MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Kolosan

1Wstęp.1Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i Tymoteusz brat2 tym świętym i wiernym braciom w Chrystusie Jezusie, co są w Kolosach: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.POZDROWIENIE.3 Modląc się zawsze za was, dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa,4 usłyszawszy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, którą macie ku wszystkim świętym5 dla nadziei, która was czeka w niebie; o której słyszeliście w słowie prawdy ewangelii,6 a ona przyszła do was, jak jest po wszystkim świecie i owoc przynosi i rośnie tak i wśród was; od tego dnia, któregoście usłyszeli i poznali łaskę bożą w prawdzie:7 jak nauczyliście się od Epafrasa, najmilszego współsługi naszego; on jest wiernym sługą Chrystusa Jezusa dla was,8 on też nam oznajmił o miłości waszej w duchu.WZRASTAJCIE W DOBRYM.9 Dlatego i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem woli jego we wszelkiej mądrości i rozumieniu duchownym,10 abyście postępowali godnie przed Bogiem, podobając mu się we wszystkim, przynosząc owoc w każdym uczynku dobrym i rosnąc w znajomości Boga;11 umocnieni wszelką mocą przez potęgę chwały jego, we wszelkiej cierpliwości i nieskwapliwości, z radością,12 dziękując Bogu Ojcu, który nas uczynił godnymi cząstki dziedzictwa świętych w światłości;13 On też nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa umiłowanego swego Syna,14 a w nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów. CHRYSTUS GŁOWĄ KOŚCIOŁA.15 On jest obrazem niewidzialnego Boga – pierworodny wszelkiego stworzenia,16 ponieważ w nim stworzone są wszystkie rzeczy na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy trony, czy państwa, czy księstwa, czy zwierzchności; wszystko jest stworzone przez niego i w nim,17 a on jest przed wszystkimi i wszystko w nim trwa.18 I on jest głową ciała kościoła, on jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby sam miał pierwszeństwo między wszystkimi;19 bo spodobało się, żeby w nim przebywała wszelka pełność20 i żeby przez niego pojednał wszystko w nim, uspokoiwszy przez krew krzyża jego tak to co jest na ziemi, jak to co jest w niebie.TAJEMNICA BOŻA OBJAWIONA POGANOM.21 I was, którzyście kiedyś byli obcymi i nieprzyjaciółmi myślą i przez złe uczynki,22 a obecnie w ludzkim ciele swoim pojednał przez śmierć, aby was stawił przed sobą jak świętych i niepokalanych i nienagannych;23 jeśli tylko trwacie w wierze ugruntowani i stateczni i niewzruszeni w nadziei ewangelii, którą słyszeliście, która opowiadana jest wszelkiemu stworzeniu, istniejącemu pod niebem, a ja Paweł stałem się jej sługą.24 A ja teraz raduję się w utrapieniach za was i dopełniam to, czego nie dostaje utrapieniom Chrystusowym, w ciele moim za ciało jego, którym jest kościół,25 a ja stałem się sługą jego, według zlecenia bożego, jakie mi było dane do was, abym wypełnił słowo Boga26 tajemnicę, która była zakryta od wieków i wobec pokoleń, a teraz objawiona została świętym jego,27 którym Bóg chciał oznajmić bogactwo chwały tej tajemnicy wśród pogan, – jest nią Chrystus w was, nadzieja chwały;28 a tego my głosimy, upominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, abyśmy uczynili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie;29 nad czym też pracuję, walcząc mocą jego, która we mnie działa potężnie.
2SKARBY MĄDROŚCI W CHRYSTUSIE.

RU Brytjka King J. 2SKARBY MĄDROŚCI W CHRYSTUSIE.1 cf. Tłum. Толк. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak troskliwie staram się o was i o tych, co są w Laodycei i którzykolwiek nie widzieli oblicza mego w ciele,Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, (За?_сн7г.) ХощY ќбw вaсъ вёдэти, коли1къ п0двигъ и4мамъ њ вaсъ и3 њ сyщихъ въ лаодікjи и3 во їерап0ли, и3 є3ли1цы не ви1дэша лицA моегw2 во пл0ти, 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVθελω thelō
V-PAI-1S G5719
θέλωthelōto will/desireI would
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ειδεναι eidenai
V-RAN G5760
εἴδωeidōto knowthat
ηλικον ēlikon
A-ASM
ἡλίκοςhēlikoshow greatwhat great
αγωνα agōna
N-ASM
ἀγώνagōnfightconflict
εχω echō
V-PAI-1S G5719
ἔχωechōto have/beI have
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/for[above/for]
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouye
και kai
CONJ
καίkaiand, and
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothem
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
λαοδικεια laodikeia
N-DSF
ΛαοδίκειαlaodikeiaLaodiceaLaodicea
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οσοι osoi
K-NPM
ὅσοςhososjust as/how muchas many as
ουχ ouch
PRT-N
οὐounonot
εορακαν eorakan
V-RAI-3P G5758
ὁράωhoraōto seehave
το to
T-ASN
hothe/this/whoface
προσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfaceface
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshthe flesh
 
2 cf. Tłum. Толк. aby ich serca pocieszyły się i żeby byli wyposażeni w miłość i we wszystkie bogactwa pełnego zrozumienia, w poznaniu tajemnicy Boga Ojca i Chrystusa Jezusa,дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, да ўтёшатсz сердцA и4хъ, снeмшихсz въ любви2 и3 во всsцэмъ богaтствэ и3звэщeніz рaзума, въ познaніе тaйны бGа и3 nц7A и3 хrтA, 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toThat
παρακληθωσιν paraklēthōsin
V-APS-3P G5686
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortmight be comforted
αι ai
T-NPF
hothe/this/whohearts
καρδιαι kardiai
N-NPF
καρδίαkardiahearthearts
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
συμβιβασθεντες sumbibasthentes
V-APP-NPM G5685
συμβιβάζωsumbibazōto join with, being knit together
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αγαπη agapē
N-DSF
ἀγάπηagapēlovelove
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
παν pan
A-ASN
πᾶςpasallall
πλουτος ploutos
N-ASN
πλοῦτοςploutosrichesriches
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the full assurance
πληροφοριας plēroforias
N-GSF
πληροφορίαplēroforiaassuranceof the full assurance
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof understanding
συνεσεως suneseōs
N-GSF
σύνεσιςsunesisunderstandingof understanding
εις eis
PREP
εἰςeistoward, to
επιγνωσιν epignōsin
N-ASF
ἐπίγνωσιςepignōsisknowledgethe acknowledgement
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the mystery
μυστηριου mustēriou
N-GSN
μυστήριονmustērionmysteryof the mystery
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
 
3 cf. Tłum. Толк. w którym są “ukryte” wszystkie “skarby mądrości i umiejętności.”в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. въ нeмже сyть вс‰ сокрHвища премdрости и3 рaзума сокровє1нна. 2,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
ω ō
R-DSM
ὅς, ἥhhos ēwhich 
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe treasures
θησαυροι thēsauroi
N-NPM
θησαυρόςthēsaurostreasurethe treasures
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof wisdom
σοφιας sofias
N-GSF
σοφίαsofiawisdomof wisdom
και kai
CONJ
καίkaiandand
γνωσεως gnōseōs
N-GSF
γνῶσιςgnōsisknowledgeknowledge
αποκρυφοι apokrufoi
A-NPM
ἀπόκρυφοςapokrufosconcealedhid
 
4 cf. Tłum. Толк. A to oświadczam, aby was nikt nie zwodził przez wyniosłość mowy.Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами; Сіe же глаг0лю, да никт0же вaсъ прельсти1тъ въ словопрёніи: 2,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI say
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to 
μηδεις mēdeis
A-NSM-N
μηδείςmēdeisnothing[nothing]
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
παραλογιζηται paralogizētai
V-PNS-3S G5741
παραλογίζομαιparalogizomaito deceiveshould beguile
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
πιθανολογια pithanologia
N-DSF
πιθανολογίαpithanologiapersuasive speechenticing words
 
5 cf. Tłum. Толк. Choć bowiem ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami, weseląc się i widząc wasz porządek i umocnienie wiary waszej, która jest w Chrystusie.ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. ѓще бо и3 пл0тію tстою2, но дyхомъ съ вaми є4смь, рaдуzсz и3 ви1дz вaшъ чи1нъ и3 ўтверждeніе вaшеz вёры, ћже во хrтA. 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifthough
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
και kai
CONJ
καίkaiand 
τη
T-DSF
hothe/this/who 
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshin the flesh
απειμι apeimi
V-PAI-1S G5719
ἄπειμιapeimibe awayI be absent
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, yet
τω
T-DSN
hothe/this/whoin the flesh
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathin the spirit
συν sun
PREP
σύνsunwithwith
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beam I
χαιρων chairōn
V-PAP-NSM G5723
χαίρωchairōto rejoice, joying
και kai
CONJ
καίkaiandand
βλεπων blepōn
V-PAP-NSM G5723
βλέπωblepōto seebeholding
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoin the spirit
ταξιν taxin
N-ASF
τάξιςtaxisorderorder
και kai
CONJ
καίkaiand, and
το to
T-ASN
hothe/this/whoorder
στερεωμα stereōma
N-ASN
στερέωμαstereōmafirmnessthe stedfastness
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe stedfastness
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof your
 
PRZESTROGA PRZED FAŁSZYWĄ MĄDROŚCIĄ.6 cf. Tłum. Толк. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa Pana, w nim chodźcie,Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, Ћкоже u5бо пріsсте хrтA ї}са гDа, (тaкожде) въ нeмъ ходи1те, 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howAs
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
παρελαβετε parelabete
V-2AAI-2P G5627
παραλαμβάνωparalambanōto takeye have
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoChrist
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Lord
κυριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordthe Lord
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
περιπατειτε peripateite
V-PAM-2P G5720
περιπατέωperipateōto walk, walk ye
 
7 cf. Tłum. Толк. wkorzenieni i na nim wybudowani i umocnieni wiarą, jak i nauczyliście się, obfitując w nim w dziękczynieniu.будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. ўкоренeни и3 наздaни въ нeмъ и3 и3звёствовани вёрою, ћкоже научи1стесz, и3збhточествующе въ нeй благодарeніемъ. 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVερριζωμενοι errizōmenoi
V-RPP-NPM G5772
ῥιζόωrizoōto rootRooted
και kai
CONJ
καίkaiandand
εποικοδομουμενοι epoikodomoumenoi
V-PPP-NPM G5746
ἐποικοδομέωepoikodomeōto build up/uponbuilt up
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand, and
βεβαιουμενοι bebaioumenoi
V-PPP-NPM G5746
βεβαιόωbebaioōto confirmstablished
τη
T-DSF
hothe/this/whothe faith
πιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustthe faith
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
εδιδαχθητε edidachthēte
V-API-2P G5681
διδάσκωdidaskōto teachye have been taught
περισσευοντες perisseuontes
V-PAP-NPM G5723
περισσεύωperisseuōto abound/exceed, abounding
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτη]     autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthere
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ευχαριστια eucharistia
N-DSF
εὐχαριστίαeucharistiathankfulnessthanksgiving
 

8 Baczcie, żeby was kto nie uwiódł przez filozofię i czczy podstęp, oparty na podaniu ludzkim, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.9 Gdyż w nim mieszka cała pełność bóstwa cieleśnie;10 i jesteście napełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy,11 w którym i obrzezani jesteście obrzezaniem, nie ręką dokonanym przez odjęcie cząstki ciała, lecz obrzezaniem Chrystusowym,12 wespół pogrzebani w nim we chrzcie, w którym też powstaliście przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych.13 I was, gdy byliście umarli w grzechach i w odrzezku ciała waszego, wespół z nim ożywił, darowawszy wam wszystkie grzechy,14 niszcząc cyrograf dekretu, który nam był przeciwny, przeciw wam napisany, i ten usunął, przybijając go na krzyżu;15 i złupiwszy zwierzchności i władze, wywiódł śmiało na widowisko, nad nimi odniósł jawny triumf sam w sobie.PRZEPISY LEGALNE NIE OBOWIĄZUJĄ.16 Niechże więc nikt was nie sądzi o jedzenie albo o picie, albo w sprawie dnia świętego, albo nowiu, albo szabatu,17 co jest cieniem rzeczy przyszłych – a ciało jest Chrystusa.18 Niechaj was nikt nie zwodzi, chcąc przez uniżanie się i cześć dla aniołów postępować w tym, czego nie widział, próżno nadęty wymysłem ciała swego19 i nie trzymając się głowy, z której wszystko ciało przez spojenia i wiązania złożone i złączone, rośnie wzrostem bożym.20 Jeśli więc umarliście z Chrystusem żywiołom tego świata, czemu jeszcze jakby żyjąc na świecie, poddajecie się nakazom:21 “nie dotykajcie, ani nie kosztujcie, ani nie ruszajcie!”22 to wszystko jest na zniszczenie przez samo używanie, – według “przykazań i nauk ludzkich,”23 a te mają wprawdzie pozór mądrości w zabobonach i w poniżeniu, lecz nie dla dogadzania ciału, nie dla czci jakiej – dla nasycenia ciała.
3CHRYSTUS ŻYCIEM NASZYM.1 Przeto jeśli wespół powstaliście z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze jest, gdzie Chrystus siedzi na prawicy bożej;2 co w górze jest, miłujcie, nie co na ziemi:3 Albowiem umarliście i życie wasze ukryte jest z Chrystusem w Bogu.4 Gdy się ukaże Chrystus, życie wasze, wtedy i wy z nim się ukażecie w chwale.5 Umartwiajcie więc członki wasze, które są na ziemi: rozpustę, nieczystość, lubieżność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem,6 z powodu nich przychodzi gniew boży na synów niewierności;7 a i wyście się kiedyś im poddawali, gdyście żyli wpośród nich.8 Lecz teraz złóżcie i wy wszystko: gniew, oburzenie, złość, bluźnierstwo, brzydką mowę z ust waszych.ZRZUĆMY STAREGO CZŁOWIEKA.9 Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami,10 a przyoblekliście się w nowego, tego, który się odnawia w miarę poznania, na wzór tego, co go stworzył;11 w czym nie ma poganina i żyda, obrzezania i odrzezka, barbarzyńcy i Scyty, niewolnika i wolnego, ale wszystko i we wszystkich Chrystus.PRZYOBLECZMY SIĘ W CNOTY.12 Przyobleczcież się zatem jako wybrani boży, święci i umiłowani, w czułe miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, w cichość, w cierpliwość;13 wzajemnie się znosząc i odpuszczając sobie, jeśli kto ma skargę przeciw komu; jak i Pan odpuścił wam, tak i wy.14 A nad to wszystko miejcie miłość, która jest związką doskonałości.15 Pokój zaś Chrystusowy, do którego też wezwani jesteście w jednym ciele, niech panuje w sercach waszych; i bądźcie wdzięczni.16 Słowo Chrystusowe niech przebywa w was obficie, nauczajcie z wszelką mądrością i sami siebie napominajcie, psalmy i hymny i pieśni duchowne śpiewając wdzięcznie w sercach waszych Bogu.17 Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa Chrystusa, dziękując przez niego Bogu i Ojcu.OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW, SYNÓW I SŁUG.18 Żony, bądźcie poddane mężom, jak należy w Panu.19 Mężowie, miłujcie żony wasze i nie bądźcie przykrymi dla nich.20 Dzieci, posłuszne bądźcie rodzicom we wszystkim, bo się to podoba w Panu.21 Ojcowie, nie wywołujcie rozdrażnienia u dzieci waszych, aby się nié stawały małodusznymi.22 Słudzy, bądźcie we wszystkim posłuszni panom według ciała, nie na oko służąc, jakby się ludziom podobając, ale w prostocie serca, bojąc się Boga.23 Cokolwiek czynicie, z serca czyńcie jak Panu, a nie ludziom;24 wiedząc, że od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa, Panu Chrystusowi służcie.25 Kto bowiem krzywdę czyni, weźmie odpłatę za to, co niegodziwie uczynił; a u Boga nie ma względu na osoby.
41 Panowie, oddawajcie sługom, co jest sprawiedliwe i słuszne, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie.RÓŻNE UPOMNIENIA.2 W modlitwie nie ustawajcie, bądźcie na niej czujni w dziękczynieniu,3 modląc się zarazem i za nas, aby nam Bóg otworzył drzwi dla ustnego opowiadania tajemnicy Chrystusowej (dla której też jestem w więzach),4 abym ją oznajmiał tak, jak mi głosić trzeba.5 Z tymi, co są obcy, mądrze postępujcie, z czasu korzystając.6 Mowa wasza zawsze uprzejma, niech będzie solą zaprawiona, abyście wiedzieli, jak wam należy każdemu odpowiedzieć.7 Wszystko wam oznajmi, co mnie dotyczy, Tychikus, najmilszy brat i wierny sługa i współsługa w Panu,8 którego posłałem do was właśnie po to, aby się dowiedział, co się z wami dzieje i pocieszył serca wasze,9 z Onezymem najmilszym i wiernym bratem, który jest spośród was. Wszystko wam oznajmią, co się tu dzieje. POZDROWIENIA I POLECENIA.10 Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój i Marek, cioteczny brat Barnaby, co do którego otrzymaliście polecenia; jeżeli przybędzie do was, przyjmijcie go11 i Jezus, zwany Justem; ci są z obrzezania – oni sami są pomocnikami moimi w królestwie bożym, i oni stali się dla mnie pociechą.12 Pozdrawia was Epafras, który jest spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, zawsze troskliwy o was w modlitwach, abyście byli doskonałymi w pełnieniu wszelkiej woli bożej.13 Daję mu bowiem świadectwo, że łoży wiele trudu dla was i dla tych, co są w Laodycei i co w Hierapolu.14 Pozdrawia was Łukasz, lekarz najmilszy i Demas,15 Pozdrówcie braci, co są w Laodycei i Nimfasa i kościół, który jest w domu jego.16 A gdy ten list u was będzie odczytany, postarajcie się, aby był odczytany i w kościele Laodycenów; a ten, który jest do Laodycenów, żebyście wy odczytali.17 A powiedzcie Archipowi: Pilnuj posługiwania, które otrzymałeś w Panu, abyś je wypełniał.18 Pozdrowienie ręką moją Pawłową. Pamiętajcie na okowy moje. Łaska z wami. Amen.