Dokumenty potwierdzające kanoniczność biskupich chirotonii.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Arcybiskup Akakiusz (Papas - Starszy) 1888-1963
Arcybiskup Akakiusz (Papas – Starszy) 1888-1963

Po śmierci, we wrześniu 1955 r., zwierzchnika Cerkwi PPCh świętego metropolity Florinu Chryzostoma I (Kawuridis) jurysdykcja ta pozostała bez hierarchów. Decyzją zwołanego Soboru kapłanów i wiernych została powołana tymczasowa Rada Cerkwi w skład której weszło 12 archimandrytów.

W styczniu 1957 roku podczas II-ego Panhelleńkiego Soboru duchowieństwa i wiernych Prawdziwej Cerkwi Prawosławnej Hellady wybrano trzech kandydatów do biskupiej sakry – archimandrytów: Akakiusza (Papasa), Chryzostoma (Kiuzisa) oraz Chryzostoma (Naslimis). Po zamknięciu Soboru archimandryta Chryzostom (Kiuzis) jako Sekretarz Generalny Rady Cerkwi, powziął aktywne uczestnictwo w pertraktacjach z hierarchami Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej poza granicami Rosji w sprawie nowych biskupich konsekracji dla Grecji. W rezultacie rozmów 22 grudnia 1960 roku w mieście Detroit dwóch hierarchów Rosyjskiej Zagranicznej Cerkwi Prawosławnej – biskup Chicago Serafin (Iwanow) wraz z biskupem Sewrskim Teofilem (Jonesku) dokonali dla PPCh Hellady biskupich konsekracji podnosząc do tej godności archimandrytę Akakiosa (Papasa). W maju 1962 roku do Aten na zaproszenie Synodu PPCh Hellady z błogosławieństwem i materialnym wsparciem od św. arcybiskupa Jana (Maksymowicza) przybył rosyjski emigracyjny arcybiskup Chile Leoncjusz (Filipowicz), który wraz z biskupem Akakiuszem podniósł do godności biskupiej: Cyklad Partheniosa, Gardykionu Auksentiusza (Pastrasa), Salaminy Geroncjusza (Mariolisa) i Diawlejskiego Akakiusza (Papasa). Metropolita Anastazy (Grybanowski) odmówił nadania kanonicznej klauzuli dokonanym nowym święceniom, sam zaś arcybiskup Leoncjusz otrzymał 30 listopada 1962 r., reprymendę ze strony Arcybiskupiego Soboru Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Zagranicą. W obronie arcybiskupa Leoncjusza ujęli się arcybiskupi Awerkiusz (Taszew) oraz św. Jan (Maksymowicz). Pod koniec 1969 r. nowy zwierzchnik emigracyjnego rosyjskiego synodu święty metropolita Filaret (Wozniesienkij) wraz z całym rosyjskim synodem oficjalnie ogłosili za kanoniczne wszystkie tajne chirotonie dane dla greckich starostylników.

Latem 1971 roku grecki archimandryta Chryzostom (Kiuzis) został podniesiony do godności metropolity. W konsekracji wzięli udział zwierzchnik Synodu Cerkwi arcybiskup Ateński i całej Hellady Auksetniusz (Patras), metropolita Pireusu Geroncjusz (Mariolis), oraz biskupi z Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Zagranicą. (za Wiki)

* * *

+
SERAFIN ARCYBISKUP CHICAGO I DETROIT
2141 W.Pierce Ave., Chicago 22, Illinois U.S.A.
Tel.: IV -erglade 4-1973

Ref. Np 677
23 września/6 października 1964

ŚWIADECTWO

Tym to zaświadczam, że ja oraz jeszcze jeden kanoniczny biskup naszej Ruskiej Zagranicznej Cerkwi, rzeczywiście dokonaliśmy chirotonii na biskupa Talantiu – najczcigodniejszego archimandryty Akakiusza.
Chirotonia odbyła się 9/22 grudnia 1960 r. w mieście Detroit, w granicach mojej diecezji. Należy, aby była uznana za prawomocną, mimo że została dokonana bez wiedzy naszego Arcykapłańskiego Synodu.
Potwierdzam to moim podpisem oraz diecezjalną pieczęcią.
+ Serafin
Arcybiskup Chicago i Detroit


24 marca st.[-arego] st.[-ylu] 1962 r.

Srogo z zaufaniem (w szczególnym sekrecie – tłum.)

Jego Najprzewielebniejszości,

Jego Najprzewielebniejszości, Najprzewielebniejszemu AKAKIUSZOWI, Biskupowi Talantiu.

Wasza Najprzewielebniejszość, Drogi Władyko Akakiuszu, błogosławcie.

Jednocześnie wraz z Waszym listem przybył list Wł.[-adyki] Serafina z Chicago z prośbą o odpowiedź na Waszą prośbę. Odpisałem mu, że daję swoją aprobatę oraz, że do Was piszę. To bardzo dobrze, gdyż są w naszym A.[-rcykapłańskim] Synodzie rówież Władycy, którzy współczują Waszej i naszej Wspólnej Sprawie. Jestem bardzo za, lecz Wy list mój nie pokazujcie naszym, lecz tylko swoim w największej tajemnicy. Niech Bóg dopomaga. Szkoda, że zostało tak mało czasu do Paschy, ponieważ można by było nie zwlekając przystąpić do realizacji Dzieła Bożego. Bądźcie zdrów i w Bożej opiece. Z miłością w Chrystusie, Wasz współbrat.
Arcybiskup Leoncjusz


Arcykapłański Synod
Ruskiej Cerkwi Prawosławnej
Zagranicą
18/31 grudnia 1969 r.
No……..
75 Est 83 St. New York 20. N. Y.
Phone: LEtlgh 4-1601.

Do Jego Błogosławioności
Błogosławionemu Auksencjuszowi,
Arcybiskupowi Prawdziwie Prawosławnych
Chrześcijan w Grecji.

Wasza Błogosławioność,
Braterski list od Waszej Błogosławioności z dn. 25 listopada 1969 r., został przez nas odczytany w tym dniu, podczas posiedzenia Arcykapłańskiego Synodu, przez nas odczytany.
Cerkiew Prawosławna przeżywa od początku swej historii wiele doświadczeń, szczególnie w naszych kłamliwych czasach, dlatego w szczególności wymaga się jednoczenia tych, którzy są prawdziwie oddani wierze Ojców. Z takimi odczuciami, chcemy powiadomić Was, że Arcykapłański Synod Ruskiej Cerkwi Prawosławnej Zagranicą uznaje za działające arcykapłańskie chirotonie Waszych poprzedników, świętej pamięci Arcybiskupa Akakiusza oraz kolejne chirotonie Biskupów Waszej Świętej Cerkwi. W związku z tym (oraz biorąc pod uwagę różne inne uwarunkowania) nasz Arcykapłański Synod rozpatruje Waszą Hierarchię jako braci w Chrystusie znajdujących się w pełnej jedności z nami.
Niech Boże błogosławieństwo spocznie na całym waszym duchowieństwie i wiernych Waszej Cerkwi, szczególnie w nadchodzących dniach Narodzenia w ciele Pana i Zbawcy naszego Jezusa Chrystusa.
Przewodniczący Arcykapłańskiego Synodu
+Metropolita Filaret
[…]
członkowie Synodu:
+Serafin, Arcybiskup Chicago i Detroit
+Witaliusz, Abp. Montrealu i Kanady
+Antoni, Arcybiskup Los Angeles …….
+Abercjusz, Arcybiskup Syrakuz i Trojcki.
+Antoni, Arcybiskup Zachodniej Ameryki i San Francisco
+Sawa, biskup Edmonton
+Nektariusz, biskup Seattle
+Andrzej, biskup Rockland
Członek Synodu Sekretarz +Laur, Biskup Manhattanu

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info