MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Księga Nehemiasza

Księga Nehemiasza

CZĘŚĆ I (1,1- 7 73)NEHEMIASZ PRZYBYWA PIERWSZY RAZ DO JEROZOLIMY I ODBUDOWUJE MURY MIASTA Przybycie Nehemiasza do Jerozolimy. (1,1-2,10) 1. WIADOMOŚĆ O SMUTNYM STANIE JEROZOLIMY; BOLEŚĆ NEHEMIASZA (1,1-11). Brat Nehemiasza przynosi wiadomości o Jerozolimie; jego boleść (1-4). Błaga Boga o łaskawość dla ludu pokutującego (5-10) i dla swych zamiarów (11).
11 Słowa Nehemiasza, syna Helchiaszowego. I stało się miesiąca Kasleu, roku dwudziestego, że ja byłem na zamku Suza.2 I przyszedł Hanani, jeden z braci moich, on i mężowie z Judy, i spytałem ich o Żydów, którzy zostali i żywi byli z pojmania, i o Jeruzalem.3 I powiedzieli mi: “Ci, którzy zostali i ocaleli z pojmania, tam w krainie są w wielkim utrapieniu i w zelżywości, a mur jerozolimski rozwalony jest i bramy jego ogniem są spalone.” 4 A gdym usłyszał takie słowa, usiadłem i płakałem, i żałowałem przez wiele dni, pościłem i modliłem się przed obliczem Boga niebieskiego. 5 I rzekłem: “Proszę, Panie, Boże niebieski, mocny, wielki i straszliwy, który strzeżesz przymierza i miłosierdzia z tymi, którzy się miłują i strzegą przykazań twoich, niech uszy twoje słuchają, 6 a oczy twoje niech będą otwarte, abyś usłyszał modlitwę służebnika twego, którą ja dziś się modlę przed tobą w nocy i we dnie za synami izraelskimi, sługami twymi; i wyznawam grzechy synów izraelskich, którymi zgrzeszyli tobie: ja i dom ojca mego zgrzeszyliśmy.7 Marnością jesteśmy zwiedzeni, a nie strzegliśmy przykazania twego i ustaw i sądów, któreś dał Mojżeszowi, słudze twemu.8 Wspomnij na słowo, któreś powiedział Mojżeszowi, słudze twemu, mówiąc: Gdy zgrzeszycie, ja rozproszę was między narody.9 A jeśli się nawrócicie do mnie i będziecie strzec przykazań moich, i pełnić je, chociażbyście byli zagnani na koniec nieba, stamtąd zgromadzę was i przywiodę na miejsce, które obrałem, aby tam przebywało imię moje.10 A oni są sługami twoimi i ludem twoim i odkupiłeś ich mocą twą wielką i ręką twą mocną. Proszę, 11 Panie, niech będzie ucho twe nakłonione na modlitwę sługi twego i na modlitwę sług twoich, którzy chcą się bać imienia twego, a poszczęść dziś słudze twemu i daj mu miłosierdzie przed mężem tym”: bom ja był podczaszym królewskim. PRZYBYCIE DO PALESTYNY (2,1-10). Nehemiasz, spełniając urząd podczaszego u Artakserksesa (1-3), uprasza sobie pozwolenie udania się do Jerozolimy w celu zbudowania murów miasta, oraz listy królewskie (4-8). Przybycie do Palestyny; początek trudności (9-10).
21 I stało się miesiąca Nisan, roku dwudziestego Artakserksesa króla, że wino było przed nim, i wziąłem wino i podałem królowi; a byłem jakby omdlały przed obliczem jego.2 I rzekł mi król: “Czemu jest smętna twarz twoja, chociaż cię chorym nie widzę? Nie jest to bez powodu, ale nie wiem, co za zło jest w sercu twoim.” I zląkłem się bardzo i nad miarę, i rzekłem królowi:3 “Królu, żyj na wieki! Jak nie ma być smętna twarz moja, gdy miasto, dom grobów ojca mego, opuszczone jest, a bramy jego ogniem są popalone?” 4 I rzekł mi król: “Czegóż żądasz ?” I modliłem się do Boga niebieskiego,5 i rzekłem do króla: “Jeśli się to zda dobrym królowi i jeśli się podoba sługa twój przed obliczem twoim, to zechciej mię posłać do Żydowskiej ziemi, do miasta grobu ojca mego, i będę je budował.” 6 I rzekł mi król i królowa która siedziała obok niego: “Jak długo potrwa droga twoja i kiedy się wrócisz ?” I spodobało się przed obliczem królewskim, i posłał mię, i naznaczyłem mu czas. 7 I rzekłem królowi: “Jeśli zda się to dobrym królowi niech mi da listy do książąt krainy za rzeką, aby mię przeprowadzili, ażbym przyszedł do żydowskiej ziemi;8 i list do Asafa, stróża lasów królewskich, aby mi dał drzewa, żebym mógł przykryć bramy wieży domu i mury miejskie, i dom, do którego wnijdę.” I dał mi król wedle dobrej ręki Boga mego ze mną.9 I przyszedłem do książąt krainy za rzeką i oddałem im listy królewskie. A król posłał był ze mną rotmistrzów nad żołnierzami i jezdnych. 10 I usłyszeli Sanaballat Horonitczyk i Tobiasz, sługa Ammonitczyk, i zasmucili się bardzo mocno, iż przyszedł człowiek, który szukał szczęścia synów izraelskich.II. Odbudowanie murów miasta. (2,II – 7,73) 1. PRZED DZIEŁEM (2,11-20). Nehemiasz bada w nocy mury miasta (1I – I5); przedkłada swój plan, który zostaje przyjęty (16-18). Szyderstwa i groźby (19-20).11 I przyjechałem do Jeruzalem, i byłem tam przez trzy dni. 12 I wstałem w nocy, ja i kilku mężów ze mną, a nie oznajmiłem nikomu, co podał Bóg do serca mego, abym uczynił w Jeruzalem; i bydlęcia nie było ze mną, jeno zwierzę, na którym siedziałem. 13 I wyszedłem przez bramę Doliny w nocy, przed źródło Smokowe i do bramy Gnojowej, i obejrzałem mur jerozolimski rozwalony i bramy jego ogniem spalone. 14 I przeszedłem do bramy Źródła i do rur królewskich, i nie było miejsca do przejścia dla bydlęcia, na którym siedziałem. 15 I szedłem w górę przez potok w nocy i oglądałem mur, a wróciwszy się przyszedłem do bramy Doliny i wróciłem się.16 – A urzędnicy nie widzieli, dokąd odjechałem, albo com ja czynił; ale i Żydom, i kapłanom, i przedniejszym, i urzędnikom, i innymi, którzy robili koło dzieła, nic nie oznajmiłem aż dotąd.17 I rzekłem im: “Wy znacie uciśnienie, w którym jesteśmy, iż Jeruzalem jest opuszczone, a bramy jego ogniem są spalone. Pójdźcie i zbudujmy mury jerozolimskie, a nie bądźmy już więcej przedmiotem szyderstwa!” 18 I oznajmiłem im rękę Boga mego, że była dobra ze mną, i słowa króla, które mi mówił, i rzekłem: “Wstańmy, a budujmy!” I wzmocniły się ręce ich w dobrym.19 A Sanaballat Horonitczyk i Tobiasz, sługa Ammonitczyk, i Gosem Arab, usłyszawszy szydzili z nas i wzgardzili, i rzekli: “Cóż to za rzecz, którą czynicie? Czyż przeciw królowi się buntujcie?”20 I odpowiedziałem im, i rzekłem do nich: “Bóg niebieski ten nam pomaga, a myśmy słudzy jego; wstańmy i budujmy; a wy nie macie części i prawa ani pamiątki w Jeruzalem.” ODBUDOWA MURÓW (3,1-31). Od bramy Trzody do bramy Rybnej (1-2); do Starej bramy (3-5); do muru ulicy Szerszej (6-8); do bramy Doliny (9-12); do schodów miasta Dawidowogo (13-15); do wstępowania ku mocniejszemu rogowi (16-19); do wieży domu królewskiego (20-24); do muru świątyni (25-27); do bramy Trzody (28-31).
31 I powstał Eliasib, kapłan wielki, i bracia jego, kapłani, i zbudowali bramę Trzody; ci ją poświęcili i postawili wrota jej i aż do wieży stu łokci poświęcili ją, aż do wieży Hananeela. 2 A obok niego budowali mężowie Jerycha; a obok niego budował Zachur, syn Anlriego.-3 A bramę Rybną budowali synowie Asnai, oni ją przykryli i postawili wrota jej i zamki i zawory. A koło nich budował Marimut, syn Uriasza, syna Akkusa. 4 A obok niego budował Mosollam, syn Barachiasza, syna Mesezebela; a obok nich budował Sadok, syn Baany.5 Obok tych budowali Tekuitczycy; ale znakomitsi między nimi nie położyli szyj swoich pod robotę Pana swego.6 – A Starą bramę budował Jojada, syn Faseasza, i Mosollam, syn Besodii; oni ją przykryli i postawili wrota jej i zamki i zawory.7 A obok nich budowali Meluas Gabaończyk i Jadon Meronatczyk, mężowie z Gabaonu i Masfy, za książęcia, który był w krainie za rzeką.8 Obok niego budował Ezjel, syn Araji, złotnik; a obok niego budował Ananias, syn aptekarzów. I zostawili Jeruzalem aż do muru ulicy Szerszej.9 – A obok tego budował Rafaja, syn Hura, przełożony dzielnicy jerozolimskiej10A obok niego pobudował Jedaje, syn Haromafa, naprzeciw domu swego; a obok niego budował Hattus, syn Haseboniasza.11 Połowę ulicy budował Melchias, syn Herema, i Hasub, syn Fahat-Moaba, i wieżę Pieców.12 A obok niego budował Sellum, syn Alohesa, przełożony ad połową dzielnicy jerozolimskiej, sam i córki jego.13 A bramę Doliny zbudował Hanun i mieszkańcy Zanoe; ci ją zbudowali i postawili wrota jej i zamki, i zawory, i tysiąc łokci muru aż do bramy Gnojowej.14A bramę Gnojową budował Melchias, syn Rechaba, przełożony dzielnicy Bethacharam; on ją zbudował i postawił wrota jej i zamki i zawory.15 A bramę Źródła zbudował Sellum, syn Cholhozy, przełożony wsi Masfa; on ją zbudował i przykrył, i postawił wrota jej i zamki, i zawory, i mury sadzawki Siloe do ogrodu królewskiego i aż do schodów, które zstępują z miasta Dawidowego.16 – Po nim budował Nehemiasz, syn Azboka, przełożony nad połową dzielnicy Betsur aż naprzeciwko grobu Dawida i aż do sadzawki, która z wielką pracą była zbudowana, i aż do domu bohaterów.17 Po nim budowali Lewici, Rehunz, syn Benniego, a po nim budował Hasebias, przełożony nad połową dzielnicy Ceili, na swej ulicy. 18 Po nim budowali bracia ich, Bawaj, syn Enadada, przełożony nad połową Ceili.19 A obok niego budował Azer, syn Jozuego, przełożony nad Masfą, miarę drugą naprzeciw wstępowania, ku mocniejszemu rogowi.20 Po nim na górze budował Baruch, syn Zachaja, miarę drugą od rogu aż do wrót domu Eliasiba, kapłana wielkiego. 21 Po nim budował Merimut, syn Unasza, syna Hakkusa, miarę drugą od drzwi domu Eliasiba, jak daleko się rozciągał dom Eliasiba. 22 A po nim budowali kapłani, mężowie z pól Jordanu.23 A po nim budował Beniamin i Hasub naprzeciw domu swego; a po nim budował Azariasz, syn Masjasza, syna Ananiasza, naprzeciw domu swe go.24 Po nim budował Berinuj, syn Henadada, miarę drugą od domu Azariaszowego aż do zakrętu i aż do rogu.-25 Falel, syn Ozjego, budował naprzeciw zakrętu i wieży, która wychodzi z wyższego domu królewskiego, to jest w dziedzińcu ciemnicy; po nim Fadaja, syn Farosa.26 A Natynejczycy mieszkali na Ofelu, aż naprzeciw bramy Wodnej ku wschodowi i wieży, która wystawała. 27 Po nim budowali Tekuitczycy miarę drugą naprzeciwko, od wieży wielkiej i wystającej aż do muru kościelnego.28 – A w górę od bramy Końskiej budowali kapłani, każdy naprzeciw domu swego.29 Po nich budował Sadok, syn Emmera, naprzeciw domu swego; a po nim budował Semeja, syn Secheniasza, stróż bramy wschodniej.30 Po nim budował Hanania, syn Selemiasza, i Hanun, syn Selefa szósty, miarę drugą; po nim budował Mosollam, syn Barachiasza, naprzeciwko skarbnicy swojej. Po nim budował Melchiasz, syn złotnika, aż do domu Natynejczyków i stare rzeczy sprzedających, naprzeciw bramy Sądowej i aż do sali narożnej.31 A między salą narożną w bramie Trzody budowali złotnicy i kupcy. PRZESZKODY ZE STRONY WROGÓW ZWYCIĘŻONE (4,1-23). Szyderstwa wrogów, modlitwa Nehemiasza (1-5). Mur wzniesiony do połowy wysokości (6). Wrogowie planują niespodziany napad (7-11); Nehemiasz powiadomiony zarządza środki obrony (12-15). Sposób pracowania, zastosowany od tej chwili (16-23).
41 I stało się gdy usłyszał Sanaballat, żeśmy budowali mur, rozgniewał się bardzo, a oburzywszy się nad miarę naigrawał się z Żydów, 2 i mówił przed braćmi swymi i przed zgromadzeniem Samarytan: “Co Żydzi niedołężni działają? Czy pozwolą im narody? Czy złożą ofiarę i za jeden dzień dokonają? Czy będą mogli odbudować z kup prochu kamienie, które zgorzały ?”3Ale i Tobiasż Ammonita, blisko niego mówił: “Niechaj budują! Jeśli przyjdzie lis, przeskoczy mur ich kamienny.”4 Usłysz, Boże nasz, żeśmy się stali wzgardzonymi obróć urąganie na głowę ich i daj ich na wzgardę w ziemi niewoli!5 Nie pokrywaj nieprawości ich, a grzech ich niechaj przed tobą zgładzony nie będzie, że się naśmiewali z budujących!6 – A tak budowaliśmy mur i złączyliśmy wszystek aż do połowy, i zagrzało się serce ludu do roboty.7 I stało się, gdy usłyszał Sanaballat i Tobiasz i Arabowie, i Ammonici, i Azotczycy, że była wyrównana blizna muru Jeruzalem i że poczynały się rozwaliny zawierać, rozgniewali się bardzo.8 I zgromadzili się wszyscy razem, aby jechać i walczyć przeciw Jeruzalem, i uczynić zasadzkę.9 I modliliśmy się do Boga naszego, i postawiliśmy straż na murze we dnie i w nocy przeciwko nim. 10 I rzekł Juda: “Zwątlała siła noszącego, a ziemi jest bardzo wiele, i my nie będziemy mogli zbudować muru.” 11 I rzekli nieprzyjaciele nasi “Niechaj nie wiedzą i niech im tajne będzie, aż przyjdziemy pośród nich i pobijemy ich, i uczynimy, że ustanie robota.”-12 I stało się, gdy przychodzili Żydzi, którzy mieszkali obok nich i opowiadali nam po dziesięćkroć ze wszystkich miejsc, z których przyszli do nas, 13 postawiłem na miejscu za murem wokoło lud w porządku z mieczami swymi, z oszczepami i z łukami.14 I przeglądnąłem, i wstałem, i rzekłem do przedniejszych i urzędników i do reszty ludu pospolitego: “Nie miejcie obawy przed nimi. Pamiętajcie na Pana wielkiego i strasznego, i walczcie za braci waszych, za synów waszych i córki, i za żony, i za domy wasze ” 15 I stało się, gdy usłyszeli nieprzyjaciele nasi, że nam dano znać, rozproszył Bóg radę ich. I wróciliśmy się wszyscy do murów, każdy do roboty swej.16 I stało się od tego dnia, że połowa młodzieńców robiła, a połowa była gotowa do bitwy z oszczepami, tarczami, łukami i pancerzami, a książęta za nimi we wszystkim domu judzkim.17 I budujący na murze, i noszący brzemiona, i nakładający jedną ręką robili, a drugą miecz trzymali. 18 Bo każdy z budujących miał miecz przypasany na biodrach swoich. I budowali, i trąbili w trąbę obok mnie. 19 I rzekłem do przedniejszych i do urzędników i do reszty pospólstwa: “Wielka robota i szeroka, a myśmy się rozstrzelili po murze daleko jeden od drugiego;20 na którymkolwiek miejscu usłyszycie głos trąby, tam się zbiegajcie do nas. Bóg nasz będzie walczył za nas.21 A my sami róbmy, i połowa z nas niech trzyma oszczepy od nastania zorzy, aż gdy gwiazdy wschodzić będą.” 22 Tego też czasu mówiłem do ludu: “Każdy ze sługą swym niech mieszka wpośród Jeruzalem, i miejmy zmiany przez noc i przez dzień na robotę.” 23 A ja i bracia moi, i słudzy moi, i stróże, którzy byli za mną, nie zdejmowaliśmy szat naszych; każdy rozbierał się tylko do omycia. ZARADZENIE TRUDNOŚCIOM WEWNĘTRZNYM (5,1-19). Skargi ludu na ucisk możnych (1-5). Gniew Nehemiasza (6-7); zwołuje zgromadzenie i gani możnych (8-11), którzy zobowiązują się do wynagrodzenia krzywd (12-13). Bezinteresowne postępowanie Nehemiasza (14-19).
51 I wszczęło się wielkie wołanie ludu i żon ich przeciw Żydom, braciom swoim.2I byli, co tak mówili: “Synów naszych i córek naszych jest bardzo wiele, nabierzmy za ich cenę zboża, a jedzmy i żyjmy.”3 I byli tacy, co mówili: “Pola nasze i winnice domy nasze pozastawiajmy, a nabierzmy zboża w głodzie.” 4 A drudzy mówili: “Pożyczmy pieniędzy na podatki królewskie, a dajmy pola nasze i winnice.5 A teraz jak ciała braci naszych tak są ciała nasze, a jak synowie ich tak i synowie nasi; oto my dajemy w niewolę synów naszych i córki nasze, i niejedne z córek naszych są niewolnicami, a nie mamy, skądby mogły być wykupione, i pola nasze i winnice nasze inni trzymają.”6 -I rozgniewałem się bardzo, gdym usłyszał wołanie ich w podobne słowa i pomyślało serce moje ze mną, 7 i zgromiłem przednich i urząd, i rzekłem im: “A więc każdy z was lichwę wyciąga od braci swych ?” I zebrałem przeciw nim zgromadzenie wielkie, i rzekłem im:8 “My, jak wiecie, wykupiliśmy braci naszych. Żydów, którzy byli poganom zaprzedani, według możności naszej; wiec też i wy będziecie sprzedawać braci waszych, a my ich odkupywać będziemy?” I umilkli, i nie znaleźli, co by odpowiedzieć.9 I rzekłem do nich: “Niedobra to rzecz którą czynicie. Czemu nie chodzicie w bojaźni Boga naszego, aby nam nie urągali poganie, nieprzyjaciele nasi? 10 I ja, i bracia moi, i słudzy moi, pożyczyliśmy wielom pieniędzy i zboża; nie upominajmy się wspólnie wszyscy tego, darujmy dług, który nam się należy. 11 Zwróćcie im dzisiaj ich pola, ich winnice, ich oliwnice, i domy ich; owszem i setną część pieniędzy, zboża i oliwy, którą zwykliście od nich wyciągać, dajcie za nich.” 12 I rzekli: “Wrócimy, a nic od nich żądać nie będziemy, i tak uczynimy, jak mówisz.” I przyzwałem kapłanów, i poprzysiągłem ich, aby uczynili wedle tego, co rzekłem. 13 Nadto wytrząsnąłem zanadrze moje i rzekłem: “Tak niechaj Bóg wytrząśnie wszelkiego męża, który by nile wypełnił słowa tego z domu jego i z pracy jego; tak niech wytrząśnięty i wypróżniony będzie.” I rzekło wszystko zgromadzenie: “Amen.” I chwalili Boga. Uczynił tedy lud, jak było powiedziane.14 A od owego dnia, którego mi król przykazał, abym był książęciem w ziemi judzkiej, od roku dwudziestego aż do roku trzydziestego wtórego Artakserksesa króla, przez dwanaście lat ja i bracia moi nie jedliśmy z rocznego dochodu, który książętom dawać się winno.15 A pierwsi książęta, co przede mną byli, obciążali lud i brali od nich w chlebie i w winie i w pieniądzach na każdy dzień syklów czterdzieści, i słudzy ich gnębili lud. Ale ja tak nie czyniłem dla bojaźni Bożej,16 ale owszem około murów budowałem i roli nie kupiłem, i wszyscy służebnicy moi na robotę zgromadzeni byli.17 Żydzi też i urzędnicy, stu pięćdziesięciu mężów, i ci, którzy do nas przychodzili od narodów, które wokoło nas są, u stołu mego byli.18 A gotowano mi na każdy dzień wołu jednego, baranów sześć wybornych, oprócz ptactwa, a co dziesięć dni wina rozmaite, i wiele innych rzeczy dawałem; nadto i rocznego dochodu księstwa mego nie domagałem się, bo lud był bardzo zubożony. 19 Pomnijże na mnie, Boże mój, ku dobremu, wedle wszystkiego, com uczynił ludowi temu. NOWE ZASADZKI WROGÓW; DOKOŃCZENIE MURÓW (6,1-19). Wrogowie wzywają Nehemiasza na rozmowę, knując przeciw niemu (1-9); fałszywy prorok najęty przez nich usiłuje nakłonić Nehemiasza do zgubnego posunięcia (10-14). Dokończenie murów, wrogowie upadają na duchu (15-16); ich porozumiewanie się z możnymi ludy (17-19).
61 I stało się, gdy usłyszał Sanaballat, Tobiasz i Gossem Arab, i inni nieprzyjaciele nasi, że ja zbudowałem mur, a nie zostawało w nim żadnej przerwy (a do tego czasu wrót nie postawiłem był w bramach), 2 posłali do mnie Sanaballat i Gossem mówiąc: “Przyjdź, a uczyńmy między sobą przymierze we wsiach na polu Ono.” A oni myśleli, żeby mi co złego uczynić.3 A tak wyprawiłem do nich posłów mówiąc: “Czynię wielką robotę i zjechać nie mogę, aby snadź nie została zaniedbana, gdybym pojechał i przybył do was.”4A posyłali do mnie czterykroć wedle tego słowa; odpowiedziałem im wedle mowy pierwszej. 5 I posłał do mnie Sanaballat wedle słowa pierwszego piąty raz sługę swego, i miał list w ręce swej tak napisany: 6 “Jest ten posłuch między narodami, co też i Gossem powiedział, że ty i Żydzi myślicie się zbuntować, i dlatego murujesz mur i chcesz się wynieść na króla nad nimi; 7 i dla tej przyczyny postawiłeś też proroków, którzy by o tobie powiadali w Jeruzalem mówiąc: Jest król w Żydowskiej ziemi. Usłyszy król te słowa; a przeto teraz przyjedź, abyśmy się razem naradzili.” 8 I posłałem do nich mówiąc: “Nie stało się wedle słów tych, które ty mówisz; z serca bowiem twego ty to wymyślasz.” 9 Bo ci wszyscy straszyli nas myśląc, że zaprzestaną ręce nasze roboty i zaniechamy. Dla tej przyczyny bardziej umacniałem ręce moje.10 I wszedłem w dom Semejasza, syna Dalajasza, syna Matabeela, tajemnie, a on mi rzekł: “Rozmówmy się między sobą w domu Bożym wpośród kościoła, a zamknijmy drzwi kościelne, bo przyjdą, aby cię zabić, i w nocy przyjdą, aby cię zabić.”11 I rzekłem: “Czy kto mnie podobny ucieka ? I któż jak ja wnijdzie do kościoła, a będzie żyw? 12 Nie wnijdę!” I zrozumiałem, że go Bóg nie posłał, ale mówił do mnie, jakoby prorokując, a Tobiasz i Sanaballat najęli go; bo wziął pieniądze, abym uląkłszy się uczynił i zgrzeszył, ażeby mieli co złego, co by mi mogli zarzucić. 14 Pomnij na mnie, Pallie, dla Tobiasza i Sanaballata, według takich uczynków ich; ale i na Noadiasza, proroka i innych proroków, którzy mnie straszyli!15 A mur dokończono dwudziestego piątego dnia miesiąca Elul, za pięćdziesiąt dwa dni. 16 Stało się tedy – gdy to usłyszeli wszyscy nieprzyjaciele nasi – że zlękły się wszystkie narody, które były wokoło nas, i upadły same w sobie, i poznały, że od Boga stała się ta sprawa. 17 Ale i w owe dni wiele listów od przednich Żydów posyłanych było do Tobiasza, i od Tobiasza przychodziły do nich. 18 Bo ich wielu w Żydowskiej ziemi było związanych z nim przysięgą, gdyż był zięciem Secheniasza, syna Arel, a Johanan, syn jego, pojął córkę Mosol lama, syna Barachiasza. 19 Ale i chwalili go przede mną, i słowa moje donosili mu; a Tobiasz posyłał listy, aby mię straszyć.POSTAWIENIE STRAŻY W BRAMACH (7,1-3).
71 A gdy mur został zbudowany i postawiłem wrota, i policzyłem wrotnych i śpiewaków i Lewitów,2 rozkazałem Hananiemu, bratu memu, i Hananiaszowi, książęciu domu z Jeruzalem (bo on się zdał mężem wiernym i bojącym się Boga więcej niż drudzy), 3 i rzekłem im: “Niechaj bram jerozolimskich nie otwierają aż do ciepła słonecznego.” A gdy jeszcze stali, zamknięto bramy i zatarasowano, i postawiłem straż z mieszkańców jerozolimskich, każdego na zmiany swoje, i każdego naprzeciw domu jego. SPIS LUDNOŚCI; LISTA TYCH, KTÓRZY PIERWSI WRÓCILI (7,4-73). Za mała ilość mieszkańców Jerozolimy, zamiar urządzenia spisu, znalezienie listy pierwszych, którzy wrócili z niewoli (4-5). Lista wracających: przywódcy (6-7); lud (8-38); kapłani i Lewici (39-45); Natynejczycy i synowie sług Salomonowych (46-60); ci, którzy nie mogli wykazać swego pochodzenia (61-65); ogólna liczba ludzi i zwierząt (66-69). Dary dobrowolne książąt (70-72). Zakończenie (73).4 A miasto było bardzo szerokie i wielkie, a lud pośród niego mały, i domy nie były pobudowane.5 A Bóg podał do serca mego, i zebrałem przedniejszych i urzędników i lud pospolity, aby ich policzyć. I znalazłem księgę liczby tych, którzy byli pierwej przyszli, i znalazło się w niej napisane:6 “Ci są synowie krainy, którzy wyszli z pojmania przesiedlonych, których przeniósł Nabuchodonozor, król babiloński, i wrócili się do Jeruzalem i do Żydowskiej ziemi, każdy do miasta swego.7 Ci, którzy przyszli z Zorobabelem: Jozue, Nehemiasz, Azariasz, Raamiasz, Nahamani, Mardocheusz, Belsam, Mesfarat, Begoaj, Nahum, Baana. Liczba mężów ludu izraelskiego: 8 Synów Farosa dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwu; 9 synów Safatiasza trzystu siedemdziesięciu dwu;10 synów Areasza sześciuset pięćdziesięciu dwu; 11 synów Fahat-Moaba, z synów Jozuego i Joaba, dwa tysiące ośmiuset osiemnastu; 12 synów Elama tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech; 13 synów Zetui ośmiuset czterdziestu pięciu; 14 synów Zachaja siedmiuset sześćdziesięciu; 15 synów Bannuja sześciuset czterdziestu ośmiu;16 synów Bebaja sześciuset dwudziestu ośmiu;17 synów Azgada dwa tysiące trzystu dwudziestu dwu; 18 synów Adonikama sześciuset sześćdziesięciu siedmiu;19 synów Begwaja dwa tysiące sześćdziesięciu siedmiu;20 synów Adina sześciuset pięćdziesięciu pięciu; 21 synów Atera, syna Hesecjaszowego, dziewięćdziesięciu ośmiu; 22 synów Hasema trzystu dwudziestu ośmiu;23 synów Besaja trzystu dwudziestu czterech;24 synów Harefa stu dwunastu;25 synów Gabaonu dziewięćdziesięciu pięciu; 26 synów Betlejemu i Netufy stu osiemdziesięciu ośmiu;27 mężów Anatot stu dwudziestu ośmiu; 28 mężów Betazmot czterdziestu dwu;29 mężów Kariatiarim, Cefiry i Berot siedmiuset czterdziestu trzech;30 mężów Ramy i Geba sześciuset dwudziestu jeden; 31 mężów Machmas stu dwudziestu dwu; 32 mężów Betelu i Haj stu dwudziestu trzech;33 mężów Nebo drugiego pięćdziesięciu dwu;34 mężów Elama drugiego tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech; 35 synów Harema trzystu dwudziestu; 36 synów Jerycha trzystu czterdziestu pięciu;37 synów Lod, Hadid i Ono siedmiuset dwudziestu jeden;38 synów Senaa trzy tysiące dziewięciuset trzydziestu.39 Kapłani: Synów Idaji, w domu Jozuego, dziewięciuset siedemdziesięciu trzech;40 synów Emmera tysiąc pięćdziesięciu dwu; 41 synów Fashura tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu;42 synów Arema tysiąc siedemnastu.43 – Lewici: Synów Jozuego i Kedmihela,44 synów Odujasza siedemdziesięciu czterech.45 – Śpiewacy: synów Asafa stu czterdziestu ośmiu. 46 Wrotnych: Synów Selluma, synów Atera, synów Telmona, synów Akkuba, synów Hatity, synów Sobaja stu trzydziestu ośmiu.47 Natynejczycy: Synowie Sohy, synowie Hasufy,48 synowie Tabbaota, synowie Kerosa, synowie Syjai, synowie Fadona, synowie Lebany, synowie Hagaby, 49 synowie Selmaja, synowie Hanana, synowie Geddela, synowie Gahera,50 synowie Raaji, synowie Rasina, 51 synowie Nekody, synowie Gezema, synowie Azy, synowie Faseasza,52 synowie Besaja, synowie Munima, synowie Nefussima, 53 synowie Bakbuka, synowie Hakufy, synowie Harhura,54 synowie Beslota, synowie Mahidy,55 synowie Harsy, synowie Berkosa,56 synowie Sisary, synowie Temy, synowie Nasji,57 synowie Hatify, synowie sług Salomonowych, synowie Sotaja, synowie Sofereta, synowie Faridy,58 synowie Jahali, synowie Darkona,59 synowie Jeddela, synowie Safatiasza, synowie Hatila, synowie Fochereta, który pochodził od Sabaima, syna Amona.60 Wszystkich Natynejczyków i synów sług Salomonowych trzystu dziewięćdziesięciu dwu.61 – A ci są, którzy wyszli z Telmeli, z Telharsy, Cherubu, Addonu, i Emmeru, a nie mogli wykazać domów ojców swoich i pokolenia swego, czy z Izraela byli:62synów Dalaji, synów Tobiasza, synów Nekody sześciuset czterdziestu dwu.63 A z kapłanów, synowie Habiasza, synowie Akkosa, synowie Berzellaja, który pojął żonę z córek Berzellaja Galaadyty i nazwany był ich imieniem. 64 Ci szukali imion swoich w spisie i nie znaleźli, i zrzuceni zostali z kapłaństwa. 65 I rzekł im Atersata, aby nie jedli z świętego świętych, ażby stanął kapłan uczony i ćwiczony.66 Wszystko mnóstwo jak jeden mąż, czterdzieści dwa tysiące trzystu sześćdziesięciu, 67 oprócz sług i służebnic ich, których było siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem, a między nimi śpiewaków i śpiewaczek dwieście czterdzieści pięć.68 Koni ich siedemset trzydzieści sześć; mułów ich dwieście czterdzieści pięć;69wielbłądów ich czterysta trzydzieści pięć; osłów sześć tysięcy siedemset dwadzieścia.”69Dotąd opowiada się, co było w księdze napisane; odtąd prowadzi się historia Nehemiaszowa.70 A niektórzy z książąt domów dali na robotę. Atersata dał do skarbu złota tysiąc drachm, czasz pięćdziesiąt, szat kapłańskich pięćset trzydzieści.71 A z książąt domów dali do skarbu na robotę złota drachm dwadzieścia tysięcy, a srebra grzywien dwa tysiące dwieście.72 A co dał pozostały lud, było złota drachm dwadzieścia tysięcy, srebra grzywien dwa tysiące, a szat kapłańskich sześćdziesiąt siedem. 73 A kapłani, Lewici, wrotni, śpiewacy i reszta pospólstwa, i Natynejczycy i wszystek Izrael mieszkali w miastach swoich.CZĘŚC 11 (8,1-10,39)WIELKIE ZGROMADZENIE I ODCZYTANIE PRAWA 1. CZYTANIE PRAWA (8,1-12). Zebranie ludu (1). Ezdrasz czyta Prawo (2-6); jego towarzysze je tłumaczą (7-8). Przywódcy zachęcają lud do radości (9-12).
81 I przyszedł miesiąc siódmy, a synowie Izraelowi byli w miastach swoich. I zebrał się wszystek lud jak jeden mąż na plac, który jest przed Wodną bramą, i rzekli Ezdraszowi pisarzowi, aby przyniósł księgę zakonu Mojżeszowego, który dał Pan Izraelowi. 2 Przyniósł tedy Ezdrasz kapłan zakon przed zgromadzenie mężów i niewiast i wszystkich, którzy rozumieć mogli, pierwszego dnia miesiąca siódmego. 3 I czytał z niego jawnie na placu, który był przed Wodną bramą, od poranku aż do południa przed oczyma mężów i niewiast i mądrych, a uszy wszystkiego ludu były nastawione ku księdze. 4 I stanął Ezdrasz pisarz na stopniu drewnianym, który był uczynił na mówienie, a obok niego stanęli Matatiasz, Semeja, Ania, Uria, Helkia i Maasja po prawej stronie jego; a po lewej Fadaja, Misael, Melchia, Hasum, Hasbadana, Zacharia i Mosollam.5 I otworzył Ezdrasz księgę przed wszystkim ludem, bo stał wyżej niż wszystek lud; a gdy ją otworzył, powstał wszystek lud. 6 I błogosławił Ezdrasz Panu, Bogu wielkiemu, i odpowiedział wszystek lud: “Amen, amen!” podnosząc ręce swoje. I nachylili się, i kłaniali się Bogu twarzami na ziemię.7 – A Jozue i Bani, i Serebia, Jamin, Akkub, Seftaj, Odia, Maasja, Celita, Azaríasz, Jozabed Hanan, Falaja, Lewici, czynili milczenie między ludem na słuchanie zakonu, a lud stał na swym miejscu. 8 I czytali w księdze zakonu Bożego wyraźnie i jasno ku zrozumieniu; i rozumieli, gdy czytano.9 I rzekł Nehenliasz (to jest Atersata) i Ezdrasz, kapłan i pisarz, i Lewici, wykładający wszystkiemu ludowi: “Dzień ten poświęcony jest Panu, Bogu naszemu, nie smućcie się ani nie płaczcie.” Bo płakał wszystek lud, gdy słuchał słów zakonu. 10 I rzekł im: “Idźcie, jedzcie rzeczy tłuste i pijcie słodycz, a posyłajcie części tym, którzy sobie nie nagotowali, bo święty Panu dzień jest; a nie bądźcie smutni, wesele bowiem Pańskie jest mocą naszą.” 11 A Lewici czynili milczenie między wszystkim ludem mówiąc: “Milczcie, bo dzień święty jest, a nie smućcie się.” 12 Odszedł tedy wszystek lud, aby jeść i pić, i posyłał części i czynił wielkie wesele, iż rozumieli słowa, których ich nauczał. ŚWIĘTO KUCZEK I DALSZE CZYTANIE PRAWA (8,13-18). 13 A drugiego dnia zebrali się przedniejsi domów wszystkiego ludu, kapłani i Lewici do Ezdrasza pisarza, aby im wykładał słowa zakonu.14 I znaleźli napisane w zakonie, że Pan rozkazał przez ręce Mojżesza, aby synowie izraelscy mieszkali w kuczkach w dzień uroczysty miesiąca siódmego 15 i żeby opowiadali i rozgłaszali po wszystkich miastach swoich i w Jeruzalem, mówiąc: “Wynijdźcie na górę, a przynieście gałęzi oliwnych i gałązek mirtu, i gałęzi palmowych, i gałęzi drzewa gajowego, aby się naczyniło kuczek, jak jest napisane.”16 I wyszedł lud, i przynieśli. I poczynili sobie kuczki każdy na domu swoim i w dziedzińcach swoich i w dziedzińcach domu Bożego, i na placu Wodnej bramy i na placu bramy Efraima. 17 Uczyniło tedy wszystko zgromadzenie tych, którzy się wrócili z pojmania, kuczki i mieszkali w kuczkach; bo czynili byli tak synowie izraelscy od dni Jozuego, syna Nuna, aż do dnia tego. I było wesele bardzo wielkie.-18 A z księgi zakonu Bożego czytał w każdy dzień od pierwszego dnia aż do dnia ostatniego; i czynili święto przez siedem dni, a dnia ósmego zgromadzenie według przepisu. PUBLICZNE WYZNANIE GRZECHÓW (9,1-37). Nowe zgromadzenie, post, wyznanie grzechów, czytanie Prawa (1-3). Wołanie Lewitów (4-5). Wielka modlitwa wyznania grzechów: przypomnienie powołania Abrahama (6-8), wyjścia z Egiptu i drogi po pustyni (9-15), niewdzięczności ludu i miłosierdzia Bożego (16-21), wejścia do Ziemi Obiecanej (22-25), wielokrotnego powrotu Izraela do grzechów, i miłosierdzia Bożego (26-31); obecny stan ucisku i nędzy, choć zasłużony, woła do Boga o litość (32-37).
9

Warsz. King J. 91 Tłum. GrEn. Толк. A dnia dwudziestego czwartego tego miesiąca zeszli się synowie izraelscy w poście i w worach, posypani ziemią. В двадцать четвертый день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах и с пеплом на головах своих. Въ дeнь же двaдесzть четвeртый мцcа сегw2 собрaшасz сhнове ї}лєвы въ постЁ и3 во врeтищихъ, и3 пeрсть на главaхъ и4хъ. 9,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongon
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeraday[4day
εἰκοστῇ eikostē
A-DSF
strong:GA-DSFstrong:GA-DSFstrong:GA-DSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand2and
τετάρτῃ tetartē
A-DSF
τέταρτοςtetartosfourth3fourth]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
μηνὸς mēnos
N-GSM
μένmenon the other hand[beautiful]
τούτου toutou
D-GSM
τούτουtoutouof this[to flee]
συνήχθησαν sunēchthēsan
V-API-3P
συνάγωsunagōto assemble[4gathered together
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiosson2sons
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongfor
νηστείᾳ nēsteia
N-DSF
νηστείαnēsteiafastingfasting,
Καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
σάκκοις.     sakkois
N-DPM
σάκκοςsakkossackclothsackcloths
 
2 Tłum. GrEn. Толк. I odłączyło się potomstwo synów Izraelowych od wszelkiego syna obcego; i stanęli, i wyznawali grzechy swoje i nieprawości ojców swoich.И отделилось семя Израилево от всех инородных, и встали и исповедывались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. И# tлучи1шасz сhнове ї}лєвы t всsкагw сhна чyжда, и3 и3сповёдаху грэхи2 сво‰ и3 беззакHніz nтє1цъ свои1хъ. 9,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐχωρίσθησαν echōristhēsan
V-API-3P
χωρίζωchōrizōto separate/leave[4separated
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiosson2sons
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
παντὸς pantos
A-GSM
πᾶςpasallevery
υἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiosson[2son
ἀλλοτρίου allotriou
A-GSM
ἀλλότριοςallotriosanother’s1alien];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔστησαν estēsan
V-AAI-3P
ἵστημιhistēmito standthey stood
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξηγόρευσαν exēgoreusan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
ἁμαρτίας hamartias
N-APF
ἁμαρτίαhamartiasintheir sins,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
ἀνομίας anomias
N-GSF
ἀνομίαanomialawlessnesslawless deeds
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
πατέρων paterōn
N-GPM
πατήρpatērfatherof their fathers.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. I podnieśli się, aby stojąc czytać w księdze zakonu Pana, Boga swego, czterykroć przez dzień i czterykroć się spowiadali i kłaniali się Panu, Bogu swemu.И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедывались и поклонялись Господу Богу своему. И# стaша на стоsніи своeмъ и3 чт0ша въ кни1зэ зак0на гDа бGа своегw2 четвери1цею въ дeнь, и3 бsху и3сповёдающесz гDеви и3 покланsющесz гDу бGу своемY. 9,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔστησαν estēsan
V-AAI-3P
ἵστημιhistēmito standthey stood
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
στάσει stasei
N-DSF
στάσιςstasisuprisingtheir position,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀνέγνωσαν anegnōsan
V-AAI-3P
ἀναγινώσκωanaginōskōto readthey read
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
βιβλίῳ bibliō
N-DSN
βιβλίονbiblionscrollscroll
νόμου nomou
N-GSM
νόμοςnomoslawof law
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodtheir God
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἦσαν ēsan
V-IAI-3P
ἦνēnwas[pledge]
ἐξαγορεύοντες exagoreuontes
V-PAPRP
strong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRP 
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
προσκυνοῦντες proskunountes
V-PAPRP
προσκυνέωproskuneōto worshipdoing obeisance to
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodtheir God.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. A powstali na stopniu Lewitów: Jozue, Bani, Kedmihel, Sabania, Bonni, Sarebias, Bani i Chanani, i wołali głosem wielkim do Pana, Boga swego.И стали на возвышенное место левитов: Иисус, Вания, Кадмиил, Шевания, Вунний, Шеревия, Вания, Хенани, и громко взывали к Господу Богу своему. И# стaша на степeни леvjтwвъ їисyсъ и3 сhнове кадміи6ли, саханjа сhнъ саравjинъ, сhнове хан†ни, и3 возопи1ша глaсомъ вели1кимъ ко гDу бGу своемY, 9,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔστη estē
V-AAI-3S
ἵστημιhistēmito stand[2stood
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against3upon
ἀναβάσει anabasei
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who5of the
Λευιτῶν leuitōn
N-GPM
ΛευΐτηςleuitēsLevite[weary]
Ἰησοῦς iēsous
N-PRI
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua[living]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
Καδμιηλ,     kadmiēl
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Σαχανια sachania
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱὸς huios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
Σαραβια sarabia
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonson
Χανανι chanani
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐβόησαν eboēsan
V-AAI-3P
βοάωboaōto cry outthey yelled
φωνῇ fōnē
N-DSF
φωνήfōnēvoice/sound[2voice
μεγάλῃ megalē
A-DSF
μέγαςmegasgreat1 a great]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
θεὸν theon
N-ASM
θεόςtheosGodtheir God.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. I mówili Lewici, Jozue i Kedmihel, Bonni, Hasebnia, Serebia, Odaja, Sebnia, Fatahia: “Wstańcie, błogosławcie Panu, Bogu waszemu, od wieku aż do wieku; a niech błogosławią imieniu chwały twojej wysokiemu we wszelakim błogosławieństwie i chwale.И сказали левиты - Иисус, Кадмиил, Вания, Хашавния, Шеревия, Годия, Шевания, Петахия: встаньте, славьте Господа Бога вашего, от века и до века. Да славословят достославное и превысшее всякого славословия и хвалы имя Твое! и3 рек0ша леvjти, їисyсъ и3 кадміи1лъ: востaните, благослови1те гDа бGа нaшего t вёка дaже до вёка: и3 благословsтъ и4мz слaвы твоеS, и3 вознесyтъ во всsцэмъ благословeніи и3 хвалЁ. 9,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἴποσαν eiposan
V-AAI-3P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto say[3said
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
Λευῖται leuitai
N-NPM
ΛευΐτηςleuitēsLevite[weary]
Ἰησοῦς iēsous
N-PRI
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua[living]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Καδμιηλ kadmiēl
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Ἀνάστητε anastēte
V-AAM-2P
ἀνίστημιanistēmito ariseRise up,
εὐλογεῖτε eulogeite
V-PAM-2P
εὐλογέωeulogeōto praise/blessbless
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord
θεὸν theon
N-ASM
θεόςtheosGodour God
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
αἰῶνος aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageeon
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
αἰῶνος,     aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageeon!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εὐλογήσουσιν eulogēsousin
V-FAI-3P
εὐλογέωeulogeōto praise/blessthey shall bless
ὄνομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomaname[3name
δόξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxaglory2glorious
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὑψώσουσιν hupsōsousin
V-FAI-3P
ὑψόωhupsoōto lift upshall raise up high
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstwith
πάσῃ pasē
A-DSF
πᾶςpasallall
εὐλογίᾳ eulogia
N-DSF
εὐλογίαeulogiapraiseblessing
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αἰνέσει.     ainesei
N-DSF
αἴνεσιςainesispraisepraise.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Tyś sam jedyny, Panie, tyś uczynił niebo i niebo niebios, i wszystko wojsko ich, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko co w nich jest, i ty żywisz to wszystko, a wojsko niebieskie tobie się kłania. [И сказал Ездра:] Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются. И# речE є4здра: ты2 є3си2 сaмъ гDь є3ди1нъ, ты2 сотвори1лъ є3си2 нб7о и3 нб7о нб7сE и3 вс‰ в0и и4хъ, зeмлю и3 вс‰, є3ли6ка на нeй сyть, морS и3 вс‰, ±же въ ни1хъ, и3 ты2 њживлsеши вс‰, и3 в0и нбcніи покланsютсz тебЁ: 9,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayEzra said,
Εσδρας esdras
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
εἶ ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
μόνος·     monos
A-NSM
μόνοςmonosalonealone.
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἐποίησας epoiēsas
V-AAI-2S
ποιέωpoieōto do/makemade
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οὐρανὸν ouranon
N-ASM
οὐρανόςouranosheavenheaven
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οὐρανὸν ouranon
N-ASM
οὐρανόςouranosheavenheaven
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
οὐρανοῦ ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πᾶσαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallall
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
στάσιν stasin
N-ASF
στάσιςstasisuprising[Egypt]
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
γῆν gēn
N-ASF
γῆearthearth
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πάντα,     panta
A-ASN
πᾶςpasallall
ὅσα hosa
A-APN
ὅσοςhososjust as/how muchas much as
ἐστὶν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτῇ,     autē
D-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
θαλάσσας thalassas
N-APF
θάλασσαthalassaseaseas
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐταῖς,     autais
D-DPF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
Σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ζωοποιεῖς zōopoieis
V-PAI-2S
ζωοποιέωzōopoieōto make aliverestore to life
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
πάντα,     panta
A-ASM
πᾶςpasallall ;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σοὶ soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
προσκυνοῦσιν proskunousin
V-PAI-3P
προσκυνέωproskuneōto worship[5do obeisance
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who1the
στρατιαὶ stratiai
N-NPF
στρατιάstratiaarmy2militaries
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who3of the
οὐρανῶν.     ouranōn
N-GPM
οὐρανόςouranosheaven4heavens].
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Tyś sam, Panie Boże, któryś wybrał Abrama i wywiodłeś go z ognia chaldejskiego, a dałeś mu imię Abraham. Ты Сам, Господи Боже, избрал Аврама, и вывел его из Ура Халдейского, и дал ему имя Авраама, ты2 є3си2 гDь бGъ, ты2 и3збрaлъ є3си2 ґврaма и3 и3звeлъ є3си2 є3го2 t страны2 халдeйскіz, и3 положи1лъ є3си2 и4мz є3мY ґвраaмъ, 9,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
εἶ ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordO lord,
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
θεός·     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod.
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἐξελέξω exelexō
V-AMI-2S
ἐκλέγωeklegōto selectchose
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
Αβραμ abram
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξήγαγες exēgages
V-AAI-2S
ἐξάγωexagōto lead outyou led
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
χώρας chōras
N-GSF
χώραchōracountryplace
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
Χαλδαίων chaldaiōn
N-GPM
ΧαλδαῖοςchaldaiosChaldean[linen]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπέθηκας epethēkas
V-AAI-2S
ἐπιτίθημιepitithēmito put/lay onplaced unto
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὄνομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomanamename
Αβρααμ·     abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbraham[Abaddon]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. I znalazłeś serce jego wierne przed tobą, i uczyniłeś z nim przymierze, żeby mu dać ziemię Chananejczyków, Hetejczyków, Amorejczyków, Ferezejczyków, Jebuzejczyków i Gergezejczyków, aby dać potomstwo jego, i ziściłeś słowa twe, gdyż jesteś sprawiedliwy.и нашел сердце его верным пред Тобою, и заключил с ним завет, чтобы дать [ему и] семени его землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Иевусеев и Гергесеев. И Ты исполнил слово Свое, потому что Ты праведен. и3 њбрёлъ є3си2 сeрдце є3гw2 вёрно пред8 тоб0ю, и3 завэщaлъ є3си2 съ ни1мъ завётъ дaти є3мY зeмлю хананeйску и3 хеттeйску, и3 ґморрeйску и3 ферезeйску, и3 їевусeйску и3 гергесeйску, и3 сёмени є3гw2: и3 ўтверди1лъ є3си2 словесA тво‰, ћкw првdнъ є3си2: 9,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εὗρες heures
V-AAI-2S
εὑρίσκωheuriskōto find/meetyou found
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
καρδίαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiahearthis heart
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πιστὴν pistēn
A-ASF
πιστόςpistosfaithfultrustworthy
ἐνώπιόν enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διέθου diethou
V-AMI-2S
διατίθημιdiatithēmito make a covenantyou ordained
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withwith
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
διαθήκην diathēkēn
N-ASF
διαθήκηdiathēkēcovenanta covenant,
δοῦναι dounai
V-AAR
δίδωμιdidōmito giveto give
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
γῆν gēn
N-ASF
γῆearthland
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
Χαναναίων chananaiōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Χετταίων chettaiōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Αμορραίων amorraiōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Φερεζαίων ferezaiōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Ιεβουσαίων iebousaiōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
γεργεσαιων gergesaiōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
και kai
CONJ
καίkaiandand
τω
T-DSN
hothe/this/who 
σπερματι spermati
N-DSN
σπέρμαspermaseedhis seed.
αυτου autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
και kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔστησας estēsas
V-AAI-2S
ἵστημιhistēmito standyou established
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
λόγους logous
N-APM
λόγοςlogoswordyour words,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
δίκαιος dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjustyou just.
σύ.     su
P-NS
σύsuyou[rest]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. I widziałeś utrapienie ojców naszych w Egipcie, i wysłuchałeś wołanie ich nad Morzem Czerwonym.Ты увидел бедствие отцов наших в Египте и услышал вопль их у Чермного моря, и3 ви1дэлъ є3си2 њѕлоблeніе nтє1цъ нaшихъ во є3гЂптэ, и3 в0пль и4хъ ўслhшалъ є3си2 на м0ри чермнёмъ, 9,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶδες eides
V-AAI-2S
εἴδωeidōto knowyou beheld
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ταπείνωσιν tapeinōsin
N-ASF
ταπείνωσιςtapeinōsislowlinesshumiliation
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
πατέρων paterōn
N-GPM
πατήρpatērfatherof our fathers
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Αἰγύπτῳ aiguptō
N-DSF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgypt[reddish]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
κραυγὴν kraugēn
N-ASF
κραυγήkraugēshouting[2their cry
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἤκουσας ēkousas
V-AAI-2S
ἀκούωakouōto hear1you heard]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstat
θάλασσαν thalassan
N-ASF
θάλασσαthalassasea[2sea
ἐρυθράν.     eruthran
A-ASF
ἐρυθρόςeruthrosred1 red].
 
10 Tłum. GrEn. Толк. I dałeś znaki i cuda na Faraonie i na wszystkich sługach jego, i na wszystkim ludzie ziemi jego, boś poznał, że hardo z nimi postępowali; i uczyniłeś sobie imię, jak jest i dzisiaj.и явил знамения и чудеса над фараоном и над всеми рабами его, и над всем народом земли его, так как Ты знал, что они надменно поступали с ними, и сделал Ты Себе имя до сего дня. и3 дaлъ є3си2 знaмєніz и3 чудесA во є3гЂптэ на фараHна и3 на вс‰ рабы6 є3гw2 и3 на вс‰ лю1ди земли2 є3гw2: познaлъ бо є3си2, ћкw возгордёшасz на ни1хъ, и3 сотвори1лъ є3си2 себЁ и4мz, ћкоже дeнь сeй: 9,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔδωκας edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito giveyou gave
σημεῖα sēmeia
N-APN
σημεῖονsēmeionsignsigns
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Αἰγύπτῳ aiguptō
N-DSF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgypt[reddish]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongto
Φαραω faraō
N-PRI
ΦαραώfaraōPharaoh[flower]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
πᾶσιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallall
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
παισὶν paisin
N-DPM
παῖςpaischildhis servants,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
παντὶ panti
A-DSM
πάντῃpantēalways[poplar]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
λαῷ laō
N-DSM
λαόςlaosa peoplepeople
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthof his land,
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἔγνως egnōs
V-AAI-2S
γινώσκωginōskōto knowyou knew
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ὑπερηφάνησαν huperēfanēsan
V-API-3P
strong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3P 
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstabove
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐποίησας epoiēsas
V-AAI-2S
ποιέωpoieōto do/makeyou made
σεαυτῷ seautō
D-DSM
σεαυτοῦseautouyourselffor yourself
ὄνομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomanamea name
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas

T-NSF
hothe/this/who 
ἡμέρα hēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeradaythis day.
αὕτη.     hautē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. I rozdzieliłeś morze przed nimi, i przeszli przez środek morza po suszy, a prześladowców ich wrzuciłeś w głębokość jak kamień w wody gwałtowne. Ты рассек пред ними море, и они среди моря прошли посуху, и гнавшихся за ними Ты поверг в глубины, как камень в сильные воды. и3 м0ре раст0рглъ є3си2 пред8 ни1ми, и3 проид0ша посредЁ м0рz по сyху, и3 гони1тєли и4хъ ввeрглъ є3си2 въ глубинY, ћкw кaмень въ водЁ ѕёльнэй: 9,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[2the
θάλασσαν thalassan
N-ASF
θάλασσαthalassasea3sea
ἔρρηξας errēxas
V-AAI-2S
ῥήγνυμιrēgnumito throw violently[knowledge]
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
παρήλθοσαν parēlthosan
V-AAI-3P
παρέρχομαιparerchomaito pass bythey went
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μέσῳ mesō
A-DSM
μέσοςmesosmidstmidst
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
θαλάσσης thalassēs
N-GSF
θάλασσαthalassaseasea
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ξηρασίᾳ,     xērasia
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
καταδιώξαντας katadiōxantas
V-AAPAP
καταδιώκωkatadiōkōto seekones pursuing
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἔρριψας erripsas
V-AAI-2S
ῥίπτωriptōto throw/lay down[resting]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
βυθὸν buthon
N-ASM
βυθόςbuthosthe deepbottom of the sea,
ὡσεὶ hōsei
CONJ
ὡσείhōseilike/as/aboutas
λίθον lithon
N-ASM
λίθοςlithosstonea stone
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ὕδατι hudati
N-DSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswater[2water
σφοδρῷ.     sfodrō
A-DSM
σφοδρῶςsfodrōsviolently[tally]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. I byłeś wodzem ich we dnie w słupie obłoku, a w nocy w słupie ognistym, aby widzieli drogę po której szli.В столпе облачном Ты вел их днем и в столпе огненном - ночью, чтоб освещать им путь, по которому идти им. и3 въ столпЁ w4блачнэ води1лъ є3си2 и5хъ во дни2 и3 въ столпЁ џгненнэ въ нощи2, є4же њсвэти1ти и5мъ пyть, по немyже и3д0ша: 9,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
στύλῳ stulō
N-DSM
στῦλοςstulospillara column
νεφέλης nefelēs
N-GSF
νεφέληnefelēcloudof cloud
ὡδήγησας hōdēgēsas
V-AAI-2S
ὁδηγέωhodēgeōto guideyou guided
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἡμέρας hēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayby day;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
στύλῳ stulō
N-DSM
στῦλοςstulospillara column
πυρὸς puros
N-NSM
πῦρpurfireof fire
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
νύκτα nukta
N-ASF
νύξnuxnightat night,
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
φωτίσαι fōtisai
V-AAR
φωτίζωfōtizōto illuminateto give light
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whofor the
ὁδόν,     hodon
N-ASF
ὁδόςhodosroadway
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin

R-DSF
hothe/this/who[that]
πορεύσονται poreusontai
V-FMI-3P
πορεύωporeuōto gothey went
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
αὐτῇ.     autē
D-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Zstąpiłeś też na górę Synaj i mówiłeś z nimi z nieba, i dałeś im sądy prawe i zakon prawdy, ustawy i przykazania dobre. И снисшел Ты на гору Синай и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые. и3 на г0ру сінaйскую сшeлъ є3си2, и3 гlалъ є3си2 къ ни6мъ съ нб7сE, и3 дaлъ є3си2 и5мъ судьбы6 пр†вы и3 зак0нъ и4стинный, повєлёніz и3 зaпwвэди бlги: 9,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ὄρος oros
N-ASN
ὄροςorosmountainmount
Σινα sina
N-PRI
ΣινᾶsinaSinai[burden]
κατέβης katebēs
V-AAI-2S
καταβαίνωkatabainōto come/go downyou went down
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐλάλησας elalēsas
V-AAI-2S
λαλέωlaleōto speakspoke
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
οὐρανοῦ ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔδωκας edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito giveyou gave
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κρίματα krimata
N-APN
κρίμαkrimajudgment[2judgments
εὐθέα euthea
A-APN
εὐθύςeuthusstraight1right],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
νόμους nomous
N-APM
νόμοςnomoslawlaws
ἀληθείας,     alētheias
N-APF
ἀλήθειαalētheiatruthof truth,
προστάγματα prostagmata
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐντολὰς entolas
N-APF
ἐντολήentolēcommandment[2commandments
ἀγαθάς.     agathas
A-APF
ἀγαθόςagathosgood-doer1good].
 
14 Tłum. GrEn. Толк. I sabat poświęcony twój ukazałeś im i przykazania i ustawy, i zakon dałeś im przez ręce Mojżesza, sługi twego.И указал им святую Твою субботу и заповеди, и уставы и закон преподал им чрез раба Твоего Моисея. и3 суббHту с™yю твою2 kви1лъ є3си2 и5мъ, зaпwвэди, повелBніz и3 зак0нъ повелёлъ є3си2 и5мъ рук0ю мwmсeа рабA твоегw2: 9,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
σάββατόν sabbaton
N-ASN
σάββατονsabbatonSabbath[3Sabbath
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἅγιον hagion
A-ASN
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
ἐγνώρισας egnōrisas
V-AAI-2S
γνωρίζωgnōrizōto make knownyou made known
αὐτοῖς,     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐντολὰς entolas
N-APF
ἐντολήentolēcommandmentcommandments,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
προστάγματα prostagmata
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
νόμον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawlaw,
ἐνετείλω eneteilō
V-AMI-2S
ἐντέλλωentellōto orderyou gave charge
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
χειρὶ cheiri
N-DSF
χείρcheirhandhand
Μωυσῆ mōusē
N-GSM
Μωϋσῆς, Μωσῆςmōusēs mōsēsMoses[Jesher]
δούλου doulou
N-GSM
δοῦλοςdoulosslaveyour servant.
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Chleb też z nieba dałeś im w głodzie ich, i wywiodłeś im wodę ze skały, gdy pragnęli; i rzekłeś im, aby weszli, a posiedli ziemię, nad którą podniosłeś rękę swą, abyś im dał.И хлеб с неба Ты давал им в голоде их, и воду из камня источал им в жажде их, и сказал им, чтоб они пошли и овладели землею, которую Ты, подняв руку Твою, клялся дать им. хлёбъ же съ небесE дaлъ є3си2 и5мъ во ѓлчбэ и4хъ въ пи1щу и5мъ, и3 в0ду и3з8 кaмене и3звeлъ є3си2 и5мъ въ жaжди и4хъ, и3 рeклъ є3си2 и5мъ, да вни1дутъ и3 наслёдzтъ зeмлю, на ню1же простeрлъ є3си2 рyку твою2 дaти и5мъ: 9,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἄρτον arton
N-ASM
ἄρτοςartosbreadbread
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
οὐρανοῦ ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
ἔδωκας edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito giveyou gave
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
σιτοδείαν sitodeian
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὕδωρ hudōr
N-ASN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwater
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
πέτρας petras
N-GSF
πέτραpetrarockrock
ἐξήνεγκας exēnenkas
V-AAI-2S
ἐκφέρωekferōto bring/carry outyou brought forth
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
δίψαν dipsan
N-ASF
διψάωdipsaōto thirst[baldness]
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶπας eipas
V-AAI-2S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayyou spoke
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰσελθεῖν eiselthein
V-AAR
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterto enter
κληρονομῆσαι klēronomēsai
V-AAR
κληρονομέωklēronomeōto inheritto inherit
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
γῆν,     gēn
N-ASF
γῆearthland
ἐφ'     ef
PREP
ἐπίepiupon/to/against[Hadadezer]
ἣν hēn
R-ASF
ἦνēnwas[pledge]
ἐξέτεινας exeteinas
V-AAI-2S
ἐκτείνωekteinōto stretch outyou stretched out
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
χεῖρά cheira
N-ASF
χείρcheirhandyour hand
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
δοῦναι dounai
V-AAR
δίδωμιdidōmito giveto give
αὐτοῖς.     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
16 Tłum. GrEn. Толк. A oni i ojcowie nasi hardo postępowali i zatwardzili karki swe, i nie słuchali rozkazania twego. Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей Твоих; тjи же и3 nтцы2 нaши возгордёшасz и3 њжесточи1ша вы6z сво‰ и3 не послyшаша зaповэдій твои1хъ, 9,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandBut
αὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
πατέρες pateres
N-NPM
πατήρpatērfatherour fathers
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ὑπερηφανεύσαντο huperēfaneusanto
V-AMI-3P
strong:GV-AMI-3Pstrong:GV-AMI-3Pstrong:GV-AMI-3P 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐσκλήρυναν esklērunan
V-AAI-3P
σκληρύνωsklērunōto hardenthey hardened
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
τράχηλον trachēlon
N-ASM
τράχηλοςtrachēlosnecktheir neck,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounothey did not
ἤκουσαν ēkousan
V-AAI-3P
ἀκούωakouōto hearhearken
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
ἐντολῶν entolōn
N-GPF
ἐντολήentolēcommandmentunto your commandments.
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. I nie chcieli słuchać, ani wspomnieli na dziwy twoje, któreś im uczynił. I zatwardzili karki swoje, i ustanowili głowę, aby się wrócić w niewolę swą jakby przez upór. Ale ty, Boże miłościwy, łaskawy i miłosierny, nieskwapliwy i wielkiego zlitowania, nie opuściłeś ich, nawet gdy sobie sprawili cielca ulanego i mówili: Ten-ci jest Bóg twój, który cię wywiódł z Egiptu, i dopuścili się wielkich bluźnierstw. не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею свою упруго, и, по упорству своему, поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их. и3 не восхотёша слhшати, и3 не воспомzнyша чудeсъ твои1хъ, ±же сотвори1лъ є3си2 и5мъ: и3 њжесточи1ша вhю свою2, и3 дaша начaло возврати1тисz на раб0ту свою2 во є3гЂпетъ: тh же, б9е, млcтивъ и3 щeдръ, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ, и3 не њстaвилъ є3си2 и5хъ: 9,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀνένευσαν aneneusan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
εἰσακοῦσαι eisakousai
V-AAR
εἰσακούωeisakouōto listen toto listen,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounodid not
ἐμνήσθησαν emnēsthēsan
V-API-3P
μνάομαιmnaomaito remember[be ill]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
θαυμασίων thaumasiōn
A-GPM
θαυμάσιοςthaumasiosmarvelousyour wonders
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὧν hōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ἐποίησας epoiēsas
V-AAI-2S
ποιέωpoieōto do/makeyou performed
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/after[bed]
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐσκλήρυναν esklērunan
V-AAI-3P
σκληρύνωsklērunōto hardenthey hardened
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
τράχηλον trachēlon
N-ASM
τράχηλοςtrachēlosnecktheir neck,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔδωκαν edōkan
V-AAI-3P
δίδωμιdidōmito givethey granted
ἀρχὴν archēn
N-ASF
ἀρχήarchēbeginninga sovereign
ἐπιστρέψαι epistrepsai
V-AAR
ἐπιστρέφωepistrefōto turnto return
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2to
δουλείαν douleian
N-ASF
δουλείαdouleiaslavery3slavery
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
Αἰγύπτῳ.     aiguptō
N-DSF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgypt[reddish]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandBut
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
ἐλεήμων eleēmōn
A-NSM
ἐλεήμωνeleēmōnmercifulmerciful
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἰκτίρμων,     oiktirmōn
A-NSM
οἰκτίρμωνoiktirmōncompassionatepitying,
μακρόθυμος makrothumos
A-NSM
μακροθυμώςmakrothumōspatiently[Jucal]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πολυελεος polueleos
A-NSM
strong:GA-NSMstrong:GA-NSMstrong:GA-NSM 
και kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounodid not
ἐγκατέλιπες enkatelipes
V-AAI-2S
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindabandon
αὐτούς.     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. И хотя они сделали себе литаго тельца, и сказали: вот бог твой, который вывел тебя из Египта, и хотя делали великие оскорбления, є3щe же сотвори1ша себЁ и3 тельцA сліsна и3 рек0ша: сjи б0зи и3звед0ша нaсъ и3з8 є3гЂпта: и3 сотвори1ша раздражє1ніz вє1ліz: 9,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔτι eti
ADV
ἔτιetistillAnd still
δὲ de
PRT
δέdethenAnd still
καὶ kai
CONJ
καίkaiandalso
ἐποίησαν epoiēsan
V-AAI-3P
ποιέωpoieōto do/makethey made
ἑαυτοῖς heautois
D-DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selffor themselves
μόσχον moschon
N-ASM
μόσχοςmoschoscalf[2calf
χωνευτὸν chōneuton
A-ASM
strong:GA-ASMstrong:GA-ASMstrong:GA-ASM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶπαν eipan
V-AAI-3P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saythey said,
Οὗτοι houtoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itThese
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
θεοὶ theoi
N-NPM
θεόςtheosGodgods,
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
ἐξαγαγόντες exagagontes
V-AAPRP
ἐξάγωexagōto lead outleading
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
Αἰγύπτου·     aiguptou
N-GSF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgypt[reddish]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐποίησαν epoiēsan
V-AAI-3P
ποιέωpoieōto do/makethey committed
παροργισμοὺς parorgismous
N-APM
παροργισμόςparorgismosanger[2provocations to anger
μεγάλους.     megalous
A-APM
μέγαςmegasgreat1great].
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Ty w wielkich miłosierdziach twych nie opuściłeś ich na puszczy; słup obłoku nie odstąpił od nich we dnie, aby ich prowadzić w drodze, i słup ognia w nocy, żeby im ukazywać drogę, którą iść mieli.но Ты, по великому милосердию Твоему, не оставлял их в пустыне; столп облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столп огненный - ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. тh же въ щедр0тахъ твои1хъ мн0гихъ не њстaвилъ є3си2 и4хъ въ пустhни, ст0лпъ w4блачный не ўклони1лъ є3си2 t ни1хъ во дни2, є4же настaвити и5хъ на пyть, и3 ст0лпъ џгненный въ нощи2, є4же њсвэти1ти и5мъ пyть по немyже и3д0ша, 9,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
οἰκτιρμοῖς oiktirmois
N-DPM
οἰκτιρμόςoiktirmoscompassion[3compassions
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
πολλοῖς pollois
A-DPM
πολύςpolusmuch[Moreshethite]
οὐκ ouk
ADV
οὐounodid not
ἐγκατέλιπες enkatelipes
V-AAI-2S
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindabandon
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
ἐρήμῳ·     erēmō
N-DSF
ἔρημοςerēmosdesertedwilderness.
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whoThe
στῦλον stulon
N-ASM
στῦλοςstulospillarcolumn
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
νεφέλης nefelēs
N-GSF
νεφέληnefelēcloudof cloud
οὐκ ouk
ADV
οὐounodid not
ἐξέκλινας exeklinas
V-AAI-2S
ἐκκλίνωekklinōto turn fromturn aside
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromfrom
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἡμέρας hēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayby day
ὁδηγῆσαι hodēgēsai
V-AAR
ὁδηγέωhodēgeōto guideto guide
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
ὁδῷ hodō
N-DSF
ὁδόςhodosroadway;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
στῦλον stulon
N-ASM
στῦλοςstulospillarcolumn
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
πυρὸς puros
N-NSM
πῦρpurfireof fire
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
νύκτα nukta
N-ASF
νύξnuxnightby night
φωτίζειν fōtizein
V-PAR
φωτίζωfōtizōto illuminateto give light
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whoin the
ὁδόν,     hodon
N-ASF
ὁδόςhodosroadway
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin

R-DSF
hothe/this/who[that]
πορεύσονται poreusontai
V-FMI-3P
πορεύωporeuōto gothey went
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
αὐτῇ.     autē
D-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
20 Tłum. GrEn. Толк. I ducha twego dobrego dałeś, który by ich uczył, i manny twojej nie odjąłeś od ust ich i wodę dałeś im w pragnieniu. И Ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их, и манну Твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их. и3 д¦ъ тв0й бlгjй дaлъ є3си2, є4же научи1ти и5хъ, и3 мaнны твоеS не лиши1лъ є3си2 t ќстъ и4хъ, и3 в0ду дaлъ є3си2 и5мъ въ жaжди и4хъ, 9,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πνεῦμά pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breath[3spirit
σοῦ sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἀγαθὸν agathon
A-ASN
ἀγαθόςagathosgood-doer2good]
ἔδωκας edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito givegave
συνετίσαι sunetisai
V-AAR
strong:GV-AARstrong:GV-AARstrong:GV-AAR 
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
μαννα manna
N-PRI
μάνναmannamannayour manna
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
οὐκ ouk
ADV
οὐounoyou did not
ἀφυστέρησας afusterēsas
V-AAPRS
strong:GV-AAPRSstrong:GV-AAPRSstrong:GV-AAPRS 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
στόματος stomatos
N-GSN
στόμαstomamouththeir mouth,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὕδωρ hudōr
N-NSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswater[2water
ἔδωκας edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito give1you gave]
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
δίψει dipsei
N-DSN
δίψοςdipsosthirsttheir thirst.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
21 Tłum. GrEn. Толк. Przez czterdzieści lat żywiłeś ich na puszczy, i na niczym im nie schodziło; szaty ich nie zwiotczały, a nogi ich nie starły się.Сорок лет Ты питал их в пустыне; они ни в чем не терпели недостатка; одежды их не ветшали, и ноги их не пухли. и3 четhредесzть лётъ препитaлъ є3си2 и5хъ въ пустhни, ничт0же и5мъ њскудЁ: њдэ‰ніz и5хъ не состарёшасz, и3 сапози2 и4хъ не раздрaшасz: 9,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τεσσαράκοντα tessarakonta
N-NUI
τεσσαράκονταtessarakontafortyforty
ἔτη etē
N-APN
ἔτοςetosyearyears
διέθρεψας diethrepsas
V-AAI-2S
strong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2S 
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
ἐρήμῳ,     erēmō
N-DSF
ἔρημοςerēmosdesertedwilderness,
οὐχ ouch
ADV
οὐouno[2lacked not
ὑστέρησαν·     husterēsan
V-AAI-3P
ὑστερέωhustereōto lack[2lacked not
ἱμάτια himatia
N-NPN
ἱμάτιονhimationclothingtheir garments
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐκ ouk
ADV
οὐounodid not
ἐπαλαιώθησαν,     epalaiōthēsan
V-API-3P
παλαιόωpalaioōto make oldbecome old,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πόδες podes
N-NPM
πούςpousfoot[girding]
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐ ou
ADV
οὐounowere not
διερράγησαν.     dierragēsan
V-API-3P
διαρρήγνυμιdiarrēgnumito teartorn up.
 
22 Tłum. GrEn. Толк. I dałeś im królestwa i narody, i podzieliłeś im losy, posiedli ziemię Sehona i ziemię króla Hesebonu i ziemię Oga, króla Basanu.И Ты дал им царства и народы и разделил им, и они овладели землею Сигона, и землею царя Есевонского, и землею Ога, царя Васанского. и3 дaлъ є3си2 и5мъ ц†рства, и3 лю1ди раздэли1лъ є3си2 и5мъ, и3 наслёдиша зeмлю сиHна царS є3севHнска и3 зeмлю w4га царS васaнска: 9,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔδωκας edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito giveyou gave
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
βασιλείας basileias
N-APF
βασιλείαbasileiakingdomkingdoms,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
λαοὺς laous
N-APM
λαόςlaosa people[2peoples
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
διεμέρισας diemerisas
V-AAI-2S
διαμερίζωdiamerizōto divide1you divided]
αὐτοῖς,     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκληρονόμησαν eklēronomēsan
V-AAI-3P
κληρονομέωklēronomeōto inheritthey inherited
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
γῆν gēn
N-ASF
γῆearthland
Σηων sēōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
βασιλέως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingking
Εσεβων esebōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
γῆν gēn
N-ASF
γῆearthland
Ωγ ōg
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
βασιλέως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingking
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Βασαν.     basan
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
23 Tłum. GrEn. Толк. I rozmnożyłeś synów ich, jak gwiazdy niebieskie, i przywiodłeś ich do ziemi, o której powiedziałeś był ojcom ich, aby weszli i posiedli. И сыновей их Ты размножил, как звезды небесные, и ввел их в землю, о которой Ты говорил отцам их, что они придут владеть ею. и3 ўмн0жилъ є3си2 сhны и4хъ ћкw ѕвёзды небє1сныz, и3 ввeлъ є3си2 и5хъ въ зeмлю, њ нeйже гlалъ є3си2 nтцє1мъ и4хъ вни1ти и3 наслёдити ю5: 9,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
υἱοὺς huious
N-APM
υἱόςhuiossontheir sons
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπλήθυνας eplēthunas
V-AAI-2S
πληθύνωplēthunōto multiplyyou multiplied
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
ἀστέρας asteras
N-APM
ἀστήρastērstarstars
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
οὐρανοῦ ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰσήγαγες eisēgages
V-AAI-2S
εἰσάγωeisagōto bring inbrought
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
γῆν,     gēn
N-ASF
γῆearthland
ἣν hēn
R-ASF
ἦνēnwas[pledge]
εἶπας eipas
V-AAI-2S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayyou spoke
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
πατράσιν patrasin
N-DPM
πατήρpatērfathertheir fathers,
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκληρονόμησαν eklēronomēsan
V-AAI-3P
κληρονομέωklēronomeōto inheritto inherit.
αὐτήν.     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
24 Tłum. GrEn. Толк. I przyszli synowie, i posiedli ziemię, i poniżyłeś przed nimi mieszkańców ziemi Chananejczyków, i podałeś ich w ręce ich i królów ich, i narody ziemi, aby im uczynili, jak się im podobało.И вошли сыновья их, и овладели землею. И Ты покорил им жителей земли, Хананеев, и отдал их в руки их, и царей их, и народы земли, чтобы они поступали с ними по своей воле. (и3 внид0ша сhнове и4хъ) и3 наслёдиша зeмлю: и3 сокруши1лъ є3си2 пред8 ни1ми њбитaющихъ въ земли2 хананeйстэй, и3 дaлъ є3си2 и5хъ въ рyку и4хъ, и3 цари6 и4хъ и3 лю1ди земли2, да сотворsтъ и5мъ ћкоже ўг0дно пред8 ни1ми: 9,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐξέτριψας exetripsas
V-AAI-2S
strong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2S 
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
κατοικοῦντας katoikountas
V-PAPAP
κατοικέωkatoikeōto dwellones dwelling
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
γῆν gēn
N-ASF
γῆearthland.
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe
Χαναναίων chananaiōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔδωκας edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito giveyou gave
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whoof the
χεῖρας cheiras
N-APF
χείρcheirhandtheir hands,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
βασιλεῖς basileis
N-APM
βασιλεύςbasileuskingtheir kings,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
λαοὺς laous
N-APM
λαόςlaosa peoplepeoples
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthland
ποιῆσαι poiēsai
V-AAR
ποιέωpoieōto do/maketo do
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἀρεστὸν areston
A-ASN
ἀρεστόςarestospleasingwas pleasing
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
25 Tłum. GrEn. Толк. Pobrali tedy miasta obronne i ziemię tłustą, i posiedli domy pełne wszystkich dóbr, studnie od innych wykopane, winnice i oliwnice, i drzew owocowych wiele; i jedli, i byli nasyceni, i utyli, i mieli dostatek rozkoszy z dobroci twej wielkiej.И заняли они укрепленные города и тучную землю, и взяли во владение домы, наполненные всяким добром, водоемы, высеченные из камня, виноградные и масличные сады и множество дерев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости Твоей; и3 взsша грaды высHкіz, и3 њдержaша д0мы пHлны всёхъ благи1хъ, кл†дzзи њграждє1ны кaменіемъ, віногрaды и3 м†слины и3 всsко дрeво снёдное во мн0жество, и3 kд0ша и3 насhтишасz, и3 ўтолстёша и3 разшири1шасz во бlгости твоeй вели1цэй: 9,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
κατελάβοσαν katelabosan
V-AAI-3P
καταλαμβάνωkatalambanōto take/realizethey overtook
πόλεις poleis
N-APF
πόλιςpoliscity[2cities
ὑψηλὰς hupsēlas
A-APF
ὑψηλόςhupsēloshigh1high],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκληρονόμησαν eklēronomēsan
V-AAI-3P
κληρονομέωklēronomeōto inheritthey inherited
οἰκίας oikias
N-GSF
οἰκίαoikiahousehouses
πλήρεις plēreis
A-APF
πλήρηςplērēsfullfull
πάντων pantōn
A-GPN
πᾶςpasallof all
ἀγαθῶν,     agathōn
A-GPN
ἀγαθόςagathosgood-doergood ,
λάκκους lakkous
N-APM
strong:GN-APMstrong:GN-APMstrong:GN-APM 
λελατομημένους,     lelatomēmenous
V-RMPAP
λατομέωlatomeōto hewfor quarrying,
ἀμπελῶνας ampelōnas
N-APM
ἀμπελώνampelōnvineyardvineyards
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐλαιῶνας elaiōnas
N-APM
ἔλαιονelaionolive oil[threshing floor]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πᾶν pan
A-ASN
πᾶςpasallevery
ξύλον xulon
N-ASN
ξύλονxulonwoodtree
βρώσιμον brōsimon
A-ASN
βρώσιμοςbrōsimosedibleof eatable
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardin
πλῆθος·     plēthos
N-ASN
πλῆθοςplēthosmultitudemultitude.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐφάγοσαν efagosan
V-AAI-3P
ἐσθίωesthiōto eatthey ate,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐνεπλήσθησαν eneplēsthēsan
V-API-3P
ἐμπίμπλημιempimplēmito fill upwere filled up,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ελιπανθησαν elipanthēsan
V-API-3P
strong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3P 
και kai
CONJ
καίkaiandand
ἐτρύφησαν etrufēsan
V-API-3P
strong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3P 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἀγαθωσύνῃ agathōsunē
N-DSF
ἀγαθωσύνηagathōsunēgoodness[3goodness
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
μεγάλῃ.     megalē
A-DSF
μέγαςmegasgreat2great].
 
26 Tłum. GrEn. Толк. A ciebie poruszyli do gniewu i odstąpili od ciebie, i zarzucili w tył swój zakon twój, i zabili proroków twoich, którzy ich napominali, aby się do ciebie nawrócili, i dopuszczali się bluźnierstw wielkich. и сделались упорны и возмутились против Тебя, и презрели закон Твой, убивали пророков Твоих, которые увещевали их обратиться к Тебе, и делали великие оскорбления. и3 и3змэни1шасz и3 tступи1ша t тебє2, и3 поверг0ша зак0нъ тв0й созади2 пл0ти своеS, и3 прbр0ки тво‰ и3зби1ша, и5же засвидётельствоваху и5мъ, да њбратsтсz къ тебЁ, и3 сотвори1ша хулы6 вели6ки: 9,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἤλλαξαν ēllaxan
V-AAI-3P
ἀλλάσσωallassōto changethey changed
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπέστησαν apestēsan
V-AAI-3P
ἀφίστημιafistēmito leaverevolted
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
σοῦ sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔρριψαν erripsan
V-AAI-3P
ῥίπτωriptōto throw/lay down[resting]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
νόμον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawyour law
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὀπίσω opisō
ADV
ὀπίσωopisōafterbehind
σώματος sōmatos
N-GSN
σῶμαsōmabodytheir body,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
προφήτας profētas
N-APM
προφήτηςprofētēsprophet[2your prophets
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀπέκτειναν,     apekteinan
V-AAI-3P
ἀποκτείνωapokteinōto kill1they killed],
οἳ hoi
R-NPM
hothe/this/who[that]
διεμαρτύραντο diemarturanto
V-AMI-3P
διαμαρτύρομαιdiamarturomaito testify solemnlytestifying
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongto
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπιστρέψαι epistrepsai
V-AAR
ἐπιστρέφωepistrefōto turnto turn
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withtowards
σέ,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐποίησαν epoiēsan
V-AAI-3P
ποιέωpoieōto do/makethey made
παροργισμοὺς parorgismous
N-APM
παροργισμόςparorgismosanger[2provocations to anger
μεγάλους.     megalous
A-APM
μέγαςmegasgreat1great].
 
27 Tłum. GrEn. Толк. I podałeś ich w rękę nieprzyjaciół, i utrapili ich. A czasu utrapienia swego wołali do ciebie, a ty wysłuchiwałeś z nieba, i podług wielkich zlitowań twoich dawałeś im wybawicieli, którzy by ich wybawili z ręki nieprzyjaciół ich.И Ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их. Но когда, в тесное для них время, они взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес и, по великому милосердию Твоему, давал им спасителей, и они спасали их от рук врагов их. и3 дaлъ є3си2 и5хъ въ рyку њскорблsющихъ |, и3 њѕл0биша и5хъ: и3 во брeмz печaли своеS возопи1ша къ тебЁ, и3 ты2 съ нб7сE твоегw2 ўслhшалъ є3си2, и3 по щедр0тамъ твои6мъ мнHгимъ дaлъ є3си2 и5мъ спаси1телей, и3 спcлъ є3си2 и5хъ t рyкъ вр†гъ и4хъ: 9,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔδωκας edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito giveyou gave
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amonginto
χειρὶ cheiri
N-DSF
χείρcheirhandhand
θλιβόντων thlibontōn
V-PAPGP
θλίβωthlibōto press onof ones afflicting
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔθλιψαν ethlipsan
V-AAI-3P
θλίβωthlibōto press onthey afflicted
αὐτούς·     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀνεβόησαν aneboēsan
V-AAI-3P
ἀναβοάωanaboaōto cry outthey yelled out
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
σὲ se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καιρῷ kairō
N-DSM
καιρόςkairostime/right timetime
θλίψεως thlipseōs
N-GSF
θλῖψιςthlipsispressureof their affliction,
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from[2from out of
οὐρανοῦ ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheaven3your heaven
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἤκουσας ēkousas
V-AAI-2S
ἀκούωakouōto hear1heard],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
οἰκτιρμοῖς oiktirmois
N-DPM
οἰκτιρμόςoiktirmoscompassion[3compassions
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
μεγάλοις megalois
A-DPM
μέγαςmegasgreat2great]
ἔδωκας edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito giveyou gave
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
σωτῆρας sōtēras
N-APM
σωτήρsōtērsaviordeliverers to them,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔσωσας esōsas
V-AAI-2S
σῴζωsōzōto savethey delivered
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
χειρὸς cheiros
N-GSF
χείρcheirhandhand
θλιβόντων thlibontōn
V-PAPGP
θλίβωthlibōto press onof ones afflicting
αὐτούς.     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
28 Tłum. GrEn. Толк. A gdy odpoczęli, wracali się, aby zło czynić przed oczyma twymi; i zostawiałeś ich w rękach nieprzyjaciół ich, i opanowywali ich. I nawracali się, i wołali do ciebie, a ty wysłuchiwałeś z nieba i wybawiałeś ich w miłosierdziach twoich przez wiele czasów. Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло пред лицем Твоим, и Ты отдавал их в руки неприятелей их, и они господствовали над ними. Но когда они опять взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес и, по великому милосердию Твоему, избавлял их многократно. и3 є3гдA ўпок0ишасz, возврати1шасz сотвори1ти лукaвое пред8 тоб0ю: и3 њстaвилъ є3си2 и5хъ въ рукaхъ вр†гъ и4хъ, и3 њбладaша и4ми: и3 пaки возопи1ша къ тебЁ, тh же t нб7сE ўслhшалъ є3си2, и3 и3збaвилъ є3си2 и5хъ въ щедр0тахъ твои1хъ мн0зэхъ, 9,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἀνεπαύσαντο,     anepausanto
V-AMI-3P
ἀναπαύωanapauōto give restthey were caused to rest,
ἐπέστρεψαν epestrepsan
V-AAI-3P
ἐπιστρέφωepistrefōto turnthey turned
ποιῆσαι poiēsai
V-AAR
ποιέωpoieōto do/maketo act
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πονηρὸν ponēron
A-ASM
πονηρόςponērosevil/badwickedly
ἐνώπιόν enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐγκατέλιπες enkatelipes
V-AAI-2S
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindyou abandoned
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
χεῖρας cheiras
N-APF
χείρcheirhandhands
ἐχθρῶν echthrōn
N-GPM
ἐχθρόςechthrosenemyof their enemies,
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατῆρξαν katērxan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
αὐτοῖς.     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
πάλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
ἀνεβόησαν aneboēsan
V-AAI-3P
ἀναβοάωanaboaōto cry outthey yelled out
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
σέ,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
οὐρανοῦ ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
εἰσήκουσας eisēkousas
V-AAI-2S
εἰσακούωeisakouōto listen tolistened
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐρρύσω errusō
V-AMI-2S
ῥύομαιruomaito rescuerescued
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
οἰκτιρμοῖς oiktirmois
N-DPM
οἰκτιρμόςoiktirmoscompassion[3compassions
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
πολλοῖς.     pollois
A-DPM
πολύςpolusmuch2abundant].
 
29 Tłum. GrEn. Толк. I przestrzegałeś ich, aby się nawrócili do zakonu twego, ale oni hardo czynili i nie słuchali rozkazania twego, i grzeszyli przeciw sądom twoim, które gdy zachowa człowiek, będzie w nich żył; i ukazali ramię odwrócone, i zatwardzili kark swój, a nie słuchali. Ты напоминал им обратиться к закону Твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей Твоих, и отклонялись от уставов Твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их, и хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали. и3 засвидётельствовалъ є3си2 и5мъ, да њбратsтсz къ зак0ну твоемY: nни1 же возгордёшасz и3 не послyшаша, но въ зaповэдехъ твои1хъ и3 въ судьбaхъ твои1хъ согрэши1ша, ±же сотвори1въ человёкъ жи1въ бyдетъ въ ни1хъ: и3 дaша плещы2 непокwри1выz, и3 вhю свою2 њжесточи1ша, и3 не послyшаша: 9,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπεμαρτύρω epemarturō
V-IMI-1S
ἐπιμαρτυρέωepimartureōto testify toyou attested
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπιστρέψαι epistrepsai
V-AAR
ἐπιστρέφωepistrefōto turnto turn
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
νόμον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawyour law.
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounohearkened not
ἤκουσαν,     ēkousan
V-AAI-3P
ἀκούωakouōto hearhearkened not
ἀλλὰ alla
CONJ
ἀλλάallabut[be gone]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
ἐντολαῖς entolais
N-DPF
ἐντολήentolēcommandmentof your commandments.
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/who 
κρίμασί krimasi
N-DPN
κρίμαkrimajudgmentyour judgments
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἡμάρτοσαν,     hēmartosan
V-AAI-3P
ἁμαρτάνωhamartanōto sinthey sinned,
ha
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhich(which
ποιήσας poiēsas
V-AAPRS
ποιέωpoieōto do/make[2doing
αὐτὰ auta
D-APN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human1a man]
ζήσεται zēsetai
V-FMI-3S
ζάωzaōto liveshall live
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
αὐτοῖς·     autois
D-DPN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔδωκαν edōkan
V-AAI-3P
δίδωμιdidōmito givethey gave
νῶτον nōton
N-ASN
νῶτονnōtonbackback
ἀπειθοῦντα apeithounta
V-PAPAP
ἀπειθέωapeitheōto disobeyresisting persuasion,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τράχηλον trachēlon
N-ASM
τράχηλοςtrachēlosneck[2their neck
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐσκλήρυναν esklērunan
V-AAI-3P
σκληρύνωsklērunōto harden1they hardened],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounothey did not
ἤκουσαν.     ēkousan
V-AAI-3P
ἀκούωakouōto hearhearken.
 
30 Tłum. GrEn. Толк. I czekałeś z nimi wiele lat, i napominałeś ich w duchu twym przez usta proroków twoich, a nie słuchali, i podałeś ich w rękę narodom ziemi.Ожидая их обращения, Ты медлил многие годы и напоминал им Духом Твоим чрез пророков Твоих, но они не слушали. И Ты предал их в руки иноземных народов. и3 продолжи1лъ є3си2 на ни1хъ лBта мнHга, и3 засвидётельствовалъ є3си2 и5мъ д¦омъ твои1мъ и3 рук0ю прbрHкъ твои1хъ, и3 не внsша, и3 прeдалъ є3си2 и5хъ въ рyку людjй земнhхъ: 9,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἵλκυσας heilkusas
V-AAI-2S
strong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2S 
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἔτη etē
N-APN
ἔτοςetosyear[2years
πολλὰ polla
A-APN
πολύςpolusmuch1many],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπεμαρτύρω epemarturō
V-IMI-2S
ἐπιμαρτυρέωepimartureōto testify toattested
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
πνεύματί pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathyour spirit,
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
χειρὶ cheiri
N-DSF
χείρcheirhandhand
προφητῶν profētōn
N-GPM
προφήτηςprofētēsprophetof your prophets.
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounothey did not
ἠνωτίσαντο,     ēnōtisanto
V-AMI-3P
ἐνωτίζομαιenōtizomaito listen togive ear,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandBut
ἔδωκας edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito giveyou gave
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amonginto
χειρὶ cheiri
N-DSF
χείρcheirhandhand
λαῶν laōn
N-GPM
λαόςlaosa peopleof peoples
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
γῆς.     gēs
N-GSF
γῆearthland.
 
31 Tłum. GrEn. Толк. Ale w miłosierdziach twoich wielkich nie dałeś ich na wytracenie, aniś ich nie opuścił; bo Bogiem zlitowania i łaskawym ty jesteś.Но, по великому милосердию Твоему, Ты не истребил их до конца, и не оставлял их, потому что Ты Бог благий и милостивый. въ млcрдіихъ же твои1хъ мн0гихъ не сотвори1лъ є3си2 и5хъ въ скончaніе, нижE њстaвилъ є3си2 и5хъ, ћкw бGъ си1ленъ є3си2 и3 млcтивъ и3 щeдръ: 9,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
οἰκτιρμοῖς oiktirmois
N-DPM
οἰκτιρμόςoiktirmoscompassion[3compassions
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
πολλοῖς pollois
A-DPM
πολύςpolusmuch2abundant]
οὐκ ouk
ADV
οὐounodid not
ἐποίησας epoiēsas
V-AAI-2S
ποιέωpoieōto do/makeappoint
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
συντέλειαν sunteleian
N-ASF
συντέλειαsunteleiaconsummationconsummation,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounoyou did not
ἐγκατέλιπες enkatelipes
V-AAI-2S
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindabandon
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἰσχυρὸς ischuros
A-NSM
ἰσχυρόςischurosstrongyou are strong,
εἶ ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐλεήμων eleēmōn
A-NSM
ἐλεήμωνeleēmōnmercifulmerciful,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἰκτίρμων.     oiktirmōn
A-NSM
οἰκτίρμωνoiktirmōncompassionatepitying.
 
32 Tłum. GrEn. Толк. Teraz tedy, Boże nasz wielki, mocny i straszliwy, strzegący przymierza i miłosierdzia, nie odwracaj od oblicza twego wszystkiego utrapienia, które spotkało nas, królów naszych i książąt naszych, i kapłanów naszych, i proroków naszych, i ojców naszych, i wszystek lud twój, od dni króla Assuru aż do dnia tegoИ ныне, Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость! да не будет малым пред лицем Твоим все страдание, которое постигло нас, царей наших, князей наших, и священников наших, и пророков наших, и отцов наших и весь народ Твой от дней царей Ассирийских до сего дня. и3 нн7э, б9е нaшъ крёпкій, вели1кій, держaвный и3 стрaшный, хранsй завётъ тв0й и3 млcть твою2, да не kви1тсz мaлъ пред8 тоб0ю всsкъ трyдъ, и4же њбрёте нaсъ и3 цари6 нaшz, и3 начaльники нaшz и3 свzщeнники нaшz, и3 прbр0ки нaшz и3 nтцы2 нaшz и3 вс‰ лю1ди тво‰, t днjй царeй ґссyрскихъ и3 дaже до днE сегw2: 9,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
νῦν,     nun
ADV
νῦνnunnownow,
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεὸς theos
N-VSM
θεόςtheosGodour God,
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ho
T-VSM
hothe/this/whothe
ἰσχυρὸς ischuros
A-VSM
ἰσχυρόςischurosstrongstrong,
ho
T-VSM
hothe/this/whothe
μέγας megas
A-VSM
μέγαςmegasgreatgreat,
ho
T-VSM
hothe/this/whothe
κραταιὸς krataios
A-VSM
κραταιόςkrataiosmightyfortified
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-VSM
hothe/this/who 
φοβερὸς foberos
A-VSM
φοβερόςfoberosfearfulfearsome;
φυλάσσων fulassōn
V-PAPRS
φυλάσσωfulassōto keep/guardguarding
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
διαθήκην diathēkēn
N-ASF
διαθήκηdiathēkēcovenantyour covenant,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ἔλεός eleos
N-ASN
ἔλεοςeleosmercyyour mercy;
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
μὴ
ADV
μήnotdo not let
ὀλιγωθήτω oligōthētō
V-APM-3S
strong:GV-APM-3Sstrong:GV-APM-3Sstrong:GV-APM-3S 
ἐνώπιόν enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
πᾶς pas
A-NSM
πᾶςpasallall
ho
T-NSM
hothe/this/who 
μόχθος,     mochthos
N-NSM
μόχθοςmochthostoiltrouble
ὃς hos
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
εὗρεν heuren
V-AAI-3S
εὑρίσκωheuriskōto find/meetfound
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasusdays
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
βασιλεῖς basileis
N-NPM
βασιλεύςbasileuskingour kings,
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ἄρχοντας archontas
N-APM
ἄρχωνarchōnrulerour rulers,
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ἱερεῖς hiereis
N-NPM
ἱερεύςhiereuspriestour priests,
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
προφήτας profētas
N-APM
προφήτηςprofētēsprophetour prophets,
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
πατερας pateras
N-APM
πατήρpatērfatherour fathers,
ημων ēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
και kai
CONJ
καίkaiandand
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
παντι panti
A-DSM
πάντῃpantēalways[poplar]
τω
T-DSM
hothe/this/who 
λαω laō
N-DSM
λαόςlaosa peopleyour people
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ημερων ēmerōn
N-GPF
ἡμέραhēmeradaythis day!
βασιλεων basileōn
N-GPM
βασιλεύςbasileuskingof kings
ασσουρ assour
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
και kai
CONJ
καίkaiandand
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntiluntil
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
ἡμέρας hēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeraday[wound]
ταύτης.     tautēs
D-GSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis day!
 
33 Tłum. GrEn. Толк. A ty sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co przyszło na nas, boś prawdę uczynił, a myśmy niezbożnie czynili.Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны. и3 ты2 првdнъ во всёхъ, ±же пріид0ша на нaсъ, ћкw и4стину сотвори1лъ є3си2, мh же согрэши1хомъ: 9,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandFor
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
δίκαιος dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjustare just
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstconcerning
πᾶσι pasi
A-DPM
πᾶςpasallall
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whothe
ἐρχομένοις erchomenois
V-PMPMP
ἔρχομαιerchomaito come/gocoming
ἐφ'     ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ἡμᾶς,     hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἀλήθειαν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruthtruth
ἐποίησας,     epoiēsas
V-AAI-2S
ποιέωpoieōto do/makeyou acted,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandbut
ἡμεῖς hēmeis
P-NP
ἡμεῖςhēmeiswe[Habor]
ἐξημάρτομεν.     exēmartomen
V-AAI-1P
strong:GV-AAI-1Pstrong:GV-AAI-1Pstrong:GV-AAI-1P 
 
34 Tłum. GrEn. Толк. Królowie nasi, książęta nasi, kapłani nasi i ojcowie nasi nie pełnili zakonu twego ani słuchali rozkazania twego i świadectw twoich, któreś im jawnie ogłaszał.Цари наши, князья наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона Твоего, и не внимали заповедям Твоим и напоминаниям Твоим, которыми Ты напоминал им. и3 цaріе нaши и3 нач†льницы нaши, и3 свzщeнницы нaши и3 nтцы2 нaши не сотвори1ша зак0на твоегw2 и3 не внимaша повелёніємъ твои6мъ и3 свидёніємъ твои6мъ, и4миже засвидётельствовалъ є3си2 и5мъ, 9,34Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
βασιλεῖς basileis
N-NPM
βασιλεύςbasileuskingour kings,
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ἄρχοντες archontes
N-NPM
ἄρχωνarchōnrulerour rulers,
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ἱερεῖς hiereis
N-NPM
ἱερεύςhiereuspriestour priests,
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
πατέρες pateres
N-NPM
πατήρpatērfatherour fathers
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
οὐκ ouk
ADV
οὐounoobserved not
ἐποίησαν epoiēsan
V-AAI-3P
ποιέωpoieōto do/makeobserved not
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
νόμον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawyour law,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐounoheeded not
προσέσχον proseschon
V-AAI-3P
προσέχωprosechōto watch outheeded not
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ἐντολῶν entolōn
N-GPF
ἐντολήentolēcommandmentyour commandments,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
μαρτύριά marturia
N-APN
μαρτυρίαmarturiatestimony[Joram]
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ha
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
διεμαρτύρω diemarturō
V-IMI-2S
διαμαρτύρομαιdiamarturomaito testify solemnlyyou testified
αὐτοῖς.     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
35 Tłum. GrEn. Толк. I oni w królestwach swoich i w dobroci twojej wielkiej, którą im okazałeś, i w ziemi bardzo szerokiej i tłustej, którą dałeś w oczach ich, nie służyli tobie ani się odwrócili od złych żądz swoich.И в царстве своем, при великом добре Твоем, которое Ты давал им, и на обширной и тучной земле, которую Ты отделил им, они не служили Тебе и не обращались от злых дел своих. и3 тjи во цrтвіи твоeмъ и3 во бlгостhни твоeй мн0зэ, ю4же дaлъ є3си2 и5мъ, и3 въ земли2 шир0цэй и3 тyчнэй, ю4же дaлъ є3си2 пред8 ни1ми, не послужи1ша тебЁ и3 не tврати1шасz t начинaній свои1хъ лукaвыхъ: 9,35Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
αὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
βασιλείᾳ basileia
N-DSF
βασιλείαbasileiakingdomyour kingdom,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἀγαθωσύνῃ agathōsunē
N-DSF
ἀγαθωσύνηagathōsunēgoodness[3goodness
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
πολλῇ,     pollē
A-DSF
πολύςpolusmuch2abundant]

R-DSF
hothe/this/whothe
ἔδωκας edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito giveyou gave
αὐτοῖς,     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
γῇ
N-DSF
γῆearth[4land
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
πλατείᾳ plateia
A-DSF
πλατεῖαplateiawide street/road[flood]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand2and
λιπαρᾷ,     lipara
A-DSF
λιπαρόςliparosrich3lustrous]

R-DSF
hothe/this/who[that]
ἔδωκας edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito giveyou put
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐκ ouk
ADV
οὐounodid not
ἐδούλευσάν edouleusan
V-AAI-3P
δουλεύωdouleuōbe a slaveserve
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounothey did not
ἀπέστρεψαν apestrepsan
V-AAI-3P
ἀποστρέφωapostrefōto turn awayturn
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ἐπιτηδευμάτων epitēdeumatōn
N-GPN
strong:GN-GPNstrong:GN-GPNstrong:GN-GPN 
αὐτῶν autōn
D-GPN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who[that]
πονηρῶν.     ponērōn
A-GPN
πονηρόςponērosevil/bad2wicked].
 
36 Tłum. GrEn. Толк. Oto my sami dziś niewolnikami jesteśmy i ziemia, którą dałeś ojcom naszym, aby jedli chleb jej i dobra jej, i my w niej jesteśmy niewolnikami. И вот, мы ныне рабы; на той земле, которую Ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами и ее добром, вот, мы рабствуем. сE, мы2 днeсь є3смы2 раби2, и3 землS, ю4же дaлъ є3си2 nтцє1мъ нaшымъ ћсти пл0дъ є3S и3 благ†z є3S, сE, є3смы2 раби2 на нeй: 9,36Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἰδού idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,
ἐσμεν esmen
V-PAI-1P
ἐσμένesmenwe are[fly]
σήμερον sēmeron
ADV
σήμερονsēmerontodaytoday
δοῦλοι,     douloi
N-NPM
δοῦλοςdoulosslaveservants,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/whothe
γῆ,     
N-NSF
γῆearthland
ἣν hēn
R-ASF
ἦνēnwas[pledge]
ἔδωκας edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito giveyou gave
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
πατράσιν patrasin
N-DPM
πατήρpatērfatherour fathers,
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
φαγεῖν fagein
V-AAR
ἐσθίωesthiōto eatto eat
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
καρπὸν karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruitfruit
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
37 Tłum. GrEn. Толк. I urodzaje jej mnożą się królom, których postawiłeś nad nami dla grzechów naszych, i panują nad ciałami naszymi i nad bydlętami naszymi według woli swej, i jesteśmy w wielkim uciśnieniu.И произведения свои она во множестве приносит для царей, которым Ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении. и3 плоды2 є3S мн0зи царє1мъ, и5мже прeдалъ є3си2 нaсъ за грэхи2 нaшz, и3 тэлесы2 нaшими владhчествуютъ и3 скwты2 нaшими, ћкоже ўг0дно и5мъ, и3 въ печaли вели1цэй є3смы2: 9,37Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
βασιλεῦσιν,     basileusin
N-DPM
βασιλεύςbasileuskingkings
οἷς hois
R-DPM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ἔδωκας edōkas
V-AAI-2S
δίδωμιdidōmito giveyou put
ἐφ'     ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongbecause of
ἁμαρτίαις hamartiais
N-DPF
ἁμαρτίαhamartiasinour sins;
ἡμῶν,     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2over
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whoto the
σώματα sōmata
N-APN
σῶμαsōmabody3our bodies
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ἐξουσιάζουσιν exousiazousin
V-PAI-3P
ἐξουσιάζωexousiazōto have authority1they exercise authority],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongover
κτήνεσιν ktēnesin
N-DPN
κτῆνοςktēnosanimalour cattle
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἀρεστὸν areston
A-ASN
ἀρεστόςarestospleasingis pleasing
αὐτοῖς,     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
θλίψει thlipsei
N-DSF
θλῖψιςthlipsispressure4affliction
μεγάλῃ megalē
A-DSF
μέγαςmegasgreat3great
ἐσμέν.     esmen
V-PAI-1P
ἐσμένesmenwe are[fly]
 
38 Tłum. GrEn. Толк. W tym tedy wszystkim my sami zawieramy przymierze i piszemy, i pieczętują książęta nasi, Lewici nasi, i kapłani nasi.По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем, и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших.и3 во всёхъ си1хъ мы2 полагaемъ завётъ вёренъ и3 пи1шемъ, и3 печaтаютъ вси2 нач†льницы нaши, леvjти нaши и3 свzщeнницы нaши.9,38Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πᾶσι pasi
A-DPM
πᾶςpasallall
τούτοις toutois
D-DPM
τούτοιςtoutoisto these[to propagate]
ἡμεῖς hēmeis
P-NP
ἡμεῖςhēmeiswe[Habor]
διατιθέμεθα diatithemetha
V-PMI-1P
διατίθημιdiatithēmito make a covenantare ordained
πίστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trusta trust,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
γράφομεν,     grafomen
V-PAI-1P
γράφωgrafōto writewe write ;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπισφραγίζουσιν episfragizousin
V-PAI-3P
strong:GV-PAI-3Pstrong:GV-PAI-3Pstrong:GV-PAI-3P 
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall[tongue]
ἄρχοντες archontes
N-NPM
ἄρχωνarchōnruler1our rulers] --
ἡμῶν,     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
Λευῖται leuitai
N-NPM
ΛευΐτηςleuitēsLevite[weary]
ἡμῶν,     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ἱερεῖς hiereis
N-NPM
ἱερεύςhiereuspriestour priests.
ἡμῶν.     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]

101 A ci, którzy przypieczętowali, byli Nehemlasz Atersata, syn2 Hachelaja, i Sedecjasz, Sarajasz, Azariasz,3 Jeremiasz, Feshur, Amariasz,4 Melchiasz, Hattus, Sebenia, Melluch,5 Harem, 6 Merimut, Obdiasz, Daniel, Genton,7 Baruch, Mosollam, Abia, Miamin, 8 Maazja, Belgaj, Semeja: ci kapłani. 9 A Lewici: Jozue, syn Azaniasza, Bennuj, z synów Henadada, Kedmihel, 10 i bracia ich Sebenia, Odaja, Celita,11 Falaja, Hanan, Micha, Rohob, Hasebia, 12 Zachur, Serebia, Sabania, Odaja, Bani, Baninu. 13 Przedniejsi ludu: Faros, Fahat Moab, Elam, Zetu, 15 Bani, Bonni, Azgad,16 Bebaj, Adonia, Begoaj, Adin, Ater, Hezecja, Azur,18 Odaja,19 Hazum, Besaj, Haref, Anatot,20 Nebaj, Megfias, Mosollam, Hazir,21 Mesizabel,22 Sadok, Jeddua, Feltia,23 Hanan, Anaja, Osee, Hanania, Hasub,24 Alohes, 25 Falea, Sobek, Rehum, Hasebna, Maasja, Echaja, Hanan, Anan,27 Melluch, Haran, Baana.28 – I reszta ludu, kapłani, Lewici, odźwierni i śpiewacy, Natynejczycy i wszyscy, którzy się odłączyli od narodów ziem do zakonu Bożego, żony ich, synowie ich i córki ich,29 wszyscy, którzy mogli rozumieć, ślubując za braci swych; przedniejsi ich i ci, którzy przychodzili obiecywać i przysięgać, że będą chodzić według zakonu Bożego, który dał przez ręce Mojżesza, sługi Bożego, żeby czynili i strzegli wszystkich przykazań Pana, Boga naszego, i sądów jego i ustaw jego, 30 i żebyśmy nie dawali córek naszych ludowi ziemi, i córek ich, żebyśmy nie brali synom naszym.31 I gdy ludy ziemi wnoszą rzeczy na sprzedaż i wszystko do potrzeby w dzień sobotni, żeby sprzedawać, nie będziemy brać od nich w sabat i w dzień poświęcony. I roku siódmego zaniechamy i żądania długu z wszelkiej ręki.32 I ustanowimy sobie przepisy, że będziemy dawać trzecią część sykla na rok na potrzebę domu Boga naszego,33 na chleby pokładne i na ofiarę wieczną, i na całopalenie wieczne w sabaty, w pierwsze dni miesiąca, w święta uroczyste i w poświęcone, i za grzech, aby się modlono za Izraela, i na wszelką potrzebę domu Boga naszego.34 Puściliśmy tedy losy między kapłanów i Lewitów i pospólstwo o noszenie drewna, aby je wnoszono w dom Boga naszego według domów ojców naszych, wedle czasów, od czasów roku aż do roku, aby gorzały na ołtarzu Pana, Boga naszego, jak napisano w zakonie Mojżeszowym.35 I abyśmy przynosili pierworodne ziemi naszej i pierwociny wszelkiego owocu i wszelkiego drzewa od roku do roku w domu Pańskim; 36 i pierworodne synów naszych i bydła naszego, jak napisano w zakonie, i pierworodne wołów naszych i owiec naszych, aby były ofiarowane w domu Boga naszego, kapłanom, którzy służą w domu Boga naszego; 37 i pierwociny pokarmów naszych i płynnych ofiar naszych, i owoce wszelkiego drzewa, zbiory też win i oliwy przyniesiemy kapłanom do skarbnicy Boga naszego, i dziesiątą część ziemi naszej Lewitom. Oni sami, Lewici, otrzymają dziesięciny robót naszych ze wszystkich miast.38 A kapłan, syn Aarona, będzie w dziesięcinach Lewitów, a Lewici dziesiątą część dziesięciny swojej będą ofiarować w domu Boga naszego do skarbnicy w dom skarbów.39 Bo do skarbnicy będą nosić synowie izraelscy i synowie Lewiego pierwociny zboża, wina i oliwy; i tam będą naczynia poświęcone i kapłani, i śpiewacy, i odźwierni, i słudzy, a nie opuścimy domu Boga naszego.”CZĘŚĆ III (11,1 – 12,46) UWAGI UZUPEŁNIAJĄCE O ODNOWIENIU JEROZOLIMY 1. POWIĘKSZENIE LICZBY MIESZKAŃCÓW JEROZOLIMY I ICH LISTA (11,1-25a). Powiększenie liczby ludności za pomocą losowania (1-2). Lista: synowie Judy i Beniamina (3-9); kapłani (10-14); Lewici (15-18); odźwierni (19-20); Natynejczycy i śpiewacy (21-25a).
111 A przedniejsi ludu mieszkali w Jeruzalem, reszta zaś pospólstwa puściła los, aby wybrać jedną część z dziesięciu, która by mieszkała w Jeruzalem, nieście świętym, a dziewięć części w miastach.2 A lud błogosławił wszystkim mężom, którzy się dobrowolnie ofiarowali, aby mieszkać w Jeruzalem.3 – Ci są tedy przedniejsi krainy, którzy zamieszkali w Jeruzalem i w miastach judzkich. A mieszkał każdy w posiadłośá swej, w miastach swych, Izrael, kapłani, Lewici, Natynejczycy i synowie sług Salomonowych.4 A w Jeruzalem mieszkali z synów Judy i z synów Beniamina. Z synów Judy: Atajas, syn Azjama, syna Zachariasza, syna Amariasza, syna Safatiasza, syna Malaleela z synów Faresa;5 Maasja, syn Barucha, syn Cholhozy, syn Hazji, syn Adaji, syn Jojariba, syn Zachariasza, syn Silonity. 6 Ci wszyscy synowie Faresa, którzy mieszkali w Jeruzalem, czterystu sześćdziesięciu ośmiu mężów dzielnych.7 A ci są synowie Beniamina: Sellum, syn Mosollama, syn Joeda, syn Fadaji, syn Kolaji, syn Maasji, syn Eteela,8 syn Izajasza, a po nim Gebbaj, Sellaj, dziewięćset dwudziestu ośmiu; 9 Joel, syn Zechriego, przełożony nad nimi, a Juda, syn Senui, nad miastem wtóry.10 A z kapłanów: Idaja, syn Jojariba, 11 Jachin, Saraja, syn Helkuasza, syn Mosollama, syn Sadoka, syn Merajota, syn Achitoba, przełożony domu Bożego, 12 i bracia ich, którzy wykonywali roboty kościelne: ośmiuset dwudziestu dwu. I Adaja, syn Jerohama, syn Feleliasza, syn Amsiego, syn Zachariasza, syn Feshura, syn Melchiasza i bracia jego,13 przedniejsi ojców, dwustu czterdziestu dwu. I Amassaj, syn Azreela, syn Ahaziego, syn Mosollamota, 14 syn Emmera, i bracia ich, ludzie bardzo potężni, stu dwudziestu ośmiu, a przełożony ich Zabdiel, syn możnych. 15 – A z Lewitów: Semeja, 16 syn Hasuba, syn Azarikama, syn Hasabiasza, syn Boniego, i Sabataj i Jozabed nad wszystkimi robotami, które były zewnątrz w domu Bożym, z przedniejszych Lewitów.17 I Matania, syn Michy, syn Zebedeja, syn Asafa, przedniejszy ku chwaleniu i ku wysławianu na modlitwie, a Bekbecja, wtóry z braci jego, i Abda, syn Samui, syn Galala, syn Idituna.18 Wszystkich Lewitów w mieście świętym dwustu osiemdziesięciu czterech.19 A odźwierni: Akkub, Telnlon i bracia ich, którzy strzegli drzwi; stu siedemdziesięciu dwu.20 A inni z Izraela kapłani i Lewici, we wszystkich miastach judzkich każdy w posiadłości swojej.21 – A Natynejczycy, którzy mieszkali na Ofelu, i Syjaha i Gasfa z Natynejczyków. 22 A przełożony nad Lewitami w Jeruzalem Azzi, syn Baniego, syn Hasabiasza, syn Mataniasza, syn Michasa. Z synów Asafa śpiewacy na posłudze domu Bożego.23 Bo rozkazanie królewskie o nich było, i porządek między śpiewakami na każdy dzień. 24 I Fatahia, syn Mesezebela, z synów Zary, syna Judy, w ręce królewskiej wedle wszelkiego słowa ludu 25 i w domach po wszystkich krainach ich. MIESZKAŃCY INNYCH MIAST (11,25b-36). Miasta zamieszkane przez synów Judy (25b-30), przez synów Beniamina (31-35), przez Lewitów (36). Z synów Judy mieszkali w Kariatarbe i w córkach jego, w Dibon i w córkach jego, w Kabseel i we wsiach jego, 26 i w Jesue, i w Moladzie, i w Betfalet, 27 w Hasersual, w Bersabee i w córkach jej,28 w Sicelegu, w Mochonie i w córkach jej,29 w Remmon, 30 w Saraa, w Jerinlut, Zanoa, Odollam i we wsiach jego, Lachis i na polach jego, i Azeka i w córkach jej. I mieszkali w Bersabee, aż do doliny Ennom.31 – A synowie Beniamina od Geba, Mechmas i Haj, Betel i córek jego,32 Anatot, Nob, Anania, 33 Asor, 34 Rama, Getaim, Hadid, Seboim i Neballat, 35 Lod, i Ono w dolinie rzemieślników.36 – I z Lewitów części Judy i Beniamina.KAPŁANI I LEWICI, KTÓRZY POWRÓCILI Z ZOROBABELEM (12,1-9).
121 A kapłani i Lewici, którzy przyszli z Zorobabelem, synem Salatiela, i Jozuem, ci są: Saraja, Jeremiasz, 2 Ezdrasz, Amaria, Melluch, Hattus, 3 Sebenias, Rehum, Merimut, 4 Addo, 5 Genton, Abia, Miamin, Madia,6 Belga, Semeja i Jojarib, Idaja, Sellum, Amok, Helkiasz, Idaja.7 Ci są przedniejsi kapłanów i bracia ich za dni Jozuego.8 A Lewici: Jesua, Bennuj, Kedmihel, Sarebia, Juda, Matanias nad pieśniami, 9 oni i bracia ich; i Bekbecja, i Hanni, i bracia ich, każdy w swym urzędzie. NAJWYŻSI KAPŁANI OD JOZUEGO AŻ DO JEDDOI (12,10-11). 10 Jozue zaś zrodził Joakima, a Joakim zrodził Eliasiba, a Eliasib zrodził Jojadę, 11 a Jojada zrodził Jonatana, a Jonatan zrodził Jeddoę. PRZEDNIEJSI KAPŁANI ZA DNI JOAKIMA (12,12-21).12 A za dni Joakinla byli kapłanami i przedniejszymi domów: Sarajowego Maraja; Jeremiaszowego Hanania;13 Ezdraszowego Mosollam; Amariaszo wego Johanan;14 Milichowego Jonatan;15 Sebeniaszowego Józef; Haramowego Edna;16 Marajotowego Helci; Adajaszowego Zachariasz; Gentonowego Mosollam; 17 Abiaszowego Zechri; Miaminowego i Moadiaszowego Feltr;18 Belgowego Sammua; Semejaszowego Jonatan; 19 Jojaribowego Matanaj; Jodajaszowego Azzi; 20 Sellajowego Celaj; Amokowego Heber;21 Helkiaszowego Hasebia, Idajaszowego Natanael. KSIĄŻĘTA LEWITÓW (12,22-26).22 Lewici za dni Eliasiba i Jojady, i Johanana, i Jeddoi, spisani przełożeni domów, i kapłani za królestwa Dariusza Persa.23 Synowie Lewiego przełożeni domów zapisani w księdze czynów dni, i aż do dni Jonatana, syna Eliasiba.24 – A przedniejsi Lewitów: Hasebia, Serebia i Jozue, syn Kedzniela i bracia ich według zmian swoich, aby chwalili i wyznawali według rozkazania Dawida, męża Bożego, i żeby pełnili służbę porówno według porządku.25 Matania i Bekbecja, Obedia, Mosollam, Telmon, Akkub, stróżowie bram i dziedzińców przed bramami. 26 Ci byli za dni Joakima, syna Jozuego, syna Josedeka, i za dni Nehemiasza książęcia i Ezdrasza, kapłana i pisarza. POŚWIĘCENIE MURÓW JEROZOLIMY (12,27-42). Zwołanie Lewitów (27-29).Oczyszczenie bram i murów (30). Dwa chóry, idące w procesji (31a). Droga pierwszego chóru (31b-36) i drugiego (37-38). Złożenie ofiar w świątyni, radość ludu (39-42).27 A na poświęcenie muru jerozolimskiego zwołano Lewitów ze wszystkich miejsc ich, aby ich przywiedziono do Jeruzalem, i aby czynili poświęcenie i wesele w dziękczynieniu i śpiewaniu, na cymbałach, harfach i cytrach. 28 I zebrali się synowie śpiewaków z pól dokoła Jeruzalem i ze wsi Netufau, 29 i z domu Galgal, i z powiatów Geba i Azmawet; bo sobie wsi nabudowali śpiewacy dokoła Jeruzalem. 30 I oczyścili się kapłani i Lewici, a oczyścili lud i bramy i mur.31 – A na mur rozkazałem wnijść przedniejszym z Judy, i postawiłem dwa wielkie chóry chwalących. I szli ku prawej stronie po murze do bramy Gnoju.32 I szedł za nimi Osajasz i połowa książąt Judy, 33 i Azariasz, Ezdrasz i Mosollam, Juda i Benianlln, i Semeja, i Jeremiasz. 34 A z synów kapłańskich z trąbami: Zachariasz, syn Jonatana, syn Semejasza, syn Mataniasza, syn Michajasza, syn Zechura,35 syn Asafa, i bracia jego, Semeja i Azareel, Malalaj, Galalaj, Maaj, Natanael, Judas i Hanani z instrumentami muzycznymi Dawida, męża Bożego; a Ezdrasz pisarz przed nimi w branie Źródła.36 A naprzeciwko nich wstąpili po schodach miasta Dawidowego na wstęp muru nad domem Dawidowym, i aż do bramy Wodnej na wschód. 37 – A drugi chór dzięki składających szedł z przeciwnej strony, a ja za nimi, i połowa ludu, na murze i nad wieżą Piecową aż do muru najszerszego, 38 i nad bramą Efraima, i nad bramą Starą, i nad bramą Rybną, i wieżą Hananeel, i wieżą Emat, i aż do bramy Trzody; i stanęli w bratnie Straży.39 – I stanęły dwa chóry chwalących w domu Bożym, i ja i połowa urzędników ze mną; a kapłani:40 Eliachim, Maasja, Miamin, Michea, Elioenaj, Zacharia, Hanania z trąbami, 41 i Maasja, Semeja, Eleazar, Azzi, Johanan, Melchia, Elam i Ezer. A głośno śpiewali śpiewacy, a Jezraja był przełożonym. 42 A złożyli tego dnia ofiary wielkie i weselili się, bo ich Bóg uweselił weselem wielkim. Ale i żony ich i dzieci weseliły się, i było daleko słychać radość Jeruzalem. DOCHODY LEWITÓW (12,43-46).43 Policzyli też tego dnia mężów nad skarbnicami skarbu do ofiar płynnych i do pierwocin i do dziesięcin, aby przełożeni miasta wnosili przez nich w ozdobie dziękczynienia, kapłanów i Lewitów, bo się weselił Juda z powodu kapłanów i Lewitów stojących.44 I strzegli służby Boga swego i służby oczyszczenia, i śpiewacy i odźwierni według rozkazania Dawida i Salomona, syna jego.45 Bo za dni Dawida Asafa od początku byli ustanowieni przedniejsi nad śpiewakami, w pieśni chwalącymi i wysławiającymi Boga.46 A wszystek Izrael za dni Zorobabela i za dni Nehemiasza, dawał części śpiewakom i odźwiernym na każdy dzień, i poświęcali Lewitów, a Lewici poświęcali synów Aaronowych.CZĘŚC IV (13,1-31)DRUGI POBYT NEHEMIASZA W JEROZOLIMIE; USUNIĘCIE NADUŻYĆ 1. ODŁĄCZENIE SIĘ OD CUDZOZIEMCÓW (13,1-3).
131 A dnia tego czytano w księdze I Mojżeszowej, gdy lud słuchał, i znaleziono w niej napisane, że Ammonita i Moabita nie mają wchodzić do kościoła Bożego aż na wieki, dlatego, 2 że nie wyszli na spotkanie synów izraelskich z chlebem i z wodą i najęli przeciwko nim Balaama, aby ich przeklinał; i obrócił Bóg nasz przekleństwo w błogosławieństwo.3 I stało się, gdy usłyszeli zakon, odłączyli wszelkiego cudzoziemca od Izraela. NEHEMIASZ, PRZYBYWSZY DO JEROZOLIMY, WYPĘDZA TOBIASZA ZE SKARBCA ŚWIĄTYNI (13,4-9).4 A nad tym był Eliasib kapłan, który był przełożonym w skarbnicy domu Boga naszego i bliski Tobiasza. 5 Uczynił tedy sobie skarbnicę wielką, i tam byli przed nim składający dary i kadzidło, i naczynia, i dziesięciny zboża, wina i oliwy, części Lewitów i śpiewaków, i pierwociny kapłańskie.-6 A przy tym wszystkim nie byłem w Jeruzalem, bo roku trzydziestego wtórego Artakserksesa, króla babilońskiego, przyszedłem do króla, a na końcu dni prosiłem króla;7 i przyjechałem, do Jeruzalem, i zrozumiałem zło, które uczynił Eliasib na korzyść Tobiasza,.że mu zbudował skarb w dziedzińcach domu Bożego. 8 I zdało mi się rzeczą bardzo złą, i wyrzuciłem naczynia domu Tobiaszowego precz ze skarbnicy,9 i rozkazałem i oczyścili skarbnicę, i wniosłem tam znowu naczynia domu Bożego, ofiarę i kadzidło. ZAPEWNIENIE DOCHODÓW LEWITOM (13,10-14).10 I dowiedziałem się, iż części Lewitów nie były im dane, i że uciekł każdy z Lewitów i ze śpiewaków, i z tych, którzy posługiwali.11 I miałem sprawę przeciwko urzędnikom, i rzekłem: “Czemuśmy opuścili dom Boży?” I zgromadziłem ich, i kazałem stać na miejscach ich.12 A wszystek Juda przyniósł dziesięciny zboża, wina i oliwy do śpichlerzów. 13 I ustanowiliśmy nad śpichlerzami Selemiasza kapłana i Sadoka pisarza, i Fadaja z Lewitów, a przy nich Hanana, syna Zachura, syna Mataniasza, bo ich uznano za wiernych, i im zwierzono części braci ich.14 Pomnij na mnie, Boże mój, dla tego, a nie wymazuj litości moich, którem czynił w domu Boga mego i w obrzędach jego. ZARZĄDZENIA PRZECIW GWAŁCENIU SABATU (13,15-22). Gwałcenie sabatu przez Żydów (15), przez obcych kupców (16-18). Nehemiasz każe w sabat bramy Jerozolimy zamknąć i strzec ich (19-22).15 W owe dni widziałem w Judzie tłoczących prasy w sabat i noszących snopy, i wkładających na osły wino i jagody winne, i figi, i wszelkie brzemię, i wnoszących do Jeruzalem w dzień sobotni. I oświadczyłem, aby w dzień, w który się sprzedawać godzi, sprzedawali. 16 A mieszkali w nimi Tyryjczycy, przywożący ryby i wszelkie rzeczy przedażne, i sprzedawali w sabaty synom judzkim w Jeruzalem.17 I zgromiłem przełożonych Judy, i rzekłem im: “Co to za zła rzecz, którą wy czynicie, i gwałcicie dzień sobotni?18 Czy nie to czynili ojcowie nasi i Bóg nasz przywiódł na nas to wszystko zło i na to miasto? A wy przyczyniacie gniewu na Izraela gwałcąc sabat!”19 – I stało się, gdy odpoczęły bramy jerozolimskie w dzień sobotni, rzekłem, i zamknęli wrota, i rozkazałem, żeby ich nie otwierano aż po sabacie; i ze sług moich postawiłem u bram, aby nikt nie wnosił brzemion w dzień sobotni.20 I zostali kupcy i sprzedający wszelkie rzeczy przedażne przed Jeruzalem raz i dwa.21 I oświadczyłem im, i rzekłem: “Czemu leżycie naprzeciwko muru? Jeśli to drugi raz uczynicie, położę na was rękę.” A tak od owego czasu nie przychodzili w sabat.22 Rzekłem też Lewitom, aby się oczyścili i przyszli, aby strzegli bram i poświęcali dzień sobotni. A tak i za to pomnij na mnie, Boże mój, a odpuść mi według mnóstwa miłosierdzia twego. NEHEMIASZ OSTRO WYSTĘPUJE PRZECIW MAŁŻEŃSTWOM MIESZANYM (13,23-27).23 Ale również w owych dniach ujrzałem Żydów, pojmujących żony Azotki, Ammonitki i Moabitki.24 A synowie ich w połowie po azocku mówili i nie umieli mówić po żydowsku, i mówili według języka różnych narodów.25 I zgromiłem ich, i przekląłem i zbiłem kilku z nich, obłysiłem ich, i poprzysiągłem przez Boga, aby nie dawali córek swych synom ich i nie brali córek ich synom swym i samym sobie, mówiąc: 26 “Czyż nie dla takiej rzeczy zgrzeszył Salomon, król izraelski? a zaiste między mnogimi narodami nie było mu króla podobnego i był miły Bogu swemu i uczynił go Bóg królem nad wszystkim Izraelem; i tego tedy niewiasty cudzoziemskie przywiodły do grzechu.27 A więc i my, nieposłuszni, będziemy czynić wszystko to wielkie zło, abyśmy grzeszyli przeciwko Bogu naszemu i pojmowali żony cudzoziemskie ?” INNE REFORMY (13,28-31).28 A z synów Jojady, syna Eliasiba, kapłana wielkiego, był jeden zięciem Sanaballata Horończyka; tego wygnałem od siebie.29 Pomnij, Panie, Boże mój, przeciw tym, którzy plugawią kapłaństwo i prawo kapłańskie i lewickie. 30 A tak oczyściłem ich od wszystkich obcych i ustanowiłem porządki kapłanów i Lewitów, każdego w służbie swej,31 i na dawanie drew czasów ustanowionych, i na pierwociny. Pomnij na mnie, Boże mój ku dobremu. Amen.