MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Księga Eklezjastesa

Księga Eklezjastesa

WSTĘP (1,1-11)
1 NAPIS KSIĘGI. Temat: Wszystko jest marnością (1,1-3).
11 Słowa Eklezjastesa, syna Dawida, króla jerozolimskiego.2 Marność nad marnościami, rzekł Eklezjastes, marność nad marnościami i wszystko marność.3 Co więcej ma człowiek ze wszystkiej pracy swej, którą się trudzi pod słońcem? UWAGA OGÓLNA: W przyrodzie i w życiu ludzkim wszystko przemija i rozpoczyna się na nowo (1,4-11).4 Pokolenie przemija i pokolenie nadchodzi, a ziemia na wieki stoi.5 Słońce wschodzi i zachodzi, i wraca się do miejsca swego, i tam znowu wschodzi,6 krąży na południe i skłania się ku północy. Przebiegając wszystko wokoło, idzie wiatr i wraca się do kręgów swoich.7 Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze nie wylewa; do miejsca, z którego wyszły rzeki, wracają się, aby znowu płynąć.8 Wszystkie rzeczy trudne, nie może ich człowiek wypowiedzieć. Nie nasyca się oko widzeniem ani się ucho napełnia słyszeniem. Cóż to jest, co było ?9 To samo, co potem będzie. Cóż jest to, co się stało? To co się stanie.10 Nic nie ma nowego pod słońcem i nie może nikt mówić: “Oto to jest nowe,” już bowiem istniało w wiekach, które były przed nami.11 Nie ma pamięci pierwszych rzeczy; ale ani tych, które potem będą nie będzie pamięci u tych, którzy będą na końcu.I. Marność mądrości, uciech, bogactw. (1,12 – 3,15) I. MARNOŚĆ MĄDROŚCI(1,12-18).12 Ja, Eklezjastes, byłem królem izraelskim w Jeruzalem;13 i umyśliłem w sercu swoim szukać i dowiadywać się mądrze o wszystkim, co się dzieje pod słońcem. To zajęcie najgorsze dał Bóg synom człowieczym, aby się nim trudzili.14 Widziałem wszystko, co się dzieje pod słońcem, a oto wszystko marność i utrapienie ducha.15 Przewrotni z trudem się poprawiają, a głupich jest poczet nieprzeliczony.16 Mówiłem w sercu swoim i rzekłem: “Oto się stałem wielkim i przeszedłem mądrością wszystkich, którzy przede mną byli w Jeruzalem; i serce moje widziało wiele rzeczy mądrze, i nauczyłem się.”17 I przyłożyłem serce swoje, aby poznać mądrość i umiejętność, i błędy, i głupotę; i poznałem, że i w tym jest praca i utrapienie ducha,18 bo w wielkiej mądrości wiele jest kłopotu, a kto przyczynia umiejętności, przyczynia i pracy. MARNOŚĆ UCIECH (2,1-11).
21 Mówiłem ja w sercu swoim: “Pójdę i zanurzę się w rozkoszach i będę używał dóbr ” I widziałem, że i to jest marność.2 Śmiech poczytałem za błąd, a do wesela rzekłem:3 “Co się darmo zwodzisz ?” Umyśliłem w sercu swoim, abym powściągnął od wina ciało moje, abym serce swe przeniósł ku mądrości, a uchronił się głupoty, ażbym zobaczył, co jest pożyteczne dla synów ludzkich, co czynić im trzeba pod słońcem przez wszystkie dni żywota ich.4 Wykonałem dzieła wielkie: nabudowałem sobie domów i nasadziłem winnic,5 naczyniłem ogrodów i sadów, i naszczepiłem w nich drzew wszelkiego rodzaju,6 i zbudowałem sobie sadzawki dla odwilżania lasu drzew rosnących;7 nabyłem sobie sług i służebnic, i miałem czeladź wielką, stada też i wielkie trzody owiec, więcej niż wszyscy, którzy przede mną byli w Jeruzalem.8 Zgromadziłem sobie srebro i złoto, i majętności królów i krain; sprawiłem sobie śpiewaków i śpiewaczki i rozkosze synów człowieczych, kubki i czasze, służące do nalewania wina.9 I przeszedłem bogactwami wszystkich, którzy przede mną byli w Jeruzalem, mądrość też została ze mną.10 I nic z tego, czego pożądały oczy moje, nie wzbraniałem im, i nie odmawiałem sercu memu, aby nie miało używać wszelakiej rozkoszy i cieszyć się tym, co zgotowałem, i uważałem to za swój udział, abym korzystał z pracy swojej.11 A gdy się obróciłem ku wszystkim dziełom, których dokonały ręce moje, i ku robotom, nad którymi się próżno pociłem, obaczyłem we wszystkich marność i udręczenie myśli, i że nic nie trwa pod słońcem. MĄDROŚĆ, CHOĆ PRZEWYŻSZA INNE DOBRA NIE RATUJE OD ŚMIERCI(2,12-17).12 Przeszedłem, aby oglądać mądrość i głupotę i szaleństwa. Czym jest człowiek, rzekłem, aby mógł naśladować Króla, stwórcę swego?13 I obaczyłem, iż tak dalece mądrość przewyższa głupotę, jak różna jest światłość od ciemności.14 Mądrego oczy są w głowie jego, głupi w ciemności chodzi: i poznałem, iż jednaki jest obu koniec.15 I rzekłem w sercu swym: “Jeśli jednaki będzie koniec głupiego i mój, cóż mi pomoże, żem się więcej o mądrość starał?” I rozmawiając z sercem swoim zobaczyłem, że i to jest marność.16 Nie będzie bowiem pamięci tak mądrego, jak i głupiego na wieki, a potomne czasy wszystko zarówno pokryją zapomnieniem: umiera uczony, tak jak nieuczony.17 I dlatego obmierzł mi żywot mój, gdy widziałem, że wszystko pod słońcem jest złe i wszystko jest marnością i utrapieniem ducha. MARNOŚĆ BOGACTW, KTÓRE ZOSTAWIA SIĘ DRUGIM (2,18-23).18 Brzydziłem się znowu wszystką pracą moją, którą pilnie się trudziłem pod słońcem, gdyż mam mieć dziedzica po sobie,19 o którym nie wiem, czy mądry czy też głupi będzie, a ma rozporządzać pracami mymi, nad którymi się pociłem i kłopotałem się; i jestże co tak marnego?20 Dlatego przestałem i serce moje odrzekło się dalszej pracy pod słońcem.21 Bo gdy ktoś pracuje w mądrości i umiejętności i w pilnym staraniu, człowiekowi próżnującemu pozostawia, co nabył; i to tedy marność i nieszczęście wielkie.22 Bo cóż za pożytek człowiekowi ze wszystkiej pracy jego i z udręczenia ducha, którym się męczył pod słońcem ?23 Wszystkie dni jego boleści i nędzy są pełne, i nawet w nocy serce jego nie odpoczywa; więc nie jestże to marność ? WNIOSKI (2,24 – 3,15). Najlepiej jest używać tych dóbr, których Bóg udziela (2,24-26). Człowiek jest zależny od wypadków, kierowanych niezmienną wolą Bożą; należy mu się poddać i w bojaźni cieszyć się jego darami (3,1-15).24 Czyż nie lepiej jest jeść i pić i okazać duszy swej dobra z pracy swojej ?25 I to jest z ręki Bożej! Któż tak używać i rozkoszy zażywać będzie jak ja ?26 Człowiekowi, który jest dobry przed oczyma jego, dał Bóg mądrość i naukę i wesele; lecz grzesznikowi dał utrapienie i zbytnią troskę, aby gromadził i zbierał, a potem oddał temu, który się Bogu spodobał; wszakże i to jest marność i próżne utrapienie ducha.
31 Wszystkie rzeczy mają swój czas, i swym zamierzonym biegiem przemija wszystko pod słońcem.2 Czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono,3 czas zabijania i czas leczenia, czas rozwalania i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu,4 czas narzekania i czas tańczenia,5 czas rozrzucania kamieni i czas zbierania, czas uścisków i czas wstrzymania się od uścisków, czas nabywania i czas tracenia,6 czas chowania i czas odrzucania,7 czas darcia i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia,8 czas miłowania i czas nienawidzenia, czas wojny i czas pokoju.9 – Cóż więcej ma człowiek z pracy swej?10 Widziałem udręczenie, które dał Bóg synom człowieczym, aby się nim trapili.11 Wszystko uczynił dobrze czasu swego i świat oddał roztrząsaniu ich, tak iżby nie znalazł człowiek sprawy, którą uczynił Bóg od początku aż do końca.12 I poznałem, że nie ma nic lepszego, jak weselić się i czynić dobrze za żywota swego.13 Każdy bowlem człowiek, który je i pije i widzi dobra z pracy swojej, dar to Boży jest.14 Poznałem, iż wszystkie sprawy, które Bóg uczynił, trwają na wieki; nie możemy nic przydać ani ująć tym rzeczom, które Bóg uczynił, aby się go bano.15 Co już było, to już teraz jest; co będzie, już było, a Bóg odnawia, co przeminęło.II. Niedostatki życia społecznego. (3,16 – 5,8) 1. NIESPRAWIEDLIWOŚĆ MOŻNYCH I UCISK SŁABYCH (3,16 – 4,3).16 Widziałem pod słońcem na miejscu sądu bezbożność, a na miejscu sprawiedliwości bezprawie.17 I rzekłem w sercu swoim: Sprawiedliwego i bezbożnego Bóg sądzić będzie, i czas każdej rzeczy wtedy będzie.18 Rzekłem w sercu o synach ludzkich, aby ich Bóg doświadczył i ukazał, że są zwierzętom podobni.19 Przeto jednaki jest koniec człowieka i bydląt, i równy stan obojga: jak umiera człowiek, tak i one umierają, i jednakie tchnienie mają wszystkie, i nie ma człowiek nic więcej nad bydlę; wszystko podlega marności,20 i wszystko idzie na jedno miejsce: z ziemi są uczynione i do ziemi się jednako wracają.21 Któż wie, czy duch synów Adamowych wstępuje w górę i czy duch bydląt zstępuje na dół?22 I obaczyłem, iż nic lepszego nie ma dla człowieka, jeno weselić się w uczynkach swych, i że to jest dział jego. Bo któż go przywiedzie, iżby poznał to, co po nim będzie?
41 Obróciłem się do innych rzeczy i ujrzałem uciski, które się dzieją pod słońcem, i łzy niewinnych, a żadnego pocieszyciela; i nie mogę się sprzeciwić gwałtowi ich, nie mając żadnego pomocnika.2 I chwaliłem więcej umarłych niźli żywych,3 a za szczęśliwszego od obydwu uważałem tego, który się jeszcze nie narodził i niewidział złego, które się dzieje pod słońcem. MARNOŚĆ PRACY POWODOWANEJ ZAZDROŚCIĄ I BEZCELOWEJ (4,48).4 Jeszcze przypatrzyłem się wszelakim pracom ludzkim i obaczyłem, że skrzętność podległa jest zazdrości ludzkiej i w tym tedy marność jest i praca zbyteczna.5 Głupi składa ręce swoje i je ciało swoje, mówiąc:6 “Lepsza jest jedna garść z pokojem, niż obie ręce pełne z pracą i z udręczeniem ducha.”7 Przypatrując się znalazłem i inną marność pod słońcem:8 Jest sam jeden i nie ma drugiego, ani syna ani brata, a jednak pracować nie przestaje i nie mogą się nasycić bogactwem oczy jego; i nie myśli mówiąc: “Dla kogóż pracuję i pozbawiam duszę moją dóbr?” W tym też jest marność i złe udręczenie. POWIEDZENIA: NIEWYGODY ŻYCIA SAMOTNEGO (4,9- 12).9 Lepiej tedy dwom być społem niż jednemu, albowiem mają pożytek ze swego towarzystwa.10 Jeśli jeden upadnie, drugi go podeprze. Biada samemu, bo jeśli upadnie, nie ma nikogo, kto by go podnióśł.11 Jeśli dwaj spać będą, zagrzeje się jeden od drugiego; jeden jak się zagrzeje?12 Jeśli też kto przemoże jednego, dwóch mu się oprze; sznur troisty nie łatwo się przerywa. MARNOŚĆ NADZIEI, OPIERAJĄCYCH SIĘ NA ZMIANIE WŁADCY(4,1316).13 Lepsze jest pacholę ubogie a mądre niźli król stary a głupi, który nie umie opatrzyć na przyszłość.14 Bo czasem ktoś z więzienia i z łańcuchów wychodzi na królestwo, a inny urodziwszy się królem zostaje żebrakiem.15 Widziałem wszystkich żyjących pod słońcem, chodzących z młodzieńcem drugim, który ma nastać po nim.16 Niezliczona liczba jest ludzi wszystkich, którzy byli przed nim; a którzy potem będą, nie będą się weselić z niego. Ale i to marność i utrapienie ducha. ZASADY, ODNOSZĄCE SIĘ DO KULTU BOŻEGO (4,17 – 5,6).17 Strzeż nogi twojej, gdy idziesz do domu Bożego, a przybliż się, aby słuchać; daleko lepsze bowiem jest posłuszeństwo niźli ofiary głupich, którzy nie wiedzą, co złego czynią.
51 Nie mów nic nierozmyślnie i niech nie będzie serce twe prędkie na wymówienie słowa przed Bogiem; Bóg bowiem na niebie, a ty na ziemi: przeto niech będzie słów twoich mało.2 Po licznych troskach sny idą, a w wielomówstwie głupstwo się znajdzie.3 Jeśli co ślubowałeś Bogu, nie omieszkajże spełnić, albowiem nie podoba się mu niewierna a głupia obietnica;4 ale cokolwiek ślubujesz, oddaj. I daleko lepiej jest nie ślubować niźli po ślubie obietnic nie spełniać.5 Nie dawaj ustom twoim, abyś o grzech przyprawił ciało twoje, i nie mów przed aniołem: “Nie ma opatrzności,” by snadź Bóg, rozgniewany na mowę twoją, nie rozproszył wszystkich dzieł rąk twoich.6 Gdzie wiele snów, wiele marności i mowy niezliczone; ale ty Boga się bój! UCISK ZE STRONY KSIĄŻĄT, A KRÓL (5,7-8).7 Jeśli ujrzysz ucisk ubogich ludzi i gwahowne sądy i wywrócenie sprawiedliwości w kraju, nie dziw się takiej rzeczy; bo nad wysokiego jest wyższy drugi, a nad tych inni są jeszcze wyżsi,8 a nad tymi jeszcze król rozkazuje wszystkiej ziemi, która mu służy.III. Marność bogactw. (5,9 – 7,13) 1. TROSKI, JAKIE PRZYNOSZĄ BOGACTWA (5,9-19). Bogactwa nie dają zadowolenia (4-11); ich strata jest bolesna (12-16). Używaj w pokoju dóbr, których Bóg ci użycza (17-19).9 Skąpy nie nasyci się pieniędzmi, a kto miłuje bogactwa, nie będzie miał z nich pożytku; przeto i to jest marność.10 Gdzie jest wiele majętności, wielu i tych, którzy je trawią. A cóż za pożytek z tego właścicielowi, chyba że widzi bogactwa oczyma swymi?11 Słodki jest sen dla pracującego, czy mało zje, czy wiele; lecz nasycenie bogatego spać mu nie dopuszcza.12 – Jest i inna niemoc bardzo zła, którą widziałem pod słońcem: bogactwa zachowane na nieszczęście właściciela ich.13 Giną bowiem w złym utrapieniu: urodził syna, który będzie w wielkim ubóstwie.14 Jak wyszedł nagi z żywota matki swej, tak się wróci, a nic nie weźmie z sobą z pracy swojej.15 Żałosna zgoła niemoc: jak przyszedł, tak się wróci. Cóż tedy mu pomoże, że na wiatr pracował ?16 Po wszystkie dni żywota swego jadał w ciemności i w utrapieniu wielkim, i w kłopocie, i w smutku.17 – Przeto zdało mi się dobre to, aby człowiek jadł i pił i używał wesela z pracy swej, którą sam trudził się pod słońcem przez nieliczne dni życia swego, które mu Bóg dał; i to jest dział jego.18 I dla każdego człowieka, któremu Bóg dał bogactwa i majętności, i moc mu dał, aby jadł z nich i używał cząstki swojej, i weselił się z pracy swojej: dar to jest Boży.19 Bo niewiele będzie pamiętał o dniach żywota swego, ponieważ Bóg napełnił rozkoszami serce jego. BOGACTWA NIE UŻYTE, PRAGNIENIA NIEZASPOKOJONE (6,1- 7,1). Szczęśliwszy jest płód poroniony niż człowiek nie mogący użyć swych bogactw (1-6). Marne są pragnienia nie dające się zaspokoić; należy się poddać wyrokom Bożym (6,7 – 7,1).
61 Jest i inne zło, które widziałem pod słońcem, i nawet częste u ludzi:2 Mąż, któremu Bóg dał bogactwa i majętności i sławę, i nie zbywa na niczym duszy jego we wszystkim, czego tylko pragnie; lecz Bóg nie dał mu możności pożywania z tego, ale człowiek obcy to pożre. To jest marność i nędza wielka.3 Jeśliby kto zrodził stu synów i żył wiele lat i miał wiele dni wieku, a dusza jego nie użyła dobra majętności swojej i nie miał pogrzebu: o tym ja powiadam, iż lepszy jest płód poronlony niźli on.4 Albowiem na próżno przyszedł i idzie do ciemności, i zapomnieniem zgładzone będzie imię jego.5 Nie widział słońca i nie poznał różnicy między dobrem a złem.6 A choćby żył dwa tysiące lat a nie zażył dobra, czyż nie do jednego miejsca wszystko idzie?7 – Wszystka praca człowieka w ustach jego, lecz dusza jego nie będzie nasycona.8 Cóż ma więcej mądry nad głupiego? a co ubogi, jeno aby tam szedł, gdzie jest życie?9 Lepiej jest widzieć to, czego pożądał, aniżeli pragnąć, czego nie znasz. Ale i to marność i zarozumiałość ducha.10 Ktokolwiek ma być, już jest nazwany po imieniu i wiadomo, że jest człowiekiem, i nie może prawować się u sądu z mocniejszym nad siebie.11 Wiele jest słów i wielka z nich próżność w rozprawianiu.
71 Cóż potrzeba człowiekowi szukać rzeczy większych nad siebie, gdy nie wie, co mu jest pożyteczne w życiu jego, w liczbie dni pielgrzymowania jego, i w czasie, który jak cień przemija? Albo kto mu oznajmić może, co będzie po nim pod słońcem ? RÓŻNE POWIEDZENIA (7,2-13). Lepsze jest życie poważne niż lekkomyślne(2-8). Cierpliwość (9-11). Mądrość i bogactwa (12-13).2 Lepsze jest imię dobre niźli maści drogie, i dzień śmierci niźli narodzenia.3 Lepiej iść do domu żałoby niż do domu uczty, bo w tamtym przypomina się koniec wszystkich ludzi i człowiek żyjący rozmyśla, co potem będzie.4 Lepszy jest gniew niźli śmiech, bo przez smutek twarzy poprawia się umysł przestępnego.5 Serce mądrych, gdzie smutek jest, a serce głupich, gdzie wesele.6 Lepiej jest dać się karcić mądremu niźli dać się oszukiwać pochlebstwami głupich;7 bo jak trzask ciernia pod kotłem gorejącego, taki jest śmiech głupiego. Ale i to marność.8 Ucisk zasmuca mądrego i pozbawia go mocy serca.9 – Lepszy jest koniec modlitwy niż początek, lepszy jest cierpliwy niż chełpliwy.10 Nie bądź prędki do gniewu, bo gniew w zanadrzu głupiego spoczywa.11 Nie mów: “Co za przyczyna jest, że dawniejsze czasy lepsze były, niż obecne?” bo głupie jest takie pytanie.12 Pożyteczniejsza jest mądrość z bogactwem, i więcej pomaga tym, którzy widzą słońce.13 Jak bowiem broni mądrość, tak też bronią pieniądze; lecz to mają lepszego umiejętność i mądrość, że dają życie temu, który je posiada.IV. Cnota a szczęście. (7,14 – 9,10) 1. PODDANIE SIĘ BOGU W ZMIENNYCH KOLEJACH ŻYCIA (7,14-19). Należy przyjąć z poddaniem się powodzenie i nieszczęście, które w niezmiennych swych wyrokach Bóg na przemian zsyła (14 – 15). Widać bowiem, że cnota i występek nie otrzymują tutaj odpowiedniej zapłaty (16). To jednak nie powinno być pobudką ani do zbytniej gorliwości, ani do utwierdzenia się w złem (17-19).14 Przypatrz się sprawom Bożym, iż nikt nie może poprawić tego, którym On wzgardzi.15 W dzień dobry zażywaj dobra, a strzeż się dnia złego, bo jak ten, tak i ów uczynił Bóg, aby nie znalazł człowiek przeciw niemu skarg sprawiedliwych.16 – To też widziałem za dni marności mojej: sprawiedliwy ginie w sprawiedliwości swojej, a bezbożny długo żyje w złości swojej.17 Nie bądź nazbyt sprawiedliwy ani mądry więcej niż potrzeba, abyś nie zgłupiał.18 Nie popełniaj wiele niegodziwości i nie bądź głupi, abyś nie umarł w czasie nie swoim.19 Dobrze jest wspomagać sprawiedliwego, ale i od tamtego nie odciągaj ręki twojej, bo kto się Boga boi, niczego nie zaniedbywa. POWIEDZENIA O UMIARKOWANIU I ŁAGODNOŚCI (7,20-23).20 Mądrość umocniła mądrego ponad dziesięciu książąt, którzy są w mieście.21 Nie ma bowiem sprawiedliwego na ziemi, który by czynił dobrze a nie grzeszył.22 Ale i do wszystkich słów, które się mówi, nie przykładaj serca swego, abyś snadź nie usłyszał sługi twego złorzeczącego tobie.23 Wie bowiem sumienie twoje, że i ty często złorzeczyłeś drugim. WYSTĘPEK A SZCZĘŚCIE (7,24-30c). Choć nie podobna osiągnąć mądrości (24-25), to przynajmniej zbadałem, że bezbożność i niemoralność jest rzeczą głupią (26), a niewiasta wciąga do niej człowieka na jego zgubę (27-29). Bóg jednak nie jest winien złości człowieka, bo stworzył go prawym (30a-c).24 Wszystkiego doświadczyłem mądrością; powiedziałem: “Stanę się mądry,” a ona daleko odeszła ode mnie, dużo dalej niż była;25 wielka jest głębia, kto ją znajdzie?26 Obejrzałem wszystko myślą moją, abym wiedział i uważał i szukał mądrości i rozumu, i abym poznał niezbożność głupiego i błąd nierozumnych;27 i poznałem, iż bardziej gorzka niźli śmierć jest niewiasta, która jest sidłem łowców, a serce jej niewodem, ręce jej są pętami. Kto się Bogu podoba, wymknie się jej, ale kto jest grzeszny, będzie od niej pojmany.28 Oto to znalazłem, rzekł Eklezjastes, jedno po drugim, abym odkrył pewną rzecz,29 której jeszcze szuka dusza moja, a nie znalazłem. Męża jednego spośród tysiąca znalazłem, lecz niewiasty spośród wszystkich nie znalazłem.30 Tylko to znalazłem, że Bóg uczynił człowieka prawym, a on się sam wdał w niezliczone dociekania. POWIEDZENIE: MĄDROŚĆ UCZY ULEGŁOŚCI WOBEC KRÓLA (7,30d-8,4).Któż jest taki jak mędrzec i kto zna rozwiązanie słowa ?
8

Warsz. King J. 81 Tłum. GrEn. Толк. Mądrość człowieka jaśnieje na twarzy jego, a najmocniejszy zmieni oblicze jego.Кто - как мудрый, и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лице его, и суровость лица его изменяется. Мyдрость человёка просвэти1тъ лицE є3гw2, ґ безстyдный возненави1дэнъ бyдетъ лицeмъ свои1мъ. 8,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτίς tis
I-NSM
τιςtisone[groaning]
οἶδεν oiden
V-RAI-3S
εἴδωeidōto know[fleece]
σοφούς;     sofous
A-APM
σοφόςsofoswise[to drain]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Τίς tis
I-NSM
τιςtisone[groaning]
οἶδεν oiden
V-RAI-3S
εἴδωeidōto know[fleece]
λύσιν lusin
N-ASF
λύσιςlusisdivorce[Jehoiarib]
ῥήματος;     rēmatos
N-GSN
ῥῆμαrēmaword[to count]
σοφία sofia
N-NSF
σοφίαsofiawisdom[2wisdom
ἀνθρώπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa human1A man's]
φωτιεῖ fōtiei
V-FAI-3S
φωτίζωfōtizōto illuminatewill lighten
πρόσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfacehis countenance;
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἀναιδὴς anaidēs
A-NSM
strong:GA-NSMstrong:GA-NSMstrong:GA-NSM 
προσώπῳ prosōpō
N-DSN
πρόσωπονprosōponfacecountenance
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μισηθήσεται.     misēthēsetai
V-FPI-3S
μισέωmiseōto hatewill be detested.
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Ja strzegę ust królewskich i przykazania przysięgi Bożej.Я говорю: слово царское храни, и это ради клятвы пред Богом. ЎстA царє1ва сохрани2, и3 њ словеси2 клsтвы б9іz не ск0ръ бyди. 8,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPστόμα stoma
N-ASN
στόμαstomamouth[2 mouth
βασιλέως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileusking3of a king
φύλαξον fulaxon
V-AAM-2S
φυλάσσωfulassōto keep/guard1Watch]!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
περὶ peri
PREP
περίperiaboutbecause of
λόγου logou
N-GSM
λόγοςlogoswordword
ὅρκου horkou
N-GSM
ὅρκοςhorkosoathof oath
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God.
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
σπουδάσῃς·     spoudasēs
V-AAS-2S
σπουδάζωspoudazōbe eager[little]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Nie spiesz się odejść od oblicza jego i nie trwaj w złym uczynku,Не спеши уходить от лица его, и не упорствуй в худом деле; потому что он, что захочет, все может сделать. T лицA є3гw2 п0йдеши, не стaни во словеси2 лукaвнэ, ћкw всE, є4же (ѓще) восх0щетъ, сотвори1тъ, 8,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom5from
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponface6his face
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πορεύσῃ,     poreusē
V-AMS-2S
πορεύωporeuōto go1You should 4go].
μὴ
ADV
μήnot[2not
στῇς stēs
V-AAS-2S
ἵστημιhistēmito standstand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
λόγῳ logō
N-DSM
λόγοςlogosword[2matter
πονηρῷ·     ponērō
A-DSM
πονηρόςponērosevil/bad1an evil],
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
πᾶν,     pan
A-ASN
πᾶςpasall[tongue]
ho
R-ASN
hothe/this/who[that]
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanif[Giddalti]
θελήσῃ,     thelēsē
V-AAS-3S
θέλωthelōto will/desirehe wants,
ποιήσει,     poiēsei
V-FAI-3S
ποιέωpoieōto do/makehe does.
 
4 Tłum. GrEn. Толк. bo wszystko, co chce, uczyni, a mowa jego pełna jest mocy, i nikt mu rzec nie może: “Czemu tak czynisz ?”Где слово царя, там власть; и кто скажет ему: "что ты делаешь?" ћкоже цaрь њбладazй, и3 кто2 речeтъ є3мY: что2 твори1ши; 8,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαθὼς kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asAs
λαλεῖ lalei
V-PAI-3S
λαλέωlaleōto speak[to cry]
βασιλεὺς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskinga king
ἐξουσιάζων,     exousiazōn
V-PAPRS
ἐξουσιάζωexousiazōto have authorityexercising authority,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewho
ἐρεῖ erei
V-FAI-3S
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakshall say
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ποιήσεις;     poiēseis
V-FAI-2S
ποιέωpoieōto do/makedo you do?
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Kto strzeże przykazania, nie dozna nic złego. Czas i odpowiedź rozumie serce mądrego.Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла: сердце мудрого знает и время и устав; Хранsй зaповэдь не ўвёсть глаг0ла лукaвна: и3 врeмz судA вёсть сeрдце мyдрагw, 8,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whoThe
φυλάσσων fulassōn
V-PAPRS
φυλάσσωfulassōto keep/guardone keeping
ἐντολὴν entolēn
N-ASF
ἐντολήentolēcommandmentcommandment
οὐ ou
ADV
οὐounoshall not
γνώσεται gnōsetai
V-FMI-3S
γινώσκωginōskōto knowknow
ῥῆμα rēma
N-ASN
ῥῆμαrēmaword[2matter
πονηρόν,     ponēron
A-ASN
πονηρόςponērosevil/bad1an evil].
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
καιρὸν kairon
N-ASM
καιρόςkairostime/right time[4 time
κρίσεως kriseōs
N-GSF
κρίσιςkrisisjudgment5of judgment
γινώσκει ginōskei
V-PAI-3S
γινώσκωginōskōto know3knows
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart1 heart
σοφοῦ·     sofou
A-GSM
σοφόςsofoswise2of wise].
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Dla każdej sprawy jest czas odpowiedni, a wielkie jest utrapienie człowieka,потому что для всякой вещи есть свое время и устав; а человеку великое зло оттого, ћкw всsцэй вeщи є4сть врeмz и3 сyдъ: ћкw рaзумъ человёка мн0гъ (є4сть) на нeмъ, 8,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
παντὶ panti
A-DSN
πάντῃpantēalways[poplar]
πράγματι pragmati
N-DSN
πρᾶγμαpragmathingthing
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timea season
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κρίσις,     krisis
N-NSF
κρίσιςkrisisjudgmentjudgment;
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
γνῶσις gnōsis
N-NSF
γνῶσιςgnōsisknowledgeknowledge
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
ἀνθρώπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof man
πολλὴ pollē
A-NSF
πολύςpolusmuchvast
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
αὐτόν·     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. bo nie zna rzeczy przeszłych, a przyszłych od żadnego posła się nie dowie.что он не знает, что будет; и как это будет - кто скажет ему? ћкw нёсть вёдzщагw, что2 бyдущее: занE ћкоже бyдетъ, кто2 возвэсти1тъ є3мY; 8,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is not one
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
γινώσκων ginōskōn
V-PAPRS
γινώσκωginōskōto knowknowing
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἐσόμενον,     esomenon
V-FMPAS
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
καθὼς kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewhat
ἀναγγελεῖ anangelei
V-FAI-3S
ἀναγγέλλωanangellōto reportshall announce
αὐτῷ;     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Nie jest w mocy człowieka zatrzymać ducha i nie ma mocy w dzień śmierci, ani mu nie wolno odpoczywać, gdy nadchodzi wojna, ani nie zbawi bezbożność bezbożnego.Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого. Нёсть человёка владyщагw дyхомъ, є4же возбрани1ти дyху: и3 нёсть владyщагw въ дeнь смeрти, и3 нёсть послA въ дeнь брaни: и3 не спасeтъ нечeстіе сyщаго въ нeмъ. 8,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐκ ouk
ADV
οὐounoThere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
ἐξουσιάζων exousiazōn
V-PAPRS
ἐξουσιάζωexousiazōto have authorityexercising authority
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongover
πνεύματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
κωλῦσαι kōlusai
V-AAR
κωλύωkōluōto preventto restrain
σὺν sun
PREP
σύνsunwithwith
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
πνεῦμα·     pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐξουσία exousia
N-NSF
ἐξουσίαexousiaauthority[to beat]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
θανάτου,     thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathof death;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἀποστολὴ apostolē
N-NSF
ἀποστολήapostolēapostleshipdischarge
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
πολέμῳ,     polemō
N-DSM
πόλεμοςpolemoswarof battle;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[2shall not
διασώσει diasōsei
V-FAI-3S
διασῴζωdiasōzōto save3preserve
ἀσέβεια asebeia
N-NSF
ἀσέβειαasebeiaungodlinessness1impiety]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
παρ'     par
PREP
παράparafrom/with/besidefor
αὐτῆς.     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. – Wszystko to zobaczyłem i przyłożyłem serce swe do wszystkich dzieł, które się dzieją pod słońcem. Czasem panuje człowiek nad człowiekiem na swoje nieszczęście.Все это я видел, и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему. И# всE сіE ви1дэхъ, и3 вдaхъ сeрдце моE во всE сотворeніе, є4же сотворeно є4сть под8 с0лнцемъ, вс‰, во є3ли1кихъ њбладaнъ є4сть человёкъ над8 человёкомъ, є4же њѕл0бити є3го2. 8,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
σὺν sun
PREP
σύνsunwith[petition]
πᾶν pan
A-ASN
πᾶςpasallevery
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
εἶδον eidon
V-AAI-1S
εἴδωeidōto knowI beheld;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔδωκα edōka
V-AAI-1S
δίδωμιdidōmito giveI gave
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
καρδίαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiaheartmy heart
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
πᾶν pan
A-ASN
πᾶςpasall[tongue]
ποίημα,     poiēma
N-ASN
ποίημαpoiēmaworkmanshipaction
ho
R-NSN
hothe/this/who 
πεποίηται pepoiētai
V-RPI-3S
ποιέωpoieōto do/makeI had done
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
ἥλιον,     hēlion
N-ASM
ἥλιοςhēliossunsun;
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe ,
ὅσα hosa
A-APN
ὅσοςhososjust as/how muchas much as
ἐξουσιάσατο exousiasato
V-AMI-3S
ἐξουσιάζωexousiazōto have authority[2exercises authority
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human1a man]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongto
ἀνθρώπῳ anthrōpō
N-DSM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who[that]
κακῶσαι kakōsai
V-AAR
κακόωkakoōto harmto inflict evil
αὐτόν·     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Widziałem bezbożnych pogrzebanych, którzy jeszcze za życia na miejscu świętym byli i chwalono ich w mieście jako sprawiedliwych w uczynkach.Видел я тогда, что хоронили нечестивых, и приходили и отходили от святого места, и они забываемы были в городе, где они так поступали. И это - суета! И# тогдA ви1дэхъ нечєсти1выz во гр0бы внесє1ны, и3 t с™aгw: и3 и3д0ша и3 похвалeни бhша во грaдэ, ћкw си1це сотвори1ша. И# сіE суетA. 8,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τότε tote
ADV
τότεtotethenthen
εἶδον eidon
V-AAI-1S
εἴδωeidōto knowI beheld
ἀσεβεῖς asebeis
A-APM
ἀσεβήςasebēsungodlyimpious
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2into
τάφους tafous
N-APM
τάφοςtafosgrave3 tombs
εἰσαχθέντας,     eisachthentas
V-APPAP
εἰσάγωeisagōto bring in1being brought],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
τόπου topou
N-GSM
τόποςtoposplace[to rest]
ἁγίου hagiou
A-GSM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
ἐπορεύθησαν eporeuthēsan
V-API-3P
πορεύωporeuōto gothey went
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπῃνέθησαν epēnethēsan
V-API-3P
ἐπαινέωepaineōto praisewere praised
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
πόλει,     polei
N-DSF
πόλιςpoliscitycity,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincebecause
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)they did thus.
ἐποίησαν.     epoiēsan
V-AAI-3P
ποιέωpoieōto do/makethey did thus.
καί kai
CONJ
καίkaiandand
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed
τοῦτο touto
D-NSN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ματαιότης.     mataiotēs
N-NSF
ματαιότηςmataiotēsfutilityfolly.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Ale i to marność jest. Bo iż nierychło wydaje się wyrok przeciwko złym, synowie człowieczy bez żadnej bojaźni popełniają zło.Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Ћкw нёсть прерэкaніz бывaющагw творsщымъ лукaвое вск0рэ: сегw2 рaди ўвёрисz сeрдце сынHвъ человёческихъ въ ни1хъ, є4же сотвори1ти лукaвое. 8,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceBecause
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
γινομένη ginomenē
V-PMPRS
γίνομαιginomaito beexisting
ἀντίρρησις antirrēsis
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfor
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe ones
ποιούντων poiountōn
V-PAPGP
ποιέωpoieōto do/makedoing
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πονηρὸν ponēron
A-ASN
πονηρόςponērosevil/badevil
ταχύ·     tachu
A-ASN
ταχύtachuquickly[bag]
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because oftherefore
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ἐπληροφορήθη eplēroforēthē
V-API-3S
πληροφορέωplēroforeōto fulfill[4have full assurance
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart1 heart
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiosson2of sons
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
ἀνθρώπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa human3of man]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ποιῆσαι poiēsai
V-AAR
ποιέωpoieōto do/maketo do
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πονηρόν.     ponēron
A-ASN
πονηρόςponērosevil/badevil.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Wszakże stąd, że grzesznik stokroć zło popełnia, a cierpliwie go znoszą, ja wiem, iż tym dobrze będzie, którzy się Boga boją, którzy się wstydzą oblicza jego.Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицем Его; И$же согрэши2, сотвори1лъ є4сть лукaвое, tт0лэ, и3 t долготы2 и4хъ: и4бо и3 вёмъ ѓзъ, ћкw є4сть блaго боsщымсz бGа, да боsтсz t лицA є3гw2, 8,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὃς hos
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwho
ἥμαρτεν,     hēmarten
V-AAI-3S
ἁμαρτάνωhamartanōto sinsinned
ἐποίησεν epoiēsen
V-AAI-3S
ποιέωpoieōto do/makedid
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πονηρὸν ponēron
A-ASN
πονηρόςponērosevil/badevil
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τότε tote
ADV
τότεtotethenthen,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromof
μακρότητος makrotētos
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
αὐτῷ·     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
καί kai
CONJ
καίkaiandalso
γε ge
PRT
γέgeindeedeven
γινώσκω ginōskō
V-PAI-1S
γινώσκωginōskōto knowI know
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/wetheir duration.
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ἀγαθὸν agathon
A-NSN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the
φοβουμένοις foboumenois
V-PMPMP
φοβέωfobeōto fearones fearing
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
θεόν,     theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod,
ὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthatso that
φοβῶνται fobōntai
V-PMS-3P
φοβέωfobeōto fearthey should fear
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacein front
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Niech nie będzie dobrze bezbożnemu i dni jego niech się nie przedłużają, ale niech jako cień prze mijają ci, którzy się nie boją oblicza Pańskiego.а нечестивому не будет добра, и, подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. и3 не бyдетъ блaго нечести1вому, и3 не продолжи1тъ днjй въ сёни, и4же нёсть боsйсz t лицA б9іz. 8,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandBut
ἀγαθὸν agathon
A-NSN
ἀγαθόςagathosgood-doer[2good
οὐκ ouk
ADV
οὐouno1it will not be]
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
ἀσεβεῖ,     asebei
A-DSM
ἀσεβήςasebēsungodlyimpious,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐounohe shall not
μακρυνεῖ makrunei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
ἡμέρας hēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaydays
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongas
σκιᾷ skia
N-DSF
σκιάskiashadowa shadow;
ὃς hos
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichfor
οὐκ ouk
ADV
οὐounohe is not
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
φοβούμενος foboumenos
V-PMPRS
φοβέωfobeōto fearfearing
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacebefore
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ.     theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod.
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Jest i inna marność, która się dzieje na ziemi: są sprawiedliwi, którym się źle wiedzie, jakby uczynki bezbożnych spełnili, i są bezbożni, którzy są tak bezpieczni, jakby mieli uczynki sprawiedliwych. Lecz i to mam za największą marność.Есть и такая суета на земле: праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я: и это - суета! є4сть суетA, ћже сотворeна є4сть на земли2: ћкw сyть првdніи, на ни1хже постизaетъ ћкw творeніе нечести1выхъ, и3 сyть нечести1віи, на ни1хже постизaетъ ћкw творeніе првdныхъ. Рёхъ, ћкw и3 сіE суетA. 8,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ματαιότης,     mataiotēs
N-NSF
ματαιότηςmataiotēsfutilitya folly

R-NSF
hothe/this/whothe
πεποίηται pepoiētai
V-RMI-3S
ποιέωpoieōto do/makeis done
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
γῆς,     gēs
N-GSF
γῆearthearth;
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εἰσὶ eisi
V-PAI-3P
εἰμίeimito be[decree]
δίκαιοι dikaioi
A-NPM
δικαιόωdikaioōto justify[pride]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
φθάνει fthanei
V-PAI-3S
φθάνωfthanōto precede/arriveattain
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ποίημα poiēma
N-NSN
ποίημαpoiēmaworkmanshipaction
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
ἀσεβῶν,     asebōn
A-GPM
ἀσεβήςasebēsungodlyimpious;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰσὶν eisin
V-PAI-3P
εἰσίeisithey are[Gilonite]
ἀσεβεῖς asebeis
A-NPM
ἀσεβήςasebēsungodlyimpious
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
φθάνει fthanei
V-PAI-3S
φθάνωfthanōto precede/arriveattain
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ποίημα poiēma
N-NSN
ποίημαpoiēmaworkmanshipaction
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who[that]
δικαίων·     dikaiōn
A-GPM
δίκαιοςdikaiosjustjust ones
εἶπα eipa
V-AAI-1S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayI said
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat,
καί kai
CONJ
καίkaiandIndeed also
γε ge
PRT
γέgeindeedIndeed also
τοῦτο touto
D-NSN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ματαιότης.     mataiotēs
N-NSF
ματαιότηςmataiotēsfutilityfolly.
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Chwaliłem tedy wesele, bo nie masz nic lepszego dla człowieka pod słońcem, jeno jeść i pić i weselić się; i ponieważ to tylko z sobą weźmie z pracy swej w dniach życia swego, które mu Bóg dał pod słońcem.И похвалил я веселье; потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться: это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. И# похвали1хъ ѓзъ весeліе, ћкw нёсть блaго человёку под8 с0лнцемъ, но т0кмw є4же ћсти и3 пи1ти и3 є4же весели1тисz: и3 то2 прибhтокъ є3мY въ трудЁ є3гw2 во днeхъ животA є3гw2, и5хже дaлъ є4сть є3мY бGъ под8 с0лнцемъ. 8,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπῄνεσα epēnesa
V-AAI-1S
ἐπαινέωepaineōto praiseI praised
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI praised
σὺν sun
PREP
σύνsunwithwith
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
εὐφροσύνην,     eufrosunēn
N-ASF
εὐφροσύνηeufrosunējoygladness,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincebecause
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἀγαθὸν agathon
A-NSN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
ἀνθρώπῳ anthrōpō
N-DSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
ἥλιον hēlion
N-ASM
ἥλιοςhēliossunsun,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincewere it not
εἰ ei
CONJ
εἰeiif[clod]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
φαγεῖν fagein
V-AAR
ἐσθίωesthiōto eatto eat,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
πιεῖν piein
V-AAR
πίνωpinōto drinkto drink,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
εὐφρανθῆναι,     eufranthēnai
V-APR
εὐφραίνωeufrainōto celebrateto be glad.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
αὐτὸ auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
συμπροσέσται sumprosestai
V-FMI-3S
strong:GV-FMI-3Sstrong:GV-FMI-3Sstrong:GV-FMI-3S 
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μόχθῳ mochthō
N-DSM
μόχθοςmochthostoilhis effort
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἡμέρας hēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaydays
ζωῆς zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof his life,
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅσας hosas
A-APF
ὅσοςhososjust as/how much[to proclaim]
ἔδωκεν edōken
V-AAI-3S
δίδωμιdidōmito give[2gave
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod1God]
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
ἥλιον.     hēlion
N-ASM
ἥλιοςhēliossunsun.
 
16 Tłum. GrEn. Толк. I przyłożyłem serce swe, abym poznał mądrość i zrozumiał zatrudnienie, które jest na ziemi. Jest człowiek, którego oczy we dnie i w nocy snu nie zaznają.Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна, - Въ ни1хже дaхъ сeрдце моE, є4же разумёти мyдрость и3 є4же вёдэти попечeніе сотворeное на земли2: ћкw и3 во дни2 и3 въ нощи2 снA во џчію своє1ю нёсть ви1дzй. 8,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongWhereupon
οἷς hois
R-DPM
ὅς, ἥhhos ēwhichWhereupon
ἔδωκα edōka
V-AAI-1S
δίδωμιdidōmito giveI gave
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
καρδίαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiaheartmy heart
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
γνῶναι gnōnai
V-AAR
γινώσκωginōskōto knowto know
σοφίαν sofian
N-ASF
σοφίαsofiawisdomwisdom,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἰδεῖν idein
V-AAR
εἴδωeidōto knowto behold
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
περισπασμὸν perispasmon
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
πεποιημένον pepoiēmenon
V-RMPAS
ποιέωpoieōto do/makebeing done
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
γῆς,     gēs
N-GSF
γῆearthearth.
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
καί kai
ADV
καίkaiandalso
γε ge
PRT
γέgeindeed[weeping]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
νυκτὶ nukti
N-DSF
νύξnuxnightnight
ὕπνον hupnon
N-ASM
ὕπνοςhupnossleep[3sleep
Ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among4with
ὀφθαλμοῖς ofthalmois
N-DPM
ὀφθαλμόςofthalmoseye5his eyes
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐκ ouk
ADV
οὐouno1 is not
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
βλέπων,     blepōn
V-PAPRS
βλέπωblepōto see2seeing].
 
17 Tłum. GrEn. Толк. I zrozumiałem, iż nie może człowiek znaleźć żadnej przyczyny wszystkich dzieł Bożych, które się dokonują pod słońcem, a im więcej męczy się, aby znaleźć, tym mniej znajduje.тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого; и если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого.И# ви1дэхъ вс‰ творє1ніz б9іz, ћкw не м0жетъ человёкъ и3з8wбрэсти2 творeніе сотворeное под8 с0лнцемъ: є3ли6ка ѓще потруди1тсz человёкъ њбрэсти2, и3 не њбрsщетъ: и3 є3ли6ка ѓще речeтъ мyдрый ўразумёти, не возм0жетъ њбрэсти2. Тёмже всE сіE вдaхъ въ сeрдце моE, и3 сeрдце моE всE сіE ви1дэ.8,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶδον eidon
V-AAI-1S
εἴδωeidōto knowI beheld
σὺν sun
PREP
σύνsunwith 
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasall[tongue]
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ποιήματα poiēmata
N-APN
ποίημαpoiēmaworkmanshipactions
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ,     theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
οὐ ou
ADV
οὐouno[2shall not
δυνήσεται dunēsetai
V-FMI-3S
δύναμαιdunamaibe able3be able
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human1man]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
εὑρεῖν heurein
V-AAR
εὑρίσκωheuriskōto find/meetto find
σὺν sun
PREP
σύνsunwith[petition]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ποίημα poiēma
N-ASN
ποίημαpoiēmaworkmanshipaction
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πεποιημένον pepoiēmenon
V-RMPAS
ποιέωpoieōto do/makebeing done
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
ἥλιον·     hēlion
N-ASM
ἥλιοςhēliossunsun.
ὅσα hosa
A-APN
ὅσοςhososjust as/how muchAs long
ἂν an
PRT
ἄνanifas
μοχθήσῃ mochthēsē
V-AAS-3S
μόχθοςmochthostoil[Isshiah]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human1man]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ζητῆσαι,     zētēsai
V-AAR
ζητέωzēteōto seekto seek,
καί kai
CONJ
καίkaiandeven
οὐχ ouch
ADV
οὐounohe shall not find .
εὑρήσει·     heurēsei
V-FAI-3S
εὑρίσκωheuriskōto find/meethe shall not find .
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed,
ὅσα hosa
A-APN
ὅσοςhososjust as/how muchas long
ἂν an
PRT
ἄνanifas
εἴπῃ eipē
V-AAS-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto say[2should speak
ho
T-NSM
hothe/this/who 
σοφὸς sofos
A-NSM
σοφόςsofoswise1 wise]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
γνῶναι,     gnōnai
V-AAR
γινώσκωginōskōto knowto know ,
οὐ ou
ADV
οὐounohe shall not
δυνήσεται dunēsetai
V-FMI-3S
δύναμαιdunamaibe ablebe able
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
εὑρεῖν.     heurein
V-AAR
εὑρίσκωheuriskōto find/meetto find .
18 Tłum. GrEn. Толк. Choćby też mówlł mądry, że wie, nie będzie mógł znaleźć.

91 Wszystko to rozważyłem w sercu swoim, aby dokładnie zrozumieć. Są sprawiedliwi i mądrzy, i uczynki ich są w ręce Bożej, a przecież nie wie człowiek, czy jest miłości czy nienawiści godzien.2 Ale wszystkie rzeczy na przyszły czas zachowane są w niepewności, przeto że wszystko jednako przychodzi na sprawiedliwego i bezbożnego, na dobrego i na złego, na czystego i nieczystego, na składającego ofiary i gardzącego nimi: jak dobry tak i grzeszny, jak krzywoprzysięzca tak i ten, który prawdziwie przysięga.3 To jest najgorsze ze wszystkiego, co się dzieje pod słońcem, że się jednako ze wszystkimi dzieje; dlatego i serca synów człowieczych napełniają się złością i wzgardą w swym życiu, a potem doprowadzeni będą do otchłani.4 Nie masz nikogo, który by zawsze żył i który by taką nadziejg miał; lepszy jest pies żywy aniżeli lew zdechły.5 Bo żyjący wiedzą, że umrą, lecz umarli nic więcej nie wiedzą i nie ma dla nich więcej zapłaty, gdyż pamięć o nich poszła w zapomnienie.6 Miłość też i nienawiść i zazdrość zarówno zginęły, i nie mają cząstki na tym świecie ani we wszystkim, co się dzieje pod słońcem.7 – Idźże tedy, a jedz chleb swój z weselem i pij wino swe z radością, bo się uczynki twoje Bogu podobają.8 Na każdy czas niech będą białe szaty twoje, a olejek niechaj nie schodzi z głowy twojej.9 Używaj żywota z żoną, którą miłujesz, po wszystkie dni niestałego żywota twego, które ci są dane pod słońcem przez wszystek czas marności twojej; bo to jest dział w żyáu i w pracy twej, którą się trudzisz pod słońcem.10 Cokolwiek czynić może ręka twoja, czyń pilnie, bo ani działalności, ani rozumu, ani mądrości, ani umiejętności nie będzie w otchłani, dokąd ty pospieszasz.V. Wysiłek, mądrość a powodzenie. (9,11 – 11,6) 1. WYSIŁEK I MĄDROŚĆ NIE ZAPEWNIAJĄ POWODZENIA . (9,11-18). Mimo mądrość i spryt człowiek jest zaletny od przypadku (11-12). Nawet za wielkie zasługi mądry nie otrzymuje uznania i nagrody (13-16). Mimo wszystko mądrości należy się pierwszeństwo (17-18).11 Obróciłem się ku czemu innemu i widziałem pod słońcem, iż ani prędkich jest bieg, ani mężnych wojna, ani mądrych chleb, ani uczonych bogactwo, ani przemyślnych łaska; ale czas i przypadek jest we wszystkim.12 Nie zna człowiek końca swego, ale jak ryby łowią wędką i jak ptaka sidłem chwytają, tak też ludzie bywają pojmani w zły czas, gdy na nich nagle przypadnie.13 – Widzlałem też i tę mądrość pod słońcem, i poznałem, że jest wielka:14 Miasto małe i mało w nim mężów; przyciągnął przeciwko niemu król wielki i obległ je, i pobudował szańce wokoło, i dokonało się oblężenie.15 I znalazł się w nim mąż ubogi a mądry, i wybawił miasto mądrością swą; a nikt nie wspominał potem na owego człowieka ubogiego.16 I mówiłem ja, iż lepsza jest mądrość niźli moc. Czemuż tedy mądrością ubogiego wzgardzono i słów jego nie słuchano?17 Słów mędrców słuchają w milczeniu, bardziej niż krzyku księcia wśród głupich.18 Lepsza jest mądrość, niż oręże wojenne, a kto w jednym zgrzeszył, wiele dóbr zniszczy.POWIEDZENIA O MĄDROŚCI I GŁUPOCIE . (10,1-4).
101 Muchy zdychające psują miłą woń drogiego olejku. Droższa jest od mądrości i sławy mała i krótkotrwała głupota.2 Serce mądrego po prawej stronie jego, a serce głupiego po lewej stronie jego.3 Ale i na drodze, kiedy głupi idzie, sam będąc nierozumny wszystkich ma za głupich.4 Jeśli duch panującego uniesie się przeciw tobie, nie opuszczaj miejsca twego, albowiem leczenie uczyni, że ustaną grzechy wielkie. JESZCZE O WYSIŁKU, MĄDROŚCI I POWODZENIU (10,5-7).5 Jest zło, które widziałem pod słońcem, jakby przez pomyłkę wychodzące od oblicza książęcia:6 głupiego posadzonego na godności wysokiej, a bogatych siedzących na dole.7Widziałem sługi na koniach, a książąt chodzących po ziemi jakby sługi. RÓŻNE POWIEDZENIA (10,8-11,6). Przypadek (8-9). Mądrość (10). Oszczerca (11). Mądry i głupi (12-15). Mądre rządy (16-17). Zalecenie działalności przedsiębiorczej i roztropnej (10,18 -11,6).8 Kto dół kopie, wpadnie weń, a kto rozrzuca płot, wąż go ukąsi.9 Kto przenosi kamienie, potłucze się nimi, a kto rąbie drwa, będzie zraniony od nich. 10 Jeśli się przytępi żelazo i nie jak było pierwej, ale stępione będzie, z wielkim trudem naostrzy się je; tak po przyłożeniu się przychodzi mądrość.11 Jeżeli wąż ukąsi po cichu, nie lepszy od niego jest ten, który tajemnie potwarza.12 Słowa ust mądrego są pełne wdzięku, ale wargi głupiego strącą go w przepaść;13 początkiem słów jego głupstwo, a końcem ust jego błąd wielki. Głupi mnoży słowa.14 Nie wie człowiek, co przed nim było; a co po nim będzie, kto mu oznajmić może?15 Praca głupich utrapi ich, tych, którzy nie umieją iść do miasta.16 Biada tobie, ziemio, której król jest dziecięciem i której książęta od rana jadają.17 Szczęśliwa zienlia, która ma króla zacnego i której książęta jedzą w stosownym czasie, dla posilenia, a nie dla zbytku.18 Z powodu lenistwa pochylają się dachy, a wskutek opieszałości rąk będzie przeciekał dom.19 Na śmiech czynią chleb, a wino, żeby ucztowali żywi, a pieniędzom wszystko jest posłuszne.20 W myśli twojej nie uwłaczaj królowi, a w skrytości pokoju twego nie przeklinaj bogatego, bo i ptaki powietrzne głos twój zaniosą, a skrzydlaty oznajmi twe słowa.
111 Rzucaj chleb twój na wody płynące, bo po długim czasie znajdziesz go.2 Daj część siedmiu lub ośmiu, bo nie wiesz, jakie nieszczęście spadnie na ziemię.3 Jeśli się napełnią obłoki, wyleją deszcz na ziemię. Jeśli upadnie drzewo na południe albo na północ, na którekolwiek miejsce upadnie, tam będzie.4 Kto się na wiatr ogląda, nigdy siać nie będzie, a kto się przypatruje obłokom, nigdy żąć nie będzie.5 Jak nie wiesz, jaką jest droga ducha i jak się zrastają kości w żywocie brzemiennej, tak me znasz spraw Boga, który jest twórcą wszystkiego.6 Rano siej nasiona twoje, a wieczorem niech nie odpoczywa ręka twoja, bo nie wiesz, które lepiej wzejdzie, to albo owo, a jeśli oba razem, lepiej będzie.Zakończenie.(11,7 – 12,8)UŻYWAJ RADOŚCI, ZSYŁANYCH CI PRZEZ BOGA! Z miłej sercu radości należy korzystać przed śmiercią (11,7-8). Używaj, młodzieńcze, radości, pamiętając jednak o Bogu i o sądzie jego (9-10)! Pamiętaj o nim wprzód nim nadejdzie niedołężna starość (12,1-5) i śmierć (6-7). 7 Przyjemne jest światło i nliło jest oczom widzieć słońce.8 Choćby przez wiele lat żył człowiek i w tych wszystkich się weselił, ma pamiętać na czas ciemny i na długie dni, które gdy przyjdą, przeszłe rzeczy pokażą się marnością.9 Weselże się tedy, młodzieńcze, w młodości twojej, a niech użyje dobrego serce twe w dni młodości twojej, i chodź drogami serca twego i za widokiem oczu twoich; ale wiedz, iż za to wszystko przywiedzie cię Bóg na sąd.10 Oddal gniew od serca twego i odrzuć zło od ciała twego, bo młodość i rozkosze są marne.12 1 Pomnij na Ştworzyciela twego za dni młodości twojej, póki nie przyjdzie czas udręczenia i nie nadejdą lata, o których mówić będziesz:2 “Nie podobają mi się”; póki się nie zaćmi słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy, i póki się nie wrócą po deszezu obłoki;3 kiedy drżeć będą stróże domu i zachwieją się mocni mężowie, i próżnować będą nieliczne mielące, i zaćmią się patrzące przez okna, i zawrze się wrota na ulicę;4 kiedy osłabnie głos mielącej, i wstawać się będzie na głos ptaka, i ogłuchną wszystkie córki śpiewu;5 będą się też bać miejsc wysokich, i będą się lękać na drodze; zakwitnie drzewo migdałowe, utyje szarańcza, a rozproszą się kapary; bo pójdzie człowiek do domu wieczności swej, i będą chodzić po ulicach płaczący;6 póki się nie przerwie sznur srebrny i nie skurczy się wstęga złota, i rozbije się wiadro nad zdrojem, i złamie się koło nad studnią,7 i wróci się proch do ziemi swej, z której był, a duch wróci się do Boga, który go dał.8 Marność nad marnościami, rzekł Eklezjastes, i wszystko marność.Domówienie. . (12,9-14)9 A Eklezjastes będąc bardzo mądrym, nauczał lud i powiedział, co był uczynił, a badając ułożył wiele przypowieści.10 Szukał słów pożytecznych i spisał mowy słuszne i pełne prawdy.11 – Słowa mędrców są jak ościenie i jak gwoździe głęboko wbite, które przez radę mistrzów dane są od pasterza jednego.12 Nad to, synu mój, więcej się nie pytaj. Tworzenia wielu ksiąg nie ma końca, a częste myślenie jest utrapieniem ciała.13 Końca mowy wszyscy razem słuchajmy: Boga się bój i strzeż przykazań jego, bo to jest cały człowiek;14 wszystkie uczynki przywiedzie Bóg na sąd za każdy występek, czy dobry czy zły on będzie.