MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi do Tesaloniczan

1Wstęp.1PAWEŁ I SYLWAN I TYMOTEUSZ kościołowi Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie;2 Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.PODZIĘKOWANIE ZA WIARĘ TESALONICZAN. 3 Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia, tak jak się godzi, gdyż bardzo rośnie wiara wasza i obfituje wzajemna miłość każdego z was;4 tak że i my sami chlubimy się z was w kościołach bożych z powodu cierpliwości waszej i wiary i we wszelkich prześladowaniach waszych i utrapieniach, które znosicie;5 na znak sprawiedliwego sądu bożego, abyście byli poczytani za godnych królestwa bożego, dla którego i cierpicie.POMSTĘ ZOSTAWIĆ BOGU.6 Jeśli jednak sprawiedliwą jest rzeczą u Boga, żeby odpłacił uciskiem tym, co was uciskają,7 a wam, którzy uciśnieni jesteście, odpoczynkiem z nami, gdy się Pan Jezus objawi z nieba z aniołami swej potęgi,8 w płomieniu ognistym, wymierzając pomstę tym, co Boga nie znają i co nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa.9 Oni ponosić będą kary wieczne w zatraceniu – od oblicza Pana i od chwały mocy jego,

RU Brytjka King J. 110 cf. Tłum. Толк. gdy przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się podziwienia godnym w ów dzień we wszystkich, co uwierzyli – ponieważ wierzyliście świadectwu naszemu do was.когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. є3гдA пріи1детъ прослaвитисz во с™hхъ свои1хъ и3 ди1венъ бhти во всёхъ вёровавшихъ, (За?.) ћкw ўвёрисz свидётельство нaше въ вaсъ, въ дeнь w4нъ. 1,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever)When
ελθη elthē
V-2AAS-3S G5632
ἔρχομαιerchomaito come/gohe shall come
ενδοξασθηναι endoxasthēnai
V-APN G5683
ἐνδοξάζομαιendoxazomaibe glorifiedto be glorified
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
αγιοις agiois
A-DPM
ἅγιοςhagiosholysaints
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
και kai
CONJ
καίkaiand, and
θαυμασθηναι thaumasthēnai
V-APN G5683
θαυμάζωthaumazōto marvelto be admired
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πασιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallall
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
πιστευσασιν pisteusasin
V-AAP-DPM G5660
πιστεύωpisteuōto trust (in)them that believe
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since(because
επιστευθη episteuthē
V-API-3S G5681
πιστεύωpisteuōto trust (in)was believed
το to
T-NSN
hothe/this/whotestimony
μαρτυριον marturion
N-NSN
μαρτύριονmarturiontestimonytestimony
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
εφ ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstamong
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
εν en
PREP
ἐνenin/on/among) in
τη
T-DSF
hothe/this/whoday
ημερα ēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
εκεινη ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat
 
11 cf. Tłum. Толк. Dlatego także modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi wezwania swego i wypełnił z mocą wszelkie staranie o dobro i dzieło wiary,Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, За сіE и3 м0лимсz всегдA њ вaсъ, да вы2 спод0битъ звaнію бGъ нaшъ и3 и3сп0лнитъ всsко бlговолeніе бlгости и3 дёло вёры въ си1лэ, 1,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεις eis
PREP
εἰςeistowardWherefore
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhich, that
και kai
CONJ
καίkaiandalso
προσευχομεθα proseuchometha
V-PNI-1P G5736
προσεύχομαιproseuchomaito praywe pray
παντοτε pantote
ADV
πάντοτεpantotealwaysalways
περι peri
PREP
περίperiaboutfor
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
αξιωση axiōsē
V-AAS-3S G5661
ἀξιόωaxioōto deem worthywould count
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoGod
κλησεως klēseōs
N-GSF
κλῆσιςklēsiscallingof
ο o
T-NSM
hothe/this/whoof
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πληρωση plērōsē
V-AAS-3S G5661
πληρόωplēroōto fulfillfulfil
πασαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallall
ευδοκιαν eudokian
N-ASF
εὐδοκίαeudokiagoodwillthe good pleasure
αγαθωσυνης agathōsunēs
N-GSF
ἀγαθωσύνηagathōsunēgoodnessof
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εργον ergon
N-ASN
ἔργονergonworkthe work
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustof faith
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
δυναμει dunamei
N-DSF
δύναμιςdunamispowerpower
 
12 cf. Tłum. Толк. aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa rozsławione było w was, a wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа.ћкw да прослaвитсz и4мz гDа нaшегw ї}са хrтA въ вaсъ, и3 вы2 въ нeмъ, по блгdти бGа нaшегw и3 гDа ї}са хrтA.1,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοπως opōs
ADV
ὅπωςhopōsthatThat
ενδοξασθη endoxasthē
V-APS-3S G5686
ἐνδοξάζομαιendoxazomaibe glorifiedmay be glorified
το to
T-NSN
hothe/this/whothe name
ονομα onoma
N-NSN
ὄνομαonomanamethe name
του tou
T-GSM
hothe/this/whoLord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weof our
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouye
και kai
CONJ
καίkaiand, and
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouyou
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to, according to
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe grace
χαριν charin
N-ASF
χάριςcharisgracethe grace
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weof our
και kai
CONJ
καίkaiandand
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordthe Lord
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
RU Brytjka King J. 2CO WSTRZYMUJE ANTYCHRYSTA.1 cf. Tłum. Толк. A prosimy was, bracia, przez przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa i nasze zebranie przed nim,Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, (За?_сo7є.) М0лимъ же вы2, брaтіе, њ пришeствіи гDа нaшегw ї}са хrтA и3 нaшемъ собрaніи њ нeмъ, 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVερωτωμεν erōtōmen
V-PAI-1P G5719
ἐρωτάωerōtaōto askwe beseech
δε de
CONJ
δέdethenNow
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/for, by
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe coming
παρουσιας parousias
N-GSF
παρουσίαparousiacomingthe coming
του tou
T-GSM
hothe/this/whoLord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
ημων]     ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weof our
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
επισυναγωγης episunagōgēs
N-GSF
ἐπισυναγωγήepisunagōgēgatheringgathering together
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
2 cf. Tłum. Толк. abyście nieprędko dali się odwieść od przekonania waszego, ani zastraszyć, czy to przez ducha, czy przez mowę, czy przez list jakby przez nas posłany, jakby już nadchodził dzień Pański.не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. не ск0рw подвизaтисz вaмъ t ўмA, ни ўжасaтисz нижE дyхомъ, нижE сл0вомъ, ни послaніемъ ѓки t нaсъ п0сланнымъ, ћкw ўжE настои1тъ дeнь хrт0въ. 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεις eis
PREP
εἰςeistowardThat
το to
T-ASN
hothe/this/who 
μη
PRT-N
μήnotnot
ταχεως tacheōs
ADV
ταχέωςtacheōsquicklysoon
σαλευθηναι saleuthēnai
V-APN G5683
σαλεύωsaleuōto shakebe
υμας umas
P-2AP
σύsuyouye
απο apo
PREP
ἀπόapofromin
του tou
T-GSM
hothe/this/whomind
νοος noos
N-GSM
νοῦςnousmindmind
μηδε mēde
CONJ-N
μηδέmēdenot[not]
θροεισθαι throeisthai
V-PPN G5745
θροέωthroeōto alarmbe troubled
μητε mēte
CONJ-N
μήτεmēteneither, or
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit
μητε mēte
CONJ-N
μήτεmēteneither, neither
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
λογου logou
N-GSM
λόγοςlogoswordword
μητε mēte
CONJ-N
μήτεmēteneither, nor
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
επιστολης epistolēs
N-GSF
ἐπιστολήepistolēepistleletter
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
δι di
PREP
διάdiathrough/because offrom
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ενεστηκεν enestēken
V-RAI-3S G5758
ἐνίστημιenistēmibe presentis at hand
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe day
ημερα ēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeradaythe day
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord[lord]
 

3 Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem: gdyż jeśli pierwej nie przyjdzie odstępstwo i nie będzie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia,4 który się sprzeciwia i wynosi się ponad wszystko, co nazywają bogiem, albo czemu cześć oddają, tak że usiądzie w świątyni Boga, okazując się jakby był Bogiem.5 Nie pamiętacie, że wam to mówiłem, gdy jeszcze byłem u was ?6 I wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby się objawił w swym czasie.7 Już bowiem tajemnica nieprawości działa; tylko ten, co teraz powstrzymuje – niech powstrzymuje – będzie usunięty.8 A wtedy objawi się ów nikczemnik, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniszczy blaskiem przyjścia swego.9 A jego przyjście jest sprawą szatana, z wszelką mocą i znakami i cudami kłamliwymi10 i z wszelką ułudą nieprawości dla tych, co giną, dlatego że z miłością prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni.11 Dlatego podda ich Bóg działaniu błędu; aby uwierzyli kłamstwu,12 żeby osądzeni byli wszyscy, co nie uwierzyli prawdzie, ale zgodzili się na nieprawość.POKRZEPIAJĄCE SŁOWA ZACHĘTY.13 Lecz my powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani od Boga, że was Bóg wybrał jako pierwociny na zbawienie, przez poświecenie ducha i przez wiarę prawdy.14 Do tego też wezwał was przez ewangelię naszą, abyście otrzymali chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa.15 Tak więc, bracia, stójcie, a trzymajcie się podań, których się nauczyliście, czy to przez mowę, czy przez list nasz.16 Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg a Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pociechę wieczną i nadzieję dobrą w łasce,17 niech zachęca serca wasze i utwierdza we wszelkim uczynku i w mowie dobrej.
3PROSI O MODLITWY.1 Na koniec bracia, módlcie się za nas, aby się szerzyło słowo boże i było wsławione jak i u was;2 i abyśmy byli wyzwoleni od niespokojnych i złych ludzi, bo nie wszyscy mają wiarę.3 Lecz wierny jest Bóg, który was utwierdzi i strzec będzie od złego.4 A co do was mamy ufność w Panu, że i czynicie i czynić będziecie, co rozkazujemy,5 Pan zaś niech kieruje sercami waszymi w miłości bożej i w cierpliwości Chrystusowej.POLECA PRACOWITOŚĆ.6 A nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żebyście się usuwali od każdego brata postępującego niewłaściwie i nie według podania, jakie otrzymali od nas.7 Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, gdyż nie byliśmy niespokojni między wami,8 aniśmy darmo nie jedli chleba od nikogo, ale w trudzie i umęczeniu, pracowaliśmy w nocy i we dnie, abyśmy kogo z was nie obciążyli.9 Nie jakbyśmy nie mieli władzy, lecz żeby wam samych siebie dać za wzór, abyście nas naśladowali.10 Gdy bowiem i u was byliśmy, tośmy wam nakazywali: że jeśli kto nie chce pracować, niechaj nie je.11 Słyszeliście bowiem, że niektórzy między wami niespokojnie postępują, nic nie robią, ale ciekawostkom się oddają.12 Tym zaś, co są tacy, nakazujemy i błagamy w Panu Jezusie Chrystusie, aby w cichości pracując, swój chleb jedli.13 A wy, bracia, nie ustawajcie dobrze czynić.14 Jeśli kto jest nieposłuszny naszemu pouczeniu listownemu, tego sobie zaznaczcie, a nie wdawajcie się z nim, aby był zawstydzony,15 i nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz upominajcie jak brata. POZDROWIENIE.16 Sam zaś Pan pokoju niech wam da pokój trwały na każdym miejscu. Pan niech będzie z wami wszystkimi.17 Pozdrowienie ręką moją Pawłową, który to znak jest w każdym liście. Tak piszę.18 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.