MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy do Tymoteusza

1Wstęp.1Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z rozkazu Boga Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa nadziei naszej.2 Tymoteuszowi, miłemu synowi w wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. O WALCE Z BŁĘDNOWIERCAMI.3 Jak cię prosiłem, abyś został w Efezie, gdy się udawałem do Macedonii, abyś rozkazał niektórym, żeby inaczej nie uczyli,4 ani nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które powodują raczej spory, niż przyczyniają się do dzieła bożego, które jest w wierze.5 Celem zaś przykazania jest miłość z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej.6 Niektórzy odstąpiwszy od tego, wpadli w czczą gadaninę,7 chcą być nauczycielami Zakonu, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą.8 Wiemy zaś, że dobry jest Zakon, jeśli się nim kto należycie posługuje;9 wiedząc to, że Zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, ale dla niesprawiedliwych i krnąbrnych, bezbożnych i grzesznych, zbrodniarzy i skalanych, ojcobójców i matkobójców, morderców,10 rozpustników, sodomczyków, handlarzy ludźmi, kłamców i krzywoprzysięzców i jeśli co innego sprzeciwia się zdrowej nauce,11 która jest według ewangelii błogosławionego Boga, a ta została mi powierzona.ŁASKA W NAWRÓCENIU PAWŁA.12 Dziękuję temu, który mię umocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, że uznał mnie za wiernego, przeznaczając na posługiwanie,13 mnie, który pierwej byłem bluźniercą i prześladowcą i urągającym, ale dostąpiłem miłosierdzia bożego, bo czyniłem to nieświadomie w niedowiarstwie.14 Lecz nad miarę obfitowała łaska Pana naszego z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.15 Prawdziwa to nauka i godna wszelkiego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na ten świat zbawić grzesznych, z których pierwszym jestem ja.16 Lecz miłosierdzia dostąpiłem dlatego, żeby we mnie pierwszym okazał Jezus Chrystus wszelką cierpliwość dla pouczenia tych, co mają w niego uwierzyć na życie wieczne.17 A królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.JAK NALEŻY WALCZYĆ. 18 Ten nakaz zlecam ci, synu mój Tymoteuszu, stosownie do poprzednich o tobie proroctw, abyś według nich toczył dobry bój,19 mając wiarę i dobre sumienie, co niektórzy odrzuciwszy, ulegli rozbiciu we wierze;20 do nich należy Hymeneus i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby się oduczyli bluźnić.
2ZA KOGO I DLACZEGO MODLIĆ SIĘ NALEŻY. 1 Polecam więc przede wszystkim, aby zanoszono prośby, modlitwy, błagania, dziękczynienia za wszystkich ludzi,2 za królów i za wszystkich, co są na wysokim stanowisku, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i czystości.3 Jest to bowiem rzecz dobra i przyjemna wobec Zbawiciela naszego Boga,4 który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do uznania prawdy.5 Jeden bowiem Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,6 który dał samego siebie na odkupienie za wszystkich, na świadectwo czasom swoim;7 a głosicielem tego ja zostałem postanowiony i apostołem (prawdę mówię, nie kłamię), nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie.JAK MĘŻCZYŹNI I NIEWIASTY MODLIĆ SIĘ MAJĄ.8 Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc czyste ręce, bez gniewu i sporów.9 Podobnież i niewiasty w przyzwoitym odzieniu, przystrojone skromnie i z umiarkowaniem, a nie sztucznie plecionymi włosami albo złotem, albo perłami, albo w kosztownej szacie,10 lecz jak przystoi niewiastom, wyznającym pobożność przez dobre uczynki.11 Niewiasta niech się uczy w cichości, z wszelką uległością.12 Nie pozwalam zaś niewieście nauczać, ani panować nad mężem, ale zachować się w milczeniu.13 Adam bowiem pierwszy został utworzony, potem Ewa:14 I Adam nie został zwiedziony, lecz niewiasta zwiedziona sprzeniewierzyła się.15 Zbawiona zaś będzie przez rodzenie dziatek, jeśli trwać będzie w wierze i miłości i uświęcaniu się ze skromnością.
3PRZYMIOTY BISKUPÓW.1 Niezawodna to prawda: Jeśli kto pragnie biskupstwa, pragnie dobrej sprawy.2 Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, roztropny, roważny, wstydliwy, gościnny, do nauczania zdatny;3 nie winopilca, nie gwałtownik, ale skromny; nie swarliwy, nie chciwy,4 lecz domem swym dobrze zarządzający, trzymający swe dzieci w uległości, z wszelką czystością.5 Jeśli zaś kto nie umie własnym domem rządzić, jakże będzie miał pieczę o kościele bożym?6 Nie nowonawrócony, aby wzbiwszy się w pychę, nie wpadł w sąd diabelski.7 Lecz ma mieć i dobre świadectwo od tych, co są zewnątrz, aby nie wpadł w urąganie i sidło diabelskie.JAKIMI MAJĄ BYĆ DIAKONI.8 Diakoni podobnież czyści, nie dwoistego języka, nie oddani zbytniemu piciu wina, nie szukający brzydkiego zysku;9 zachowujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu.10 A oni też niech pierwej będą wypróbowani i tak niech służą, jeśli nie mają żadnej winy.11 Niewiasty podobnie wstydliwe, nie obmawiające, trzeźwe, wierne we wszystkim.12 Diakoni niech będą jednożeńcami, co dobrze rządzą swoimi dziećmi i swoim domem.13 Ci bowiem, co dobrze posługę pełnią, dobry stopień sobie zdobędą i wielką ufność w wierze, którą mamy w Chrystusie Jezusie.KOŚCIÓŁ KOLUMNĄ PRAWDY.14 Piszę ci to, spodziewając się, że wkrótce do ciebie przybędę;15 a jeśli się opóźnię, żebyś wiedział, jak się masz sprawować w domu bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i utwierdzeniem prawdy. 16 I jawnie wielka jest tajemnica pobożności; która objawiła się w ciele, usprawiedliwiona jest w duchu, ukazała się aniołom, opowiedziana jest poganom, znalazła wiarę na świecie, wzięta jest do chwały.
4JAK SPRZECIWIAĆ SIĘ NAUCZYCIELOM FAŁSZU.1 Duch zaś jawnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, przystaną do duchów uwodzicieli i do nauk czartowskich,2 w obłudzie mówiących kłamstwo i mających napiętnowane sumienie swoje,3 zakazujących wstępować w małżeństwo, wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je wierni i ci, co prawdę poznali, z dziękczynieniem pożywali.4 Gdyż wszelkie stworzenie boże dobre jest, a niczego nie należy odrzucać, co się przyjmuje z dziękczynieniem,5 poświęca się bowiem przez słowo boże i modlitwę.CZEGO UNIKAĆ, A CO CZYNIĆ.6 To przedkładając braciom, dobrym będziesz sługą Chrystusa Jezusa, wykarmiony słowami wiary i dobrej nauki, którą osiągnąłeś.7 Niedorzecznych zaś i babskich baśni strzeż się, a ćwicz się w pobożności.8 Cielesne bowiem ćwiczenie na mało się przyda, lecz pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, bo ma obietnicę życia teraźniejszego i przyszłego.

RU Brytjka King J. 49 cf. Tłum. Толк. Pewna to nauka i godna wszelkiego uznania.Слово сие верно и всякого принятия достойно. (За?.) Вёрно сл0во и3 всsкагw пріsтіz дост0йно. 4,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστος pistos
A-NSM
πιστόςpistosfaithfula faithful
ο o
T-NSM
hothe/this/whoThis
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordsaying
και kai
CONJ
καίkaiandand
πασης pasēs
A-GSF
πᾶςpasallof all
αποδοχης apodochēs
N-GSF
ἀποδοχήapodochēacceptanceacceptation
αξιος axios
A-NSM
ἄξιοςaxiosworthyworthy
 
10 cf. Tłum. Толк. Dlatego bowiem pracujemy i złorzeczą nam, że nadzieję pokładamy w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, najbardziej wiernych.Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. На сіe бо и3 труждaемсz и3 поношaеми є3смы2, ћкw ўповaхомъ на бGа жи1ва, и4же є4сть сп7си1тель всBмъ человёкwмъ, пaче же вBрнымъ. 4,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεις eis
PREP
εἰςeistoward 
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
κοπιωμεν kopiōmen
V-PAI-1P G5719
κοπιάωkopiaōto laborwe
και kai
CONJ
καίkaiandboth
αγωνιζομεθα agōnizometha
V-PNI-1P G5736
ἀγωνίζομαιagōnizomaito struggle[to struggle]
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
ηλπικαμεν ēlpikamen
V-RAI-1P G5758
ἐλπίζωelpizōto hope/expectwe trust
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
ζωντι zōnti
V-PAP-DSM G5723
ζάωzaōto livethe living
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, who
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
σωτηρ sōtēr
N-NSM
σωτήρsōtērsaviorthe Saviour
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallof all
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
μαλιστα malista
ADV-S
μάλισταmalistaespecially, specially
πιστων pistōn
A-GPM
πιστόςpistosfaithfulof those that believe
 
11 cf. Tłum. Толк. To przykazuj i nauczaj.Проповедуй сие и учи. Завэщавaй сі‰ и3 ўчи2. 4,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαραγγελλε parangelle
V-PAM-2S G5720
παραγγέλλωparangellōto ordercommand
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
και kai
CONJ
καίkaiandand
διδασκε didaske
V-PAM-2S G5720
διδάσκωdidaskōto teachteach
 
JAK ZACHOWAĆ PASTERSKĄ POWAGĘ. 12 cf. Tłum. Толк. Niech nikt nie gardzi młodością twoją; ale bądź przykładem dla wiernych w mowie, w obcowaniu, w miłości, w wierze, w czystości.Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Никт0же њ ю4ности твоeй да неради1тъ: но w4бразъ бyди вBрнымъ сл0вомъ, житіeмъ, люб0вію, дyхомъ, вёрою, чтcот0ю. 4,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμηδεις mēdeis
A-NSM-N
μηδείςmēdeisnothingno man
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
νεοτητος neotētos
N-GSF
νεότηςneotēsyouthyouth
καταφρονειτω katafroneitō
V-PAM-3S G5720
καταφρονέωkatafroneōto despiseLet
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
τυπος tupos
N-NSM
τύποςtuposmark/examplean example
γινου ginou
V-PNM-2S G5737
γίνομαιginomaito bebe thou
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoyouth
πιστων pistōn
A-GPM
πιστόςpistosfaithfulof the believers
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
λογω logō
N-DSM
λόγοςlogoswordword
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
αναστροφη anastrofē
N-DSF
ἀναστροφήanastrofēbehaviourconversation
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
αγαπη agapē
N-DSF
ἀγάπηagapēlovecharity
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
πιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
αγνεια agneia
N-DSF
ἁγνείαhagneiapuritypurity
 
13 cf. Tłum. Толк. Dopóki nie przybędę, pilnuj czytania, napominania i nauki. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Д0ндеже пріидY, внемли2 чтeнію, ўтэшeнію, ўчeнію. 4,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεως eōs
ADV
ἕωςheōsuntilTill
ερχομαι erchomai
V-PNI-1S G5736
ἔρχομαιerchomaito come/goI come
προσεχε proseche
V-PAM-2S G5720
προσέχωprosechōto watch out, give attendance
τη
T-DSF
hothe/this/whoto reading
αναγνωσει anagnōsei
N-DSF
ἀνάγνωσιςanagnōsisreadingto reading
τη
T-DSF
hothe/this/who, to exhortation
παρακλησει paraklēsei
N-DSF
παράκλησιςparaklēsisencouragement, to exhortation
τη
T-DSF
hothe/this/who, to doctrine
διδασκαλια didaskalia
N-DSF
διδασκαλίαdidaskaliateaching, to doctrine
 
14 cf. Tłum. Толк. Nie zaniedbuj łaski, która jest w tobie, którą ci dano przez prorokowanie, z włożeniem rąk kapłańskich.Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Не неради2 њ своeмъ даровaніи живyщемъ въ тебЁ, є4же дано2 тебЁ бhсть прbр0чествомъ съ возложeніемъ рyкъ свzщeнничества. 4,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotnot
αμελει amelei
V-PAM-2S G5720
ἀμελέωameleōto neglectNeglect
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongthat is in
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthee
χαρισματος charismatos
N-GSN
χάρισμαcharismagiftthe gift
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
εδοθη edothē
V-API-3S G5681
δίδωμιdidōmito givewas given
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthee
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
προφητειας profēteias
N-GSF
προφητείαprofēteiaprophecyprophecy
μετα meta
PREP
μετάmetawith/after, with
επιθεσεως epitheseōs
N-GSF
ἐπίθεσιςepithesislaying onthe laying on
των tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the hands
χειρων cheirōn
N-GPF
χείρcheirhandof the hands
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the presbytery
πρεσβυτεριου presbuteriou
N-GSN
πρεσβυτέριονpresbuterioncouncil of eldersof the presbytery
 
15 cf. Tłum. Толк. O tym rozmyślaj, tego się trzymaj, aby twój postęp był wszystkim widoczny.О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Въ си1хъ поучaйсz, въ си1хъ пребывaй, (въ си1хъ разумэвaй,) да преспёzніе твоE kвлeно бyдетъ во всёхъ. 4,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
μελετα meleta
V-PAM-2S G5720
μελετάωmeletaōto meditate/plotMeditate upon
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongto
τουτοις toutois
D-DPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ισθι isthi
V-PAM-2S G5720
εἰμίeimito be; give thyself wholly
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to; that
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
η ē
T-NSF
hothe/this/whoprofiting
προκοπη prokopē
N-NSF
προκοπήprokopēprogressprofiting
φανερα fanera
A-NSF
φανερόςfanerosmanifestappear
η ē
V-PAS-3S G5725
εἰμίeimito bemay
πασιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallall
 

16 Pilnuj samego siebie i nauki; trwaj w tym. Albowiem to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, co cię słuchają.
5JAK POSTĘPOWAĆ Z WDOWAMI.1 Starszego nie łaj, ale proś jak ojca; młodych jak braci;2 starsze niewiasty jak matki; młode jak siostry z wszelaką czystością.3 Czcij wdowy, które są prawdziwie wdowami.4 Lecz jeśli która wdowa ma dzieci albo wnuki, niech się najpierw nauczy domem swoim rządzić i odwzajemniać się rodzicom; albowiem to jest przyjemne przed Bogiem.5 Lecz która prawdziwie jest wdową i opuszczoną, niech ma nadzieję w Bogu i niech trwa na prośbach i na modlitwach w nocy i we dnie.6 Gdyż ta, co rozkoszom się oddaje, choć żyje, jest umarła.7 I to przykazuj, żeby były bez nagany.8 Jeśli zaś kto nie ma pieczy o swoich, a zwłaszcza o domowników, zaparł się wiary i gorszy jest niż niewierny.9 Wdowę należy obierać nie młodszą niż sześćdziesięciu lat, która była żoną jednego męża,10 a ma świadectwo dobrych uczynków; że dzieci wychowała, że w gościnę przyjmowała, że umywała nogi świętych, że dopomagała cierpiącym ucisk, że się przykładała do każdego dobrego uczynku.11 Lecz młodszych wdów się wystrzegaj, bo gdy się oddały rozkoszy, żyjąc w Chrystusie, chcą iść za mąż,12 ściągając na siebie potępienie, że pierwszą wiarę złamały.13 Przy tym zaś i próżnując przyzwyczajają się chodzić po domach -nie tylko próżnujące, ale też gadatliwe i ciekawe mówią, czego nie trzeba.14 Chcę więc, aby młodsze wychodziły za mąż, dzieci rodziły, gospodyniami były, przeciwnikowi nie dawały żadnej sposobności do złorzeczenia.15 Już bowiem niektóre obróciły się za szatanem.16 Jeśli kto z wiernych ma wdowy, niechże je zaopatruje, a niech kościół nie będzie obciążony, aby wystarczyło dla tych, co są prawdziwie wdowami.JAK POSTĘPOWAĆ Z KAPŁANAMI.17 Kapłani, którzy dobrze rządzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, zwłaszcza którzy pracują w słowie i nauce.18 Mówi bowiem Pismo: “Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu” i: “Godzien jest robotnik zapłaty swojej.” 19 Przeciwko kapłanowi nie przyjmuj skargi, chyba na słowo dwóch albo trzech świadków.20 Grzeszących upominaj wobec wszystkich, aby i inni się bali.21 Zaklinam cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i aniołami wybranymi, abyś tego strzegł bez uprzedzenia, niczego nie czyniąc z przychylności dla jednej strony.22 Rąk na nikogo prędko nie wkładaj i nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów. Samego siebie czystym zachowaj.23 Wody jeszcze nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na swój żołądek i twe częste choroby.24 Grzechy niektórych ludzi są jawne, wyprzedzające sąd; za niektórymi zaś w ślad idą.25 Podobnie i dobre uczynki są jawne, a te, co są inne, nie mogą być ukryte.
6JAK NIEWOLNICY MAJĄ POSTĘPOWAĆ.1 Wszyscy, co są pod jarzmem jako niewolnicy, niech uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci, aby imię Pańskie i nauka nie były bluźnione.2 Ci zaś, co mają panów wiernych, niech nimi nie gardzą, ponieważ są braćmi, ale tym więcej niech służą, ponieważ są wierni i umiłowani, którzy są uczestnikami dobrodziejstwa. Tego nauczaj i napominaj.PRZESTROGA PRZED CHCIWOŚCIĄ.3 Jeśli kto inaczej uczy, a nie trzyma się zdrowych mów Pana naszego Jezusa Chrystusa i tej nauki, która zgadza się z pobożnością,4 jest pyszny, nic nie umie, ale choruje na spory i walki o słowa, z czego powstają zazdrości, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia,5 starcia ludzi na umyśle skażonych i wyzutych z prawdy, uważających pobożność za źródło zysku.6 Jest zaś wielkim zyskiem pobożność, przestająca na swoim.7 Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; bez wątpienia, że też nic zabrać nie możemy.8 Ale mając żywność i czym się przyodziać, z tego bądźmy zadowoleni.9 Ci bowiem, co chcą stać się bogatymi, wpadają w pokusę i w sidło diabelskie i w wiele pragnień niepożytecznych i szkodliwych, które pogrążają ludzi w zatracenie i zgubę.10 Albowiem korzeniem wszelkiego złego jest chciwość, niektórzy oddając się jej, odpadli od wiary, i uwikłali się w wiele boleści.NAPOMNIENIA PASTERSKIE.11 Ty zaś, człowiecze boży; chroń się tego, lecz ubiegaj się o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność.12 Staczaj dobry bój wiary; zdobywaj życie wieczne, do którego jesteś wezwany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.13 Nakazuję ci wobec Boga, który wszystko ożywia i wobec Chrystusa Jezusa, który pod Poncjuszem Piłatem złożył świadectwo, dobre wyznanie:14 abyś zachował przykazanie bez skazy, nienaganne aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa,15 którego w swoim czasie ukaże błogosławiony i sam możny, Król królów i Pan panujących,16 który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej; którego żaden z ludzi nie widział, ale i widzieć nie może, któremu cześć i panowanie wieczne. Amen.UWAGI DLA BOGATYCH.17 Bogatym tego świata rozkazuj, aby się nie pysznili, ani nie pokładali nadziei w niepewnych bogactwach, ale w Bogu żywym (który użycza nam wszystkiego obficie do używania),18 żeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, łatwo dawali, użyczali,19 żeby sobie skarbili dobrą podstawę na przyszłość, aby dostąpili prawdziwego życia.20 O Tymoteuszu, strzeż powierzonego skarbu, unikaj światowych nowości słów i sprzeciwów rzekomej wiedzy;21 niektórzy wyznając ją, odpadli od wiary. Łaska z tobą. Amen.