie słuchać zakonu i słów, które posyłał Pan zastępów duchem swym przez proroków pierwszych. I stało się rozgniewanie wielkie od Pana zastępów.13 I stało się, że jak powiedział, a nie słuchali, tak wołać będą, a nie wysłucham, mówi Pan zastępów.14 I rozproszyłem ich po wszystkich królestwach, których nie znają, i ziemia opustoszała po nich, dlatego że nie było przechodzącego i wracającego się; i uczynili ziemię pożądaną spustoszeniem.”
81 I stało się słowo Pana zastępów tej treści:2 “To mówi Pan zastępów:Zapaliłem się o Syjon gorliwością wielką i zagniewaniem wielkim użaliłem się go.3 To mówi Pan zastępów: Wróciłem się do Syjonu i míeszkać będę wpośród Jeruzalem, i będzie nazwane Jeruzalem miastem prawdy, a góra Pana zastępów górą poświęconą.4 – To mówi Pan zastępów: Jeszcze będą mieszkać starcy i staruszki po ulicach Jeruzalem, a laska męża w ręce jego dla mnóstwa dni.5 I ulice miasta napełnią się dziećmi i dzieweczkami igrającymi na ulicach jego.6 To mówi Pan zastępów: Jeśli się to będzie zdawało trudnym przed oczyma resztek ludu tego w owych dniach, czy przed oczyma mymi trudne będzie? mówi Pan zastępów.7 To mówi Pan zastępów: Oto ja wybawię lud mój z ziemi wschodniej i z ziemi zachodu słońca.8 I przywiodę ich i mieszkać będą wpośród Jeruzalem i będą mi ludem, a ja im będę Bogiem w prawdzie i w sprawiedliwości.9 To mówi Pan zastępów: Niech się wzmocnią ręce wasze, którzy słyszycie w obecnych dniach te mowy, przez usta proroków, w dniu, w którym założono podwaliny domu Pana zastępów, aby zbudowano kościół.10 Bo przed tymi dniami zapłaty dla ludzi nie było ani zapłaty dla bydła, ani dla wchodzącego, ani dla wychodzącego nie było pokoju z powodu utrapienia; i puściłem wszystkich ludzi każdego przeciw bliźniemu swemu.11 A teraz nie wedle dni pierwszych ja uczynię resztkom ludu tego, mówi Pan zastępów;12 ale nasienie pokoju będzie, winnica swój owoc dawać będzie i ziemia da urodzaj swój, i niebiosa dadzą rosę swoją, a uczynię, że ostatki ludu tego posiądą to wszystko.13 I będzie: jak byliście przekleństwem między narodami, domu Judy i domu Izraela, tak zbawię was, i będziecie błogosławieństwem. Nie bójcie się, niech się wzmacniają ręce wasze!14 – Bo to mówi Pan zastępów: Jak umyśliłem, aby was utrapić, gdy mię do gniewu pobudzili ojcowie wasi,15 mówi Pan, a nie zmiłowałem się, tak rozmyśliwszy się postanowiłem w te dni dobrze uczynić domowi Judy i Jeruzalem.16 Nie bójcie się! Te więc są rzeczy, które czynić będziecie: Mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, prawdą i sądem pokoju sądźcie w bramach waszych.17 A nikt przeciw przyjacielowi swemu niech nie myśli złego w sercu swoim i przysięgi kłamliwej nie miłujcie; bo to wszystko jest, czego nienawidzę, mówi Pan.”18 – I stało się słowo Pana zastępów do mnie mówiąc:19 “To mówi Pan zastępów: Post czwartego i post piątego, i post siódmego, i post dziesiątego miesiąca obróci się domowi Judy w wesele i radość i znamienite uroczyste święta; tylko prawdę i pokój miłujcie!20 – To mówi Pan zastępów: Aż przyjdą narody i będą mieszkać w miastach mnogich,21 i pójdą mieszkańcy jeden do drugiego mówiąc: “Pójdźmy, a ubłagajmy oblicze Pańskie, i szukajmy Pana zastępów; pójdę i ja.”22 I przyjdą ludy mnogie i narody mocne szukać Pana zastępów w Jeruzalem i ubłagać oblicze Pańskie.23 To mówi Pan zastępów: W owe dni to będzie, w których uchwyci się dziesięciu mężów ze wszystkich języków narodów, a uchwycą się kraju płaszcza męża judzkiego mówiąc: “Pójdziemy z wami bo słyszeliśmy, że Bóg jest z wami.”CZĘŚĆ II(9,1 – 14,2I)PROROCTWA DOTYCZĄCE LUDU BOŻEGO I POGAN PONIŻENIE NARODÓW POGAŃSKICH I OCALENIE IZRAELA (9,1 10,2). Ukaranie narodów sąsiadujących z Izraelem (9,1-7). Wybawienie Izraela (8). Mesjasz, król pokoju (9-10). Pan przywraca lud swój i daje mu zwycięstwo nad Grekami (11-16) i pomyślność (9,17 -10,2).
9

Warsz. King J. 91 Tłum. GrEn. Толк. Brzemię słowa Pańskiego w ziemi Hadrach i Damaszku, odpoczynku jego; bo Pańskie jest oko nad człowiekiem i nad wszystkimi pokoleniami Izraelowymi.Пророческое слово Господа на землю Хадрах, и на Дамаске оно остановится, - ибо око Господа на всех людей, как и на все колена Израилевы, - Прbр0чество словесE гDнz въ земли2 седрaха и3 дамaска жeртвы є3гw2: занE гDь призирaетъ на человёки и3 на вс‰ кwлёна ї}лєва, 9,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΛῆμμα lēmma
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
λόγου logou
N-GSM
λόγοςlogoswordof word
κυρίου·     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongagainst
γῇ
N-DSF
γῆearthland
Σεδραχ sedrach
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Δαμασκοῦ damaskou
N-PRI
ΔαμασκόςdamaskosDamascus[unripe grape]
θυσία thusia
N-NSF
θυσίαthusiasacrifice1his sacrifice].
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ἐφορᾷ efora
V-PAI-3S
ἐπεῖδονepeidonto look upon[Hegai]
ἀνθρώπους anthrōpous
N-APM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πάσας pasas
A-APF
πᾶςpasallall
φυλὰς fulas
N-APF
φυλήfulētribetribes
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
Ισραηλ.     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Emat też w granicy jego i Tyr i Sydon; bo przypisywali sobie wielką mądrość.и на Емаф, смежный с ним, на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился. и3 во и3мafэ въ предёлэхъ є3гw2 тЂръ и3 сідHнъ, ћкw ўмудрёша ѕэлw2. 9,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Εμαθ emath
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/who 
ὁρίοις horiois
N-DPN
ὅριονhorionregionher limits,
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Τύρος turos
N-PRI
ΤύροςturosTyre[Nahath]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Σιδών,     sidōn
N-PRI
ΣιδώνsidōnSidon[above]
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecausefor
ἐφρόνησαν efronēsan
V-AAI-3P
φρονέωfroneōto thinkthey thought
σφόδρα.     sfodra
ADV
σφόδραsfodraveryexceedingly.
 
3 Tłum. GrEn. Толк. I zbudował sobie Tyr zamek i nagromadził srebra jak ziemi, a złota jak błota ulicznego.И устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи. И# создA тЂръ твєрдhни себЁ и3 собрA сребро2 ћкw пeрсть и3 злaто ћкw брeніе путjй. 9,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ᾠκοδόμησεν ōkodomēsen
V-AAI-3S
οἰκοδομέωoikodomeōto buildTyre built
Τύρος turos
N-PRI
ΤύροςturosTyre[Nahath]
ὀχυρώματα ochurōmata
N-APN
ὀχύρωμαochurōmastrongholda fortress
ἑαυτῇ heautē
D-DSF
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfto herself,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐθησαύρισεν ethēsaurisen
V-AAI-3S
θησαυρίζωthēsaurizōto store uptreasured up
ἀργύριον argurion
N-ASN
ἀργύριονargurionsilversilver
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
χοῦν choun
N-ASM
χόοςchoosdustdust,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
συνήγαγεν sunēgagen
V-AAI-3S
συνάγωsunagōto assemblegathered
χρυσίον chrusion
N-ASN
χρυσίονchrusiongoldgold
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
πηλὸν pēlon
N-ASM
πηλόςpēlosclaymud
ὁδῶν.     hodōn
N-GPF
ὁδόςhodosroadof streets.
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Oto Pan posiądzie go i porazi na morzu moc jego, a jego samego ogień pożre.Вот, Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем. Сегw2 рaди гDь наслёдитъ | и3 порази1тъ въ м0ре си1лу є3гw2, и3 т0й nгнeмъ поsстсz. 9,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofOn account of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
κληρονομήσει klēronomēsei
V-FAI-3S
κληρονομέωklēronomeōto inheritwill inherit
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πατάξει pataxei
V-FAI-3S
πατάσσωpatassōto strikehe shall strike
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2in
θάλασσαν thalassan
N-ASF
θάλασσαthalassasea3 sea
δύναμιν dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispower1her power];
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αὕτη hautē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2by
πυρὶ puri
N-DSN
πῦρpurfire3fire
καταναλωθήσεται.     katanalōthēsetai
V-FPI-3S
strong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3S 
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Ujrzy Askalon, a zlęknie się, i Gaza, a rozboleje się bardzo; i Akkaron, bo się zawstydziła nadzieja jego; i zginie król z Gazy, a w Askalonie mieszkać nie będą.Увидит это Аскалон и ужаснется, и Газа, и вострепещет сильно, и Екрон; ибо посрамится надежда его: не станет царя в Газе, и Аскалон будет необитаем. Ўви1дитъ ґскалHнъ и3 ўбои1тсz, и3 гaза и3 поболи1тъ ѕэлw2, и3 ґккарHнъ, ћкw постыдёсz њ ўповaніи своeмъ: и3 поги1бнетъ цaрь t гaзы, и3 ґскалHнъ не и4мать насели1тисz. 9,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὄψεται opsetai
V-FMI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
Ἀσκαλὼν askalōn
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
φοβηθήσεται,     fobēthēsetai
V-FPI-3S
φοβέωfobeōto fearshall fear;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Γάζα gaza
N-NSF
γάζαgazatreasury[Beth-peor]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
ὀδυνηθήσεται odunēthēsetai
V-FPI-3S
ὀδυνάωodunaōbe anguishedshe shall grieve
σφόδρα,     sfodra
ADV
σφόδραsfodraveryexceedingly;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Ακκαρων,     akkarōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ᾐσχύνθη ēschunthē
V-API-3S
αἰσχύνωaischunōbe ashamedshe shall be ashamed
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
παραπτώματι paraptōmati
N-DSN
παράπτωμαparaptōmatrespassher transgression;
αὐτῆς·     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπολεῖται apoleitai
V-FMI-3S
ἀπολλύωapolluōto destroy[2shall perish
βασιλεὺς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileusking1 king]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
Γάζης,     gazēs
N-GSF
γάζαgazatreasury[Beth-peor]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Ἀσκαλὼν askalōn
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
κατοικηθῇ.     katoikēthē
V-APS-3S
κατοικέωkatoikeōto dwellshould be inhabited.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. I siedzieć będzie oddzielacz w Azocie, a wytracę pychę Filistynów.Чужое племя будет жить в Азоте, и Я уничтожу высокомерие Филистимлян. И# вселsтсz и3ноплемє1нницы во ґзHтэ, и3 разрушY досаждeніе и3ноплемeнникwвъ, 9,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
κατοικήσουσιν katoikēsousin
V-FAI-3P
κατοικέωkatoikeōto dwellshall dwell
ἀλλογενεῖς allogeneis
A-NPM
ἀλλογενήςallogenēsforeignforeigners
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Ἀζώτῳ,     azōtō
N-DSF
ἌζωτοςazōtosAzotus[mist]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καθελῶ kathelō
V-FAI-1S
καθαιρέωkathaireōto take downI will demolish
ὕβριν hubrin
N-ASF
ὕβριςhubrismistreatmentinsolence
ἀλλοφύλων.     allofulōn
A-GPM
ἀλλόφυλοςallofulosforeignerof Philistines.
 
7 Tłum. GrEn. Толк. I wydrę mu krew jego z ust, a obrzydłości jego spośród zębów jego; i zostawiony będzie i ten Bogu naszemu, i będzie jak książę w Judzie, a Akkaron jak Jebuzejczyk.Исторгну кровь из уст его и мерзости его из зубов его, и он достанется Богу нашему, и будет как тысяченачальник в Иуде, и Екрон будет, как Иевусей. и3 и3змY кр0вь и4хъ и3з8 ќстъ и4хъ и3 мeрзwсти и4хъ и3з8 среди1ны зубHвъ и4хъ, и3 њстaвzтсz и3 сjи бGу нaшему и3 бyдутъ ћкw тhсzщникъ во їyдэ, и3 ґккарHнъ ћкоже їевусeй. 9,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐξαρῶ exarō
V-FAI-1S
ἐξαίρωexairōto expelI will lift away
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
αἷμα haima
N-ASN
αἷμαhaimabloodtheir blood
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
στόματος stomatos
N-GSN
στόμαstomamouththeir mouth,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
βδελύγματα bdelugmata
N-APN
βδέλυγμαbdelugmaabominationtheir abominations
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
μέσου mesou
A-GSN
μέσοςmesosmidstbetween
ὀδόντων odontōn
N-GPM
ὀδούςodoustooththeir teeth.
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ὑπολειφθήσεται hupoleifthēsetai
V-FPI-3S
ὑπολείπωhupoleipōto leavethey shall leave behind
καὶ kai
CONJ
καίkaiandalso
οὗτος houtos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodour God;
ἡμῶν,     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔσονται esontai
V-FMI-3P
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
χιλίαρχος chiliarchos
N-NSM
χιλίαρχοςchiliarchosmilitary officera commander of a thousand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Ιουδα iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Ακκαρων akkarōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
Ιεβουσαῖος.     iebousaios
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
 
8 Tłum. GrEn. Толк. – I otoczę dom mój tymi, którzy mi bojują idąc i wraca jąc się; i nie przejdzie po nich więcej ciemięzca, bo teraz ujrzałem oczyma mymi.И Я расположу стан у дома Моего против войска, против проходящих вперед и назад, и не будет более проходить притеснитель, ибо ныне Моими очами Я буду взирать на это. И# подстaвлю хрaму моемY воздвижeніе, є4же не сквозЁ ходи1ти, нижE возвращaтисz, и3 ктомY не и4мать пріити2 на нS и3згонszй: ћкw нн7э ви1дэхъ nчи1ма мои1ма. 9,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ὑποστήσομαι hupostēsomai
V-FMI-1S
strong:GV-FMI-1Sstrong:GV-FMI-1Sstrong:GV-FMI-1S 
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
οἴκῳ oikō
N-DSM
οἶκοςoikoshousemy house
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀνάστημα anastēma
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
μὴ
ADV
μήnotnot
διαπορεύεσθαι diaporeuesthai
V-PMR
διαπορεύωdiaporeuōto go throughtravel through
μηδὲ mēde
CONJ
μηδέmēdenotnor
ἀνακάμπτειν,     anakamptein
V-PAR
ἀνακάμπτωanakamptōto returnreturn.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ἐπέλθῃ epelthē
V-AAS-3S
ἐπέρχομαιeperchomaito arrive/invadeshould there come
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐκέτι ouketi
ADV
οὐκέτιouketinot any moreany longer
ἐξελαύνων,     exelaunōn
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecausebecause
νῦν nun
ADV
νῦνnunnownow
ἑώρακα heōraka
V-RAI-1S
ὁράωhoraōto seeI have seen
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
ὀφθαλμοῖς ofthalmois
N-DPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyemy eyes.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. – Raduj się wielce, córko Syjon! Wykrzykuj, córko Jeruzalem! Oto król twój przyjdzie tobie sprawiedliwy i zbawiciel, on ubogi, a wsiadający na oślicę i na żrebię, młodego źrebca oślicy.Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной. Рaдуйсz ѕэлw2, дщи2 сіHнz, проповёдуй, дщи2 їеrли1млz: сE, цRь тв0й грzдeтъ тебЁ првdнъ и3 сп7сazй, т0й кр0токъ и3 всёдъ на под8zрeмника и3 жребцA ю4на. 9,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΧαῖρε chaire
V-PAM-2S
χαίρωchairōto rejoiceRejoice
σφόδρα,     sfodra
ADV
σφόδραsfodraveryexceedingly,
θύγατερ thugater
N-VSF
θυγάτηρthugatērdaughterO daughter
Σιων·     siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]
κήρυσσε,     kērusse
V-PAM-2S
κηρύσσωkērussōto preachProclaim,
θύγατερ thugater
N-VSF
θυγάτηρthugatērdaughterO daughter
Ιερουσαλημ·     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,
ho
T-NSM
hothe/this/who 
βασιλεύς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskingyour king
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἔρχεταί erchetai
V-PMI-3S
ἔρχομαιerchomaito come/gocomes
σοι,     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
δίκαιος dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjustrighteous
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σῴζων sōzōn
V-PAPRS
σῴζωsōzōto savedelivering.
αὐτός,     autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πραὺς praus
A-NSM
πραΰςprausgentlegentle
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπιβεβηκὼς epibebēkōs
V-RAPRS
ἐπιβαίνωepibainōto mount/boardmounted
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ὑποζύγιον hupozugion
N-ASN
ὑποζύγιονhupozugiondonkeya beast of burden,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
πῶλον pōlon
N-ASM
πῶλοςpōloscolt[2foal
νέον.     neon
A-ASM
νέοςneosnew1a young].
 
10 Tłum. GrEn. Толк. I wytracę wóz z Efraima i konia z Jeruzalem, a połamany będzie łuk wojenny; i będzie mówił pokój narodom, a władza jego od morza aż do morza, a od rzek aż do kończyn ziemi.Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук; и Он возвестит мир народам, и владычество Его будет от моря до моря и от реки до концов земли. И# потреби1тъ колєсни1цы t є3фрeма и3 к0ни t їеrли1ма, и3 потреби1тъ лyкъ брaнный, и3 мн0жество, и3 ми1ръ t kзhкwвъ: и3 њбладaетъ водaми t м0рz до м0рz и3 t рёкъ до и3сх0дищъ земли2. 9,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐξολεθρεύσει exolethreusei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
ἅρματα harmata
N-APN
ἅρμαharmachariotchariots
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
Εφραιμ efraim
N-PRI
ἘφραίμefraimEphraim[to leap]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἵππον hippon
N-ASM
ἵπποςhipposhorsehorse
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
Ιερουσαλημ,     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξολεθρευθήσεται exolethreuthēsetai
V-FPI-3S
strong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3S 
τόξον toxon
N-NSN
τόξονtoxonbow1 bow
πολεμικόν,     polemikon
A-NSN
strong:GA-NSNstrong:GA-NSNstrong:GA-NSN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πλῆθος plēthos
N-ASN
πλῆθοςplēthosmultitudeabundance
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἰρήνη eirēnē
N-NSF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromout of
ἐθνῶν·     ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesnations.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατάρξει katarxei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
ὑδάτων hudatōn
N-GPN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwaters
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
θαλάσσης thalassēs
N-GSF
θάλασσαthalassaseasea,
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ποταμῶν potamōn
N-GPM
ποταμόςpotamosriverrivers
διεκβολὰς diekbolas
N-APF
strong:GN-APFstrong:GN-APFstrong:GN-APF 
γῆς.     gēs
N-GSF
γῆearthof earth.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. – Ty też w krwi przymierza twego wypuściłeś więźniów twoich z dołu, w którym nie ma wody.А что до тебя, ради крови завета твоего Я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды. И# ты2 въ кр0ви завёта твоегw2 и3спусти1лъ є3си2 ќзники тво‰ t р0ва не и3мyща воды2. 9,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
αἵματι haimati
N-DSN
αἷμαhaimabloodblood
διαθήκης diathēkēs
N-GSF
διαθήκηdiathēkēcovenantof your covenant,
ἐξαπέστειλας exapesteilas
V-AAI-2S
ἐξαποστέλλωexapostellōto send out/awaysent out
δεσμίους desmious
A-APM
δέσμιοςdesmiosprisoneryour prisoners
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
λάκκου lakkou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
οὐκ ouk
ADV
οὐounonot
ἔχοντος echontos
V-PAPGS
ἔχωechōto have/behaving
ὕδωρ.     hudōr
N-NSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwater.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Wróćcie się do miejsca obronnego, więźniowie nadziei! Dziś też zwiastując podwójnie oddam tobie.Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся! Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне. Сsдите въ твердёлехъ, свsзани с0нмища, и3 за є3ди1нъ дeнь пришeльствіz твоегw2 сугyбw воздaмъ ти2. 9,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαθήσεσθε kathēsesthe
V-FMI-2P
καθίημιkathiēmito lower[father-in-law]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[4in
ὀχυρώματι,     ochurōmati
N-DSN
ὀχύρωμαochurōmastronghold5fortresses
δέσμιοι desmioi
N-VPM
δέσμιοςdesmiosprisoner1prisoners
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who2of the
συναγωγῆς,     sunagōgēs
N-GSF
συναγωγήsunagōgēsynagogue3congregation];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀντὶ anti
PREP
ἀντίantiforfor
μιᾶς mias
A-GSF
εἷςheisoneone
ἡμέρας hēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayday
παροικεσίας paroikesias
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
διπλᾶ dipla
A-APN
διπλοῦςdiplousdouble[3double
ἀνταποδώσω antapodōsō
V-FAI-1S
ἀνταποδίδωμιantapodidōmito repay1I will recompense
σοι·     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Bo naciągnąłem sobie Judę jak łuk, napełniłem Efrailna i wzbudzę synów twoich, Syjonie, przeciw synom twoim, Grecka ziemio; i uczynię cię jak miecz mocarzów.Ибо как лук Я натяну Себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих, Сион, против сынов твоих, Иония, и сделаю тебя мечом ратоборца. Занeже напрzг0хъ тS себЁ, їyдо, ћкw лyкъ, и3сп0лнихъ є3фрeма, и3 воздви1гну ч†да тво‰, сіHне, на ч†да є4ллинска, и3 њсzжY тS ћкw мeчь рaтника. 9,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
ἐνέτεινά eneteina
V-AAI-1S
strong:GV-AAI-1Sstrong:GV-AAI-1Sstrong:GV-AAI-1S 
σε,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
Ιουδα,     iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
ἐμαυτῷ emautō
D-DSM
ἐμαυτοῦemautoumyselfto myself,
τόξον,     toxon
N-ASN
τόξονtoxonbowa bow.
ἔπλησα eplēsa
V-AAI-1S
πλήθω, πίμπλημιplēthō pimplēmito fillI filled
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
Εφραιμ efraim
N-PRI
ἘφραίμefraimEphraim[to leap]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπεγερῶ epegerō
V-FAI-1S
strong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1S 
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
τέκνα tekna
N-APN
τέκνονteknonchildyour children,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
Σιων,     siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
τέκνα tekna
N-APN
τέκνονteknonchildchildren
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
Ἑλλήνων hellēnōn
N-GPM
Ἕλληνhellēna Greek[be anxious]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ψηλαφήσω psēlafēsō
V-FAI-1S
ψηλαφάωpsēlafaōto touchI will handle
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ῥομφαίαν romfaian
N-ASF
ῥομφαίαromfaiaswordbroadsword
μαχητοῦ·     machētou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
 
14 Tłum. GrEn. Толк. A Pan Bóg nad nimi widziany będzie i wyjdzie jak błyskawica strzała jego; a Pan Bóg w trąbę zatrąbi i pójdzie w wichrze południowym.И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела Его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных. И# гDь на ни1хъ kви1тсz, и3 и3зhдетъ ћкw м0лніz стрэлA є3гw2: и3 гDь бGъ вседержи1тель въ трубY вострyбитъ и3 п0йдетъ въ шyмэ прещeніz своегw2. 9,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2over
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξελεύσεται exeleusetai
V-FMI-3S
ἐξέρχομαιexerchomaito go out[2shall go forth
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how3as
ἀστραπὴ astrapē
N-NSF
ἀστραπήastrapēlightning4lightning
βολίς,     bolis
N-NSF
βολίςbolisarrow1his arrow].
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmighty[Libnah]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
σάλπιγγι salpingi
N-DSF
σάλπιγξsalpigxtrumpeta trumpet
σαλπιεῖ salpiei
V-FAI-3S
σαλπίζωsalpizōto sound a trumpetshall trump,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πορεύσεται poreusetai
V-FMI-3S
πορεύωporeuōto go[2goes
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among3for
σάλῳ salō
N-DSM
σάλοςsalostossing4tossing about
ἀπειλῆς apeilēs
N-GSF
ἀπειλήapeilēthreat1his intimidation].
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Pan zastępów osłoni ich, i pożerać będą i podbiją kamieniami procy, a pijąc upiją się jakby winem i napełnią się jak czasze i jak rogi ołtarza.Господь Саваоф будет защищать их, и они будут истреблять и попирать пращные камни, и будут пить и шуметь как бы от вина, и наполнятся как жертвенные чаши, как углы жертвенника. ГDь вседержи1тель защи1титъ и5хъ, и3 поzдsтъ |, и3 посhплютъ и5хъ кaменіемъ прaщнымъ, и3 и3спію1тъ кр0вь и4хъ ћкw віно2, и3 и3сп0лнzтъ nкрjны ћкw жeртвенникъ. 9,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty
ὑπερασπιεῖ huperaspiei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταναλώσουσιν katanalōsousin
V-FAI-3P
strong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3P 
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταχώσουσιν katachōsousin
V-FAI-3P
strong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3P 
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
λίθοις lithois
N-DPM
λίθοςlithosstonestones
σφενδόνης sfendonēs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκπίονται ekpiontai
V-FMI-3P
strong:GV-FMI-3Pstrong:GV-FMI-3Pstrong:GV-FMI-3P 
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
οἶνον oinon
N-ASM
οἶνοςoinoswinewine,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πλήσουσιν plēsousin
V-FAI-3P
πλήθω, πίμπλημιplēthō pimplēmito fillshall fill
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
φιάλας fialas
N-APF
φιάληfialēbowlbowls
θυσιαστήριον.     thusiastērion
N-ASN
θυσιαστήριονthusiastērionaltaran altar .
 
16 Tłum. GrEn. Толк. I zbawi ich Pan, Bóg ich, dnia owego, jako trzodę ludu swego; bo kamienie święte podwyższą się na ziemi jego.И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец, народ Свой; ибо, подобно камням в венце, они воссияют на земле Его. И# сп7сeтъ | гDь бGъ и4хъ въ дeнь w4нъ, ћкw џвцы лю1ди сво‰: занE кaменіе с™о валsетсz на земли2 є3гw2. 9,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
σώσει sōsei
V-FAI-3S
σῴζωsōzōto save[3shall deliver
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord1 lord
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaythat day
ἐκείνῃ,     ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat day
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
πρόβατα probata
N-APN
πρόβατονprobatonsheepsheep
λαὸν laon
N-ASM
λαόςlaosa peopleof his people.
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
λίθοι lithoi
N-NPM
λίθοςlithosstone[2stones
ἅγιοι hagioi
A-NPM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
κυλίονται kuliontai
V-PMI-3P
strong:GV-PMI-3Pstrong:GV-PMI-3Pstrong:GV-PMI-3P 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthhis land.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. – Bo cóż jest dobrem jego i co pięknem jego, jeno zboże wybranych i wino, które rodzi dziewice?О, как велика благость его и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей и вино - у отроковиц!Ѓще что2 блaго є3гw2, и3 ѓще что2 добро2 є3гw2, пшени1ца ю4ношамъ и3 віно2 благоухaнно дёвамъ.9,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
εἴ ei
CONJ
εἰeiif[clod]
τι ti
I-NSN
τίςtiswhich?[to bray]
ἀγαθὸν agathon
A-NSN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἴ ei
CONJ
εἰeiif[clod]
τι ti
I-NSN
τίςtiswhich?[to bray]
καλὸν kalon
A-NSN
καλόςkalosgoodbe fair
παρ'     par
PREP
παράparafrom/with/beside[Lebanon]
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
σῖτος sitos
N-NSM
σῖτοςsitosgraingrain
νεανίσκοις neaniskois
N-DPM
νεανίσκοςneaniskosyoung manyoung men,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἶνος oinos
N-NSM
οἶνοςoinoswinewine
εὐωδιάζων euōdiazōn
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
παρθένους.     parthenous
N-APF
παρθένοςparthenosvirginvirgins.

101 Proście Pana o deszcz czasu późnego, a Pan uczyni śniegi i deszcz wielki da im, każdemu trawę na polu.2 Bo bałwany mówiły niepożyteczne rzeczy, wieszczkowie widzieli kłamstwo, a snowidzowie mówili na próżno, daremnie pocieszali; przeto zawiedzieni są jak trzoda, będą utrapieni, gdyż nie mają pasterza. OBALENIE OBCEJ PRZEMOCY, ZGROMADZENIE IZRAELA (10,3 -1 1,3). Przeciw obcym książętom Bóg obroni swój lud, dając mu własnych wodzów (10,3-4), którzy, wzmocnieni przez Boga, poprowadzą go do zwycięstwa (5-7). Izrael, rozmnożony w rozproszeniu, powróci do wolnego kraju (8-12). Obraz upadku władców (11,1-3).3 Na pasterzy rozgniewała się zapalczywość moja i kozły nawiedzę; bo nawiedził Pan zastępów trzodę swoją, dom Judy, i postawił ich jako konia sławy swej w bitwie.4 Z niego węgieł, z niego kołek, z niego łuk wojenny, z niego wyjdzie zarazem każdy ciemięzca.5 I będą jak mocarze depczący błoto ulic w bitwie, i walczyć będą, bo Pan z nimi; a zawstydzą się wsiadający na konie.6 I umocnię dom Judy, i dom Józefa zbawię, i nawrócę ich, bo się zlituję nad nimi; i będą, jak byli, kiedy ich jeszcze nie porzuciłem, bom ja Pan, Bóg ich, i wysłucham ich.7 I będą jak mocarze mężowie z Efraima, a rozweseli się serce ich jak od wina, i synowie ich ujrzą i rozweselą Się i rozraduje się serce ich w Panu.8 – Zagwizdnę na nich i zgromadzę ich, bom ich odkupił; a rozmnożę ich, jak przedtem byli rozmnożeni.9 I rozsieję ich między narody, a z daleka wspomną na mnie i żyć będą z synami swymi, i wrócą się.10 I przywiodę ich z ziemi Egipskiej, i od Asyryjczyków zgromadzę ich, i do ziemi Galaad i Libanu przy wiodę ich, a zabraknie dla nich miejsca.11 I przejdzie przez morze wąskie,i rozbije na morzu fale, i zawstydzą się wszystkie głębiny rzeki, i będzie poniżona pycha Assuru, a berło Egiptu ustąpi.12 Wzmocnię ich w Panu i w imieniu jego chodzić będą, mówi Pan.
111 Otwórz, Libanie, wrota twoje, a niech pożre ogień cedry twoje!2 Zawyj jodło, bo upadł cedr, bo wielmożni są spustoszeni. Wyjcie dęby Basanu, bo wycięty jest las obronny.3 Głos wycia pasterzów, że zburzona jest wielmożność ich; głos ryku lwów, bo spustoszona jest pycha Jordanu. ALEGORIA PROROKA-PASTERZA (11,4-17). Rozkaz Boży pasienia owíec, źle traktowanych i przeznaczonych na zabicie (4-6). Zabiegi dobrego pasterza, dwie laski (7-8a). Zrażony do owiec, łamie jedną laskę i prosi o wynagrodzenie (8b-12). Otrzymawszy znikomą zapłatę porzuca ją i tamie drugą laskę (13-14). Pasterz zły i jego ukaranie (15-17).4 To mówi Pan, Bóg mój: “Paś owce5 rzezi, które ci, co je nabyli, zabijali bezkarnie, i sprzedawali je mówiąc: “Błogosławiony Pan, staliśmy się bogatymi,” a pasterze ich nie oszczędzali ich.6 I ja więcej oszczędzać nie będę mieszkańców ziemi, mówi Pan; oto ja wydam ludzi, każdego w rękę bliźniego jego i w rękę króla jego, i wyniszczę ziemię, a nie wyrwę z ręki ich.”7 – I będę pasł bydło rzezi dlatego, o ubodzy trzody! I wziąłem sobie dwie laski, jedną nazwałem Pięknością, a drugą nazwałem Powrózkiem, i pasłem trzodę.8 I wyciąłem trzech pasterzy w jednym miesiącu, i skurczyła się dusza moja względem nich, bo też ich dusza zmieniła się w stosunku do mnie.9 I rzekłem: “Nie będę was pasł; co ma umrzeć, niech umiera, a co ma być wygładzone, niech będzie wygładzone, a inni niech żrą, każdy mięso bliźniego swego.”10 I wziąłem laskę, którą zwano Pięknością, i złamałem ją, aby wniwecz obrócić przymierze, które zawarłem ze wszystkimi ludami.11 I wiwecz się obróciło w ów dzień, i poznali tak ubodzy trzody, którzy mi strzegą, że słowo Pańskie jest.12 I rzekłem do nich: “Jeśl jest rzecz dobra w oczach waszych, przynieście zapłatę moją, a jeśli nie, zaniechajcie.” I odważyli zapłatę moją, trzydzieści srebrników.13 I rzekł Pan do mnie: “Rzuć to do garncarza tę piękną zapłatę, na jaką mnie oszacowali ” I wziąłem trzydzieści srebrników, i rzuciłem je w domu Pańskim do garncarza.14 I złamałem laskę moją drugą, którą zwano Powrózkiem, aby rozwiązać braterstwo między Judą a Izraelem.15 – I rzekł Pan do mnie: “Jeszcze weź sobie narzędzia pasterza głupiego.16 Bo oto ja wzbudzę pasterza na ziemi, który opuszczonych nie będzie nawiedzał, rozproszonego nie będzie szukał, i złamanego leczyć nie będzie, co stoi, karmić nie będzie, a mięso tłustych będzie jeść i kopyta ich strąci “17 O pasterzu i bałwanie, opuszczający trzodę! Miecz na ramię jego i na oko prawe jego! Ramię jego całkiem uschnie, a oko praiwe zupełnie się zaćmi! WALKI, ZWYCIĘSTWO, NAWRÓCENIE I OCZYSZCZENIE IZRAELA (12,1-13,6). Walka z Jerozolimą zakończy się klęską wrogów (12,1-4). Oparci o Jeruzalem, mieszkańcy Judy pójdą do zwycięstwa (5-6), Bóg bowiem ich wspomoże i osłoni, a rozgromi wrogów (7-9). Mieszkańcy Jeruzalem nawrócą się do tego, którego przebodli, i będą pogrążeni w żalu (10-14). Ich oczyszczenie (13,1); zniesienie bałwanów i fałszywych proroków (2-6).
121 Brzemię słowa Pańskiego na Izraela. Mówi Pan, rozciągający niebiosa i gruntujący ziemię, a tworzący ducha człowieka w nim:2 “Oto ja uczynię Jeruzalem naprożnikiem,pijaństwa wszystkim narodom wokoło; lecz i Juda będzie w oblężeniu przeciwko Jeruzalem.3 I będzie: dnia onego uczynię Jeruzalem kamieniem ciężaru dla wszystkich narodów; wszyscy, którzy go będą podnosić, ciężko zranieni będą; i zbiorą się przeciw niemu wszystkie królestwa ziemi.4 Owego dnia, mówi Pan, porażę każdego konia zdrętwieniem, a wsiadającego nań szaleństwem; a na dom Judy otworzę oczy moje, a każdego konia narodów porażę ślepotą.5 I powiedzą książęta Judy w sercu swym: “Niech mi będą wzmocnieni mieszkańcy Jeruzalem w Panu zastępów, Bogu ich!”6 Owego dnia uczynię książąt judzkich jakby kotłem ognia wśród drew i jakby pochodnią ognistą w sianie; i pożrą na prawo i na lewo wszystkie narody wokoło, i mieszkać będą w Jeruzalem znowu na swym miejscu, w Jeruzalem.7 – I zbawi Pan przybytki Judy jak na początku, aby się pysznie nie chlubił dom Dawida i chwała mieszkających w Jeruzalem przeciwko Judzie.8 Owego dnia osłoni Pan mieszkańców Jeruzalem, i kto z nich potknąłby się w ów dzień, będzie jak Dawid, a dom Dawida jak Boży, jak anioł Pański przed obliczem ich.9 I będzie dnia owego: będę się starał zetrzeć wszystkie narody, które przychodzą przeciw Jeruzalem.10 – I wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem ducha łaski i modlitw, i patrzeć będą na mnie, którego przebodli, i opłakiwać go będą -płaczem jakby jednorodzonego; i będą nad nim zawodzić, jak się zawodzi przy śmierci pierworodnego.11 Owego dnia wielki będzie płacz w jeruzalem, jak płacz Adadremmonu na polu Mageddon.12 I będzie płakać ziemia, każdy ród osobno: rody domu Dawidowego osobno, a niewiasty ich osobno; rodu domu13 Natana osobno, a niewiasty ich osobno;rody domu Lewiego osobno, a niewiasty ich osobno; rody Semeja osobno, a niewiasty ich osobno;14 wszystkie inne rody, każdy ród osobno, a niewiasty ich osobno.
131 owego dnia będzie źródło otwarte dla domu Dawidowego i dla mieszkających w Jeruzalem na obmycie grzesznego i miesiącznicy.2 I będzie dnia owego, mówi Pan zastępów, wytracę imiona bałwanów z ziemi, tak iż nie będą więcej wspominane, i fałszywych proroków i ducha nieczystego zniosę z ziemi.3 I będzie: gdyby kto prorokował dalej, powiedzą mu ojciec jego i matka jego, którzy go porodzili: “Nie będziesz żył, bo mówiłeś kłamstwo imieniem Pańskim” I przebodą go ojciec jego i matka jego, rodzice jego, gdyby prorokował.4 I będzie: owego dnia zawstydzą się prorocy, każdy dla widzenia swego, gdy prorokować będzie, a nie będą się obłóczyć w płaszcz worowy, żeby kłamać.5 Ale powie: “Nie jestem prorokiem,człowiekiem oraczem ja jestem; bo Adam przykładem moim od młodości mojej.”6 O powiedzą mu: “Cóż to za rany są w pośrodku rąk twoich?”I powie: “Tymi jestem zraniony w domu tych, którzy mię miłowali.” UDERZENIE PASTERZA, LOS OWIEC (13, 7-9).7 Mieczu, ocknij się na pasterza mego i na męża złączonego ze mną, mówi Pan zastępów. Uderz pasterza, a rozproszą się owce, i obrócą rękę moją na malutkich.8 I będzie po wszystkiej ziemi, mówi Pan: dwie części na niej będą rozproszone i ustaną, a trzecia część zostanie na niej.9 I powiodę część trzecią przez ogień, i palić ich będę, jak palą srebro, a doświadczać ich będę, jak doświadczają złota. On będzie wzywał imienia mego, a ja go wysłucham. Powiem: “Ludem moim jesteś.” A on powie: “Pan Bogiem moim.” WYBAWIENIE I WYWYŻSZENIE JEROZOLIMY. SĄD NAD NARODAMI (14,1-21). Zdobycie Jerozolimy przez wrogów, niewola połowy mieszkańców (1-2). Bóg przychodzi z pomocą reszcie ludu, toruje mu drogę do ucieczki (3-5). Dzień Pański (6-7). Pomyślność ludu (8-II). Wytracenie części wrogów, a nawrócenie się do Pana reszty (12-19). Rzeczy święte Panu (20-21).
141 Oto przyjdą dni Pańskie i będą dzielić łupy twoje wśród ciebie.2 I zgromadzę wszystkie narody do Jeruzalem na bitwę, i będzie wzięte miasto, i zburzą domy, i niewiasty pogwałcą, i wyjdzie połowa miasta w niewolę, a ostatek ludu nie będzie zabrany z miasta.3 I wyjdzie Pan, i będzie walczył przeciw owym narodom, jak walczył w dzień wojny.4 I staną nogi jego w ów dzień na górze Oliwnej, która jest naprzeciw Jeruzalem na wschód słońca, i rozpadnie się góra Oliwna na pół ku wschodowi i ku zachodowi słońca rozpadliną bardzo wielką, i odwali się połowa góry na północ, a połowa jej na południe.5 I uciekniecie w dolinę gór owych, bo dosięgnie dolina gór aż w pobliże; będziecie uciekać, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Ozjasza, króla judzkiego; i przyjdzie Pan, Bóg mój, i wszyscy święci z nim.6 – I będzie dnia owego: nie będzie światła, ale zimno i mróz.7 I będzie dzień jeden, który jest wiadomy Panu, nie dzień ani noc, a czasu wieczornego będzie światło.8 – I będzie w ów dzień: wyjdą wody żywe z jeruzalem, połowa ich do morza wschodniego, a połowa ich do morza ostatniego, w lecie i w zimie będą.9 I będzie Pan królem nad wszystką ziemią. W ów dzień będzie Pan jeden i będzie imię jego jedno.10 I wróci się wszystka ziemia aż do puszczy, od pagórka Remmon na południe Jeruzalem, i podniesie się, i będzie mieszkać na miejscu swym od bramy Beniamina aż do miejsca bramy Dawnej i aż do bramy Węgłów, i od wieży Hananeel aż do pras królewskich.11 I będą mieszkać w nim,a wytracenia nie będzie więcej, ale Jeruzalem siedzieć będzie bezpiecznie.12 – A ta będzie kaźń, którą skarze Pan wszystkie narody, które walczyły przeciw Jeruzalem: będzie schnąć ciało każdego stojącego na nogach swych, oczy jego uschną w jamach swych i język ich uschnie w ustach ich.13 Dnia owego będzie trwoga Pańska wielka między nimi i uchwyci mąż rękę bliźniego swego, i zewrze się ręka jego z ręką bliźniego jego.14 Lecz i Juda walczyć będzie przeciw Jeruzalem, i będą zgromadzone bogactwa wszystkich narodów wokoło, złoto i srebro i szat dosyć wiele.15 I taki będzie upadek konia i muła, wielbłąda i osła i wszystkich bydląt, które były w obozie owym, jak upadek ten.16 A wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które przyciągnęły przeciw Jeruzalem, chodzić będą z roku na rok, aby się kłaniać królowi, Panu zastępów, i obchodzić święto Kuczek.17 I będzie: kto z rodów ziemi nie szedłby do Jeruzalem, aby się pokłonić królowi, Panu zastępów, nie będzie na nich deszczu.18 A jeśliby i ród Egiptu nie wyruszył i nie przyszedł, ani na niego deszczu nie będzie, ale będzie upadek, którym pokarze Pan wszystkie narody, które by nie chodziły na obchodzenie święta Kuczek.19 Ten będzie grzech Egiptu i ten grzech wszystkich narodów, które by nie chodziły na obchodzenie święta Kuczek.20 – Owego dnia będzie, co na uździe końskiej jest, poświęcone Panu, i będą kotły w domu Pańskim jak czasze przed ołtarzem.21 I będzie każdy kocioł w Jeruzalem i w Judzie poświęcony Panu zastępów; i będą przychodzić wszyscy ofiarujący, i będą brać z nich, i będą w nich warzyć; a nie będzie kupca więcej w domu Pana zastępów owego dnia.