MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Tytusa

1Wstęp.1Paweł, sługa boży, apostoł Jezusa Chrystusa dla wiary wybranych bożych i poznania prawdy, a ta jest dla pobożności,2 ku nadziei życia wiecznego; co przyobiecał przed wiekami Bóg, który nie kłamie;3 objawił zaś w swoim czasie słowo swoje przez nauczanie, które mi zostało powierzone na rozkaz Zbawiciela naszego, Boga:4 Tytusowi, miłemu synowi w wspólnej wierze: Łaska i pokój od Boga Ojca i Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego. O USTANOWIENIU KAPŁANÓW PO MIASTACH.5 Dlatego zostawiłem cię na Krecie, abyś to naprawił, czego nie dostaje i ustanowił po miastach kapłanów, jak i ja ci to poleciłem.6 Jeśli kto jest bez zarzutu, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nie obwiniane o rozwiązłość, albo nieuległe.7 Albowiem biskup ma być bez zarzutu, jak szafarz boży: nie pyszny, nie gniewliwy, nie winopilca, nie gwałtownik, nie chciwy szkaradnego zysku;8 ale gościnny, dobrotliwy, trzeźwy, sprawiedliwy, święty, powściągliwy,9 trzymający się tej prawdziwej mowy, odpowiadającej nauce, żeby mógł zachęcać przez zdrową naukę, a tych, co się sprzeciwiają, przekonywać.O WALCE PRZECIW BŁĘDNOWIERCOM.10 Wielu bowiem jest nieposłusznych, próżnomównych i zwodzicieli a najwięcej wśród tych, co są z obrzezania;11 tych trzeba zbijać, gdyż wywracają całe domy, ucząc, jak nie należy, dla szkaradnego zysku.12 Powiedział ktoś z nich, własny ich prorok: “Kreteńczycy zawsze kłamliwi, złe bestie, brzuchy leniwe.”13 To świadectwo jest prawdziwe. Dla tej przyczyny karć ich ostro, aby byli zdrowi w wierze,14 nie słuchali żydowskich baśni i przykazań ludzi, odwracających się od prawdy.15 Czystym wszystko czyste, skalanym zaś i niewiernym nic nie ma czystego, ale skalany jest ich umysł i sumienie.16 Oświadczają, że Boga znają, lecz uczynkami się zapierają, gdyż są obmierzli i niedowierzający, a do żadnego uczynku dobrego niezdatni.
2JAK POUCZAĆ RÓŻNE STANY.1 Ty zaś mów to, co przystoi zdrowej nauce.2 Aby starcy byli trzeźwi, skromni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości.3 Podobnie starsze niewiasty, w ubiorze jak święte, nie rzucające oszczerstw, nie pijące wiele wina, uczące dobrego;4 aby uczyły młodsze niewiasty roztropności, żeby mężów swoich kochały, dzieci swe miłowały;5 roztropne, czyste, trzeźwe, starające się o dom, dobrotliwe, mężom swoim uległe, aby słowo boże nie było bluźnione.6 – Młodzieńców także napominaj, aby byli trzeźwi.7 Siebie samego dawaj we wszystkim za przykład dobrych uczynków, w nauce, w prawości, w powadze;8 słowo zdrowe, nienaganne, aby przeciwnik czuł szacunek, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć.9 Słudzy, aby byli posłuszni panom swoim, podobający się we wszystkim, nie sprzeciwiający się,10 nie oszukujący, aby okazywali we wszystkim dobrą wierność, aby dla nauki Zbawiciela naszego Boga byli we wszystkim chlubą.Z ŁASKĄ WSPÓŁDZIAŁAĆ.

RU Brytjka King J. 2Z ŁASKĄ WSPÓŁDZIAŁAĆ.11 cf. Tłum. Толк. Albowiem wszystkim ludziom okazała się łaska Boga Zbawiciela naszegoИбо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, (За?_т7в.) Kви1сz бо блгdть б9іz сп7си1тельнаz всBмъ человёкwмъ, 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεπεφανη epefanē
V-2API-3S G5648
ἐπιφαίνωepifainōto appearhath appeared
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe grace
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgracethe grace
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
σωτηριος sōtērios
A-NSF
σωτήριονsōtērionsavingsalvation
πασιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallto all
ανθρωποις anthrōpois
N-DPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
 
12 cf. Tłum. Толк. I naucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, trzeźwo i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie,научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, наказyющи нaсъ, да tвeргшесz нечeстіz и3 мірски1хъ п0хотей, цэломdреннw и3 првdнw и3 бlгочcтнw поживeмъ въ нн7эшнемъ вёцэ, 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαιδευουσα paideuousa
V-PAP-NSF G5723
παιδεύωpaideuōto instructTeaching
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
αρνησαμενοι arnēsamenoi
V-ADP-NPM G5666
ἀρνέομαιarneomaito deny, denying
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ασεβειαν asebeian
N-ASF
ἀσέβειαasebeiaungodlinessnessungodliness
και kai
CONJ
καίkaiand 
τας tas
T-APF
hothe/this/whoungodliness
κοσμικας kosmikas
A-APF
κοσμικόςkosmikosearthlyworldly
επιθυμιας epithumias
N-APF
ἐπιθυμίαepithumiadesirelusts
σωφρονως sōfronōs
ADV
σωφρόνωςsōfronōsin self-controlsoberly
και kai
CONJ
καίkaiandand
δικαιως dikaiōs
ADV
δικαίωςdikaiōsrightly, righteously
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ευσεβως eusebōs
ADV
εὐσεβῶςeusebōspiouslygodly
ζησωμεν zēsōmen
V-AAS-1P G5661
ζάωzaōto live, we should live
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
τω
T-DSM
hothe/this/whothis
νυν nun
ADV
νῦνnunnowpresent
αιωνι aiōni
N-DSM
αἰώνaiōnan ageworld
 
13 cf. Tłum. Толк. Oczekując spełnienia się błogosławionej nadziei i przyjścia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa,ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, ждyще бlжeннагw ўповaніz и3 kвлeніz слaвы вели1кагw бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπροσδεχομενοι prosdechomenoi
V-PNP-NPM G5740
προσδέχομαιprosdechomaito wait for/welcomeLooking for
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
μακαριαν makarian
A-ASF
μακάριοςmakariosblessedblessed
ελπιδα elpida
N-ASF
ἐλπίςelpishopehope
και kai
CONJ
καίkaiand, and
επιφανειαν epifaneian
N-ASF
ἐπιφάνειαepifaneiaappearingappearing
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothat
δοξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxaglorythe glorious
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe glorious
μεγαλου megalou
A-GSM
μέγαςmegasgreatof the great
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
και kai
CONJ
καίkaiandand
σωτηρος sōtēros
N-GSM
σωτήρsōtērsaviorSaviour
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 
14 cf. Tłum. Толк. który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud przyjemny, starający się gorliwie o dobre uczynki.Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. и4же дaлъ є4сть себE за ны2, да и3збaвитъ ны2 t всsкагw беззак0ніz и3 њчcтитъ себЁ лю1ди и3збр†нны, ревни1тєли дHбрымъ дэлHмъ. 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichWho
εδωκεν edōken
V-AAI-3S G5656
δίδωμιdidōmito givegave
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
λυτρωσηται lutrōsētai
V-AMS-3S G5672
λυτρόωlutroōto ransomhe might redeem
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
πασης pasēs
A-GSF
πᾶςpasallall
ανομιας anomias
N-GSF
ἀνομίαanomialawlessnessiniquity
και kai
CONJ
καίkaiand, and
καθαριση katharisē
V-AAS-3S G5661
καθαρίζωkatharizōto cleanpurify
εαυτω eautō
F-3DSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfunto himself
λαον laon
N-ASM
λαόςlaosa peoplepeople
περιουσιον periousion
A-ASM
περιούσιοςperiousiosspeciala peculiar
ζηλωτην zēlōtēn
N-ASM
ζηλωτήςzēlōtēszealot, zealous
καλων kalōn
A-GPN
καλόςkalosgoodof good
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkworks
 

PRZESTĄP ⇨
15 To mów i napominaj i przekonywaj z całą powagą. Niech cię nikt nie lekceważy.
3CNOTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO.1 Napominaj ich, aby zwierzchnościom i władzom byli poddani, rozkazu słuchali, do każdego dobrego uczynku byli gotowi;2 nikogo nie lżyli, nie byli kłótliwi, ale skromni i okazywali wszelką łagodność względem wszystkich ludzi.3 Albowiem kiedyś byliśmy i my nierozumni, niewierni, błądzący, oddani pożądliwościom i różnym rozkoszom, żyliśmy w złości i w zazdrości, znienawidzeni i wzajem się nienawidzący.

RU Brytjka King J. 34 cf. Tłum. Толк. Lecz gdy się okazała dobroć i ludzkość Zbawiciela naszego Boga,Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, є3гдa же блгdть и3 чlвэколю1біе kви1сz сп7са нaшегw бGа, 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτε ote
ADV
ὅτεhotewhenafter that
δε de
CONJ
δέdethenBut
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe kindness
χρηστοτης chrēstotēs
N-NSF
χρηστότηςchrēstotēskindnessthe kindness
και kai
CONJ
καίkaiandand
η ē
T-NSF
hothe/this/wholove
φιλανθρωπια filanthrōpia
N-NSF
φιλανθρωπίαfilanthrōpiabenevolencelove
επεφανη epefanē
V-2API-3S G5648
ἐπιφαίνωepifainōto appearappeared
του tou
T-GSM
hothe/this/whoSaviour
σωτηρος sōtēros
N-GSM
σωτήρsōtērsaviorSaviour
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
5 cf. Tłum. Толк. nie dla uczynków sprawiedliwości, które myśmy uczynili, ale dla swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym;Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, не t дёлъ првdныхъ, и5хже сотвори1хомъ мы2, но по своeй є3гw2 млcти, сп7сE нaсъ бaнею пакибытіS и3 њбновлeніz д¦а с™aгw, 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουκ ouk
PRT-N
οὐounoNot
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromby
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkworks
των tōn
T-GPN
hothe/this/who 
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongof
δικαιοσυνη dikaiosunē
N-DSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
εποιησαμεν epoiēsamen
V-AAI-1P G5656
ποιέωpoieōto do/makehave done
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/weus
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
το to
T-ASN
hothe/this/who 
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
ελεος eleos
N-ASN
ἔλεοςeleosmercymercy
εσωσεν esōsen
V-AAI-3S G5656
σῴζωsōzōto savehe saved
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/wewe
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of, by
λουτρου loutrou
N-GSN
λουτρόνloutronwashingthe washing
παλιγγενεσιας palingenesias
N-GSF
παλιγγενεσίαpalingenesiaregenerationof regeneration
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ανακαινωσεως anakainōseōs
N-GSF
ἀνακαίνωσιςanakainōsisrenewalrenewing
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathGhost
αγιου agiou
A-GSN
ἅγιοςhagiosholyof the Holy
 
6 cf. Tłum. Толк. a wylał go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego,Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, є3г0же и3зліS на нaсъ nби1льнw ї}съ хrт0мъ, сп7си1телемъ нaшимъ, 3,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
R-GSN
ὅς, ἥhhos ēwhichWhich
εξεχεεν execheen
V-AAI-3S G5656
ἐκχέωekcheōto pour outhe shed
εφ ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
πλουσιως plousiōs
ADV
πλουσίωςplousiōsrichlyabundantly
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
του tou
T-GSM
hothe/this/whoSaviour
σωτηρος sōtēros
N-GSM
σωτήρsōtērsaviorSaviour
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
 
7 cf. Tłum. Толк. abyśmy usprawiedliwieni łaską jego, stali się według nadziei dziedzicami życia wiecznego.чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. да њправди1вшесz блгdтію є3гw2, наслBдницы бyдемъ по ўповaнію жи1зни вёчныz. 3,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toThat
δικαιωθεντες dikaiōthentes
V-APP-NPM G5685
δικαιόωdikaioōto justifybeing justified
τη
T-DSF
hothe/this/who 
εκεινου ekeinou
D-GSM
ἐκεῖνοςekeinosthatby his
χαριτι chariti
N-DSF
χάριςcharisgracegrace
κληρονομοι klēronomoi
N-NPM
κληρονόμοςklēronomosheirheirs
γενηθωμεν genēthōmen
V-AOS-1P G5680
γίνομαιginomaito be, we should be made
κατ kat
PREP
κατάkataaccording toaccording to
ελπιδα elpida
N-ASF
ἐλπίςelpishopethe hope
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifelife
αιωνιου aiōniou
A-GSF
αἰώνιοςaiōnioseternalof eternal
 

UNIKAĆ BŁĘDNOWIERCÓW.8 Wierna to mowa; i chcę, abyś ty to potwierdzał, żeby wierzący w Boga, starali się przodować w dobrych uczynkach. Te rzeczy są dobre i pożyteczne ludziom.9 Głupich zaś rozpraw i rodowodów i kłótni i sporów zakonnych unikaj, bo są niepożyteczne i próżne.10 Człowieka heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj,11 wiedząc, że kto jest taki, jest przewrotny i grzeszny, a jest własnym sądem potępiony. POLECENIA I POZDROWIENIA.12 Gdy poślę do ciebie Artemasa albo Tychika, spiesz się, byś do mnie przybył do Nikopolu, bo tam postanowiłem zimować.13 Zenasa, biegłego w Prawie i Apolla starannie na drogę zaopatrz, aby. im na niczym nie zbywało.14 Niech zaś i nasi uczą s1g w dobrych uczynkach przodować na konieczne potrzeby, żeby nie byli bezużyteczni.15 Pozdrawiają cię ci wszyscy, co są ze mną. Pozdrów tych, co nas miłują w wierze. Łaska boża z wami wszystkimi. Amen.