MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy do Tesaloniczan

1Wstęp.1PAWEŁ I SYLWAN I TYMOTEUSZ, kościołowi Tesaloniczan w Bogu Ojcu i w Panu naszym Jezusie Chrystusie: Łaska wam i pokój.DZIĘKCZYNIENIE I POCHWAŁA.2 Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was bezustannie w modlitwach naszych,3 pamiętając o dziele wiary waszej i pracy i miłości i stałości nadziei w Panu nas w Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym;4 wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, o wybraniu waszym,5 gdyż ewangelia nasza nie była do was tylko w mowie, lecz i w mocy i w Duchu Świętym i w pełności wielkiej, jak wiecie, jakimi byliśmy między wami dla was.6 A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjąwszy słowo w wielkim utrapieniu z weselem Ducha Świętego,7 tak że staliście się wzorem wszystkim wierzącym w Macedonii i w Achai.8 Od was bowiem rozniosło się słowo Pańskie, nie tylko po Macedonii i po Achai, ale w każdym miejscu rozeszła się wiara wasza w Boga, tak że my nie potrzebujemy nic mówić.9 Co do nas bowiem oni sami głoszą, jakiego u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się do Boga od bałwanów, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu10 i oczekiwać Syna jego z nieba (którego wzbudził z martwych) Jezusa, który nas wybawił od gniewu nadchodzącego. STARANIA APOSTOŁA O KOŚCIÓŁ W TESALONICE
2NAUCZANIE PAWŁA W TESALONICE.1 Sami bowiem wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie było daremne;2 ale po doznaniu przedtem cierpień i obelg (jak wiecie) w Filippach, mieliśmy ufność w Bogu naszym opowiadać wam ewangelię bożą z wielką troskliwością.3 Albowiem napominanie nasze nie z błędu, ani z pobudki nieczystej, ani z podstępu,4 ale jak byliśmy przez Boga uznani, żeby nam była powierzona ewangelia, tak mówimy, nie jakby ludziom się podobając, ale Bogu, który doświadcza serc naszych.5 Nigdy bowiem nie posługiwaliśmy się słowem pochlebstwa, jak wiecie, ani nie powodowaliśmy się chciwością, Bóg jest świadkiem;6 aniśmy nie szukali chwały od ludzi, ani od was, ani od innych;7 choć mogliśmy być wam ciężarem jak apostołowie Chrystusa, to jednak staliśmy się maluczkimi wpośród was, jak matka tuląca dzieci swoje.8 Tak tęskniąc do was, chcieliśmy chętnie dać wam nie tylko ewangelię bożą, ale także życie nasze, ponieważ staliście się nam najmilszymi.

RU Brytjka King J. 29 cf. Tłum. Толк. Pamiętacie bowiem bracia, naszą pracę i umęczenie: zajęci w nocy i we dnie, aby nikogo z was nie obciążyć, głosiliśmy u was ewangelię bożą.Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. (За?_сx7є.) П0мните бо, брaтіе, трyдъ нaшъ и3 п0двигъ: н0щь бо и3 дeнь дёлающе, да не њтzготи1мъ ни є3ди1нагw t вaсъ, проповёдахомъ вaмъ бlговэствовaніе б9іе. 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμνημονευετε mnēmoneuete
V-PAI-2P G5719
μνημονεύωmnēmoneuōto rememberye remember
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
κοπον kopon
N-ASM
κόποςkoposlaborlabour
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/we, our
και kai
CONJ
καίkaiandand
τον ton
T-ASM
hothe/this/wholabour
μοχθον mochthon
N-ASM
μόχθοςmochthostoiltravail
νυκτος nuktos
N-GSF
νύξnuxnightnight
και kai
CONJ
καίkaiandand
ημερας ēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayday
εργαζομενοι ergazomenoi
V-PNP-NPM G5740
ἐργάζομαιergazomaito worklabouring
προς pros
PREP
πρόςprosto/with, because
το to
T-ASN
hothe/this/whotravail
μη
PRT-N
μήnotnot
επιβαρησαι epibarēsai
V-AAN G5658
ἐπιβαρέωepibareōto burdenwe would
τινα tina
X-ASM
τιςtisoneany
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof you
εκηρυξαμεν ekēruxamen
V-AAI-1P G5656
κηρύσσωkērussōto preach, we preached
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
το to
T-ASN
hothe/this/whothe gospel
ευαγγελιον euangelion
N-ASN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelthe gospel
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
10 cf. Tłum. Толк. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak święcie i sprawiedliwie i nienagannie postępowaliśmy z wami, którzy uwierzyliście;Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, Вы2 свидётелє и3 бGъ, ћкw прпdбнw и3 првdнw и3 непор0чнw вaмъ вёрующымъ бhхомъ, 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυμεις umeis
P-2NP
σύsuyouYe
μαρτυρες martures
N-NPM
μάρτυςmartuswitnesswitnesses
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, how
οσιως osiōs
ADV
ὁσίωςhosiōsdevoutlyholily
και kai
CONJ
καίkaiandand
δικαιως dikaiōs
ADV
δικαίωςdikaiōsrightlyjustly
και kai
CONJ
καίkaiandand
αμεμπτως amemptōs
ADV
ἀμέμπτωςamemptōsblamelesslyunblameably
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouamong you
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whothat
πιστευουσιν pisteuousin
V-PAP-DPM G5723
πιστεύωpisteuōto trust (in)believe
εγενηθημεν egenēthēmen
V-AOI-1P G5675
γίνομαιginomaito bewe behaved ourselves
 
11 cf. Tłum. Толк. jak wiecie, jak oświadczaliśmy każdemu z was (jak ojciec swym dzieciom),потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, ћкоже вёсте, занE є3ди1наго ког0ждо вaсъ, ћкоже nтeцъ ч†да сво‰, 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαθαπερ kathaper
ADV
καθάπερkathaperjust asAs
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowye know
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howhow
ενα ena
A-ASM
εἷςheisoneone
εκαστον ekaston
A-ASM
ἕκαστοςhekastoseachevery
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof you
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
πατηρ patēr
N-NSM
πατήρpatērfathera father
τεκνα tekna
N-APN
τέκνονteknonchildchildren
εαυτου eautou
F-3GSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhis
(2:12)      παρακαλουντες parakalountes
V-PAP-NPM G5723
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortwe exhorted
υμας umas
P-2AP
σύsuyou[you]
και kai
CONJ
καίkaiandand
παραμυθουμενοι paramuthoumenoi
V-PNP-NPM G5740
παραμυθέομαιparamutheomaito encouragecomforted
 
12 cf. Tłum. Толк. prosząc was i pocieszając, abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wezwał do swego królestwa i chwały.мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу. молsще и3 ўтэшaюще вaсъ, и3 свидётельствующе вaмъ ходи1ти дост0йнw бGу, призвaвшему вы2 во своE цrтво и3 слaву. 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandand
μαρτυρομενοι marturomenoi
V-PNP-NPM G5740
μαρτύρομαιmarturomaito testify[to testify]
εις eis
PREP
εἰςeistowardThat
το to
T-ASN
hothe/this/who 
περιπατειν peripatein
V-PAN G5721
περιπατέωperipateōto walkwould walk
υμας umas
P-2AP
σύsuyouye
αξιως axiōs
ADV
ἀξίωςaxiōsappropriatelyworthy
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
καλουντος kalountos
V-PAP-GSM G5723
καλέωkaleōto callhath called
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
την tēn
T-ASF
hothe/this/who, who
εαυτου eautou
F-3GSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhis
βασιλειαν basileian
N-ASF
βασιλείαbasileiakingdomkingdom
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
δοξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxagloryglory
 
SKUTKI NAUCZANIA.13 cf. Tłum. Толк. Dlatego i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjąwszy głoszone przez nas słowo boże, przyjęliście je, nie jak słowo ludzkie, ale (jak jest prawdziwie) jako słowo Boga, który skutecznie działa w was, iżeście uwierzyli.Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие,- каково оно есть по истине,- которое и действует в вас, верующих. Сегw2 рaди и3 мы2 благодари1мъ бGа непрестaннw, ћкw пріeмше сл0во слhшаніz б9іz t нaсъ, пріsсте не ѓки сл0во человёческо, но, ћкоже є4сть вои1стинну, сл0во б9іе, є4же и3 дёйствуетсz въ вaсъ вёрующихъ. 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandalso
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofFor
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/weus
ευχαριστουμεν eucharistoumen
V-PAI-1P G5719
εὐχαριστέωeucharisteōto thankthank
τω
T-DSM
hothe/this/whoGod
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
αδιαλειπτως adialeiptōs
ADV
ἀδιαλείπτωςadialeiptōsunceasinglywithout ceasing
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
παραλαβοντες paralabontes
V-2AAP-NPM G5631
παραλαμβάνωparalambanōto take, when ye received
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthe word
ακοης akoēs
N-GSF
ἀκοήakoēhearingwhich ye heard
παρ par
PREP
παράparafrom/with/besideof
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/wewe
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εδεξασθε edexasthe
V-ADI-2P G5662
δέχομαιdechomaito receive, ye received
ου ou
PRT-N
οὐounonot
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthe word
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
αληθως alēthōs
ADV
ἀληθῶςalēthōstrulyin truth
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beit is
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogosword, the word
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
ενεργειται energeitai
V-PMI-3S G5731
ἐνεργέωenergeōbe activeeffectually worketh
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whothat
πιστευουσιν pisteuousin
V-PAP-DPM G5723
πιστεύωpisteuōto trust (in)believe
 
14 cf. Tłum. Толк. Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami kościołów bożych, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, gdyż to samo cierpieliście i wy od współrodaków waszych, jak i oni od żydów,Ибо вы, братия, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы то же претерпели от своих единоплеменников, что и те от Иудеев, (За?_сx7ѕ.) Вh бо подHбницы бhсте, брaтіе, цRквамъ б9іимъ сyщымъ во їудeи њ хrтЁ ї}сэ, занE т†zжде и3 вы2 пострадaсте t свои1хъ сплемє1нникъ, ћкоже и3 тjи t їудє1й, 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
μιμηται mimētai
N-NPM
μιμητήςmimētēsimitatorfollowers
εγενηθητε egenēthēte
V-AOI-2P G5675
γίνομαιginomaito be, became
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
των tōn
T-GPF
hothe/this/who 
εκκλησιων ekklēsiōn
N-GPF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblyof the churches
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
των tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the churches
ουσων ousōn
V-PAP-GPF G5723
εἰμίeimito beare
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whoof God
ιουδαια ioudaia
N-DSF
ἸουδαίαioudaiaJudeaJudaea
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
τα ta
T-APN
hothe/this/whowhich
αυτα auta
P-APN
αὐτόςautoshe/she/it/selfthey
επαθετε epathete
V-2AAI-2P G5627
πάσχωpaschōto sufferhave suffered
και kai
CONJ
καίkaiandalso
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoJudaea
ιδιων idiōn
A-GPM
ἴδιοςidiosone's own/privateyour own
συμφυλετων sumfuletōn
N-GPM
συμφυλέτηςsumfuletēsfellow countrymancountrymen
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
και kai
CONJ
καίkaiand, even
αυτοι autoi
P-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[he/she/it/self]
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
των tōn
T-GPM
hothe/this/who[the/this/who]
ιουδαιων ioudaiōn
A-GPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishthe Jews
 

15 którzy i Pana Jezusa zabili i proroków i nas prześladowali i Bogu się nie podobają i sprzeciwiają się wszystkim ludziom,16 zabraniając nam głosić zbawienie poganom, aby zawsze dopełniali grzechów swoich; przyszedł bowiem na nich gniew boży aż do końca.CZUŁA MIŁOŚĆ KU TESALONICZANOM.17 My zaś bracia, oddaleni od was na krótki czas dla oczu, nie sercem, tym usilniej spieszyliśmy się z gorącym pragnieniem oglądać wasze oblicze;18 ponieważ chcieliśmy przyjść do was, mianowicie ja Paweł i raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan.19 Jakaż bowiem jest nadzieja nasza, albo wesele, albo korona chwały? Czyż nią nie jesteście wy przed Panem naszym Jezusem Chrystusem na przyjście jego?20 Wy bowiem jesteście chwałą naszą i weselem.
3POSYŁA IM TYMOTEUSZA.1 Dla tego nie mogąc dłużej się wstrzymać, postanowiliśmy zostać w Atenach sami,2 a posłaliśmy Tymoteusza brata naszego i sługę bożego w ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził i dodał otuchy w wierze waszej,3 żeby nikt nie zachwiał się w tych uciskach, bo sami wiecie, że na to jesteśmy ustanowieni.4 Gdy bowiem byliśmy u was, zapowiadaliśmy wam, że będziemy cierpieć ucisk, co się też stało i wiecie.5 Dlatego i ja, nie mogąc się dłużej wstrzymać, posłałem, abym się dowiedział o wierze waszej, by was przypadkiem kusiciel nie skusił i praca nasza nie stała się daremną.POCIESZYŁA GO ICH WIARA.6 Teraz zaś, gdy Tymoteusz od was przybył do nas i powiadomił nas o wierze i miłości waszej i że zawsze macie nas w dobrej pamięci, pragnąc nas widzieć jak i my także was:7 dlatego, bracia, doznaliśmy pociechy z was we wszelkiej naszej potrzebie i utrapieniu naszym, przez wiarę waszą,8 gdyż teraz żyjemy, skoro wy trwacie w Panu.9 Jakież bowiem dzięki możemy oddać Bo za was za wszelką radość, jaką się weselimy z powodu was przed Bogiem naszym,10 w nocy i we dnie modląc się coraz usilniej, abyśmy mogli oglądać oblicze wasze i dopełnić tego, czego brakuje wierze waszej?MODLI SIĘ O WZAJEMNĄ MIŁOŚĆ.11 Sam zaś, Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niech kieruje drogą. naszą do was.12 A was niech Pan rozmnoży i sprawi, aby miłość wasza jednego ku drugiemu obfitowała, i ku wszystkim jak i nasza ku wam:13 na utwierdzenie serc waszych bez zarzutu w świętości, przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi jego. Amen. ZACHĘTA DO CNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
4NAPOMINA DO ŚWIĘTOŚCI.1 Na koniec więc, bracia, prosimy was i błagamy w Panu Jezusie, aby jak przyjęliście od nas sposób, w jaki macie postępować i podobać się Bogu, tak żebyście też postępowali, abyście więcej obfitowali.2 Wiecie bowiem, jakie rozkazania dałem wam przez Pana Jezusa.3 Ta bowiem jest wola boża uświęcenie wasze; żebyście się powściągali od rozpusty,4 aby każdy z was umiał ciało swoje utrzymywać w świętości i poszanowaniu,5 nie w namiętności pożądliwej jak i poganie, którzy nie znają Boga;6 i żeby nikt brata swego nie podchodził, ani nie oszukiwał w sprawach; albowiem mścicielem tego wszystkiego jest Pan, jak wam przedtem mówiliśmy i oświadczali.7 Albowiem nie wezwał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia się.8 A przeto kto tym gardzi, nie gardzi człowiekiem, ale Bogiem, który także dał nam Ducha swego Świętego.DO WZAJEMNEJ MIŁOŚCI I PRACOWITOŚCI.9 O miłości zaś braterskiej nie mamy potrzeby do was pisać, bo was samych Bóg nauczył, żebyście się wzajemnie miłowali:10 Albowiem to czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. A was prosimy, bracia, żebyście więcej obfitowali11 i starali się być spokojni i żebyście się zajmowali własnymi sprawami i rękami swymi pracowali, jak wam przykazaliśmy12 i żebyście się z obcymi uczciwie obchodzili i niczyjego nic nie pożądali.O LOSIE ZMARŁYCH.13 Nie chcemy zaś, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, żebyście się nie smucili, jak i inni, co nie mają nadziei.14 Albowiem jeśli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też Bóg tych, co zasnęli w Jezusie, z nim przyprowadzi.15 Albowiem to wam oznajmiamy jako słowo Pańskie, że my, którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy na przyjście Pana, nie uprzedzimy tych, co zasnęli.16 Ponieważ sam Pan na znak i na głos Archanioła i na dźwięk trąby bożej zstąpi z nieba, i umarli, którzy są w Chrystusie, powstaną pierwsi.17 Potem my którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy, razem z nimi porwani będziemy w obłokach na spotkanie Chrystusa w przestworza i tak zawsze z Panem będziemy.18 Tak więc pocieszajcie się wzajemnie tymi słowy.
5DZIEŃ PAŃSKI NIEWIADOMY.1 Co do czasu zaś i chwili, bracia, nie potrzebujecie, żebym wam pisał.2 Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański tak przyjdzie jak złodziej w nocy.3 Gdy bowiem mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy nagle przyjdzie na nich zguba, jak bóle na brzemienną, a nie wymkną się.O PRZYGOTOWANIU NA DZIEŃ PAŃSKI.4 Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, żeby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.5 Wy wszyscy bowiem jesteście dziećmi światła i dziećmi dnia; nie nocy, ani ciemności.6 Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwymi.7 Albowiem ci, co śpią, w nocy śpią, i ci, co się upijają, w nocy są pijani.8 My zaś, którzy jesteśmy dnia, bądźmy trzeźwi, przyodziani pancerzem wiary i miłości i przyłbicą nadziei zbawienia;9 gdyż nie przeznaczył nas Bóg ku gniewowi, lecz dla zdobycia zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,10 który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy zaśniemy, społem z nim żyli.11 Dlatego pocieszajcie się wzajemnie i budujcie jeden drugiego, jak i czynicie.POSŁUSZEŃSTWO PRZEŁOŻONYM I INNE POLECENIA.12 Was zaś, bracia, prosimy, abyście uznawali tych, co pracują między wami i są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was,13 żebyście ich bardziej miłowali dla ich pracy; pokój miejcie z nimi.14 A prosimy was, bracia, karćcie niespokojnych, pocieszajcie małodusznych, przyjmujcie niemocnych, cierpliwi bądźcie dla wszystkich.15 Baczcie, żeby kto komu nie oddawał złem za złe, lecz zawsze co dobre jest, pilnie czyńcie jeden drugiemu i wszystkim.16 Zawsze się weselcie;17 bez przerwy się módlcie.18 Za wszystko dzięki czyńcie, bo taka jest wola boża w Chrystusie Jezusie względem was wszystkich.19 Ducha nie gaście.20 Proroctw nie lekceważcie.21 Wszystkiego zaś doświadczajcie; co dobre jest, zachowujcie.22 Od wszelkiego rodzaju zła się wstrzymujcie. ŻYCZENIA I POZDROWIENIA.23 Sam zaś Bóg pokoju niech was uświęci we wszystkim, aby cały wasz duch i dusza i ciało było bez zarzutu zachowane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.24 Wierny jest, który was wezwał, który też dokona.25 Bracia, módlcie się za nas.26 Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym.27 Poprzysięgam was przez Pana, aby ten list był przeczytany wszystkim świętym braciom.28 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami. Amen.