MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Księga Nehemiasza

Księga Nehemiasza

CZĘŚĆ I (1,1- 7 73)NEHEMIASZ PRZYBYWA PIERWSZY RAZ DO JEROZOLIMY I ODBUDOWUJE MURY MIASTA Przybycie Nehemiasza do Jerozolimy. (1,1-2,10) 1. WIADOMOŚĆ O SMUTNYM STANIE JEROZOLIMY; BOLEŚĆ NEHEMIASZA (1,1-11). Brat Nehemiasza przynosi wiadomości o Jerozolimie; jego boleść (1-4). Błaga Boga o łaskawość dla ludu pokutującego (5-10) i dla swych zamiarów (11).
11 Słowa Nehemiasza, syna Helchiaszowego. I stało się miesiąca Kasleu, roku dwudziestego, że ja byłem na zamku Suza.2 I przyszedł Hanani, jeden z braci moich, on i mężowie z Judy, i spytałem ich o Żydów, którzy zostali i żywi byli z pojmania, i o Jeruzalem.3 I powiedzieli mi: “Ci, którzy zostali i ocaleli z pojmania, tam w krainie są w wielkim utrapieniu i w zelżywości, a mur jerozolimski rozwalony jest i bramy jego ogniem są spalone.” 4 A gdym usłyszał takie słowa, usiadłem i płakałem, i żałowałem przez wiele dni, pościłem i modliłem się przed obliczem Boga niebieskiego. 5 I rzekłem: “Proszę, Panie, Boże niebieski, mocny, wielki i straszliwy, który strzeżesz przymierza i miłosierdzia z tymi, którzy się miłują i strzegą przykazań twoich, niech uszy twoje słuchają, 6 a oczy twoje niech będą otwarte, abyś usłyszał modlitwę służebnika twego, którą ja dziś się modlę przed tobą w nocy i we dnie za synami izraelskimi, sługami twymi; i wyznawam grzechy synów izraelskich, którymi zgrzeszyli tobie: ja i dom ojca mego zgrzeszyliśmy.7 Marnością jesteśmy zwiedzeni, a nie strzegliśmy przykazania twego i ustaw i sądów, któreś dał Mojżeszowi, słudze twemu.8 Wspomnij na słowo, któreś powiedział Mojżeszowi, słudze twemu, mówiąc: Gdy zgrzeszycie, ja rozproszę was między narody.9 A jeśli się nawrócicie do mnie i będziecie strzec przykazań moich, i pełnić je, chociażbyście byli zagnani na koniec nieba, stamtąd zgromadzę was i przywiodę na miejsce, które obrałem, aby tam przebywało imię moje.10 A oni są sługami twoimi i ludem twoim i odkupiłeś ich mocą twą wielką i ręką twą mocną. Proszę, 11 Panie, niech będzie ucho twe nakłonione na modlitwę sługi twego i na modlitwę sług twoich, którzy chcą się bać imienia twego, a poszczęść dziś słudze twemu i daj mu miłosierdzie przed mężem tym”: bom ja był podczaszym królewskim. PRZYBYCIE DO PALESTYNY (2,1-10). Nehemiasz, spełniając urząd podczaszego u Artakserksesa (1-3), uprasza sobie pozwolenie udania się do Jerozolimy w celu zbudowania murów miasta, oraz listy królewskie (4-8). Przybycie do Palestyny; początek trudności (9-10).
21 I stało się miesiąca Nisan, roku dwudziestego Artakserksesa króla, że wino było przed nim, i wziąłem wino i podałem królowi; a byłem jakby omdlały przed obliczem jego.2 I rzekł mi król: “Czemu jest smętna twarz twoja, chociaż cię chorym nie widzę? Nie jest to bez powodu, ale nie wiem, co za zło jest w sercu twoim.” I zląkłem się bardzo i nad miarę, i rzekłem królowi:3 “Królu, żyj na wieki! Jak nie ma być smętna twarz moja, gdy miasto, dom grobów ojca mego, opuszczone jest, a bramy jego ogniem są popalone?” 4 I rzekł mi król: “Czegóż żądasz ?” I modliłem się do Boga niebieskiego,5 i rzekłem do króla: “Jeśli się to zda dobrym królowi i jeśli się podoba sługa twój przed obliczem twoim, to zechciej mię posłać do Żydowskiej ziemi, do miasta grobu ojca mego, i będę je budował.” 6 I rzekł mi król i królowa która siedziała obok niego: “Jak długo potrwa droga twoja i kiedy się wrócisz ?” I spodobało się przed obliczem królewskim, i posłał mię, i naznaczyłem mu czas. 7 I rzekłem królowi: “Jeśli zda się to dobrym królowi niech mi da listy do książąt krainy za rzeką, aby mię przeprowadzili, ażbym przyszedł do żydowskiej ziemi;8 i list do Asafa, stróża lasów królewskich, aby mi dał drzewa, żebym mógł przykryć bramy wieży domu i mury miejskie, i dom, do którego wnijdę.” I dał mi król wedle dobrej ręki Boga mego ze mną.9 I przyszedłem do książąt krainy za rzeką i oddałem im listy królewskie. A król posłał był ze mną rotmistrzów nad żołnierzami i jezdnych. 10 I usłyszeli Sanaballat Horonitczyk i Tobiasz, sługa Ammonitczyk, i zasmucili się bardzo mocno, iż przyszedł człowiek, który szukał szczęścia synów izraelskich.II. Odbudowanie murów miasta. (2,II – 7,73) 1. PRZED DZIEŁEM (2,11-20). Nehemiasz bada w nocy mury miasta (1I – I5); przedkłada swój plan, który zostaje przyjęty (16-18). Szyderstwa i groźby (19-20).11 I przyjechałem do Jeruzalem, i byłem tam przez trzy dni. 12 I wstałem w nocy, ja i kilku mężów ze mną, a nie oznajmiłem nikomu, co podał Bóg do serca mego, abym uczynił w Jeruzalem; i bydlęcia nie było ze mną, jeno zwierzę, na którym siedziałem. 13 I wyszedłem przez bramę Doliny w nocy, przed źródło Smokowe i do bramy Gnojowej, i obejrzałem mur jerozolimski rozwalony i bramy jego ogniem spalone. 14 I przeszedłem do bramy Źródła i do rur królewskich, i nie było miejsca do przejścia dla bydlęcia, na którym siedziałem. 15 I szedłem w górę przez potok w nocy i oglądałem mur, a wróciwszy się przyszedłem do bramy Doliny i wróciłem się.16 – A urzędnicy nie widzieli, dokąd odjechałem, albo com ja czynił; ale i Żydom, i kapłanom, i przedniejszym, i urzędnikom, i innymi, którzy robili koło dzieła, nic nie oznajmiłem aż dotąd.17 I rzekłem im: “Wy znacie uciśnienie, w którym jesteśmy, iż Jeruzalem jest opuszczone, a bramy jego ogniem są spalone. Pójdźcie i zbudujmy mury jerozolimskie, a nie bądźmy już więcej przedmiotem szyderstwa!” 18 I oznajmiłem im rękę Boga mego, że była dobra ze mną, i słowa króla, które mi mówił, i rzekłem: “Wstańmy, a budujmy!” I wzmocniły się ręce ich w dobrym.19 A Sanaballat Horonitczyk i Tobiasz, sługa Ammonitczyk, i Gosem Arab, usłyszawszy szydzili z nas i wzgardzili, i rzekli: “Cóż to za rzecz, którą czynicie? Czyż przeciw królowi się buntujcie?”20 I odpowiedziałem im, i rzekłem do nich: “Bóg niebieski ten nam pomaga, a myśmy słudzy jego; wstańmy i budujmy; a wy nie macie części i prawa ani pamiątki w Jeruzalem.” ODBUDOWA MURÓW (3,1-31). Od bramy Trzody do bramy Rybnej (1-2); do Starej bramy (3-5); do muru ulicy Szerszej (6-8); do bramy Doliny (9-12); do schodów miasta Dawidowogo (13-15); do wstępowania ku mocniejszemu rogowi (16-19); do wieży domu królewskiego (20-24); do muru świątyni (25-27); do bramy Trzody (28-31).
31 I powstał Eliasib, kapłan wielki, i bracia jego, kapłani, i zbudowali bramę Trzody; ci ją poświęcili i postawili wrota jej i aż do wieży stu łokci poświęcili ją, aż do wieży Hananeela. 2 A obok niego budowali mężowie Jerycha; a obok niego budował Zachur, syn Anlriego.-3 A bramę Rybną budowali synowie Asnai, oni ją przykryli i postawili wrota jej i zamki i zawory. A koło nich budował Marimut, syn Uriasza, syna Akkusa. 4 A obok niego budował Mosollam, syn Barachiasza, syna Mesezebela; a obok nich budował Sadok, syn Baany.5 Obok tych budowali Tekuitczycy; ale znakomitsi między nimi nie położyli szyj swoich pod robotę Pana swego.6 – A Starą bramę budował Jojada, syn Faseasza, i Mosollam, syn Besodii; oni ją przykryli i postawili wrota jej i zamki i zawory.7 A obok nich budowali Meluas Gabaończyk i Jadon Meronatczyk, mężowie z Gabaonu i Masfy, za książęcia, który był w krainie za rzeką.8 Obok niego budował Ezjel, syn Araji, złotnik; a obok niego budował Ananias, syn aptekarzów. I zostawili Jeruzalem aż do muru ulicy Szerszej.9 – A obok tego budował Rafaja, syn Hura, przełożony dzielnicy jerozolimskiej10A obok niego pobudował Jedaje, syn Haromafa, naprzeciw domu swego; a obok niego budował Hattus, syn Haseboniasza.11 Połowę ulicy budował Melchias, syn Herema, i Hasub, syn Fahat-Moaba, i wieżę Pieców.12 A obok niego budował Sellum, syn Alohesa, przełożony ad połową dzielnicy jerozolimskiej, sam i córki jego.13 A bramę Doliny zbudował Hanun i mieszkańcy Zanoe; ci ją zbudowali i postawili wrota jej i zamki, i zawory, i tysiąc łokci muru aż do bramy Gnojowej.14A bramę Gnojową budował Melchias, syn Rechaba, przełożony dzielnicy Bethacharam; on ją zbudował i postawił wrota jej i zamki i zawory.15 A bramę Źródła zbudował Sellum, syn Cholhozy, przełożony wsi Masfa; on ją zbudował i przykrył, i postawił wrota jej i zamki, i zawory, i mury sadzawki Siloe do ogrodu królewskiego i aż do schodów, które zstępują z miasta Dawidowego.16 – Po nim budował Nehemiasz, syn Azboka, przełożony nad połową dzielnicy Betsur aż naprzeciwko grobu Dawida i aż do sadzawki, która z wielką pracą była zbudowana, i aż do domu bohaterów.17 Po nim budowali Lewici, Rehunz, syn Benniego, a po nim budował Hasebias, przełożony nad połową dzielnicy Ceili, na swej ulicy. 18 Po nim budowali bracia ich, Bawaj, syn Enadada, przełożony nad połową Ceili.19 A obok niego budował Azer, syn Jozuego, przełożony nad Masfą, miarę drugą naprzeciw wstępowania, ku mocniejszemu rogowi.20 Po nim na górze budował Baruch, syn Zachaja, miarę drugą od rogu aż do wrót domu Eliasiba, kapłana wielkiego. 21 Po nim budował Merimut, syn Unasza, syna Hakkusa, miarę drugą od drzwi domu Eliasiba, jak daleko się rozciągał dom Eliasiba. 22 A po nim budowali kapłani, mężowie z pól Jordanu.23 A po nim budował Beniamin i Hasub naprzeciw domu swego; a po nim budował Azariasz, syn Masjasza, syna Ananiasza, naprzeciw domu swe go.24 Po nim budował Berinuj, syn Henadada, miarę drugą od domu Azariaszowego aż do zakrętu i aż do rogu.-25 Falel, syn Ozjego, budował naprzeciw zakrętu i wieży, która wychodzi z wyższego domu królewskiego, to jest w dziedzińcu ciemnicy; po nim Fadaja, syn Farosa.26 A Natynejczycy mieszkali na Ofelu, aż naprzeciw bramy Wodnej ku wschodowi i wieży, która wystawała. 27 Po nim budowali Tekuitczycy miarę drugą naprzeciwko, od wieży wielkiej i wystającej aż do muru kościelnego.28 – A w górę od bramy Końskiej budowali kapłani, każdy naprzeciw domu swego.29 Po nich budował Sadok, syn Emmera, naprzeciw domu swego; a po nim budował Semeja, syn Secheniasza, stróż bramy wschodniej.30 Po nim budował Hanania, syn Selemiasza, i Hanun, syn Selefa szósty, miarę drugą; po nim budował Mosollam, syn Barachiasza, naprzeciwko skarbnicy swojej. Po nim budował Melchiasz, syn złotnika, aż do domu Natynejczyków i stare rzeczy sprzedających, naprzeciw bramy Sądowej i aż do sali narożnej.31 A między salą narożną w bramie Trzody budowali złotnicy i kupcy. PRZESZKODY ZE STRONY WROGÓW ZWYCIĘŻONE (4,1-23). Szyderstwa wrogów, modlitwa Nehemiasza (1-5). Mur wzniesiony do połowy wysokości (6). Wrogowie planują niespodziany napad (7-11); Nehemiasz powiadomiony zarządza środki obrony (12-15). Sposób pracowania, zastosowany od tej chwili (16-23).
41 I stało się gdy usłyszał Sanaballat, żeśmy budowali mur, rozgniewał się bardzo, a oburzywszy się nad miarę naigrawał się z Żydów, 2 i mówił przed braćmi swymi i przed zgromadzeniem Samarytan: “Co Żydzi niedołężni działają? Czy pozwolą im narody? Czy złożą ofiarę i za jeden dzień dokonają? Czy będą mogli odbudować z kup prochu kamienie, które zgorzały ?”3Ale i Tobiasż Ammonita, blisko niego mówił: “Niechaj budują! Jeśli przyjdzie lis, przeskoczy mur ich kamienny.”4 Usłysz, Boże nasz, żeśmy się stali wzgardzonymi obróć urąganie na głowę ich i daj ich na wzgardę w ziemi niewoli!5 Nie pokrywaj nieprawości ich, a grzech ich niechaj przed tobą zgładzony nie będzie, że się naśmiewali z budujących!6 – A tak budowaliśmy mur i złączyliśmy wszystek aż do połowy, i zagrzało się serce ludu do roboty.7 I stało się, gdy usłyszał Sanaballat i Tobiasz i Arabowie, i Ammonici, i Azotczycy, że była wyrównana blizna muru Jeruzalem i że poczynały się rozwaliny zawierać, rozgniewali się bardzo.8 I zgromadzili się wszyscy razem, aby jechać i walczyć przeciw Jeruzalem, i uczynić zasadzkę.9 I modliliśmy się do Boga naszego, i postawiliśmy straż na murze we dnie i w nocy przeciwko nim. 10 I rzekł Juda: “Zwątlała siła noszącego, a ziemi jest bardzo wiele, i my nie będziemy mogli zbudować muru.” 11 I rzekli nieprzyjaciele nasi “Niechaj nie wiedzą i niech im tajne będzie, aż przyjdziemy pośród nich i pobijemy ich, i uczynimy, że ustanie robota.”-12 I stało się, gdy przychodzili Żydzi, którzy mieszkali obok nich i opowiadali nam po dziesięćkroć ze wszystkich miejsc, z których przyszli do nas, 13 postawiłem na miejscu za murem wokoło lud w porządku z mieczami swymi, z oszczepami i z łukami.14 I przeglądnąłem, i wstałem, i rzekłem do przedniejszych i urzędników i do reszty ludu pospolitego: “Nie miejcie obawy przed nimi. Pamiętajcie na Pana wielkiego i strasznego, i walczcie za braci waszych, za synów waszych i córki, i za żony, i za domy wasze ” 15 I stało się, gdy usłyszeli nieprzyjaciele nasi, że nam dano znać, rozproszył Bóg radę ich. I wróciliśmy się wszyscy do murów, każdy do roboty swej.16 I stało się od tego dnia, że połowa młodzieńców robiła, a połowa była gotowa do bitwy z oszczepami, tarczami, łukami i pancerzami, a książęta za nimi we wszystkim domu judzkim.17 I budujący na murze, i noszący brzemiona, i nakładający jedną ręką robili, a drugą miecz trzymali. 18 Bo każdy z budujących miał miecz przypasany na biodrach swoich. I budowali, i trąbili w trąbę obok mnie. 19 I rzekłem do przedniejszych i do urzędników i do reszty pospólstwa: “Wielka robota i szeroka, a myśmy się rozstrzelili po murze daleko jeden od drugiego;20 na którymkolwiek miejscu usłyszycie głos trąby, tam się zbiegajcie do nas. Bóg nasz będzie walczył za nas.21 A my sami róbmy, i połowa z nas niech trzyma oszczepy od nastania zorzy, aż gdy gwiazdy wschodzić będą.” 22 Tego też czasu mówiłem do ludu: “Każdy ze sługą swym niech mieszka wpośród Jeruzalem, i miejmy zmiany przez noc i przez dzień na robotę.” 23 A ja i bracia moi, i słudzy moi, i stróże, którzy byli za mną, nie zdejmowaliśmy szat naszych; każdy rozbierał się tylko do omycia. ZARADZENIE TRUDNOŚCIOM WEWNĘTRZNYM (5,1-19). Skargi ludu na ucisk możnych (1-5). Gniew Nehemiasza (6-7); zwołuje zgromadzenie i gani możnych (8-11), którzy zobowiązują się do wynagrodzenia krzywd (12-13). Bezinteresowne postępowanie Nehemiasza (14-19).
51 I wszczęło się wielkie wołanie ludu i żon ich przeciw Żydom, braciom swoim.2I byli, co tak mówili: “Synów naszych i córek naszych jest bardzo wiele, nabierzmy za ich cenę zboża, a jedzmy i żyjmy.”3 I byli tacy, co mówili: “Pola nasze i winnice domy nasze pozastawiajmy, a nabierzmy zboża w głodzie.” 4 A drudzy mówili: “Pożyczmy pieniędzy na podatki królewskie, a dajmy pola nasze i winnice.5 A teraz jak ciała braci naszych tak są ciała nasze, a jak synowie ich tak i synowie nasi; oto my dajemy w niewolę synów naszych i córki nasze, i niejedne z córek naszych są niewolnicami, a nie mamy, skądby mogły być wykupione, i pola nasze i winnice nasze inni trzymają.”6 -I rozgniewałem się bardzo, gdym usłyszał wołanie ich w podobne słowa i pomyślało serce moje ze mną, 7 i zgromiłem przednich i urząd, i rzekłem im: “A więc każdy z was lichwę wyciąga od braci swych ?” I zebrałem przeciw nim zgromadzenie wielkie, i rzekłem im:8 “My, jak wiecie, wykupiliśmy braci naszych. Żydów, którzy byli poganom zaprzedani, według możności naszej; wiec też i wy będziecie sprzedawać braci waszych, a my ich odkupywać będziemy?” I umilkli, i nie znaleźli, co by odpowiedzieć.9 I rzekłem do nich: “Niedobra to rzecz którą czynicie. Czemu nie chodzicie w bojaźni Boga naszego, aby nam nie urągali poganie, nieprzyjaciele nasi? 10 I ja, i bracia moi, i słudzy moi, pożyczyliśmy wielom pieniędzy i zboża; nie upominajmy się wspólnie wszyscy tego, darujmy dług, który nam się należy. 11 Zwróćcie im dzisiaj ich pola, ich winnice, ich oliwnice, i domy ich; owszem i setną część pieniędzy, zboża i oliwy, którą zwykliście od nich wyciągać, dajcie za nich.” 12 I rzekli: “Wrócimy, a nic od nich żądać nie będziemy, i tak uczynimy, jak mówisz.” I przyzwałem kapłanów, i poprzysiągłem ich, aby uczynili wedle tego, co rzekłem. 13 Nadto wytrząsnąłem zanadrze moje i rzekłem: “Tak niechaj Bóg wytrząśnie wszelkiego męża, który by nile wypełnił słowa tego z domu jego i z pracy jego; tak niech wytrząśnięty i wypróżniony będzie.” I rzekło wszystko zgromadzenie: “Amen.” I chwalili Boga. Uczynił tedy lud, jak było powiedziane.14 A od owego dnia, którego mi król przykazał, abym był książęciem w ziemi judzkiej, od roku dwudziestego aż do roku trzydziestego wtórego Artakserksesa króla, przez dwanaście lat ja i bracia moi nie jedliśmy z rocznego dochodu, który książętom dawać się winno.15 A pierwsi książęta, co przede mną byli, obciążali lud i brali od nich w chlebie i w winie i w pieniądzach na każdy dzień syklów czterdzieści, i słudzy ich gnębili lud. Ale ja tak nie czyniłem dla bojaźni Bożej,16 ale owszem około murów budowałem i roli nie kupiłem, i wszyscy służebnicy moi na robotę zgromadzeni byli.17 Żydzi też i urzędnicy, stu pięćdziesięciu mężów, i ci, którzy do nas przychodzili od narodów, które wokoło nas są, u stołu mego byli.18 A gotowano mi na każdy dzień wołu jednego, baranów sześć wybornych, oprócz ptactwa, a co dziesięć dni wina rozmaite, i wiele innych rzeczy dawałem; nadto i rocznego dochodu księstwa mego nie domagałem się, bo lud był bardzo zubożony. 19 Pomnijże na mnie, Boże mój, ku dobremu, wedle wszystkiego, com uczynił ludowi temu. NOWE ZASADZKI WROGÓW; DOKOŃCZENIE MURÓW (6,1-19). Wrogowie wzywają Nehemiasza na rozmowę, knując przeciw niemu (1-9); fałszywy prorok najęty przez nich usiłuje nakłonić Nehemiasza do zgubnego posunięcia (10-14). Dokończenie murów, wrogowie upadają na duchu (15-16); ich porozumiewanie się z możnymi ludy (17-19).
61 I stało się, gdy usłyszał Sanaballat, Tobiasz i Gossem Arab, i inni nieprzyjaciele nasi, że ja zbudowałem mur, a nie zostawało w nim żadnej przerwy (a do tego czasu wrót nie postawiłem był w bramach), 2 posłali do mnie Sanaballat i Gossem mówiąc: “Przyjdź, a uczyńmy między sobą przymierze we wsiach na polu Ono.” A oni myśleli, żeby mi co złego uczynić.3 A tak wyprawiłem do nich posłów mówiąc: “Czynię wielką robotę i zjechać nie mogę, aby snadź nie została zaniedbana, gdybym pojechał i przybył do was.”4A posyłali do mnie czterykroć wedle tego słowa; odpowiedziałem im wedle mowy pierwszej. 5 I posłał do mnie Sanaballat wedle słowa pierwszego piąty raz sługę swego, i miał list w ręce swej tak napisany: 6 “Jest ten posłuch między narodami, co też i Gossem powiedział, że ty i Żydzi myślicie się zbuntować, i dlatego murujesz mur i chcesz się wynieść na króla nad nimi; 7 i dla tej przyczyny postawiłeś też proroków, którzy by o tobie powiadali w Jeruzalem mówiąc: Jest król w Żydowskiej ziemi. Usłyszy król te słowa; a przeto teraz przyjedź, abyśmy się razem naradzili.” 8 I posłałem do nich mówiąc: “Nie stało się wedle słów tych, które ty mówisz; z serca bowiem twego ty to wymyślasz.” 9 Bo ci wszyscy straszyli nas myśląc, że zaprzestaną ręce nasze roboty i zaniechamy. Dla tej przyczyny bardziej umacniałem ręce moje.10 I wszedłem w dom Semejasza, syna Dalajasza, syna Matabeela, tajemnie, a on mi rzekł: “Rozmówmy się między sobą w domu Bożym wpośród kościoła, a zamknijmy drzwi kościelne, bo przyjdą, aby cię zabić, i w nocy przyjdą, aby cię zabić.”11 I rzekłem: “Czy kto mnie podobny ucieka ? I któż jak ja wnijdzie do kościoła, a będzie żyw? 12 Nie wnijdę!” I zrozumiałem, że go Bóg nie posłał, ale mówił do mnie, jakoby prorokując, a Tobiasz i Sanaballat najęli go; bo wziął pieniądze, abym uląkłszy się uczynił i zgrzeszył, ażeby mieli co złego, co by mi mogli zarzucić. 14 Pomnij na mnie, Pallie, dla Tobiasza i Sanaballata, według takich uczynków ich; ale i na Noadiasza, proroka i innych proroków, którzy mnie straszyli!15 A mur dokończono dwudziestego piątego dnia miesiąca Elul, za pięćdziesiąt dwa dni. 16 Stało się tedy – gdy to usłyszeli wszyscy nieprzyjaciele nasi – że zlękły się wszystkie narody, które były wokoło nas, i upadły same w sobie, i poznały, że od Boga stała się ta sprawa. 17 Ale i w owe dni wiele listów od przednich Żydów posyłanych było do Tobiasza, i od Tobiasza przychodziły do nich. 18 Bo ich wielu w Żydowskiej ziemi było związanych z nim przysięgą, gdyż był zięciem Secheniasza, syna Arel, a Johanan, syn jego, pojął córkę Mosol lama, syna Barachiasza. 19 Ale i chwalili go przede mną, i słowa moje donosili mu; a Tobiasz posyłał listy, aby mię straszyć.POSTAWIENIE STRAŻY W BRAMACH (7,1-3).
7

Warsz. King J. 71 Tłum. GrEn. Толк. A gdy mur został zbudowany i postawiłem wrota, i policzyłem wrotnych i śpiewaków i Lewitów,Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты, И# бhсть є3гдA создaсz стэнA, и3 постaвихъ двє1ри, и3 сочт0хъ придвє1рники и3 пэвцы2 и3 леvjты: 7,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐγένετο egeneto
V-AMI-3S
γίνομαιginomaito beit came to pass
ἡνίκα hēnika
ADV
ἡνίκαhēnikawhenwhen
ᾠκοδομήθη ōkodomēthē
V-API-3S
οἰκοδομέωoikodomeōto build[3was built
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who1the
τεῖχος,     teichos
N-NSN
τεῖχοςteichoswall2wall],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔστησα estēsa
V-AAI-1S
ἵστημιhistēmito standI set
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
θύρας,     thuras
N-APF
θύραthuradoordoors,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπεσκέπησαν epeskepēsan
V-API-3P
ἐπισκέπτομαιepiskeptomaito visit/care fornumbered
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
πυλωροὶ pulōroi
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ᾄδοντες adontes
V-PAPRP
ᾄδωadōto singsingers,
Καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
Λευῖται.     leuitai
N-NPM
ΛευΐτηςleuitēsLevite[weary]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. rozkazałem Hananiemu, bratu memu, i Hananiaszowi, książęciu domu z Jeruzalem (bo on się zdał mężem wiernym i bojącym się Boga więcej niż drudzy), тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный, и3 повелёхъ ґнанjи брaту моемY и3 ґнанjи начaльнику д0му, и4же во їеrли1мэ: т0й бо бЁ ћкw мyжъ и4стиненъ и3 боsйсz бGа пaче пр0чихъ: 7,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐνετειλάμην eneteilamēn
V-AMI-1S
ἐντέλλωentellōto ordergave charge
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Ανανια anania
N-PRI
ἈνανίαςananiasAnanias[terror]
ἀδελφῷ adelfō
N-DSM
ἀδελφόςadelfosbrothermy brother,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
ανανια anania
N-PRI
ἈνανίαςananiasAnanias[terror]
ἄρχοντι archonti
N-DSM
ἄρχωνarchōnrulerruler
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
βιρα bira
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Ιερουσαλημ,     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/since(for
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἀνὴρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērman[2man
ἀληθὴς alēthēs
A-NSM
ἀληθήςalēthēstrue1a true],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
φοβούμενος foboumenos
V-PMPRS
φοβέωfobeōto fearone fearing
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whoof the
θεὸν theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
παρὰ para
PREP
παράparafrom/with/beside[Lebanon]
πολλούς,     pollous
A-APM
πολύςpolusmuchmany,)
 
3 Tłum. GrEn. Толк. i rzekłem im: “Niechaj bram jerozolimskich nie otwierają aż do ciepła słonecznego.” A gdy jeszcze stali, zamknięto bramy i zatarasowano, i postawiłem straż z mieszkańców jerozolimskich, każdego na zmiany swoje, i każdego naprzeciw domu jego.и сказал я им: пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его. и3 рек0хъ и4ма: да не tвeрзутсz вратA їеrли6мскаz, д0ндеже взhдетъ с0лнце: и3 є3щE и5мъ бдsщымъ, да заключaтсz вратA и3 зас{нута да бyдутъ зас0вами: и3 постaви стрaжы t њбитaющихъ во їеrли1мэ, кjйждо во стрaжи своeй и3 кjйждо проти1ву д0му своегw2. 7,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandthat
εἶπα eipa
V-AAI-1S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayI said
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Οὐκ ouk
ADV
οὐouno[3shall not
ἀνοιγήσονται anoigēsontai
V-FPI-3P
ἀνοίγωanoigōto open4be opened
πύλαι pulai
N-NPF
πύληpulēgate1 gates
Ιερουσαλημ,     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
ἕως heōs
CONJ
ἕωςheōsuntiluntil
ἅμα hama
ADV
ἅμαhamatogetherat the same time
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
ἡλίῳ,     hēliō
N-DSM
ἥλιοςhēliossunsun ;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔτι eti
ADV
ἔτιetistillwhile they are still
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
γρηγορούντων grēgorountōn
V-PAPGP
strong:GV-PAPGPstrong:GV-PAPGPstrong:GV-PAPGP 
κλειέσθωσαν kleiesthōsan
V-PMM-3P
κλείωkleiōto shutlet [3be locked
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who1the
θύραι thurai
N-NPF
θύραthuradoor2doors]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σφηνούσθωσαν·     sfēnousthōsan
V-APM-3P
strong:GV-APM-3Pstrong:GV-APM-3Pstrong:GV-APM-3P 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
στῆσον stēson
V-AAM-2S
ἵστημιhistēmito standyou set
προφύλακας profulakas
N-APF
strong:GN-APFstrong:GN-APFstrong:GN-APF 
οἰκούντων oikountōn
V-PAPGP
οἰκέωoikeōto dwellof ones living
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
ἀνὴρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanman
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
προφυλακῇ profulakē
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀνὴρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanman
ἀπέναντι apenanti
PREP
ἀπέναντιapenantioppositebefore
οἰκίας oikias
N-GSF
οἰκίαoikiahousehis own house!
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. A miasto było bardzo szerokie i wielkie, a lud pośród niego mały, i domy nie były pobudowane.Но город был пространен и велик, а народа в нем было немного, и домы не были построены. Грaдъ же бhсть шир0къ и3 вели1къ, и3 людjй мaлw въ нeмъ, и3 не бsху д0мы с0здани. 7,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd

T-NSF
hothe/this/whothe
πόλις polis
N-NSF
πόλιςpoliscitycity
πλατεῖα plateia
A-NSF
πλατεῖαplateiawide street/road[flood]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μεγάλη,     megalē
A-NSF
μέγαςmegasgreatgreat,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
λαὸς laos
N-NSM
λαόςlaosa peoplepeople
ὀλίγος oligos
A-NSM
ὀλίγοςoligoslittle/fewfew
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτῇ,     autē
D-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere were no
ἦσαν ēsan
V-IAI-3P
ἦνēnwas[pledge]
οἰκίαι oikiai
N-NPF
οἰκίαoikiahousehouses
ᾠκοδομημέναι.     ōkodomēmenai
V-RPPRP
οἰκοδομέωoikodomeōto buildhaving been built.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. A Bóg podał do serca mego, i zebrałem przedniejszych i urzędników i lud pospolity, aby ich policzyć. I znalazłem księgę liczby tych, którzy byli pierwej przyszli, i znalazło się w niej napisane:И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано: И# дадE бGъ въ сeрдце моE, и3 собрaхъ честнhхъ и3 кнzзeй и3 нар0дъ въ собрaніе: и3 њбрэт0хъ кни1гу сочислeніz тёхъ, и5же взыд0ша пeрвэе, и3 њбрэт0хъ напи1сано въ нeй: 7,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔδωκεν edōken
V-AAI-3S
δίδωμιdidōmito give[2put
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod1God]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
καρδίαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiaheartmy heart,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
συνῆξα sunēxa
V-AAI-1S
συνάγωsunagōto assembleI gathered
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
ἐντίμους entimous
A-APM
ἔντιμοςentimosvalued/honoredimportant ones,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
ἄρχοντας archontas
N-APM
ἄρχωνarchōnrulerrulers,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
λαὸν laon
N-ASM
λαόςlaosa peoplepeople
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
συνοδίας·     sunodias
N-APF
συνοδίαsunodiacaravangroups.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εὗρον heuron
V-AAI-1S
εὑρίσκωheuriskōto find/meetI found
βιβλίον biblion
N-ASN
βιβλίονbiblionscrolla scroll
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
συνοδίας,     sunodias
N-GSF
συνοδίαsunodiacaravangroup,
οἳ hoi
R-NPM
hothe/this/who[that]
ἀνέβησαν anebēsan
V-AAI-3P
ἀναβαίνωanabainōto ascendascended
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
πρώτοις,     prōtois
A-DPMS
πρῶτοςprōtosfirstfirst,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εὗρον heuron
V-AAI-1S
εὑρίσκωheuriskōto find/meetI found
γεγραμμένον gegrammenon
V-RMPAS
γράφωgrafōto writebeing written
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτῷ autō
D-DSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. “Ci są synowie krainy, którzy wyszli z pojmania przesiedlonych, których przeniósł Nabuchodonozor, król babiloński, i wrócili się do Jeruzalem i do Żydowskiej ziemi, każdy do miasta swego.вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных Навуходоносором, царем Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, - и3 тjи сhнове страны2 возшeдшіи t плэнeніz преселeніz, и5хже пресели2 навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій, и3 возврати1шасz во їеrли1мъ и3 їудeю, кjйждо мyжъ во грaдъ св0й, 7,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὗτοι houtoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itThese
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
χώρας chōras
N-GSF
χώραchōracountryplace,
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoof the
ἀναβάντες anabantes
V-AAPRP
ἀναβαίνωanabainōto ascendascending
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
αἰχμαλωσίας aichmalōsias
N-GSF
αἰχμαλωσίαaichmalōsiacaptivitycaptivity
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe ones
ἀποικίας,     apoikias
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
ἧς hēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhichof whom
ἀπῴκισεν apōkisen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
Ναβουχοδονοσορ nabouchodonosor
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
βασιλεὺς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileusking3king
Βαβυλῶνος babulōnos
N-GSF
ΒαβυλώνbabulōnBabylon[spoil]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπέστρεψαν epestrepsan
V-AAI-3P
ἐπιστρέφωepistrefōto turnthey returned
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
Καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
Ιουδα iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
ἀνὴρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanman
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
πόλιν polin
N-ASF
πόλιςpoliscityhis own city;
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Ci, którzy przyszli z Zorobabelem: Jozue, Nehemiasz, Azariasz, Raamiasz, Nahamani, Mardocheusz, Belsam, Mesfarat, Begoaj, Nahum, Baana. Liczba mężów ludu izraelskiego: те, которые пошли с Зоровавелем, Иисусом, Неемиею, Азариею, Раамиею, Нахманием, Мардохеем, Билшаном, Мисферефом, Бигваем, Нехумом, Вааною. Число людей народа Израилева: съ зоровaвелемъ и3 їисyсомъ и3 неемjею, ґзaріа и3 веелмA, наемaнъ, мардохeй, ваасaнъ, маасфарafъ, є4здра, вогуjа, їнаyмъ, ваанA, масфaръ, мyжіе людjй ї}левыхъ: 7,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
Ζοροβαβελ zorobabel
N-PRI
ΖοροβάβελzorobabelZerubbabel[Zerubbabel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Ἰησοῦ iēsou
N-PRI
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua[living]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Νεεμια,     neemia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Αζαρια,     azaria
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Δαεμια,     daemia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Ναεμανι,     naemani
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Μαρδοχαιος,     mardochaios
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Βαλσαν,     balsan
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Μασφαραθ,     masfarath
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
εσδρα esdra
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
βαγοι bagoi
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ναουμ naoum
N-PRI
ΝαούμnaoumNahum[decrepit]
βαανα baana
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
μασφαρ masfar
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἄνδρες andres
N-NPM
ἀνήρanērmanmen
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa peopleof people
ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Synów Farosa dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwu; сыновей Пароша две тысячи сто семьдесят два. сhнове фор0сwвы двЁ тhсzщы сто2 сeдмьдесzтъ двA, 7,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Φορος foros
N-PRI
φόροςforostax[temple servant]
δισχίλιοι dischilioi
A-NPM
δισχίλιοιdischilioitwo thousandtwo thousand
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundredhundred
ἑβδομήκοντα hebdomēkonta
N-NUI
ἑβδομήκονταhebdomēkontaseventy[Gidom]
δύο.     duo
N-NUI
δύοduotwo[furrow]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. synów Safatiasza trzystu siedemdziesięciu dwu;Сыновей Сафатии триста семьдесят два. сhнове сафатjєвы три1ста сeдмьдесzтъ двA, 7,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Σαφατια safatia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τριακόσιοι triakosioi
A-NPM
τριακόσιοιtriakosioithree hundredthree hundred
ἑβδομήκοντα hebdomēkonta
N-NUI
ἑβδομήκονταhebdomēkontaseventy[Gidom]
δύο.     duo
N-NUI
δύοduotwo[furrow]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. synów Areasza sześciuset pięćdziesięciu dwu; Сыновей Араха шестьсот пятьдесят два. сhнове и3рaєвы шeсть сHтъ пzтьдесsтъ двA, 7,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ηρα ēra
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑξακόσιοι hexakosioi
A-NPM
ἑξακόσιοιhexakosioisix hundredsix hundred
πεντήκοντα pentēkonta
N-NUI
πεντήκονταpentēkontafifty[choice]
δύο.     duo
N-NUI
δύοduotwo[furrow]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. synów Fahat-Moaba, z synów Jozuego i Joaba, dwa tysiące ośmiuset osiemnastu; Сыновей Пахаф-Моава, из сыновей Иисуса и Иоава, две тысячи восемьсот восемнадцать. сhнове фаafъ–мw†вли сынHвъ їисyсовыхъ и3 їwaвлихъ двЁ тhсzщы шeсть сHтъ и3 nсмьнaдесzть, 7,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Φααθμωαβ faathmōab
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whothe
υἱοῖς huiois
N-DPM
υἱόςhuiossonsons
Ἰησοῦ iēsou
N-PRI
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua[living]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Ιωαβ iōab
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
δισχίλιοι dischilioi
A-NPM
δισχίλιοιdischilioitwo thousandtwo thousand
ὀκτακόσιοι oktakosioi
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
δέκα deka
N-NUI
δέκαdekaten[Baal-zebub]
ὀκτώ.     oktō
N-NUI
ὀκτώoktōeight[Chilmad]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. synów Elama tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech; Сыновей Елама тысяча двести пятьдесят четыре. сhнове є3лaмwвы тhсzща двёсти пzтьдесsтъ четhри, 7,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Αιλαμ ailam
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
χίλιοι chilioi
A-NPM
χίλιοιchilioithousanda thousand
διακόσιοι diakosioi
A-NPM
διακόσιοιdiakosioitwo hundredtwo hundred
πεντήκοντα pentēkonta
N-NUI
πεντήκονταpentēkontafifty[choice]
τέσσαρες.     tessares
A-NPM
τέσσαρεςtessaresfour[to pour]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. synów Zetui ośmiuset czterdziestu pięciu; Сыновей Заффу восемьсот сорок пять. сhнове соffyєвы џсмь сHтъ четhредесzть пsть, 7,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ζαθουα zathoua
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ὀκτακόσιοι oktakosioi
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
τεσσαράκοντα tessarakonta
N-NUI
τεσσαράκονταtessarakontaforty[to strike]
πέντε.     pente
N-NUI
πέντεpentefive[spring]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. synów Zachaja siedmiuset sześćdziesięciu; Сыновей Закхая семьсот шестьдесят. сhнове захaнєвы сeдмь сHтъ шестьдесsтъ, 7,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ζακχου zakchou
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑπτακόσιοι heptakosioi
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
ἑξήκοντα.     hexēkonta
N-NUI
ἑξήκονταhexēkontasixtysixty;
 
15 Tłum. GrEn. Толк. synów Bannuja sześciuset czterdziestu ośmiu;Сыновей Биннуя шестьсот сорок восемь. сhнове вануjєвы шeсть сHтъ четhредесzть џсмь, 7,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Βανουι banoui
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑξακόσιοι hexakosioi
A-NPM
ἑξακόσιοιhexakosioisix hundredsix hundred
τεσσαράκοντα tessarakonta
N-NUI
τεσσαράκονταtessarakontaforty[to strike]
ὀκτώ.     oktō
N-NUI
ὀκτώoktōeight[Chilmad]
 
16 Tłum. GrEn. Толк. synów Bebaja sześciuset dwudziestu ośmiu;Сыновей Бевая шестьсот двадцать восемь. сhнове вереjєвы шeсть сHтъ двaдесzть џсмь, 7,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Βηβι bēbi
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑξακόσιοι hexakosioi
A-NPM
ἑξακόσιοιhexakosioisix hundredsix hundred
εἴκοσι eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwenty[locust]
ὀκτώ.     oktō
N-NUI
ὀκτώoktōeight[Chilmad]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. synów Azgada dwa tysiące trzystu dwudziestu dwu; Сыновей Азгада две тысячи триста двадцать два. сhнове гетaдwвы двЁ тhсzщы три1ста двaдесzть двA, 7,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ασγαδ asgad
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
δισχίλιοι dischilioi
A-NPM
δισχίλιοιdischilioitwo thousandtwo thousand
τριακόσιοι triakosioi
A-NPM
τριακόσιοιtriakosioithree hundredthree hundred
εἴκοσι eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwenty[locust]
δύο.     duo
N-NUI
δύοduotwo[furrow]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. synów Adonikama sześciuset sześćdziesięciu siedmiu;Сыновей Адоникама шестьсот шестьдесят семь. сhнове ґдwнік†мли шeсть сHтъ шестьдесsтъ сeдмь, 7,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Αδενικαμ adenikam
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑξακόσιοι hexakosioi
A-NPM
ἑξακόσιοιhexakosioisix hundredsix hundred
ἑξήκοντα hexēkonta
N-NUI
ἑξήκονταhexēkontasixty[Dan]
ἑπτά.     hepta
N-NUI
ἑπτάheptaseven[Harorite]
 
19 Tłum. GrEn. Толк. synów Begwaja dwa tysiące sześćdziesięciu siedmiu;Сыновей Бигвая две тысячи шестьсот семь. сhнове вагуjєвы двЁ тhсzщы шестьдесsтъ сeдмь, 7,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Βαγοι bagoi
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
δισχίλιοι dischilioi
A-NPM
δισχίλιοιdischilioitwo thousandtwo thousand
ἑξήκοντα hexēkonta
N-NUI
ἑξήκονταhexēkontasixty[Dan]
ἑπτά.     hepta
N-NUI
ἑπτάheptaseven[Harorite]
 
20 Tłum. GrEn. Толк. synów Adina sześciuset pięćdziesięciu pięciu; Сыновей Адина шестьсот пятьдесят пять. сhнове и3д‡ни шeсть сHтъ пzтьдесsтъ четhри, 7,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ηδιν ēdin
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑξακόσιοι hexakosioi
A-NPM
ἑξακόσιοιhexakosioisix hundredsix hundred
πεντήκοντα pentēkonta
N-NUI
πεντήκονταpentēkontafifty[choice]
πέντε.     pente
N-NUI
πέντεpentefive[spring]
 
21 Tłum. GrEn. Толк. synów Atera, syna Hesecjaszowego, dziewięćdziesięciu ośmiu; Сыновей Атера из дома Езекии девяносто восемь. сhнове ґти1рwвы и3 сhнове є3зекjєвы дeвzтьдесzтъ џсмь, 7,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ατηρ atēr
N-PRI
ἄτερaterwithout[guilt (offering)]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Εζεκια ezekia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἐνενήκοντα enenēkonta
N-NUI
ἐνενήκονταenenēkontaninety[that]
ὀκτώ.     oktō
N-NUI
ὀκτώoktōeight[Chilmad]
 
22 Tłum. GrEn. Толк. synów Hasema trzystu dwudziestu ośmiu;Сыновей Хашума триста двадцать восемь. сhнове и3самjєвы три1ста двaдесzть џсмь, 7,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ησαμ ēsam
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τριακόσιοι triakosioi
A-NPM
τριακόσιοιtriakosioithree hundredthree hundred
εἴκοσι eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwenty[locust]
ὀκτώ.     oktō
N-NUI
ὀκτώoktōeight[Chilmad]
 
23 Tłum. GrEn. Толк. synów Besaja trzystu dwudziestu czterech;Сыновей Вецая триста двадцать четыре. сhнове васеjєвы три1ста двaдесzть четhри, 7,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Βεσι besi
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τριακόσιοι triakosioi
A-NPM
τριακόσιοιtriakosioithree hundredthree hundred
εἴκοσι eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwenty[locust]
τέσσαρες.     tessares
A-NPM
τέσσαρεςtessaresfour[to pour]
 
24 Tłum. GrEn. Толк. synów Harefa stu dwunastu;Сыновей Харифа сто двенадцать. сhнове ґрjфwвы сто2 дванaдесzть, сhнове ґсeнwвы двёсти двaдесzть три2, 7,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Αριφ arif
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundreda hundred
δώδεκα.     dōdeka
N-NUI
δώδεκαdōdekatwelve[Gaddiel]
 
25 Tłum. GrEn. Толк. synów Gabaonu dziewięćdziesięciu pięciu; Уроженцев Гаваона девяносто пять. сhнове гаваw6ни дeвzтьдесzтъ пsть, 7,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Γαβαων gabaōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἐνενήκοντα enenēkonta
N-NUI
ἐνενήκονταenenēkontaninety[that]
πέντε.     pente
N-NUI
πέντεpentefive[spring]
 
26 Tłum. GrEn. Толк. synów Betlejemu i Netufy stu osiemdziesięciu ośmiu;Жителей Вифлеема и Нетофы сто восемьдесят восемь. сhнове веfале‡мли сто2 двaдесzть три2, сhнове ґтHфwвы пzтьдесsтъ шeсть, 7,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Βαιθλεεμ baithleem
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundreda hundred
εἴκοσι eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwenty[locust]
τρεῖς.     treis
N-NUI
τρεῖς, τρίαtreis triathree[to flow]
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiosson[soothing]
Νετωφα netōfa
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
πεντήκοντα pentēkonta
N-NUI
πεντήκονταpentēkontafifty[choice]
ἕξ.     hex
N-NUI
ἕξhexsix[hair]
 
27 Tłum. GrEn. Толк. mężów Anatot stu dwudziestu ośmiu; Жителей Анафофа сто двадцать восемь. сhнове ґнаfHfwвы сто2 двaдесzть џсмь, 7,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Αναθωθ anathōth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundreda hundred
εἴκοσι eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwenty[locust]
ὀκτώ.     oktō
N-NUI
ὀκτώoktōeight[Chilmad]
 
28 Tłum. GrEn. Толк. mężów Betazmot czterdziestu dwu;Жителей Беф-Азмавефа сорок два. сhнове ґзамHfwвы, мyжіе ви1fwвы, четhредесzть двA, 7,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἄνδρες andres
N-NPM
ἀνήρanērman[2men
Βηθασμωθ bēthasmōth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τεσσαράκοντα tessarakonta
N-NUI
τεσσαράκονταtessarakontaforty[to strike]
δύο.     duo
N-NUI
δύοduotwo[furrow]
 
29 Tłum. GrEn. Толк. mężów Kariatiarim, Cefiry i Berot siedmiuset czterdziestu trzech;Жителей Кириаф-Иарима, Кефиры и Беерофа семьсот сорок три. мyжіе каріаfіар‡мли, кафjрwвы и3 вирHfwвы сeдмь сHтъ четhредесzть три2, 7,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἄνδρες andres
N-NPM
ἀνήρanērmanmen
Καριαθιαριμ,     kariathiarim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Καφιρα kafira
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Βηρωθ bērōth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑπτακόσιοι heptakosioi
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
τεσσαράκοντα tessarakonta
N-NUI
τεσσαράκονταtessarakontaforty[to strike]
τρεῖς.     treis
N-NUI
τρεῖς, τρίαtreis triathree[to flow]
 
30 Tłum. GrEn. Толк. mężów Ramy i Geba sześciuset dwudziestu jeden; Жителей Рамы и Гевы шестьсот двадцать один. мyжіе ґрaма и3 гавaа шeсть сHтъ двaдесzть є3ди1нъ, 7,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἄνδρες andres
N-NPM
ἀνήρanērmanmen
Αραμα arama
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Γαβαα gabaa
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑξακόσιοι hexakosioi
A-NPM
ἑξακόσιοιhexakosioisix hundredsix hundred
εἴκοσι eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwenty[locust]
εἷς.     heis
N-NUI
εἰςeistoward[to strive]
 
31 Tłum. GrEn. Толк. mężów Machmas stu dwudziestu dwu; Жителей Михмаса сто двадцать два. мyжіе махимaсwвы сто2 двaдесzть двA, 7,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἄνδρες andres
N-NPM
ἀνήρanērmanmen
Μαχεμας machemas
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundreda hundred
εἴκοσι eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwenty[locust]
δύο.     duo
N-NUI
δύοduotwo[furrow]
 
32 Tłum. GrEn. Толк. mężów Betelu i Haj stu dwudziestu trzech;Жителей Вефиля и Гая сто двадцать три. мyжіе веfи6ли и3 ґjєвы сто2 двaдесzть три2, мyжіе ґнавjа другaгw сто2 пzтьдесsтъ двA, 7,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἄνδρες andres
N-NPM
ἀνήρanērmanmen
Βηθηλ bēthēl
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Αια aia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundreda hundred
εἴκοσι eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwenty[locust]
τρεῖς.     treis
N-NUI
τρεῖς, τρίαtreis triathree[to flow]
 
33 Tłum. GrEn. Толк. mężów Nebo drugiego pięćdziesięciu dwu;Жителей Нево другого пятьдесят два. сhнове мегевHсwвы сто2 пzтьдесsтъ шeсть, 7,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἄνδρες andres
N-NPM
ἀνήρanērmanmen
ναβιααρ nabiaar
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
πεντήκοντα pentēkonta
N-NUI
πεντήκονταpentēkontafifty[choice]
δύο.     duo
N-NUI
δύοduotwo[furrow]
 
34 Tłum. GrEn. Толк. mężów Elama drugiego tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech; Сыновей Елама другого тысяча двести пятьдесят четыре. мyжіе и3ламaєвы тhсzща двёсти пzтьдесsтъ двA, 7,34Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἄνδρες andres
N-NPM
ἀνήρanērman[Elul]
ηλαμααρ ēlamaar
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
χίλιοι chilioi
A-NPM
χίλιοιchilioithousanda thousand
διακόσιοι diakosioi
A-NPM
διακόσιοιdiakosioitwo hundredtwo hundred
πεντήκοντα pentēkonta
N-NUI
πεντήκονταpentēkontafifty[choice]
τέσσαρες.     tessares
A-NPM
τέσσαρεςtessaresfour[to pour]
 
35 Tłum. GrEn. Толк. synów Harema trzystu dwudziestu; Сыновей Харима триста двадцать. сhнове и3р†мли три1ста двaдесzть, 7,35Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ηραμ ēram
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τριακόσιοι triakosioi
A-NPM
τριακόσιοιtriakosioithree hundredthree hundred
εἴκοσι.     eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwentytwenty;
 
36 Tłum. GrEn. Толк. synów Jerycha trzystu czterdziestu pięciu;Уроженцев Иерихона триста сорок пять. сhнове їерjхwвы три1ста четhредесzть пsть, 7,36Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ιεριχω ierichō
N-PRI
ἹεριχώhierichōJericho[Hatita]
τριακόσιοι triakosioi
A-NPM
τριακόσιοιtriakosioithree hundredthree hundred
τεσσαράκοντα tessarakonta
N-NUI
τεσσαράκονταtessarakontaforty[to strike]
πέντε.     pente
N-NUI
πέντεpentefive[spring]
 
37 Tłum. GrEn. Толк. synów Lod, Hadid i Ono siedmiuset dwudziestu jeden;Уроженцев Лода, Хадида и Оно семьсот двадцать один. сhнове лHдwвы, ґдjдwвы и3 w4нwвы сeдмь сHтъ двaдесzть є3ди1нъ, 7,37Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Λοδ,     lod
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Αδιδ adid
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Ωνω ōnō
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑπτακόσιοι heptakosioi
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
εἴκοσι eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwenty[locust]
εἷς.     heis
N-NUI
εἰςeistoward[to strive]
 
38 Tłum. GrEn. Толк. synów Senaa trzy tysiące dziewięciuset trzydziestu.Уроженцев Сенаи три тысячи девятьсот тридцать. сhнове ґнанjни три2 тhсzщы дeвzть сHтъ три1десzть: 7,38Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Σαναα sanaa
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τρισχίλιοι trischilioi
A-NPM
τρισχίλιοιtrischilioithree thousandthree thousand
ἐννακόσιοι ennakosioi
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
τριάκοντα.     triakonta
N-NUI
τριάκονταtriakontathirtythirty.
 
39 Tłum. GrEn. Толк. Kapłani: Synów Idaji, w domu Jozuego, dziewięciuset siedemdziesięciu trzech;Священников, сыновей Иедаии, из дома Иисусова, девятьсот семьдесят три. свzщeнницы, сhнове їwдaєвы въ домY їисyсовэ дeвzть сHтъ сeдмьдесzтъ три2, 7,39Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoThe
ἱερεῖς·     hiereis
N-NPM
ἱερεύςhiereuspriestpriests;
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ιωδαε iōdae
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardin
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
Ἰησοῦ iēsou
N-PRI
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua[living]
ἐννακόσιοι ennakosioi
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
ἑβδομήκοντα hebdomēkonta
N-NUI
ἑβδομήκονταhebdomēkontaseventy[Gidom]
τρεῖς.     treis
N-NUI
τρεῖς, τρίαtreis triathree[to flow]
 
40 Tłum. GrEn. Толк. synów Emmera tysiąc pięćdziesięciu dwu; Сыновей Иммера тысяча пятьдесят два. сhнове є3мми1рwвы тhсzща пzтьдесsтъ двA, 7,40Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Εμμηρ emmēr
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
χίλιοι chilioi
A-NPM
χίλιοιchilioithousanda thousand
πεντήκοντα pentēkonta
N-NUI
πεντήκονταpentēkontafifty[choice]
δύο.     duo
N-NUI
δύοduotwo[furrow]
 
41 Tłum. GrEn. Толк. synów Fashura tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu;Сыновей Пашхура тысяча двести сорок семь. сhнове фассеyрwвы тhсzща двёсти четhредесzть сeдмь, 7,41Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Φασσουρ fassour
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
χίλιοι chilioi
A-NPM
χίλιοιchilioithousanda thousand
διακόσιοι diakosioi
A-NPM
διακόσιοιdiakosioitwo hundredtwo hundred
τεσσαράκοντα tessarakonta
N-NUI
τεσσαράκονταtessarakontaforty[to strike]
ἑπτά.     hepta
N-NUI
ἑπτάheptaseven[Harorite]
 
42 Tłum. GrEn. Толк. synów Arema tysiąc siedemnastu.Сыновей Харима тысяча семнадцать. сhнове и3рaмwвы тhсzща седмьнaдесzть: 7,42Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ηραμ ēram
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
χίλιοι chilioi
A-NPM
χίλιοιchilioithousanda thousand
δέκα deka
N-NUI
δέκαdekaten[Baal-zebub]
ἑπτά.     hepta
N-NUI
ἑπτάheptaseven[Harorite]
 
43 Tłum. GrEn. Толк. – Lewici: Synów Jozuego i Kedmihela,Левитов: сыновей Иисуса, из дома Кадмиилова, из дома сыновей Годевы, семьдесят четыре. леvjти, сhнове їисyса кадміи1льскагw t сынHвъ ўдуи1лихъ сeдмьдесzтъ четhри: 7,43Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoThe
Λευῖται·     leuitai
N-NPM
ΛευΐτηςleuitēsLevite[weary]
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ἰησοῦ iēsou
N-PRI
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua[living]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
Καδμιηλ kadmiēl
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whothe
υἱοῖς huiois
N-DPM
υἱόςhuiossonsons
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Ουδουια oudouia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑβδομήκοντα hebdomēkonta
N-NUI
ἑβδομήκονταhebdomēkontaseventy[Gidom]
τέσσαρες.     tessares
A-NPM
τέσσαρεςtessaresfour[to pour]
 
44 Tłum. GrEn. Толк. synów Odujasza siedemdziesięciu czterech.Певцов: сыновей Асафа сто сорок восемь. пэвцы2, сhнове ґсaфwвы сто2 двaдесzть џсмь: 7,44Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoThe
ᾄδοντες·     adontes
V-PAPRP
ᾄδωadōto singsingers;
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ασαφ asaf
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundreda hundred
τεσσαράκοντα tessarakonta
N-NUI
τεσσαράκονταtessarakontaforty[to strike]
ὀκτώ.     oktō
N-NUI
ὀκτώoktōeight[Chilmad]
 
45 Tłum. GrEn. Толк. – Śpiewacy: synów Asafa stu czterdziestu ośmiu. Привратники: сыновья Шаллума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Аккува, сыновья Хатиты, сыновья Шовая - сто тридцать восемь. двє1рницы сhнове селл{мли, 7,45Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoThe
πυλωροί·     pulōroi
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Σαλουμ,     saloum
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ατηρ,     atēr
N-PRI
ἄτερaterwithout[guilt (offering)]
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Τελμων,     telmōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ακουβ,     akoub
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ατιτα,     atita
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Σαβι,     sabi
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑκατὸν hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundreda hundred
τριάκοντα triakonta
N-NUI
τριάκονταtriakontathirty[to dedicate]
ὀκτώ.     oktō
N-NUI
ὀκτώoktōeight[Chilmad]
 
46 Tłum. GrEn. Толк. Wrotnych: Synów Selluma, synów Atera, synów Telmona, synów Akkuba, synów Hatity, synów Sobaja stu trzydziestu ośmiu.Нефинеи: сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Таббаофа, сhнове ґти1рwвы, сhнове телмw6ни, сhнове ґккyвwвы, сhнове ґтjтwвы, сhнове сав‡ины сто2 три1десzть џсмь: 7,46Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoThe
ναθινιμ·     nathinim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Σηα,     sēa
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ασιφα,     asifa
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ταβαωθ,     tabaōth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
47 Tłum. GrEn. Толк. Natynejczycy: Synowie Sohy, synowie Hasufy,сыновья Кироса, сыновья Сии, сыновья Фадона, наfінjми, сhнове и3лaєвы, сhнове ґсeфwвы, сhнове заваHfwвы, 7,47Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Κιρας,     kiras
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Σουια,     souia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Φαδων,     fadōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
48 Tłum. GrEn. Толк. synowie Tabbaota, synowie Kerosa, synowie Syjai, synowie Fadona, synowie Lebany, synowie Hagaby, сыновья Леваны, сыновья Хагавы, сыновья Салмая, сhнове кірaсwвы, сhнове сис†іны, сhнове фадw6ни, сhнове лав†ни, сhнове ґгaвwвы, сhнове ґкyвwвы, 7,48Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Λαβανα,     labana
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Αγαβα,     agaba
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Σαλαμι,     salami
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
49 Tłum. GrEn. Толк. synowie Selmaja, synowie Hanana, synowie Geddela, synowie Gahera,сыновья Ханана, сыновья Гиддела, сыновья Гахара, сhнове ўтaєвы, сhнове китaрwвы, сhнове гaвwвы, сhнове селмеjни, сhнове ґнaнwвы, 7,49Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Αναν,     anan
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Γαδηλ,     gadēl
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Γααρ,     gaar
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
50 Tłum. GrEn. Толк. synowie Raaji, synowie Rasina, сыновья Реаии, сыновья Рецина, сыновья Некоды, сhнове саде‡ны, сhнове гаaрwвы, сhнове раа‡ины, 7,50Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ρααια,     raaia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ρασων,     rasōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Νεκωδα,     nekōda
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
51 Tłum. GrEn. Толк. synowie Nekody, synowie Gezema, synowie Azy, synowie Faseasza,сыновья Газзама, сыновья Уззы, сыновья Пасеаха, сhнове раасw6ни, сhнове некHдwвы, 7,51Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Γηζαμ,     gēzam
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Οζι,     ozi
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Φεση,     fesē
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
52 Tłum. GrEn. Толк. synowie Besaja, synowie Munima, synowie Nefussima, сыновья Весая, сыновья Меунима, сыновья Нефишсима, сhнове гиз†мли, сhнове w4зіны, сhнове фeссwвы, 7,52Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Βησι,     bēsi
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Μεινωμ,     meinōm
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Νεφωσασιμ,     nefōsasim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
53 Tłum. GrEn. Толк. synowie Bakbuka, synowie Hakufy, synowie Harhura,сыновья Бакбука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура, сhнове вис‡ины, сhнове меінHнwвы, сhнове нефwс†ины, 7,53Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Βακβουκ,     bakbouk
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Αχιφα,     achifa
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Αρουρ,     arour
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
54 Tłum. GrEn. Толк. synowie Beslota, synowie Mahidy,сыновья Бацлифа, сыновья Мехиды, сыновья Харши, сhнове ваквyкwвы, сhнове ґхjфwвы, сhнове ґр{рины, 7,54Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Βασαλωθ,     basalōth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Μειδα,     meida
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Αδασαν,     adasan
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
55 Tłum. GrEn. Толк. synowie Harsy, synowie Berkosa,сыновья Баркоса, сыновья Сисары, сыновья Фамаха, сhнове васалHfwвы, сhнове мідaєвы, сhнове ґдас†ни, 7,55Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Βαρκους,     barkous
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Σισαρα,     sisara
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Θημα,     thēma
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
56 Tłum. GrEn. Толк. synowie Sisary, synowie Temy, synowie Nasji,сыновья Нециаха, сыновья Хатифы. сhнове варкyєвы, сhнове сісарafwвы, сhнове fимaєвы, 7,56Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Νισια,     nisia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ατιφα.     atifa
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
57 Tłum. GrEn. Толк. synowie Hatify, synowie sług Salomonowych, synowie Sotaja, synowie Sofereta, synowie Faridy,Сыновья рабов Соломоновых: сыновья Сотая, сыновья Соферефа, сыновья Фериды, сhнове ніс‡ины, сhнове ґтjфwвы: сhнове рабHвъ соломHновыхъ, 7,57Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
δούλων doulōn
N-GPM
δοῦλοςdoulosslaveof servants
Σαλωμων·     salōmōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Σουτι,     souti
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Σαφαραθ,     safarath
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Φεριδα,     ferida
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
58 Tłum. GrEn. Толк. synowie Jahali, synowie Darkona,сыновья Иаалы, сыновья Даркона, сыновья Гиддела, сhнове сутє1ины, сhнове сафарaтwвы, сhнове фер‡дины, 7,58Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ιεαλη,     iealē
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Δορκων,     dorkōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Γαδηλ,     gadēl
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
59 Tłum. GrEn. Толк. synowie Jeddela, synowie Safatiasza, synowie Hatila, synowie Fochereta, który pochodził od Sabaima, syna Amona.сыновья Сафатии, сыновья Хаттила, сыновья Похереф- Гаццевайима, сыновья Амона. сhнове лели6лины, сhнове доркw6ни, сhнове гадаи6ли, сhнове фарахaсwвы, 7,59Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Σαφατια,     safatia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ετηλ,     etēl
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Φαχαραθ,     facharath
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Σαβαιμ,     sabaim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ημιμ.     ēmim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
60 Tłum. GrEn. Толк. Wszystkich Natynejczyków i synów sług Salomonowych trzystu dziewięćdziesięciu dwu.Всех нефинеев и сыновей рабов Соломоновых триста девяносто два. сhнове саваи6ни, сhнове и3мми6ни: 7,60Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallAll
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ναθινιμ nathinim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
δούλων doulōn
N-GPM
δοῦλοςdoulosslaveof servants
Σαλωμων salōmōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τριακόσιοι triakosioi
A-NPM
τριακόσιοιtriakosioithree hundredthree hundred
ἐνενήκοντα enenēkonta
N-NUI
ἐνενήκονταenenēkontaninety[that]
δύο.     duo
N-NUI
δύοduotwo[furrow]
 
61 Tłum. GrEn. Толк. – A ci są, którzy wyszli z Telmeli, z Telharsy, Cherubu, Addonu, i Emmeru, a nie mogli wykazać domów ojców swoich i pokolenia swego, czy z Izraela byli:И вот вышедшие из Тел-Мелаха, Тел-Харши, Херув-Аддона и Иммера; но они не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они. вси2 наfінjми и3 сhнове слyгъ соломHновыхъ три1ста дeвzтьдесzтъ двA. 7,61Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
οὗτοι houtoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
ἀνέβησαν anebēsan
V-AAI-3P
ἀναβαίνωanabainōto ascendascended
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
Θελμελεθ,     thelmeleth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Αρησα,     arēsa
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Χαρουβ,     charoub
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Ηρων,     ērōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Ιεμηρ iemēr
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
οὐκ ouk
ADV
οὐounothey were not
ἠδυνάσθησαν ēdunasthēsan
V-API-3P
δύναμαιdunamaibe ableable
ἀπαγγεῖλαι apangeilai
V-AAR
ἀπαγγέλλωapangellōto announceto identify
οἴκους oikous
N-APM
οἶκοςoikoshousehouses
πατριῶν patriōn
N-GPF
πατριάpatriafamily lineof their families,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σπέρμα sperma
N-ASN
σπέρμαspermaseedtheir seed,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰ ei
CONJ
εἰeiifif
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom[2of
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
εἰσίν·     eisin
V-PAI-3P
εἰσίeisithey are[Gilonite]
 
62 Tłum. GrEn. Толк. synów Dalaji, synów Tobiasza, synów Nekody sześciuset czterdziestu dwu.Сыновья Делаии, сыновья Товии, сыновья Некоды - шестьсот сорок два. И# сjи взыд0ша t fелмefа, fеласaръ, харyвъ, и3рHнъ, їеми1ръ, и3 не мог0ша сказaти домHвъ nтeчествъ свои1хъ и3 сёмене своегw2, t ї}лz ли бhша: 7,62Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPυἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Δαλαια,     dalaia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Τωβια,     tōbia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Νεκωδα,     nekōda
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑξακόσιοι hexakosioi
A-NPM
ἑξακόσιοιhexakosioisix hundredsix hundred
τεσσαράκοντα tessarakonta
N-NUI
τεσσαράκονταtessarakontaforty[to strike]
δύο.     duo
N-NUI
δύοduotwo[furrow]
 
63 Tłum. GrEn. Толк. A z kapłanów, synowie Habiasza, synowie Akkosa, synowie Berzellaja, który pojął żonę z córek Berzellaja Galaadyty i nazwany był ich imieniem. И из священников: сыновья Ховаии, сыновья Гаккоца, сыновья Верзеллия, который взял жену из дочерей Верзеллия Галаадитянина и стал называться их именем. сhнове далеaєвы, сhнове вуaєвы, сhнове тwв‡ины, сhнове некwдaєвы, шeсть сHтъ четhредесzть двA: 7,63Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe
ἱερέων·     hiereōn
N-GPM
ἱερεύςhiereuspriestpriests;
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Εβια,     ebia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Ακως,     akōs
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Βερζελλι,     berzelli
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/since[vineyard]
ἔλαβεν elaben
V-AAI-3S
λαμβάνωlambanōto taketook
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromof
θυγατέρων thugaterōn
N-GPF
θυγάτηρthugatērdaughterdaughters
Βερζελλι berzelli
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
Γαλααδίτου galaaditou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
γυναῖκας gunaikas
N-APF
γυνήgunēwomanwife,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκλήθη eklēthē
V-API-3S
καλέωkaleōto callwas called
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstby
ὀνόματι onomati
N-DSN
ὄνομαonomanametheir name.
αὐτῶν·     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
64 Tłum. GrEn. Толк. Ci szukali imion swoich w spisie i nie znaleźli, i zrzuceni zostali z kapłaństwa. Они искали родословной своей записи, и не нашлось, и потому исключены из священства. и3 t свzщє1нникъ сhнове ґвjєвы, сhнове ґккHсwвы, сhнове верзелл†ины, ћкw поsша t дщeрей верзеллaа галаадjтина жєны2 и3 прозвaшасz по и4мени и4хъ. 7,64Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὗτοι houtoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itThese
ἐζήτησαν ezētēsan
V-AAI-3P
ζητέωzēteōto seeksought
γραφὴν grafēn
N-ASF
γραφήgrafēa writingrecord
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
συνοδίας,     sunodias
N-GSF
συνοδίαsunodiacaravangroup,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐχ ouch
ADV
οὐounoit was not
εὑρέθη,     heurethē
V-API-3S
εὑρίσκωheuriskōto find/meetfound,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἠγχιστεύθησαν ēnchisteuthēsan
V-API-3P
strong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3P 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromof
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
ἱερατείας,     hierateias
N-GSF
ἱερατείαhierateiapriesthoodpriesthood.
 
65 Tłum. GrEn. Толк. I rzekł im Atersata, aby nie jedli z świętego świętych, ażby stanął kapłan uczony i ćwiczony.И Тиршафа сказал им, чтоб они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с уримом и туммимом. Сjи и3скaша писaніz своегw2 родосл0віz, и3 не њбрэт0ша, и3 и3звeржени сyть t свzщeнства. 7,65Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayArthasastha said
Αθερσαθα athersatha
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
μὴ
ADV
μήnotthey should not
φάγωσιν fagōsin
V-AAS-3P
φαγεῖνfageinto eat[soul]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
ἁγίου hagiou
A-GSM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ἁγίων,     hagiōn
A-GPM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
ἕως heōs
CONJ
ἕωςheōsuntiluntil
ἀναστῇ anastē
V-AAS-3S
ἀνίστημιanistēmito arise[2should rise up
ho
T-NSM
hothe/this/whoto the
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest1a priest]
φωτίσων.     fōtisōn
V-FAPRS
φωτίζωfōtizōto illuminatelights
 
66 Tłum. GrEn. Толк. Wszystko mnóstwo jak jeden mąż, czterdzieści dwa tysiące trzystu sześćdziesięciu, Все общество вместе состояло из сорока двух тысяч трехсот шестидесяти человек, Речe же ґfерсаfA и5мъ, да не kдsтъ t с™†z с™hхъ, д0ндеже востaнетъ свzщeнникъ и3з8zвлszй. 7,66Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐγένετο egeneto
V-AMI-3S
γίνομαιginomaito be[4was
πᾶσα pasa
A-NSF
πᾶςpasall1all

T-NSF
hothe/this/who2the
ἐκκλησία ekklēsia
N-NSF
ἐκκλησίαekklēsiaassembly3assembly]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
εἷς,     heis
N-NUI
εἰςeistoward[to strive]
τέσσαρες tessares
A-NPM
τέσσαρεςtessaresfourfour
μυριάδες muriades
N-NPF
μυριάςmuriasmyriadten thousands
δισχίλιοι dischilioi
A-NPM
δισχίλιοιdischilioitwo thousandtwo thousand
τριακόσιοι triakosioi
A-NPM
τριακόσιοιtriakosioithree hundredthree hundred
ἑξήκοντα hexēkonta
N-NUI
ἑξήκονταhexēkontasixtysixty,
 
67 Tłum. GrEn. Толк. oprócz sług i służebnic ich, których było siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem, a między nimi śpiewaków i śpiewaczek dwieście czterdzieści pięć.кроме рабов их и рабынь их, которых было семь тысяч триста тридцать семь; и при них певцов и певиц двести сорок пять. И# бhсть вeсь соб0ръ є3динодyшнw ѓки четhредесzть двЁ тhсzщы три1ста шестьдесsтъ, 7,67Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπάρεξ parex
PREP
strong:GPREPstrong:GPREPstrong:GPREP 
δούλων doulōn
N-GPM
δοῦλοςdoulosslavetheir menservants
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
παιδισκῶν paidiskōn
N-GPM
παιδίσκηpaidiskēmaidservanttheir maidservants --
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὗτοι houtoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
ἑπτακισχίλιοι heptakischilioi
A-NPM
ἑπτακισχίλιοιheptakischilioiseven thousandseven thousand
τριακόσιοι triakosioi
A-NPM
τριακόσιοιtriakosioithree hundredthree hundred
τριάκοντα triakonta
N-NUI
τριάκονταtriakontathirty[to dedicate]
ἑπτά·     hepta
N-NUI
ἑπτάheptaseven[Harorite]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ᾄδοντες adontes
V-PAPRP
ᾄδωadōto singmale singers
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ᾄδουσαι adousai
V-PAPRP
ᾄδωadōto singfemale singers --
διακόσιοι diakosioi
A-NPM
διακόσιοιdiakosioitwo hundredtwo hundred
τεσσαράκοντα tessarakonta
N-NUI
τεσσαράκονταtessarakontaforty[to strike]
πέντε·     pente
N-NUI
πέντεpentefive[spring]
 
68 Tłum. GrEn. Толк. Koni ich siedemset trzydzieści sześć; mułów ich dwieście czterdzieści pięć;Коней у них было семьсот тридцать шесть, лошаков у них двести сорок пять, кромЁ рабHвъ и4хъ и3 рабhнь и4хъ, и4хже бsху сeдмь тhсzщъ три1ста три1десzть сeдмь: и3 пэвцы2 и3 пэвни6цы двёсти три1десzть шeсть. 7,68Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἵπποι hippoi
N-NPM
ἵπποςhipposhorsehorses --
ἑπτακόσιοι heptakosioi
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
τριάκοντα triakonta
N-NUI
τριάκονταtriakontathirty[to dedicate]
ἕξ,     hex
N-NUI
ἕξhexsix[hair]
ἡμίονοι hēmionoi
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
διακόσιοι diakosioi
A-NPM
διακόσιοιdiakosioitwo hundredtwo hundred
τεσσαράκοντα tessarakonta
N-NUI
τεσσαράκονταtessarakontaforty[to strike]
πέντε,     pente
N-NUI
πέντεpentefive[spring]
 
69 Tłum. GrEn. Толк. wielbłądów ich czterysta trzydzieści pięć; osłów sześć tysięcy siedemset dwadzieścia.”верблюдов четыреста тридцать пять, ослов шесть тысяч семьсот двадцать. К0ни (и4хъ) сeдмь сHтъ три1десzть шeсть, мски2 и4хъ двёсти четhредесzть пsть, вельблю1ды и4хъ четhре ст† три1десzть пsть, nслы2 и4хъ шeсть тhсzщъ сeдмь сHтъ двaдесzть. 7,69Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκάμηλοι kamēloi
N-NPM
κάμηλοςkamēloscamel[Hamath]
τετρακόσιοι tetrakosioi
A-NPM
τετρακόσιοιtetrakosioifour hundred[voluntariness]
τριάκοντα triakonta
N-NUI
τριάκονταtriakontathirty[to dedicate]
πέντε,     pente
N-NUI
πέντεpentefive[spring]
ὄνοι onoi
N-NPM
ὄνοςonosdonkeydonkeys --
ἑξακισχίλιοι hexakischilioi
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
ἑπτακόσιοι heptakosioi
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
εἴκοσι.     eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwentytwenty.
 
70 Tłum. GrEn. Толк. A niektórzy z książąt domów dali na robotę. Atersata dał do skarbu złota tysiąc drachm, czasz pięćdziesiąt, szat kapłańskich pięćset trzydzieści.Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Тиршафа дал в сокровищницу золотом тысячу драхм, пятьдесят чаш, пятьсот тридцать священнических одежд. И# t чaсти начaльникwвъ nтeчествъ дaша въ дёло ґfерсаfЁ, дaша въ сокр0вище златhхъ тhсzщу, фі†лъ пzтьдесsтъ и3 ри1зъ жрeческихъ три1десzть. 7,70Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
μέρους merous
N-GSN
μέροςmerosparta portion
ἀρχηγῶν archēgōn
N-GPM
ἀρχηγόςarchēgosfounderheads
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
πατριῶν patriōn
N-GPF
πατριάpatriafamily linefamilies
ἔδωκαν edōkan
V-AAI-3P
δίδωμιdidōmito givegave
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ἔργον ergon
N-ASN
ἔργονergonworkwork,
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
Νεεμια neemia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
θησαυρὸν thēsauron
N-ASM
θησαυρόςthēsaurostreasurea treasure --
χρυσοῦς chrusous
A-NSM
χρύσεοςchruseosgolden[branch]
χιλίους,     chilious
A-APM
χίλιοιchilioithousand1a thousand],
φιάλας fialas
N-APF
φιάληfialēbowl[2bowls
πεντήκοντα pentēkonta
N-NUI
πεντήκονταpentēkontafifty1fifty],
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
χοθωνωθ chothōnōth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who4for the
ἱερέων hiereōn
N-GPM
ἱερεύςhiereuspriest5priests
τριάκοντα.     triakonta
N-NUI
τριάκονταtriakontathirty2thirty].
 
71 Tłum. GrEn. Толк. A z książąt domów dali do skarbu na robotę złota drachm dwadzieścia tysięcy, a srebra grzywien dwa tysiące dwieście.И некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ двадцать тысяч драхм золота и две тысячи двести мин серебра. И# t начaльникwвъ nтeчествъ дaша въ сокр0вище дёла злaта дрaхмъ двaдесzть тhсzщъ и3 сребрA мн†съ двЁ тhсzщы и3 три1ста. 7,71Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ἀρχηγῶν archēgōn
N-GPM
ἀρχηγόςarchēgosfounderheads
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
πατριῶν patriōn
N-GPF
πατριάpatriafamily linefamilies
ἔδωκαν edōkan
V-AAI-3P
δίδωμιdidōmito givethey gave
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
θησαυρὸν thēsauron
N-ASM
θησαυρόςthēsaurostreasuretreasuries
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoof the
ἔργου ergou
N-GSN
ἔργονergonworkwork
χρυσίου chrusiou
N-GSN
χρυσίονchrusiongold[crag]
δύο duo
N-NUI
δύοduotwo1two],
μυριάδας muriadas
N-APF
μυριάςmuriasmyriad[2ten thousands
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀργυρίου arguriou
N-GSN
ἀργύριονargurionsilver[3silver
μνᾶς mnas
N-APF
μνᾶmnamina4minas
δισχιλίας dischilias
A-APF
δισχίλιοιdischilioitwo thousand1two thousand
διακοσίας,     diakosias
A-APF
διακόσιοιdiakosioitwo hundred2two hundred].
 
72 Tłum. GrEn. Толк. A co dał pozostały lud, było złota drachm dwadzieścia tysięcy, srebra grzywien dwa tysiące, a szat kapłańskich sześćdziesiąt siedem. Прочие из народа дали двадцать тысяч драхм золота и две тысячи мин серебра и шестьдесят семь священнических одежд. И# дaша пр0чіи лю1діе злaта дрaхмъ двaдесzть тhсzщъ и3 сребрA мн†съ двЁ тhсzщы и3 двёсти, и3 ри1зъ свzщeнническихъ шестьдесsтъ сeдмь. 7,72Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔδωκαν edōkan
V-AAI-3P
δίδωμιdidōmito give[5gave
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
κατάλοιποι kataloipoi
A-NPM
κατάλοιποςkataloiposremaining2rest
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who3of the
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa people4people]
χρυσίου chrusiou
N-GSN
χρυσίονchrusiongold[4of gold
δύο duo
N-NUI
δύοduotwo1two
μυριάδας muriadas
N-APF
μυριάςmuriasmyriad2ten thousands],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀργυρίου arguriou
N-GSN
ἀργύριονargurionsilver[2silver
μνᾶς mnas
N-APF
μνᾶmnamina3minas
δισχιλίας dischilias
A-APF
δισχίλιοιdischilioitwo thousand1two thousand],
διακοσίας diakosias
A-APF
διακόσιοιdiakosioitwo hundred[grain]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
χοθωνωθ chothōnōth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who3for the
ἱερέων hiereōn
N-GPM
ἱερεύςhiereuspriest4priests
ἑξήκοντα hexēkonta
N-NUI
ἑξήκονταhexēkontasixty[Dan]
ἑπτά.     hepta
N-NUI
ἑπτάheptaseven[Harorite]
 
73 Tłum. GrEn. Толк. A kapłani, Lewici, wrotni, śpiewacy i reszta pospólstwa, i Natynejczycy i wszystek Izrael mieszkali w miastach swoich.И стали жить священники и левиты, и привратники и певцы, и народ и нефинеи, и весь Израиль в городах своих.И# сэд0ша свzщeнницы и3 леvjти и3 двє1рницы и3 пэвцы2 и3 пр0чій нар0дъ и3 наfінjми и3 вeсь ї}ль во градёхъ свои1хъ.7,73Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐκάθισαν ekathisan
V-AAI-3P
καθίζωkathizōto seat[3settled
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
ἱερεῖς hiereis
N-NPM
ἱερεύςhiereuspriest2priests],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
Λευῖται leuitai
N-NPM
ΛευΐτηςleuitēsLevite[weary]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
πυλωροὶ pulōroi
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ᾄδοντες adontes
V-PAPRP
ᾄδωadōto singsingers,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa peoplepeople,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ναθινιμ nathinim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πας pas
A-NSM
πᾶςpasallall
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πόλεσιν polesin
N-DPF
πόλιςpoliscitytheir cities.
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
και kai
CONJ
καίkaiand[desire]
εφθασεν efthasen
V-AAI-3S
φθάνωfthanōto precede/arrive[speckled]
ο o
T-NSM
hothe/this/who[that]
μην mēn
N-NSM
μήνmēncertainly[Yiron]
ο o
T-NSM
hothe/this/who[that]
εβδομος ebdomos
A-NSM
ἕβδομοςhebdomosseventh[to blaspheme]
και kai
CONJ
καίkaiand[desire]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who[that]
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiosson[soothing]
ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
εν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
πολεσιν polesin
N-DPF
πόλιςpoliscity[fear]
αυτων autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

81 I przyszedł miesiąc siódmy, a synowie Izraelowi byli w miastach swoich. I zebrał się wszystek lud jak jeden mąż na plac, który jest przed Wodną bramą, i rzekli Ezdraszowi pisarzowi, aby przyniósł księgę zakonu Mojżeszowego, który dał Pan Izraelowi. 2 Przyniósł tedy Ezdrasz kapłan zakon przed zgromadzenie mężów i niewiast i wszystkich, którzy rozumieć mogli, pierwszego dnia miesiąca siódmego. 3 I czytał z niego jawnie na placu, który był przed Wodną bramą, od poranku aż do południa przed oczyma mężów i niewiast i mądrych, a uszy wszystkiego ludu były nastawione ku księdze. 4 I stanął Ezdrasz pisarz na stopniu drewnianym, który był uczynił na mówienie, a obok niego stanęli Matatiasz, Semeja, Ania, Uria, Helkia i Maasja po prawej stronie jego; a po lewej Fadaja, Misael, Melchia, Hasum, Hasbadana, Zacharia i Mosollam.5 I otworzył Ezdrasz księgę przed wszystkim ludem, bo stał wyżej niż wszystek lud; a gdy ją otworzył, powstał wszystek lud. 6 I błogosławił Ezdrasz Panu, Bogu wielkiemu, i odpowiedział wszystek lud: “Amen, amen!” podnosząc ręce swoje. I nachylili się, i kłaniali się Bogu twarzami na ziemię.7 – A Jozue i Bani, i Serebia, Jamin, Akkub, Seftaj, Odia, Maasja, Celita, Azaríasz, Jozabed Hanan, Falaja, Lewici, czynili milczenie między ludem na słuchanie zakonu, a lud stał na swym miejscu. 8 I czytali w księdze zakonu Bożego wyraźnie i jasno ku zrozumieniu; i rozumieli, gdy czytano.9 I rzekł Nehenliasz (to jest Atersata) i Ezdrasz, kapłan i pisarz, i Lewici, wykładający wszystkiemu ludowi: “Dzień ten poświęcony jest Panu, Bogu naszemu, nie smućcie się ani nie płaczcie.” Bo płakał wszystek lud, gdy słuchał słów zakonu. 10 I rzekł im: “Idźcie, jedzcie rzeczy tłuste i pijcie słodycz, a posyłajcie części tym, którzy sobie nie nagotowali, bo święty Panu dzień jest; a nie bądźcie smutni, wesele bowiem Pańskie jest mocą naszą.” 11 A Lewici czynili milczenie między wszystkim ludem mówiąc: “Milczcie, bo dzień święty jest, a nie smućcie się.” 12 Odszedł tedy wszystek lud, aby jeść i pić, i posyłał części i czynił wielkie wesele, iż rozumieli słowa, których ich nauczał. ŚWIĘTO KUCZEK I DALSZE CZYTANIE PRAWA (8,13-18). 13 A drugiego dnia zebrali się przedniejsi domów wszystkiego ludu, kapłani i Lewici do Ezdrasza pisarza, aby im wykładał słowa zakonu.14 I znaleźli napisane w zakonie, że Pan rozkazał przez ręce Mojżesza, aby synowie izraelscy mieszkali w kuczkach w dzień uroczysty miesiąca siódmego 15 i żeby opowiadali i rozgłaszali po wszystkich miastach swoich i w Jeruzalem, mówiąc: “Wynijdźcie na górę, a przynieście gałęzi oliwnych i gałązek mirtu, i gałęzi palmowych, i gałęzi drzewa gajowego, aby się naczyniło kuczek, jak jest napisane.”16 I wyszedł lud, i przynieśli. I poczynili sobie kuczki każdy na domu swoim i w dziedzińcach swoich i w dziedzińcach domu Bożego, i na placu Wodnej bramy i na placu bramy Efraima. 17 Uczyniło tedy wszystko zgromadzenie tych, którzy się wrócili z pojmania, kuczki i mieszkali w kuczkach; bo czynili byli tak synowie izraelscy od dni Jozuego, syna Nuna, aż do dnia tego. I było wesele bardzo wielkie.-18 A z księgi zakonu Bożego czytał w każdy dzień od pierwszego dnia aż do dnia ostatniego; i czynili święto przez siedem dni, a dnia ósmego zgromadzenie według przepisu. PUBLICZNE WYZNANIE GRZECHÓW (9,1-37). Nowe zgromadzenie, post, wyznanie grzechów, czytanie Prawa (1-3). Wołanie Lewitów (4-5). Wielka modlitwa wyznania grzechów: przypomnienie powołania Abrahama (6-8), wyjścia z Egiptu i drogi po pustyni (9-15), niewdzięczności ludu i miłosierdzia Bożego (16-21), wejścia do Ziemi Obiecanej (22-25), wielokrotnego powrotu Izraela do grzechów, i miłosierdzia Bożego (26-31); obecny stan ucisku i nędzy, choć zasłużony, woła do Boga o litość (32-37).
91 A dnia dwudziestego czwartego tego miesiąca zeszli się synowie izraelscy w poście i w worach, posypani ziemią. 2 I odłączyło się potomstwo synów Izraelowych od wszelkiego syna obcego; i stanęli, i wyznawali grzechy swoje i nieprawości ojców swoich.3 I podnieśli się, aby stojąc czytać w księdze zakonu Pana, Boga swego, czterykroć przez dzień i czterykroć się spowiadali i kłaniali się Panu, Bogu swemu.4 A powstali na stopniu Lewitów: Jozue, Bani, Kedmihel, Sabania, Bonni, Sarebias, Bani i Chanani, i wołali głosem wielkim do Pana, Boga swego.5 I mówili Lewici, Jozue i Kedmihel, Bonni, Hasebnia, Serebia, Odaja, Sebnia, Fatahia: “Wstańcie, błogosławcie Panu, Bogu waszemu, od wieku aż do wieku; a niech błogosławią imieniu chwały twojej wysokiemu we wszelakim błogosławieństwie i chwale.6 Tyś sam jedyny, Panie, tyś uczynił niebo i niebo niebios, i wszystko wojsko ich, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko co w nich jest, i ty żywisz to wszystko, a wojsko niebieskie tobie się kłania. 7 Tyś sam, Panie Boże, któryś wybrał Abrama i wywiodłeś go z ognia chaldejskiego, a dałeś mu imię Abraham. 8 I znalazłeś serce jego wierne przed tobą, i uczyniłeś z nim przymierze, żeby mu dać ziemię Chananejczyków, Hetejczyków, Amorejczyków, Ferezejczyków, Jebuzejczyków i Gergezejczyków, aby dać potomstwo jego, i ziściłeś słowa twe, gdyż jesteś sprawiedliwy.9 I widziałeś utrapienie ojców naszych w Egipcie, i wysłuchałeś wołanie ich nad Morzem Czerwonym.10 I dałeś znaki i cuda na Faraonie i na wszystkich sługach jego, i na wszystkim ludzie ziemi jego, boś poznał, że hardo z nimi postępowali; i uczyniłeś sobie imię, jak jest i dzisiaj.11 I rozdzieliłeś morze przed nimi, i przeszli przez środek morza po suszy, a prześladowców ich wrzuciłeś w głębokość jak kamień w wody gwałtowne. 12 I byłeś wodzem ich we dnie w słupie obłoku, a w nocy w słupie ognistym, aby widzieli drogę po której szli.13 Zstąpiłeś też na górę Synaj i mówiłeś z nimi z nieba, i dałeś im sądy prawe i zakon prawdy, ustawy i przykazania dobre. 14 I sabat poświęcony twój ukazałeś im i przykazania i ustawy, i zakon dałeś im przez ręce Mojżesza, sługi twego.15 Chleb też z nieba dałeś im w głodzie ich, i wywiodłeś im wodę ze skały, gdy pragnęli; i rzekłeś im, aby weszli, a posiedli ziemię, nad którą podniosłeś rękę swą, abyś im dał.16 A oni i ojcowie nasi hardo postępowali i zatwardzili karki swe, i nie słuchali rozkazania twego. 17 I nie chcieli słuchać, ani wspomnieli na dziwy twoje, któreś im uczynił. I zatwardzili karki swoje, i ustanowili głowę, aby się wrócić w niewolę swą jakby przez upór. Ale ty, Boże miłościwy, łaskawy i miłosierny, nieskwapliwy i wielkiego zlitowania, nie opuściłeś ich, nawet gdy sobie sprawili cielca ulanego i mówili: Ten-ci jest Bóg twój, który cię wywiódł z Egiptu, i dopuścili się wielkich bluźnierstw. 19 Ty w wielkich miłosierdziach twych nie opuściłeś ich na puszczy; słup obłoku nie odstąpił od nich we dnie, aby ich prowadzić w drodze, i słup ognia w nocy, żeby im ukazywać drogę, którą iść mieli.20 I ducha twego dobrego dałeś, który by ich uczył, i manny twojej nie odjąłeś od ust ich i wodę dałeś im w pragnieniu. 21 Przez czterdzieści lat żywiłeś ich na puszczy, i na niczym im nie schodziło; szaty ich nie zwiotczały, a nogi ich nie starły się.22 I dałeś im królestwa i narody, i podzieliłeś im losy, posiedli ziemię Sehona i ziemię króla Hesebonu i ziemię Oga, króla Basanu.23 I rozmnożyłeś synów ich, jak gwiazdy niebieskie, i przywiodłeś ich do ziemi, o której powiedziałeś był ojcom ich, aby weszli i posiedli. 24 I przyszli synowie, i posiedli ziemię, i poniżyłeś przed nimi mieszkańców ziemi Chananejczyków, i podałeś ich w ręce ich i królów ich, i narody ziemi, aby im uczynili, jak się im podobało.25 Pobrali tedy miasta obronne i ziemię tłustą, i posiedli domy pełne wszystkich dóbr, studnie od innych wykopane, winnice i oliwnice, i drzew owocowych wiele; i jedli, i byli nasyceni, i utyli, i mieli dostatek rozkoszy z dobroci twej wielkiej.26 A ciebie poruszyli do gniewu i odstąpili od ciebie, i zarzucili w tył swój zakon twój, i zabili proroków twoich, którzy ich napominali, aby się do ciebie nawrócili, i dopuszczali się bluźnierstw wielkich. 27 I podałeś ich w rękę nieprzyjaciół, i utrapili ich. A czasu utrapienia swego wołali do ciebie, a ty wysłuchiwałeś z nieba, i podług wielkich zlitowań twoich dawałeś im wybawicieli, którzy by ich wybawili z ręki nieprzyjaciół ich.28 A gdy odpoczęli, wracali się, aby zło czynić przed oczyma twymi; i zostawiałeś ich w rękach nieprzyjaciół ich, i opanowywali ich. I nawracali się, i wołali do ciebie, a ty wysłuchiwałeś z nieba i wybawiałeś ich w miłosierdziach twoich przez wiele czasów. 29 I przestrzegałeś ich, aby się nawrócili do zakonu twego, ale oni hardo czynili i nie słuchali rozkazania twego, i grzeszyli przeciw sądom twoim, które gdy zachowa człowiek, będzie w nich żył; i ukazali ramię odwrócone, i zatwardzili kark swój, a nie słuchali. 30 I czekałeś z nimi wiele lat, i napominałeś ich w duchu twym przez usta proroków twoich, a nie słuchali, i podałeś ich w rękę narodom ziemi.31 Ale w miłosierdziach twoich wielkich nie dałeś ich na wytracenie, aniś ich nie opuścił; bo Bogiem zlitowania i łaskawym ty jesteś.32 Teraz tedy, Boże nasz wielki, mocny i straszliwy, strzegący przymierza i miłosierdzia, nie odwracaj od oblicza twego wszystkiego utrapienia, które spotkało nas, królów naszych i książąt naszych, i kapłanów naszych, i proroków naszych, i ojców naszych, i wszystek lud twój, od dni króla Assuru aż do dnia tego33 A ty sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co przyszło na nas, boś prawdę uczynił, a myśmy niezbożnie czynili.34 Królowie nasi, książęta nasi, kapłani nasi i ojcowie nasi nie pełnili zakonu twego ani słuchali rozkazania twego i świadectw twoich, któreś im jawnie ogłaszał.35 I oni w królestwach swoich i w dobroci twojej wielkiej, którą im okazałeś, i w ziemi bardzo szerokiej i tłustej, którą dałeś w oczach ich, nie służyli tobie ani się odwrócili od złych żądz swoich.36 Oto my sami dziś niewolnikami jesteśmy i ziemia, którą dałeś ojcom naszym, aby jedli chleb jej i dobra jej, i my w niej jesteśmy niewolnikami. 37 I urodzaje jej mnożą się królom, których postawiłeś nad nami dla grzechów naszych, i panują nad ciałami naszymi i nad bydlętami naszymi według woli swej, i jesteśmy w wielkim uciśnieniu. ODNOWIENIE PRZYMIERZA (9,38- 0,39). Przymierze i jego dokument, podpisany przez przedniejszych zgromadzenia (9,38 -10,27). Reszta ludu ślubuje, że zachowa Prawo (28-29). Zobowiązania szczegółowe, dotyczące małżeństw i sabatu (30-31), podatku trzeciej części sykla (32-33), dostarczania drzewa do świątyni (34), pierwocin i pierworodnych (35-37a), dziesięcin (37b-38), zakończenie (39).38 W tym tedy wszystkim my sami zawieramy przymierze i piszemy, i pieczętują książęta nasi, Lewici nasi, i kapłani nasi.
101 A ci, którzy przypieczętowali, byli Nehemlasz Atersata, syn2 Hachelaja, i Sedecjasz, Sarajasz, Azariasz,3 Jeremiasz, Feshur, Amariasz,4 Melchiasz, Hattus, Sebenia, Melluch,5 Harem, 6 Merimut, Obdiasz, Daniel, Genton,7 Baruch, Mosollam, Abia, Miamin, 8 Maazja, Belgaj, Semeja: ci kapłani. 9 A Lewici: Jozue, syn Azaniasza, Bennuj, z synów Henadada, Kedmihel, 10 i bracia ich Sebenia, Odaja, Celita,11 Falaja, Hanan, Micha, Rohob, Hasebia, 12 Zachur, Serebia, Sabania, Odaja, Bani, Baninu. 13 Przedniejsi ludu: Faros, Fahat Moab, Elam, Zetu, 15 Bani, Bonni, Azgad,16 Bebaj, Adonia, Begoaj, Adin, Ater, Hezecja, Azur,18 Odaja,19 Hazum, Besaj, Haref, Anatot,20 Nebaj, Megfias, Mosollam, Hazir,21 Mesizabel,22 Sadok, Jeddua, Feltia,23 Hanan, Anaja, Osee, Hanania, Hasub,24 Alohes, 25 Falea, Sobek, Rehum, Hasebna, Maasja, Echaja, Hanan, Anan,27 Melluch, Haran, Baana.28 – I reszta ludu, kapłani, Lewici, odźwierni i śpiewacy, Natynejczycy i wszyscy, którzy się odłączyli od narodów ziem do zakonu Bożego, żony ich, synowie ich i córki ich,29 wszyscy, którzy mogli rozumieć, ślubując za braci swych; przedniejsi ich i ci, którzy przychodzili obiecywać i przysięgać, że będą chodzić według zakonu Bożego, który dał przez ręce Mojżesza, sługi Bożego, żeby czynili i strzegli wszystkich przykazań Pana, Boga naszego, i sądów jego i ustaw jego, 30 i żebyśmy nie dawali córek naszych ludowi ziemi, i córek ich, żebyśmy nie brali synom naszym.31 I gdy ludy ziemi wnoszą rzeczy na sprzedaż i wszystko do potrzeby w dzień sobotni, żeby sprzedawać, nie będziemy brać od nich w sabat i w dzień poświęcony. I roku siódmego zaniechamy i żądania długu z wszelkiej ręki.32 I ustanowimy sobie przepisy, że będziemy dawać trzecią część sykla na rok na potrzebę domu Boga naszego,33 na chleby pokładne i na ofiarę wieczną, i na całopalenie wieczne w sabaty, w pierwsze dni miesiąca, w święta uroczyste i w poświęcone, i za grzech, aby się modlono za Izraela, i na wszelką potrzebę domu Boga naszego.34 Puściliśmy tedy losy między kapłanów i Lewitów i pospólstwo o noszenie drewna, aby je wnoszono w dom Boga naszego według domów ojców naszych, wedle czasów, od czasów roku aż do roku, aby gorzały na ołtarzu Pana, Boga naszego, jak napisano w zakonie Mojżeszowym.35 I abyśmy przynosili pierworodne ziemi naszej i pierwociny wszelkiego owocu i wszelkiego drzewa od roku do roku w domu Pańskim; 36 i pierworodne synów naszych i bydła naszego, jak napisano w zakonie, i pierworodne wołów naszych i owiec naszych, aby były ofiarowane w domu Boga naszego, kapłanom, którzy służą w domu Boga naszego; 37 i pierwociny pokarmów naszych i płynnych ofiar naszych, i owoce wszelkiego drzewa, zbiory też win i oliwy przyniesiemy kapłanom do skarbnicy Boga naszego, i dziesiątą część ziemi naszej Lewitom. Oni sami, Lewici, otrzymają dziesięciny robót naszych ze wszystkich miast.38 A kapłan, syn Aarona, będzie w dziesięcinach Lewitów, a Lewici dziesiątą część dziesięciny swojej będą ofiarować w domu Boga naszego do skarbnicy w dom skarbów.39 Bo do skarbnicy będą nosić synowie izraelscy i synowie Lewiego pierwociny zboża, wina i oliwy; i tam będą naczynia poświęcone i kapłani, i śpiewacy, i odźwierni, i słudzy, a nie opuścimy domu Boga naszego.”CZĘŚĆ III (11,1 – 12,46) UWAGI UZUPEŁNIAJĄCE O ODNOWIENIU JEROZOLIMY 1. POWIĘKSZENIE LICZBY MIESZKAŃCÓW JEROZOLIMY I ICH LISTA (11,1-25a). Powiększenie liczby ludności za pomocą losowania (1-2). Lista: synowie Judy i Beniamina (3-9); kapłani (10-14); Lewici (15-18); odźwierni (19-20); Natynejczycy i śpiewacy (21-25a).
111 A przedniejsi ludu mieszkali w Jeruzalem, reszta zaś pospólstwa puściła los, aby wybrać jedną część z dziesięciu, która by mieszkała w Jeruzalem, nieście świętym, a dziewięć części w miastach.2 A lud błogosławił wszystkim mężom, którzy się dobrowolnie ofiarowali, aby mieszkać w Jeruzalem.3 – Ci są tedy przedniejsi krainy, którzy zamieszkali w Jeruzalem i w miastach judzkich. A mieszkał każdy w posiadłośá swej, w miastach swych, Izrael, kapłani, Lewici, Natynejczycy i synowie sług Salomonowych.4 A w Jeruzalem mieszkali z synów Judy i z synów Beniamina. Z synów Judy: Atajas, syn Azjama, syna Zachariasza, syna Amariasza, syna Safatiasza, syna Malaleela z synów Faresa;5 Maasja, syn Barucha, syn Cholhozy, syn Hazji, syn Adaji, syn Jojariba, syn Zachariasza, syn Silonity. 6 Ci wszyscy synowie Faresa, którzy mieszkali w Jeruzalem, czterystu sześćdziesięciu ośmiu mężów dzielnych.7 A ci są synowie Beniamina: Sellum, syn Mosollama, syn Joeda, syn Fadaji, syn Kolaji, syn Maasji, syn Eteela,8 syn Izajasza, a po nim Gebbaj, Sellaj, dziewięćset dwudziestu ośmiu; 9 Joel, syn Zechriego, przełożony nad nimi, a Juda, syn Senui, nad miastem wtóry.10 A z kapłanów: Idaja, syn Jojariba, 11 Jachin, Saraja, syn Helkuasza, syn Mosollama, syn Sadoka, syn Merajota, syn Achitoba, przełożony domu Bożego, 12 i bracia ich, którzy wykonywali roboty kościelne: ośmiuset dwudziestu dwu. I Adaja, syn Jerohama, syn Feleliasza, syn Amsiego, syn Zachariasza, syn Feshura, syn Melchiasza i bracia jego,13 przedniejsi ojców, dwustu czterdziestu dwu. I Amassaj, syn Azreela, syn Ahaziego, syn Mosollamota, 14 syn Emmera, i bracia ich, ludzie bardzo potężni, stu dwudziestu ośmiu, a przełożony ich Zabdiel, syn możnych. 15 – A z Lewitów: Semeja, 16 syn Hasuba, syn Azarikama, syn Hasabiasza, syn Boniego, i Sabataj i Jozabed nad wszystkimi robotami, które były zewnątrz w domu Bożym, z przedniejszych Lewitów.17 I Matania, syn Michy, syn Zebedeja, syn Asafa, przedniejszy ku chwaleniu i ku wysławianu na modlitwie, a Bekbecja, wtóry z braci jego, i Abda, syn Samui, syn Galala, syn Idituna.18 Wszystkich Lewitów w mieście świętym dwustu osiemdziesięciu czterech.19 A odźwierni: Akkub, Telnlon i bracia ich, którzy strzegli drzwi; stu siedemdziesięciu dwu.20 A inni z Izraela kapłani i Lewici, we wszystkich miastach judzkich każdy w posiadłości swojej.21 – A Natynejczycy, którzy mieszkali na Ofelu, i Syjaha i Gasfa z Natynejczyków. 22 A przełożony nad Lewitami w Jeruzalem Azzi, syn Baniego, syn Hasabiasza, syn Mataniasza, syn Michasa. Z synów Asafa śpiewacy na posłudze domu Bożego.23 Bo rozkazanie królewskie o nich było, i porządek między śpiewakami na każdy dzień. 24 I Fatahia, syn Mesezebela, z synów Zary, syna Judy, w ręce królewskiej wedle wszelkiego słowa ludu 25 i w domach po wszystkich krainach ich. MIESZKAŃCY INNYCH MIAST (11,25b-36). Miasta zamieszkane przez synów Judy (25b-30), przez synów Beniamina (31-35), przez Lewitów (36). Z synów Judy mieszkali w Kariatarbe i w córkach jego, w Dibon i w córkach jego, w Kabseel i we wsiach jego, 26 i w Jesue, i w Moladzie, i w Betfalet, 27 w Hasersual, w Bersabee i w córkach jej,28 w Sicelegu, w Mochonie i w córkach jej,29 w Remmon, 30 w Saraa, w Jerinlut, Zanoa, Odollam i we wsiach jego, Lachis i na polach jego, i Azeka i w córkach jej. I mieszkali w Bersabee, aż do doliny Ennom.31 – A synowie Beniamina od Geba, Mechmas i Haj, Betel i córek jego,32 Anatot, Nob, Anania, 33 Asor, 34 Rama, Getaim, Hadid, Seboim i Neballat, 35 Lod, i Ono w dolinie rzemieślników.36 – I z Lewitów części Judy i Beniamina.KAPŁANI I LEWICI, KTÓRZY POWRÓCILI Z ZOROBABELEM (12,1-9).
121 A kapłani i Lewici, którzy przyszli z Zorobabelem, synem Salatiela, i Jozuem, ci są: Saraja, Jeremiasz, 2 Ezdrasz, Amaria, Melluch, Hattus, 3 Sebenias, Rehum, Merimut, 4 Addo, 5 Genton, Abia, Miamin, Madia,6 Belga, Semeja i Jojarib, Idaja, Sellum, Amok, Helkiasz, Idaja.7 Ci są przedniejsi kapłanów i bracia ich za dni Jozuego.8 A Lewici: Jesua, Bennuj, Kedmihel, Sarebia, Juda, Matanias nad pieśniami, 9 oni i bracia ich; i Bekbecja, i Hanni, i bracia ich, każdy w swym urzędzie. NAJWYŻSI KAPŁANI OD JOZUEGO AŻ DO JEDDOI (12,10-11). 10 Jozue zaś zrodził Joakima, a Joakim zrodził Eliasiba, a Eliasib zrodził Jojadę, 11 a Jojada zrodził Jonatana, a Jonatan zrodził Jeddoę. PRZEDNIEJSI KAPŁANI ZA DNI JOAKIMA (12,12-21).12 A za dni Joakinla byli kapłanami i przedniejszymi domów: Sarajowego Maraja; Jeremiaszowego Hanania;13 Ezdraszowego Mosollam; Amariaszo wego Johanan;14 Milichowego Jonatan;15 Sebeniaszowego Józef; Haramowego Edna;16 Marajotowego Helci; Adajaszowego Zachariasz; Gentonowego Mosollam; 17 Abiaszowego Zechri; Miaminowego i Moadiaszowego Feltr;18 Belgowego Sammua; Semejaszowego Jonatan; 19 Jojaribowego Matanaj; Jodajaszowego Azzi; 20 Sellajowego Celaj; Amokowego Heber;21 Helkiaszowego Hasebia, Idajaszowego Natanael. KSIĄŻĘTA LEWITÓW (12,22-26).22 Lewici za dni Eliasiba i Jojady, i Johanana, i Jeddoi, spisani przełożeni domów, i kapłani za królestwa Dariusza Persa.23 Synowie Lewiego przełożeni domów zapisani w księdze czynów dni, i aż do dni Jonatana, syna Eliasiba.24 – A przedniejsi Lewitów: Hasebia, Serebia i Jozue, syn Kedzniela i bracia ich według zmian swoich, aby chwalili i wyznawali według rozkazania Dawida, męża Bożego, i żeby pełnili służbę porówno według porządku.25 Matania i Bekbecja, Obedia, Mosollam, Telmon, Akkub, stróżowie bram i dziedzińców przed bramami. 26 Ci byli za dni Joakima, syna Jozuego, syna Josedeka, i za dni Nehemiasza książęcia i Ezdrasza, kapłana i pisarza. POŚWIĘCENIE MURÓW JEROZOLIMY (12,27-42). Zwołanie Lewitów (27-29).Oczyszczenie bram i murów (30). Dwa chóry, idące w procesji (31a). Droga pierwszego chóru (31b-36) i drugiego (37-38). Złożenie ofiar w świątyni, radość ludu (39-42).27 A na poświęcenie muru jerozolimskiego zwołano Lewitów ze wszystkich miejsc ich, aby ich przywiedziono do Jeruzalem, i aby czynili poświęcenie i wesele w dziękczynieniu i śpiewaniu, na cymbałach, harfach i cytrach. 28 I zebrali się synowie śpiewaków z pól dokoła Jeruzalem i ze wsi Netufau, 29 i z domu Galgal, i z powiatów Geba i Azmawet; bo sobie wsi nabudowali śpiewacy dokoła Jeruzalem. 30 I oczyścili się kapłani i Lewici, a oczyścili lud i bramy i mur.31 – A na mur rozkazałem wnijść przedniejszym z Judy, i postawiłem dwa wielkie chóry chwalących. I szli ku prawej stronie po murze do bramy Gnoju.32 I szedł za nimi Osajasz i połowa książąt Judy, 33 i Azariasz, Ezdrasz i Mosollam, Juda i Benianlln, i Semeja, i Jeremiasz. 34 A z synów kapłańskich z trąbami: Zachariasz, syn Jonatana, syn Semejasza, syn Mataniasza, syn Michajasza, syn Zechura,35 syn Asafa, i bracia jego, Semeja i Azareel, Malalaj, Galalaj, Maaj, Natanael, Judas i Hanani z instrumentami muzycznymi Dawida, męża Bożego; a Ezdrasz pisarz przed nimi w branie Źródła.36 A naprzeciwko nich wstąpili po schodach miasta Dawidowego na wstęp muru nad domem Dawidowym, i aż do bramy Wodnej na wschód. 37 – A drugi chór dzięki składających szedł z przeciwnej strony, a ja za nimi, i połowa ludu, na murze i nad wieżą Piecową aż do muru najszerszego, 38 i nad bramą Efraima, i nad bramą Starą, i nad bramą Rybną, i wieżą Hananeel, i wieżą Emat, i aż do bramy Trzody; i stanęli w bratnie Straży.39 – I stanęły dwa chóry chwalących w domu Bożym, i ja i połowa urzędników ze mną; a kapłani:40 Eliachim, Maasja, Miamin, Michea, Elioenaj, Zacharia, Hanania z trąbami, 41 i Maasja, Semeja, Eleazar, Azzi, Johanan, Melchia, Elam i Ezer. A głośno śpiewali śpiewacy, a Jezraja był przełożonym. 42 A złożyli tego dnia ofiary wielkie i weselili się, bo ich Bóg uweselił weselem wielkim. Ale i żony ich i dzieci weseliły się, i było daleko słychać radość Jeruzalem. DOCHODY LEWITÓW (12,43-46).43 Policzyli też tego dnia mężów nad skarbnicami skarbu do ofiar płynnych i do pierwocin i do dziesięcin, aby przełożeni miasta wnosili przez nich w ozdobie dziękczynienia, kapłanów i Lewitów, bo się weselił Juda z powodu kapłanów i Lewitów stojących.44 I strzegli służby Boga swego i służby oczyszczenia, i śpiewacy i odźwierni według rozkazania Dawida i Salomona, syna jego.45 Bo za dni Dawida Asafa od początku byli ustanowieni przedniejsi nad śpiewakami, w pieśni chwalącymi i wysławiającymi Boga.46 A wszystek Izrael za dni Zorobabela i za dni Nehemiasza, dawał części śpiewakom i odźwiernym na każdy dzień, i poświęcali Lewitów, a Lewici poświęcali synów Aaronowych.CZĘŚC IV (13,1-31)DRUGI POBYT NEHEMIASZA W JEROZOLIMIE; USUNIĘCIE NADUŻYĆ 1. ODŁĄCZENIE SIĘ OD CUDZOZIEMCÓW (13,1-3).
131 A dnia tego czytano w księdze I Mojżeszowej, gdy lud słuchał, i znaleziono w niej napisane, że Ammonita i Moabita nie mają wchodzić do kościoła Bożego aż na wieki, dlatego, 2 że nie wyszli na spotkanie synów izraelskich z chlebem i z wodą i najęli przeciwko nim Balaama, aby ich przeklinał; i obrócił Bóg nasz przekleństwo w błogosławieństwo.3 I stało się, gdy usłyszeli zakon, odłączyli wszelkiego cudzoziemca od Izraela. NEHEMIASZ, PRZYBYWSZY DO JEROZOLIMY, WYPĘDZA TOBIASZA ZE SKARBCA ŚWIĄTYNI (13,4-9).4 A nad tym był Eliasib kapłan, który był przełożonym w skarbnicy domu Boga naszego i bliski Tobiasza. 5 Uczynił tedy sobie skarbnicę wielką, i tam byli przed nim składający dary i kadzidło, i naczynia, i dziesięciny zboża, wina i oliwy, części Lewitów i śpiewaków, i pierwociny kapłańskie.-6 A przy tym wszystkim nie byłem w Jeruzalem, bo roku trzydziestego wtórego Artakserksesa, króla babilońskiego, przyszedłem do króla, a na końcu dni prosiłem króla;7 i przyjechałem, do Jeruzalem, i zrozumiałem zło, które uczynił Eliasib na korzyść Tobiasza,.że mu zbudował skarb w dziedzińcach domu Bożego. 8 I zdało mi się rzeczą bardzo złą, i wyrzuciłem naczynia domu Tobiaszowego precz ze skarbnicy,9 i rozkazałem i oczyścili skarbnicę, i wniosłem tam znowu naczynia domu Bożego, ofiarę i kadzidło. ZAPEWNIENIE DOCHODÓW LEWITOM (13,10-14).10 I dowiedziałem się, iż części Lewitów nie były im dane, i że uciekł każdy z Lewitów i ze śpiewaków, i z tych, którzy posługiwali.11 I miałem sprawę przeciwko urzędnikom, i rzekłem: “Czemuśmy opuścili dom Boży?” I zgromadziłem ich, i kazałem stać na miejscach ich.12 A wszystek Juda przyniósł dziesięciny zboża, wina i oliwy do śpichlerzów. 13 I ustanowiliśmy nad śpichlerzami Selemiasza kapłana i Sadoka pisarza, i Fadaja z Lewitów, a przy nich Hanana, syna Zachura, syna Mataniasza, bo ich uznano za wiernych, i im zwierzono części braci ich.14 Pomnij na mnie, Boże mój, dla tego, a nie wymazuj litości moich, którem czynił w domu Boga mego i w obrzędach jego. ZARZĄDZENIA PRZECIW GWAŁCENIU SABATU (13,15-22). Gwałcenie sabatu przez Żydów (15), przez obcych kupców (16-18). Nehemiasz każe w sabat bramy Jerozolimy zamknąć i strzec ich (19-22).15 W owe dni widziałem w Judzie tłoczących prasy w sabat i noszących snopy, i wkładających na osły wino i jagody winne, i figi, i wszelkie brzemię, i wnoszących do Jeruzalem w dzień sobotni. I oświadczyłem, aby w dzień, w który się sprzedawać godzi, sprzedawali. 16 A mieszkali w nimi Tyryjczycy, przywożący ryby i wszelkie rzeczy przedażne, i sprzedawali w sabaty synom judzkim w Jeruzalem.17 I zgromiłem przełożonych Judy, i rzekłem im: “Co to za zła rzecz, którą wy czynicie, i gwałcicie dzień sobotni?18 Czy nie to czynili ojcowie nasi i Bóg nasz przywiódł na nas to wszystko zło i na to miasto? A wy przyczyniacie gniewu na Izraela gwałcąc sabat!”19 – I stało się, gdy odpoczęły bramy jerozolimskie w dzień sobotni, rzekłem, i zamknęli wrota, i rozkazałem, żeby ich nie otwierano aż po sabacie; i ze sług moich postawiłem u bram, aby nikt nie wnosił brzemion w dzień sobotni.20 I zostali kupcy i sprzedający wszelkie rzeczy przedażne przed Jeruzalem raz i dwa.21 I oświadczyłem im, i rzekłem: “Czemu leżycie naprzeciwko muru? Jeśli to drugi raz uczynicie, położę na was rękę.” A tak od owego czasu nie przychodzili w sabat.22 Rzekłem też Lewitom, aby się oczyścili i przyszli, aby strzegli bram i poświęcali dzień sobotni. A tak i za to pomnij na mnie, Boże mój, a odpuść mi według mnóstwa miłosierdzia twego. NEHEMIASZ OSTRO WYSTĘPUJE PRZECIW MAŁŻEŃSTWOM MIESZANYM (13,23-27).23 Ale również w owych dniach ujrzałem Żydów, pojmujących żony Azotki, Ammonitki i Moabitki.24 A synowie ich w połowie po azocku mówili i nie umieli mówić po żydowsku, i mówili według języka różnych narodów.25 I zgromiłem ich, i przekląłem i zbiłem kilku z nich, obłysiłem ich, i poprzysiągłem przez Boga, aby nie dawali córek swych synom ich i nie brali córek ich synom swym i samym sobie, mówiąc: 26 “Czyż nie dla takiej rzeczy zgrzeszył Salomon, król izraelski? a zaiste między mnogimi narodami nie było mu króla podobnego i był miły Bogu swemu i uczynił go Bóg królem nad wszystkim Izraelem; i tego tedy niewiasty cudzoziemskie przywiodły do grzechu.27 A więc i my, nieposłuszni, będziemy czynić wszystko to wielkie zło, abyśmy grzeszyli przeciwko Bogu naszemu i pojmowali żony cudzoziemskie ?” INNE REFORMY (13,28-31).28 A z synów Jojady, syna Eliasiba, kapłana wielkiego, był jeden zięciem Sanaballata Horończyka; tego wygnałem od siebie.29 Pomnij, Panie, Boże mój, przeciw tym, którzy plugawią kapłaństwo i prawo kapłańskie i lewickie. 30 A tak oczyściłem ich od wszystkich obcych i ustanowiłem porządki kapłanów i Lewitów, każdego w służbie swej,31 i na dawanie drew czasów ustanowionych, i na pierwociny. Pomnij na mnie, Boże mój ku dobremu. Amen.