MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy do Tymoteusza

1Wstęp.1Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z rozkazu Boga Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa nadziei naszej.2 Tymoteuszowi, miłemu synowi w wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. O WALCE Z BŁĘDNOWIERCAMI.3 Jak cię prosiłem, abyś został w Efezie, gdy się udawałem do Macedonii, abyś rozkazał niektórym, żeby inaczej nie uczyli,4 ani nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które powodują raczej spory, niż przyczyniają się do dzieła bożego, które jest w wierze.5 Celem zaś przykazania jest miłość z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej.6 Niektórzy odstąpiwszy od tego, wpadli w czczą gadaninę,7 chcą być nauczycielami Zakonu, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą.8 Wiemy zaś, że dobry jest Zakon, jeśli się nim kto należycie posługuje;9 wiedząc to, że Zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, ale dla niesprawiedliwych i krnąbrnych, bezbożnych i grzesznych, zbrodniarzy i skalanych, ojcobójców i matkobójców, morderców,10 rozpustników, sodomczyków, handlarzy ludźmi, kłamców i krzywoprzysięzców i jeśli co innego sprzeciwia się zdrowej nauce,11 która jest według ewangelii błogosławionego Boga, a ta została mi powierzona.ŁASKA W NAWRÓCENIU PAWŁA.12 Dziękuję temu, który mię umocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, że uznał mnie za wiernego, przeznaczając na posługiwanie,13 mnie, który pierwej byłem bluźniercą i prześladowcą i urągającym, ale dostąpiłem miłosierdzia bożego, bo czyniłem to nieświadomie w niedowiarstwie.14 Lecz nad miarę obfitowała łaska Pana naszego z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.15 Prawdziwa to nauka i godna wszelkiego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na ten świat zbawić grzesznych, z których pierwszym jestem ja.16 Lecz miłosierdzia dostąpiłem dlatego, żeby we mnie pierwszym okazał Jezus Chrystus wszelką cierpliwość dla pouczenia tych, co mają w niego uwierzyć na życie wieczne.17 A królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.JAK NALEŻY WALCZYĆ. 18 Ten nakaz zlecam ci, synu mój Tymoteuszu, stosownie do poprzednich o tobie proroctw, abyś według nich toczył dobry bój,19 mając wiarę i dobre sumienie, co niektórzy odrzuciwszy, ulegli rozbiciu we wierze;20 do nich należy Hymeneus i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby się oduczyli bluźnić.
2ZA KOGO I DLACZEGO MODLIĆ SIĘ NALEŻY. 1 Polecam więc przede wszystkim, aby zanoszono prośby, modlitwy, błagania, dziękczynienia za wszystkich ludzi,2 za królów i za wszystkich, co są na wysokim stanowisku, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i czystości.3 Jest to bowiem rzecz dobra i przyjemna wobec Zbawiciela naszego Boga,4 który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do uznania prawdy.5 Jeden bowiem Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,6 który dał samego siebie na odkupienie za wszystkich, na świadectwo czasom swoim;7 a głosicielem tego ja zostałem postanowiony i apostołem (prawdę mówię, nie kłamię), nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie.JAK MĘŻCZYŹNI I NIEWIASTY MODLIĆ SIĘ MAJĄ.8 Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc czyste ręce, bez gniewu i sporów.9 Podobnież i niewiasty w przyzwoitym odzieniu, przystrojone skromnie i z umiarkowaniem, a nie sztucznie plecionymi włosami albo złotem, albo perłami, albo w kosztownej szacie,10 lecz jak przystoi niewiastom, wyznającym pobożność przez dobre uczynki.11 Niewiasta niech się uczy w cichości, z wszelką uległością.12 Nie pozwalam zaś niewieście nauczać, ani panować nad mężem, ale zachować się w milczeniu.13 Adam bowiem pierwszy został utworzony, potem Ewa:14 I Adam nie został zwiedziony, lecz niewiasta zwiedziona sprzeniewierzyła się.15 Zbawiona zaś będzie przez rodzenie dziatek, jeśli trwać będzie w wierze i miłości i uświęcaniu się ze skromnością.
3PRZYMIOTY BISKUPÓW.

RU Brytjka King J. 3PRZYMIOTY BISKUPÓW.1 cf. Tłum. Толк. Niezawodna to prawda: Jeśli kto pragnie biskupstwa, pragnie dobrej sprawy.Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает. (За?_сп7г.) Вёрно сл0во: ѓще кто2 є3пjскопства х0щетъ, добрA дёла желaетъ. 3,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστος pistos
A-NSM
πιστόςpistosfaithfula true
ο o
T-NSM
hothe/this/whoThis
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordsaying
ει ei
COND
εἰeiif, If
τις tis
X-NSM
τιςtisonea man
επισκοπης episkopēs
N-GSF
ἐπισκοπήepiskopēoversightthe office of a bishop
ορεγεται oregetai
V-PMI-3S G5731
ὀρέγωoregōto aspiredesire
καλου kalou
A-GSN
καλόςkalosgooda good
εργου ergou
N-GSN
ἔργονergonworkwork
επιθυμει epithumei
V-PAI-3S G5719
ἐπιθυμέωepithumeōto long for, he desireth
 
2 cf. Tłum. Толк. Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, roztropny, roważny, wstydliwy, gościnny, do nauczania zdatny;Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, Подобaетъ u5бо є3пjскопу бhти непор0чну, є3ди1ныz жены2 мyжу, трeзвену, цэломyдру, (благоговёйну,) чeстну, страннолюби1ву, ўчи1тельну, 3,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδει dei
V-PAI-3S G5719
δεῖdeibe necessarymust
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenthen
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoA bishop
επισκοπον episkopon
N-ASM
ἐπίσκοποςepiskoposoverseerA bishop
ανεπιλημπτον anepilēmpton
A-ASM
ἀνεπίληπτοςanepilēptosirreproachableblameless
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito bebe
μιας mias
A-GSF
εἷςheisoneof one
γυναικος gunaikos
N-GSF
γυνήgunēwomanwife
ανδρα andra
N-ASM
ἀνήρanērman, the husband
νηφαλιον nēfalion
A-ASM
νηφαλέοςnēfaleossober, vigilant
σωφρονα sōfrona
A-ASM
σώφρωνsōfrōnself-controlled, sober
κοσμιον kosmion
A-ASM
κόσμιοςkosmiosrespectable, of good behaviour
φιλοξενον filoxenon
A-ASM
φιλόξενοςfiloxenoshospitable, given to hospitality
διδακτικον didaktikon
A-ASM
διδακτικόςdidaktikosable to teach, apt to teach
 
3 cf. Tłum. Толк. nie winopilca, nie gwałtownik, ale skromny; nie swarliwy, nie chciwy,не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, не піsницэ, не бjйцэ, не сварли1ву, не мшелои1мцу, но кр0тку, (не зави1стливу,) не сребролю1бцу, 3,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotNot
παροινον paroinon
A-ASM
πάροινοςparoinosdrunkengiven to wine
μη
PRT-N
μήnot, no
πληκτην plēktēn
N-ASM
πλήκτηςplēktēsbullystriker
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
επιεικη epieikē
A-ASM
ἐπιεικήςepieikēsgentlepatient
αμαχον amachon
A-ASM
ἄμαχοςamachospeacable, not a brawler
αφιλαργυρον afilarguron
A-ASM
ἀφιλάργυροςafilargurosnot greedy, not covetous
 
4 cf. Tłum. Толк. lecz domem swym dobrze zarządzający, trzymający swe dzieci w uległości, z wszelką czystością.хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; св0й д0мъ д0брэ прaвzщу, ч†да и3мyщу въ послушaніи со всsкою чистот0ю: 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτου tou
T-GSM
hothe/this/who 
ιδιου idiou
A-GSM
ἴδιοςidiosone's own/privatehis own
οικου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshousehouse
καλως kalōs
ADV
καλῶςkalōswellwell
προισταμενον proistamenon
V-PMP-ASM G5734
προΐστημιproistēmito set beforeOne that ruleth
τεκνα tekna
N-APN
τέκνονteknonchildhis children
εχοντα echonta
V-PAP-ASM G5723
ἔχωechōto have/be, having
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υποταγη upotagē
N-DSF
ὑποταγήhupotagēsubmissionsubjection
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
πασης pasēs
A-GSF
πᾶςpasallall
σεμνοτητος semnotētos
N-GSF
σεμνότηςsemnotēsdignitygravity
 
5 cf. Tłum. Толк. Jeśli zaś kto nie umie własnym domem rządzić, jakże będzie miał pieczę o kościele bożym?ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией? ѓще же кто2 своегw2 д0му не ўмёетъ прaвити, кaкw њ цRкви б9іей прилэжaти возм0жетъ; 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenFor
τις tis
X-NSM
τιςtisonea man
του tou
T-GSM
hothe/this/who(
ιδιου idiou
A-GSM
ἴδιοςidiosone's own/privatehis own
οικου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshousehouse
προστηναι prostēnai
V-2AAN G5629
προΐστημιproistēmito set beforeto rule
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
οιδεν oiden
V-RAI-3S G5758
εἴδωeidōto knowknow
πως pōs
ADV-I
πωςpōshow, how
εκκλησιας ekklēsias
N-GSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblyof the church
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
επιμελησεται epimelēsetai
V-FDI-3S G5695
ἐπιμελέομαιepimeleomaito careshall he take care
 
6 cf. Tłum. Толк. Nie nowonawrócony, aby wzbiwszy się w pychę, nie wpadł w sąd diabelski.Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом. не новокрещeнну, да не разгордёвсz въ сyдъ впадeтъ діaволь. 3,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotNot
νεοφυτον neofuton
A-ASM
νεόφυτοςneofutosnew converta novice
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to 
μη
PRT-N
μήnot, lest
τυφωθεις tufōtheis
V-APP-NSM G5685
τυφόωtufoōbe conceitedbeing lifted up with pride
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
κριμα krima
N-ASN
κρίμαkrimajudgmentthe condemnation
εμπεση empesē
V-2AAS-3S G5632
ἐμπίπτωempiptōto fall intohe fall
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
διαβολου diabolou
A-GSM
διάβολοςdiabolosdevilish/the Devilof the devil
 
7 cf. Tłum. Толк. Lecz ma mieć i dobre świadectwo od tych, co są zewnątrz, aby nie wpadł w urąganie i sidło diabelskie.Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть диавольскую. Подобaетъ же є3мY и3 свидётельство добро2 и3мёти t внёшнихъ, да не въ поношeніе впадeтъ и3 въ сёть непріsзнену. 3,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδει dei
V-PAI-3S G5719
δεῖdeibe necessarymust
δε de
CONJ
δέdethenMoreover
και kai
CONJ
καίkaiand 
μαρτυριαν marturian
N-ASF
μαρτυρίαmarturiatestimonyreport
καλην kalēn
A-ASF
καλόςkalosgooda good
εχειν echein
V-PAN G5721
ἔχωechōto have/behave
απο apo
PREP
ἀπόapofromof
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
εξωθεν exōthen
ADV
ἔξωθενexōthenoutsidethem which are without
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to 
μη
PRT-N
μήnot; lest
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
ονειδισμον oneidismon
N-ASM
ὀνειδισμόςoneidismosreproachreproach
εμπεση empesē
V-2AAS-3S G5632
ἐμπίπτωempiptōto fall intohe fall
και kai
CONJ
καίkaiandand
παγιδα pagida
N-ASF
παγίςpagistrapthe snare
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
διαβολου diabolou
A-GSM
διάβολοςdiabolosdevilish/the Devilof the devil
 
JAKIMI MAJĄ BYĆ DIAKONI.8 cf. Tłum. Толк. Diakoni podobnież czyści, nie dwoistego języka, nie oddani zbytniemu piciu wina, nie szukający brzydkiego zysku;Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, Діaконwмъ тaкожде чи6стымъ, не двоzзы6чнымъ, не вінY мн0гу внимaющымъ, не скверностzжaтєльнымъ, 3,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιακονους diakonous
N-APM
διάκονοςdiakonosservantthe deacons
ωσαυτως ōsautōs
ADV
ὡσαύτωςhōsautōslikewiseLikewise
σεμνους semnous
A-APM
σεμνόςsemnosnoblegrave
μη
PRT-N
μήnot, not
διλογους dilogous
A-APM
δίλογοςdilogosinsinceredoubletongued
μη
PRT-N
μήnot, not
οινω oinō
N-DSM
οἶνοςoinoswinewine
πολλω pollō
A-DSM
πολύςpolusmuchmuch
προσεχοντας prosechontas
V-PAP-APM G5723
προσέχωprosechōto watch outgiven to
μη
PRT-N
μήnot, not
αισχροκερδεις aischrokerdeis
A-APM
αἰσχροκερδήςaischrokerdēsgreedygreedy of filthy lucre
 
9 cf. Tłum. Толк. zachowujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu.хранящие таинство веры в чистой совести. и3мyщымъ тaинство вёры въ чи1стэй с0вэсти. 3,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεχοντας echontas
V-PAP-APM G5723
ἔχωechōto have/beHolding
το to
T-ASN
hothe/this/whothe mystery
μυστηριον mustērion
N-ASN
μυστήριονmustērionmysterythe mystery
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the faith
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustof the faith
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καθαρα kathara
A-DSF
καθαρόςkatharoscleana pure
συνειδησει suneidēsei
N-DSF
συνείδησιςsuneidēsisconscienceconscience
 
10 cf. Tłum. Толк. A oni też niech pierwej będą wypróbowani i tak niech służą, jeśli nie mają żadnej winy.И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. И# сjи ќбw да и3скушaютсz прeжде, пот0мъ же да слyжатъ, непор0чни сyще. 3,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandalso
ουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
δε de
CONJ
δέdethenAnd
δοκιμαζεσθωσαν dokimazesthōsan
V-PPM-3P G5744
δοκιμάζωdokimazōto testlet
πρωτον prōton
ADV-S
πρῶτονprōtonfirstfirst
ειτα eita
ADV
εἶταeitathen; then
διακονειτωσαν diakoneitōsan
V-PAM-3P G5720
διακονέωdiakoneōto servelet them use the office of a deacon
ανεγκλητοι anenklētoi
A-NPM
ἀνέγκλητοςanenklētosirreproachableblameless
οντες ontes
V-PAP-NPM G5723
εἰμίeimito be, being
 
11 cf. Tłum. Толк. Niewiasty podobnie wstydliwe, nie obmawiające, trzeźwe, wierne we wszystkim.Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Женaмъ тaкожде чи6стымъ, не клевети6вымъ, (не навaдницамъ,) трeзвєннымъ, вBрнымъ во всeмъ. 3,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVγυναικας gunaikas
N-APF
γυνήgunēwomanwives
ωσαυτως ōsautōs
ADV
ὡσαύτωςhōsautōslikewiseEven so
σεμνας semnas
A-APF
σεμνόςsemnosnoblegrave
μη
PRT-N
μήnot, not
διαβολους diabolous
A-APF
διάβολοςdiabolosdevilish/the Devilslanderers
νηφαλιους nēfalious
A-APM
νηφαλέοςnēfaleossober, sober
πιστας pistas
A-APF
πιστόςpistosfaithful, faithful
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πασιν pasin
A-DPN
πᾶςpasallall things
 
12 cf. Tłum. Толк. Diakoni niech będą jednożeńcami, co dobrze rządzą swoimi dziećmi i swoim domem.Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Діaкони да бывaютъ є3ди1ныz жены2 мyжіе, ч†да д0брэ прaвzще и3 сво‰ д0мы: 3,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιακονοι diakonoi
N-NPM
διάκονοςdiakonosservantthe deacons
εστωσαν estōsan
V-PAM-3P G5720
εἰμίeimito be[to be]
μιας mias
A-GSF
εἷςheisoneof one
γυναικος gunaikos
N-GSF
γυνήgunēwomanwife
ανδρες andres
N-NPM
ἀνήρanērmanthe husbands
τεκνων teknōn
N-GPN
τέκνονteknonchildtheir children
καλως kalōs
ADV
καλῶςkalōswellwell
προισταμενοι proistamenoi
V-PMP-NPM G5734
προΐστημιproistēmito set before, ruling
και kai
CONJ
καίkaiandand
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ιδιων idiōn
A-GPM
ἴδιοςidiosone's own/privatetheir own
οικων oikōn
N-GPM
οἶκοςoikoshousehouses
 
13 cf. Tłum. Толк. Ci bowiem, co dobrze posługę pełnią, dobry stopień sobie zdobędą i wielką ufność w wierze, którą mamy w Chrystusie Jezusie.Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. и4бо служи1вшіи д0брэ степeнь себЁ д0бръ снискaютъ и3 мн0гое дерзновeніе въ вёрэ, ћже њ хrтЁ ї}сэ. 3,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/who 
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
καλως kalōs
ADV
καλῶςkalōswellwell
διακονησαντες diakonēsantes
V-AAP-NPM G5660
διακονέωdiakoneōto servethey that have used the office of a deacon
βαθμον bathmon
N-ASM
βαθμόςbathmosstandingdegree
εαυτοις eautois
F-3DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfto themselves
καλον kalon
A-ASM
καλόςkalosgooda good
περιποιουνται peripoiountai
V-PMI-3P G5731
περιποιέωperipoieōto gainpurchase
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πολλην pollēn
A-ASF
πολύςpolusmuchgreat
παρρησιαν parrēsian
N-ASF
παρρησίαparrēsiaboldnessboldness
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustthe faith
τη
T-DSF
hothe/this/whowhich is
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 

KOŚCIÓŁ KOLUMNĄ PRAWDY.14 Piszę ci to, spodziewając się, że wkrótce do ciebie przybędę;15 a jeśli się opóźnię, żebyś wiedział, jak się masz sprawować w domu bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i utwierdzeniem prawdy. 16 I jawnie wielka jest tajemnica pobożności; która objawiła się w ciele, usprawiedliwiona jest w duchu, ukazała się aniołom, opowiedziana jest poganom, znalazła wiarę na świecie, wzięta jest do chwały.
4JAK SPRZECIWIAĆ SIĘ NAUCZYCIELOM FAŁSZU.1 Duch zaś jawnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, przystaną do duchów uwodzicieli i do nauk czartowskich,2 w obłudzie mówiących kłamstwo i mających napiętnowane sumienie swoje,3 zakazujących wstępować w małżeństwo, wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je wierni i ci, co prawdę poznali, z dziękczynieniem pożywali.4 Gdyż wszelkie stworzenie boże dobre jest, a niczego nie należy odrzucać, co się przyjmuje z dziękczynieniem,5 poświęca się bowiem przez słowo boże i modlitwę.CZEGO UNIKAĆ, A CO CZYNIĆ.6 To przedkładając braciom, dobrym będziesz sługą Chrystusa Jezusa, wykarmiony słowami wiary i dobrej nauki, którą osiągnąłeś.7 Niedorzecznych zaś i babskich baśni strzeż się, a ćwicz się w pobożności.8 Cielesne bowiem ćwiczenie na mało się przyda, lecz pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, bo ma obietnicę życia teraźniejszego i przyszłego.9 Pewna to nauka i godna wszelkiego uznania.10 Dlatego bowiem pracujemy i złorzeczą nam, że nadzieję pokładamy w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, najbardziej wiernych.11 To przykazuj i nauczaj.JAK ZACHOWAĆ PASTERSKĄ POWAGĘ. 12 Niech nikt nie gardzi młodością twoją; ale bądź przykładem dla wiernych w mowie, w obcowaniu, w miłości, w wierze, w czystości.13 Dopóki nie przybędę, pilnuj czytania, napominania i nauki. 14 Nie zaniedbuj łaski, która jest w tobie, którą ci dano przez prorokowanie, z włożeniem rąk kapłańskich.15 O tym rozmyślaj, tego się trzymaj, aby twój postęp był wszystkim widoczny.16 Pilnuj samego siebie i nauki; trwaj w tym. Albowiem to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, co cię słuchają.
5JAK POSTĘPOWAĆ Z WDOWAMI.1 Starszego nie łaj, ale proś jak ojca; młodych jak braci;2 starsze niewiasty jak matki; młode jak siostry z wszelaką czystością.3 Czcij wdowy, które są prawdziwie wdowami.4 Lecz jeśli która wdowa ma dzieci albo wnuki, niech się najpierw nauczy domem swoim rządzić i odwzajemniać się rodzicom; albowiem to jest przyjemne przed Bogiem.5 Lecz która prawdziwie jest wdową i opuszczoną, niech ma nadzieję w Bogu i niech trwa na prośbach i na modlitwach w nocy i we dnie.6 Gdyż ta, co rozkoszom się oddaje, choć żyje, jest umarła.7 I to przykazuj, żeby były bez nagany.8 Jeśli zaś kto nie ma pieczy o swoich, a zwłaszcza o domowników, zaparł się wiary i gorszy jest niż niewierny.9 Wdowę należy obierać nie młodszą niż sześćdziesięciu lat, która była żoną jednego męża,10 a ma świadectwo dobrych uczynków; że dzieci wychowała, że w gościnę przyjmowała, że umywała nogi świętych, że dopomagała cierpiącym ucisk, że się przykładała do każdego dobrego uczynku.11 Lecz młodszych wdów się wystrzegaj, bo gdy się oddały rozkoszy, żyjąc w Chrystusie, chcą iść za mąż,12 ściągając na siebie potępienie, że pierwszą wiarę złamały.13 Przy tym zaś i próżnując przyzwyczajają się chodzić po domach -nie tylko próżnujące, ale też gadatliwe i ciekawe mówią, czego nie trzeba.14 Chcę więc, aby młodsze wychodziły za mąż, dzieci rodziły, gospodyniami były, przeciwnikowi nie dawały żadnej sposobności do złorzeczenia.15 Już bowiem niektóre obróciły się za szatanem.16 Jeśli kto z wiernych ma wdowy, niechże je zaopatruje, a niech kościół nie będzie obciążony, aby wystarczyło dla tych, co są prawdziwie wdowami.JAK POSTĘPOWAĆ Z KAPŁANAMI.17 Kapłani, którzy dobrze rządzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, zwłaszcza którzy pracują w słowie i nauce.18 Mówi bowiem Pismo: “Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu” i: “Godzien jest robotnik zapłaty swojej.” 19 Przeciwko kapłanowi nie przyjmuj skargi, chyba na słowo dwóch albo trzech świadków.20 Grzeszących upominaj wobec wszystkich, aby i inni się bali.21 Zaklinam cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i aniołami wybranymi, abyś tego strzegł bez uprzedzenia, niczego nie czyniąc z przychylności dla jednej strony.22 Rąk na nikogo prędko nie wkładaj i nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów. Samego siebie czystym zachowaj.23 Wody jeszcze nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na swój żołądek i twe częste choroby.24 Grzechy niektórych ludzi są jawne, wyprzedzające sąd; za niektórymi zaś w ślad idą.25 Podobnie i dobre uczynki są jawne, a te, co są inne, nie mogą być ukryte.
6JAK NIEWOLNICY MAJĄ POSTĘPOWAĆ.1 Wszyscy, co są pod jarzmem jako niewolnicy, niech uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci, aby imię Pańskie i nauka nie były bluźnione.2 Ci zaś, co mają panów wiernych, niech nimi nie gardzą, ponieważ są braćmi, ale tym więcej niech służą, ponieważ są wierni i umiłowani, którzy są uczestnikami dobrodziejstwa. Tego nauczaj i napominaj.PRZESTROGA PRZED CHCIWOŚCIĄ.3 Jeśli kto inaczej uczy, a nie trzyma się zdrowych mów Pana naszego Jezusa Chrystusa i tej nauki, która zgadza się z pobożnością,4 jest pyszny, nic nie umie, ale choruje na spory i walki o słowa, z czego powstają zazdrości, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia,5 starcia ludzi na umyśle skażonych i wyzutych z prawdy, uważających pobożność za źródło zysku.6 Jest zaś wielkim zyskiem pobożność, przestająca na swoim.7 Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; bez wątpienia, że też nic zabrać nie możemy.8 Ale mając żywność i czym się przyodziać, z tego bądźmy zadowoleni.9 Ci bowiem, co chcą stać się bogatymi, wpadają w pokusę i w sidło diabelskie i w wiele pragnień niepożytecznych i szkodliwych, które pogrążają ludzi w zatracenie i zgubę.10 Albowiem korzeniem wszelkiego złego jest chciwość, niektórzy oddając się jej, odpadli od wiary, i uwikłali się w wiele boleści.NAPOMNIENIA PASTERSKIE.11 Ty zaś, człowiecze boży; chroń się tego, lecz ubiegaj się o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność.12 Staczaj dobry bój wiary; zdobywaj życie wieczne, do którego jesteś wezwany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.13 Nakazuję ci wobec Boga, który wszystko ożywia i wobec Chrystusa Jezusa, który pod Poncjuszem Piłatem złożył świadectwo, dobre wyznanie:14 abyś zachował przykazanie bez skazy, nienaganne aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa,15 którego w swoim czasie ukaże błogosławiony i sam możny, Król królów i Pan panujących,16 który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej; którego żaden z ludzi nie widział, ale i widzieć nie może, któremu cześć i panowanie wieczne. Amen.UWAGI DLA BOGATYCH.17 Bogatym tego świata rozkazuj, aby się nie pysznili, ani nie pokładali nadziei w niepewnych bogactwach, ale w Bogu żywym (który użycza nam wszystkiego obficie do używania),18 żeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, łatwo dawali, użyczali,19 żeby sobie skarbili dobrą podstawę na przyszłość, aby dostąpili prawdziwego życia.20 O Tymoteuszu, strzeż powierzonego skarbu, unikaj światowych nowości słów i sprzeciwów rzekomej wiedzy;21 niektórzy wyznając ją, odpadli od wiary. Łaska z tobą. Amen.