MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy do Tymoteusza

1Wstęp.1Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z rozkazu Boga Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa nadziei naszej.2 Tymoteuszowi, miłemu synowi w wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. O WALCE Z BŁĘDNOWIERCAMI.3 Jak cię prosiłem, abyś został w Efezie, gdy się udawałem do Macedonii, abyś rozkazał niektórym, żeby inaczej nie uczyli,4 ani nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które powodują raczej spory, niż przyczyniają się do dzieła bożego, które jest w wierze.5 Celem zaś przykazania jest miłość z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej.6 Niektórzy odstąpiwszy od tego, wpadli w czczą gadaninę,7 chcą być nauczycielami Zakonu, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą.8 Wiemy zaś, że dobry jest Zakon, jeśli się nim kto należycie posługuje;9 wiedząc to, że Zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, ale dla niesprawiedliwych i krnąbrnych, bezbożnych i grzesznych, zbrodniarzy i skalanych, ojcobójców i matkobójców, morderców,10 rozpustników, sodomczyków, handlarzy ludźmi, kłamców i krzywoprzysięzców i jeśli co innego sprzeciwia się zdrowej nauce,11 która jest według ewangelii błogosławionego Boga, a ta została mi powierzona.ŁASKA W NAWRÓCENIU PAWŁA.12 Dziękuję temu, który mię umocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, że uznał mnie za wiernego, przeznaczając na posługiwanie,13 mnie, który pierwej byłem bluźniercą i prześladowcą i urągającym, ale dostąpiłem miłosierdzia bożego, bo czyniłem to nieświadomie w niedowiarstwie.14 Lecz nad miarę obfitowała łaska Pana naszego z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.15 Prawdziwa to nauka i godna wszelkiego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na ten świat zbawić grzesznych, z których pierwszym jestem ja.16 Lecz miłosierdzia dostąpiłem dlatego, żeby we mnie pierwszym okazał Jezus Chrystus wszelką cierpliwość dla pouczenia tych, co mają w niego uwierzyć na życie wieczne.17 A królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.JAK NALEŻY WALCZYĆ.

RU Brytjka King J. 1JAK NALEŻY WALCZYĆ. 18 cf. Tłum. Толк. Ten nakaz zlecam ci, synu mój Tymoteuszu, stosownie do poprzednich o tobie proroctw, abyś według nich toczył dobry bój,Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, (За?_сп7а.) Сіe же завэщaніе предаю1 ти, чaдо тімоfeе, по бhвшихъ на тS прeжде прbр0чествіихъ, да в0инствуеши въ ни1хъ д0брое в0инство, 1,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVταυτην tautēn
D-ASF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itThis
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
παραγγελιαν parangelian
N-ASF
παραγγελίαparangeliaordercharge
παρατιθεμαι paratithemai
V-PMI-1S G5731
παρατίθημιparatithēmito set beforeI commit
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthee
τεκνον teknon
N-VSN
τέκνονteknonchild, son
τιμοθεε timothee
N-VSM
ΤιμόθεοςtimotheosTimothyTimothy
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to, according to
τας tas
T-APF
hothe/this/who 
προαγουσας proagousas
V-PAP-APF G5723
προάγωproagōto go/bring beforewhich went before
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
σε se
P-2AS
σύsuyouunto thee
προφητειας profēteias
N-APF
προφητείαprofēteiaprophecythe prophecies
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
στρατευη strateuē
V-PMS-2S G5735
στρατεύωstrateuōto battlethou
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
αυταις autais
P-DPF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
την tēn
T-ASF
hothe/this/whocharge
καλην kalēn
A-ASF
καλόςkalosgooda good
στρατειαν strateian
N-ASF
στρατείαstrateiawarfarewarfare
 
19 cf. Tłum. Толк. mając wiarę i dobre sumienie, co niektórzy odrzuciwszy, ulegli rozbiciu we wierze;имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере; и3мёz вёру и3 бlгyю с0вэсть, ю4же нёцыи tри1нувше, t вёры tпад0ша: 1,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/beHolding
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αγαθην agathēn
A-ASF
ἀγαθόςagathosgood-doera good
συνειδησιν suneidēsin
N-ASF
συνείδησιςsuneidēsisconscienceconscience
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhich; which
τινες tines
X-NPM
τιςtisonesome
απωσαμενοι apōsamenoi
V-ADP-NPM G5666
ἀπωθέωapōtheōto rejecthaving put away
περι peri
PREP
περίperiaboutconcerning
την tēn
T-ASF
hothe/this/whofaith
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
εναυαγησαν enauagēsan
V-AAI-3P G5656
ναυαγέωnauageōbe shipwreckedhave made shipwreck
 
20 cf. Tłum. Толк. do nich należy Hymeneus i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby się oduczyli bluźnić.таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать.t ни1хже є4сть v3менeй и3 ґлеxaндръ, и5хже предaхъ сатанЁ, да накaжутсz не хyлити.1,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVων ōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhichOf whom
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
υμεναιος umenaios
N-NSM
ὙμεναῖοςhumenaiosHymenaeusHymenaeus
και kai
CONJ
καίkaiandand
αλεξανδρος alexandros
N-NSM
ἈλέξανδροςalexandrosAlexanderAlexander
ους ous
R-APM
ὅς, ἥhhos ēwhich; whom
παρεδωκα paredōka
V-AAI-1S G5656
παραδίδωμιparadidōmito deliverI have delivered
τω
T-DSM
hothe/this/whounto Satan
σατανα satana
N-DSM
ΣατανᾶςsatanasSatanunto Satan
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
παιδευθωσιν paideuthōsin
V-APS-3P G5686
παιδεύωpaideuōto instructthey may learn
μη
PRT-N
μήnotnot
βλασφημειν blasfēmein
V-PAN G5721
βλασφημέωblasfēmeōto blasphemeto blaspheme

PRZESTĄP ⇨

2ZA KOGO I DLACZEGO MODLIĆ SIĘ NALEŻY. 1 Polecam więc przede wszystkim, aby zanoszono prośby, modlitwy, błagania, dziękczynienia za wszystkich ludzi,2 za królów i za wszystkich, co są na wysokim stanowisku, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i czystości.3 Jest to bowiem rzecz dobra i przyjemna wobec Zbawiciela naszego Boga,4 który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do uznania prawdy.5 Jeden bowiem Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,6 który dał samego siebie na odkupienie za wszystkich, na świadectwo czasom swoim;7 a głosicielem tego ja zostałem postanowiony i apostołem (prawdę mówię, nie kłamię), nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie.JAK MĘŻCZYŹNI I NIEWIASTY MODLIĆ SIĘ MAJĄ.

RU Brytjka King J. 2JAK MĘŻCZYŹNI I NIEWIASTY MODLIĆ SIĘ MAJĄ.8 cf. Tłum. Толк. Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc czyste ręce, bez gniewu i sporów.Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения; ХощY u5бо, да моли6твы творsтъ мyжіе на всsцэмъ мёстэ, воздёюще прпdбныz рyки без8 гнёва и3 размышлeніz: 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVβουλομαι boulomai
V-PNI-1S G5736
βούλομαιboulomaito planI will
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
προσευχεσθαι proseuchesthai
V-PNN G5738
προσεύχομαιproseuchomaito praythat
τους tous
T-APM
hothe/this/whomen
ανδρας andras
N-APM
ἀνήρanērmanmen
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
παντι panti
A-DSM
πᾶςpasallevery
τοπω topō
N-DSM
τόποςtoposplacewhere
επαιροντας epairontas
V-PAP-APM G5723
ἐπαίρωepairōto lift up, lifting up
οσιους osious
A-APF
ὅσιοςhosiosholyholy
χειρας cheiras
N-APF
χείρcheirhandhands
χωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithout, without
οργης orgēs
N-GSF
ὀργήorgēwrathwrath
και kai
CONJ
καίkaiandand
διαλογισμων dialogismōn
N-GPM
διαλογισμόςdialogismosreasoningdoubting
 
9 cf. Tłum. Толк. Podobnież i niewiasty w przyzwoitym odzieniu, przystrojone skromnie i z umiarkowaniem, a nie sztucznie plecionymi włosami albo złotem, albo perłami, albo w kosztownej szacie,чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, тaкожде и3 жєны2 во ўкрашeніи лёпотнэмъ, со стыдёніемъ и3 цэломyдріемъ да ўкрашaютъ себE не въ плетeніихъ, ни злaтомъ, и3ли2 би1серми, и3ли2 ри1зами многоцёнными, 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωσαυτως ōsautōs
ADV
ὡσαύτωςhōsautōslikewiseIn like manner
γυναικας gunaikas
N-APF
γυνήgunēwomanwomen
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καταστολη katastolē
N-DSF
καταστολήkatastolēattire/behaviourapparel
κοσμιω kosmiō
A-DSF
κόσμιοςkosmiosrespectablemodest
μετα meta
PREP
μετάmetawith/after, with
αιδους aidous
N-GSF
αἰδώςaidōsmodestyshamefacedness
και kai
CONJ
καίkaiandalso
σωφροσυνης sōfrosunēs
N-GSF
σωφροσύνηsōfrosunēmental soundnesssobriety
κοσμειν kosmein
V-PAN G5721
κοσμέωkosmeōto arrange, that
εαυτας eautas
F-3APF
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfthemselves
μη
PRT-N
μήnot; not
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
πλεγμασιν plegmasin
N-DPN
πλέγμαplegmabraidedbroided hair
και kai
CONJ
καίkaiandand
χρυσιω chrusiō
N-DSN
χρυσίονchrusiongold[gold]
η ē
PRT
ēor, or
μαργαριταις margaritais
N-DPM
μαργαρίτηςmargaritēspearlpearls
η ē
PRT
ēor, or
ιματισμω imatismō
N-DSM
ἱματισμόςhimatismosclothingarray
πολυτελει polutelei
A-DSM
πολυτελήςpolutelēsvaluablecostly
 
10 cf. Tłum. Толк. lecz jak przystoi niewiastom, wyznającym pobożność przez dobre uczynki.но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. но, є4же подобaетъ женaмъ њбэщавaющымсz бlгочeстію, дёлы бlги1ми. 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλ all
CONJ
ἀλλάallabutBut
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhich(which
πρεπει prepei
V-PAI-3S G5719
πρέπωprepōbe properbecometh
γυναιξιν gunaixin
N-DPF
γυνήgunēwomanwomen
επαγγελλομεναις epangellomenais
V-PNP-DPF G5740
ἐπαγγέλλωepangellōto professprofessing
θεοσεβειαν theosebeian
N-ASF
θεοσέβειαtheosebeiareverence for Godgodliness
δι di
PREP
διάdiathrough/because of) with
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkworks
αγαθων agathōn
A-GPN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
 
11 cf. Tłum. Толк. Niewiasta niech się uczy w cichości, z wszelką uległością.Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; ЖенA въ безм0лвіи да ўчи1тсz со всsкимъ покорeніемъ: 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVγυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanthe woman
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ησυχια ēsuchia
N-DSF
ἡσυχίαhēsuchiaquietnesssilence
μανθανετω manthanetō
V-PAM-3S G5720
μανθάνωmanthanōto learnLet
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
παση pasē
A-DSF
πᾶςpasallall
υποταγη upotagē
N-DSF
ὑποταγήhupotagēsubmissionsubjection
 
12 cf. Tłum. Толк. Nie pozwalam zaś niewieście nauczać, ani panować nad mężem, ale zachować się w milczeniu.а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. женё же ўчи1ти не повелэвaю, нижE владёти мyжемъ, но бhти въ безм0лвіи. 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιδασκειν didaskein
V-PAN G5721
διδάσκωdidaskōto teachto teach
δε de
CONJ
δέdethenBut
γυναικι gunaiki
N-DSF
γυνήgunēwomana woman
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
επιτρεπω epitrepō
V-PAI-1S G5719
ἐπιτρέπωepitrepōto permitI suffer
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand not, nor
αυθεντειν authentein
V-PAN G5721
αὐθεντέωauthenteōto domineerto usurp authority over
ανδρος andros
N-GSM
ἀνήρanērmanthe man
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito beto be
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ησυχια ēsuchia
N-DSF
ἡσυχίαhēsuchiaquietnesssilence
 
13 cf. Tłum. Толк. Adam bowiem pierwszy został utworzony, potem Ewa:Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; Ґдaмъ бо прeжде с0зданъ бhсть, пот0мъ же є4vа: 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαδαμ adam
N-PRI
ἈδάμadamAdamAdam
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
πρωτος prōtos
A-NSM-S
πρῶτοςprōtosfirstfirst
επλασθη eplasthē
V-API-3S G5681
πλάσσωplassōto moldwas
ειτα eita
ADV
εἶταeitathen, then
ευα eua
N-NSF
ΕὖαeuaEveEve
 
14 cf. Tłum. Толк. I Adam nie został zwiedziony, lecz niewiasta zwiedziona sprzeniewierzyła się.и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление; и3 ґдaмъ не прельсти1сz, женa же прельсти1вшисz, въ преступлeніи бhсть: 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αδαμ adam
N-PRI
ἈδάμadamAdamAdam
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ηπατηθη ēpatēthē
V-API-3S G5681
ἀπατάωapataōto deceivewas
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethen, but
γυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanthe woman
εξαπατηθεισα exapatētheisa
V-APP-NSF G5685
ἐξαπατάωexapataōto deceive[to deceive]
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παραβασει parabasei
N-DSF
παράβασιςparabasistransgressionthe transgression
γεγονεν gegonen
V-2RAI-3S G5754
γίνομαιginomaito bewas
 
15 cf. Tłum. Толк. Zbawiona zaś będzie przez rodzenie dziatek, jeśli trwać będzie w wierze i miłości i uświęcaniu się ze skromnością.впрочем спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием.спасeтсz же чадор0діz рaди, ѓще пребyдетъ въ вёрэ и3 любви2 и3 во с™hни съ цэломyдріемъ.2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσωθησεται sōthēsetai
V-FPI-3S G5701
σῴζωsōzōto saveshe shall be saved
δε de
CONJ
δέdethenNotwithstanding
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofin
της tēs
T-GSF
hothe/this/whochildbearing
τεκνογονιας teknogonias
N-GSF
τεκνογονίαteknogoniachildbearingchildbearing
εαν ean
COND
ἐάνeanif, if
μεινωσιν meinōsin
V-AAS-3P G5661
μένωmenōto staythey continue
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
και kai
CONJ
καίkaiandand
αγαπη agapē
N-DSF
ἀγάπηagapēlovecharity
και kai
CONJ
καίkaiandand
αγιασμω agiasmō
N-DSM
ἁγιασμόςhagiasmosholinessholiness
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
σωφροσυνης sōfrosunēs
N-GSF
σωφροσύνηsōfrosunēmental soundnesssobriety


3PRZYMIOTY BISKUPÓW.1 Niezawodna to prawda: Jeśli kto pragnie biskupstwa, pragnie dobrej sprawy.2 Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, roztropny, roważny, wstydliwy, gościnny, do nauczania zdatny;3 nie winopilca, nie gwałtownik, ale skromny; nie swarliwy, nie chciwy,4 lecz domem swym dobrze zarządzający, trzymający swe dzieci w uległości, z wszelką czystością.5 Jeśli zaś kto nie umie własnym domem rządzić, jakże będzie miał pieczę o kościele bożym?6 Nie nowonawrócony, aby wzbiwszy się w pychę, nie wpadł w sąd diabelski.7 Lecz ma mieć i dobre świadectwo od tych, co są zewnątrz, aby nie wpadł w urąganie i sidło diabelskie.JAKIMI MAJĄ BYĆ DIAKONI.8 Diakoni podobnież czyści, nie dwoistego języka, nie oddani zbytniemu piciu wina, nie szukający brzydkiego zysku;9 zachowujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu.10 A oni też niech pierwej będą wypróbowani i tak niech służą, jeśli nie mają żadnej winy.11 Niewiasty podobnie wstydliwe, nie obmawiające, trzeźwe, wierne we wszystkim.12 Diakoni niech będą jednożeńcami, co dobrze rządzą swoimi dziećmi i swoim domem.13 Ci bowiem, co dobrze posługę pełnią, dobry stopień sobie zdobędą i wielką ufność w wierze, którą mamy w Chrystusie Jezusie.KOŚCIÓŁ KOLUMNĄ PRAWDY.14 Piszę ci to, spodziewając się, że wkrótce do ciebie przybędę;15 a jeśli się opóźnię, żebyś wiedział, jak się masz sprawować w domu bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i utwierdzeniem prawdy. 16 I jawnie wielka jest tajemnica pobożności; która objawiła się w ciele, usprawiedliwiona jest w duchu, ukazała się aniołom, opowiedziana jest poganom, znalazła wiarę na świecie, wzięta jest do chwały.
4JAK SPRZECIWIAĆ SIĘ NAUCZYCIELOM FAŁSZU.1 Duch zaś jawnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, przystaną do duchów uwodzicieli i do nauk czartowskich,2 w obłudzie mówiących kłamstwo i mających napiętnowane sumienie swoje,3 zakazujących wstępować w małżeństwo, wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je wierni i ci, co prawdę poznali, z dziękczynieniem pożywali.4 Gdyż wszelkie stworzenie boże dobre jest, a niczego nie należy odrzucać, co się przyjmuje z dziękczynieniem,5 poświęca się bowiem przez słowo boże i modlitwę.CZEGO UNIKAĆ, A CO CZYNIĆ.6 To przedkładając braciom, dobrym będziesz sługą Chrystusa Jezusa, wykarmiony słowami wiary i dobrej nauki, którą osiągnąłeś.7 Niedorzecznych zaś i babskich baśni strzeż się, a ćwicz się w pobożności.8 Cielesne bowiem ćwiczenie na mało się przyda, lecz pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, bo ma obietnicę życia teraźniejszego i przyszłego.9 Pewna to nauka i godna wszelkiego uznania.10 Dlatego bowiem pracujemy i złorzeczą nam, że nadzieję pokładamy w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, najbardziej wiernych.11 To przykazuj i nauczaj.JAK ZACHOWAĆ PASTERSKĄ POWAGĘ. 12 Niech nikt nie gardzi młodością twoją; ale bądź przykładem dla wiernych w mowie, w obcowaniu, w miłości, w wierze, w czystości.13 Dopóki nie przybędę, pilnuj czytania, napominania i nauki. 14 Nie zaniedbuj łaski, która jest w tobie, którą ci dano przez prorokowanie, z włożeniem rąk kapłańskich.15 O tym rozmyślaj, tego się trzymaj, aby twój postęp był wszystkim widoczny.16 Pilnuj samego siebie i nauki; trwaj w tym. Albowiem to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, co cię słuchają.
5JAK POSTĘPOWAĆ Z WDOWAMI.1 Starszego nie łaj, ale proś jak ojca; młodych jak braci;2 starsze niewiasty jak matki; młode jak siostry z wszelaką czystością.3 Czcij wdowy, które są prawdziwie wdowami.4 Lecz jeśli która wdowa ma dzieci albo wnuki, niech się najpierw nauczy domem swoim rządzić i odwzajemniać się rodzicom; albowiem to jest przyjemne przed Bogiem.5 Lecz która prawdziwie jest wdową i opuszczoną, niech ma nadzieję w Bogu i niech trwa na prośbach i na modlitwach w nocy i we dnie.6 Gdyż ta, co rozkoszom się oddaje, choć żyje, jest umarła.7 I to przykazuj, żeby były bez nagany.8 Jeśli zaś kto nie ma pieczy o swoich, a zwłaszcza o domowników, zaparł się wiary i gorszy jest niż niewierny.9 Wdowę należy obierać nie młodszą niż sześćdziesięciu lat, która była żoną jednego męża,10 a ma świadectwo dobrych uczynków; że dzieci wychowała, że w gościnę przyjmowała, że umywała nogi świętych, że dopomagała cierpiącym ucisk, że się przykładała do każdego dobrego uczynku.11 Lecz młodszych wdów się wystrzegaj, bo gdy się oddały rozkoszy, żyjąc w Chrystusie, chcą iść za mąż,12 ściągając na siebie potępienie, że pierwszą wiarę złamały.13 Przy tym zaś i próżnując przyzwyczajają się chodzić po domach -nie tylko próżnujące, ale też gadatliwe i ciekawe mówią, czego nie trzeba.14 Chcę więc, aby młodsze wychodziły za mąż, dzieci rodziły, gospodyniami były, przeciwnikowi nie dawały żadnej sposobności do złorzeczenia.15 Już bowiem niektóre obróciły się za szatanem.16 Jeśli kto z wiernych ma wdowy, niechże je zaopatruje, a niech kościół nie będzie obciążony, aby wystarczyło dla tych, co są prawdziwie wdowami.JAK POSTĘPOWAĆ Z KAPŁANAMI.17 Kapłani, którzy dobrze rządzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, zwłaszcza którzy pracują w słowie i nauce.18 Mówi bowiem Pismo: “Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu” i: “Godzien jest robotnik zapłaty swojej.” 19 Przeciwko kapłanowi nie przyjmuj skargi, chyba na słowo dwóch albo trzech świadków.20 Grzeszących upominaj wobec wszystkich, aby i inni się bali.21 Zaklinam cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i aniołami wybranymi, abyś tego strzegł bez uprzedzenia, niczego nie czyniąc z przychylności dla jednej strony.22 Rąk na nikogo prędko nie wkładaj i nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów. Samego siebie czystym zachowaj.23 Wody jeszcze nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na swój żołądek i twe częste choroby.24 Grzechy niektórych ludzi są jawne, wyprzedzające sąd; za niektórymi zaś w ślad idą.25 Podobnie i dobre uczynki są jawne, a te, co są inne, nie mogą być ukryte.
6JAK NIEWOLNICY MAJĄ POSTĘPOWAĆ.1 Wszyscy, co są pod jarzmem jako niewolnicy, niech uważają panów swoich za godnych wszelkiej czci, aby imię Pańskie i nauka nie były bluźnione.2 Ci zaś, co mają panów wiernych, niech nimi nie gardzą, ponieważ są braćmi, ale tym więcej niech służą, ponieważ są wierni i umiłowani, którzy są uczestnikami dobrodziejstwa. Tego nauczaj i napominaj.PRZESTROGA PRZED CHCIWOŚCIĄ.3 Jeśli kto inaczej uczy, a nie trzyma się zdrowych mów Pana naszego Jezusa Chrystusa i tej nauki, która zgadza się z pobożnością,4 jest pyszny, nic nie umie, ale choruje na spory i walki o słowa, z czego powstają zazdrości, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia,5 starcia ludzi na umyśle skażonych i wyzutych z prawdy, uważających pobożność za źródło zysku.6 Jest zaś wielkim zyskiem pobożność, przestająca na swoim.7 Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; bez wątpienia, że też nic zabrać nie możemy.8 Ale mając żywność i czym się przyodziać, z tego bądźmy zadowoleni.9 Ci bowiem, co chcą stać się bogatymi, wpadają w pokusę i w sidło diabelskie i w wiele pragnień niepożytecznych i szkodliwych, które pogrążają ludzi w zatracenie i zgubę.10 Albowiem korzeniem wszelkiego złego jest chciwość, niektórzy oddając się jej, odpadli od wiary, i uwikłali się w wiele boleści.NAPOMNIENIA PASTERSKIE.11 Ty zaś, człowiecze boży; chroń się tego, lecz ubiegaj się o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność.12 Staczaj dobry bój wiary; zdobywaj życie wieczne, do którego jesteś wezwany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.13 Nakazuję ci wobec Boga, który wszystko ożywia i wobec Chrystusa Jezusa, który pod Poncjuszem Piłatem złożył świadectwo, dobre wyznanie:14 abyś zachował przykazanie bez skazy, nienaganne aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa,15 którego w swoim czasie ukaże błogosławiony i sam możny, Król królów i Pan panujących,16 który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej; którego żaden z ludzi nie widział, ale i widzieć nie może, któremu cześć i panowanie wieczne. Amen.UWAGI DLA BOGATYCH.17 Bogatym tego świata rozkazuj, aby się nie pysznili, ani nie pokładali nadziei w niepewnych bogactwach, ale w Bogu żywym (który użycza nam wszystkiego obficie do używania),18 żeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, łatwo dawali, użyczali,19 żeby sobie skarbili dobrą podstawę na przyszłość, aby dostąpili prawdziwego życia.20 O Tymoteuszu, strzeż powierzonego skarbu, unikaj światowych nowości słów i sprzeciwów rzekomej wiedzy;21 niektórzy wyznając ją, odpadli od wiary. Łaska z tobą. Amen.