MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Księga Ezdrasza

Księga Ezdrasza

CZĘŚĆ 1 (I,1 – 6,22)ZOROBABEL I ODBUDOWA ŚWIĄTYNI Żydzi pod wodzą Zorobabela wracają do Jerozolimy. (1,1 – 4,5) I. DEKRET CYRUSA, POZWALAJĄCY ŻYDOM NA POWRÓT (1,1-11). Pozwolenie na powrót, zachęta do ofiar na rzecz wyruszających (1-4). Przygotowania do wymarszu, zwrócenie naczyń świątyni (5-7). Sassabasar (8-11).
11 Roku pierwszego Cyrusa, króla perskiego, aby wypełniło się słowo Pańskie z ust Jeremiasza, wzbudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, i podniósł głos po wszystkim królestwie swym i na piśmie, mówiąc:2 “To mówi Cyrus, król perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebieski, i ten mi rozkazał, abym mu zbudował dom w Jeruzalem, które jest w Żydowskiej ziemi.3 Kto jest między wami ze wszystkiego ludu jego? Niechaj będzie z nim Pan jego. Niech idzie do Jeruzalem, które jest w Żydowskiej ziemi, i niech buduje dom Pana, Boga izraelskiego; ten jest Bóg, który jest w Jeruzalem.4 A wszyscy inni po wszystkich miejscach, gdziekolwiek mieszkają, niech go wspomagają mężowie z miejsca swego srebrem, złotem, majętnością i bydłem, oprócz tego, co dobrowolnie ofiarują kościołowi Bożemu, który jest w Jeruzalem.”5 I powstali przedniejsi z ojców, z Judy i z Beniamina, i kapłani, i Lewici, i wszelki, którego ducha Bóg wzbudził, aby pójść budować kościół Pański, który był w Jeruzalem. 6 I wszyscy, którzy byli w okolicy, wspomogli ręce ich naczyniami srebrnymi i złotymi, majętnością, bydłem i sprzętem, oprócz tego, co z dobrej woli ofiarowali.7 Król też Cyrus wyniósł naczynia kościoła Pańskiego, które był zabrał Nabuchodonozor z Jeruzalem i złożył je był w zborze boga swego.8 A Cyrus, król perski, wyniósł je przez ręce Mitrydata, syna Gazabata, i odliczył je Sassabasarowi, książęciu judzkiemu. 9 A ta jest liczba ich: Czasz złotych trzydzieści, czasz srebrnych tysiąc, nożów dwadzieścia dziewięć, 10 kubków złotych trzydzieści, kubków srebrnych drugich czterysta dziesięć, innych naczyń tysiąc.11 Wszystkich naczyń złotych i srebrnych pięć tysięcy czterysta, wszystko wziął Sassabasar z tymi, którzy wyszli z przesiedlenia babilońskiego do Jeruzalem. SPIS POWRACAJĄCYCH (2,1-70). Przywódcy (1-2a). Lud (2b-35). Kapłani i Lewici (36-42). Natynejczycy i synowie sług Salomonowych (43-58). Ci, którzy nie mogli wykazać swojego pochodzeia (59-63). Ogólna suma ludzi i zwierząt (64-67). Dary dobrowolne książąt (68-69). Zakończenie (70).
2

Warsz. King J. 21 Tłum. GrEn. Толк. Z A ci są synowie krainy, którzy wyszli z pojmania, które był przeniósł Nabuchodonozor, król babiloński, do Babilonu, i wrócili się do Jeruzalem i Judy, każdy do miasta swego.Вот сыны страны из пленников переселения, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившиеся в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, - Сjи же сyть сhнове страны2, и5же взыд0ша t плёна преселeніz, и5хже пресели2 навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій въ вавmлHнъ: и3 возврати1шасz во їеrли1мъ и3 їудeю кjйждо мyжъ во грaдъ св0й. 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
οὗτοι houtoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
χώρας chōras
N-GSF
χώραchōracountryplaces,
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
ἀναβαίνοντες anabainontes
V-PAPRP
ἀναβαίνωanabainōto ascendascending
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
αἰχμαλωσίας aichmalōsias
N-GSF
αἰχμαλωσίαaichmalōsiacaptivitycaptivity
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
ἀποικίας,     apoikias
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
ἧς hēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhichof which
ἀπῴκισεν apōkisen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
Ναβουχοδονοσορ nabouchodonosor
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
βασιλεὺς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileusking3king
Βαβυλῶνος babulōnos
N-GSF
ΒαβυλώνbabulōnBabylon[spoil]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardin
Βαβυλῶνα babulōna
N-ASF
ΒαβυλώνbabulōnBabylon[spoil]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπέστρεψαν epestrepsan
V-AAI-3P
ἐπιστρέφωepistrefōto turnthey returned
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
Καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Ιουδα iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
ἀνὴρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanevery man
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
πόλιν polin
N-ASF
πόλιςpoliscityhis city.
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Ci, którzy przyszli z Zorobabelem: Jozue, Nehemia, Saraja, Rahelaja, Mardochaj, Belsan, Mesfar, Begwaj, Rehum, Baana. пришедшие с Зоровавелем, Иисусом, Неемиею, Сараием, Реелаем, Мардохеем, Билшаном, Мисфаром, Бигваем, Рехумом, Вааном. Число людей народа Израилева: И%же пріид0ша съ зоровaвелемъ: їисyсъ, неемjа, сараjа, реелjа, мардохeй, валасaнъ, масфaръ, вагyй, реyмъ, ваанA. СіE число2 мужє1мъ людjй ї}левыхъ: 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἳ hoi
R-NPM
hothe/this/whoThe ones
ἦλθον ēlthon
V-AAI-3P
ἔρχομαιerchomaito come/gocame
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
Ζοροβαβελ·     zorobabel
N-PRI
ΖοροβάβελzorobabelZerubbabel[Zerubbabel]
Ἰησοῦς,     iēsous
N-PRI
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua[living]
Νεεμιας,     neemias
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Σαραιας,     saraias
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Ρεελιας,     reelias
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Μαρδοχαιος,     mardochaios
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Βαλασαν,     balasan
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Μασφαρ,     masfar
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Βαγουι,     bagoui
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ρεουμ reoum
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
βαανα baana
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἀνδρῶν andrōn
N-GPM
ἀνήρanērmanof men
ἀριθμὸς arithmos
N-NSM
ἀριθμόςarithmosnumbernumber
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa peopleof people
ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Poczet mężów ludu izraelskiego: Synów Farosa dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwu;сыновей Пароша две тысячи сто семьдесят два; сhнове фарeсwвы двЁ тhсzщы сто2 сeдмьдесzтъ и3 двA, 2,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Φορος foros
N-PRI
φόροςforostax[temple servant]
δισχίλιοι dischilioi
A-NPM
δισχίλιοιdischilioitwo thousandtwo thousand
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundreda hundred
ἑβδομήκοντα hebdomēkonta
N-NUI
ἑβδομήκονταhebdomēkontaseventy[Gidom]
δύο.     duo
N-NUI
δύοduotwo[furrow]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. synów Sefatiasza trzystu siedemdziesięciu dwu;сыновей Сафатии триста семьдесят два; сhнове сафатjєвы три1ста сeдмьдесzтъ двA, 2,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Σαφατια safatia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τριακόσιοι triakosioi
A-NPM
τριακόσιοιtriakosioithree hundredthree hundred
ἑβδομήκοντα hebdomēkonta
N-NUI
ἑβδομήκονταhebdomēkontaseventy[Gidom]
δύο.     duo
N-NUI
δύοduotwo[furrow]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. synów Areasza siedmiuset siedemdziesięciu pięciu; synów Fahat-Moaba, сыновей Араха семьсот семьдесят пять; сhнове ґрeсwвы сeдмь сHтъ сeдмьдесzтъ пsть, 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Ηρα ēra
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑπτακόσιοι heptakosioi
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
ἑβδομήκοντα hebdomēkonta
N-NUI
ἑβδομήκονταhebdomēkontaseventy[Gidom]
πέντε.     pente
N-NUI
πέντεpentefive[spring]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. synów Jozuego: Joab, dwa tysiące ośmiuset dwunastu; сыновей Пахаф-Моава, из сыновей Иисуса [и] Иоава, две тысячи восемьсот двенадцать; сhнове фаafъ–мw†вли t сынHвъ їисyевыхъ и3 їwaвлихъ двЁ тhсzщы џсмь сHтъ дванaдесzть, 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Φααθμωαβ faathmōab
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the
υἱοῖς huiois
N-DPM
υἱόςhuiossonsons
Ιησουε iēsoue
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Ιωαβ iōab
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
δισχίλιοι dischilioi
A-NPM
δισχίλιοιdischilioitwo thousandtwo thousand
ὀκτακόσιοι oktakosioi
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
δέκα deka
N-NUI
δέκαdekaten[Baal-zebub]
δύο.     duo
N-NUI
δύοduotwo[furrow]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. synów Elama tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech;сыновей Елама тысяча двести пятьдесят четыре; сhнове є3л†мли тhсzща двёсти пzтьдесsтъ четhри, 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Αιλαμ ailam
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
χίλιοι chilioi
A-NPM
χίλιοιchilioithousanda thousand
διακόσιοι diakosioi
A-NPM
διακόσιοιdiakosioitwo hundredtwo hundred
πεντήκοντα pentēkonta
N-NUI
πεντήκονταpentēkontafifty[choice]
τέσσαρες.     tessares
A-NPM
τέσσαρεςtessaresfour[to pour]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. synów Zetui dziewięciuset czterdziestu pięciu; сыновей Заттуя девятьсот сорок пять; сhнове заfyєвы дeвzть сHтъ четhредесzть пsть, 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Ζαθουα zathoua
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἐννακόσιοι ennakosioi
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
τεσσαράκοντα tessarakonta
N-NUI
τεσσαράκονταtessarakontaforty[to strike]
πέντε.     pente
N-NUI
πέντεpentefive[spring]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. synów Zachaja siedmiuset sześćdziesięciu;сыновей Закхая семьсот шестьдесят; сhнове закх†ни сeдмь сHтъ шестьдесsтъ, 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Ζακχου zakchou
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑπτακόσιοι heptakosioi
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
ἑξήκοντα.     hexēkonta
N-NUI
ἑξήκονταhexēkontasixtysixty.
 
10 Tłum. GrEn. Толк. synów Baniego sześciuset czterdziestu dwu;сыновей Вания шестьсот сорок два; сhнове ванyєвы шeсть сHтъ четhредесzть двA, 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Βανουι banoui
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑξακόσιοι hexakosioi
A-NPM
ἑξακόσιοιhexakosioisix hundredsix hundred
τεσσαράκοντα tessarakonta
N-NUI
τεσσαράκονταtessarakontaforty[to strike]
δύο.     duo
N-NUI
δύοduotwo[furrow]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. synów Bebaja sześciuset dwudziestu trzech;сыновей Бебая шестьсот двадцать три; сhнове вавaєвы шeсть сHтъ двaдесzть три2, 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Βαβι babi
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑξακόσιοι hexakosioi
A-NPM
ἑξακόσιοιhexakosioisix hundredsix hundred
εἴκοσι eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwenty[locust]
τρεῖς.     treis
N-NUI
τρεῖς, τρίαtreis triathree[to flow]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. synów Azgada tysiąc dwustu dwudziestu dwu;сыновей Азгада тысяча двести двадцать два; сhнове ґвгaдwвы тhсzща двёсти двaдесzть двA, 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Ασγαδ asgad
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τρισχίλιοι trischilioi
A-NPM
τρισχίλιοιtrischilioithree thousand[bronze]
διακόσιοι diakosioi
A-NPM
διακόσιοιdiakosioitwo hundredtwo hundred
εἴκοσι eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwenty[locust]
δύο.     duo
N-NUI
δύοduotwo[furrow]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. synów Adonikanla sześciuset sześćdziesięciu sześciu;сыновей Адоникама шестьсот шестьдесят шесть; сhнове ґдwнікaмwвы шeсть сHтъ шестьдесsтъ шeсть, 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Αδωνικαμ adōnikam
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑξακόσιοι hexakosioi
A-NPM
ἑξακόσιοιhexakosioisix hundredsix hundred
ἑξήκοντα hexēkonta
N-NUI
ἑξήκονταhexēkontasixty[Dan]
ἕξ.     hex
N-NUI
ἕξhexsix[hair]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. synów Begwaja dwa tysiące pięćdziesięciu sześciu; сыновей Бигвая две тысячи пятьдесят шесть; сhнове вагyєвы двЁ тhсzщы пzтьдесsтъ шeсть, 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Βαγοι bagoi
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
δισχίλιοι dischilioi
A-NPM
δισχίλιοιdischilioitwo thousandtwo thousand
πεντήκοντα pentēkonta
N-NUI
πεντήκονταpentēkontafifty[choice]
ἕξ.     hex
N-NUI
ἕξhexsix[hair]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. synów Adina czterystu pięćdziesięciu czterech;сыновей Адина четыреста пятьдесят четыре; сhнове ѓдины четhриста пzтьдесsтъ четhри, 2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Αδιν adin
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τετρακόσιοι tetrakosioi
A-NPM
τετρακόσιοιtetrakosioifour hundredfour hundred
πεντήκοντα pentēkonta
N-NUI
πεντήκονταpentēkontafifty[choice]
τέσσαρες.     tessares
A-NPM
τέσσαρεςtessaresfour[to pour]
 
16 Tłum. GrEn. Толк. synów Atera, którzy byli z Ezechiasza, dziewięćdziesięciu ośmiu;сыновей Атера, из дома Езекии, девяносто восемь; сhнове ґти1рwвы, и5же бsху t є3зекjи, дeвzтьдесzтъ џсмь, 2,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Ατηρ atēr
N-PRI
ἄτερaterwithout[guilt (offering)]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Εζεκια ezekia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἐνενήκοντα enenēkonta
N-NUI
ἐνενήκονταenenēkontaninety[that]
ὀκτώ.     oktō
N-NUI
ὀκτώoktōeight[Chilmad]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. synów Besaja trzystu dwudziestu trzech;сыновей Бецая триста двадцать три; сhнове вассyєвы три1ста двaдесzть три2, 2,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Βασου basou
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τριακόσιοι triakosioi
A-NPM
τριακόσιοιtriakosioithree hundredthree hundred
εἴκοσι eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwenty[locust]
τρεῖς.     treis
N-NUI
τρεῖς, τρίαtreis triathree[to flow]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. synów Jory stu dwunastu;сыновей Иоры сто двенадцать; сhнове їwрaвwвы сто2 дванaдесzть, 2,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Ιωρα iōra
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundreda hundred
δέκα deka
N-NUI
δέκαdekaten[Baal-zebub]
δύο.     duo
N-NUI
δύοduotwo[furrow]
 
19 Tłum. GrEn. Толк. synów Hasuma dwustu dwudziestu trzech;сыновей Хашума двести двадцать три; сhнове ґс{мли двёсти двaдесzть три2, 2,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Ασεμ asem
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
διακόσιοι diakosioi
A-NPM
διακόσιοιdiakosioitwo hundredtwo hundred
εἴκοσι eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwenty[locust]
τρεῖς.     treis
N-NUI
τρεῖς, τρίαtreis triathree[to flow]
 
20 Tłum. GrEn. Толк. synów Gebbar dziewięćdziesięciu pięciu;сыновей Гиббара девяносто пять; сhнове гавeрwвы дeвzтьдесzтъ пsть, 2,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Γαβερ gaber
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἐνενήκοντα enenēkonta
N-NUI
ἐνενήκονταenenēkontaninety[that]
πέντε.     pente
N-NUI
πέντεpentefive[spring]
 
21 Tłum. GrEn. Толк. synów Betlejemu stu dwudziestu trzech;уроженцев Вифлеема сто двадцать три; сhнове веfлає1мли сто2 двaдесzть три2, 2,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Βαιθλεεμ baithleem
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundreda hundred
εἴκοσι eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwenty[locust]
τρεῖς.     treis
N-NUI
τρεῖς, τρίαtreis triathree[to flow]
 
22 Tłum. GrEn. Толк. mężów Netufy pięćdziesięciu sześciu;жителей Нетофы пятьдесят шесть; сhнове нетwфaєвы пzтьдесsтъ шeсть, 2,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Νετωφα netōfa
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
πεντήκοντα pentēkonta
N-NUI
πεντήκονταpentēkontafifty[choice]
ἕξ.     hex
N-NUI
ἕξhexsix[hair]
 
23 Tłum. GrEn. Толк. mężów Anatot stu dwudziestu ośmiu;жителей Анафофа сто двадцать восемь; сhнове ґнаfHfwвы сто2 двaдесzть џсмь, 2,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Αναθωθ anathōth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundreda hundred
εἴκοσι eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwenty[locust]
ὀκτώ.     oktō
N-NUI
ὀκτώoktōeight[Chilmad]
 
24 Tłum. GrEn. Толк. synów Azmawet czterdziestu dwu;уроженцев Азмавефа сорок два; сhнове ґзмHfwвы четhредесzть три2, 2,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Ασμωθ asmōth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τεσσαράκοντα tessarakonta
N-NUI
τεσσαράκονταtessarakontaforty[to strike]
δύο.     duo
N-NUI
δύοduotwo[furrow]
 
25 Tłum. GrEn. Толк. synów Kariatiarlnl, Kefiry i Berot siedmiuset czterdziestu trzech;уроженцев Кириаф-Иарима, Кефиры и Беерофа семьсот сорок три; сhнове каріаfіар‡мли, хафірA и3 вирHfъ, сeдмь сHтъ четhредесzть три2, 2,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Καριαθιαριμ,     kariathiarim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Καφιρα kafira
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Βηρωθ bērōth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑπτακόσιοι heptakosioi
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
τεσσαράκοντα tessarakonta
N-NUI
τεσσαράκονταtessarakontaforty[to strike]
τρεῖς.     treis
N-NUI
τρεῖς, τρίαtreis triathree[to flow]
 
26 Tłum. GrEn. Толк. synów Ramy i Gabaa sześciuset dwudziestu jeden;уроженцев Рамы и Гевы шестьсот двадцать один; сhнове t рaмы и3 гаваи2 шeсть сHтъ двaдесzть є3ди1нъ, 2,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Αραμα arama
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Γαβαα gabaa
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑξακόσιοι hexakosioi
A-NPM
ἑξακόσιοιhexakosioisix hundredsix hundred
εἴκοσι eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwenty[locust]
εἷς.     heis
N-NUI
εἰςeistoward[to strive]
 
27 Tłum. GrEn. Толк. mężów Machmas stu dwudziestu dwu; жителей Михмаса сто двадцать два; мужeй махмaскихъ сто2 двaдесzть двA, 2,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἄνδρες andres
N-NPM
ἀνήρanērmanmen
Μαχμας machmas
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundreda hundred
εἴκοσι eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwenty[locust]
δύο.     duo
N-NUI
δύοduotwo[furrow]
 
28 Tłum. GrEn. Толк. mężów Betelu i Haj dwustu dwudziestu trzech;жителей Вефиля и Гая двести двадцать три; мужeй веfи1льскихъ и3 гaйскихъ четhреста двaдесzть три2, 2,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἄνδρες andres
N-NPM
ἀνήρanērmanmen
Βαιθηλ baithēl
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Αια aia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τετρακόσιοι tetrakosioi
A-NPM
τετρακόσιοιtetrakosioifour hundred[voluntariness]
εἴκοσι eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwenty[locust]
τρεῖς.     treis
N-NUI
τρεῖς, τρίαtreis triathree[to flow]
 
29 Tłum. GrEn. Толк. synów Nebo pięćdziesięciu dwu; уроженцев Нево пятьдесят два; сhнове t навы2 пzтьдесsтъ двA, 2,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ναβου nabou
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
πεντήκοντα pentēkonta
N-NUI
πεντήκονταpentēkontafifty[choice]
δύο.     duo
N-NUI
δύοduotwo[furrow]
 
30 Tłum. GrEn. Толк. synów Megbisa stu pięćdziesięciu sześciu;уроженцев Магбиша сто пятьдесят шесть; сhнове магевjсwвы сто2 пzтьдесsтъ шeсть, 2,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Μαγεβως magebōs
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundreda hundred
πεντήκοντα pentēkonta
N-NUI
πεντήκονταpentēkontafifty[choice]
ἕξ.     hex
N-NUI
ἕξhexsix[hair]
 
31 Tłum. GrEn. Толк. synów Elama drugiego tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech;сыновей другого Елама тысяча двести пятьдесят четыре; сhнове и3ламaрwвы тhсzща двёсти пzтьдесsтъ четhри, 2,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
ηλαμαρ ēlamar
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
χίλιοι chilioi
A-NPM
χίλιοιchilioithousanda thousand
διακόσιοι diakosioi
A-NPM
διακόσιοιdiakosioitwo hundredtwo hundred
πεντήκοντα pentēkonta
N-NUI
πεντήκονταpentēkontafifty[choice]
τέσσαρες.     tessares
A-NPM
τέσσαρεςtessaresfour[to pour]
 
32 Tłum. GrEn. Толк. synów Harima trzystu dwudziestu;сыновей Харима триста двадцать; сhнове и3р†мли три1ста двaдесzть, 2,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Ηραμ ēram
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τριακόσιοι triakosioi
A-NPM
τριακόσιοιtriakosioithree hundredthree hundred
εἴκοσι.     eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwentytwenty.
 
33 Tłum. GrEn. Толк. synów Lod, Hadid i Ono siedmiuset dwudziestu pięciu; уроженцев Лидды, Хадида и Оно семьсот двадцать пять; сhнове лmддHнwвы, лодадjдwвы и3 w4нwвы сeдмь сHтъ двaдесzть пsть, 2,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Λοδ,     lod
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Αρωθ arōth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Ωνω ōnō
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑπτακόσιοι heptakosioi
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
εἴκοσι eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwenty[locust]
πέντε.     pente
N-NUI
πέντεpentefive[spring]
 
34 Tłum. GrEn. Толк. synów Jerycha trzystu czterdziestu pięciu;уроженцев Иерихона триста сорок пять; сhнове їеріхw6ни три1ста четhредесzть пsть, 2,34Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Ιεριχω ierichō
N-PRI
ἹεριχώhierichōJericho[Hatita]
τριακόσιοι triakosioi
A-NPM
τριακόσιοιtriakosioithree hundredthree hundred
τεσσαράκοντα tessarakonta
N-NUI
τεσσαράκονταtessarakontaforty[to strike]
πέντε.     pente
N-NUI
πέντεpentefive[spring]
 
35 Tłum. GrEn. Толк. synów Senaa trzy tysiące sześciuset trzydziestu.уроженцев Сенаи три тысячи шестьсот тридцать. сhнове сеннаaєвы три2 тhсzщы шeсть сHтъ три1десzть. 2,35Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Σαναα sanaa
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τρισχίλιοι trischilioi
A-NPM
τρισχίλιοιtrischilioithree thousandthree thousand
ἑξακόσιοι hexakosioi
A-NPM
ἑξακόσιοιhexakosioisix hundredsix hundred
τριάκοντα.     triakonta
N-NUI
τριάκονταtriakontathirtythirty.
 
36 Tłum. GrEn. Толк. Kapłani: synów Jadaji w domu Jozuego dziewięciuset siedemdziesięciu trzech;Священников: сыновей Иедаии, из дома Иисусова, девятьсот семьдесят три; Свzщeнницы же: сhнове їедyєвы въ домY їисyевэ дeвzть сHтъ сeдмьдесzтъ три2, 2,36Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ἱερεῖς·     hiereis
N-NPM
ἱερεύςhiereuspriestpriests --
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ιεδουα iedoua
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
οἴκῳ oikō
N-DSM
οἶκοςoikoshousehouse
Ἰησοῦ iēsou
N-PRI
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua[living]
ἐννακόσιοι ennakosioi
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
ἑβδομήκοντα hebdomēkonta
N-NUI
ἑβδομήκονταhebdomēkontaseventy[Gidom]
τρεῖς.     treis
N-NUI
τρεῖς, τρίαtreis triathree[to flow]
 
37 Tłum. GrEn. Толк. synów Emmera tysiąc pięćdziesięciu dwu;сыновей Иммера тысяча пятьдесят два; сhнове є3мми1рwвы тhсzща пzтьдесsтъ двA, 2,37Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Εμμηρ emmēr
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
χίλιοι chilioi
A-NPM
χίλιοιchilioithousanda thousand
πεντήκοντα pentēkonta
N-NUI
πεντήκονταpentēkontafifty[choice]
δύο.     duo
N-NUI
δύοduotwo[furrow]
 
38 Tłum. GrEn. Толк. synów Feshura tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu;сыновей Пашхура тысяча двести сорок семь; сhнове фассyрwвы тhсzща двёсти четhредесzть сeдмь, 2,38Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Φασσουρ fassour
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
χίλιοι chilioi
A-NPM
χίλιοιchilioithousanda thousand
διακόσιοι diakosioi
A-NPM
διακόσιοιdiakosioitwo hundredtwo hundred
τεσσαράκοντα tessarakonta
N-NUI
τεσσαράκονταtessarakontaforty[to strike]
ἑπτά.     hepta
N-NUI
ἑπτάheptaseven[Harorite]
 
39 Tłum. GrEn. Толк. synów Harima tysiąc siedemnastu. сыновей Харима тысяча семнадцать. сhнове и3рє1мли тhсzща седмьнaдесzть. 2,39Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonSons
Ηρεμ ērem
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
χίλιοι chilioi
A-NPM
χίλιοιchilioithousanda thousand
ἑπτά.     hepta
N-NUI
ἑπτάheptaseven[Harorite]
 
40 Tłum. GrEn. Толк. – Lewici: Synów Jozuego i Kedmihela, synów Odowiasza, siedemdziesięciu czterech. – Śpiewacy:Левитов: сыновей Иисуса и Кадмиила, из сыновей Годавии, семьдесят четыре; Леvjти же сhнове їисyєвы и3 кадміи6ли t сынHвъ њдуjевыхъ сeдмьдесzтъ четhри. 2,40Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
Λευῖται·     leuitai
N-NPM
ΛευΐτηςleuitēsLevite[weary]
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ἰησοῦ iēsou
N-PRI
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua[living]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Καδμιηλ kadmiēl
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the
υἱοῖς huiois
N-DPM
υἱόςhuiossonsons
Ωδουια ōdouia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑβδομήκοντα hebdomēkonta
N-NUI
ἑβδομήκονταhebdomēkontaseventy[Gidom]
τέσσαρες.     tessares
A-NPM
τέσσαρεςtessaresfour[to pour]
 
41 Tłum. GrEn. Толк. Synów Asafa stu dwudziestu ośmiu. певцов: сыновей Асафа сто двадцать восемь; Пэвцh же сhнове ґсaфwвы сто2 двaдесzть џсмь. 2,41Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoThe
ᾄδοντες·     adontes
V-PAPRP
ᾄδωadōto singsingers --
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ασαφ asaf
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundreda hundred
εἴκοσι eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwenty[locust]
ὀκτώ.     oktō
N-NUI
ὀκτώoktōeight[Chilmad]
 
42 Tłum. GrEn. Толк. – Synowie wrotnych: Synowie Selluma, synowie Atera, synowie Telmona, synowie Akkuba, synowie Hatity, synowie Sobaja, wszystkich stu trzydziestu dziewięciu. сыновей привратников: сыновья Шаллума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Аккува, сыновья Хатиты, сыновья Шовая, - всего сто тридцать девять. Сhнове двeрникwвъ: сhнове селл{мли, сhнове ґти1рwвы, сhнове телмHнwвы, сhнове ґкyвwвы, сhнове ґтjтwвы, сhнове сwваjєвы, всёхъ сто2 три1десzть дeвzть. 2,42Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
πυλωρῶν·     pulōrōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Σαλουμ,     saloum
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ατηρ,     atēr
N-PRI
ἄτερaterwithout[guilt (offering)]
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Τελμων,     telmōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ακουβ,     akoub
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ατιτα,     atita
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Σαβαου,     sabaou
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallin all --
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundreda hundred
τριάκοντα triakonta
N-NUI
τριάκονταtriakontathirty[to dedicate]
ἐννέα.     ennea
N-NUI
ἐννέαenneanine[enough]
 
43 Tłum. GrEn. Толк. Natynejczycy: Synowie Sihy, synowie Hasufy,Нефинеев: сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Таббаофа, Наfінeє: сhнове су†вли, сhнове суфaтwвы, сhнове тавваw6fли, 2,43Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoThe
ναθιναῖοι·     nathinaioi
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Σουια,     souia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ασουφε,     asoufe
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ταβαωθ,     tabaōth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
44 Tłum. GrEn. Толк. synowie Tabbaota, synowie Kerosa, synowie Syjai, synowie Fadona,сыновья Кероса, сыновья Сиаги, сыновья Фадона, сhнове кирaсwвы, сhнове сірс†вли, сhнове фадw6нины, 2,44Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Κηραος,     kēraos
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Σωηα,     sōēa
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Φαδων,     fadōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
45 Tłum. GrEn. Толк. synowie Lebany, synowie Hagaby, synowie Akkuba, сыновья Лебаны, сыновья Хагабы, сыновья Аккува, сhнове лавaнwвы, сhнове ґгaвwвы, сhнове ґкyвwвы, 2,45Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Λαβανω,     labanō
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Αγαβα,     agaba
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ακαβωθ,     akabōth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
46 Tłum. GrEn. Толк. synowie Hagaba, synowie Semlaja, synowie Hanana,сыновья Хагава, сыновья Шамлая, сыновья Ханана, сhнове ґгaвwвы, сhнове селам‡ины, сhнове ґнaнwвы, 2,46Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Αγαβ,     agab
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Σαμαλαι,     samalai
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Αναν,     anan
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
47 Tłum. GrEn. Толк. synowie Gaddela, synowie Gahera,сыновья Гиддела, сыновья Гахара, сыновья Реаии, сhнове гедди6лины, сhнове гаaрwвы, сhнове раіaєвы, 2,47Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Κεδελ,     kedel
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Γαερ,     gaer
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ρεηα,     reēa
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
48 Tłum. GrEn. Толк. synowie Raaji, synowie Rasina, synowie Nekody,сыновья Рецина, сыновья Некоды, сыновья Газзама, сhнове расHнwвы, сhнове некHдwвы, сhнове газє1мли, 2,48Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ρασων,     rasōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Νεκωδα,     nekōda
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Γαζεμ,     gazem
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
49 Tłum. GrEn. Толк. synowie Gazama, synowie Azy, synowie Faseasza, synowie Beseego,сыновья Уззы, сыновья Пасеаха, сыновья Бесая, сhнове ґзHкwвы, сhнове фасjєвы, сhнове рас‡ины, 2,49Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ουσα,     ousa
N-PRI
ὤνōnbeing[mockery]
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Φαση,     fasē
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Βασι,     basi
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
50 Tłum. GrEn. Толк. synowie Aseny, synowie Munima, сыновья Асны, сыновья Меунима, сыновья Нефисима, сhнове ґсенaєвы, сhнове мунни1нwвы, сhнове нефус‡мли, 2,50Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ασενα,     asena
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Μαωνιμ,     maōnim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ναφισων,     nafisōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
51 Tłum. GrEn. Толк. synowie Nefusima, synowie Bakbuka, synowie Hakufy, synowie Harhura, сыновья Бакбука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура, сhнове ваквyкwвы, сhнове ґкуфaєвы, сhнове ґнyрwвы, 2,51Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Βακβουκ,     bakbouk
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ακιφα,     akifa
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Αρουρ,     arour
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
52 Tłum. GrEn. Толк. synowie Besluta, synowie Mahidy,сыновья Бацлуфа, сыновья Мехиды, сыновья Харши, сhнове васалHfwвы, сhнове мідaнwвы, сhнове ґрсaнwвы, 2,52Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Βασαλωθ,     basalōth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Μαουδα,     maouda
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Αρησα,     arēsa
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
53 Tłum. GrEn. Толк. synowie Harsy, synowie Berkosa, synowie Sisary, synowie Temy,сыновья Баркоса, сыновья Сисры, сыновья Фамаха, сhнове варк0сwвы, сhнове сіс†рины, сhнове fем†вли, 2,53Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Βαρκους,     barkous
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Σισαρα,     sisara
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Θεμα,     thema
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
54 Tłum. GrEn. Толк. synowie Nasji, synowie Hatify; synowie sług Salomonowych, сыновья Нециаха, сыновья Хатифы; сhнове наfjєвы, сhнове ґтjфwвы. 2,54Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Νασουε,     nasoue
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ατουφα.     atoufa
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
55 Tłum. GrEn. Толк. synowie Sotaja, synowie Sofereta, synowie Farudy, сыновья рабов Соломоновых: сыновья Сотая, сыновья Гассоферефа, сыновья Феруды, Сhнове слyгъ соломHновыхъ: сhнове сwтaєвы, сhнове сефи6рины, сhнове фадyрwвы, 2,55Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Αβδησελμα·     abdēselma
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Σατι,     sati
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ασεφηραθ,     asefērath
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Φαδουρα,     fadoura
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
56 Tłum. GrEn. Толк. synowie Jali, synowie Derkona,сыновья Иаалы, сыновья Даркона, сыновья Гиддела, сhнове їеалaєвы, сhнове деркHнwвы, сhнове гедди6лины, 2,56Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ιεηλα,     ieēla
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Δαρκων,     darkōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Γεδηλ,     gedēl
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
57 Tłum. GrEn. Толк. synowie Geddela, synowie Safatii, synowie Hatila, synowie Fochereta, którzy byli z Asebaim, сыновья Сефатии, сыновья Хаттила, сыновья Похереф-Гаццебайима, сыновья Амия, - сhнове сафатjєвы, сhнове ґттjлєвы, сhнове фахерafwвы, сhнове ґсевw‡мли, сhнове и3мeєвы: 2,57Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Σαφατια,     safatia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ατιλ,     atil
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
φαχεραθασεβωιν facherathasebōin
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
οἷοςhoiossuch as[to perfect]
Ημι.     ēmi
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
58 Tłum. GrEn. Толк. synowie Amiego; wszystkich Natynejezyków i synów sług Salomonowych trzystu dziewięćdziesięciu dwu.всего - нефинеев и сыновей рабов Соломоновых триста девяносто два. вси2 наfанjмwвы и3 сhнове слyгъ соломHновыхъ три1ста дeвzтьдесzтъ двA. 2,58Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallAll
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ναθινιν nathinin
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Αβδησελμα abdēselma
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τριακόσιοι triakosioi
A-NPM
τριακόσιοιtriakosioithree hundredthree hundred
ἐνενήκοντα enenēkonta
N-NUI
ἐνενήκονταenenēkontaninety[that]
δύο.     duo
N-NUI
δύοduotwo[furrow]
 
59 Tłum. GrEn. Толк. A ci, którzy wyszli z Telmali, Telharsy, Cherubu, Adonu i Emeru, a nie mogli wykazać domów ojców swoich i pochodzenia swego, czy z Izraela byli:И вот вышедшие из Тел-Мелаха, Тел-Харши, Херуб-Аддан-Иммера, которые не могли показать о поколении своем и о племени своем - от Израиля ли они: И# сjи, и5же восхождaху t fелмелeха, fеларисA, херyвъ, и3дaнъ, є3мми1ръ, и3 не мог0ша сказaти д0му nтeчества своегw2 и3 сёмене своегw2, t ї}лz ли бhша: 2,59Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
οὗτοι houtoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ἀναβάντες anabantes
V-AAPRP
ἀναβαίνωanabainōto ascendones ascending
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
Θελμελεθ,     thelmeleth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Θελαρησα,     thelarēsa
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Χαρουβ,     charoub
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Ηδαν,     ēdan
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Εμμηρ emmēr
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounothey were not
ἠδυνάσθησαν ēdunasthēsan
V-API-3P
δύναμαιdunamaibe ableable
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἀναγγεῖλαι anangeilai
V-AAR
ἀναγγέλλωanangellōto reportto report
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
πατριᾶς patrias
N-GSF
πατριάpatriafamily lineof their family,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σπέρμα sperma
N-ASN
σπέρμαspermaseedtheir seed,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰ ei
CONJ
εἰeiifif
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from[2of
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
εἰσίν·     eisin
V-PAI-3P
εἰσίeisithey are[Gilonite]
 
60 Tłum. GrEn. Толк. Synów Dalaji, synów Tobiasza, synów Nekody, sześciuset pięćdziesięciu dwu.сыновья Делайи, сыновья Товии, сыновья Некоды, шестьсот пятьдесят два. сhнове далаjєвы, сhнове тwвjєвы, сhнове некwдaєвы, шeсть сHтъ пzтьдесsтъ двA: 2,60Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Δαλαια,     dalaia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Βουα,     boua
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Τωβια,     tōbia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiosson[soothing]
Νεκωδα,     nekōda
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑξακόσιοι hexakosioi
A-NPM
ἑξακόσιοιhexakosioisix hundredsix hundred
πεντήκοντα pentēkonta
N-NUI
πεντήκονταpentēkontafifty[choice]
δύο.     duo
N-NUI
δύοduotwo[furrow]
 
61 Tłum. GrEn. Толк. A z synów kapłańskich: Synowie Hobiasza, synowie Akkosa, synowie Berzellaja, który pojął z córek Berzellaja, Galaadyty, żonę, i przezwano go ich imieniem.И из сыновей священнических: сыновья Хабайи, сыновья Гаккоца, сыновья Верзеллия, который взял жену из дочерей Верзеллия Галаадитянина и стал называться именем их. и3 t сынHвъ свzщeнническихъ сhнове nваjєвы, сhнове ґккyсwвы, сhнове верзеллaєвы, и4же поS t дщeрей верзеллaа галаадjтина женY и3 наречeсz и4менемъ и4хъ: 2,61Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromof
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
ἱερέων·     hiereōn
N-GPM
ἱερεύςhiereuspriestpriests --
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Χαβια,     chabia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ακους,     akous
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Βερζελλαι,     berzellai
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ὃς hos
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwho
ἔλαβεν elaben
V-AAI-3S
λαμβάνωlambanōto taketook
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
θυγατέρων thugaterōn
N-GPF
θυγάτηρthugatērdaughterdaughters
Βερζελλαι berzellai
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
Γαλααδίτου galaaditou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
γυναῖκα gunaika
N-ASF
γυνήgunēwomana wife,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκλήθη eklēthē
V-API-3S
καλέωkaleōto callcalled
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstby
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
ὀνόματι onomati
N-DSN
ὄνομαonomanametheir record.
αὐτῶν·     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
62 Tłum. GrEn. Толк. Ci szukali pisma rodu swego i nie znaleźli, i zostali wyłączeni z kapłaństwa.Они искали своей записи родословной, и не нашлось ее, а потому исключены из священства. тjи и3скaша писaніz р0ду своемY и3 не њбрэт0ша, и3 и3згнaни сyть t свzщeнства. 2,62Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὗτοι,     houtoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itThese
ἐζήτησαν ezētēsan
V-AAI-3P
ζητέωzēteōto seeksought
γραφὴν grafēn
N-ASF
γραφήgrafēa writingtheir record,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
μεθωεσιμ,     methōesim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐχ ouch
ADV
οὐounothey did not
εὑρέθησαν·     heurethēsan
V-API-3P
εὑρίσκωheuriskōto find/meetfind ,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἠγχιστεύθησαν ēnchisteuthēsan
V-API-3P
strong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3P 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe ones
ἱερατείας,     hierateias
N-GSF
ἱερατείαhierateiapriesthoodpriesthood.
 
63 Tłum. GrEn. Толк. I rzekł im atersata, aby nie jedli z świętego świętych, ażby powstał kapłan uczony i doskonały.И Тиршафа сказал им, чтоб они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с уримом и туммимом. И# речE ґfерсаfA и5мъ, да не kдsтъ t с™aгw с™hхъ, д0ндеже востaнетъ свzщeнникъ со и3з8zвлeніемъ и3 и4стиною. 2,63Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayTirshatha spoke
Αθερσαθα athersatha
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
μὴ
ADV
μήnotto not
φαγεῖν fagein
V-AAR
ἐσθίωesthiōto eateat
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
ἁγίου hagiou
A-GSM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
ἁγίων,     hagiōn
A-GPM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
ἕως heōs
CONJ
ἕωςheōsuntiluntil
ἀναστῇ anastē
V-AAS-3S
ἀνίστημιanistēmito arise[2should rise up
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest1a priest]
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whowith the
φωτίζουσιν fōtizousin
V-PAI-3P
φωτίζωfōtizōto illuminatelights
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whothe
τελείοις.     teleiois
A-DPM
τέλειοςteleiosperfectperfections.
 
64 Tłum. GrEn. Толк. Wszystko mnóstwo jako jeden, czterdzieści dwa tysiące trzystu sześćdziesięciu,Все общество вместе состояло из сорока двух тысяч трехсот шестидесяти человек, Всe же мн0жество кyпнw ћкw четhри тьмы6 двЁ тhсzщы три1ста шестьдесsтъ, 2,64Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπᾶσα pasa
A-NSF
πᾶςpasallAnd all
δὲ de
PRT
δέdethenAnd all

T-NSF
hothe/this/whothe
ἐκκλησία ekklēsia
N-NSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblyassembly
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how[scribe]
εἷς,     heis
N-NUI
εἰςeistoward[to strive]
τέσσαρες tessares
A-NPM
τέσσαρεςtessaresfourfour
μυριάδες muriades
N-NPF
μυριάςmuriasmyriadten thousand,
δισχίλιοι dischilioi
A-NPM
δισχίλιοιdischilioitwo thousandtwo thousand,
τριακόσιοι triakosioi
A-NPM
τριακόσιοιtriakosioithree hundredthree hundred,
ἑξήκοντα hexēkonta
N-NUI
ἑξήκονταhexēkontasixtysixty;
 
65 Tłum. GrEn. Толк. oprócz sług ich i służebnic, których było siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem, a między nimi śpiewaków i śpiewaczek dwieście.кроме рабов их и рабынь их, которых было семь тысяч триста тридцать семь; и при них певцов и певиц двести. кромЁ рабHвъ и4хъ и3 рабhнь и4хъ, си1хъ сeдмь тhсzщъ три1ста три1десzть сeдмь: и3 сjи пэвцы2 и3 пэвни6цы двёсти. 2,65Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPχωρὶς chōris
ADV
χωρίςchōriswithoutseparate from
δούλων doulōn
N-GPM
δοῦλοςdoulosslavetheir menservants
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
παιδισκῶν paidiskōn
N-GPF
παιδίσκηpaidiskēmaidservanttheir maidservants;
αὐτῶν,     autōn
D-GPF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὗτοι houtoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese --
ἑπτακισχίλιοι heptakischilioi
A-NPM
ἑπτακισχίλιοιheptakischilioiseven thousandseven thousand
τριακόσιοι triakosioi
A-NPM
τριακόσιοιtriakosioithree hundredthree hundred
τριάκοντα triakonta
N-NUI
τριάκονταtriakontathirty[to dedicate]
ἑπτά·     hepta
N-NUI
ἑπτάheptaseven[Harorite]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὗτοι houtoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itwith them
ᾄδοντες adontes
V-PAPRP
ᾄδωadōto singsingers
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ᾄδουσαι adousai
V-PAPRP
ᾄδωadōto singsingers --
διακόσιοι·     diakosioi
A-NPM
διακόσιοιdiakosioitwo hundredtwo hundred;
 
66 Tłum. GrEn. Толк. Koni ich siedemset trzydzieści sześć; mułów ich dwieście czterdzieści pięć;Коней у них семьсот тридцать шесть, лошаков у них двести сорок пять; К0ней и4хъ сeдмь сHтъ три1десzть шeсть, мскHвъ и4хъ двёсти четhредесzть пsть, 2,66Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἵπποι hippoi
N-NPM
ἵπποςhipposhorsetheir horses --
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἑπτακόσιοι heptakosioi
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
τριάκοντα triakonta
N-NUI
τριάκονταtriakontathirty[to dedicate]
ἕξ,     hex
N-NUI
ἕξhexsix[hair]
ἡμίονοι hēmionoi
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
διακόσιοι diakosioi
A-NPM
διακόσιοιdiakosioitwo hundredtwo hundred
τεσσαράκοντα tessarakonta
N-NUI
τεσσαράκονταtessarakontaforty[to strike]
πέντε,     pente
N-NUI
πέντεpentefive[spring]
 
67 Tłum. GrEn. Толк. wielbłądów ich czterysta trzydzieści pięć; osłów ich sześć tysięcy siedemset dwadzieścia.верблюдов у них четыреста тридцать пять, ослов шесть тысяч семьсот двадцать. вельблю1дwвъ и4хъ четhреста три1десzть пsть, nслHвъ и4хъ шeсть тhсzщъ сeдмь сHтъ двaдесzть. 2,67Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκάμηλοι kamēloi
N-NPM
κάμηλοςkamēloscameltheir camels --
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τετρακόσιοι tetrakosioi
A-NPM
τετρακόσιοιtetrakosioifour hundredfour hundred
τριάκοντα triakonta
N-NUI
τριάκονταtriakontathirty[to dedicate]
πέντε,     pente
N-NUI
πέντεpentefive[spring]
ὄνοι onoi
N-NPM
ὄνοςonosdonkeytheir donkeys --
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἑξακισχίλιοι hexakischilioi
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
ἑπτακόσιοι heptakosioi
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
εἴκοσι.     eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwentytwenty.
 
68 Tłum. GrEn. Толк. A niektórzy z przedniejszych ojców, gdy wchodzili do kościoła Pańskiego, który jest w Jeruzalem, dobrowolnie ofiarowali na dom Boży, aby go postawić na miejscu jego.Из глав поколений некоторые, придя к дому Господню, что в Иерусалиме, доброхотно жертвовали на дом Божий, чтобы восстановить его на основании его. И# t кнzзeй nтeчествъ, є3гдA вхождaху тjи въ цeрковь гDню, ћже во їеrли1мэ, добров0льнw принес0ша въ д0мъ б9ій, постaвити є3го2 на њсновaніи є3гw2: 2,68Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ἀρχόντων archontōn
N-GPM
ἄρχωνarchōnrulerrulers
πατριῶν patriōn
N-GPF
πατριάpatriafamily linefamilies
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
ἐλθεῖν elthein
V-AAR
ἔρχομαιerchomaito come/go[to endow]
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord,
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whoof the
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
ἡκουσιάσαντο hēkousiasanto
V-AMI-3P
strong:GV-AMI-3Pstrong:GV-AMI-3Pstrong:GV-AMI-3P 
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward1concerning
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshouse2 house
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGod3of God]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
στῆσαι stēsai
V-AAR
ἵστημιhistēmito standto establish
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstfor
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe one
ἑτοιμασίαν hetoimasian
N-ASF
ἑτοιμασίαhetoimasiareadinessits preparation.
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
69 Tłum. GrEn. Толк. Według możności swej dali nakład na budowanie: złota czerwonych złotych sześćdziesiąt jeden tysięcy, srebra grzywien pięć tysięcy i sto szat kapłańskich.По достатку своему, они дали в сокровищницу на производство работ шестьдесят одну тысячу драхм золота и пять тысяч мин серебра и сто священнических одежд. по си1лэ своeй дaша въ росх0дъ дёла, злaта дрaхмъ шестьдесsтъ тhсzщъ и3 тhсzщу, и3 сребрA мн†съ пsть тhсzщъ, и3 њдэsній свzщeнническихъ сто2. 2,69Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howAccording to

T-NSF
hothe/this/who 
δύναμις dunamis
N-NSF
δύναμιςdunamispowertheir power
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἔδωκαν edōkan
V-AAI-3P
δίδωμιdidōmito givethey gave
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
θησαυρὸν thēsauron
N-ASM
θησαυρόςthēsaurostreasuretreasury
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whofor the
ἔργου ergou
N-GSN
ἔργονergonworkwork;
χρυσίον chrusion
N-ASN
χρυσίονchrusiongoldgold
καθαρόν,     katharon
A-ASM
καθαρόςkatharosclean[portion]
μναῖ mnai
N-NPF
μνᾶmnaminaminas --
ἓξ hex
N-NUI
ἕξhexsixsix
μυριάδες muriades
N-NPF
μυριάςmuriasmyriadten thousands
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
χίλιαι,     chiliai
A-NPF
χίλιοιchilioithousanda thousand;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀργύριον,     argurion
N-ASN
ἀργύριονargurionsilversilver
μναῖ mnai
N-NPF
μνᾶmnamina[Jeremiah]
πεντακισχίλιαι,     pentakischiliai
A-NPF
πεντακισχίλιοιpentakischilioifive thousandfive thousand;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κοθωνοι kothōnoi
A-APM
strong:GA-APMstrong:GA-APMstrong:GA-APM 
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whofor the
ἱερέων hiereōn
N-GPM
ἱερεύςhiereuspriestpriests --
ἑκατόν.     hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundreda hundred.
 
70 Tłum. GrEn. Толк. Zamieszkali tedy kapłani i Lewici, i część ludu, i śpiewacy, i wrotni, i Natynejczycy w miastach swych, i wszystek IzraelИ стали жить священники и левиты, и народ и певцы, и привратники и нефинеи в городах своих, и весь Израиль в городах своих.И# сэд0ша свzщeнницы и3 леvjти, и3 и5же t людjй, и3 пэвцы2 и3 двє1рницы и3 наfінjмлzне во градёхъ свои1хъ, и3 вeсь ї}ль во градёхъ свои1хъ.2,70Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐκάθισαν ekathisan
V-AAI-3P
καθίζωkathizōto seatstayed
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who(the
ἱερεῖς hiereis
N-NPM
ἱερεύςhiereuspriestpriests,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
Λευῖται leuitai
N-NPM
ΛευΐτηςleuitēsLevite[weary]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa peoplepeople,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ᾄδοντες adontes
V-PAPRP
ᾄδωadōto singsingers,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
πυλωροὶ pulōroi
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ναθινιμ nathinim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πόλεσιν polesin
N-DPF
πόλιςpoliscitytheir cities,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πᾶς pas
A-NSM
πᾶςpasallall
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πόλεσιν polesin
N-DPF
πόλιςpoliscitytheir cities.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

31 I już był przyszedł miesiąc siódmy, a synowie Izraelowi byli w miastach swoich; zgromadził się tedy wszystek lud jak jeden mąż do Jeruzalem.2 I powstał Jozue, syn Josedeka, i bracia jego kapłani, i Zorobabel, syn Salauela, i bracia jego, i zbudowali ołtarz Bogu Izraelowemu, aby na nim ofiarować całopalenia, jak napisano w zakonie Mojżesza, męża Bożego. 3 A ołtarz Boży postawili na podstawach jego, podczas gdy ich narody okolicznych ziem odstraszały, i ofiarowali na nim całopalenie Panu rano i wieczór. 4 I uczynili święto Kuczek, jak napisane jest, i całopalenie na każdy dzień za porządkiem według przykazania, robotę dnia w dzień jej.5 A potem całopalenie ustawiczne, tak w pierwsze dni miesiąca, jak i we wszystkie uroczyste święta Pańskie, które były poświęcone, i we wszystkie, w których dobrowolnie ofiarowano dar Panu. ZAŁOŻENIE FUNDAMENTÓW NOWEJ ŚWIĄTYNI (3,6-13). Przygotowania(6-7). Kierownicy robót (8-9). Ceremonia, sprzeczne uczucia ludu (10-13).6 Od pierwszego dnia miesiąca siódmego poczęli ofiarować całopalenie Panu; a kościół Boży jeszcze nie był założony. 7 I dali pieniądze kamieniarzom i murarzom, strawę też i picie i oliwę Sydończykom i Tyryjczykom, aby sprowadzili drzewo cedrowe z Libanu do morza Joppy wedle tego, jak Cyrus, król perski, im nakazał. 8 A roku drugiego przybycia ich do kościoła Bożego w Jeruzalem, miesiąca drugiego, zaczęli Zorobabel, syn Salatiela, i Jozue, syn Josedeka, i inni z braci ich, kapłani i Lewici, i wszyscy, którzy przyszli z pojmania do Jeruzalem, i ustanowili Lewitów od dwudziestu lat i wyżej, aby przynaglali robotę Pańską.9 I stanął Jozue i synowie jego i bracia jego, Kedmihel i synowie jego, i synowie Judy, jak jeden mąż, aby pilnować tych, którzy robili w kościele Bożym: synowie Henadada i synowie ich, i bracia ich, Lewici.-10 Gdy tedy założyli murarze podwaliny kościoła Pańskiego, stanęli kapłani w ubiorze swoim z trąbami, a Lewici, synowie Asafa, z cymbałami, aby chwalić Boga na modłę Dawida, króla izraelskiego.11 I śpiewali pieśni i wysławianie Panu: “Iż dobry, iż na wieki miłosierdzie jego nad Izraelem.”. Wszystek też lud krzyczał krzykiem wielkim, chwaląc Pana za to, iż był założony kościół Pański.12 Wielu też z kapłanów i z Lewitów, i przedniejsi z ojców, i starcy, którzy widzieli kościół pierwszy, gdy był założony, i ten kościół przed oczyma swymi, płakali głosem wielkim; a wielu, krzycząc z radości, głos podnosiło. 13 I nie mógł nikt rozróżnić głosu krzyczenia weselących się i głosu płaczu ludu, albowiem lud razem krzyczał głosem wielkim, i głos słychać było daleko. PRZERWANIE ROBÓT WSKUTEK INTRYG WROGÓW (4,1-5).
41 I usłyszeli nieprzyjaciele Judy i Bemamina, iż synowie pojmania budowali kościół Panu, Bogu Izraelowemu;2 i przystąpiwszy do Zorobabela i do przedniejszych ojców, rzekli im: “Budujmy z wami, bo tak jak i wyszukamy Boga waszego; otośmy składali ofiary od dni Asor Haddana, króla Assuru, który nas tu przyprowadził.”3 I rzekł im Zorobabel i Jozue, i inni przedniejsi ojcowie izraelscy: ” Wy nie możecie z nami budować domu Bogu naszemu, ale my tylko sami zbudujemy Panu, Bogu naszemu, jak nam rozkazał Cyrus, król perski.”4 Stało się tedy, że lud ziemi przeszkadzał rękom ludu judzkiego i niepokoił ich w budowaniu.5 I najęli przeciwko nim rajców, aby rozproszyli radę ich po wszystkie dni Cyrusa, króla perskiego, i aż do królestwa Dariusza, króla perskiego.II. Przerwanie prac nad odbudową murów miasta.(4,6-23) 1. ZA PANOWANIA ASWERA (4,6).6 A za królestwa Aswera, na początku królestwa jego, napisali skargę na obywateli judzkich i jerozolimskich. ZA PANOWANIA ARTAKSERKSESA (4,7-23). Urzędnicy perscy oskarżają Żydów przed królem (7-16). Odpowiedź króla (17-22). Wstrzymanie robót (23).7 I za dni Artakserksesa napisał Beselam, Mitrydat, i Tabeel, i inni, którzy w radzie ich byli, do Artakserksesa, króla perskiego, a list skargi napisany był po syryjsku, i czytano go językiem syryjskim. 8 Reum Beelteem i Samsaj pisarz napisali list do Jeruzalem do Artakserksesa króla, tej treści:9 “Reum Beelteem i Samsaj pisarz, i inni radni ich Dynejczycy, Afarsatachowie, Terfalczycy, Afarsejczycy, Erehuejezycy, Babilończycy, Susanechowie, Diewiowie i Elamici i inni z narodów, 10 które przeniósł Asenafar wielki i sławny, i kazał im mieszkać w miastach samaryjskich i w innych zarzecznych krainach w pokoju. 11 (Ten jest odpis listu, który posłali do niego): “Artakserksesowi królowi słudzy twoi, mężowie, którzy są za rzeką, zdrowia życzą.12 Niech będzie wiadomo królowi, iż Żydzi, którzy wyszli od ciebie do nas, przyszli do Jeruzalem, miasta buntowniczego i złego, i budują je, wywodząc mury jego i ściany łącząc.13 Teraz tedy niech będzie wiadomo królowi, iż, jeśli to miasto będzie zbudowane, a mury jego będą naprawione, podatku i cła i dochodów rocznych nie dadzą, i aż do królów ta szkoda przyjdzie.14 A my, pamiętając na sól, którąśmy w pałacu królewskim jedli, i że mamy sobie za rzecz niegodziwą patrzeć na uraz do króla, przetośmy posłali i oznajmili królowi,15 abyś poszukał w księgach historii ojców twoich, a znajdziesz napisane w kronikach i dowiesz się, iż to miasto jest miastem buntowniczym, a królom i ziemiom szkodliwym, i wojny powstają w nim od dawnych dni: dla tego i miasto samo zostało zburzone.16 Oznajmiamy królowi, iż jeśli to miasto będzie zbudowane, a mury jego będą naprawione, dzierżawy za rzeką mieć nie będziesz.”17 Słowo posłał król do Reuma Beelteema i Samsaja pisarza, i do innych, którzy w radzie ich byli, mieszkańców Samarii, i innym za rzeką, życząc zdrowia i pokoju: 18 “Skarga, którąście posłali do nas, jawnie była czytana przede mną.19 I według mojego rozkazu szukano i znaleziono, że to miasto od dawna królom się sprzeciwia, i rozruchy i walki w nim powstają;20 bo i królowie mocni byli w Jeruzalem, którzy panowali nad wszelką krainą, która jest za rzeką; daninę też, cła i dochody pobierali. 21 Przeto teraz słuchajcie wyroku: Wstrzymajcie tamtych mężów, aby to miasto nie było budowane, aż pókiby ode mnie nakazane nie było.22 Patrzcie, abyście tego niedbale nie czynili, i aby zło przeciw królom pomału nie urosło.”23 Odpis tedy wyroku Artakserksesa króla przeczytano przed Reumem Beelteemem i Samsajem pisarzem, i radą ich; i pojechali w skok do Jeruzalem do Żydów, i zabronili im ramieniem i mocą.III. Wznowienie i dokończenie robót około świątyni za Dariusza.(4,24 – 6,22) 1.WZNOWIENIE ROBÓT (4,24 – 5,2).24 Zaniechano tedy roboty około domu Pańskiego w Jeruzalem, i nie budowano aż do roku drugiego królestwa Dariusza, króla perskiego.
51 A Aggeusz prorok i Zachariasz, syn Adda, prorokowali Żydom, którzy byli w Żydowskiej ziemi i w Jeruzalem, w imię Boga izraelskiego.2 Wtedy powstali Zorobabel, syn Salatiela, i Jozue, syn Josedeka, i poczęli budować kościół Boży w Jeruzalem, a z nimi prorocy Boży, pomagając im. ODNIESIENIE SIĘ DO KRÓLA DARIUSZA (5,3-17). Wizyta i dochodzenia satrapy wraz z jego radą (3-5). List wysłany do króla (6-7) o wyniku dochodzenia (8-10): świątynia, zbudowana niegdyś przez wielkiego króla, była zburzona przez Nabuchodonozora (1 I-12); Żydzi powołują się na dekret Cyrusa, pozwalający na odbudowanie świątyni (13-17).3 Wtenczas przyszedł do nich Tatanaj, który był książęciem za rzeką, i Starbuzanaj, i radcy ich, i tak im mówili: “Kto wam doradził, żebyście ten dom budowali i mury jego naprawiali?”4 Na to im odpowiedzieliśmy, podając imiona ludzi, którzy byli sprawcami tego budowania.5 A oko Boga ich było nad starszymi Żydowskimi, i nie mogli ich powstrzymać. I uznano, żeby rzecz do Dariusza odnieść i żeby wtedy odpowiedzieli na to oskarżenie.6 – Odpis listu, który posłał Tatanaj, książę krainy za rzeką, i Starbuzanaj, i radcy jego Arfasachejczycy, którzy byli za rzeką do Dariusza króla.7 Mowa, którą mu posłali, tak była napisana: “Dariuszowi królowi pokój wszelaki.8 Niech będzie wiadomo królowi, żeśmy jeździli do Żydowskiej krainy, do domu Boga wielkiego, który z kamienia nieciosanego budują, i drzewo w ściany kładą, a tę robotę pilno wywodzą, i rośnie w ręku ich. 9 A tak pytaliśmy starszych owych, i tak rzekliśmy: Kto wam dał moc, abyście ten dom budowali i mury te naprawiali? 10 Ale o imiona ich pytaliśmy ich, abyśmy ci oznajmili; i wypisaliśmy imiona tych mężów, którzy są między nimi przedniejsi.11 A oni nam odpowiedzieli tylni słowy: My jesteśmy słudzy Boga nieba i ziemi, i budujemy kościół, który był zbudowany przed wielu laty, i który wielki król izraelski zbudował i wywiódł. 12 A gdy ojcowie nasi wzruszyli do gniewu Boga niebieskiego, dał ich w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, Chaldejczyka, dom też ten zburzył i lud jego przeniósł do Babilonu.13 A pierwszego roku Cyrusa, króla babilońskiego, Cyrus król dał wyrok, aby ten dom Boży zbudowano. 14 Bo i naczynia kościoła Bożego złote i srebrne, które Nabuchodonozor zabrał z kościoła, który był w Jeruzalem, i zaniósł je do zboru babilońskiego, wyniósł król Cyrus ze zboru babilońskiego, i dano je niejakiemu Sassabasarowi, którego też książęciem ustanowił,15i rzekł mu: Weźmij te naczynia, a idź i złóż je w kościele, który jest w Jeruzalem, a dom Boży niech będzie zbudowany na miejscu swoim.16Natenczas tedy ów Sassabasar przyszedł i założył fundamenty kościoła Bożego w Jeruzalem, i od tego czasu aż dotąd buduje się, a jeszcze nie jest skończony. 17 Teraz tedy, jeśli się zda rzecz dobra królowi, niech szukają w bibliotece królewskiej, która jest w Babilonie, czy król Cyrus rozkazał budować dom Boży w Jeruzalem, a wolę królewską w tej rzeczy niechaj do nas pośle.” PRZYCHYLNA ODPOWIEDŻ DARIUSZA (6,1-12). Poszukiwania za dekretem (1-2); jego treść (3-5); król nakazuje urzędnikom królewskim pomagać Żydom w budowie (6-12)1 Dariusz tedy król rozkazał, i szukano w bibliotece ksiąg, które były chowane w Babilonie,2 i znaleziono w Ekbatalue, która jest zamkiem w Medyjskiej krainie, księgi jedne, i takie wspomnienie było w nich napisane:3 “Roku pierwszego Cyrusa króla, Cyrus król dał wyrok, aby był zbudowany dom Boży, który jest w Jeruzalem, na miejscu, gdzieby ofiary składano, i żeby założono fundamenty, które by podtrzymywały wysokość sześćdziesięciu łokci i szerokość sześćdziesięciu łokci, 4 trzy rzędy z kamieni nieciosanych, i takież rzędy z drzewa nowego; a nakłady z domu królewskiego dane będą.5 Ale i naczynia kościoła Bożego złote i srebrne, które był Nabuchodonozor wyniósł z kościoła jerozolimskiego, a zaniósł je do Babilonu, niech będą zwrócone i odniesione do kościoła do Jeruzalem na miejsce swoje. I są też złożone w kościele Bożym.”6 “Teraz tedy, Tatanaju, książę krainy, która jest za rzeką, Starbuzanaju, i rajcy wasi Afarsachejczycy, którzyście za rzeką, 7 odstąpcie od nich daleko i dopuście, żeby był budowany tamten kościół Boży przez książęcia Żydów i przez starszych ich, aby tamten dom Boży zbudowali na swym miejscu.8 Ale i ja rozkazałem, co mają czynić tamci starsi żydowscy, aby był zbudowany dom Boży, mianowicie aby ze skarbu królewskiego, to jest z poborów, które dają z krainy za rzeką, pilnie nakłady dawano tym mężom, aby robota nie doznała przeszkody.9 A jak będzie potrzeba, i cielce i jagnięta, i koźlęta na całopalenie Bogu niebieskiemu, zboże, sól, wino i oliwę według obrządku kapłanów, którzy są w Jeruzalem, niech im dają na każdy dzień, aby w czym skargi nie było.10 A niechaj składają ofiary Bogu niebieskiemu, i niech proszą za zdrowie króla i synów jego. 11 Ode mnie tedy dekret wydano, aby każdemu człowiekowi, który by odmienił to rozkazanie, było wzięte drzewo z domu jego i było wystawione, i żeby był przybity na nim, a dom jego aby był zajęty.12 A Bóg, który chciał, aby tam mieszkało imię jego, niech rozproszy każde królestwo i lud, który by wyciągnął rękę swoją, aby się sprzeciwić i rozwalić tamten dom Boży, który jest w Jeruzalem. Ja, Dariusz, dałem rozporządzenie, które chcę, aby z pilnością było wypełnione.” DOKOŃCZENIE I POŚWIĘCENIE ŚWIĄTYNI (6,13-18).13 Tatanaj tedy, książę krainy za rzeką, i Starbuzanaj, i rada jego wedle tego, jak był rozkazał Dariusz król, z pilnością wykonali. 14 A starsi żydowscy budowali, i powodziło się im według proroctwa Aggeusza proroka i Zachariasza, syna Adda; i budowali, i wystawili za rozkazaniem Boga Izraelowego i za rozkazaniem Cyrusa i Dariusza i Artakserksesa, królów perskich.15 I wykończyli ten dom Boży do trzeciego dnia miesiąca Adar, ten jest rok szósty królestwa Dariusza króla.16 I uczynili synowie Izraelowi, kapłani i Lewici, i inni z synów wysiedlenia poświęcenie domu Bożego z radością.17 I ofiarowali na poświęcenie domu Bożego cielców sto, baranów dwieście, baranków czterysta, kozłów od kóz za grzech wszystkiego Izraela dwanaście według liczby pokoleń izraelskich. 18 I ustanowili kapłanów według porządku ich i Lewitów według zmian ich nad służbą Bożą w Jeruzalem, jak napisano w księdze Mojżeszowej. ŚWIĘTO PASCHY (6,19-22).19 I obchodzili synowie izraelscy z wysiedlenia Paschę czternastego dnia księżyca pierwszego.20 Bo się oczyścili kapłani i Lewici jak jeden: wszyscy czyści na ofiarowanie Paschy wszystkim synom wysiedlenia i braciom swym kapłanom, i sobie. 21 I jedli synowie izraelscy, którzy się wrócili z wysiedlenia i wszyscy, którzy się odłączyli ku nim od plugastwa narodów ziemi, żeby szukać Pana, Boga izraelskiego.22 I obchodzili święto Przaśników przez siedem dni z weselem; bo ich uweselił Pan i obrócił serce króla Assuru ku nim, aby pomagał rękom ich w budowaniu domu Pana, Boga Izraelowego.CZĘŚC II (7,l – 10,44) EZDRASZ I JEGO REFORMA 1. RODOWÓD EZDRASZA I JEGO PODRÓŻ DO JEROZOLIMY (7,1-10).
71 A po tych wypadkach, za królestwa Artakserksesa, króla perskiego, Ezdrasz, syn Saraji, syna Azariasza,2 syna Helkiasza, syna Selluma, syna Sadoka,3 syna Achitoba, syna Amariasza, syna Azariasza, syna Marajota,4 syna Zarahiasza, syna Ozjego, syna Bokejego,5 syna Abisuego, syna Fineesa, syna Eleazara, syna Aarona, kapłana od początku, 6 ten Ezdrasz wyszedł z Babilonu, a był on pisarzem biegłym w zakonie Mojżeszowym, który dał Pan Bóg Izraelowi; I wy-pełnił mu król, według ręki Pana, Boga jego, nad nim wszystką jego prośbę.7 I wyszli niektórzy z synów Izraela i z synów kapłańskich, i z synów lewickich, i ze śpiewaków, i z odźwiernych, i z Natynejczyków do Jeruzalem roku siódmego Artakserksesa króla. 8 I przyszli do Jeruzalem miesiąca piątego, ten jest siódmy rok króla.9 Bo pierwszego dnia miesiąca pierwszego począł wychodzić z Babilonu, a pierwszego dnia miesiąca piątego przyszedł do Jeruzalem, według ręki Boga jego dobrej nad nim.10 Bo Ezdrasz przygotował serce swe, aby szukał zakonu Pańskiego i czynił, i nauczał w Izraelu przykazania i sądu. LIST ARTAKSERKSESA Z PEŁNOMOCNICTWAMI DLA EZDRASZA. EZDRASZ DZIĘKI SKŁADA BOGU (7,11-28a).11 A ten jest odpis pisemnego rozporządzenia, które dał król Artakserkses Ezdraszowi kapłanowi, pisarzowi uczonemu w mowach i w przykazaniach Pańskich i w ustawach jego w Izraelu:12 “Artakserkses, król królów, Ezdraszowi kapłanowi, pisarzowi prawa Boga niebieskiego, wielce uczonemu, zdrowia.13 Ode mnie dekret wyszedł, aby każdy, komu by się podobało w królestwie moim z ludu izraelskiego i z kapłanów jego, i z Lewitów iść do Jeruzalem, szedł z tobą.14 Albowiem posłany jesteś od króla i od siedmiu radnych panów jego, abyś nawiedził żydowską ziemię i Jeruzalem według zakonu Boga twego, który jest w ręku twoich;15 i żebyś zaniósł srebro i złoto, które król i rada jego dobrowolnie ofiarowali Bogu Izraelowemu, którego przybytek jest w Jeruzalem.16 I wszystko srebro i złoto, którekolwiek znalazłbyś we wszystkiej ziemi Babilońskiej i lud chciałby ofiarować, i z kapłanów co by dobrowolnie ofiarowali domowi Boga swego, który jest w Jeruzalem, bezpiecznie weźmij, 17 i z tych pieniędzy z pilnością nakup cielców, baranów, baranków i obiat, i płynnych ofiar ich, i ofiaruj je na ołtarzu kościoła Boga waszego, który jest w Jeruzalem. 18 Ale i jeśli co tobie i braciom twym będzie się podobało z pozostałego srebra i złota uczynić według woli Boga waszego, czyńcie. 19 Naczynia też, które tobie dają dla służby domu Boga twego, oddaj przed oblicznością Boga w Jeruzalem. 20 Ale i inne rzeczy, których byłoby potrzeba w domu Boga twego, ilekolwiek będzie ci potrzeba wyłożyć, będzie dane ze skarbu i pieniędzy królewskich i ode mnie.21 Ja, król Artakserkses, postanowiłem i dałem dekret wszystkim stróżom skarbu publicznego, którzy są za rzeką, czegokolwiek od was żądać będzie Ezdrasz kapłan, pisarz zakonu Boga niebieskiego, 22 abyście bez omieszkania dali aż do stu talentów srebra i aż do stu korcy pszenicy, i aż do stu batów wina, i do stu batów oliwy, a soli bez miary.23 Wszystko, co należy do obrzędu Boga niebieskiego, niech będzie oddane z pilnością w domu Boga niebieskiego, by się snadź nie rozgniewał na królestwo króla i synów jego. 24 Wam też oznajmujemy o wszystkich kapłanach i Lewitach, i śpiewakach, i odźwiernych, Natynejezykach i sługach domu Boga tego, żebyście nie mieli prawa wkładać na nich cła, daniny i rocznego obroku.25 A ty, Ezdraszu, według mądrości Boga twego, która jest w ręce twojej, ustanów sędziów i urzędników, żeby sądzili wszystek lud, który jest za rzeką, to jest tych, którzy znają zakon Boga twego; ale i nieumiejętnych bezpiecznie nauczajcie.26 A każdy, który by nie pełnił zakonu Boga twego i zakonu królewskiego pilnie, będzie o nim sąd albo na śmierć, albo na wygnanie, albo na skaranie na majętności jego, albo też na więzienie.” 27 – Błogosławiony Pan, Bóg ojców naszych, który to dał w serce króla, aby wsławił dom Pański,28 który jest w Jeruzalem, a ku mnie skłonił miłosierdzie swe przed królem i radą jego, i wszystkimi możnymi książętami królewskimi!PODRÓŻ EZDRASZA (7,28b – 8,31). Ezdrasz zbiera towarzyszów podróży (28b); ich spis i liczba (8,1-14). Nad rzeką Ahawą: poszukiwania Lewitów (15-20); post i modlitwa (21-23); zebrane dary powierzone kapłanom (24-30). Wymarsz, opieka Boża w drodze (31). 29A ja umocniony ręką Pana, Boga mego, która była nade mną, zgromadziłem z Izraela przedniejszych, którzy by szli ze mną.
81 Ci tedy są przedniejsi domów i ród tych, którzy wyszli ze mną za królowania Artakserksesa króla z Babilonu:2 Z synów Fineesa: Gersom; z synów Itamara: Daniel; z synów Dawidowych:3Hattus; z synów Secheniasza, synów Farosa: Zachariasz, a z nim naliczono mężów stu pięćdziesięciu;4 z synów Fahat-Moaba: Elioenaj syn Zarehego, a z nim dwustu mężów;5 z synów Secheniasza: syn Ezechiela, a z nim trzystu mężów;6 z synów Adana: Abed, syn Jonatana,7 a z nim pięćdziesięciu mężów; z synów Alama: Izajasz, syn Ataliasza,a z nim siedemdziesięciu mężów;8 z synów Safatiasza: Zebedia, syn Michaela, a z nim osiemdziesięciu mężów;9 z synów Joaba: Obedia, syn Jahiela, a z nim dwustu osiemnastu mężów; 10 z synów Selomita: syn Josfiasza, a z nim stu sześćdziesięciu mężów; 11 z synów Bebaja: Zachariasz, syn Bebaja, a z nim dwudziestu ośmiu mężów; z synów Azgada:12 Johanan, syn Akcetana, a z nim stu dziesięciu mężów; 13 z synów Adonikama, którzy byli ostatni, a te imiona ich: Elifelet, Jehiel i Samajasz, a z nimi sześćdziesięciu mężów; 14 z synów Beguja: Utaj Zachur, a z nimi siedemdziesięciu mężów.15 A zgromadziłem ich koło rzeki, która płynie do Ahawy, i mieszkaliśmy tam trzy dni; i szukałem między ludem i kapłanami synów Lewiego, i nie znalazłem tam.16 Posłałem tedy Eliezera, Ariela, Semejasza, Elnatana, Jariba, drugiego Elnatana, Natana, Zachariasza i Mosollama, przełożonych, i Jojariba i Elnatana, mędrców. 17 I posłałem ich do Edda, który jest pierwszy w miejscu Chasfia, i włożyłem w usta ich słowa, które by mówili do Edda i do braci jego Natynejczyków w mieście Chasfia, aby nam przywiedli sługi domu Boga naszego.18 I przywiedli nam przez dobrą rękę Boga naszego nad nami, męża uczonego z synów Moholiego, syna Lewiego, syna Izraela; i Sarabiasza, i synów jego i braci jego osiemnastu;19 i Hasabiasza, a z nim Izajasza, z synów Merariego i braci jego i synów jego dwudziestu; i z Natynejczyków,20 których dał Dawid i książęta na posługi Lewitom, Natynejczyków dwustu dwudziestu. Wszyscy ci imionami swymi byli nazwani.21 – I zapowiedziałem tam post u rzeki Ahawy, abyśmy się dręczyli przed Panem, Bogiem naszym, i prosili go o drogę prostą dla siebie i dla synów naszych, i wszystkiej majętności naszej.22 Bom się wstydził prosić króla o pomoc i jezdnych, którzy by nas bronili od nieprzyjaciela na drodze, bośmy mówili królowi: “Ręka Boga naszego jest nad wszystkimi, którzy go szukają w dobroci, a panowanie jego i moc jego, i zapalczywość nad wszystkimi, którzy go opuszczają.” 23 I pościliśmy, i prosiliśmy Boga naszego o to, i powiodło się nam szczęśliwie.24 I odłączyłem z książąt kapłańskich dwunastu: Sarabiasza i Hasabiasza, a z nimi braci ich dziesięciu;25 i odważyłem im srebro i złoto i naczynia poświęcone domu Boga naszego, które ofiarował król i radni jego, i książęta jego, i wszystek Izrael z tych, którzy się byli znaleźli; 26 i odważyłem w ich ręku srebra talentów sześćset pięćdziesiąt i sto naczyń srebrnych sto talentów złota, 27 a czasz złotych dwadzieścia, które miały po tysiąc czerwonych złotych, i naczynia z miedzi jasnej bardzo dobrej dwa piękne jak złoto.28 I rzekłem im: “Wyście święci Pańscy, i naczynia święte i srebro, i złoto, które dobrowolnie jest ofiarowane Panu, Bogu ojców waszych.29 Czuwajcież i strzeżcie, a odważycie przed książętami kapłanów i Lewitów, i przed książętami domów izraelskich w Jeruzalem do skarbu domu Pańskiego.”30 I wzięli kapłani i Lewici wagę srebra i złota i naczyń, żeby odnieść do Jeruzalem do domu Boga naszego. 31 A tak ruszyliśmy od rzeki Ahawy dwunastego dnia księżyca pierwszego, aby iść do Jeruzalem; a ręka Boga naszego była nad nami, i wybawił nas z ręki nieprzyjaciela i czyhającego na drodze. PRZYBYCIE DO JEROZOLIMY, ZŁOŻENIE DARÓW, OFIARY (8,32-36).32 I przyszliśmy do Jeruzalem, i mieszkaliśmy tam trzy dni.33 A czwartego dnia odważono srebro i złoto i naczynia w domu Boga naszego przez rękę Meremota, syna Uriasza kapłana, a z nim był Eleazar, syn Fineesa, a z nimi Jozabed, syn Jozuego, i Noadaja,34 syn Bennoja, Lewici, według liczby i wagi wszystkich rzeczy; i spisano wszystką wagę w tym czasie.35 Ale i ci, którzy przyszli z pojmania, synowie przesiedlenia, ofiarowali całopalenia Bogu Izraelowemu, cielców dwanaście za wszystek lud izraelski; baranów dziewięćdziesiąt sześć, baranków siedemdziesiąt siedem, kozłów za grzech dwanaście: wszystko na całopalenie Panu.36 A wyroki królewskie oddali panom, którzy byli sprzed oblicza królewskiego, i książętom za rzeką; i wywyższyli lud i dom Boży. EZDRASZ DOWIADUJE SIĘ O MAŁŻEŃSTWACH ŻYDÓW Z CUDZOZIEMKAMI; JEGO BOLEŚĆ (9,1-4).
91 A gdy się to dokonało, przystąpili do mnie przełożeni mówiąc: “Nie odłączył się lud izraelski, kapłani i Lewici, od narodów ziem i od obrzydłości ich, to jest od Chananejczyków, Hetejczyków, Ferezejczyków, Jebuzejczyków, Ammonitów, Moabitów, Egipcjan i Amorejczyków;2 bo pojęli córki ich sobie i synom swym, i pomieszali potomstwo święte z ludźmi ziem; ręka też książąt i urzędu w tym przestępstwie pierwsza była.”3 A gdym usłyszał tę rzecz, rozdarłem płaszcz mój i suknię, i rwałem włosy na głowie mojej i brodzie i siedziałem smutny.4 I zeszli się do mnie wszyscy, którzy bali się słowa Boga Izraelowego, dla przestępstwa tych, którzy się z niewoli wrócili, a ja siedziałem smutny aż do ofiary wieczornej. MODLITWA EZDRASZA (9,5-15). O godzinie ofiary wieczornej (5). Wyznanie grzechów ludu (6-7), mimo których Bóg nie opuścił Izraela (R-9); przykazanie Boże o małżeństwach (10-12), które odtąd musi jut być zachowane (13-15).5 A w ofiarę wieczorną wstałem z utrapienia mego, a rozdarłszy płaszcz i suknię klęknąłem na kolana moje i rozciągnąłem ręce ku Panu, Bogu memu, i rzekłem: 6 “Boże mój, wstyd mi i sromam się podnieść oblicze moje do ciebie; bo nieprawości nasze rozmnożyły się nad głową naszą, 7 i grzechy nasze urosły aż do nieba od dni ojców naszych; lecz i my sami grzeszyliśmy ciężko aż do dnia tego, a przez nieprawości nasze zostaliśmy wydani my sami i królowie nasi i kapłani nasi w ręce królów ziemi i pod miecz i w niewolę, i na zawstydzenie twarzy jak i dnia tego.8 A teraz jakby trochę i na mały czas doszła prośba nasza do Pana, Boga naszego, żeby nam zostawiono ostatek i dany był kołek na miejscu jego świętym i aby oświecił oczy nasze Bóg nasz, a dał nam trochę żywota w niewoli naszej.9 Bośmy niewolnicy, a w niewoli naszej nie opuścił nas Bóg nasz, ale zwrócił ku nam miłosierdzie przed królem perskim aby nam dał żywot i wywyższył dom Boga naszego, i zbudował spustoszenia jego, i dał nam płot w Judzie i w Jeruzalem.-10 A teraz co po tym rzeczemy, Boże nasz? Bośmy opuścili przykazania twoje, 11 któreś dał w ręce sług twoich proroków, mówiąc: Ziemia, do której wchodzicie, aby ją posiąść, ziemia plugawa jest wedle plugastwa narodów i innych ziem i obrzydłości tych, którzy ją napełnili od brzegu aż do brzegu w splugawieniu swym.12 Teraz tedy córek waszych nie dajcie synom ich i córek ich nie bierzcie synom waszym, i nie szukajcie im pokoju i szczęścia aż do wieku, abyście byli umocnieni i pożywali dóbr ziemi, i żebyście mieli synów waszych dziedzicami aż na wieki.13 – A po wszystkim, co przyszło na nas dla uczynków naszych złych i dla grzechu naszego wielkiego, żeś ty, Boże nasz, wybawił nas z nieprawości naszej i dałeś nam zbawienie jak jest dziś,14 abyśmy się nie wracali i nie gwałcili przykazań twoich, i nie wstępowali w małżeństwa z narodami tych obrzydłości. Czy rozgniewałeś się na nas aż do zginienia, żebyś nam nie zostawił ostatków na wybawienie?15 Panie, Boże Izraelów! tyś jest sprawiedliwy, żeśmy zostali, żebyśmy byli wybawieni, jak to jest dnia tego. Otośmy przed tobą w przewinieniu naszym, bo nie możemy się ostać przed tobą dla tego.” REFORMA EZDRASZA (10,1-44). Lud, widząc żałość Ezdrasza, zobowiązuje się przysięgą iść za jego wskazówkami (t-6). Zwołanie zgromadzenia (7-8), które się zbiera; podsuwa się Ezdraszowi praktyczny sposób załatwienia sprawy (9-14), który zostaje przyjęty (15). Wykonanie (16-17). Wyliczenie winnych (18-44).
101 Gdy tedy tak modlił się Ezdrasz i gdy wzywał płacząc i leżał przed kościołem Bożym, zebrało się koło niego z Izraelitów bardzo wielkie zgromadzenie mężów, niewiast i dzieci, i płakał lud płaczem wielkim.2 I odpowiedział Secheniasz, syn Jehiela, z synów Elama, i rzekł Ezdraszowi: “Myśmy wystąpili przeciw Bogu naszemu i pojęliśmy żony obce z ludu ziemi; a teraz, jeśli jest za to pokuta w Izraelu,3 uczyńmy przymierze z Panem, Bogiem naszym, że porzucimy wszystkie żony i tych, którzy z tych się urodzili, według woli Pańskiej i woli tych, którzy się boją przykazania Pana, Boga naszego: niechaj będzie według zakonu!4 Wstańże! Do ciebie należy stanowić, a my będziemy z tobą. Wzmocnij się, a czyń!”5 Wstał tedy Ezdrasz i poprzysiągł książąt kapłańskich i lewickich, i wszystkiego Izraela, żeby uczynili wedle tego słowa, i przysięgli.6 I wstał Ezdrasz przed domem Bożym i poszedł do komory Johanana, syna Eliasiba, i wszedł tam, chleba nie jadł i wody nie pił, bo smucił się z powodu przestępstwa tych, którzy się z niewoli wrócili.7 I puszczono głos w Judzie i w Jeruzalem wszystkim synom przesiedlenia, aby się zgromadzili w Jeruzalem; a każdemu, 8 który by nie przyszedł za trzy dni, według uchwały książąt i starszych, miała być wzięta wszystka majętność jego, i sam miał być wyrzucony z gromady przesiedlenia. 9 Zeszli się tedy wszyscy mężowie Judzcy i Beniaminowi do Jeruzalem za trzy dni, ten jest miesiąc dziewiąty, dwudziestego dnia miesiąca; i siedział wszystek lud na placu domu Bożego, drżąc z powodu grzechu i deszczu.10 I wstał Ezdrasz kapłan, i rzekł do nich: “Wyście wystąpili i pojęliście żony obce, aby przydać do grzechu Izraela.11 A teraz dajcie chwałę Panu, Bogu ojców waszych, i uczyńcie według woli jego, i odłączcie się od narodów ziemi i od żon obcych.” 12 I odpowiedziało wszystko zgromadzenie, i rzekło głosem wielkim: “Według słowa twego do nas, tak niechaj się stanie!13 Jednak ponieważ lud jest wielki a czas dżdżysty, i nie możemy stać na dworze, a sprawa nie jest jednego dnia albo dwu (bośmy bardzo zgrzeszyli w tej rzeczy):14 niechaj będą ustanowieni przełożeni we wszystkim zgromadzeniu; a wszyscy w miastach naszych, którzy pojęli żony obce, niech przychodzą na czas postanowiony, a z nimi starsi każdego miasta i sędziowie jego, aż się odwróci gniew Boga naszego od nas dla tego grzechu.” 15 Jonatan tedy, syn Azahela i Jaasja, syn Tekuego, stanęli nad tym, a Mesollam i Sebetaj Lewici pomagali im. 16 I uczynili tak synowie przesiedlenia. I poszli Ezdrasz kapłan i mężowie przełożeni rodzin do domów ojców swoich, i wszyscy po imionach swoich, i zasiedli pierwszego dnia miesiąca dziesiątego, aby dochodzić rzeczy.16 I skończono ze wszystkimi mężami, którzy byli pojęli żony obce, do pierwszego dnia miesiąca pierwszego.18 I znaleźli się z synów kapłańskich, którzy pojęli żony obce, z synów Jozuego: synowie Josedeka i bracia jego, Maasja, Eliezer, Jarib i Godolia. 19 I dali ręce swe, że odrzucą żony swe, a za występek swój barana z owiec ofiarują. 20 A z synów Emmera: Hanani i Zebedia.21 A z synów Harima: Maasja, Elia, Semeja, Jehiel i Ozjasz. 22 A z synów Feshura: Elioenaj, Maasja, Ismael; Natanael, Jozabed i Elasa.23 I z synów Lewitów: Jozabed i Semej, i Celaja, to jest Kalita, Fataja, Juda i Eliezer.24 A ze śpiewaków: Eliasib. A z odźwiernych: Sellum, Telem i Uri. 25 I z Izraela, z synów Farosa: Remeja, Jezja, Melchia, Miamin, Eliezer, Melchia i Banea. 26 A z synów Elama: Matania, Zachariasz, Jehiel, Abdi, Jerimot i Elia. 27 A z synów Zetui: Elivenaj, Matania, Jerimut, Zabad i Aziza. 28 A z synów Bebaja: Johanan, Hanania, Zabdaj, Atalaj.29 A z synów Baniego: Mosollam, Melluch, Adaja, Jasub, Saal i Ramot.30 A z synów Fahat-Moaba: Edna i Chalal Banajas i Maasjas, Matanias, Beseleel, Bennuj i Manasse. 31 A z synów Herema: Eliezer, Jozue, Melchias, Semejas, 32 Symeon, Beniamin, Maloch, Samarias. 33 A z synów Hasoma: Matanaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jermaj, Manasse, Semej. 34 Z synów Baniego: Maaddi,35 Amram i Uel, Baneas i Badajas, 36 Cheliau, Wania, Marimut i Eliasib, 37 Matanias, Matanaj i Jasi, Bani, Bennuj,38 Semej, Salmias, Natan, Adajas,39 Mechnedebaj, Sisaj,40 Saraj, Ezrel i Selemiau, Semeria, 41 Sellum, Amaria, Józef 42 Z synów Nebo: Jehiel, Matatias, Zabad, Zabina,43 Jeddu, Joel i Banaja.44 Ci wszyscy wzięli byli żony obce, a były pośród nich niewiasty, które porodziły synów.