Nowy Testament

Ewangelia Św. Mateusza

1 RODOWÓD P. JEZUSA.

Mt 1 RODOWÓD P. JEZUSA.Mt 1,1 cf. Толк. Księga rodowodu Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. (За?_а7.) Кни1га родствA ї}са хrтA, сн7а дв7дова, сн7а ґвраaмлz. Mt 1,2 cf. Толк. Abraham zrodził Izaaka. Izaak zaś zrodził Jakuba. A Jakub zrodził Judę i braci jego. Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; Ґвраaмъ роди2 їсаaка. Їсаaкъ же роди2 їaкwва. Їaкwвъ же роди2 їyду и3 брaтію є3гw2. Mt 1,3 cf. Толк. Juda zaś zrodził Faresa i Zarę z Tamary. A Fares zrodził Ezrona. Ezron zaś zrodził Arama.Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; Їyда же роди2 фарeса и3 зaру t fамaры. Фарeсъ же роди2 є3ср0ма. є3ср0мъ же роди2 ґрaма. Mt 1,4 cf. Толк. A Aram zrodził Aminadaba. Aminadab zaś zrodził Naassona. A Naasson zrodził Salmona.Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона; Ґрaмъ же роди2 ґмінадaва. Ґмінадaвъ же роди2 наассHна. НаассHнъ же роди2 салмHна. Mt 1,5 cf. Толк. Salmon zaś zrodził Booza z Rahaby. A Booz zrodził Obeda z Ruty. Obed zaś zrodził Jessego. A Jesse zrodził Dawida króla.Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея; СалмHнъ же роди2 во0за t рахaвы. Во0зъ же роди2 њви1да t рyfы. Њви1дъ же роди2 їессeа. Mt 1,6 cf. Толк. A Dawid król zrodził Salomona z tej, która była Uriaszowa.Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею; Їессeй же роди2 дв7да царS. Дв7дъ же цaрь роди2 соломHна t ўрjины. Mt 1,7 cf. Толк. Salomon zaś zrodził Roboama. A Roboam zrodził Abiasza. Abiasz zaś zrodził Azę.Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу; СоломHнъ же роди2 ровоaма. Ровоaмъ же роди2 ґвjю. Ґвjа же роди2 ѓсу. Mt 1,8 cf. Толк. A Aza zrodził Jozafata. Jozafat zaś zrodził Jorama. A Joram zrodził Ozjasza. Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию; Ѓса же роди2 їwсафaта. Їwсафaтъ же роди2 їwрaма. Їwрaмъ же роди2 nзjю. Mt 1,9 cf. Толк. A Ozjasz zrodził Joatama. Joatam zaś zrodził Achaza. A Achaz zrodził Ezechiasza.Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию; Nзjа же роди2 їwаfaма. Їwаfaмъ же роди2 ґхaза. Ґхaзъ же роди2 є3зекjю. Mt 1,10 cf. Толк. Ezechiasz zaś zrodził Manassesa. A Manasses zrodził Amona. Amon zaś zrodził Jozjasza.Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию; є3зекjа же роди2 манассjю. Манассjа же роди2 ґмHна. ҐмHнъ же роди2 їwсjю. Mt 1,11 cf. Толк. A Jozjasz zrodził Jechoniasza i braci jego, w przeprowadzeniu do Babilonu.Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед переселением в Вавилон. Їwсjа же роди2 їех0нію и3 брaтію є3гw2, въ преселeніе вавmлHнское. Mt 1,12 cf. Толк. A po przeprowadzeniu do Babilonu, Jechoniasz zrodził Salatiela. Salatiel zaś zrodził Zorobabela. По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля; По преселeніи же вавmлHнстэмъ, їех0ніа роди2 салаfjилz. Салаfjиль же роди2 зоровaвелz. Mt 1,13 cf. Толк. A Zorobabel zrodził Abiuda. Abiud zaś zrodził Eliakima. A Eliakim zrodził Azora.Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора; Зоровaвель же роди2 ґвіyда. Ґвіyдъ же роди2 є3ліакjма. є3ліакjмъ же роди2 ґзHра. Mt 1,14 cf. Толк. Azor zaś zrodził Sadoka. A Sadok zrodził Achima. Achim zaś zrodził Eliuda.Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда; ҐзHръ же роди2 садHка. СадHкъ же роди2 ґхjма. Ґхjмъ же роди2 є3ліyда. Mt 1,15 cf. Толк. A Eliud zrodził Eleazara. Eleazar zaś zrodził Matana. Matan zaś zrodził Jakuba.Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова; є3ліyдъ же роди2 є3леазaра. є3леазaръ же роди2 матfaна. Матfaнъ же роди2 їaкwва. Mt 1,16 cf. Толк. A Jakub zrodził Józefa, męża Maryi, z której się narodził Jezus, którego nazywają Chrystusem.Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос. Їaкwвъ же роди2 їHсифа, мyжа мRjина, и3з8 неsже роди1сz ї}съ, глаг0лемый хrт0съ. Mt 1,17 cf. Толк. Tak więc wszystkich pokoleń, od Abrahama aż do Dawida, pokoleń czternaście i od Dawida aż do przeprowadzenia do Babilonu pokoleń czternaście, a od przeprowadzenia do Babilonu aż do Chrystusa, pokoleń czternaście.Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов. Всёхъ же родHвъ t ґвраaма до дв7да р0дове четыренaдесzте: и3 t дв7да до преселeніz вавmлHнскагw р0дове четыренaдесzте: и3 t преселeніz вавmлHнскагw до хrтA р0дове четыренaдесzте. POCZĘCIE I NARODZENIE JEZUSA.Mt 1,18 cf. Толк. Z narodzeniem zaś Chrystusa tak było: Gdy była poślubiona matka jego Maryja Józefowi, pierwej nim się zeszli, znaleziona jest, jako mająca w żywocie z Ducha Świętego.Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго. (За?_в7.) Ї}съ хrт0во ржcтво2 си1це бЁ: њбручeннэй бо бhвши м™ри є3гw2 мRjи їHсифови, прeжде дaже не сни1тисz и4ма, њбрётесz и3мyщи во чрeвэ t д¦а с™а. Mt 1,19 cf. Толк. Józef zaś, mąż jej, będąc sprawiedliwy i nie chcąc jej zniesławiać, chciał ją potajemnie opuścić.Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. ЇHсифъ же мyжъ є3S, првdнъ сhй и3 не хотS є3S њбличи1ти, восхотЁ тaй пусти1ти ю5. Mt 1,20 cf. Толк. Gdy zaś o tym myślał, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie, mówiąc: Józefie, synu Dawidów, nie bój się przyjąć Maryi, małżonki swej; albowiem co się w niej poczęło, z Ducha Świętego jest.Но когда он помыслил это, - се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; Сі‰ же є3мY помhслившу, сE, ѓгGлъ гDень во снЁ kви1сz є3мY, глаг0лz: їHсифе, сhне дв7довъ, не ўб0йсz пріsти мRіaмъ жены2 твоеS: р0ждшеебосz въ нeй, t д¦а є4сть с™а: Mt 1,21 cf. Толк. Porodzi zaś syna i nazwiesz imię jego Jezus; albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich.родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. роди1тъ же сн7а, и3 наречeши и4мz є3мY ї}съ: т0й бо сп7сeтъ лю1ди сво‰ t грBхъ и4хъ. Mt 1,22 cf. Толк. To wszystko zaś się stało, aby się wypełniło, co jest powiedziane od Pana przez proroka mówiącego:А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: Сіe же всE бhсть, да сбyдетсz речeнное t гDа прbр0комъ, глаг0лющимъ: Mt 1,23 cf. Толк. „Oto panna będzie mieć w żywocie i porodzi syna i nazwą imię jego Emanuel,” co się wykłada: Bóg z nami.се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог. сE, дв7а во чрeвэ пріи1метъ и3 роди1тъ сн7а, и3 нарекyтъ и4мz є3мY є3мманyилъ, є4же є4сть сказaемо: съ нaми бGъ. Mt 1,24 cf. Толк. Józef zaś wstawszy ze snu, uczynił jak mu rozkazał Anioł Pański, i przyjął żonę swoją.Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою, Востaвъ же їHсифъ t снA, сотвори2 ћкоже повелЁ є3мY ѓгGлъ гDень, и3 пріsтъ женY свою2, Mt 1,25 cf. Толк. I nie poznawał jej, aż porodziła syna swego pierworodnego; i nazwał imię jego Jezus.и не знал Ее. [Как] наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.и3 не знazше є3S, д0ндеже роди2 сн7а своего2 пeрвенца, и3 наречE и4мz є3мY ї}съ.Mt 2 POKŁON TRZECH MĘDRCÓW.Mt 2,1 cf. Толк. Gdy więc narodził się Jezus w Betlejem Judzkim, za dni króla Heroda; oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy,Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: (За?_г7.) Ї}су же р0ждшусz въ виfлеeмэ їудeйстэмъ во дни6 и4рwда царS, сE, волсви2 t востHкъ пріид0ша во їеrли1мъ, глаг0люще: Mt 2,2 cf. Толк. mówiąc: Gdzie jest, który się narodził, król żydowski? Albowiem ujrzeliśmy jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy pokłonić się j emu.где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. гдЁ є4сть рождeйсz цRь їудeйскій; ви1дэхомъ бо ѕвэздY є3гw2 на вост0цэ и3 пріид0хомъ поклони1тисz є3мY. Mt 2,3 cf. Толк. Król zaś Herod usłyszawszy to, zatrwożył się i cała Jerozolima z nim.Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Слhшавъ же и4рwдъ цaрь смути1сz, и3 вeсь їеrли1мъ съ ни1мъ. Mt 2,4 cf. Толк. I zebrawszy wszystkich przedniejszych kapłanów i doktorów ludu, dowiadywał się od nich, gdzie się miał Chrystus narodzić.И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? И# собрaвъ вс‰ первосвzщeнники и3 кни1жники людск‡z, вопрошaше t ни1хъ: гдЁ хrт0съ раждaетсz; Mt 2,5 cf. Толк. A oni mu rzekli: W Betlejem Judzkim; bo tak jest napisane przez Proroka:Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: Nни1 же рек0ша є3мY: въ виfлеeмэ їудeйстэмъ, тaкw бо пи1сано є4сть прbр0комъ: Mt 2,6 cf. Толк. „I ty Betlejem ziemio judzka, żadną miarą nie jesteś najmniejsze między książętami judzkimi; albowiem z ciebie wyjdzie wódz, który by rządził ludem moim izraelskim.”и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля. и3 ты2, виfлеeме, землE їyдова, ничи1мже мeньши є3си2 во владhкахъ їyдовыхъ: и3з8 тебє1 бо и3зhдетъ в0ждь, и4же ўпасeтъ лю1ди мо‰ ї}лz. Mt 2,7 cf. Толк. Wtedy Herod wezwawszy potajemnie Mędrców, pilnie się wywiadywał od nich o czas gwiazdy która im się ukazała.Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды ТогдA и4рwдъ тaй призвA волхвы2, и3 и3спhтоваше t ни1хъ врeмz ћвльшіzсz ѕвэзды2, Mt 2,8 cf. Толк. I posyłając ich do Betlejem, rzekł: Idźcie i wywiadujcie się pilnie o dzieciątku; a gdy znajdziecie oznajmijcie mi, abym i ja przybywszy, pokłonił się jemu.и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. и3 послaвъ и5хъ въ виfлеeмъ, речE: шeдше и3спытaйте и3звёстнw њ nтрочaти: є3гдa же њбрsщете, возвэсти1те ми2, ћкw да и3 ѓзъ шeдъ поклоню1сz є3мY. Mt 2,9 cf. Толк. Którzy wysłuchawszy króla, odjechali. A oto gwiazda, którą byli widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszedłszy, stanęła nad miejscem, gdzie było dziecię.Они, выслушав царя, пошли. [И] се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Nни1 же послyшавше царS, и3д0ша. И# сE, ѕвэздA, ю4же ви1дэша на вост0цэ, и3дsше пред8 ни1ми, д0ндеже пришeдши стA верхY, и3дёже бЁ nтрочA. Mt 2,10 cf. Толк. Ujrzawszy zaś gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką.Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, Ви1дэвше же ѕвэздY, возрaдовашасz рaдостію вeліею ѕэлw2, Mt 2,11 cf. Толк. I wszedłszy w dom, znaleźli dziecię z Maryją, matką jego, i upadłszy, pokłonili się jemu; a otworzywszy skarby swoje, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. и3 пришeдше въ хрaмину, ви1дэша nтрочA съ мRjею м™рію є3гw2, и3 пaдше поклони1шасz є3мY: и3 tвeрзше сокрHвища сво‰, принес0ша є3мY дaры, злaто и3 лівaнъ и3 смЂрну. Mt 2,12 cf. Толк. A otrzymawszy odpowiedź we śnie, aby się nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do swej krainy.И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. И# вёсть пріeмше во снЁ не возврати1тисz ко и4рwду, и3нhмъ путeмъ tид0ша во странY свою2. UCIECZKA DO EGIPTU.Mt 2,13 cf. Толк. Gdy oni odjechali, oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi, mówiąc: Wstań i weźmij dziecię i matkę jego, a uciekaj do Egiptu i bądź tam, aż ci powiem; bo stanie się, że Herod będzie szukał dziecięcia, żeby je zatracić.Когда же они отошли, - се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. (За?_д7.) Tшeдшымъ же и5мъ, сE, ѓгGлъ гDень во снЁ kви1сz їHсифу, глаг0лz: востaвъ поими2 nтрочA и3 м™рь є3гw2, и3 бэжи2 во є3гЂпетъ, и3 бyди тaмw, д0ндеже рекy ти: х0щетъ бо и4рwдъ и3скaти nтрочaте, да погуби1тъ є5. Mt 2,14 cf. Толк. A on wstawszy, wziął dziecię i matkę jego w nocy i uszedł do Egiptu.Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет, Џнъ же востaвъ, поsтъ nтрочA и3 м™рь є3гw2 н0щію, и3 tи1де во є3гЂпетъ, Mt 2,15 cf. Толк. I był tam aż do śmierci Heroda; aby się spełniło, co było powiedziane od Pana przez proroka mówiącego: „Z Egiptu wezwałem Syna mojego.”и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего. и3 бЁ тaмw до ўмeртвіz и4рwдова: да сбyдетсz речeнное t гDа прbр0комъ, глаг0лющимъ: t є3гЂпта воззвaхъ сн7а моего2. RZEŹ NIEWINIĄTEK.Mt 2,16 cf. Толк. Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, rozgniewał się bardzo, i posławszy pozabijał wszystkie dzieci, które były w Betlejem i we wszystkich granicach jego, od dwu lat i niżej, według czasu, o który się był wypytał od Mędrców.Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. ТогдA и4рwдъ ви1дэвъ, ћкw порyганъ бhсть t волхвHвъ, разгнёвасz ѕэлw2 и3 послaвъ и3зби2 вс‰ дёти сyщыz въ виfлеeмэ и3 во всёхъ предёлэхъ є3гw2, t двою2 лBту и3 нижaйше, по врeмени, є4же и3звёстнw и3спытA t волхвHвъ. Mt 2,17 cf. Толк. Wtedy się wypełniło co było powiedziane przez Jeremiasza proroka mówiącego:Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: ТогдA сбhстсz речeнное їеремjемъ прbр0комъ, глаг0лющимъ: Mt 2,18 cf. Толк. „Głos słyszano w Ramie, płacz i krzyk wielki; Rachel płacząca synów swoich, i nie chciała dać się pocieszyć, bo ich nie ma.”глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. глaсъ въ рaмэ слhшанъ бhсть, плaчь и3 рыдaніе и3 в0пль мн0гъ: рахи1ль плaчущисz ч†дъ свои1хъ, и3 не хотsше ўтёшитисz, ћкw не сyть. POWRÓT ŚWIĘTEJ RODZINY DO NAZARETU.Mt 2,19 cf. Толк. Gdy zaś Herod umarł, oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc:По смерти же Ирода, - се, Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте Ўмeршу же и4рwду, сE, ѓгGлъ гDень во снЁ kви1сz їHсифу во є3гЂптэ, Mt 2,20 cf. Толк. Wstań i weźmij dziecię i matkę jego, a idź do ziemi izraelskiej; albowiem pomarli ci, co czyhali na życie dziecięcia.и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца. глаг0лz: востaвъ поими2 nтрочA и3 м™рь є3гw2 и3 и3ди2 въ зeмлю ї}леву, и3зомр0ша бо и4щущіи дш7и2 nтрочaте. Mt 2,21 cf. Толк. A on wstawszy, wziął dziecię i matkę jego, i przyszedł do ziemi izraelskiej.Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израилеву. Џнъ же востaвъ, поsтъ nтрочA и3 м™рь є3гw2 и3 пріи1де въ зeмлю ї}леву. Mt 2,22 cf. Толк. Usłyszawszy zaś, że Archelaus królował w Judei w miejsce Heroda, ojca swego, bał się tam iść; a napomniany we śnie, ustąpił w strony galilejskie.Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские Слhшавъ же, ћкw ґрхелaй цaрствуетъ во їудeи вмёстw и4рwда nтцA своегw2, ўбоsсz тaмw и3ти2: вёсть же пріeмь во снЁ, tи1де въ предёлы галілє1йскіz Mt 2,23 cf. Толк. I przyszedłszy, osiadł w mieście, które zowią Nazaret, aby się wypełniło, co jest powiedziane przez proroków: Że nazwany będzie Nazarejczykiem.и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что Он Назореем наречется.и3 пришeдъ всели1сz во грaдэ нарицaемэмъ назарeтъ: ћкw да сбyдетсz речeнное прbрHки, ћкw назwрeй наречeтсz.Mt 3 JAN GŁOSI POKUTĘ.Mt 3,1 cf. Толк. W owe zaś dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej,В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской (За?_є7.) Во дни6 же w4ны пріи1де їwaннъ кrти1тель, проповёдаz въ пустhни їудeйстэй Mt 3,2 cf. Толк. i mówiąc: Czyńcie pokutę; albowiem przybliżyło się królestwo niebieskie.и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. и3 глаг0лz: покaйтесz, прибли1жибосz цrтвіе нбcное. Mt 3,3 cf. Толк. Ten bowiem jest, który zapowiedziany był przez Izajasza proroka mówiącego: „Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie ścieżki jego.”Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Сeй бо є4сть речeнный и3сaіемъ прbр0комъ, глаг0лющимъ: глaсъ вопію1щагw въ пустhни: ўгот0вайте пyть гDень, пр†вы твори1те стєзи2 є3гw2. Mt 3,4 cf. Толк. Sam zaś Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder swoich, pokarmem zaś jego były szarańcze i miód leśny.Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были акриды и дикий мед. Сaмъ же їwaннъ и3мsше ри1зу свою2 t вл†съ вельбл{ждь и3 п0zсъ ўсмeнъ њ чрeслэхъ свои1хъ: снёдь же є3гw2 бЁ прyжіе и3 мeдъ ди1вій. Mt 3,5 cf. Толк. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima i cała Judea i cała kraina około Jordanu.Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему ТогдA и3схождaше къ немY їеrли1ма, и3 всS їудeа, и3 всS странA їoрдaнскаz, Mt 3,6 cf. Толк. I byli chrzczeni przez niego w Jordanie, spowiadając się z grzechów swoich.и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. и3 крещaхусz во їoрдaнэ t негw2, и3сповёдающе грэхи2 сво‰. Mt 3,7 cf. Толк. Gdy zaś widział wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu swego, mówił im: Plemię żmijowe! Któż wam pokazał, że unikniecie przyszłego gniewu?Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? Ви1дэвъ же (їwaннъ) мнHги фарісє1и и3 саддукє1и грzдyщыz на крещeніе є3гw2, речE и5мъ: рождє1ніz є3хjднwва, кто2 сказA вaмъ бэжaти t бyдущагw гнёва; Mt 3,8 cf. Толк. Czyńcie więc owoc godny pokuty.сотворите же достойный плод покаяния сотвори1те u5бо пл0дъ дост0инъ покаsніz, Mt 3,9 cf. Толк. A nie chciejcie mówić sami w sobie: Ojca mamy Abrahama. Albowiem wam powiadam, że Bóg ma moc z tych kamieni wzbudzić synów Abrahamowi.и не думайте говорить в себе: "отец у нас Авраам", ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. и3 не начинaйте глаг0лати въ себЁ: nтцA и4мамы ґвраaма: глаг0лю бо вaмъ, ћкw м0жетъ бGъ t кaменіz сегw2 воздви1гнути ч†да ґвраaму: Mt 3,10 cf. Толк. Już bowiem siekiera przyłożona jest do korzenia drzew. Przeto wszelkie drzewo, które nie daje owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone.Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. ўжe бо и3 сэки1ра при к0рени дрeва лежи1тъ: всsко u5бо дрeво, є4же не твори1тъ плодA добрA, посэкaемо бывaетъ и3 во џгнь вметaемо: Mt 3,11 cf. Толк. Ja was chrzczę wodą ku pokucie, ale ten, co przyjdzie po mnie, mocniejszy jest niż ja, którego trzewików nie jestem godzien nosić; on was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем; ѓзъ ќбw крещaю вы2 вод0ю въ покаsніе: грzдhй же по мнЁ крёплій менє2 є4сть, є3мyже нёсмь дост0инъ сапоги2 понести2: т0й вы2 кrти1тъ д¦омъ с™hмъ и3 nгнeмъ: Mt 3,12 cf. Толк. A jego wiejadło w ręce jego i wyczyści boisko swoje i zgromadzi pszenicę swą do gumna, plewy zaś spali ogniem nieugaszonym.лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. є3мyже лопaта въ руцЁ є3гw2, и3 њтреби1тъ гумно2 своE, и3 соберeтъ пшени1цу свою2 въ жи1тницу, плeвы же сожжeтъ nгнeмъ негасaющимъ. CHRZEST PANA JEZUSA.Mt 3,13 cf. Толк. Wtedy Jezus przyszedł do Galilei nad Jordan do Jana, aby był przez niego ochrzczony.Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. (За?_ѕ7.) ТогдA прих0дитъ ї}съ t галілeи на їoрдaнъ ко їwaнну кrти1тисz t негw2. Mt 3,14 cf. Толк. Jan zaś go wstrzymywał, mówiąc: winienem być ochrzczony od ciebie, a ty przychodzisz do mnie?Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Їwaннъ же возбранsше є3мY, глаг0лz: ѓзъ трeбую тоб0ю кrти1тисz, и3 тh ли грzдeши ко мнЁ; Mt 3,15 cf. Толк. Jezus zaś odpowiadając, rzekł mu: Zaniechaj teraz; albowiem tak się nam godzi wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy go dopuścił.Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. Tвэщaвъ же ї}съ речE къ немY: њстaви нн7э: тaкw бо подобaетъ нaмъ и3сп0лнити всsку прaвду. ТогдA њстaви є3го2. Mt 3,16 cf. Толк. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. I oto otworzyły się dlań niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jako gołębicę, i przychodzącego nań.И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И# кrти1всz ї}съ взhде ѓбіе t воды2: и3 сE, tверз0шасz є3мY небесA, и3 ви1дэ д¦а б9іz сходsща ћкw г0лубz и3 грzдyща на него2. Mt 3,17 cf. Толк. A oto głos z niebios mówiący: Ten jest Syn mój miły, w którym sobie upodobałem.И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.И# сE, глaсъ съ небесE гlz: сeй є4сть сн7ъ м0й возлю1бленный, њ нeмже бlговоли1хъ.Mt 4 POST NA PUSTYNI I KUSZENIE.Mt 4,1 cf. Толк. Wtedy Jezus był zaprowadzony na pustynię przez Ducha, aby był kuszony od diabła.Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, (За?_з7.) ТогдA ї}съ возведeнъ бhсть д¦омъ въ пустhню и3скуси1тисz t діaвола, Mt 4,2 cf. Толк. A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, potem łaknął.и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. и3 пости1всz днjй четhредесzть и3 н0щій четhредесzть, послэди2 взалкA. Mt 4,3 cf. Толк. I przystąpiwszy kusiciel, rzekł mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. И# пристyпль къ немY и3скуси1тель речE: ѓще сн7ъ є3си2 б9ій, рцы2, да кaменіе сіE хлёбы бyдутъ. Mt 4,4 cf. Толк. On zaś odpowiadając, rzekł: Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych.”Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Џнъ же tвэщaвъ речE: пи1сано є4сть: не њ хлёбэ є3ди1нэмъ жи1въ бyдетъ человёкъ, но њ всsцэмъ гlг0лэ и3сходsщемъ и3зо ќстъ б9іихъ. Mt 4,5 cf. Толк. Wtedy go wziął diabeł do świętego miasta i postawił go na ganku świątyni,Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, ТогдA поsтъ є3го2 діaволъ во с™hй грaдъ, и3 постaви є3го2 на крилЁ церк0внэмъ, Mt 4,6 cf. Толк. i rzekł mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się na dół; albowiem napisane jest, że „aniołom swoim rozkazał o tobie, i będą cię na ręku nosić, byś przypadkiem nie zranił o kamień nogi swej.”и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. и3 глаг0ла є3мY: ѓще сн7ъ є3си2 б9ій, вeрзисz ни1зу: пи1сано бо є4сть, ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ заповёсть њ тебЁ (сохрани1ти тS), и3 на рукaхъ в0змутъ тS, да не когдA преткнeши њ кaмень н0гу твою2. Mt 4,7 cf. Толк. Rzecze mu Jezus: Również napisane jest: „Nie będziesz kusił Pana Boga swego.”Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. Речe (же) є3мY ї}съ: пaки пи1сано є4сть: не и3скyсиши гDа бGа твоегw2. Mt 4,8 cf. Толк. Wziął go znów diabeł na górę wysoką bardzo i ukazał mu wszystkie królestwa świata i chwałę ich,Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, Пaки поsтъ є3го2 діaволъ на горY высокY ѕэлw2, и3 показA є3мY вс‰ ц†рствіz мjра и3 слaву и4хъ, Mt 4,9 cf. Толк. i rzekł mu: To wszystko dam tobie, jeśli upadłszy, oddasz mi pokłon.и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. и3 глаг0ла є3мY: сі‰ вс‰ тебЁ дaмъ, ѓще пaдъ поклони1шимисz. Mt 4,10 cf. Толк. Wtedy mu rzekł Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisane jest: „Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz i jemu samemu służyć będziesz.”Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. ТогдA гlа є3мY ї}съ: и3ди2 за мн0ю, сатано2: пи1сано бо є4сть: гDу бGу твоемY поклони1шисz и3 томY є3ди1ному послyжиши. Mt 4,11 cf. Толк. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i służyli mu.Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему. ТогдA њстaви є3го2 діaволъ, и3 сE, ѓгGли приступи1ша и3 служaху є3мY. CHRYSTUS ZACZYNA NAUCZAĆ.-Mt 4,12 cf. Толк. Gdy zaś Jezus usłyszał, że Jan został wydany, uszedł do Galilei.Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею (За?_и7.) Слhшавъ же ї}съ, ћкw їwaннъ прeданъ бhсть, tи1де въ галілeю, Mt 4,13 cf. Толк. I opuściwszy miasto Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem, na pograniczu Zabulona i Neftalima,и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых, и3 њстaвль назарeтъ, пришeдъ всели1сz въ капернаyмъ въ пом0ріе, въ предёлэхъ завулHнихъ и3 нефfалjмлихъ: Mt 4,14 cf. Толк. aby się wypełniło, co było powiedziane przez Izajasza proroka:да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: да сбyдетсz речeнное и3сaіемъ прbр0комъ, глаг0лющимъ: Mt 4,15 cf. Толк. „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalima, droga morska za Jordanem, Galilea pogan,земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, землS завулHнz и3 землS нефfалjмлz, пyть м0рz њб8 w4нъ п0лъ їoрдaна, галілeа kзы6къ, Mt 4,16 cf. Толк. lud, który siedział w ciemności, ujrzał światłość wielką, i siedzącym w krainie cienia śmierci wzeszła im światłość.”народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. лю1діе седsщіи во тьмЁ ви1дэша свётъ вeлій, и3 сэдsщымъ въ странЁ и3 сёни смeртнэй, свётъ возсіS и5мъ. Mt 4,17 cf. Толк. Odtąd począł Jezus przepowiadać i mówić: Pokutę czyńcie, albowiem przybliżyło się królestwo niebieskie.С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Tт0лэ начaтъ ї}съ проповёдати и3 гlати: покaйтесz, прибли1жисz бо цrтво нбcное. POWOŁUJE PIERWSZYCH UCZNIÓW.Mt 4,18 cf. Толк. Gdy zaś Jezus szedł nad morzem Galilejskim, ujrzał dwóch braci, Szymona, którego zowią Piotrem i Andrzeja, brata jego, zapuszczających sieci w morze (albowiem byli rybakami).Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, (За?_f7.) Ходs же при м0ри галілeйстэмъ, ви1дэ двA бр†та, сjмwна глаг0лемаго петрA, и3 ґндрeа брaта є3гw2, вмет†юща мрє1жи въ м0ре, бёста бо ры6барz: Mt 4,19 cf. Толк. I rzekł im: Pójdźcie za mną, a uczynię, że się staniecie rybakami ludzi.и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. и3 гlа и4ма: грzди1та по мнЁ, и3 сотворю2 вы2 ловц† человёкwмъ. Mt 4,20 cf. Толк. A oni natychmiast opuściwszy sieci, poszli za nim.И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. W$на же ѓбіе њст†вльша мрє1жи, по нeмъ и3д0ста. Mt 4,21 cf. Толк. A idąc dalej stamtąd, ujrzał drugich dwóch braci, Jakuba Zebedeuszowego i Jana, brata jego, w łodzi z Zebedeuszem, ojcem ich, naprawiających sieci swoje i wezwał ich.Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И# прешeдъ tтyду, ви1дэ и4на двA бр†та, їaкwва зеведeева, и3 їwaнна брaта є3гw2, въ корабли2 съ зеведeомъ nтцeмъ є3ю2, завzз{юща мрє1жи сво‰, и3 воззвA |. Mt 4,22 cf. Толк. 0ni zaś zaraz opuściwszy sieci i ojca, poszli za nim.И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним. W$на же ѓбіе њст†вльша корaбль и3 nтцA своего2, по нeмъ и3д0ста. SŁAWA CUDÓW.Mt 4,23 cf. Толк. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w synagogach ich i przepowiadając ewangelię królestwa, a uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc między ludem.И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И# прохождaше всю2 галілeю ї}съ, ўчS на с0нмищихъ и4хъ и3 проповёдаz є3ђліе цrтвіz, и3сцэлsz всsкъ недyгъ и3 всsку ћзю въ лю1дехъ. Mt 4,24 cf. Толк. I rozeszła się sława jego po całej Syrii, i przynosili mu wszystkich źle się mających, nawiedzonych rozmaitymi chorobami i dolegliwościami, i opętanych od diabłów i lunatyków i sparaliżowanych i uzdrowił ich.И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их. И# и3зhде слyхъ є3гw2 по всeй сmрjи: и3 привед0ша къ немY вс‰ болsщыz, разли1чными нед{ги и3 страстьми2 њдержи6мы, и3 бBсны, и3 мBсzчныz, и3 разслaблєнныz (жи1лами): и3 и3сцэли2 и5хъ. Mt 4,25 cf. Толк. I szły za nim wielkie rzesze od Galilei i Dekapolu i Jerozolimy i z Judei i z Zajordania.И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.(За?_i7.) И# по нeмъ и3д0ша нар0ди мн0зи t галілeи и3 десzти2 гр†дъ, и3 t їеrли1ма и3 їудeи, и3 со џнагw п0лу їoрдaна.Mt 5 CHRYSTUS GŁOSI OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW.Mt 5,1 cf. Толк. Jezus zaś widząc rzesze, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili ku niemu uczniowie jego.Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. Ўзрёвъ же нар0ды, взhде на горY: и3 сёдшу є3мY, приступи1ша къ немY ўчн7цы2 є3гw2. Mt 5,2 cf. Толк. A otworzywszy usta swe, nauczał ich, mówiąc:И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: И# tвeрзъ ўстA сво‰, ўчaше и5хъ, гlz: Mt 5,3 cf. Толк. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebieskie.Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. бlжeни ни1щіи дyхомъ: ћкw тёхъ є4сть цrтвіе нбcное. Mt 5,4 cf. Толк. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiędą ziemię.Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Бlжeни плaчущіи: ћкw тjи ўтёшатсz. Mt 5,5 cf. Толк. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Бlжeни кр0тцыи: ћкw тjи наслёдzтъ зeмлю. Mt 5,6 cf. Толк. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Бlжeни ѓлчущіи и3 жaждущіи прaвды: ћкw тjи насhтzтсz. Mt 5,7 cf. Толк. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Бlжeни млcтивіи: ћкw тjи поми1ловани бyдутъ. Mt 5,8 cf. Толк. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Бlжeни чтcіи срdцемъ: ћкw тjи бGа ќзрzтъ. Mt 5,9 cf. Толк. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Бlжeни миротв0рцы: ћкw тjи сн7ове б9іи нарекyтсz. Mt 5,10 cf. Толк. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie.Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Бlжeни и3згнaни прaвды рaди: ћкw тёхъ є4сть цrтвіе нбcное. Mt 5,11 cf. Толк. Błogosławieni jesteście, gdy wam będą złorzeczyć i będą was prześladować i mówić wszystko złe przeciwko wam kłamiąc, dla mnie.Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3жденyтъ, и3 рекyтъ всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ на вы2 лжyще, менє2 рaди: Mt 5,12 cf. Толк. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiosach: bo tak prześladowali proroków, którzy przed wami byli.Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас. рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на нб7сёхъ: тaкw бо и3згнaша прbр0ки, и5же (бёша) прeжде вaсъ. NAZYWA APOSTOŁÓW SOLĄ I ŚWIATŁEM.Mt 5,13 cf. Толк. Wy jesteście solą ziemi. A jeśli sól zwietrzeje, czym będzie solona? Na nic się więcej nie przyda, tylko żeby była precz wyrzucona i podeptana przez ludzi.Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы2 є3стE с0ль земли2: ѓще же с0ль њбуsетъ, чи1мъ њсоли1тсz; ни во чт0же бyдетъ ктомY, т0чію да и3зсhпана бyдетъ в0нъ и3 попирaема человBки. Mt 5,14 cf. Толк. Wy jesteście światłością świata. Nie może się skryć miasto leżące na górze.Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. (За?_а7i.) Вы2 є3стE свётъ мjра: не м0жетъ грaдъ ўкрhтисz верхY горы2 стоS: Mt 5,15 cf. Толк. Ani nie zapalają świecy i nie kładą jej pod korzec, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu.И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. нижE вжигaютъ свэти1льника и3 поставлsютъ є3го2 под8 спyдомъ, но на свёщницэ, и3 свётитъ всBмъ, и5же въ хрaминэ (сyть). Mt 5,16 cf. Толк. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze dobre i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiosach.Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Тaкw да просвэти1тсz свётъ вaшъ пред8 человBки, ћкw да ви1дzтъ в†ша дHбраz дэлA и3 прослaвzтъ nц7A вaшего, и4же на нб7сёхъ. PRZYSZEDŁ UDOSKONALIĆ ZAKON.Mt 5,17 cf. Толк. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązywać Zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić.Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. (Да) не мни1те, ћкw пріид0хъ разори1ти зак0нъ, и3ли2 прbр0ки: не пріид0хъ разори1ти, но и3сп0лнити. Mt 5,18 cf. Толк. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, jedna jota albo jedna kreska nie odmieni się w Zakonie, aż się wszystko stanie.Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. Ґми1нь бо гlю вaмъ: д0ндеже прeйдетъ нeбо и3 землS, їHта є3ди1на, и3ли2 є3ди1на чертA не прeйдетъ t зак0на, д0ндеже вс‰ бyдутъ. Mt 5,19 cf. Толк. Kto by więc rozwiązał jedno z tych przykazań najmniej szych i tak by ludzi nauczał, będzie zwany najmniejszym w królestwie niebieskim; a kto by wypełnił i nauczał, ten będzie zwany wielkim w królestwie niebieskim.Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. И$же ѓще разори1тъ є3ди1ну зaповэдій си1хъ мaлыхъ и3 научи1тъ тaкw человёки, мнjй наречeтсz въ цrтвіи нбcнэмъ: ґ и4же сотвори1тъ и3 научи1тъ, сeй вeлій наречeтсz въ цrтвіи нбcнэмъ. Mt 5,20 cf. Толк. Albowiem powiadam wam, że jeśli nie będzie obfitowała sprawiedliwość wasza więcej, niż doktorów zakonnych i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. (За?_в7i.) Гlю бо вaмъ, ћкw ѓще не и3збyдетъ прaвда вaша пaче кни6жникъ и3 фарісє1й, не вни1дете въ цrтвіе нбcное. UCZY NIE GNIEWAĆ SIĘ NA BLIŹNIEGO.Mt 5,21 cf. Толк. Słyszeliście, że powiedziane było starym: „Nie będziesz zabijał,” kto by zaś zabił, będzie winien sądu.Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. Слhшасте, ћкw речeно бhсть дрє1внимъ: не ўбіeши: и4же (бо) ѓще ўбіeтъ, пови1ненъ є4сть судY. Mt 5,22 cf. Толк. Lecz ja wam powiadam, że każdy, który się gniewa na brata swego, będzie winien sądu. Kto by zaś rzekł bratu swemu: głupcze, będzie winien Rady. A kto by rzekł: szalony, będzie winien ognia piekielnego.А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: "рака", подлежит синедриону; а кто скажет: "безумный", подлежит геенне огненной. Ѓзъ же гlю вaмъ, ћкw всsкъ гнёваzйсz на брaта своего2 всyе пови1ненъ є4сть судY: и4же бо ѓще речeтъ брaту своемY: ракA, пови1ненъ є4сть с0нмищу: ґ и4же речeтъ: ўр0де, пови1ненъ є4сть геeннэ џгненнэй. Mt 5,23 cf. Толк. Jeśli tedy ofiarujesz dar swój do ołtarza i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie,Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, Ѓще u5бо принесeши дaръ тв0й ко nлтарю2 и3 тY помzнeши, ћкw брaтъ тв0й и4мать нёчто на тS: Mt 5,24 cf. Толк. zostaw tam dar swój przed ołtarzem i idź pierwej pojednać się z bratem swoim: a wtedy przyszedłszy, ofiarujesz dar swój.оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. њстaви тY дaръ тв0й пред8 nлтарeмъ и3 шeдъ прeжде смири1сz съ брaтомъ твои1мъ, и3 тогдA пришeдъ принеси2 дaръ тв0й. Mt 5,25 cf. Толк. Pogódź się prędko z przeciwnikiem swoim, póki z nim jesteś w drodze, by cię przeciwnik nie podał przypadkiem sędziemu, a sędzia by cię nie podał słudze i byłbyś wrzucony do więzienia.Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; Бyди ўвэщавazсz съ сопeрникомъ твои1мъ ск0рw, д0ндеже є3си2 на пути2 съ ни1мъ, да не предaстъ тебE сопeрникъ судіи2, и3 судіS тS предaстъ слузЁ, и3 въ темни1цу ввeрженъ бyдеши: Mt 5,26 cf. Толк. Zaprawdę powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd aż oddasz ostatni pieniążek.истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта. ґми1нь гlю тебЁ: не и3зhдеши tтyду, д0ндеже воздaси послёдній кодрaнтъ. O POŻĄDLIWOŚCI, ZGORSZENIU I CUDZOŁÓSTWIE.Mt 5,27 cf. Толк. Słyszeliście, że powiedziano starym: „Nie będziesz cudzołożył.”Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. (За?_г7i.) Слhшасте, ћкw речeно бhсть дрє1внимъ: не прелюбы2 сотвори1ши. Mt 5,28 cf. Толк. A ja powiadam wam, że każdy, który patrzy na niewiastę, aby jej pożądał, już ją scudzołożył w sercu swoim.А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Ѓзъ же гlю вaмъ, ћкw всsкъ, и4же воззри1тъ на женY ко є4же вожделёти є3S, ўжE любодёйствова съ нeю въ сeрдцы своeмъ: Mt 5,29 cf. Толк. Jeśli więc prawe oko twoje gorszy cię, wyrwij je i odrzuć od siebie, albowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, niżby całe ciało twoje miało być wrzucone do piekła.Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. ѓще же џко твоE десн0е соблажнsетъ тS, и3зми2 є5 и3 вeрзи t себє2: ќне бо ти2 є4сть, да поги1бнетъ є3ди1нъ t ќдъ твои1хъ, ґ не всE тёло твоE ввeржено бyдетъ въ геeнну (џгненную): Mt 5,30 cf. Толк. A jeśli cię prawa ręka twoja gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie; albowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, niżby całe ciało twoje miało iść do piekła.И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. и3 ѓще деснaz твоS рукA соблажнsетъ тS, ўсэцы2 ю5 и3 вeрзи t себє2: ќне бо ти2 є4сть, да поги1бнетъ є3ди1нъ t ќдъ твои1хъ, ґ не всE тёло твоE ввeржено бyдетъ въ геeнну. Mt 5,31 cf. Толк. Powiedziano zaś: „Ktokolwiek opuści żonę swoją, niech jej da list rozwodowy.”Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. Речeно же бhсть, ћкw и4же ѓще пyститъ женY свою2, да дaстъ є4й кни1гу распyстную. Mt 5,32 cf. Толк. Lecz ja wam powiadam, że wszelki, który opuści żonę swoją, wyjąwszy przyczynę porubstwa, sprawia, że ona cudzołoży, i kto by opuszczoną pojął, cudzołoży.А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Ѓзъ же гlю вaмъ, ћкw всsкъ tпущazй женY свою2, рaзвэ словесE любодёйнагw, твори1тъ ю5 прелюбодёйствовати: и3 и4же пущени1цу п0йметъ, прелюбодёйствуетъ. O PRZYSIĘDZE.Mt 5,33 cf. Толк. Słyszeliście również, że powiedziano starym: „Nie będziesz krzywoprzysięgał; ale oddasz Panu przysięgi swoje.”Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. (За?_д7i.) Пaки слhшасте, ћкw речeно бhсть дрє1внимъ: не во лжY кленeшисz, воздaси же гDеви кл‰твы тво‰. Mt 5,34 cf. Толк. Ja wam zaś powiadam, abyście zgoła nie przysięgali: ani na niebo, bo jest tronem Boga,А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; Ѓзъ же гlю вaмъ не клsтисz всsкw: ни нб7омъ, ћкw пrт0лъ є4сть б9ій: Mt 5,35 cf. Толк. ani na ziemię, bo jest podnóżkiem nóg jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla.ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни землeю, ћкw подн0жіе є4сть ногaма є3гw2: ни їеrли1момъ, ћкw грaдъ є4сть вели1кагw цRS: Mt 5,36 cf. Толк. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, bo nie możesz uczynić jednego włosa białym albo czarnym.ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. нижE глав0ю твоeю клени1сz, ћкw не м0жеши влaса є3ди1нагw бёла и3ли2 чeрна сотвори1ти: Mt 5,37 cf. Толк. Lecz niech mowa wasza będzie: tak, tak; nie, nie. A co nadto więcej jest, od złego jest.Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого. бyди же сл0во вaше: є4й, є4й: ни2, ни2: ли1шше же сею2 t непріsзни є4сть. JAK SIĘ ZŁEMU SPRZECIWIAĆ?Mt 5,38 cf. Толк. Słyszeliście iż powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb.”Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. Слhшасте, ћкw речeно бhсть: џко за џко, и3 зyбъ за зyбъ. Mt 5,39 cf. Толк. Ja zaś wam powiadam, byście się nie sprzeciwiali złemu: ale jeśli cię kto uderzy w prawy policzek twój, nadstaw mu i drugi.А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; Ѓзъ же гlю вaмъ не проти1витисz ѕлY: но ѓще тS кто2 ўдaритъ въ деснyю твою2 лани1ту, њбрати2 є3мY и3 другyю: Mt 5,40 cf. Толк. A temu, który chce się z tobą w sądzie spierać i wziąć suknię twoją, odstąp mu i płaszcz.и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и3 хотsщему суди1тисz съ тоб0ю и3 ри1зу твою2 взsти, tпусти2 є3мY и3 срачи1цу: Mt 5,41 cf. Толк. A ktokolwiek by przymuszał cię na tysiąc kroków, idź z nim i drugie dwa.и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. и3 ѓще кто2 тS п0йметъ по си1лэ п0прище є3ди1но, и3ди2 съ ни1мъ двA. Mt 5,42 cf. Толк. Temu, co cię prosi, daj: i nie odwracaj się od tego, który chce u ciebie pożyczyć.Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. (За?_є7i.) Просsщему ў тебє2 дaй, и3 хотsщаго t тебє2 заsти не tврати2. UCZY MIŁOWAĆ NIEPRZYJACIÓŁ.Mt 5,43 cf. Толк. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował bliźniego twego” a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela twego.Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Слhшасте, ћкw речeно є4сть: возлю1биши и4скреннzго твоего2 и3 возненави1диши врагA твоего2. Mt 5,44 cf. Толк. Ja zaś wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, a módlcie się za prześladujących i potwarzających was,А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, Ѓзъ же гlю вaмъ: люби1те враги2 вaшz, благослови1те кленyщыz вы2, добро2 твори1те ненави1дzщымъ вaсъ, и3 моли1тесz за творsщихъ вaмъ напaсть и3 и3згонsщыz вы2, Mt 5,45 cf. Толк. abyście by1i synami Ojca waszego, który jest w niebiosach, który sprawia, że słońce jego wschodzi nad dobrymi i złymi, i spuszcza deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. ћкw да бyдете сн7ове nц7A вaшегw, и4же є4сть на нб7сёхъ: ћкw с0лнце своE сіsетъ на ѕлы6z и3 бlг‡z и3 дожди1тъ на првdныz и3 на непрaвєдныz. Mt 5,46 cf. Толк. Albowiem jeśli miłujecie tych, co was miłują, cóż za zapłatę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Ѓще бо лю1бите лю1бzщихъ вaсъ, кyю мздY и4мате; не и3 мытари6 ли т0жде творsтъ; Mt 5,47 cf. Толк. A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż więcej czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И# ѓще цэлyете дрyги вaшz т0кмw, что2 ли1шше творитE; не и3 kзы6чницы ли тaкожде творsтъ; Mt 5,48 cf. Толк. Wy więc bądźcie doskonali, jako i Ojciec wasz niebieski doskonały jest.Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.Бyдите u5бо вы2 совершeни, ћкоже nц7ъ вaшъ нбcный совершeнъ є4сть.Mt 6 WYKONYWAĆ DOBRE UCZYNKI, JAŁMUŻNĘ?Mt 6,1 cf. Толк. Strzeżcie się, abyście sprawiedliwości waszej nie czynili przed ludźmi, abyście byli widziani od nich; bo inaczej zapłaty mieć nie będziecie u Ojca waszego, który jest w niebiosach.Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. (За?_ѕ7i.) Внемли1те ми1лостыни вaшеz не твори1ти пред8 человBки, да ви1дими бyдете и4ми: ѓще ли же ни2, мзды2 не и4мате t nц7A вaшегw, и4же є4сть на нб7сёхъ. Mt 6,2 cf. Толк. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to obłudnicy czynią w synagogach i po ulicach, aby byli czczeni od ludzi. Zaprawdę powiadam wam: Wzięli zapłatę swoją.Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. є3гдA u5бо твори1ши ми1лостыню, не воструби2 пред8 соб0ю, ћкоже лицемёри творsтъ въ с0нмищихъ и3 въ ст0гнахъ, ћкw да прослaвzтсz t человBкъ. Ґми1нь гlю вaмъ, воспріeмлютъ мздY свою2. Mt 6,3 cf. Толк. Ale gdy ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewica twoja, co prawica twoja czyni,У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, Тебё же творsщу ми1лостыню, да не ўвёсть шyйца твоS, что2 твори1тъ десни1ца твоS, Mt 6,4 cf. Толк. aby jałmużna twoja była w skrytości; a Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda tobie.чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. ћкw да бyдетъ ми1лостынz твоS въ тaйнэ: и3 nц7ъ тв0й, ви1дzй въ тaйнэ, т0й воздaстъ тебЁ ћвэ. JAK SIĘ MODLIĆ?Mt 6,5 cf. Толк. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, którzy radzi modłą się w synagogach i stojąc na rogach ulic, aby byli widziani od ludzi. Zaprawdę powiadam wam: wzięli zapłatę swoją.И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. И# є3гдA м0лишисz, не бyди ћкоже лицемёри, ћкw лю1бzтъ въ с0нмищихъ и3 въ ст0гнахъ путjй стоsще моли1тисz, ћкw да kвsтсz человёкwмъ. Ґми1нь гlю вaмъ, ћкw воспріeмлютъ мздY свою2. Mt 6,6 cf. Толк. Ale ty, gdy się modlić będziesz, wejdź do izdebki swojej,. a zawarłszy drzwi, módl się do Ojca swego w skrytości; a Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda tobie.Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Тh же, є3гдA м0лишисz, вни1ди въ клёть твою2, и3 затвори1въ двє1ри тво‰, помоли1сz nц7Y твоемY, и4же въ тaйнэ: и3 nц7ъ тв0й, ви1дzй въ тaйнэ, воздaстъ тебЁ ћвэ. Mt 6,7 cf. Толк. Modląc się zaś, nie mówcie wiele, jak poganie; albowiem mniemają, że w wielomówstwie swoim będą wysłuchani.А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; Молsщесz же не ли1шше глаг0лите, ћкоже kзы6чницы: мнsтъ бо, ћкw во многоглаг0ланіи своeмъ ўслhшани бyдутъ: Mt 6,8 cf. Толк. Nie bądźcie więc do nich podobni; albowiem wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie.не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. не под0битесz u5бо и5мъ: вёсть бо nц7ъ вaшъ, и4хже трeбуете, прeжде прошeніz вaшегw. MODLITWA PAŃSKA.Mt 6,9 cf. Толк. Wy tedy tak się modlić będziecie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiosach! Święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje.Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; Си1це u5бо моли1тесz вы2: џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE: Mt 6,10 cf. Толк. Bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi.да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2, и3 на земли2: Mt 6,11 cf. Толк. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.хлеб наш насущный дай нам на сей день; хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: Mt 6,12 cf. Толк. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкw и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: Mt 6,13 cf. Толк. I nie wwódź nas w pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen.и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. и3 не введи2 нaсъ въ напaсть, но и3збaви нaсъ t лукaвагw: ћкw твоE є4сть цrтвіе и3 си1ла и3 слaва во вёки. Ґми1нь. Mt 6,14 cf. Толк. Jeśli bowiem odpuścicie ludziom grzechy ich, odpuści wam też Ojciec wasz niebieski grzechy wasze.Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, (За?_з7i.) Ѓще бо tпущaете человёкwмъ согрэшє1ніz и4хъ, tпyститъ и3 вaмъ nц7ъ вaшъ нбcный: Mt 6,15 cf. Толк. Lecz jeśli nie odpuścicie ludziom, ani Ojciec wasz nie odpuści wam grzechów waszych.а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. ѓще ли не tпущaете человёкwмъ согрэшє1ніz и4хъ, ни nц7ъ вaшъ tпyститъ вaмъ согрэшeній вaшихъ. JAK POŚCIĆ?Mt 6,16 cf. Толк. Gdy zaś pościcie, nie bądźcie jak obłudnicy smutni; albowiem wyniszczają twarze swoje, aby się okazali ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, że wzięli zapłatę swoją.Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. є3гдa же поститeсz, не бyдите ћкоже лицемёри сётующе: помрачaютъ бо ли1ца сво‰, ћкw да kвsтсz человёкwмъ постsщесz. Ґми1нь гlю вaмъ, ћкw воспріeмлютъ мздY свою2. Mt 6,17 cf. Толк. Ale ty, kiedy pościsz, namaść głowę swoją i umyj oblicze swoje,А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, Тh же постsсz помaжи главY твою2, и3 лицE твоE ўмhй, Mt 6,18 cf. Толк. abyś się nie okazał ludziom,. Że pościsz, ale Ojcu swemu, który jest w skrytości; a Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda tobie.чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. ћкw да не kви1шисz человёкwмъ постsсz, но nц7Y твоемY, и4же въ тaйнэ: и3 nц7ъ тв0й, ви1дzй въ тaйнэ, воздaстъ тебЁ ћвэ. O SKARBIE NIEBIESKIM.Mt 6,19 cf. Толк. Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie rdza i mól psuje, i gdzie złodzieje wykopują i kradną.Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, Не скрывaйте себЁ сокр0вищъ на земли2, и3дёже чeрвь и3 тлS тли1тъ, и3 и3дёже тaтіе подк0пываютъ и3 крaдутъ: Mt 6,20 cf. Толк. Ale skarbcie sobie skarby w niebie, gdzie ani rdza, ani mól nie psuje,i gdzie złodzieje nie wykopują, ani nie kradną.но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, скрывaйте же себЁ сокр0вище на нб7си2, и3дёже ни чeрвь, ни тлS тли1тъ, и3 и3дёже тaтіе не подк0пываютъ, ни крaдутъ: Mt 6,21 cf. Толк. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam jest i serce twoje.ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. и3дёже бо є4сть сокр0вище вaше, тY бyдетъ и3 сeрдце вaше. Mt 6,22 cf. Толк. Świecą ciała twego jest oko twoje. Jeśliby oko twoje było szczere, wszystko ciało twoje światłe będzie.Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло; (За?_и7i.) Свэти1льникъ тёлу є4сть џко. Ѓще u5бо бyдетъ џко твоE пр0сто, всE тёло твоE свётло бyдетъ: Mt 6,23 cf. Толк. Ale jeśliby oko twoje było niegodziwe, całe ciało twoje ciemne będzie. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka będzie sama ciemność?если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? ѓще ли џко твоE лукaво бyдетъ, всE тёло твоE тeмно бyдетъ. Ѓще u5бо свётъ, и4же въ тебЁ, тьмA є4сть, то2 тьмA кольми2; O UFNOŚCI W BOGU.Mt 6,24 cf. Толк. Nikt nie może dwom panom służyć; bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo przy jednym stać będzie, a drugim wzgardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. Никт0же м0жетъ двэмA господи1нома раб0тати: лю1бо є3ди1наго возлю1битъ, ґ другaго возненави1дитъ: и3ли2 є3ди1нагw держи1тсz, њ друзёмъ же неради1ти нaчнетъ. Не м0жете бGу раб0тати и3 мамHнэ. Mt 6,25 cf. Толк. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie wasze, co byście jedli, ani o ciało wasze, czym byście się odziewali. Czyż życie nie jest ważniejsze niż pokarm, a ciało niż odzienie?Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Сегw2 рaди гlю вaмъ: не пецhтесz душeю вaшею, что2 ћсте, и3ли2 что2 піeте: ни тёломъ вaшимъ, во что2 њблечeтесz. Не душa ли б0льши є4сть пи1щи, и3 тёло nдeжди; Mt 6,26 cf. Толк. Wejrzyjcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je.Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Воззри1те на пти6цы небє1сныz, ћкw не сёютъ, ни жнyтъ, ни собирaютъ въ жи6тницы, и3 nц7ъ вaшъ нбcный питaетъ и5хъ. Не вh ли пaче лyчши и4хъ є3стE; Mt 6,27 cf. Толк. Czyż wy nie jesteście daleko ważniejsi niż one? A kto z was obmyślając, może przydać do wzrostu swego łokieć jeden?Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Кт0 же t вaсъ пекjйсz м0жетъ приложи1ти в0зрасту своемY лaкоть є3ди1нъ; Mt 6,28 cf. Толк. A o odzienie czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują, ani nie przędą.И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; И# њ nдeжди что2 печeтесz; Смотри1те кр‡нъ сeльныхъ, кaкw растyтъ: не труждaютсz, ни прzдyтъ: Mt 6,29 cf. Толк. A powiadam wam, że ani Salomon w całej chwale swojej nie był odziany jak jedna z tych.но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; гlю же вaмъ, ћкw ни соломHнъ во всeй слaвэ своeй њблечeсz, ћкw є3ди1нъ t си1хъ: Mt 6,30 cf. Толк. Jeśli zaś trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, jakże daleko więcej was, małej wiary?:если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! ѓще же сёно сeльное, днeсь сyще и3 ќтрэ въ пeщь вметaемо, бGъ тaкw њдэвaетъ, не мн0гw ли пaче вaсъ, маловёри; Mt 6,31 cf. Толк. Nie troszczcie się tedy, mówiąc: Cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym będziemy się przyodziewać?Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? (За?_f7i.) Не пецhтесz ќбw, глаг0люще: что2 ћмы, и3ли2 что2 піeмъ, и3ли2 чи1мъ њдeждемсz; Mt 6,32 cf. Толк. Bo tego wszystkiego poganie pilnie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Всёхъ бо си1хъ kзhцы и4щутъ: вёсть бо nц7ъ вaшъ нбcный, ћкw трeбуете си1хъ всёхъ. Mt 6,33 cf. Толк. Szukajcie więc najprzód królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a to wszystko będzie wam przydane.Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. И#щи1те же прeжде цrтвіz б9іz и3 прaвды є3гw2, и3 сі‰ вс‰ приложaтсz вaмъ. Mt 6,34 cf. Толк. Nie troszczcie się więc o jutro; albowiem jutrzejszy dzień sam o siebie będzie się troszczył. Dosyć ma dzień swojej nędzy.Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы.Не пецhтесz u5бо на ќтрей, ќтренній бо соб0ю печeтсz: довлёетъ днeви ѕл0ба є3гw2.Mt 7 NIE NALEŻY SĄDZIĆ.Mt 7,1 cf. Толк. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.Не судите, да не судимы будете, (За?_к7.) Не суди1те, да не суди1ми бyдете: Mt 7,2 cf. Толк. Albowiem jakim sądem sądzić będziecie takim was osądzą, i jaką miarą mierzyć będziecie, taką wam odmierzą.ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. и4мже бо суд0мъ сyдите, сyдzтъ вaмъ: и3 въ ню1же мёру мёрите, возмёритсz вaмъ. Mt 7,3 cf. Толк. Czemuż to widzisz źdźbło w oku brata swego, a nie widzisz belki w oku swoim?И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Чт0 же ви1диши сучeцъ, и4же во џцэ брaта твоегw2, бервнa же, є4же є4сть во џцэ твоeмъ, не чyеши; Mt 7,4 cf. Толк. Albo jakże mówisz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim.Или как скажешь брату твоему: "дай, я выну сучок из глаза твоего", а вот, в твоем глазе бревно? И#ли2 кaкw речeши брaту твоемY: њстaви, да и3змY сучeцъ и3з8 nчесE твоегw2: и3 сE, бервно2 во џцэ твоeмъ; Mt 7,5 cf. Толк. Obłudniku! Wyrzuć pierwej belkę z oka twego, a wtedy zobaczysz, jak wyrzucić źdźbło z oka brata swego.Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Лицемёре, и3зми2 пeрвэе бервно2 и3з8 nчесE твоегw2, и3 тогдA ќзриши и3з8sти сучeцъ и3з8 nчесE брaта твоегw2. Mt 7,6 cf. Толк. Nie dawajcie psom tego, co święte, ani nie rzucajcie pereł waszych przed wieprze, by ich przypadkiem nie podeptały nogami swymi, i obróciwszy się, żeby was nie rozszarpały.Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Не дади1те с™†z псHмъ, ни пометaйте би1сєръ вaшихъ пред8 свиніsми, да не поперyтъ и5хъ ногaми свои1ми и3 врaщшесz раст0ргнутъ вы2. ZALECA MODLITWĘ.Mt 7,7 cf. Толк. Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a będzie wam otworzone.Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; (За?.) Проси1те, и3 дaстсz вaмъ: и3щи1те, и3 њбрsщете: толцhте, и3 tвeрзетсz вaмъ: Mt 7,8 cf. Толк. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; i kto szuka, znajduje; a pukającemu, będzie otworzone.ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. всsкъ бо просsй пріeмлетъ, и3 и3щsй њбрэтaетъ, и3 толкyщему tвeрзетсz. Mt 7,9 cf. Толк. Albo który z was człowiek, jeśliby go syn jego prosił o chleb, czy poda mu kamień?Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И#ли2 кто2 є4сть t вaсъ человёкъ, є3г0же ѓще воспр0ситъ сhнъ є3гw2 хлёба, є3дA кaмень подaстъ є3мY; Mt 7,10 cf. Толк. Albo jeśliby prosił o rybę, czy poda mu węża?и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? И#ли2 ѓще рhбы пр0ситъ, є3дA ѕмію2 подaстъ є3мY; Mt 7,11 cf. Толк. Jeśli więc wy, choć jesteście złymi, umiecie dobre datki dawać synom waszym, jakże daleko więcej Ojciec wasz, który jest w niebiosach, da rzeczy dobre tym, którzy go proszą?Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него. Ѓще u5бо вы2, лукaви сyще, ўмёете да‰ніz бл†га даsти чaдwмъ вaшымъ, кольми2 пaче nц7ъ вaшъ нбcный дaстъ бл†га просsщымъ ў негw2. Mt 7,12 cf. Толк. Wszystko więc, cokolwiek chcecie, aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie; bo to jest Zakon i prorocy.Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. (За?_к7а.) Вс‰ u5бо, є3ли6ка ѓще х0щете, да творsтъ вaмъ человёцы, тaкw и3 вы2 твори1те и5мъ: сe бо є4сть зак0нъ и3 прbр0цы. O DRODZE WĄSKIEJ I SZEROKIEJ.Mt 7,13 cf. Толк. Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka brama i przestronna jest droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest, którzy przez nią wchodzą.Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; Вни1дите ќзкими враты2: ћкw простр†ннаz вратA и3 шир0кій пyть вводsй въ пaгубу, и3 мн0зи сyть входsщіи и4мъ: Mt 7,14 cf. Толк. O jak ciasna brama i wąska jest droga, która wiedzie do życia, a mało jest tych, którzy ją znajdują!потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. что2 ќзкаz вратA, и3 тёсный пyть вводsй въ жив0тъ, и3 мaлw и4хъ є4сть, и5же њбрэтaютъ є3го2. O PRAWDZIWIE DOBRYCH UCZYNKACH.Mt 7,15 cf. Толк. Strzeżcie. się pilnie fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi.Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. (За?_к7в.) Внемли1те же t лжи1выхъ прорHкъ, и5же прих0дzтъ къ вaмъ во nдeждахъ џвчихъ, внyтрь же сyть в0лцы хи1щницы: Mt 7,16 cf. Толк. Z owoców ich poznacie ich. Czy zbierają z cierni jagody winne, albo z ostu figi?По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? t плHдъ и4хъ познaете и5хъ. є3дA њб8eмлютъ t тeрніz гр0зды, и3ли2 t рeпіz смHквы; Mt 7,17 cf. Толк. Tak wszelkie drzewo dobre rodzi owoce dobre, a złe drzewo rodzi owoce złe.Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Тaкw всsко дрeво д0брое плоды2 дwбры2 твори1тъ, ґ ѕл0е дрeво плоды2 ѕлы6 твори1тъ: Mt 7,18 cf. Толк. Nie może drzewo dobre rodzić owoców złych, ani drzewo złe rodzić owoców dobrych.Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. не м0жетъ дрeво добро2 плоды2 ѕлы6 твори1ти, ни дрeво ѕло2 плоды2 дwбры2 твори1ти. Mt 7,19 cf. Толк. Wszelkie drzewo, które nie rodzi owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone.Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Всsко u5бо дрeво, є4же не твори1тъ плодA добрA, посэкaютъ є5 и3 во џгнь вметaютъ. Mt 7,20 cf. Толк. A przeto z owoców ich poznacie ich.Итак по плодам их узнаете их. Тёмже u5бо t плHдъ и4хъ познaете и5хъ. Mt 7,21 cf. Толк. Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, ale ten, co czyni wolę Ojca mego, który jest w niebiosach, ten wejdzie do królestwa niebieskiego.Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. (За?_к7г.) Не всsкъ глаг0лzй ми2: гDи, гDи, вни1детъ въ цrтвіе нбcное: но творsй в0лю nц7A моегw2, и4же є4сть на нб7сёхъ. Mt 7,22 cf. Толк. Wielu powie mi w ów dzień: Panie, Panie! czyśmy nie prorokowali w imię twoje i w imię twoje nie wyrzucali czartów i w imię twoje nie czynili wielu cudów.Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? Мн0зи рекyтъ мнЁ во w4нъ дeнь: гDи, гDи, не въ твоe ли и4мz прор0чествовахомъ, и3 твои1мъ и4менемъ бёсы и3згони1хомъ, и3 твои1мъ и4менемъ си6лы мнHги сотвори1хомъ; Mt 7,23 cf. Толк. A wtedy wyznam im: żem was nigdy nie znał, odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość.И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. И# тогдA и3сповёмъ и5мъ, ћкw николи1же знaхъ вaсъ: tиди1те t менє2, дёлающіи беззак0ніе. O MOCNYM BUDOWANIU.Mt 7,24 cf. Толк. Każdy więc, który słucha tych słów moich i wypełnia je, będzie przyrównany człowiekowi mądremu, który zbudował dom swój na opoce.Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; (За?_к7д.) Всsкъ u5бо, и4же слhшитъ словесA мо‰ сі‰ и3 твори1тъ |, ўпод0блю є3го2 мyжу мyдру, и4же создA хрaмину свою2 на кaмени: Mt 7,25 cf. Толк. I spadł deszcz, i przyszły rzeki, i wiały wiatry, i uderzyły na ów dom, a nie upadł; bo był na opoce ugruntowany.и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. и3 сни1де д0ждь, и3 пріид0ша рёки, и3 возвёzша вётри, и3 напад0ша на хрaмину тY: и3 не падeсz, њснованa бо бЁ на кaмени. Mt 7,26 cf. Толк. I każdy, który słucha tych słów moich, a nie wypełnia ich, będzie podobny człowiekowi głupiemu, który zbudował dom swój na piasku.А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; И# всsкъ слhшай словесA мо‰ сі‰, и3 не творS и4хъ, ўпод0битсz мyжу ўр0диву, и4же создA хрaмину свою2 на песцЁ: Mt 7,27 cf. Толк. I spadł deszcz, i przyszły rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom; i upadł, i był upadek jego wielki.и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое. и3 сни1де д0ждь, и3 пріид0ша рёки, и3 возвёzша вётри, и3 њпр0шасz хрaминэ т0й, и3 падeсz: и3 бЁ разрушeніе є3S вeліе. Mt 7,28 cf. Толк. I stało się, gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się rzesze nad nauką jego.И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, И# бhсть є3гдA скончA ї}съ словесA сі‰, дивлsхусz нар0ди њ ў§ніи є3гw2: Mt 7,29 cf. Толк. Albowiem nauczał ich jak władzę mający, a nie jak ich doktorowie i faryzeusze.ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.бё бо ўчS и5хъ ћкw влaсть и3мёz, и3 не ћкw кни1жницы (и3 фарісeє).Mt 8 OCZYSZCZENIE TRĘDOWATEGO.Mt 8,1 cf. Толк. Gdy zaś zstąpił z góry, szły za nim wielkie rzesze.Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа. Сшeдшу же є3мY съ горы2, в8слёдъ є3гw2 и3дsху нар0ди мн0зи. Mt 8,2 cf. Толк. A oto trędowaty przyszedłszy, pokłonił się mu, mówiąc: Panie! jeśli chcesz, możesz mię oczyścić.И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очистить. И# сE, прокажeнъ пришeдъ клaнzшесz є3мY, глаг0лz: гDи, ѓще х0щеши, м0жеши мS њчcтити. Mt 8,3 cf. Толк. I wyciągnąwszy Jezus rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I zaraz został oczyszczony trąd jego.Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы. И# простeръ рyку ї}съ, коснyсz є3мY, гlz: хощY, њчи1стисz. И# ѓбіе њчи1стисz є3мY прокaза. Mt 8,4 cf. Толк. I rzekł mu Jezus: Bacz, żebyś nikomu nie mówił, ale idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj dar, który przykazał Mojżesz na świadectwo im.И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им. И# гlа є3мY ї}съ: ви1ждь, никомyже повёждь: но шeдъ покажи1сz їерeови и3 принеси2 дaръ, є3г0же повелЁ (въ зак0нэ) мwmсeй, во свидётельство и5мъ. UZDROWIENIE SŁUGI SETNIKA.Mt 8,5 cf. Толк. Gdy zaś wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go, i mówiąc:Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его: (За?_к7є.) Вшeдшу же є3мY въ капернаyмъ, приступи2 къ немY с0тникъ, молS є3го2 Mt 8,6 cf. Толк. Panie! sługa mój leży w domu paraliżem tknięty i ciężko jest dręczony.Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. и3 глаг0лz: гDи, џтрокъ м0й лежи1тъ въ домY разслaбленъ, лю1тэ страждA. Mt 8,7 cf. Толк. I rzekł mu Jezus: Ja przyjdę i uzdrowię go.Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. И# гlа є3мY ї}съ: ѓзъ пришeдъ и3сцэлю2 є3го2. Mt 8,8 cf. Толк. I odpowiadając setnik, rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój; ale tylko powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój.Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой; И# tвэщaвъ с0тникъ, речE (є3мY): гDи, нёсмь дост0инъ, да под8 кр0въ м0й вни1деши: но т0кмw рцы2 сл0во, и3 и3сцэлёетъ џтрокъ м0й: Mt 8,9 cf. Толк. I ja bowiem jestem człowiekiem pod władzą postanowionym, mającym pod sobą żołnierzy, i mówię temu: Idź, a idzie; a drugiemu: Chodź, a przychodzi; a słudze mojemu: czyń to, a czyni.ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает. и4бо ѓзъ человёкъ є4смь под8 влaстію, и3мhй под8 соб0ю в0ины: и3 глаг0лю семY: и3ди2, и3 и4детъ: и3 друг0му: пріиди2, и3 прих0дитъ: и3 рабY моемY: сотвори2 сіE, и3 сотвори1тъ. Mt 8,10 cf. Толк. Jezus zaś słysząc to, zdziwił się i rzekł tym, którzy szli za nim: Zaprawdę, powiadam wam, nie znalazłem tak wielkiej wiary w Izraelu.Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры. Слhшавъ же ї}съ, ўдиви1сz, и3 речE грzдyщымъ по нeмъ: ґми1нь гlю вaмъ: ни во ї}ли толи1ки вёры њбрэт0хъ. Mt 8,11 cf. Толк. Wam zaś powiadam, że wielu przyjdzie ze wschodu słońca i z zachodu i zasiędą z Abrahamem i Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim;Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; Гlю же вaмъ, ћкw мн0зи t востHкъ и3 з†падъ пріи1дутъ и3 возлsгутъ со ґвраaмомъ и3 їсаaкомъ и3 їaкwвомъ во цrтвіи нбcнэмъ: Mt 8,12 cf. Толк. a synowie królestwa będą wyrzuceni do ciemności zewnętrznych; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. сhнове же цaрствіz и3згнaни бyдутъ во тьмY кромёшнюю: тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ. Mt 8,13 cf. Толк. I rzekł Jezus setnikowi: Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I uzdrowiony został sługa w owej godzinie.И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. И# речE ї}съ с0тнику: и3ди2, и3 ћкоже вёровалъ є3си2, бyди тебЁ. И# и3сцэлЁ џтрокъ є3гw2 въ т0й чaсъ. INNE UZDROWIENIA W KAFARNAUM.Mt 8,14 cf. Толк. A gdy przyszedł Jezus do domu Piotra, ujrzał świekrę jego leżącą i mającą gorączkę.Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, (За?_к7ѕ.) И# пришeдъ ї}съ въ д0мъ петр0въ, ви1дэ тeщу є3гw2 лежaщу и3 nгнeмъ жег0му, Mt 8,15 cf. Толк. I dotknął się jej ręki i opuściła ją gorączka i wstała i posługiwała im.и коснулся руки ее, и горячка оставила ее; и она встала и служила им. и3 прикоснyсz руцЁ є3S, и3 њстaви ю5 џгнь: и3 востA и3 служaше є3мY. Mt 8,16 cf. Толк. Gdy zaś wieczór nastał, przywiedli mu wielu opętanych; i wyrzucał duchy słowem i uzdrowił wszystkich źle się mających;Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных, П0здэ же бhвшу, привед0ша къ немY бBсны мнHги: и3 и3згнA дyхи сл0вомъ и3 вс‰ болsщыz и3сцэли2: Mt 8,17 cf. Толк. aby się wypełniło, co było powiedziane przez Izajasza proroka, mówiącego: „On niemoce nasze przyjął i choroby nasze nosił.”да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес болезни. да сбyдетсz речeнное и3сaіемъ прbр0комъ, глаг0лющимъ: т0й недyги нaшz пріsтъ и3 бwлёзни понесE. O DOSKONAŁYM WYRZECZENIU SIĘ.Mt 8,18 cf. Толк. Jezus zaś widząc wielkie rzesze koło siebie, kazał jechać za morze.Увидев же Иисус вокруг Себя множество народа, велел [ученикам] отплыть на другую сторону. Ви1дэвъ же ї}съ мнHги нар0ды w4крестъ себє2, повелЁ (ўчн7кHмъ) и3ти2 на w4нъ п0лъ. Mt 8,19 cf. Толк. I przystąpiwszy pewien. doktor, rzekł mu: Nauczycielu! pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz.Тогда один книжник, подойдя, сказал Ему: Учитель! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. И# пристyпль є3ди1нъ кни1жникъ, речE є3мY: ўч™лю, и3дY по тебЁ, ѓможе ѓще и4деши. Mt 8,20 cf. Толк. I rzekł mu Jezus: Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, a Syn Człowieczy nie ma, gdzieby głowę skłonił.И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные - гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову. Гlа є3мY ї}съ: ли1си ћзвины и4мутъ, и3 пти6цы небє1сныz гнёзда: сн7ъ же чlвёческій не и4мать гдЁ главы2 подклони1ти. Mt 8,21 cf. Толк. Inny zaś z uczniów jego rzekł mu: Panie! pozwól mi pierwej odejść i pogrzebać ojca mego.Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Другjй же t ўчн7къ є3гw2 речE є3мY: гDи, повели1 ми прeжде и3ти2 и3 погребсти2 nтцA моего2. Mt 8,22 cf. Толк. I rzekł mu Jezus: Pójdź za mną, a umarłym zostaw grzebanie umarłych swoich.Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Ї}съ же речE є3мY: грzди2 по мнЁ и3 њстaви мeртвыхъ погребсти2 сво‰ мертвецы2. UŚMIERZENIE BURZY.Mt 8,23 cf. Толк. A gdy On wstąpił w łódkę, weszli za nim uczniowie jego.И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики Его. (За?_к7з.) И# влёзшу є3мY въ корaбль, по нeмъ и3д0ша ўчн7цы2 є3гw2. Mt 8,24 cf. Толк. A oto wielka burza powstała na morzu, tak że się łódka falami okrywała, a on spał.И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал. И# сE, трyсъ вели1къ бhсть въ м0ри, ћкоже кораблю2 покрывaтисz волнaми: т0й же спaше. Mt 8,25 cf. Толк. I przystąpili do niego uczniowie jego, i obudzili go, mówiąc: Panie! zachowaj nas, giniemy.Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! спаси нас, погибаем. И# пришeдше ўчн7цы2 є3гw2 возбуди1ша є3го2, глаг0люще: гDи, сп7си1 ны, погибaемъ. Mt 8,26 cf. Толк. I rzekł im Jezus: Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Wtedy wstawszy, rozkazał wiatrom i morzu, i stała się cisza wielka.И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. И# гlа и5мъ: что2 страшли1ви є3стE, маловёри; ТогдA востaвъ запрети2 вётрwмъ и3 м0рю, и3 бhсть тишинA вeліz. Mt 8,27 cf. Толк. A zatem ludzie zdumieli się, mówiąc: Któż jest ten, że wiatry i morze są mu posłuszne?Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры и море повинуются Ему? Человёцы же чуди1шасz, глаг0люще: кто2 є4сть сeй, ћкw и3 вётри и3 м0ре послyшаютъ є3гw2; UZDROWIENIE OPĘTANYCH GERAZEŃCZYKÓW.Mt 8,28 cf. Толк. A gdy przybył za morze do krainy Gerazeńczyków, zabiegli mu dwaj diabłów mający, wychodzący z grobów, bardzo okrutni, tak że nikt nie mógł przejść ową drogą.И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. (За?_к7и.) И# пришeдшу є3мY на w4нъ п0лъ, въ странY гергеси1нскую, срэт0ста є3го2 двA бBсна t грHбъ и3сход‰ща, лю6та ѕэлw2, ћкw не мощи2 никомY минyти путeмъ тёмъ. Mt 8,29 cf. Толк. A oto zakrzyknęli, mówiąc: Cóż ci do nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś ˇtu przed czasem męczyć nas?И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас. И# сE, возопи1ста глагHлюща: что2 нaма и3 тебЁ, ї}се сн7е б9ій; пришeлъ є3си2 сёмw прeжде врeмене мyчити нaсъ. Mt 8,30 cf. Толк. A było niedaleko od nich pasące się stado wielu wieprzów.Вдали же от них паслось большое стадо свиней. Бsше же далeче t нею2 стaдо свинjй мн0го пас0мо. Mt 8,31 cf. Толк. Czarci zaś prosili go, mówiąc: Jeśli nas wyrzucasz stąd, poślij nas w stado wieprzów.И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. Бёси же молsху є3го2, глаг0люще: ѓще и3зг0ниши ны2, повели2 нaмъ и3ти2 въ стaдо свин0е. Mt 8,32 cf. Толк. I rzekł im: Idźcie. A oni wyszedłszy, weszli w wieprze; i oto całe stado z urwistego brzegu pędem wpadło w morze i pozdychało w wodach.И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. И# речE и5мъ: и3ди1те. Nни1 же и3зшeдше и3д0ша въ стaдо свин0е: и3 сE, (ѓбіе) ўстреми1сz стaдо всE по брeгу въ м0ре, и3 ўтоп0ша въ водaхъ. Mt 8,33 cf. Толк. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о том, что было с бесноватыми. Пасyщіи же бэжaша, и3 шeдше во грaдъ, возвэсти1ша вс‰, и3 њ бэсн0ю. Mt 8,34 cf. Толк. A oto całe miasto wyszło naprzeciw Jezusa i ujrzawszy go, prosili, aby odszedł z ich granic.И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их.И# сE, вeсь грaдъ и3зhде въ срётеніе ї}сови: и3 ви1дэвше є3го2, моли1ша, ћкw дабы2 прешeлъ t предBлъ и4хъ.Mt 9 UZDROWIENIE PARALITYKA.Mt 9,1 cf. Толк. I wstąpiwszy w łódkę, przeprawił się i przyszedł do miasta swego.Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город. (За?_к7f.) И# влёзъ въ корaбль, прeйде и3 пріи1де во св0й грaдъ. Mt 9,2 cf. Толк. A oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. I widząc Jezus wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: Ufaj, synu! Odpuszczają ci się grzechy twoje.И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои. И# сE, принес0ша є3мY разслaблена (жи1лами), на nдрЁ лежaща: и3 ви1дэвъ ї}съ вёру и4хъ, речE разслaбленному: дерзaй, чaдо, tпущaютсz ти2 грэси2 твои2. Mt 9,3 cf. Толк. A oto niektórzy z doktorów mówili sami w sobie: Ten bluźni.При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует. И# сE, нёцыи t кни6жникъ рёша въ себЁ: сeй хyлитъ. Mt 9,4 cf. Толк. A widząc Jezus myśli ich, rzekł: Czemu myślicie złe w sercach waszych?Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? И# ви1дэвъ ї}съ помышлє1ніz и4хъ, речE: вскyю вы2 мhслите лук†ваz въ сердцaхъ свои1хъ; Mt 9,5 cf. Толк. Cóż jest łatwiej rzec: Odpuszczają ci się grzechy twoje, czy, rzec: Wstań a chodź?ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? чт0 бо є4сть ўд0бэе рещи2: tпущaютсz ти2 грэси2: и3ли2 рещи2: востaни и3 ходи2; Mt 9,6 cf. Толк. Żebyście zaś wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczania grzechów, wtedy rzekł do sparaliżowanego: Wstań, weź łoże swoje, a idź do domu swego.Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, - тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой. но да ўвёсте, ћкw влaсть и4мать сн7ъ чlвёческій на земли2 tпущaти грэхи2: тогдA гlа разслaбленному: востaни, возми2 тв0й џдръ и3 и3ди2 въ д0мъ тв0й. Mt 9,7 cf. Толк. I wstał, i poszedł do domu swego.И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. И# востaвъ, (взeмъ џдръ св0й,) и4де въ д0мъ св0й. Mt 9,8 cf. Толк. Co też widząc rzesze, ulękły się i chwaliły Boga, który dał taką moc ludziom.Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Ви1дэвше же нар0ди чуди1шасz и3 прослaвиша бGа, дaвшаго влaсть таковyю человёкwмъ. POWOŁANIE MATEUSZA.Mt 9,9 cf. Толк. A gdy Jezus szedł stamtąd, ujrzał człowieka, siedzącego przy cle, imieniem Mateusz. I rzekł mu: Pójdź za mną. A wstawszy poszedł za nim.Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним. (За?_л7.) И# преходS ї}съ tтyду, ви1дэ человёка сэдsща на мhтницэ, матfeа глаг0лема: и3 гlа є3мY: по мнЁ грzди2. И# востaвъ по нeмъ и4де. Mt 9,10 cf. Толк. I stało się, gdy on siedział u stołu w domu, oto wielu celników i grzeszników przyszedłszy, siedziało u stołu z Jezusem i uczniami jego.И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. И# бhсть є3мY возлежaщу въ домY, и3 сE, мн0зи мытари6 и3 грBшницы пришeдше возлежaху со ї}сомъ и3 со ўчн7ки6 є3гw2. Mt 9,11 cf. Толк. A widząc to faryzeusze, mówili uczniom jego: Czemu z celnikami i z grzesznikami je nauczyciel wasz?Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? И# ви1дэвше фарісeє, глаг0лаху ўчн7кHмъ є3гw2: почто2 съ мытари6 и3 грBшники ўч™ль вaшъ ћстъ и3 піeтъ; Mt 9,12 cf. Толк. Lecz Jezus usłyszawszy, rzekł: Nie potrzeba zdrowym lekarza, ale źle się mającym.Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные, Ї}съ же слhшавъ речE и5мъ: не трeбуютъ здрaвіи врачA, но болsщіи: Mt 9,13 cf. Толк. Idąc zaś uczcie się, co znaczy: „Miłosierdzia chcę, a nie ofiary”; bo nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych.пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. шeдше же научи1тесz, что2 є4сть: ми1лости хощY, ґ не жeртвы; не пріид0хъ бо призвaти првdники, но грёшники на покаsніе. Mt 9,14 cf. Толк. Wtedy przystąpili do niego uczniowie Janowi, mówiąc: Czemu my i faryzeusze pościmy często, a uczniowie twoi nie poszczą?Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся? (За?_л7а.) ТогдA приступи1ша къ немY ўченицы2 їwaннwвы, глаг0люще: почто2 мы2 и3 фарісeє пости1мсz мн0гw, ўчн7цh же твои2 не постsтсz; Mt 9,15 cf. Толк. I rzekł im Jezus: Czyż goście weselni mogą się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? Ale przyjdą dni, gdy będzie wzięty od nich oblubieniec, a wtedy będą pościć.И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И# речE и5мъ ї}съ: є3дA м0гутъ сhнове брaчніи плaкати, є3ли1ко врeмz съ ни1ми є4сть жени1хъ; Пріи1дутъ же днjе, є3гдA tи1метсz t ни1хъ жени1хъ, и3 тогдA постsтсz. Mt 9,16 cf. Толк. Nikt zaś nie przyprawia łaty z surowego sukna do starej szaty, albowiem obrywa od szaty całość jej i przedarcie staje się gorsze.И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никт0же бо приставлsетъ приставлeніz плaта небёлена ри1зэ вeтсэ: в0зметъ бо кончи1ну свою2 t ри1зы, и3 г0рша дирA бyдетъ. Mt 9,17 cf. Толк. Ani nie leją młodego wina w stare bukłaki; bo inaczej bukłaki pękają i wino się rozlewa i bukłaki niszczeją. Ale młode wino zlewają w bukłaki nowe, a tak jedno i drugie bywa zachowane.Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое. НижE вливaютъ вінA н0ва въ мёхи вє1тхи: ѓще ли же ни2, то2 просадsтсz мёси, и3 віно2 проліeтсz, и3 мёси поги1бнутъ: но вливaютъ віно2 н0во въ мёхи нHвы, и3 nбоE соблюдeтсz. UZDROWIENIE CIERPIĄCEJ KRWOTOK I WSKRZESZENIE CÓRKI JAIRA.Mt 9,18 cf. Толк. Gdy on to do nich mówił, oto jeden książę przystąpił i pokłonił mu się, mówiąc: Panie! córka moja dopiero skonała, ale przyjdź, włóż na nią rękę swoją, a żyć będzie.Когда Он говорил им сие, подошел к Нему некоторый начальник и, кланяясь Ему, говорил: дочь моя теперь умирает; но приди, возложи на нее руку Твою, и она будет жива. (За?_л7в.) Сі‰ є3мY гlющу къ ни6мъ, сE, кнsзь нёкій пришeдъ клaнzшесz є3мY, глаг0лz, ћкw дщи2 моS нн7э ќмре: но пришeдъ возложи2 на ню2 рyку твою2, и3 њживeтъ. Mt 9,19 cf. Толк. A Jezus wstawszy, poszedł za nim i uczniowie jego.И встав, Иисус пошел за ним, и ученики Его. И# востaвъ ї}съ по нeмъ и4де, и3 ўчн7цы2 є3гw2. Mt 9,20 cf. Толк. A oto niewiasta, która cierpiała krwotok przez lat dwanaście, przystąpiła z tyłu i dotknęła się kraju szaty jego.И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды Его, И# сE, женA кровоточи1ва дванaдесzте лётъ, пристyпльши созади2, прикоснyсz воскри1лію ри1зы є3гw2, Mt 9,21 cf. Толк. Mówiła bowiem sama w sobie: Bylebym tylko dotknęła się szaty jego, będę zdrowa.ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею. глаг0лаше бо въ себЁ: ѓще т0кмw прикоснyсz ри1зэ є3гw2, сп7сeна бyду. Mt 9,22 cf. Толк. A Jezus obróciwszy się i ujrzawszy ją, rzekł: Ufaj córko! Wiara twoja ciebie uzdrowiła. I uzdrowiona została niewiasta od owej godziny.Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. Ї}съ же њбрaщьсz и3 ви1дэвъ ю5, речE: дерзaй, дщи2, вёра твоS сп7сe тz. И# сп7сeна бhсть женA t часA тогw2. Mt 9,23 cf. Толк. I gdy Jezus przyszedł w dom książęcia i ujrzał fletnistów i tłum zgiełk czyniący, mówił:И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, И# пришeдъ ї}съ въ д0мъ кнsжь, и3 ви1дэвъ сопцы2 и3 нар0дъ м0лвzщь, Mt 9,24 cf. Толк. Odstąpcie; albowiem nie umarła dzieweczka, ale śpi. I śmiali się z niego.сказал им: выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над Ним. гlа и5мъ: tиди1те, не ќмре бо дэви1ца, но спи1тъ. И# ругaхусz є3мY. Mt 9,25 cf. Толк. A gdy wyrzucono tłum, wszedł i ujął rękę jej, i powstała dzieweczka.Когда же народ был выслан, Он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. є3гдa же и3згнaнъ бhсть нар0дъ, вшeдъ ћтъ ю5 за рyку: и3 востA дэви1ца. Mt 9,26 cf. Толк. I rozeszła się ta wieść po wszystkiej owej ziemi.И разнесся слух о сем по всей земле той. И# и3зhде вёсть сіS по всeй земли2 т0й. LECZY DWÓCH ŚLEPYCH I NIEMEGO.Mt 9,27 cf. Толк. A gdy Jezus przechodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc: Zmiłuj się nad nami, Synu Dawidów!Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов! (За?_л7г.) И# преходsщу tтyду ї}сови, по нeмъ и3д0ста двA слэпц†, зов{ща и3 глагHлюща: поми1луй ны2, (ї}се) сн7е дв7довъ. Mt 9,28 cf. Толк. Gdy zaś przyszedł do domu, przystąpili do niego ślepi. I rzekł im Jezus: Wierzycie, że wam to mogę uczynić? Rzekli mu: Tak, Panie!Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи! Пришeдшу же є3мY въ д0мъ, приступи1ста къ немY слэпц†, и3 гlа и4ма ї}съ: вёруета ли, ћкw могY сіE сотвори1ти; Глаг0ласта є3мY: є4й, гDи. Mt 9,29 cf. Толк. Wtedy dotknął się oczu ich, mówiąc: Niech się wam stanie według wiary waszej.Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. ТогдA прикоснyсz џчію и4хъ, гlz: по вёрэ вaю бyди вaма. Mt 9,30 cf. Толк. I otworzyły się oczy ich, i zagroził im Jezus, mówiąc: Baczcie, aby się kto nie dowiedział.И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал. И# tверз0стасz џчи и4ма: и3 запрети2 и4ма ї}съ, гlz: блюди1та, да никт0же ўвёсть. Mt 9,31 cf. Толк. Lecz oni wyszedłszy, rozsławili go, po wszystkiej owej ziemi.А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. W$на же и3зшє1дша прослaвиста є3го2 по всeй земли2 т0й. Mt 9,32 cf. Толк. Gdy ci zaś odeszli, oto przywiedli mu człowieka niemego, opętanego od diabła.Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого. Тёма же и3сходsщема, сE, привед0ша къ немY человёка нёма бэснyема. Mt 9,33 cf. Толк. A gdy diabeł został wyrzucony, przemówił niemy i dziwiły się rzesze, mówiąc: Nigdy się tak nie okazało w Izraelu.И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле. И# и3згнaну бёсу, проглаг0ла нэмhй. И# диви1шасz нар0ди, глаг0люще, ћкw николи1же kви1сz тaкw во ї}ли. Mt 9,34 cf. Толк. Ale faryzeusze mówili: Przez księcia diabelskiego wypędza diabły.А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского. Фарісeє же глаг0лаху: њ кнsзи бэс0встэмъ и3зг0нитъ бёсы. LITUJE SIĘ NAD LUDEM I PRAGNIE DLAŃ PASTERZY.Mt 9,35 cf. Толк. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w synagogach ich i przepowiadając ewangelię królestwa, a uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc.И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И# прохождaше ї}съ грaды вс‰ и3 вє1си, ўчS на с0нмищихъ и4хъ, и3 проповёдаz є3ђліе цrтвіz, и3 цэлS всsкъ недyгъ и3 всsку ћзю въ лю1дехъ. Mt 9,36 cf. Толк. Widząc zaś rzesze, zlitował się nad nimi, gdyż byli strudzeni i leżący jako owce, nie mające pasterza.Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. (За?_л7д.) Ви1дэвъ же нар0ды, млcрдова њ ни1хъ, ћкw бsху смzтeни и3 tвeржени, ћкw џвцы не и3мyщыz пaстырz. Mt 9,37 cf. Толк. Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; ТогдA гlа ўчн7кHмъ свои6мъ: жaтва ќбw мн0га, дёлателей же мaлw: Mt 9,38 cf. Толк. Proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje.итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.моли1тесz u5бо гDи1ну жaтвы, ћкw да и3зведeтъ дёлатєли на жaтву свою2.Mt 10 WŁADZA I IMIONA APOSTOŁÓW.Mt 10,1 cf. Толк. I zwoławszy dwunastu uczniów swoich, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc.И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. И# призвA nбанaдесzть ўчн7ки2 сво‰, дадE и5мъ влaсть на дyсэхъ нечи1стыхъ, ћкw да и3зг0нzтъ и5хъ, и3 цэли1ти всsкъ недyгъ и3 всsку болёзнь. Mt 10,2 cf. Толк. Dwunastu zaś apostołów te są imiona: Pierwszy Szymon, którego zwią Piotrem i Andrzej brat jego, Jakub, syn Zebedeusza i Jan, brat jego,Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Дванaдесzтихъ же ґпcлwвъ и3менA сyть сі‰: пeрвый сjмwнъ, и4же нарицaетсz пeтръ, и3 ґндрeй брaтъ є3гw2: їaкwвъ зеведeевъ и3 їwaннъ брaтъ є3гw2: Mt 10,3 cf. Толк. Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz celnik, Jakub Alfeuszowy i Tadeusz,Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, філjппъ и3 варfоломeй: fwмA и3 матfeй мытaрь: їaкwвъ ґлфeевъ и3 леввeй, наречeнный fаддeй: Mt 10,4 cf. Толк. Szymon Kananejczyk i Judasz Iszkariot, który go też wydał.Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его. сjмwнъ кананjтъ и3 їyда їскаріHтскій, и4же и3 предадE є3го2. MAJĄ EWANGELIZOWAĆ IZRAELA W UBÓSTWIE I POKOJU.Mt 10,5 cf. Толк. Tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im, mówiąc: Na drogę pogan nie zachodźcie, i do miast samarytańskich nie wchodźcie;Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите; Сі‰ nбанaдесzть послA ї}съ, заповёда и5мъ, гlz: на пyть kзы6къ не и3ди1те и3 во грaдъ самарsнскій не вни1дите: Mt 10,6 cf. Толк. ale raczej idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela.а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева; и3ди1те же пaче ко nвцaмъ поги1бшымъ д0му ї}лева: Mt 10,7 cf. Толк. Idąc zaś przepowiadajcie, mówiąc: że przybliżyło się królestwo niebieskie.ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; ходsще же проповёдуйте, глаг0люще, ћкw прибли1жисz цrтвіе нбcное: Mt 10,8 cf. Толк. Niemocnych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, czartów wyrzucajcie; darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте. болsщыz и3сцэлsйте, прокажє1нныz њчищaйте, мє1ртвыz воскрешaйте, бёсы и3згонsйте: тyне пріsсте, тyне дади1те. Mt 10,9 cf. Толк. Nie miejcie złota ani srebra, ani pieniędzy w trzosach swoich.Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, (За?_л7є.) Не стzжи1те злaта, ни сребрA, ни мёди при поzсёхъ вaшихъ, Mt 10,10 cf. Толк. Ani torby podróżnej, ani dwu sukien, ani butów, ani laski; albowiem godzien jest robotnik strawy swojej.ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. ни пи1ры въ пyть, ни двою2 ри6зу, ни сапHгъ, ни жезлA: дост0инъ бо є4сть дёлатель мзды2 своеS. Mt 10,11 cf. Толк. Do któregokolwiek zaś miasta albo miasteczka wejdziecie, pytajcie się, kto w nim jest godny i tam mieszkajcie, póki nie wyjdziecie.В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете; В0ньже ѓще (коли1ждо) грaдъ и3ли2 вeсь вни1дете, и3спытaйте, кто2 въ нeмъ дост0инъ є4сть, и3 тY пребyдите, д0ндеже и3зhдете: Mt 10,12 cf. Толк. A wchodząc w dom, pozdrawiajcie go, mówiąc: Pokój temu domowi.а входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему; входsще же въ д0мъ цэлyйте є3го2, глаг0люще: ми1ръ д0му семY: Mt 10,13 cf. Толк. I jeśliby dom ów był godny, przyjdzie nań pokój wasz;. a jeśliby nie był godny, pokój wasz wróci się o was.и если дом будет достоин, то мир ваш придет на него; если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. и3 ѓще ќбw бyдетъ д0мъ дост0инъ, пріи1детъ ми1ръ вaшъ нaнь: ѓще ли же не бyдетъ дост0инъ, ми1ръ вaшъ къ вaмъ возврати1тсz. Mt 10,14 cf. Толк. I ktokolwiek by was nie przyjął, i nie słuchał mów waszych, wychodząc precz z domu albo z miasta, otrząśnijcie proch z nóg waszych.А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших; И# и4же ѓще не пріи1метъ вaсъ, нижE послyшаетъ словeсъ вaшихъ, и3сходsще и3з8 д0му и3ли2 и3з8 грaда тогw2, tтрzси1те прaхъ н0гъ вaшихъ: Mt 10,15 cf. Толк. Zaprawdę powiadam wam: Lżej będzie ziemi sodomskiej i gomorejskiej w dzień sądny, niż owemu miastu.истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому. ґми1нь гlю вaмъ: tрaднэе бyдетъ земли2 сод0мстэй и3 гом0ррстэй въ дeнь сyдный, нeже грaду томY. ZAPOWIADA PRZEŚLADOWANIA.Mt 10,16 cf. Толк. Oto ja was posyłam jak owce między wilki, bądźcie więc roztropni jak węże, a prości jak gołębice.Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. (За?_л7ѕ.) СE, ѓзъ посылaю вaсъ ћкw џвцы посредЁ волкHвъ: бyдите u5бо мyдри ћкw ѕмі‰, и3 цёли ћкw г0лубіе. Mt 10,17 cf. Толк. Strzeżcie się zaś ludzi; albowiem będą was wydawać przed Rady i w synagogach swoich będą was biczować.Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас, Внемли1те же t человBкъ: предадsтъ бо вы2 на с0нмы, и3 на соб0рищихъ и4хъ бію1тъ вaсъ, Mt 10,18 cf. Толк. I do namiestników i do królów będziecie wodzeni dla mnie na świadectwo im i poganom.и поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками. и3 пред8 влады6ки же и3 цари6 ведeни бyдете менє2 рaди, во свидётельство и5мъ и3 kзhкwмъ. Mt 10,19 cf. Толк. A gdy was wydadzą, nie myślcie, jak albo co byście mówić mieli; bo w owej godzinie będzie wam dane, co byście mówili:Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, є3гдa же предаю1тъ вы2, не пецhтесz, кaкw и3ли2 что2 возглаг0лете: дaстбосz вaмъ въ т0й чaсъ, что2 возглаг0лете: Mt 10,20 cf. Толк. Albowiem nie wy jesteście, którzy mówicie, ale Duch Ojca waszego, który mówi w was.ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. не вh бо бyдете глаг0лющіи, но д¦ъ nц7A вaшегw гlzй въ вaсъ. Mt 10,21 cf. Толк. Wyda zaś brat brata na śmierć i ojciec syna, i powstaną dzieci przeciw rodzicom, i o śmierć ich przyprawiać będą.Предаст же брат брата на смерть, и отец - сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их; Предaстъ же брaтъ брaта на смeрть, и3 nтeцъ чaдо: и3 востaнутъ ч†да на роди1тєли и3 ўбію1тъ и5хъ: Mt 10,22 cf. Толк. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony.и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется. и3 бyдете ненави1дими всёми и4мене моегw2 рaди: претерпёвый же до концA, т0й сп7сeнъ бyдетъ. Mt 10,23 cf. Толк. A gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, że nie skończycie miast izraelskich, aż przyjdzie Syn Człowieczy.Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. (За?_л7з.) є3гдa же г0нzтъ вы2 во грaдэ сeмъ, бёгайте въ другjй. Ґми1нь бо гlю вaмъ: не и4мате скончaти грaды ї}лєвы, д0ндеже пріи1детъ сн7ъ чlвёческій. KOGO NALEŻY SIĘ BAĆ?Mt 10,24 cf. Толк. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad pana swego.Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего: Нёсть ўчени1къ над8 ўчи1телz (своего2), нижE рaбъ над8 господи1на своего2: Mt 10,25 cf. Толк. Dosyć uczniowi, aby był jako mistrz jego, a słudze jako Pan jego. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, jakże daleko więcej domowników jego?довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его. Если хозяина дома назвали веельзевулом, не тем ли более домашних его? довлёетъ ўченикY, да бyдетъ ћкw ўчи1тель є3гw2, и3 рaбъ ћкw госп0дь є3гw2. Ѓще господи1на д0му веельзевyла нарек0ша, кольми2 пaче дом†шніz є3гw2; Mt 10,26 cf. Толк. A więc nie bójcie się ich; albowiem nie ma nic skrytego, co by nie miało być odkryte; ani tajemnego, czego by wiedzieć nie miano.Итак не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Не ўб0йтесz u5бо и4хъ: ничт0же бо є4сть покровeно, є4же не tкрhетсz, и3 тaйно, є4же не ўвёдэно бyдетъ. Mt 10,27 cf. Толк. Co wam w ciemności mówię, powiadajcie na świetle, a co na ucho słyszycie, przepowiadajcie na dachach.Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. є4же гlю вaмъ во тьмЁ, рцhте во свётэ: и3 є4же во ќшы слhшите, проповёдите на кр0вэхъ. Mt 10,28 cf. Толк. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне. И# не ўб0йтесz t ўбивaющихъ тёло, души1 же не могyщихъ ўби1ти: ўб0йтесz же пaче могyщагw и3 дyшу и3 тёло погуби1ти въ геeннэ. Mt 10,29 cf. Толк. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za miedziaka? I ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez Ojca waszego?Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; Не двё ли пти6цэ цэни1тэсz є3ди1ному ґссaрію; и3 ни є3ди1на t ни1хъ падeтъ на земли2 без8 nц7A вaшегw: Mt 10,30 cf. Толк. A wasze włosy wszystkie na głowie są policzone.у вас же и волосы на голове все сочтены; вaмъ же и3 влaси главнjи вси2 и3зочтeни сyть: Mt 10,31 cf. Толк. Nie bójcie się tedy; lepsi jesteście wy niż wiele wróbli.не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц. не ўб0йтесz u5бо: мн0зэхъ пти1цъ лyчши є3стE вы2. Mt 10,32 cf. Толк. Każdy więc, który mnie wyzna przed ludźmi, wyznam go i ja przed Ojcem moim; który jest w niebiosach.Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; (За?_л7и.) Всsкъ u5бо и4же и3сповёсть мS пред8 человBки, и3сповёмъ є3го2 и3 ѓзъ пред8 nц7eмъ мои1мъ, и4же на нб7сёхъ: Mt 10,33 cf. Толк. Kto by zaś zaparł się mnie przed ludźmi, zaprę się go i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiosach.а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. ґ и4же tвeржетсz менє2 пред8 человBки, tвeргусz є3гw2 и3 ѓзъ пред8 nц7eмъ мои1мъ, и4же на нб7сёхъ. NIE POKÓJ, ALE WOJNĘ OGŁASZA.Mt 10,34 cf. Толк. Nie mniemajcie, że przyszedłem pokój zsyłać na ziemię. Nie przyszedłem zsyłać pokoju, ale miecz.Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, Не мни1те, ћкw пріид0хъ воврещи2 ми1ръ на зeмлю: не пріид0хъ воврещи2 ми1ръ, но мeчь: Mt 10,35 cf. Толк. Przyszedłem bowiem oddzielić człowieka od ojca swego i córkę od matki swojej i synową od świekry swojej.ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. пріид0хъ бо разлучи1ти человёка на nтцA своего2, и3 дщeрь на мaтерь свою2, и3 невёсту на свекр0вь свою2. Mt 10,36 cf. Толк. I będą nieprzyjaciółmi człowieka domownicy jego.И враги человеку - домашние его. И# врази2 человёку домaшніи є3гw2. Mt 10,37 cf. Толк. Kto miłuje ojca albo matkę więcej niż mnie, nie jest mnie godzien, a kto miłuje syna albo córkę nade mnie, nie jest mnie godzien.Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; (За?_л7f.) И$же лю1битъ nтцA и3ли2 мaтерь пaче менє2, нёсть менє2 дост0инъ: и3 и4же лю1битъ сhна и3ли2 дщeрь пaче менє2, нёсть менє2 дост0инъ: Mt 10,38 cf. Толк. A kto nie bierze krzyża swego i nie naśladuje mnie, nie jest mnie godzien.и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. и3 и4же не пріи1метъ крестA своегw2 и3 в8слёдъ менє2 грzдeтъ, нёсть менє2 дост0инъ. Mt 10,39 cf. Толк. Kto znalazł duszę swoją, straci ją; a kto by utracił duszę swą dla mnie, znajdzie ją.Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее. Њбрэтhй дyшу свою2 погуби1тъ ю5: ґ и4же погуби1тъ дyшу свою2 менє2 рaди, њбрsщетъ ю5. Mt 10,40 cf. Толк. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał.Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня; И$же вaсъ пріeмлетъ, менE пріeмлетъ: и3 и4же пріeмлетъ менE, пріeмлетъ послaвшаго мS: Mt 10,41 cf. Толк. Kto przyjmuje proroka w imię proroka, otrzyma zapłatę proroka, i kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego.кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и кто принимает праведника, во имя праведника, получит награду праведника. пріeмлzй прbр0ка во и4мz прbр0чо, мздY прbр0чу пріи1метъ: и3 пріeмлzй првdника во и4мz првdничо, мздY првdничу пріи1метъ: Mt 10,42 cf. Толк. A ktokolwiek by dał się napić jednemu z tych najmniejszych kubek zimnej wody, tylko w imię ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej.И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.и3 и4же ѓще напои1тъ є3ди1наго t мaлыхъ си1хъ чaшею студены2 воды2 т0кмw, во и4мz ўчн7кA, ґми1нь гlю вaмъ, не погуби1тъ мзды2 своеS.Mt 11Mt 11,1 cf. Толк. I stało się, gdy Jezus skończył przykazywać dwunastu uczniom swoim, odszedł stamtąd, aby uczyć i przepowiadać w miastach ich.И когда окончил Иисус наставления двенадцати ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедывать в городах их. И# бhсть, є3гдA соверши2 ї}съ заповёдаz nбэманaдесzте ўчн7к0ма свои1ма, прeйде tтyду ўчи1ти и3 проповёдати во градёхъ и4хъ. Mt 11,2 cf. Толк. Jan zaś, gdy usłyszał w więzieniu o dziełach Chrystusa, posławszy dwóch uczniów swoich,Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих (За?_м7.) Їwaннъ же слhшавъ во ўзи1лищи дэлA хrтHва, послA двA t ўчени1къ свои1хъ, Mt 11,3 cf. Толк. rzekł mu: Tyś jest, który ma przyjść, czyli innego czekamy?сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого? речE є3мY: тh ли є3си2 грzдhй, и3ли2 и3н0гw чaемъ; Mt 11,4 cf. Толк. A odpowiadając Jezus, rzekł im: Idźcie, donieście Janowi, coście słyszeli i widzieli:И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: И# tвэщaвъ ї}съ речE и4ма: шє1дша возвэсти1та їwaннови, ±же слhшита и3 ви1дита: Mt 11,5 cf. Толк. „Ślepi widzą,” chromi chodzą, trędowaci bywają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim ewangelię opowiadają.слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют; слэпjи прозирaютъ и3 хр0міи х0дzтъ, прокажeнніи њчищaютсz и3 глусjи слhшатъ, мeртвіи востаю1тъ и3 ни1щіи благовэствyютъ: Mt 11,6 cf. Толк. A błogosławiony jest, który się ze mnie nie zgorszy.и блажен, кто не соблазнится о Мне. и3 бlжeнъ є4сть, и4же ѓще не соблазни1тсz њ мнЁ. ŚWIADCZY JAN, KTÓRY ZASŁUGUJE NA WIARĘ.Mt 11,7 cf. Толк. Gdy zaś oni odchodzili, począł Jezus mówić do rzesz o Janie: Coście wyszli na pustynię widzieć? Trzcinę chwiejącą się od wiatru?Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: что смотреть ходили вы в пустыню? трость ли, ветром колеблемую? Тёма же и3сходsщема, начaтъ ї}съ нар0дwмъ гlати њ їwaннэ: чесw2 и3зыд0сте въ пустhню ви1дэти; тр0сть ли вётромъ колeблему; Mt 11,8 cf. Толк. Ale coście wyszli widzieć? Człowieka w miękkie szaty obleczonego? Oto ci, co w miękkie szaty się ubierają, w domach królewskich są.Что же смотреть ходили вы? человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Но чесw2 и3зыд0сте ви1дэти; человёка ли въ м‰гки ри6зы њблечeнна; СE, и5же м‰гкаz носsщіи, въ домёхъ цaрскихъ сyть. Mt 11,9 cf. Толк. Ale coście wyszli widzieć? Proroka? Zaiste powiadam wam: I więcej niż proroka.Что же смотреть ходили вы? пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Но чесw2 и3зыд0сте ви1дэти; прbр0ка ли; є4й, гlю вaмъ, и3 ли1шше прbр0ка. Mt 11,10 cf. Толк. Ten jest bowiem, o którym napisano: „Oto ja posyłam Anioła mego przed obliczem twoim, który zgotuje drogę twą przed tobą.”Ибо он тот, о котором написано: се, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. Сeй бо є4сть, њ нeмже є4сть пи1сано: сE, ѓзъ посылaю ѓгGла моего2 пред8 лицeмъ твои1мъ, и4же ўгот0витъ пyть тв0й пред8 тоб0ю. Mt 11,11 cf. Толк. Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał między narodzonymi z niewiast większy nad Jana Chrzciciela, lecz który jest mniejszy w królestwie niebieskim, większy jest, niż on.Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его. Ґми1нь гlю вaмъ, не востA въ рождeнныхъ женaми б0лій їwaнна кrти1телz: мнjй же во цrтвіи нбcнэмъ б0лій є3гw2 є4сть. Mt 11,12 cf. Толк. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd, królestwo niebieskie gwałt cierpi i gwałtownicy je porywają.От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его, T днjй же їwaнна кrти1телz досeлэ цrтвіе нбcное нyдитсz, и3 нyждницы восхищaютъ є5: Mt 11,13 cf. Толк. Gdyż wszyscy prorocy i Zakon aż do Jana prorokowali.ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. вси1 бо прbр0цы и3 зак0нъ до їwaнна прорек0ша. Mt 11,14 cf. Толк. A jeśli chcecie przyjąć, on jest Eliaszem, który ma przyjść.И если хотите принять, он есть Илия, которому должно придти. И# ѓще х0щете пріsти, т0й є4сть и3ліA хотsй пріити2: Mt 11,15 cf. Толк. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.Кто имеет уши слышать, да слышит! и3мёzй ќшы слhшати да слhшитъ. A WIĘC BIADA NIEWIERNYM.Mt 11,16 cf. Толк. Komu zaś przyrównam to plemię? Podobne jest chłopiętom siedzącym na rynku, które wołając do rówieśników,Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, (За?_м7а.) Комy же ўпод0блю р0дъ сeй; Под0бенъ є4сть дётемъ сэдsщымъ на т0ржищихъ, и3 возглашaющымъ другHмъ свои6мъ Mt 11,17 cf. Толк. mówią: Śpiewaliśmy wam, a nie tańczyliście, zawodziliśmy, a nie płakaliście.говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. и3 глаг0лющымъ: пискaхомъ вaмъ, и3 не плzсaсте: плaкахомъ вaмъ, и3 не рыдaсте. Mt 11,18 cf. Толк. Albowiem przyszedł Jan nie jedząc ani nie pijąc, i powiadają: Czarta ma.Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: в нем бес. Пріи1де бо їwaннъ ни kдhй, ни піsй: и3 глаг0лютъ: бёса и4мать. Mt 11,19 cf. Толк. Przyszedł Syn Człowieczy, jedząc i pijąc i mówią: Oto człowiek obżerca i winopilca, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona jest mądrość od synów swoich.Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее. Пріи1де сн7ъ чlвёческій kдhй и3 піsй: и3 глаг0лютъ: сE, человёкъ ћдца и3 вінопjйца, мытарє1мъ дрyгъ и3 грёшникwмъ. И# њправди1сz премyдрость t ч†дъ свои1хъ. BIADA, ZWŁASZCZA ZATWARDZIAŁYM.Mt 11,20 cf. Толк. Wtedy począł wymawiać miastom, w których stało się bardzo wiele cudów jego, że nie czyniły pokuty.Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не покаялись: (За?_м7в.) ТогдA начaтъ ї}съ поношaти градовHмъ, въ ни1хже бhша мн0жайшыz си6лы є3гw2, занE не покazшасz: Mt 11,21 cf. Толк. Biada tobie Korozain! Biada tobie Betsaido! Gdyby bowiem w Tyrze i w Sydonie stały się były cuda, które stały się u was, dawno by były czyniły pokutę we włosiennicy i w popiele.горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись, г0ре тебЁ, хоразjне, г0ре тебЁ, виfсаjдо: ћкw ѓще въ тЂрэ и3 сідHнэ бhша си6лы бhли бhвшыz въ вaсъ, дрeвле ќбw во врeтищи и3 пeпелэ покazлисz бhша: Mt 11,22 cf. Толк. Wszakże powiadam wam: lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dzień sądu, niźli wam.но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. nбaче гlю вaмъ тЂру и3 сідHну tрaднэе бyдетъ въ дeнь сyдный, нeже вaмъ. Mt 11,23 cf. Толк. A ty Kafarnaum czyż się aż do nieba wyniesiesz? Aż do piekła zstąpisz, bo gdyby się były w Sodomie stały cuda, które się działy w tobie, byłaby się może ostała aż do tego dnia.И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня; И# ты2, капернаyме, и4же до нб7съ вознесhйсz, до ѓда сни1деши: занE ѓще въ сод0мэхъ бhша си6лы бhли бhвшыz въ тебЁ, пребhли ќбw бhша до днeшнzгw днE: Mt 11,24 cf. Толк. Wszakże powiadam wam: Iż znośniej będzie ziemi sodomitów w dzień sądu, aniżeli tobie.но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. nбaче гlю вaмъ, ћкw земли2 сод0мстэй tрaднэе бyдетъ въ дeнь сyдный, нeже тебЁ. A BŁOGOSŁAWIENI WIERZĄCY.Mt 11,25 cf. Толк. Wówczas odpowiadając Jezus, rzekł: Wyznaję tobie, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je maluczkim.В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам; Въ то2 врeмz tвэщaвъ ї}съ речE: и3сповёдаютисz, џ§е, гDи нб7сE и3 земли2, ћкw ўтаи1лъ є3си2 сі‰ t премyдрыхъ и3 разyмныхъ и3 tкрhлъ є3си2 т† младeнцємъ: Mt 11,26 cf. Толк. Tak Ojcze, ponieważ tak spodobało się tobie.ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение. є4й, џ§е, ћкw тaкw бhсть бlговолeніе пред8 тоб0ю. Mt 11,27 cf. Толк. Wszystko dane mi jest od Ojca mego. I nikt nie zna Syna tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu by Syn chciał objawić.Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. (За?_м7г.) Вс‰ мнЁ прє1дана сyть nц7eмъ мои1мъ: и3 никт0же знaетъ сн7а, т0кмw nц7ъ: ни nц7A кто2 знaетъ, т0кмw сн7ъ, и3 є3мyже ѓще в0литъ сн7ъ tкрhти. Mt 11,28 cf. Толк. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni, a Ja was ochłodzę.Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; Пріиди1те ко мнЁ вси2 труждaющіисz и3 њбременeнніи, и3 ѓзъ ўпок0ю вы2: Mt 11,29 cf. Толк. Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek duszom waszym.возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; возми1те и4го моE на себE и3 научи1тесz t менє2, ћкw кр0токъ є4смь и3 смирeнъ срdцемъ: и3 њбрsщете пок0й душaмъ вaшымъ: Mt 11,30 cf. Толк. Albowiem jarzmo moje słodkie jest, a brzemię moje lekkie.ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.и4го бо моE бlго, и3 брeмz моE легко2 є4сть.Mt 12 SPÓR O SZABAT.Mt 12,1 cf. Толк. Wówczas szedł Jezus w szabat przez zboża, a uczniowie jego będąc głodni, poczęli rwać kłosy i jeść. „Faryzeusze zaś ujrzawszy, rzekli mu: Oto uczniowie twoi czynią, czego się nie godzi czynić w szabat.В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. (За?_м7д.) Въ то2 врeмz и4де ї}съ въ суббw6ты сквозЁ сBzніz: ўчн7цh же є3гw2 взалкaша и3 начaша востерзaти клaсы и3 ћсти. Mt 12,2 cf. Толк. Фарисеи, увидев это, сказали Ему: вот, ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу. Фарісeє же ви1дэвше рёша є3мY: сE, ўчн7цы2 твои2 творsтъ, є3гHже не дост0итъ твори1ти въ суббHту. Mt 12,3 cf. Толк. Lecz on im powiedział: Nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy łaknął, i ci, którzy z nim byli?Он же сказал им: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Џнъ же речE и5мъ: нёсте ли чли2, что2 сотвори2 дв7дъ, є3гдA взалкA сaмъ и3 сyщіи съ ни1мъ; Mt 12,4 cf. Толк. Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleb pokładny, którego mu się nie godziło jeść, ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom?как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам? кaкw вни1де въ хрaмъ б9ій и3 хлёбы предложeніz снэдE, и4хже не дост0йно бЁ є3мY ћсти, ни сyщымъ съ ни1мъ, т0кмw їерeємъ є3ди6нымъ; Mt 12,5 cf. Толк. Alboście nie czytali w Zakonie, że w szabaty kapłani w świątyni gwałcą szabat, a są bez winy.Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? и3ли2 нёсте чли2 въ зак0нэ, ћкw въ суббw6ты свzщeнницы въ цeркви суббw6ты сквернsтъ и3 непови1нни сyть; Mt 12,6 cf. Толк. Ale mówię wam, że tu jest większy niż świątynia.Но говорю вам, что здесь Тот, Кто больше храма; гlю же вaмъ, ћкw цeркве б0лэ є4сть здЁ: Mt 12,7 cf. Толк. Gdybyście zaś wiedzieli, co znaczy: „Miłosierdzia chcę, a nie ofiary,” nigdy byście nie byli potępili niewinnych.если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ѓще ли бhсте вёдали, что2 є4сть: ми1лости хощY, ґ не жeртвы, николи1же ќбw бhсте њсуждaли непови1нныхъ: Mt 12,8 cf. Толк. Albowiem Panem jest Syn Człowieczy i szabatu.ибо Сын Человеческий есть господин и субботы. госп0дь бо є4сть и3 суббHты сн7ъ чlвёческій. UZDRAWIA USCHŁĄ RĘKĘ W SZABAT.Mt 12,9 cf. Толк. A gdy odszedł stamtąd, przyszedł do ich synagogi.И, отойдя оттуда, вошел Он в синагогу их. (За?_м7є.) И# прешeдъ tтyду, пріи1де на с0нмище и4хъ. Mt 12,10 cf. Толк. A oto człowiek mający uschłą rękę; i pytali go, mówiąc: Czy godzi się w szabaty uzdrawiać, aby go oskarżyli.И вот, там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить Его: можно ли исцелять в субботы? И# сE, человёкъ бЁ тY, рyку и3мhй сyху. И# вопроси1ша є3го2, глаг0люще: ѓще дост0итъ въ суббw6ты цэли1ти; да на него2 возглаг0лютъ. Mt 12,11 cf. Толк. On zaś rzekł im: Który z was człowiek, jeśliby miał owcę jedną, a ona wpadłaby w dół w szabat, czyż jej nie weźmie i nie podniesie?Он же сказал им: кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Џнъ же речE и5мъ: кто2 є4сть t вaсъ человёкъ, и4же и4мать nвчA є3ди1но, и3 ѓще впадeтъ сіE въ суббw6ты въ ћму, не и4метъ ли є5 и3 и4зметъ; Mt 12,12 cf. Толк. O ileż więcej wart jest człowiek niż owca? Przeto godzi się w szabaty dobrze czynić.Сколько же лучше человек овцы! Итак можно в субботы делать добро. кольми2 u5бо лyчши є4сть человёкъ nвчaте; тёмже дост0итъ въ суббw6ты добро2 твори1ти. Mt 12,13 cf. Толк. Wtedy rzekł człowiekowi: Wyciągnij rękę twoją. I wyciągnął, i przywrócona jest do zdrowia jako druga.Тогда говорит человеку тому: протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая. ТогдA гlа человёку: простри2 рyку твою2. И# прострE: и3 ўтверди1сz цэлA ћкw другaz. Mt 12,14 cf. Толк. Faryzeusze zaś wyszedłszy, naradzali się przeciw niemu, jakby go stracić.Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. (За?_м7ѕ.) Фарісeє же шeдше совётъ сотвори1ша на него2, кaкw є3го2 погубsтъ. Ї}съ же разумёвъ tи1де tтyду. PROROCTWO IZAJASZA O SŁODYCZY CHRYSTUSA.Mt 12,15 cf. Толк. Ale Jezus wiedząc, odszedł stamtąd, i poszło wielu za nim, i uzdrowił ich wszystkich.И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех (За?.) И# по нeмъ и3д0ша нар0ди мн0зи, и3 и3сцэли2 и5хъ всёхъ: Mt 12,16 cf. Толк. I rozkazał im, aby go nie wyjawiali.и запретил им объявлять о Нем, и3 запрети2 и5мъ, да не ћвэ є3го2 творsтъ: Mt 12,17 cf. Толк. Aby się wypełniło, co było powiedziane przez Izajasza proroka mówiącego:да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: ћкw да сбyдетсz речeнное и3сaіемъ прbр0комъ, глаг0лющимъ: Mt 12,18 cf. Толк. „Oto sługa mój, którego obrałem, miły mój, w którym dobrze upodobała sobie dusza moja. Położę ducha mojego na nim, a sąd poganom opowie.Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; сE, џтрокъ м0й, є3г0же и3зв0лихъ, возлю1бленный м0й, нaньже бlговоли2 дш7A моS: положY д¦ъ м0й на нeмъ, и3 сyдъ kзhкwмъ возвэсти1тъ: Mt 12,19 cf. Толк. Nie będzie się wadził, ani nie będzie wołał, i nikt nie usłyszy na ulicach głosu jego.не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его; не преречeтъ, ни возопіeтъ, нижE ўслhшитъ кто2 на распyтіихъ глaса є3гw2: Mt 12,20 cf. Толк. Trzciny zgniecionej nie złamie, a lnu kurzącego się nie zagasi, aż doprowadzi sąd ku zwycięstwu.трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы; тр0сти сокрушeнны не прел0митъ и3 лeна внeмшасz не ўгаси1тъ, д0ндеже и3зведeтъ въ побёду сyдъ: Mt 12,21 cf. Толк. A w imieniu jego narody nadzieję mieć będą.”и на имя Его будут уповать народы. и3 на и4мz є3гw2 kзhцы ўповaти и4мутъ. BLUŻNIERCZE OBELGI FARYZEUSZÓW.Mt 12,22 cf. Толк. Wtedy przywiedziono mu opętanego od diabła, ślepego i niemego, i uzdrowił go tak, iż mówił i widział.Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить и видеть. ТогдA привед0ша къ немY бэснyющасz слёпа и3 нёма: и3 и3сцэли2 є3го2, ћкw слэп0му и3 нэм0му глаг0лати и3 глsдати. Mt 12,23 cf. Толк. И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов? И# дивлsхусz вси2 нар0ди глаг0люще: є3дA сeй є4сть (хrт0съ) сн7ъ дв7довъ; Mt 12,24 cf. Толк. I zdumiewały się wszystkie rzesze, i mówiły: Czyż ten nie jest synem Dawida?Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как силою веельзевула, князя бесовского. Фарісeє же слhшавше рёша: сeй не и3зг0нитъ бёсы, т0кмw њ веельзевyлэ кнsзи бэс0встэмъ. Mt 12,25 cf. Толк. Ale Jezus wiedząc myśli ich, rzekł im: Wszelkie królestwo rozdzielone przeciwko sobie będzie spustoszone, i wszelkie miasto albo dom rozdzielony przeciwko sobie nie ostoi się.Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Вёдый же ї}съ мы6сли и4хъ, речE и5мъ: всsкое цaрство раздёльшеесz на сS запустёетъ, и3 всsкъ грaдъ и3ли2 д0мъ раздэли1выйсz на сS не стaнетъ. Mt 12,26 cf. Толк. A jeśli szatan szatana wyrzuca, przeciwko sobie jest rozdzielony; jakże tedy ostoi się królestwo jego?И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство его? И# ѓще сатанA сатанY и3зг0нитъ, на сS раздэли1лсz є4сть: кaкw u5бо стaнетъ цaрство є3гw2; Mt 12,27 cf. Толк. A jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam czarty, synowie wasi przez kogo wyrzucają? Dlatego oni będą sędziami waszymi.И если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. И# ѓще ѓзъ њ веельзевyлэ и3згоню2 бёсы, сhнове вaши њ к0мъ и3зг0нzтъ; сегw2 рaди тjи вaмъ бyдутъ судіи6. Mt 12,28 cf. Толк. Lecz jeśli ja Duchem Bożym wyrzucam czarty, więc przyszło do was królestwo Boże.Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие. Ѓще ли же ѓзъ њ д©э б9іи и3згоню2 бёсы, u5бо пости1же на вaсъ цrтвіе б9іе. Mt 12,29 cf. Толк. Albo jak może kto wejść do domu mocarza i sprzęt jego zagrabić, jeśliby pierwej nie związał mocarza, i wtedy dopiero dom jego ograbi? Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его. И#ли2 кaкw м0жетъ кто2 вни1ти въ д0мъ крёпкагw и3 сосyды є3гw2 расхи1тити, ѓще не пeрвэе свsжетъ крёпкаго, и3 тогдA д0мъ є3гw2 расхи1титъ; Mt 12,30 cf. Толк. Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza.Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает. (За?_м7з.) И$же нёсть со мн0ю, на мS є4сть: и3 и4же не собирaетъ со мн0ю, расточaетъ. GRZECH PRZECIWKO DUCHOWI ŚW.Mt 12,31 cf. Толк. Dlatego powiadam wam: Wszelki grzech i bluźnierstwo będzie odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo Ducha nie będzie odpuszczone.Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам; Сегw2 рaди гlю вaмъ: всsкъ грёхъ и3 хулA tпyститсz человёкwмъ: ґ ћже на д¦а хулA не tпyститсz человёкwмъ: Mt 12,32 cf. Толк. I ktokolwiek by rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale kto by mówił przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone, ani w tym wieku, ani w przyszłym.если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. и3 и4же ѓще речeтъ сл0во на сн7а чlвёческаго, tпyститсz є3мY: ґ и4же речeтъ на д¦а с™aго, не tпyститсz є3мY ни въ сeй вёкъ, ни въ бyдущій. Mt 12,33 cf. Толк. Albo przyznajcie, że drzewo dobre, i owoc jego dobry, albo przyznajcie, że drzewo złe, i owoc jego zły, albowiem drzewo bywa poznawane z owocu.Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. И#ли2 сотворитE дрeво добро2 и3 пл0дъ є3гw2 д0бръ: и3ли2 сотворитE дрeво ѕло2 и3 пл0дъ є3гw2 ѕ0лъ: t плодa бо дрeво познaно бyдетъ. Mt 12,34 cf. Толк. Plemię żmijowe! jakże możecie dobre rzeczy mówić, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca usta mówią.Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Порождє1ніz є3хjднwва, кaкw м0жете добро2 глаг0лати, ѕли2 сyще; T и3збhтка бо сeрдца ўстA глаг0лютъ. Mt 12,35 cf. Толк. Dobry człowiek z dobrego skarbu wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu wynosi złe.Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Бlгjй человёкъ t бlгaгw сокр0вища и3зн0ситъ бlг†z: и3 лукaвый человёкъ t лукaвагw сокр0вища и3зн0ситъ лук†ваz. Mt 12,36 cf. Толк. A powiadam wam, że z każdego słowa próżnego, które by wyrzekli ludzie, zdadzą liczbę w dzień sądu.Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: Гlю же вaмъ, ћкw всsко сл0во прaздное, є4же ѓще рекyтъ человёцы, воздадsтъ њ нeмъ сл0во въ дeнь сyдный: Mt 12,37 cf. Толк. Albowiem ze słów twoich będziesz usprawiedliwiony, i ze słów twoich będziesz potępiony.ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. t словeсъ бо свои1хъ њправди1шисz и3 t словeсъ свои1хъ њсyдишисz. ZNAK JONASZA.Mt 12,38 cf. Толк. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z doktorów i z faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu! chcemy od ciebie znak widzieć.Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель! хотелось бы нам видеть от Тебя знамение. (За?_м7и.) ТогдA tвэщaша нёцыи t кни6жникъ и3 фарісє1й, глаг0люще: ўч™лю, х0щемъ t тебє2 знaменіе ви1дэти. Mt 12,39 cf. Толк. On zaś odpowiadając, rzekł im: Plemię złe i cudzołożne znaku szuka, a znak mu nie będzie dany, tylko znak Jonasza proroka.Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; Џнъ же tвэщaвъ речE и5мъ: р0дъ лукaвъ и3 прелюбодёй знaменіz и4щетъ, и3 знaменіе не дaстсz є3мY, т0кмw знaменіе їHны прbр0ка: Mt 12,40 cf. Толк. Albowiem jak był Jonasz w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak będzie Syn Człowieczy w sercu ziemi trzy dni i trzy noce.ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. ћкоже бо бЁ їHна во чрeвэ ки1товэ три2 дни6 и3 три2 н0щы, тaкw бyдетъ и3 сн7ъ чlвёческій въ сeрдцы земли2 три2 дни6 и3 три2 н0щы. Mt 12,41 cf. Толк. Mężowie niniwici powstaną na sądzie z tym plemieniem i potępią je, gdyż pokutę czynili na kazanie Jonaszowe; a oto tutaj więcej niźli Jonasz.Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы. Мyжіе нінеvjтстіи востaнутъ на сyдъ съ р0домъ си1мъ и3 њсyдzтъ є3го2, ћкw покazшасz пр0повэдію їHниною: и3 сE, б0лэ їHны здЁ. Mt 12,42 cf. Толк. Królowa z południa powstanie na sądzie z tym plemieniem i potępi je, gdyż przyjechała z krańców ziemi słuchać mądrości Salomonowej; a oto tutaj więcej niż Salomon.Царица южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона. Цари1ца ю4жскаz востaнетъ на сyдъ съ р0домъ си1мъ и3 њсyдитъ и5, ћкw пріи1де t конє1цъ земли2 слhшати премyдрость соломHнову: и3 сE, б0лэ соломHна здЁ. TAKTYKA DUCHA NIECZYSTEGO.Mt 12,43 cf. Толк. Gdy zaś nieczysty duch wyjdzie z człowieka, chodzi po miejscach suchych, szukając odpocznienia, a nie znajduje.Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; є3гдa же нечи1стый дyхъ и3зhдетъ t человёка, прех0дитъ сквозЁ безвHднаz мBста, и3щS пок0z, и3 не њбрэтaетъ: Mt 12,44 cf. Толк. Wtedy mówiˇ: Wrócę się do domu mego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, znajduje go pustym, umiecionym i ozdobionym.тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогдA речeтъ: возвращyсz въ д0мъ м0й, tню1дуже и3зыд0хъ. И# пришeдъ њбрsщетъ прaзденъ, пометeнъ и3 ўкрaшенъ: Mt 12,45 cf. Толк. Wtedy idzie i b1erze ze sobą siedmiu innych duchów gorszych, niż sam, i wszedłszy,,mieszkają tam; i stają się ostateczne rzeczy człowieka owego gorsze niźli pierwsze. Tak będzie i z tym plemieniem niegodziwym.тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. тогдA и4детъ и3 п0йметъ съ соб0ю сeдмь и4ныхъ духHвъ лютёйшихъ себє2, и3 вшeдше живyтъ тY: и3 бyдутъ послBднzz человёку томY гHрша пeрвыхъ. Тaкw бyдетъ и3 р0ду семY лукaвому. KTO MATKĄ I BRATEM JEZUSA?Mt 12,46 cf. Толк. Gdy on jeszcze mówił do rzeszy, oto matka jego i bracia stanęli przed domem, chcąc z nim mówić.Когда же Он еще говорил к народу, Матерь и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. (За?_м7f.) є3щe же є3мY гlющу къ нар0дwмъ, сE, м™и (є3гw2) и3 брaтіz є3гw2 стоsху внЁ, и4щуще глаг0лати є3мY. Mt 12,47 cf. Толк. A ktoś mu rzekł: Oto matka twoja i bracia twoi przed domem stoją, szukając cię.И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Речe же нёкій є3мY: сE, м™и твоS и3 брaтіz тво‰ внЁ стоsтъ, хотsще глаг0лати тебЁ. Mt 12,48 cf. Толк. Lecz on odpowiadając, rzekł mówiącemu do siebie: Kto jest matką moją i którzy są braćmi moimi?Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? и кто братья Мои? Џнъ же tвэщaвъ речE ко глаг0лющему є3мY: кто2 є4сть м™и моS, и3 кто2 сyть брaтіz мо‰; Mt 12,49 cf. Толк. I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim rzekł: Oto matka moja i bracia moi.И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; И# простeръ рyку свою2 на ўчн7ки2 сво‰, речE: сE, м™и моS и3 брaтіz мо‰: Mt 12,50 cf. Толк. Albowiem ktokolwiek by spełnił wolę Ojca mego, który jest w niebiosach, ten jest bratem moim i siostrą i matką.ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь.и4же бо ѓще сотвори1тъ в0лю nц7A моегw2, и4же є4сть на нб7сёхъ, т0й брaтъ м0й, и3 сестрA, и3 м™и (ми2) є4сть.Mt 13 PRZYPOWIEŚĆ O SIEWCY.Mt 13,1 cf. Толк. Owego dnia wyszedłszy Jezus z domu, siedział nad morzem.Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. Въ дeнь же т0й и3зшeдъ ї}съ и3з8 д0му, сэдsше при м0ри. Mt 13,2 cf. Толк. I zebrały się przy nim rzesze wielkie tak, że wstąpiwszy do łodzi, siedział, a cała rzesza stała na brzegu.И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу. И# собрaшасz къ немY нар0ди мн0зи, ћкоже є3мY въ корaбль влёзти и3 сёсти: и3 вeсь нар0дъ на брeзэ стоsше. Mt 13,3 cf. Толк. I powiedział im wiele w przypowieściach, mówiąc: Oto szedł siać, który sieje.И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять; И# гlа и5мъ при1тчами мн0гw, гlz: (За?_н7.) сE, и3зhде сёzй, да сёетъ: Mt 13,4 cf. Толк. A gdy siał, niektóre padły obok drogi, i przyleciały ptaki niebieskie, i wydziobały je.и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; и3 сёющу є3мY, w4ва пад0ша при пути2, и3 пріид0ша пти6цы и3 позобaша |: Mt 13,5 cf. Толк. Inne zaś padły na opoczyste, gdzie nie miały wiele zlemi,i wnet wzeszły, bo nie miały głębokiej ziemi.иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. друг†z же пад0ша на кaменныхъ, и3дёже не и3мёzху земли2 мн0ги, и3 ѓбіе прозzб0ша, занE не и3мёzху глубины2 земли2: Mt 13,6 cf. Толк. A gdy słońce wzeszło, zwiędły i że nie miały korzenia, uschły.Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; с0лнцу же возсіsвшу присвsнуша, и3 занE не и3мёzху корeніz, и3зсх0ша: Mt 13,7 cf. Толк. Inne zaś padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je.иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; друг†z же пад0ша въ тeрніи, и3 взhде тeрніе и3 подави2 и5хъ: Mt 13,8 cf. Толк. A inne padły na ziemię dobrą i dały owoc: jedno setny, drugie sześćdziesiąty, a inne trzydziesty.иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. друг†z же пад0ша на земли2 д0брэй и3 даsху пл0дъ, џво ќбw сто2, џво же шестьдесsтъ, џво же три1десzть: Mt 13,9 cf. Толк. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.Кто имеет уши слышать, да слышит! и3мёzй ќшы слhшати да слhшитъ. CZEMU PRZEZ PRZYPOWIEŚCI NAUCZA.Mt 13,10 cf. Толк. I przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: Czemu im mówisz w przypowieściach?И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? (За?_н7а.) И# приступи1вше ўчн7цы2 (є3гw2) рек0ша є3мY: почто2 при1тчами гlеши и5мъ; Mt 13,11 cf. Толк. A on odpowiadając, rzekł im: Gdyż wam dane jest poznać tajemnice królestwa niebieskiego, tamtym zaś nie jest dane.Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, Џнъ же tвэщaвъ речE и5мъ: ћкw вaмъ дано2 є4сть разумёти т†йны цrтвіz нбcнагw, w4нэмъ же не дано2 є4сть: Mt 13,12 cf. Толк. Albowiem ktokolwiek ma, będzie mu dane i będzie obfitował, kto zaś nie ma, i to co ma, będzie wzięte od niego.ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет; и4же бо и4мать, дaстсz є3мY и3 преизбyдетъ (є3мY): ґ и4же не и4мать, и3 є4же и4мать, в0зметсz t негw2: Mt 13,13 cf. Толк. Dlatego mówię im w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, a słuchając, nie słyszą ani rozumieją.потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; сегw2 рaди въ при1тчахъ гlю и5мъ, ћкw ви1дzще не ви1дzтъ, и3 слhшаще не слhшатъ, ни разумёютъ: Mt 13,14 cf. Толк. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, mówiącego: „Słuchem słuchać będziecie, a nie zrozumiecie i widząc, widzieć będziecie, a nie ujrzycie.и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите - и не уразумеете, и глазами смотреть будете - и не увидите, и3 сбывaетсz въ ни1хъ прbр0чество и3сaіино, глаг0лющее: слyхомъ ўслhшите, и3 не и4мате разумёти: и3 зрsще ќзрите, и3 не и4мате ви1дэти: Mt 13,15 cf. Толк. Albowiem zatyło serce ludu tego, a uszami ciężko słyszeli i oczy swe zamrużyli, żeby kiedy oczyma nie widzieli i uszami nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, a uzdrowiłbym ich.”ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их. њтолстё бо сeрдце людjй си1хъ, и3 ўши1ма тsжкw слhшаша, и3 џчи свои2 смежи1ша, да не когдA ќзрzтъ nчи1ма, и3 ўши1ма ўслhшатъ, и3 сeрдцемъ ўразумёютъ, и3 њбратsтсz, и3 и3сцэлю2 и5хъ. Mt 13,16 cf. Толк. Wasze zaś oczy błogosławione, że widzą, i uszy wasze, że słyszą.Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, В†ша же бlжє1нна nчесA, ћкw ви1дzтъ, и3 ќши вaши, ћкw слhшатъ: Mt 13,17 cf. Толк. Albowiem zaprawdę mówię wam, iż wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło widzieć, co widzicie, a nie widzieli, i słyszeć, co słyszycie, a nie słyszeli.ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. ґми1нь бо гlю вaмъ, ћкw мн0зи прbр0цы и3 првdницы вожделёша ви1дэти, ±же ви1дите, и3 не ви1дэша, и3 слhшати, ±же слhшите, и3 не слhшаша. WYJAŚNIA PRZYPOWIEŚĆ O SIEWCY.Mt 13,18 cf. Толк. Wy zatem słuchajcie przypowieści o siewcy.Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле: Вh же ўслhшите при1тчу сёющагw: Mt 13,19 cf. Толк. Do każdego, co słucha słowa o królestwie, a nie rozumie, przychodzi Zły i porywa to, co było wsiane w serce jego. Ten jest, który został obok drogi posiany.ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его - вот кого означает посеянное при дороге. всsкому слhшащему сл0во цrтвіz и3 не разумэвaющу, прих0дитъ лукaвый и3 восхищaетъ всёzнное въ сeрдцы є3гw2: сіE є4сть, є4же при пути2 сёzнное. Mt 13,20 cf. Толк. A który na opoczystych został posiany, ten jest, który słucha słowa, i zaraz je z radością przyjmuje.А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его; Ґ на кaмени сёzнное, сіE є4сть слhшай сл0во и3 ѓбіе съ рaдостію пріeмлетъ є5: Mt 13,21 cf. Толк. Nie ma zaś korzenia w sobie, ale trwa do czasu, a gdy przypadnie ucisk i prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy.но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. не и4мать же к0рене въ себЁ, но приврeмененъ є4сть: бhвши же печaли и3ли2 гонeнію словесE рaди, ѓбіе соблажнsетсz. Mt 13,22 cf. Толк. A który został posiany między ciernie, ten jest, który słucha słowa, a troska świata tego i szukanie bogactw zadusza słowo, i staje się bez pożytku.А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Ґ сёzнное въ тeрніи, сE є4сть слhшай сл0во, и3 печaль вёка сегw2 и3 лeсть богaтства подавлsетъ сл0во, и3 без8 плодA бывaетъ. Mt 13,23 cf. Толк. A który został posiany na ziemię dobrą, ten jest, który słucha słowa i rozumie i owoc przynosi, a mianowicie jedno wydaje setny, a drugie sześćdziesiąty, a inne trzydziesty.Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Ґ сёzнное на д0брэй земли2, сE є4сть слhшай сл0во и3 разумэвaz: и4же ќбw пл0дъ прин0ситъ и3 твори1тъ џво сто2, џво же шестьдесsтъ, џво три1десzть. PRZYPOWIEŚĆ O KĄKOLU.Mt 13,24 cf. Толк. Inną przypowieść przedłożył im, mówiąc: Podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi, który posiał dobre nasienie na roli swojej.Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; (За?_н7в.) И$ну при1тчу предложи2 и5мъ, гlz: ўпод0бисz цrтвіе нбcное человёку, сёzвшу д0брое сёмz на селЁ своeмъ: Mt 13,25 cf. Толк. Gdy zaś ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel jego i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł.когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; спsщымъ же человёкwмъ, пріи1де врaгъ є3гw2 и3 всёz плeвелы посредЁ пшени1цы и3 tи1де: Mt 13,26 cf. Толк. A gdy urosła trawa i owoc uczyniła, wtedy pokazał się i kąkol.когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. є3гдa же прозzбE травA и3 пл0дъ сотвори2, тогдA kви1шасz и3 плeвеліе. Mt 13,27 cf. Толк. Przystąpiwszy zaś słudzy gospodarza, rzekli mu: Panie, czyżeś nie posiał dobrego nasienia na roli swojej? Skąd więc ma kąkol?Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы? Пришeдше же раби2 господи1на, рёша є3мY: г0споди, не д0брое ли сёмz сёzлъ є3си2 на селЁ твоeмъ; tкyду u5бо и4мать плeвелы; Mt 13,28 cf. Толк. A rolą jest świat, a dobrym nasieniem są synowie królestwa, a kąkolem synowie złego.Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Џнъ же речE и5мъ: врaгъ человёкъ сіE сотвори2. Раби1 же рёша є3мY: х0щеши ли u5бо, да шeдше и3сплевeмъ |; Mt 13,29 cf. Толк. I rzekł: Nie, byście przypadkiem zbierając kąkol, nie wykorzenili razem z nim i pszenicy.Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, Џнъ же речE (и5мъ): ни2: да не когдA восторгaюще плeвелы, вост0ргнете кyпнw съ ни1ми (и3) пшени1цу: Mt 13,30 cf. Толк. Dopuśćcie obojgu róść aż do żniwa, a czasu żniwa powiem żeńcom:, Zbierzcie pierwej kąkol i zwiążcie go w snopki ku spaleniu, a pszenicę zgromadźcie do gumna mojego.оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. њстaвите расти2 nбоE кyпнw до жaтвы: и3 во врeмz жaтвы рекY жaтелємъ: собери1те пeрвэе плeвелы и3 свzжи1те и5хъ въ снопы2, ћкw сожещи2 |: ґ пшени1цу собери1те въ жи1тницу мою2. O ZIARNIE GORCZYCZNYM I O KWASIE.Mt 13,31 cf. Толк. Inną przypowieść przedłożył im, mówiąc: Podobne jest królestwo niebieskie ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek, posiał na roli swojej.Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, (За?_н7г.) И$ну при1тчу предложи2 и5мъ, гlz: под0бно є4сть цrтвіе нбcное зeрну горyшичну, є4же взeмъ человёкъ всёz на селЁ своeмъ, Mt 13,32 cf. Толк. Jest ono wprawdzie najmniejsze ze wszelkiego nasienia, ale kiedy urośnie, większe jest nad wszystkie jarzyny i staje się drzewem, tak że ptaki niebieskie przylatują i mieszkają na gałązkach jego.которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. є4же мaлэйше ќбw є4сть t всёхъ сёменъ: є3гдa же возрастeтъ, б0лэе (всёхъ) ѕeлій є4сть и3 бывaетъ дрeво, ћкw пріити2 пти1цамъ небє1снымъ и3 витaти на вётвехъ є3гw2. Mt 13,33 cf. Толк. Inną przypowieść powiedział im: Podobne jest królestwo niebieskie do kwasu, który wziąwszy niewiasta, włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystka zakwasiła.Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё. И$ну при1тчу гlа и5мъ: под0бно є4сть цrтвіе нбcное квaсу, є3г0же взeмши женA скры2 въ сaтэхъ тріeхъ муки2, д0ндеже вскис0ша вс‰. Mt 13,34 cf. Толк. To wszystko mówił Jezus do rzeszy w przypowieściach, a bez przypowieści nie mówił im,Всё сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, Сі‰ вс‰ гlа ї}съ въ при1тчахъ нар0дwмъ, и3 без8 при1тчи ничес0же гlаше къ ни6мъ: Mt 13,35 cf. Толк. да сбудется реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира. ћкw да сбyдетсz речeнное прbр0комъ, глаг0лющимъ: tвeрзу въ при1тчахъ ўстA мо‰: tрhгну сокровє1ннаz t сложeніz мjра. Mt 13,36 cf. Толк. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к Нему, ученики Его сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле. ТогдA њстaвль нар0ды, пріи1де въ д0мъ ї}съ. (За?_н7д.) И# приступи1ша къ немY ўчн7цы2 є3гw2, глаг0люще: скажи2 нaмъ при1тчу плeвєлъ сeльныхъ. Mt 13,37 cf. Толк. Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; Џнъ же tвэщaвъ речE и5мъ: сёzвый д0брое сёмz є4сть сн7ъ чlвёческій: Mt 13,38 cf. Толк. поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы - сыны лукавого; ґ село2 є4сть мjръ: д0брое же сёмz, сjи сyть сн7ове цrтвіz, ґ плeвеліе сyть сhнове непріsзненніи: Mt 13,39 cf. Толк. враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. ґ врaгъ всёzвый и5хъ є4сть діaволъ: ґ жaтва кончи1на вёка є4сть: ґ жaтєли ѓгGли сyть. Mt 13,40 cf. Толк. Jak więc kąkol zbierają i palą ogniem, tak będzie na końcu świata.Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: Ћкоже u5бо собирaютъ плeвелы и3 nгнeмъ сожигaютъ, тaкw бyдетъ въ скончaніе вёка сегw2: Mt 13,41 cf. Толк. Pośle Syn Człowieczy Aniołów swoich i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy czynią nieprawość.пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, п0слетъ сн7ъ чlвёческій ѓгGлы сво‰, и3 соберyтъ t цrтвіz є3гw2 вс‰ соблaзны и3 творsщихъ беззак0ніе Mt 13,42 cf. Толк. I wrzucą ich w piec ognisty; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; и3 ввeргутъ и5хъ въ пeщь џгненну: тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ: Mt 13,43 cf. Толк. Wtedy sprawiedliwi świecić będą jako słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит! тогдA првdницы просвэтsтсz ћкw с0лнце въ цrтвіи nц7A и4хъ. И#мёzй ќшы слhшати да слhшитъ. PRZYPOWIEŚĆ O SKARBIE, PERLE I NIEWODZIE.Mt 13,44 cf. Толк. Podobne jest królestwo niebieskie do skarbu ukrytego w roli, który znalazłszy człowiek, skrył, i radując się z niego, odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje ową rolę.Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает всё, что имеет, и покупает поле то. (За?_н7є.) Пaки под0бно є4сть цrтвіе нбcное сокр0вищу сокровeну на селЁ, є4же њбрётъ человёкъ скры2, и3 t рaдости є3гw2 и4детъ, и3 вс‰, є3ли6ка и4мать, продаeтъ, и3 купyетъ село2 то2. Mt 13,45 cf. Толк. Również podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi kupcowi, szukającemu dobrych pereł.Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, Пaки под0бно є4сть цrтвіе нбcное человёку купцY, и4щущу д0брыхъ би1серей, Mt 13,46 cf. Толк. A znalazłszy jedną drogą perłę, odszedł, i sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал всё, что имел, и купил ее. и4же њбрётъ є3ди1нъ многоцёненъ би1серъ, шeдъ продадE вс‰, є3ли6ка и3мsше, и3 купи2 є3го2. Mt 13,47 cf. Толк. Również podobne jest królestwo niebieskie niewodowi, zapuszczonemu w morze i zgromadzającemu wszelkiego rodzaju ryby.Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, Пaки под0бно є4сть цrтвіе нбcное нeводу ввeржену въ м0ре и3 t всsкагw р0да собрaвшу, Mt 13,48 cf. Толк. Który, gdy się napełnił, wyciągnąwszy, a na brzegu usiadłszy, wybrali dobre w naczynia, a złe precz wyrzucili.который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. и4же є3гдA и3сп0лнисz, и3звлек0ша и5 на крaй, и3 сёдше и3збрaша дHбрыz въ сосyды, ґ ѕлы6z и3зверг0ша в0нъ. Mt 13,49 cf. Толк. Tak będzie przy końcu świata; wyjdą aniołowie i wyłączą złych z pośrodka sprawiedliwych,Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных, Тaкw бyдетъ въ скончaніе вёка: и3зhдутъ ѓгGли, и3 tлучaтъ ѕлы6z t среды2 првdныхъ, Mt 13,50 cf. Толк. i wrzucą ich w piec ognisty; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов. и3 ввeргутъ и5хъ въ пeщь џгненную: тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ. Mt 13,51 cf. Толк. Zrozumieliście to wszystko? Mówią mu: Tak.И спросил их Иисус: поняли ли вы всё это? Они говорят Ему: так, Господи! Гlа и5мъ ї}съ: разумёсте ли сі‰ вс‰; Глаг0лаша є3мY: є4й, гDи. Mt 13,52 cf. Толк. Rzekł im: Dlatego każdy uczony nauczyciel w królestwie niebieskim, podobny jest człowiekowi gospodarzowi, który wyjmuje ze skarbu swego nowe i stare rzeczy.Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Џнъ же речE и5мъ: сегw2 рaди всsкъ кни1жникъ, научи1всz цrтвію нбcному, под0бенъ є4сть человёку домови1ту, и4же и3зн0ситъ t сокр0вища своегw2 нHваz и3 вє1тхаz. Mt 13,53 cf. Толк. И, когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. (За?_н7ѕ.) И# бhсть, є3гдA скончA ї}съ при6тчи сі‰, прeйде tтyду. JEZUS WZGARDZONY W NAZARECIE.Mt 13,54 cf. Толк. I przyszedłszy do ojczyzny swojej nauczał ich w synagogach ich, tak że się zdumiewali i mówili: Skądże temu ta mądrość i cuda?И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость и силы? И# пришeдъ во nтeчествіе своE, ўчaше и5хъ на с0нмищи и4хъ, ћкw диви1тисz и5мъ и3 глаг0лати: tкyду семY премdрость сіS и3 си6лы; Mt 13,55 cf. Толк. Czyż ten nie jest synem rzemieślnika? Czy matka jego nie nazywa się Maryja, a bracia jego Jakub i Józef i Szymon i Juda?не плотников ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? не сeй ли є4сть тект0новъ сн7ъ; не м™и ли є3гw2 нарицaетсz мRіaмъ, и3 брaтіz є3гw2 їaкwвъ и3 їwсjй, и3 сjмwнъ и3 їyда; Mt 13,56 cf. Толк. A siostry jego czyż nie wszystkie są u nas? Skądże więc jemu to wszystko?и сестры Его не все ли между нами? откуда же у Него всё это? и3 сєстры2 є3гw2 не вс‰ ли въ нaсъ сyть; tкyду u5бо семY сі‰ вс‰; Mt 13,57 cf. Толк. I gorszyli się z niego. A Jezus rzekł im: Nie jest prorok bez czci, tylko w ojczyźnie swojej i w domu swoim.И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И# блажнsхусz њ нeмъ. Ї}съ же речE и5мъ: нёсть прbр0къ без8 чeсти, т0кмw во nтeчествіи своeмъ и3 въ домY своeмъ. Mt 13,58 cf. Толк. I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niedowiarstwa.И не совершил там многих чудес по неверию их.И# не сотвори2 тY си1лъ мн0гихъ за невёрство и4хъ.Mt 14 ZAMORDOWANIE JANA CHRZCICIELA.Mt 14,1 cf. Толк. Wówczas usłyszał Herod tetrarcha wieść o Jezusie,В то время Ирод четвертовластник услышал молву об Иисусе (За?_н7з.) Въ то2 врeмz ўслhша и4рwдъ четвертовлaстникъ слyхъ ї}совъ Mt 14,2 cf. Толк. i rzekł sługom swoim: Ten ci jest Jan Chrzciciel; on to zmartwychwstał, i dlatego cuda dzieją się przezeń.и сказал служащим при нем: это Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. и3 речE nтрокHмъ свои6мъ: сeй є4сть їwaннъ кrти1тель: т0й воскрeсе t мeртвыхъ, и3 сегw2 рaди си6лы дёютсz њ нeмъ. Mt 14,3 cf. Толк. Albowiem Herod pojmał był Jana, i związał go, i wsadził do więzienia z powodu Herodiady, żony brata swego.Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, И$рwдъ бо є4мь їwaнна, свzзA є3го2 и3 всади2 въ темни1цу, и3рwдіaды рaди жены2 філjппа брaта своегw2: Mt 14,4 cf. Толк. Mówił mu bowiem Jan: Tobie nie wolno jej mieć.потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь ее. глаг0лаше бо є3мY їwaннъ: не дост0итъ ти2 и3мёти є3S. Mt 14,5 cf. Толк. A chcąc go zabić, bał się ludu; albowiem mieli go za proroka.И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. И# хотsщь є3го2 ўби1ти, ўбоsсz нар0да, занE ћкw прbр0ка є3го2 и3мёzху. Mt 14,6 cf. Толк. W dzień zaś urodzin Heroda tańczyła córka Herodiady w pośrodku, i spodobała się Herodowi.Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду, Дню1 же бhвшу рождествA и4рwдова, плzсA дщи2 и3рwдіaдина посредЁ и3 ўгоди2 и4рwдови: Mt 14,7 cf. Толк. Dlatego pod przysięgą obiecał jej dać, czegokolwiek by zażądała od niego.посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит. тёмже и3 съ клsтвою и3зречE є4й дaти, є3гHже ѓще воспр0ситъ. Mt 14,8 cf. Толк. A ona podmówiona przez matkę swą, rzekła: Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela.Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. Nнa же навaждена мaтерію своeю, дaждь ми2, речE, здЁ на блю1дэ главY їwaнна кrти1телz. Mt 14,9 cf. Толк. I zasmucił się król, lecz dla przysięgi i tych, którzy po społu siedzieli, kazał dać.И опечалился царь, но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей, И# печaленъ бhсть цaрь: клsтвы же рaди и3 за возлежaщихъ съ ни1мъ, повелЁ дaти (є4й) Mt 14,10 cf. Толк. A posławszy, ściął Jana w więzieniu.и послал отсечь Иоанну голову в темнице. и3 послaвъ ўсёкну їwaнна въ темни1цэ. Mt 14,11 cf. Толк. I przyniesiono głowę jego na misie, i oddano dziewczynie, i odniosła matce swojej.И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. И# принес0ша главY є3гw2 на блю1дэ и3 дaша дэви1цэ: и3 tнесE мaтери своeй. Mt 14,12 cf. Толк. A przybywszy uczniowie jego, wzięli ciało jego i pogrzebali je, a przyszedłszy, opowiedzieli Jezusowi.Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его; и пошли, возвестили Иисусу. И# пристyпльше ўченицы2 є3гw2 взsша тёло (є3гw2) и3 погреб0ша є5: и3 пришeдше возвэсти1ша ї}сови. PIERWSZE ROZMNOŻENIE CHLEBA.Mt 14,13 cf. Толк. Gdy usłyszał o tym Jezus, odjechał stamtąd łodzią na miejsce pustynne, osobno. A usłyszawszy o tym rzesze, poszły za nim z miast pieszo.И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один; а народ, услышав о том, пошел за Ним из городов пешком. И# слhшавъ ї}съ tи1де tтyду въ корабли2 въ пyсто мёсто є3ди1нъ: и3 слhшавше нар0ди по нeмъ и3д0ша пёши t градHвъ. Mt 14,14 cf. Толк. I wyszedłszy, ujrzał wielką rzeszę, i zlitował się nad nimi, i uzdrowił niemocnych ich.И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. (За?_н7и.) И# и3зшeдъ ї}съ ви1дэ мн0гъ нар0дъ, и3 млcрдова њ ни1хъ, и3 и3сцэли2 нед{жныz и4хъ. Mt 14,15 cf. Толк. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: Miejsce jest pustynne, a godzina już minęła; rozpuść rzesze, aby poszły do wsi i kupiły sobie żywności.Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи. П0здэ же бhвшу, приступи1ша къ немY ўчн7цы2 є3гw2, глаг0люще: пyсто є4сть мёсто, и3 чaсъ ўжE минY: tпусти2 нар0ды, да шeдше въ вє1си кyпzтъ бр†шна себЁ. Mt 14,16 cf. Толк. Jezus zaś im rzekł: Nie potrzebują iść, dajcie wy im jeść.Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. Ї}съ же речE и5мъ: не трeбуютъ tити2: дади1те и5мъ вы2 ћсти. Mt 14,17 cf. Толк. Odpowiedzieli mu: Nie mamy tu tylko pięć chlebów i dwie ryby.Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Nни1 же глаг0лаша є3мY: не и4мамы здЁ т0кмw пsть хлBбъ и3 двЁ ры6бэ. Mt 14,18 cf. Толк. A on im rzekł: Przynieście mi je tu.Он сказал: принесите их Мне сюда. Џнъ же речE: принеси1те ми2 и5хъ сёмw. Mt 14,19 cf. Толк. A rozkazawszy rzeszom usiąść na trawie, wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, i spojrzawszy w niebo, pobłogosławił, połamał, i dał uczniom chleb, a uczniowie rzeszom.И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И# повелёвъ нар0дwмъ возлещи2 на травЁ, и3 пріeмь пsть хлBбъ и3 џбэ ры6бэ, воззрёвъ на нeбо, блгcви2 и3 преломи1въ дадE ўчн7кHмъ хлёбы, ўчн7цh же нар0дwмъ. Mt 14,20 cf. Толк. I jedli wszyscy, i najedli się. I zebrali resztki, dwanaście koszów pełnych ułomków.И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных; И# kд0ша вси2 и3 насhтишасz: и3 взsша и3збhтки ўкр{хъ, дванaдесzть к0шz и3сп0лнь: Mt 14,21 cf. Толк. Tych zaś, co jedli, liczba była pięć tysięcy mężczyzn, opróczniewiast i dzieci.а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. kдyщихъ же бЁ мужeй ћкw пsть тhсzщъ, рaзвэ жeнъ и3 дэтeй. Mt 14,22 cf. Толк. A Jezus zaraz przymusił uczniów, by weszli do łodzi i wyprzedzili go za morze, ażby rozpuścił rzesze.И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. (За?_н7f.) И# ѓбіе понyди ї}съ ўчн7ки2 сво‰ влёзти въ корaбль и3 вари1ти є3го2 на џномъ полY, д0ндеже tпyститъ нар0ды. Mt 14,23 cf. Толк. I rozpuściwszy rzesze, wszedł na górę sam, by się modlić. Gdy zaś nastał wieczór, był tam sam.И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один. И# tпусти1въ нар0ды, взhде на горY є3ди1нъ помоли1тисz: п0здэ же бhвшу, є3ди1нъ бЁ тY. JEZUS CHODZI PO MORZU.Mt 14,24 cf. Толк. A łodzią na środku morza miotały fale; albowiem był wiatr przeciwny.А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Корaбль же бЁ посредЁ м0рz влazсz волнaми: бё бо проти1венъ вётръ. Mt 14,25 cf. Толк. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu.В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Въ четвeртую же стрaжу н0щи и4де къ ни6мъ ї}съ, ходS по м0рю. Mt 14,26 cf. Толк. I widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się, mówiąc, że to zjawa. I z bojaźni krzyknęli.И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали. И# ви1дэвше є3го2 ўчн7цы2 по м0рю ходsща, смути1шасz, глаг0люще, ћкw призрaкъ є4сть: и3 t стрaха возопи1ша. Mt 14,27 cf. Толк. I zaraz przemówił do nich Jezus, mówiąc: Miejcie ufność, jam jest, nie bójcie się.Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. Ѓбіе же речE и5мъ ї}съ, гlz: дерзaйте: ѓзъ є4смь, не б0йтесz. Mt 14,28 cf. Толк. A Piotr odpowiadając, rzekł: Panie, jeśliś ty jest, każ mi przyjść do siebie po wodzie.Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде. Tвэщaвъ же пeтръ речE: гDи, ѓще ты2 є3си2, повели1 ми пріити2 къ тебЁ по водaмъ. Џнъ же речE: пріиди2. Mt 14,29 cf. Толк. A on rzekł: Przyjdź. I wyszedłszy Piotr z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa.Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, И# и3злёзъ и3з8 кораблS пeтръ, хождaше по водaмъ, пріити2 ко ї}сови: Mt 14,30 cf. Толк. Ale widząc wiatr gwałtowny, zląkł się; a gdy począł tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie!но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. ви1дz же вётръ крёпокъ, ўбоsсz, и3 начeнъ ўтопaти, возопи2, глаг0лz: гDи, сп7си1 мz. Mt 14,31 cf. Толк. A zaraz Jezus wyciągnąwszy rękę, uchwycił go, i rzekł mu: Małej wiary, czemuś zwątpił?Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? И# ѓбіе ї}съ простeръ рyку, ћтъ є3го2 и3 гlа є3мY: маловёре, почто2 ўсумнёлсz є3си2; Mt 14,32 cf. Толк. A gdy weszli w łódź, ustał wiatr.И, когда вошли они в лодку, ветер утих. И# влёзшема и4ма въ корaбль, престA вётръ. Mt 14,33 cf. Толк. Ci zaś, co byli w łodzi, przyszli, i pokłonili mu się, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym.Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий. Сyщіи же въ корабли2 пришeдше поклони1шасz є3мY, глаг0люще: вои1стинну б9ій сн7ъ є3си2. Mt 14,34 cf. Толк. I gdy się przeprawił, przybyli do ziemi Genezar.И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую. И# прешeдше пріид0ша въ зeмлю геннисарefскую. Mt 14,35 cf. Толк. A poznawszy go ludzie owego miejsca, posłali po całej owej krainie, i przynieśli mu wszystkich, którzy się źle mieli.Жители того места, узнав Его, послали во всю окрестность ту и принесли к Нему всех больных, (За?_x7.) И# познaвше є3го2 мyжіе мёста тогw2, послaша во всю2 странY тY, и3 принес0ша къ немY вс‰ болsщыz: Mt 14,36 cf. Толк. I prosili go, aby się choć kraju szaty jego dotknęli, a którzykolwiek się dotknęli, zostali uzdrowieni.и просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его; и которые прикасались, исцелялись.и3 молsху є3го2, да т0кмw прик0снутсz вскри1лію ри1зы є3гw2: и3 є3ли1цы прикоснyшасz, сп7сeни бhша.Mt 15 USTAWY FARYZEJSKIE NALEŻY ODRZUCIĆ.Mt 15,1 cf. Толк. Wtedy przystąpili do niego z Jerozolimy doktorowie i faryzeusze, mówiąc:Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: ТогдA приступи1ша ко ї}сови и5же t їеrли1ма кни1жницы и3 фарісeє, глаг0люще: Mt 15,2 cf. Толк. Czemu uczniowie twoi przestępują ustawę starszych? Albowiem nie umywają rąk swych, gdy chleb jedzą.зачем ученики Твои преступают предание старцев? ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. почто2 ўчн7цы2 твои2 преступaютъ предaніе стaрєцъ; не ўмывaютъ бо рyкъ свои1хъ, є3гдA хлёбъ kдsтъ. Mt 15,3 cf. Толк. On zaś odpowiadając, rzekł im: Czemu i wy przestępujecie przykazania Boże dla ustawy waszej? Albowiem Bóg rzekł: Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего? Џнъ же tвэщaвъ речE и5мъ: почто2 и3 вы2 преступaете зaповэдь б9ію за предaніе вaше; Mt 15,4 cf. Толк. „Czcij ojca i matkę,” i: „Kto by złorzeczył ojcu albo matce; niechaj śmiercią umrze.”Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью да умрет. БGъ бо заповёда, гlz: чти2 nтцA и3 мaтерь: и3: и4же ѕлосл0витъ nтцA и3ли2 мaтерь, смeртію да ќмретъ. Mt 15,5 cf. Толк. Wy zaś powiadacie: Ktokolwiek powie ojcu albo matce: Dar, który jest ode mnie, tobie pożyteczny będzie;А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, Вh же глаг0лете: и4же ѓще речeтъ nтцY и3ли2 мaтери: дaръ, и4мже бы t менє2 п0льзовалсz є3си2: Mt 15,6 cf. Толк. i nie będzie czcił ojca swego ani matki swojej. I udaremniliście przykazanie Boże dla ustawy waszej.тот может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. и3 да не почти1тъ nтцA своегw2 и3ли2 мaтере: и3 разори1сте зaповэдь б9ію за предaніе вaше. Mt 15,7 cf. Толк. Obłudnicy, dobrze o was prorokował Izajasz, mówiąc:Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: Лицемёри, д0брэ прbр0чествова њ вaсъ и3сaіа, глаг0лz: Mt 15,8 cf. Толк. „Ten lud czci mnie wargami; ale serce ich daleko jest ode mnie.приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; приближaютсz мнЁ лю1діе сjи ўсты6 свои1ми и3 ўстнaми чтyтъ мS: сeрдце же и4хъ далeче tстои1тъ t менє2: Mt 15,9 cf. Толк. Lecz próżno mnie chwalą, ucząc nauk i przykazań ludzkich.”но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим. всyе же чтyтъ мS, ўчaще ўчeніємъ, зaповэдемъ человёчєскимъ. Mt 15,10 cf. Толк. I wezwawszy do siebie rzesze, rzekł im: Słuchajcie a rozumiejcie.И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте! И# призвaвъ нар0ды, речE и5мъ: слhшите и3 разумёйте: Mt 15,11 cf. Толк. Nie to, co wchodzi w usta, plami człowieka, ale co wychodzi z ust, to plami człowieka.не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. не входsщее во ўстA скверни1тъ человёка: но и3сходsщее и3зо ќстъ, то2 скверни1тъ человёка. Mt 15,12 cf. Толк. Wtedy przystąpiwszy uczniowie jego, rzekli mu: Wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się?Тогда ученики Его, приступив, сказали Ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? (За?_x7а.) ТогдA пристyпльше ўчн7цы2 є3гw2 рёша є3мY: вёси ли, ћкw фарісeє слhшавше сл0во соблазни1шасz; Mt 15,13 cf. Толк. A on odpowiadając, rzekł: Wszelki szczep, którego nie szczepił Ojciec mój niebieski, wykorzeniony będzie.Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится; Џнъ же tвэщaвъ речE: всsкъ сaдъ, є3г0же не насади2 nц7ъ м0й нбcный, и3скорени1тсz: Mt 15,14 cf. Толк. Zaniechajcie ich, ślepi są, i wodzowie ślepych. Ślepy też jeśliby ślepego prowadził, obaj w dół wpadają.оставьте их: они - слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. њстaвите и5хъ: вожди6 сyть слёпи слэпцє1мъ: слэпeцъ же слэпцA ѓще в0дитъ, џба въ ћму впадeтасz. Mt 15,15 cf. Толк. Piotr zaś odpowiadając, rzekł mu: Wyłóż nam to podobieństwo.Петр же, отвечая, сказал Ему: изъясни нам притчу сию. Tвэщaвъ же пeтръ речE є3мY: скажи2 нaмъ при1тчу сію2. Mt 15,16 cf. Толк. A on rzekł: Jeszcze jesteście i wy bez zrozumienia?Иисус сказал: неужели и вы еще не разумеете? Ї}съ же речE (и5мъ): є3динaче ли и3 вы2 без8 рaзума є3стE; Mt 15,17 cf. Толк. Nie rozumiecie, że wszystko co wchodzi w usta, do brzucha idzie, i do wychodu się wyrzuca?еще ли не понимаете, что всё, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? не u5 ли разумэвaете, ћкw всsко, є4же вх0дитъ во ўстA, во чрeво вмэщaетсz и3 ґфедрHномъ и3сх0дитъ; Mt 15,18 cf. Толк. Ale co z ust wychodzi, z serca pochodzi, i to plami człowieka.а исходящее из уст - из сердца исходит - сие оскверняет человека, и3сход‰щаz же и3зо ќстъ, t сeрдца и3сх0дzтъ, и3 т† сквернsтъ человёка: Mt 15,19 cf. Толк. Albowiem z serca wychodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, porubstwa, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления - t сeрдца бо и3сх0дzтъ помышлє1ніz ѕл†z, ўб‡йства, прелюбодэ‰ніz, любодэ‰ніz, татьбы6, лжесвидётєльства, хулы6: Mt 15,20 cf. Толк. Te plamią człowieka; ale jeść nieumytymi rękoma, człowieka nie plami.это оскверняет человека; а есть неумытыми руками - не оскверняет человека. сі‰ сyть скверн‰щаz человёка: ґ є4же неумовeнныма рукaма ћсти, не скверни1тъ человёка. UZDRAWIA CÓRKĘ CHANANEJKI.Mt 15,21 cf. Толк. A wyszedłszy Jezus stamtąd, odszedł w strony Tyru i Sydonu.И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. (За?_x7в.) И# и3зшeдъ tтyду ї}съ, tи1де во страны6 т›рскіz и3 сідw6нскіz. Mt 15,22 cf. Толк. I oto niewiasta chananejska wyszedłszy z tamtych okolic, wołała doń, mówiąc: Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawidów! Córka moja ciężko jest dręczona od szatana.И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. И# сE, женA хананeйска, t предBлъ тёхъ и3зшeдши, возопи2 къ немY глаг0лющи: поми1луй мS, гDи, сн7е дв7довъ, дщи2 моS ѕлЁ бэснyетсz. Mt 15,23 cf. Толк. A on nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc: Odpraw ją, bo woła za nami.Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. Џнъ же не tвэщA є4й словесE. И# пристyпльше ўчн7цы2 є3гw2, молsху є3го2, глаг0люще: tпусти2 ю5, ћкw вопіeтъ в8слёдъ нaсъ. Mt 15,24 cf. Толк. On zaś odpowiadając, rzekł: Nie jestem posłany tylko do owiec domu izraelskiego, które zginęły.Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Џнъ же tвэщaвъ речE: нёсмь п0сланъ, т0кмw ко nвцaмъ поги1бшымъ д0му ї}лева. Mt 15,25 cf. Толк. A ona przyszła, i pokłoniła mu się, mówiąc: Panie, ratuj mnie!А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. Nнa же пришeдши поклони1сz є3мY, глаг0лющи: гDи, помози1 ми. Mt 15,26 cf. Толк. On zaś odpowiadając, rzekł: Nie dobra jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać psom.Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Џнъ же tвэщaвъ речE: нёсть добро2 tsти хлёба чaдwмъ и3 поврещи2 псHмъ. Mt 15,27 cf. Толк. Lecz ona rzekła: I owszem, Panie; bo i szczenięta jedzą z odrobin, które spadają ze stołu panów ich.Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Nнa же речE: є4й, гDи: и4бо и3 пси2 kдsтъ t крупи1цъ пaдающихъ t трапeзы господeй свои1хъ. Mt 15,28 cf. Толк. Wtedy odpowiadając Jezus, rzekł jej: O niewiasto! wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uzdrowiona jest córka jej od owej godziny.Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. ТогдA tвэщaвъ ї}съ речE є4й: q, жeно, вeліz вёра твоS: бyди тебЁ ћкоже х0щеши. И# и3сцэлЁ дщи2 є3S t тогw2 часA. CZYNI LICZNE CUDA.Mt 15,29 cf. Толк. I gdy Jezus odszedł stamtąd, przybył nad Morze Galilejskie, i wstąpiwszy na górę, siedział tam.Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. (За?_x7г.) И# прешeдъ tтyду ї}съ, пріи1де на м0ре галілeйское, и3 возшeдъ на горY, сёде тY. Mt 15,30 cf. Толк. I przyszły do niego wielkie rzesze, mając z sobą niemych, ślepych, chromych, ułomnych i innych wielu i złożyli ich u nóg jego i uzdrowił ich,И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым; и Он исцелил их; И# приступи1ша къ немY нар0ди мн0зи, и3мyще съ соб0ю хрwмhz, слэпы6z, нэмы6z, бBдныz и3 и4ны мнHги, и3 приверг0ша и5хъ къ ногaма ї}совыма: и3 и3сцэли2 и5хъ: Mt 15,31 cf. Толк. tak że się rzesze dziwiły, widząc niemych mówiących, chromych chodzących, ślepych widzących, i wielbili Boga izraelskiego.так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими; и прославлял Бога Израилева. ћкоже нар0дwмъ диви1тисz, ви1дzщымъ нэмы6z глаг0лющz, бBдныz здр†вы, хрwмhz ходsщz и3 слэпы6z ви1дzщz: и3 слaвлzху бGа ї}лева. POWTÓRNIE CHLEB ROZMNAŻA.Mt 15,32 cf. Толк. A Jezus zwoławszy uczniów swoich, rzekł: Żal mi rzeszy, gdyż już trzy dni trwają przy mnie i nie mają co jeść; a nie chcę ich puścić głodnych, aby nie ustali w drodze.Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: жаль Мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть; отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге. (За?_x7д.) Ї}съ же призвaвъ ўчн7ки2 сво‰, речE (и5мъ): млcрдую њ нар0дэ (сeмъ), ћкw ўжE дни6 три2 присэдsтъ мнЁ и3 не и4мутъ чесw2 ћсти: и3 tпусти1ти и5хъ не ћдшихъ не хощY, да не кaкw њслабёютъ на пути2. Mt 15,33 cf. Толк. I rzekli mu uczniowie jego: skądże mamy wziąć tyle chleba na pustyni, aby tak wielką rzeszę nakarmić?И говорят Ему ученики Его: откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа? И# глаг0лаша є3мY ўчн7цы2 є3гw2: tкyду нaмъ въ пустhни хлёби толи1цы, ћкw да насhтитсz толи1къ нар0дъ; Mt 15,34 cf. Толк. I rzekł Jezus: Wiele macie chlebów? A oni rzekli: Siedem i trochę rybek.Говорит им Иисус: сколько у вас хлебов? Они же сказали: семь, и немного рыбок. И# гlа и5мъ ї}съ: коли1кw хлёбы и4мате; Nни1 же рёша: сeдмь, и3 мaлw рhбицъ. Mt 15,35 cf. Толк. Тогда велел народу возлечь на землю. И# повелЁ нар0дwмъ возлещи2 на земли2, Mt 15,36 cf. Толк. I rozkazał rzeszy, aby usiedli na ziemi.И, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам Своим, а ученики народу. и3 пріeмь сeдмь хлёбы и3 ры6бы, хвалY воздaвъ преломи2 и3 дадE ўчн7кHмъ свои6мъ, ўчн7цh же нар0дwмъ. Mt 15,37 cf. Толк. I jedli wszyscy, i najedli się; i zebrali co zbywało ułomków, siedem koszów pełnych.И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков семь корзин полных, И# kд0ша вси2 и3 насhтишасz: и3 взsша и3збhтки ўкр{хъ, сeдмь к0шницъ и3сп0лнь: Mt 15,38 cf. Толк. Tych zaś, co jedli, było cztery tysiące mężczyzn, oprócz niewiast i dzieci.а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей. ћдшихъ же бsше четhре тhсzщы мужeй, рaзвэ жeнъ и3 дэтeй. Mt 15,39 cf. Толк. A rozpuściwszy rzeszę, wstąpił w łódź, i przybył w granice Magedan.И, отпустив народ, Он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.И# tпусти1въ нар0ды, влёзе въ корaбль и3 пріи1де въ предёлы магдали6нски.Mt 16 O KWASIE FARYZEUSZÓW I SADUCEUSZÓW.Mt 16,1 cf. Толк. A przystąpili do niego faryzeusze i saduceusze, kusząc, i prosili go, aby im ukazał znak z nieba.И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили показать им знамение с неба. (За?_x7є.) И# приступи1ша (къ немY) фарісeє и3 саддукeє, и3скушaюще проси1ша є3го2 знaменіе съ нб7сE показaти и5мъ. Mt 16,2 cf. Толк. A on odpowiadając, rzekł im: Gdy wieczór nadejdzie, mówicie: Będzie pogoda, bo się niebo czerwieni.Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите: будет вёдро, потому что небо красно; Џнъ же tвэщaвъ речE и5мъ: вeчеру бhвшу, глаг0лете: вeдро, чермнyетбосz нeбо: Mt 16,3 cf. Толк. A rano: Dziś niepogoda, bo czerwieni się smutne niebo.и поутру: сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете. и3 ќтру: днeсь зимA, чермнyетбосz дрzселyz нeбо. Лицемёри, лицE ќбw небесE ўмёете разсуждaти, знaменій же временHмъ не м0жете (и3скуси1ти). Mt 16,4 cf. Толк. Wygląd więc nieba umiecie osądzić, znamion zaś czasów nie możecie? Plemię złe i cudzołożne znaku szuka, a znak nie będzie mu dany, tylko znak Jonasza proroka. I opuściwszy ich, odszedł.Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел. Р0дъ лукaвъ и3 прелюбодёйный знaменіz и4щетъ: и3 знaменіе не дaстсz є3мY, т0кмw знaменіе їHны прbр0ка. И# њстaвль и5хъ, tи1де. Mt 16,5 cf. Толк. A gdy przeprawili się uczniowie jego za morze, zapomnieli wziąć chleba.Переправившись на другую сторону, ученики Его забыли взять хлебов. И# прешeдше ўчн7цы2 є3гw2 на w4нъ п0лъ, забhша хлёбы взsти. Mt 16,6 cf. Толк. I on im rzekł: Baczcie, a strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów.Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. (За?_x7ѕ.) Ї}съ же речE и5мъ: внемли1те и3 блюди1тесz t квaса фарісeйска и3 саддукeйска. Mt 16,7 cf. Толк. Lecz oni myśleli sami w sobie, mówiąc: Żeśmy nie wzięli chleba.Они же помышляли в себе и говорили: это значит, что хлебов мы не взяли. Nни1 же помышлsху въ себЁ, глаг0люще: ћкw хлёбы не взsхомъ. Mt 16,8 cf. Толк. Jezus zaś wiedząc, rzekł: Cóż myślicie między sobą, małej wiary, że chleba nie macie?Уразумев то, Иисус сказал им: что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Разумёвъ же ї}съ речE и5мъ: что2 мhслите въ себЁ, маловёри, ћкw хлёбы не взsсте; Mt 16,9 cf. Толк. Jeszcze nie rozumiecie, ani nie pamiętacie pięciu chlebów na pięć tysięcy ludzi, i wieleście koszów wzięli?Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек, и сколько коробов вы набрали? не u5 ли разумёете, нижE п0мните пsть хлёбы пzти1мъ тhсzщамъ, и3 коли1кw кHшъ взsсте; Mt 16,10 cf. Толк. Ani siedmiu chlebów na cztery tysiące ludzi, i wieleście koszów wzięli?ни о семи хлебах на четыре тысячи, и сколько корзин вы набрали? ни ли сeдмь хлёбы четhремъ тhсzщамъ, и3 коли1кw к0шницъ взsсте; Mt 16,11 cf. Толк. Czemuż nie rozumiecie, że wam mówiłem nie o chlebie: Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów?как не разумеете, что не о хлебе сказал Я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской? кaкw не разумёете, ћкw не њ хлёбэхъ рёхъ вaмъ внимaти, (но) t квaса фарісeйска и3 саддукeйска; Mt 16,12 cf. Толк. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli kwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszów i saduceuszów.Тогда они поняли, что Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. ТогдA разумёша, ћкw не речE храни1тисz t квaса хлёбнагw, но t ўчeніz фарісeйска и3 саддукeйска. WYZNANIE PIOTRA, JEGO PRYMAT.Mt 16,13 cf. Толк. Przyszedł zaś Jezus w stronę Cezarei Filipowej i pytał uczniów swoich, mówiąc: Kim mienią być ludzie Syna Człowieczego?Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? (За?_x7з.) Пришeдъ же ї}съ во страны6 кесарjи філjпповы, вопрошaше ўчн7ки2 сво‰, гlz: ког0 мz глаг0лютъ человёцы бhти, сн7а чlвёческаго; Mt 16,14 cf. Толк. A oni rzekli: Jedni Janem Chrzcicielem, a drudzy Eliaszem, a inni Jeremiaszem, albo jednym z proroków.Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Nни1 же рёша: џви ќбw їwaнна кrти1телz, и3нjи же и3лію2, друзjи же їеремjю и3ли2 є3ди1наго t прbрHкъ. Mt 16,15 cf. Толк. Rzekł im Jezus: A wy kim mnie być powiadacie?Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Гlа и5мъ (ї}съ): вh же ког0 мz глаг0лете бhти; Mt 16,16 cf. Толк. Odpowiadając Szymon Piotr, rzekł: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego.Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живаго. Tвэщaвъ же сjмwнъ пeтръ речE: ты2 є3си2 хrт0съ, сн7ъ бGа живaгw. Mt 16,17 cf. Толк. A odpowiadając Jezus, rzekł mu: Błogosławiony jesteś Szymonie, Bar Jona; bo ciało i krew nie objawiła tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiosach.Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; И# tвэщaвъ ї}съ речE є3мY: бlжeнъ є3си2, сjмwне, вaръ їHна, ћкw пл0ть и3 кр0вь не kви2 тебЁ, но nц7ъ м0й, и4же на нб7сёхъ: Mt 16,18 cf. Толк. A ja tobie powiadam, że ty jesteś opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и3 ѓзъ же тебЁ гlю, ћкw ты2 є3си2 пeтръ, и3 на сeмъ кaмени сози1жду цRковь мою2, и3 вратA ѓдwва не њдолёютъ є4й: Mt 16,19 cf. Толк. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebiosach; a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiosach.и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. и3 дaмъ ти2 ключи6 цrтва нбcнагw: и3 є4же ѓще свsжеши на земли2, бyдетъ свsзано на нб7сёхъ: и3 є4же ѓще разрэши1ши на земли2, бyдетъ разрэшeно на нб7сёхъ. Mt 16,20 cf. Толк. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Jezusem Chrystusem.Тогда [Иисус] запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. (За?_x7и.) ТогдA запрети2 ї}съ ўчн7кHмъ свои6мъ, да никомyже рекyтъ, ћкw сeй є4сть ї}съ хrт0съ. PRZEPOWIEDNIA MĘKI.Mt 16,21 cf. Толк. Odtąd począł Jezus wykazywać uczniom swoim, iż potrzeba, aby szedł do Jeruzalem, i wiele wycierpiał od starszych i od doktorów i od przedniejszych kapłanów, i był zabity, i trzeciego dnia zmartwychwstał.С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Tт0лэ начaтъ ї}съ скaзовати ўчн7кHмъ свои6мъ, ћкw подобaетъ є3мY и3ти2 во їеrли1мъ и3 мн0гw пострадaти t стaрєцъ и3 ґрхіерє1й и3 кни6жникъ, и3 ўбіeну бhти, и3 въ трeтій дeнь востaти. Mt 16,22 cf. Толк. I wziąwszy go Piotr, począł go karcić, mówiąc: Boże cię uchowaj, Panie! Nie przyjdzie to na ciebie.И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою! И# поeмь є3го2 пeтръ, начaтъ прерэцaти є3мY глаг0лz: млcрдъ ты2, гDи: не и4мать бhти тебЁ сіE. Mt 16,23 cf. Толк. Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Џнъ же њбрaщьсz речE петр0ви: и3ди2 за мн0ю, сатано2, соблaзнъ ми2 є3си2: ћкw не мhслиши ±же (сyть) б9іz, но человёчєскаz. KONIECZNOŚĆ ZAPARCIA SIĘ.Mt 16,24 cf. Толк. Wtedy Jezus rzekł uczniom swoim: Jeśli kto chce iść za mną, niech sam siebie zaprze, i weźmie krzyż swój, a naśladuje mnie.Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, (За?_x7f.) ТогдA ї}съ речE ўчн7кHмъ свои6мъ: ѓще кто2 х0щетъ по мнЁ и3ти2, да tвeржетсz себє2 и3 в0зметъ крeстъ св0й и3 по мнЁ грzдeтъ: Mt 16,25 cf. Толк. Kto bowiem chciałby zachować życie swoje, straci je, a kto by stracił życie swoje dla mnie, znajdzie je.ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее; и4же бо ѓще х0щетъ дyшу свою2 спасти2, погуби1тъ ю5: и3 и4же ѓще погуби1тъ дyшу свою2 менє2 рaди, њбрsщетъ ю5: Mt 16,26 cf. Толк. Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою? кaz бо п0льза человёку, ѓще мjръ вeсь приwбрsщетъ, дyшу же свою2 њтщети1тъ; и3ли2 что2 дaстъ человёкъ и3змёну за дyшу свою2; Mt 16,27 cf. Толк. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, a wtedy odda każdemu według uczynków jego.ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его. пріити1 бо и4мать сн7ъ чlвёческій во слaвэ nц7A своегw2 со ѓгGлы свои1ми, и3 тогдA воздaстъ комyждо по дэsніємъ є3гw2: Mt 16,28 cf. Толк. Zaprawdę powiadam wam: Są tacy wśród tych, co tu stoją, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim.Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.ґми1нь гlю вaмъ, (ћкw) сyть нёцыи t здЁ стоsщихъ, и5же не и4мутъ вкуси1ти смeрти, д0ндеже ви1дzтъ сн7а чlвёческаго грzдyща во цrтвіи своeмъ.Mt 17 PRZEMIENIENIE PAŃSKIE. Mt 17,1 cf. Толк. A po sześciu dniach wziął Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i wyprowadził ich na górę wysoką osobno.По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, (За?_o7.) И# по днeхъ шести1хъ поsтъ ї}съ петрA и3 їaкwва и3 їwaнна брaта є3гw2, и3 возведE и5хъ на горY высокY є3ди6ны, Mt 17,2 cf. Толк. I przemienił się przed nimi. A oblicze jego rozjaśniało jak słońce, szaty zaś jego stały się białe jak śnieg.и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. и3 преwбрази1сz пред8 ни1ми: и3 просвэти1сz лицE є3гw2 ћкw с0лнце, ри6зы же є3гw2 бhша бэлы6 ћкw свётъ. Mt 17,3 cf. Толк. A oto ukazali im się Mojżesz i Eliasz, z nim rozmawiający.И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. И# сE, kви1стасz и5мъ мwmсeй и3 и3ліA, съ ни1мъ глагHлюща. Mt 17,4 cf. Толк. Piotr zaś odpowiadając, rzekł do Jezusa: Panie! dobrze jest nam tu być; jeśli chcesz, uczyńmy tu trzy przybytki: Tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden.При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Tвэщaвъ же пeтръ речE (ко) ї}сови: гDи, добро2 є4сть нaмъ здЁ бhти: ѓще х0щеши, сотвори1мъ здЁ три2 сBни, тебЁ є3ди1ну, и3 мwmсeови є3ди1ну, и3 є3ди1ну и3ліи2. Mt 17,5 cf. Толк. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich. A oto głos z obłoku mówiący: Ten jest Syn mój miły, w którym sobie dobrze upodobałem, jego słuchajcie.Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. є3щe (же) є3мY глаг0лющу, сE, w4блакъ свётелъ њсэни2 и5хъ: и3 сE, глaсъ и3з8 w4блака гlz: сeй є4сть сн7ъ м0й возлю1бленный, њ нeмже бlговоли1хъ: тогw2 послyшайте. Mt 17,6 cf. Толк. A usłyszawszy uczniowie, upadli na twarz swoją i bali się bardzo.И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. И# слhшавше ўчн7цы2 пад0ша ни1цы и3 ўбоsшасz ѕэлw2. Mt 17,7 cf. Толк. I przystąpił Jezus, i dotknął się ich, i rzekł im: Wstańcie, a nie bójcie się.Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. И# пристyпль ї}съ прикоснyсz и4хъ и3 речE: востaните и3 не б0йтесz. Mt 17,8 cf. Толк. Podniósłszy zaś swe oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Возвeдше же џчи свои2, никог0же ви1дэша, т0кмw ї}са є3ди1наго. O PRZYJŚCIU ELIASZA.Mt 17,9 cf. Толк. Gdy Oni zstępowali z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: Nikomu nie mówcie o widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И# сходsщымъ и5мъ съ горы2, заповёда и5мъ ї}съ, гlz: никомyже повёдите видёніz, д0ндеже сн7ъ чlвёческій и3з8 мeртвыхъ воскrнетъ. Mt 17,10 cf. Толк. I pytali go uczniowie, mówiąc: Cóż więc powiadają doktorowie zakonni, że Eliasz ma pierwej przyjść?И спросили Его ученики Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде? (За?_o7а.) И# вопроси1ша є3го2 ўчн7цы2 є3гw2, глаг0люще: что2 u5бо кни1жницы глаг0лютъ, ћкw и3ліи2 подобaетъ пріити2 прeжде; Mt 17,11 cf. Толк. A on odpowiadając, rzekł im: Eliasz wprawdzie przyjdzie, i naprawi wszystko.Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен придти прежде и устроить всё; Ї}съ же tвэщaвъ речE и5мъ: и3ліA ќбw пріи1детъ прeжде и3 ўстр0итъ вс‰: Mt 17,12 cf. Толк. Wszakże wam powiadam, że Eliasz już przyszedł, a nie poznali go, ale uczynili z nim cokolwiek chcieli. Tak też i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał.но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них. гlю же вaмъ, ћкw и3ліA ўжE пріи1де, и3 не познaша є3гw2, но сотвори1ша њ нeмъ, є3ли6ка восхотёша: тaкw и3 сн7ъ чlвёческій и4мать пострадaти t ни1хъ. Mt 17,13 cf. Толк. Wtedy zrozumieli uczniowie, że im mówił o Janie Chrzcicielu.Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. ТогдA разумёша ўчн7цы2, ћкw њ їwaннэ кrти1тели речE и5мъ. UZDROWIENIE LUNATYKA.Mt 17,14 cf. Толк. A gdy przyszedł do rzeszy, przystąpił do niego człowiek i upadłszy przed nim na kolana, rzekł: Panie! zmiłuj się nad synem moim, bo jest lunatykiem i źle się ma; bo często wpada w ogień, a często w wodę.Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени, (За?_o7в.) И# пришeдшымъ и5мъ къ нар0ду, приступи2 къ немY человёкъ, клaнzzсz є3мY Mt 17,15 cf. Толк. I przywiodłem go do uczniów twoich, a nie mogli go uzdrowić.сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду, и3 глаг0лz: гDи, поми1луй сhна моего2, ћкw на нHвы мцcы бэснyетсz и3 ѕлЁ стрaждетъ: мн0жицею бо пaдаетъ во џгнь и3 мн0жицею въ в0ду: Mt 17,16 cf. Толк. Jezus zaś odpowiadając, rzekł: O plemię niewierne i przewrotne! Dopóki będę z wami? Dokądże będę was cierpiał? Przynieście go tu do mnie.я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его. и3 привед0хъ є3го2 ко ўчн7кHмъ твои6мъ, и3 не возмог0ша є3го2 и3сцэли1ти. Mt 17,17 cf. Толк. I zgromił go Jezus, a wyszedł od niego czart, i uzdrowiony został chłopiec w owej godzinie.Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда. Tвэщaвъ же ї}съ речE: q, р0де невёрный и3 развращeнный, док0лэ бyду съ вaми; док0лэ терплю2 вaмъ; приведи1те ми2 є3го2 сёмw. Mt 17,18 cf. Толк. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i rzekli: Czemu my nie mogliśmy go wyrzucić? И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час. И# запрети2 є3мY ї}съ, и3 и3зhде и3з8 негw2 бёсъ: и3 и3сцэлЁ џтрокъ t часA тогw2. Mt 17,19 cf. Толк. Rzekł im Jezus: Dla niedowiarstwa waszego; bo zaprawdę wam powiadam: Jeśli będziecie mieć wiarę jako ziarno gorczyczne, rzeczecie tej górze: Przejdź stąd tam, a przejdzie, i nic niepodobnego wam będzie.Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его? ТогдA пристyпльше ўчн7цы2 ко ї}су на є3ди1нэ, рёша: почто2 мы2 не возмог0хомъ и3згнaти є3го2; Mt 17,20 cf. Толк. Ten zaś rodzaj nie bywa wypędzany, tylko przez modlitwę i post.Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас; Ї}съ же речE и5мъ: за невёрствіе вaше: ґми1нь бо гlю вaмъ: ѓще и4мате вёру ћкw зeрно горyшно, речeте горЁ сeй: прейди2 tсю1ду тaмw, и3 прeйдетъ: и3 ничт0же невозм0жно бyдетъ вaмъ: Mt 17,21 cf. Толк. A gdy oni przebywali w Galilei, rzekł im Jezus: Syn Człowieczy ma być wydany w ręce ludzkie.сей же род изгоняется только молитвою и постом. сeй же р0дъ не и3сх0дитъ, т0кмw моли1твою и3 пост0мъ. Mt 17,22 cf. Толк. I zabiją go, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. I zasmucili się bardzo.Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, Живyщымъ же и5мъ въ галілeи, речE и5мъ ї}съ: прeданъ и4мать бhти сн7ъ чlвёческій въ рyцэ человёкwмъ, DANINA NA ŚWIĄTYNIĘ.Mt 17,23 cf. Толк. A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra, którzy pobierali dydrachmy, i rzekli mu: Mistrz wasz nie płaci dydrachm? и убьют Его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились. и3 ўбію1тъ є3го2, и3 въ трeтій дeнь востaнетъ. И# ск0рбни бhша ѕэлw2. Mt 17,24 cf. Толк. Rzekł: I owszem. A gdy wszedł do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: Co ci się zda, Szymonie? Królowie ziemscy od kogo biorą podatek albo czynsz, od synów swoich, czyli od obcych?Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы? (За?_o7г.) Пришeдшымъ же и5мъ въ капернаyмъ, приступи1ша пріeмлющіи дідр†хмы къ петр0ви и3 рёша: ўч™ль вaшъ не дaстъ ли дідр†хмы; Mt 17,25 cf. Толк. A on rzekł: Od obcych. Rzekł mu Jezus: A więc wolni są synowie.Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон? цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли своих, или с посторонних? Глаг0лz: є4й. И# є3гдA вни1де въ д0мъ, предвари2 є3го2 ї}съ, гlz: чт0 ти мни1тсz, сjмwне; цaріе зeмстіи t кjихъ пріeмлютъ д†ни и3ли2 кинс0нъ; t свои1хъ ли сынHвъ, и3ли2 t чужи1хъ; Mt 17,26 cf. Толк. Ale że byśmy ich nie zgorszyli, idź do morza, i zarzuć wędkę, a tę rybę, która najpierw wyjdzie, weź, a otworzywszy pyszczek jej, znajdziesz stater; ten wziąwszy, daj im za mnie i za siebie.Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: и так сыны свободны; Глаг0ла є3мY пeтръ: t чужи1хъ. РечE є3мY ї}съ: u5бо своб0дни сyть сhнове: Mt 17,27 cf. Толк. но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя.но да не соблазни1мъ и4хъ, шeдъ на м0ре, вeрзи ќдицу, и3, ю4же прeжде и4меши рhбу, возми2: и3 tвeрзъ ўстA є4й, њбрsщеши стати1ръ: т0й взeмъ дaждь и5мъ за мS и3 за сS.Mt 18 CHRYSTUS ZALECA POKORĘ.Mt 18,1 cf. Толк. W ową godzinę przyszli do Jezusa uczniowie, mówiąc: Kto mniemasz, większym jest w królestwie niebieskim?В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? (За?_o7д.) Въ т0й чaсъ приступи1ша ўчн7цы2 ко ї}су, глаг0люще: кто2 ќбw б0лій є4сть въ цrтвіи нбcнэмъ; Mt 18,2 cf. Толк. A Jezus przywoławszy dziecię, postawił je w pośrodku nich.Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них И# призвaвъ ї}съ nтрочA, постaви є5 посредЁ и4хъ Mt 18,3 cf. Толк. I rzekł: Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jako dziatki, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; и3 речE: ґми1нь гlю вaмъ, ѓще не њбратитeсz и3 бyдете ћкw дёти, не вни1дете въ цrтво нбcное: Mt 18,4 cf. Толк. Ktokolwiek więc uniży się jako to dzieciątko, ten jest większy w królestwie niebieskim.итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном; и4же u5бо смири1тсz ћкw nтрочA сіE, т0й є4сть б0лій во цrтвіи нбcнэмъ: Mt 18,5 cf. Толк. A kto by przyjął jedno dzieciątko takie w imię moje, mnie przyjmuje.и кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает; и3 и4же ѓще пріи1метъ nтрочA таково2 во и4мz моE, менE пріeмлетъ: Mt 18,6 cf. Толк. Kto by zaś zgorszył jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, lepiej by mu było, aby zawieszono kamień młyński u szyi jego i zatopiono go w głębokościach morskich.а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. ґ и4же ѓще соблазни1тъ є3ди1наго мaлыхъ си1хъ вёрующихъ въ мS, ќне є4сть є3мY, да њбёситсz жeрновъ nсeльскій на вhи є3гw2, и3 пот0нетъ въ пучи1нэ морстёй. GROZI GORSZYCIELOM.Mt 18,7 cf. Толк. Biada światu dla zgorszenia, albowiem muszą przyjść zgorszenia; wszelako biada temu człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi.Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Г0ре мjру t собл†знъ: нyжда бо є4сть пріити2 соблaзнwмъ: nбaче г0ре человёку томY, и4мже соблaзнъ прих0дитъ. Mt 18,8 cf. Толк. Jeśli zaś ręka twoja, albo noga twoja gorszy cię, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej ci jest ułomnym albo chromym wejść do życia, aniżeli mając dwie ręce albo dwie nogi, być wrzuconym w ogień wieczny.Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный; Ѓще ли рукA твоS и3ли2 ногA твоS соблажнsетъ тS, tсэцы2 ю5 и3 вeрзи t себє2: добрёйше ти2 є4сть вни1ти въ жив0тъ хр0му и3ли2 бёдну, нeже двЁ рyцэ и3 двЁ н0зэ и3мyщу ввeржену бhти во џгнь вёчный: Mt 18,9 cf. Толк. A jeśli oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej ci jest z jednym okiem wejść do życia, aniżeli mając dwoje oczu, być wrzuconym do piekła ognistego.и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную. и3 ѓще џко твоE соблажнsетъ тS, и3зми2 є5 и3 вeрзи t себє2: добрёйше ти2 є4сть со є3ди1нэмъ џкомъ въ жив0тъ вни1ти, нeже двЁ w4цэ и3мyщу ввeржену бhти въ геeнну џгненную. Mt 18,10 cf. Толк. Baczcie, abyście nie gardzili jednym z tych małych; albowiem wam powiadam, że aniołowie ich w niebiosach zawsze widzą oblicze Ojca mego, który jest w niebiosach.Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. (За?_o7є.) Блюди1те, да не прeзрите є3ди1нагw (t) мaлыхъ си1хъ: гlю бо вaмъ, ћкw ѓгGли и4хъ на нб7сёхъ вhну ви1дzтъ лицE nц7A моегw2 нбcнагw. Mt 18,11 cf. Толк. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić, co było zginęło.Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Пріи1де бо сн7ъ чlвёческій (взыскaти и3) спcти2 поги1бшаго. ZGUBIONA OWCA.Mt 18,12 cf. Толк. Co Wam Się zdaje? Gdyby kto miał sto owiec, a zabłądziłaby jedna z nich, czy nie opuszcza dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach, i nie idzie szukać tej, która zabłądziła?Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Что2 вaмъ мни1тсz; Ѓще бyдетъ нёкоему человёку сто2 nвeцъ, и3 заблyдитъ є3ди1на t ни1хъ: не њстaвитъ ли дeвzтьдесzтъ и3 дeвzть въ горaхъ и3 шeдъ и4щетъ заблyждшіz; Mt 18,13 cf. Толк. A jeśli mu się uda znaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej więcej weseli, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu tych, które nie zbłądziły.и если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста девяти незаблудившихся. и3 ѓще бyдетъ њбрэсти2 ю5, ґми1нь гlю вaмъ, ћкw рaдуетсz њ нeй пaче, нeже њ девzти1десzтихъ и3 девzти2 не заблyждшихъ. Mt 18,14 cf. Толк. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebiosach, aby zginął jeden z tych małych.Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Тaкw нёсть в0лz пред8 nц7eмъ вaшимъ нбcнымъ, да поги1бнетъ є3ди1нъ t мaлыхъ си1хъ. UPOMNIENIE BRATERSKIE.Mt 18,15 cf. Толк. Jeśliby zaś zgrzeszył przeciw tobie brat twój, idź, a upomnij go wobec siebie i jego samego; jeśli cię usłucha, pozyskasz brata twego.Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; Ѓще же согрэши1тъ къ тебЁ брaтъ тв0й, и3ди2 и3 њбличи2 є3го2 междY тоб0ю и3 тёмъ є3ди1нэмъ: ѓще тебE послyшаетъ, приwбрёлъ є3си2 брaта твоего2: Mt 18,16 cf. Толк. Ale jeśli cię nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierała się wszelka sprawa.если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; ѓще ли тебE не послyшаетъ, поими2 съ соб0ю є3щE є3ди1наго и3ли2 двA, да при ўстёхъ двою2 и3ли2 тріeхъ свидётелей стaнетъ всsкъ глаг0лъ: Mt 18,17 cf. Толк. A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz Kościołowi; a jeśliby i Kościoła nie usłuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik.если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. ѓще же не послyшаетъ и4хъ, повёждь цRкви: ѓще же и3 цRковь преслyшаетъ, бyди тебЁ ћкоже kзhчникъ и3 мытaрь. Mt 18,18 cf. Толк. Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. (За?_o7ѕ.) Ґми1нь (бо) гlю вaмъ: є3ли6ка ѓще свsжете на земли2, бyдутъ св‰зана на нб7си2: и3 є3ли6ка ѓще разрэшитE на земли2, бyдутъ разрэшє1на на нб7сёхъ. Mt 18,19 cf. Толк. Jeszcze powiadam wam, że jeśli dwaj z was zgodzą się na ziemi co do jakiej rzeczy, o którą poproszą, stanie się im od Ojca mego, który jest w niebiosach.Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, Пaки ґми1нь гlю вaмъ, ћкw ѓще двA t вaсъ совэщaета на земли2 њ всsцэй вeщи, є3sже ѓще пр0сита, бyдетъ и4ма t nц7A моегw2, и4же на нб7сёхъ: Mt 18,20 cf. Толк. Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem w pośrodku nich.ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. и3дёже бо є3стA двA и3ли2 тріE с0брани во и4мz моE, тY є4смь посредЁ и4хъ. Mt 18,21 cf. Толк. Wtedy Piotr, przystąpiwszy do niego, rzekł: Panie! Gdy brat mój zgrzeszy przeciwko mnie, ilekroć mam mu odpuścić? Aż do siedmiukroć?Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? ТогдA пристyпль къ немY пeтръ речE: гDи, колькрaты ѓще согрэши1тъ въ мS брaтъ м0й, и3 tпущy ли є3мY до сeдмь крaтъ; Mt 18,22 cf. Толк. Mówi mu Jezus: Nie powiadam ci aż do siedmiukroć, ale aż do siedemdziesięciu siedmiukroć.Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз. Гlа є3мY ї}съ: не гlю тебЁ: до сeдмь крaтъ, но до сeдмьдесzтъ крaтъ седмери1цею. NIEMIŁOSIERNY SŁUGA-DŁUŻNIK.Mt 18,23 cf. Толк. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi królowi, który chciał rozliczać się ze sługami swoimi.Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими; (За?_o7з.) Сегw2 рaди ўпод0бисz цrтвіе нбcное человёку царю2, и4же восхотЁ стzзaтисz њ словеси2 съ рабы6 свои1ми. Mt 18,24 cf. Толк. A gdy się począł rozliczać, przywiedziono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów.когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов; Начeншу же є3мY стzзaтисz, привед0ша є3мY є3ди1наго должникA тьм0ю тал†нтъ: Mt 18,25 cf. Толк. Gdy zaś nie miał skąd oddać, kazał go pan jego, sprzedać i żonę jego i dzieci i wszystko, co miał, i oddać.а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить; не и3мyщу же є3мY воздaти, повелЁ и5 госп0дь є3гw2 продaти, и3 женY є3гw2, и3 ч†да, и3 вс‰, є3ли6ка и3мёzше, и3 tдaти. Mt 18,26 cf. Толк. A upadłszy sługa ów, prosił go mówiąc: Miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam.тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и всё тебе заплачу. Пaдъ u5бо рaбъ т0й, клaнzшесz є3мY, глаг0лz: г0споди, потерпи2 на мнЁ, и3 вс‰ ти2 воздaмъ. Mt 18,27 cf. Толк. Pan zaś zlitowawszy się nad owym sługą, wypuścił go i dług mu darował.Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Милосeрдовавъ же госп0дь рабA того2, прости2 є3го2 и3 д0лгъ tпусти2 є3мY. Mt 18,28 cf. Толк. Lecz sługa ów wyszedłszy, znalazł jednego z towarzyszów swoich, który był mu winien sto denarów; i ująwszy, dusił go, mówiąc: Oddaj coś winien.Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. И#зшeдъ же рaбъ т0й, њбрёте є3ди1наго (t) клеврє1тъ свои1хъ, и4же бЁ д0лженъ є3мY ст0мъ пBнzзь: и3 є4мь є3го2 давлsше, глаг0лz: tдaждь ми2, и4мже (ми2) є3си2 д0лженъ. Mt 18,29 cf. Толк. A upadłszy towarzysz jego, prosił go, mówiąc: Miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam.Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и всё отдам тебе. Пaдъ u5бо клеврeтъ є3гw2 на н0зэ є3гw2, молsше є3го2, глаг0лz: потерпи2 на мнЁ, и3 вс‰ воздaмъ ти2. Mt 18,30 cf. Толк. On zaś nie chciał, ale poszedł i wsadził go do więzienia, ażby oddał dług.Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Џнъ же не хотsше, но вeдъ всади2 є3го2 въ темни1цу, д0ндеже воздaстъ д0лжное. Mt 18,31 cf. Толк. Towarzysze zaś jego widząc, co się działo, zasmucili się bardzo, i przyszli, i opowiedzieli panu swemu wszystko, co się było stało.Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему всё бывшее. Ви1дэвше же клеврeти є3гw2 бы6вшаz, сжaлиша си2 ѕэлw2 и3 пришeдше сказaша господи1ну своемY вс‰ бы6вшаz. Mt 18,32 cf. Толк. Wtedy zawołał go pan jego i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Cały dług odpuściłem ci, gdyż mnie prosiłeś!Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; ТогдA призвaвъ є3го2 господи1нъ є3гw2, глаг0ла є3мY: рaбе лукaвый, вeсь д0лгъ w4нъ tпусти1хъ тебЁ, понeже ўмоли1лъ мS є3си2: Mt 18,33 cf. Толк. Czyż więc i ty nie powinieneś był zmiłować się nad towarzyszem twoim, jak i ja zmiłowałem się nad tobą?не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? не подобaше ли и3 тебЁ поми1ловати клеврeта твоего2, ћкоже и3 ѓзъ тS поми1ловахъ; Mt 18,34 cf. Толк. I rozgniewawszy się pan jego, podał go katom, ażby oddał wszystek dług.И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. И# прогнёвавсz госп0дь є3гw2, предадE є3го2 мучи1телємъ, д0ндеже воздaстъ вeсь д0лгъ св0й. Mt 18,35 cf. Толк. Tak też i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli nie odpuścicie każdy bratu swe mu ze serc waszych.Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.Тaкw и3 nц7ъ м0й нбcный сотвори1тъ вaмъ, ѓще не tпуститE кjйждо брaту своемY t сердeцъ вaшихъ прегрэшє1ніz и4хъ.Mt 19Mt 19,1 cf. Толк. I stało się, gdy dokończył Jezus tych mów, odszedł z Galilei i przyszedł w granice Judei za Jordan.Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, Заиорданскою стороною. И# бhсть є3гдA скончA ї}съ словесA сі‰, прeйде t галілeи и3 пріи1де въ предёлы їудє1йскіz њб8 w4нъ п0лъ їoрдaна. Mt 19,2 cf. Толк. I szły za nim wielkie rzesze i tam je uzdrowił.За Ним последовало много людей, и Он исцелил их там. И# по нeмъ и3д0ша нар0ди мн0зи, и3 и3сцэли2 и5хъ тY. NAUKA O MAŁŻEŃSTWIE I CZYSTOŚCI.Mt 19,3 cf. Толк. I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc: Czy godzi się człowiekowi opuścić żonę swoją z jakiejkolwiek przyczyny?И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? (За?_o7и.) И# приступи1ша къ немY фарісeє и3скушaюще є3го2 и3 глаг0лаша є3мY: ѓще дост0итъ человёку пусти1ти женY свою2 по всsцэй винЁ; Mt 19,4 cf. Толк. A on odpowiadając rzekł im: Nie czytaliście, że ten który stworzył człowieka na początku, „mężczyzną i niewiastą stworzył ich?” I rzekł: Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? Џнъ же tвэщaвъ речE и5мъ: нёсте ли чли2, ћкw сотвори1вый и3скони2, мyжескій п0лъ и3 жeнскій сотвори1лъ | є4сть; Mt 19,5 cf. Толк. „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i złączy się z żoną swoją, i będą dwoje w jednym ciele.”И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, И# речE: сегw2 рaди њстaвитъ человёкъ nтцA (своего2) и3 мaтерь и3 прилэпи1тсz къ женЁ своeй, и3 бyдета џба въ пл0ть є3ди1ну, Mt 19,6 cf. Толк. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. ћкоже ктомY нёста двA, но пл0ть є3ди1на: є4же u5бо бGъ сочетA, человёкъ да не разлучaетъ. Mt 19,7 cf. Толк. Rzekli mu: Czemuż więc Mojżesz kazał dać list rozwodowy i odprawić?Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Глаг0лаша є3мY: что2 u5бо мwmсeй заповёда дaти кни1гу распyстную и3 tпусти1ти ю5; Mt 19,8 cf. Толк. Rzekł im: Mojżesz dla twardości serca waszego pozwolił wam opuszczać żony wasze, lecz od początku nie było tak.Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так; Гlа и5мъ: ћкw мwmсeй по жестосeрдію вaшему повелЁ вaмъ пусти1ти жєны2 вaшz: и3значaла же не бhсть тaкw: Mt 19,9 cf. Толк. A powiadam wam: Iż ktokolwiek opuściłby żonę swoją, oprócz dla porubstwa, a pojąłby inną, cudzołoży; a kto by opuszczoną pojął, cudzołoży.но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует. гlю же вaмъ, ћкw и4же ѓще пyститъ женY свою2, рaзвэ словесE прелюбодёйна, и3 њжени1тсz и3н0ю, прелюбы2 твори1тъ: и3 женsйсz пущени1цею прелюбы2 дёетъ. Mt 19,10 cf. Толк. Rzekli mu uczniowie jego: Jeśli tak się ma sprawa mężczyzny z żoną, niepożyteczno się żenić.Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Глаг0лаша є3мY ўчн7цы2 є3гw2: ѓще тaкw є4сть винA человёку съ жен0ю, лyчше є4сть не жени1тисz. Mt 19,11 cf. Толк. A on im rzekł: Nie wszyscy pojmują to słowo, ale ci, którym jest dane.Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано, Џнъ же речE и5мъ: не вси2 вмэщaютъ словесE сегw2, но и5мже дано2 є4сть: Mt 19,12 cf. Толк. Albowiem są rzezańcy, którzy z żywota matki tak się narodzili, i są rzezańcy, których ludzie uczynili, i są rzezańcy, którzy się sami otrzebili dla królestwa niebieskiego. Kto może pojąć, niechaj pojmuje.ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. сyть бо скопцы2, и5же и3з8 чрeва мaтернz роди1шасz тaкw: и3 сyть скопцы2, и5же скопи1шасz t человBкъ: и3 сyть скопцы2, и5же и3скази1ша сaми себE цrтвіz рaди нбcнагw: могjй вмэсти1ти да вмэсти1тъ. BŁOGOSŁAWI DZIECIOM. Mt 19,13 cf. Толк. Wtedy mu przyniesiono dziatki, aby włożył na nie ręce i modlił się, a uczniowie łajali ich.Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился; ученики же возбраняли им. ТогдA привед0ша къ немY дёти, да рyцэ возложи1тъ на ни1хъ и3 пом0литсz: ўчн7цh же запрети1ша и5мъ. Mt 19,14 cf. Толк. Lecz Jezus rzekł im: Dopuśćcie dziatki i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie; albowiem takich jest królestwo niebieskie.Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Ї}съ же речE (и5мъ): њстaвите дэтeй и3 не возбранsйте и5мъ пріити2 ко мнЁ: таковhхъ бо є4сть цrтво нбcное. Mt 19,15 cf. Толк. A gdy włożył na nie ręce, odszedł stamtąd.И, возложив на них руки, пошел оттуда. И# возл0жь на ни1хъ рyцэ, tи1де tтyду. BOGATY MŁODZIENIEC.Mt 19,16 cf. Толк. A Oto jeden przystąpiwszy, rzekł mu: Nauczycielu dobry! Co dobrego mam czynić, abym miał życie wieczne?И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? (За?_o7f.) И# сE, є3ди1нъ (нёкій) пристyпль речE є3мY: ўч™лю бlгjй, что2 блaго сотворю2, да и4мамъ жив0тъ вёчный; Mt 19,17 cf. Толк. A on mu rzekł: Co mnie pytasz o dobro? Jeden jest dobry, Bóg. Jeśli zaś chcesz wejść do życia, chowaj przykazania.Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Џнъ же речE є3мY: чт0 мz глаг0леши бlга; никт0же бlгъ, т0кмw є3ди1нъ бGъ: ѓще ли х0щеши вни1ти въ жив0тъ, соблюди2 зaпwвэди. Mt 19,18 cf. Толк. Rzecze mu: Które? Jezus zaś rzekł: „Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył; nie będziesz czynił kradzieży, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa.Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; Глаг0ла є3мY: к‡z; Ї}съ же речE: є4же, не ўбіeши: не прелюбы2 сотвори1ши: не ўкрaдеши: не лжесвидётельствуеши: Mt 19,19 cf. Толк. Czcij ojca twego i matkę twoją: a będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie.”почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя. чти2 nтцA и3 мaтерь: и3: возлю1биши и4скреннzго твоего2 ћкw сaмъ себE. Mt 19,20 cf. Толк. Rzekł mu młodzieniec: Wszystkiego tego strzegłem od młodości mojej, czegóż mi jeszcze nie dostaje?Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне? Глаг0ла є3мY ю4ноша: вс‰ сі‰ сохрани1хъ t ю4ности моеS: что2 є4смь є3щE не докончaлъ; Mt 19,21 cf. Толк. Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj co masz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; i przyjdź, pójdź za mną.Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. РечE є3мY ї}съ: ѓще х0щеши совершeнъ бhти, и3ди2, продaждь и3мёніе твоE и3 дaждь ни1щымъ: и3 и3мёти и4маши сокр0вище на нб7си2: и3 грzди2 в8слёдъ менє2. Mt 19,22 cf. Толк. Gdy zaś młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł smutny; albowiem miał majętności wiele.Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Слhшавъ же ю4ноша сл0во, tи1де скорбS: бё бо и3мёz стzж†ніz мнHга. NIEBEZPIECZEŃSTWO BOGACTW.Mt 19,23 cf. Толк. Jezus zaś rzekł uczniom swoim: Zaprawdę powiadam wam, iż bogaty trudno wejdzie do królestwa niebieskiego.Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; Ї}съ же речE ўчн7кHмъ свои6мъ: ґми1нь гlю вaмъ, ћкw неуд0бь богaтый вни1детъ въ цrтвіе нбcное: Mt 19,24 cf. Толк. I po wtóre powiadam wam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego.и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. пaки же гlю вaмъ: ўд0бэе є4сть вельбyду сквозЁ и3глинB ќшы проити2, нeже богaту въ цrтвіе б9іе вни1ти. Mt 19,25 cf. Толк. Uczniowie zaś usłyszawszy to, dziwili się bardzo, mówiąc: Któż tedy może być zbawiony?Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? Слhшавше же ўчн7цы2 є3гw2, дивлsхусz ѕэлw2, глаг0люще: кто2 u5бо м0жетъ спасeнъ бhти; Mt 19,26 cf. Толк. Lecz Jezus spojrzawszy, rzekł im: U ludzi to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe.А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же всё возможно. Воззрёвъ же ї}съ речE и5мъ: ў человBкъ сіE невозм0жно є4сть, ў бGа же вс‰ возмHжна. NAGRODA UBÓSTWA.Mt 19,27 cf. Толк. Wtedy Piotr odpowiadając, rzekł mu: Oto my opuściliśmy wszystko, i poszliśmy za tobą; cóż my więc mieć będziemy?Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и последовали за Тобою; что же будет нам? ТогдA tвэщaвъ пeтръ речE є3мY: сE, мы2 њстaвихомъ вс‰ и3 в8слёдъ тебє2 и3д0хомъ: что2 u5бо бyдетъ нaмъ; Mt 19,28 cf. Толк. Jezus zaś rzekł im: Zaprawdę powiadam wam: Iż wy, którzyście poszli za mną, w odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy usiądzie na stolicy majestatu swego, będziecie i wy siedzieć na dwunastu stolicach, sądząc dwanaście pokoleń izraelskich.Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, - в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. Ї}съ же речE и5мъ: ґми1нь гlю вaмъ, ћкw вы2 шeдшіи по мнЁ, въ пакибытіE, є3гдA сsдетъ сн7ъ чlвёческій на пrт0лэ слaвы своеS, сsдете и3 вы2 на двоюнaдесzте пrтHлу, судsще nбэманaдесzте колёнома ї}левома: Mt 19,29 cf. Толк. I wszelki, który by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo synów, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle weźmie, i życie wieczne otrzyma.И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. и3 всsкъ, и4же њстaвитъ д0мъ, и3ли2 брaтію, и3ли2 сєстры2, и3ли2 nтцA, и3ли2 мaтерь, и3ли2 женY, и3ли2 ч†да, и3ли2 сeла, и4мене моегw2 рaди, стори1цею пріи1метъ и3 жив0тъ вёчный наслёдитъ: Mt 19,30 cf. Толк. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.Многие же будут первые последними, и последние первыми.мн0зи же бyдутъ пeрви послёдніи, и3 послёдни пeрвіи.Mt 20 PRZYPOWIEŚĆ O ROBOTNIKACH W WINNICY.Mt 20,1 cf. Толк. Podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi gospodarzowi, który wyszedł bardzo rano najmować robotników do winnicy swojej.Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой (За?_п7.) Под0бно бо є4сть цrтвіе нбcное человёку домови1ту, и4же и3зhде кyпнw ќтрw наsти дёлатєли въ віногрaдъ св0й, Mt 20,2 cf. Толк. A zawarłszy umowę z robotnikami po denarze za dzień, posłał ich do winnicy swojej.и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой; и3 совэщaвъ съ дёлатєли по пёнzзю на дeнь, послA и5хъ въ віногрaдъ св0й. Mt 20,3 cf. Толк. I wyszedłszy około trzeciej godziny, ujrzał innych stojących na rynku, próżnujących.выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, И# и3зшeдъ въ трeтій чaсъ, ви1дэ и4ны стоsщz на т0ржищи пр†здны, Mt 20,4 cf. Толк. I rzekł im: Idźcie i wy do winnicy mojej, a co będzie sprawiedliwe, dam wam.и им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. и3 тBмъ речE: и3ди1те и3 вы2 въ віногрaдъ м0й, и3 є4же бyдетъ прaвда, дaмъ вaмъ. Nни1 же и3д0ша. Mt 20,5 cf. Толк. A oni poszli. I znowu wyszedł około szóstej i dziewiątej godziny, i tak samo uczynił.Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Пaки же и3зшeдъ въ шестhй и3 девsтый чaсъ, сотвори2 тaкоже. Mt 20,6 cf. Толк. Około zaś jedenastej wyszedł i znalazł innych stojących, i rzekł im: Co tu stoicie cały dzień próżnując?Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Во є3диныйженaдесzть чaсъ и3зшeдъ, њбрёте друг‡z стоsщz пр†здны и3 глаг0ла и5мъ: что2 здЁ стоитE вeсь дeнь прaздни; Mt 20,7 cf. Толк. Rzekli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnicy mojej.Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите. Глаг0лаша є3мY: ћкw никт0же нaсъ наsтъ. Глаг0ла и5мъ: и3ди1те и3 вы2 въ віногрaдъ (м0й), и3 є4же бyдетъ прaведно, пріи1мете. Mt 20,8 cf. Толк. Lecz gdy wieczór nadszedł, rzekł pan winnicy rządcy swemu: Zawołaj robotników i oddaj im zapłatę, począwszy od ostatnich aż do pierwszych.Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. Вeчеру же бhвшу, глаг0ла господи1нъ віногрaда къ пристaвнику своемY: призови2 дёлатєли и3 дaждь и5мъ мздY, начeнъ t послёднихъ до пeрвыхъ. Mt 20,9 cf. Толк. Gdy więc przystąpili ci, którzy około jedenastej godziny przyszli, wzięli po denarze.И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. И# пришeдше и5же во є3диныйнaдесzть чaсъ, пріsша по пёнzзю. Mt 20,10 cf. Толк. A przyszedłszy i pierwsi, mniemali, że więcej otrzymają, ale wzięli i oni po denarze.Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию; Пришeдше же пeрвіи мнsху, ћкw вsщше пріи1мутъ: и3 пріsша и3 тjи по пёнzзю: Mt 20,11 cf. Толк. A wziąwszy, szemrali przeciw gospodarzowi,и, получив, стали роптать на хозяина дома пріeмше же роптaху на господи1на, Mt 20,12 cf. Толк. mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a uczyniłeś ich równymi nam, którzyśmy znosili ciężar dnia i upału.и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. глаг0люще, ћкw сjи послёдніи є3ди1нъ чaсъ сотвори1ша, и3 рaвныхъ нaмъ сотвори1лъ и5хъ є3си2, понeсшымъ тzготY днE и3 вaръ. Mt 20,13 cf. Толк. A on odpowiadając jednemu z nich, rzekł: Przyjacielu! Nie czynię ci krzywdy: czyżeś się ze mną za denara nie umówił?Он же в ответ сказал одному из них: друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною? Џнъ же tвэщaвъ речE є3ди1ному и4хъ: дрyже, не њби1жу тебE: не по пёнzзю ли совэщaлъ є3си2 со мн0ю; Mt 20,14 cf. Толк. Weź, co twoje jest, a idź; chcę też i temu ostatniemu dać jako i tobie.возьми свое и пойди; я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе; возми2 твоE и3 и3ди2: хощy же и3 семY послёднему дaти, ћкоже и3 тебЁ: Mt 20,15 cf. Толк. Czyż mi nie wolno czynić tego, co chcę? Czy oko twoje złośliwe jest, że ja jestem dobry?разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив оттого, что я добр? и3ли2 нёсть ми2 лёть сотвори1ти, є4же хощY, во свои1хъ ми2; ѓще џко твоE лукaво є4сть, ћкw ѓзъ блaгъ є4смь; Mt 20,16 cf. Толк. Tak to ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi; albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных. Тaкw бyдутъ послёдніи пeрви, и3 пeрвіи послёдни: мн0зи бо сyть звaни, мaлw же и3збрaнныхъ. PONOWNA ZAPOWIEDŹ MĘKI.Mt 20,17 cf. Толк. I wstępując Jezus do Jerozolimy, wziął dwunastu uczniów osobno i rzekł im:И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников одних, и сказал им: (За?_п7а.) И# восходS ї}съ во їеrли1мъ, поsтъ nбанaдесzте ўчн7к† є3ди6ны на пути2 и3 речE и5мъ: Mt 20,18 cf. Толк. Oto wstępujemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany przedniejszym kapłanom i doktorom i skażą go na śmierć;вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть; сE, восх0димъ во їеrли1мъ, и3 сн7ъ чlвёческій прeданъ бyдетъ ґрхіерeємъ и3 кни1жникwмъ: и3 њсyдzтъ є3го2 на смeрть, Mt 20,19 cf. Толк. i wydadzą go poganom na pośmiewisko i biczowanie i ukrzyżowanie, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий день воскреснет. и3 предадsтъ є3го2 kзhкwмъ на поругaніе и3 біeніе и3 пропsтіе: и3 въ трeтій дeнь воскrнетъ. PROŚBA SYNÓW ZEBEDEUSZOWYCH.Mt 20,20 cf. Толк. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swymi, oddając mu pokłon i prosząc go o coś.Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. ТогдA приступи2 къ немY мaти сы6ну зеведewву съ сын0ма свои1ма, клaнzющисz и3 просsщи нёчто t негw2. Mt 20,21 cf. Толк. I Który jej rzekł: Czego chcesz? Rzekła mu: Powiedz, aby ci dwaj synowie moi siedzieli, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy w królestwie twoim.Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем. Џнъ же речE є4й: чесw2 х0щеши; Глаг0ла є3мY: рцы2, да сsдета сі‰ џба сы6на мо‰, є3ди1нъ њдеснyю тебє2, и3 є3ди1нъ њшyюю (тебє2), во цrтвіи твоeмъ. Mt 20,22 cf. Толк. Jezus zaś odpowiadając, rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Możecie pić kielich, który ja będę pił?Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем. Tвэщaвъ же ї}съ речE: не вёста, чесw2 пр0сита: м0жета ли пи1ти чaшу, ю4же ѓзъ и4мамъ пи1ти, и3ли2 кRщeніемъ, и4мже ѓзъ кRщaюсz, кrти1тисz; Глаг0ласта є3мY: м0жева. Mt 20,23 cf. Толк. Rzekli mu: Możemy. Rzekł im: Kielich mój wprawdzie pić będziecie, ale siedzieć po prawicy mojej, albo po lewicy, nie jest moją rzeczą dać wam, ale którym jest zgotowane od Ojca mojego.И говорит им: чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься, но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую - не от Меня зависит, но кому уготовано Отцем Моим. И# гlа и4ма: чaшу ќбw мою2 и3спіeта, и3 кRщeніемъ, и4мже ѓзъ кRщaюсz, и4мате крести1тисz: ґ є4же сёсти њдеснyю менє2 и3 њшyюю менє2, нёсть моE дaти, но и5мже ўгот0васz t nц7A моегw2. Mt 20,24 cf. Толк. A usłyszawszy dziesięciu, obruszyli się na obu braci.Услышав сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. И# слhшавше дeсzть, негодовaша њ nбою2 бр†ту. Mt 20,25 cf. Толк. Jezus zaś wezwał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że książęta narodów panują nad nimi: i możniejsi rozciągają nad nimi władzę.Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; Ї}съ же призвaвъ и5хъ, речE: вёсте, ћкw кн‰зи kзы6къ госп0дствуютъ и4ми, и3 вели1цыи њбладaютъ и4ми: Mt 20,26 cf. Толк. Nie tak będzie między wami, ale ktokolwiek by między wami chciał być większym, niech będzie sługą waszym.но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; не тaкw же бyдетъ въ вaсъ: но и4же ѓще х0щетъ въ вaсъ вsщшій бhти, да бyдетъ вaмъ слугA: Mt 20,27 cf. Толк. A kto by między wami chciał być pierwszym, niech będzie ostatnim, sługą waszym;и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; и3 и4же ѓще х0щетъ въ вaсъ бhти пeрвый, бyди вaмъ рaбъ: Mt 20,28 cf. Толк. jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i dać duszę swą na okup za wielu.так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. ћкоже сн7ъ чlвёческій не пріи1де, да послyжатъ є3мY, но послужи1ти и3 дaти дш7у свою2 и3збавлeніе за мн0гихъ. ŚLEPI W JERYCHO.Mt 20,29 cf. Толк. A gdy oni wychodzili z Jerycha, szła za nim rzesza wielka.И когда выходили они из Иерихона, за Ним следовало множество народа. (За?_п7в.) И# и3сходsщу є3мY t їеріхHна, по нeмъ и4де нар0дъ мн0гъ. Mt 20,30 cf. Толк. I oto dwaj ślepi siedzący przy drodze usłyszeli, że Jezus przechodzi i zawołali, mówiąc: Panie, zmiłuj się nad nami, synu Dawidów!И вот, двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: помилуй нас, Господи, Сын Давидов! И# сE, двA слэпц† сэд‰ща при пути2, слы6шавша, ћкw ї}съ мимох0дитъ, возопи1ста, глагHлюща: поми1луй ны2, гDи, сн7е дв7довъ. Mt 20,31 cf. Толк. Lecz rzesza łajała ich, aby milczeli. Ale oni bardziej wołali, mówiąc: Panie, zmiłuj się nad nami, synu Dawidów!Народ же заставлял их молчать; но они еще громче стали кричать: помилуй нас, Господи, Сын Давидов! Нар0дъ же прещaше и4ма, да ўмолчи1та: w4на же пaче вопіsста, глагHлюща: поми1луй ны2, гDи, сн7е дв7довъ. Mt 20,32 cf. Толк. I stanął Jezus, i zawołał ich, i rzekł: Co chcecie, abym wam uczynił?Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: чего вы хотите от Меня? И# востaвъ ї}съ возгласи2 | и3 речE: что2 х0щета, да сотворю2 вaма; Mt 20,33 cf. Толк. Rzekli mu: Panie, aby otworzone zostały oczy nasze! Они говорят Ему: Господи! чтобы открылись глаза наши. Глаг0ласта є3мY: гDи, да tвeрзетэсz џчи нaю. Mt 20,34 cf. Толк. Jezus zaś zlitowawszy się nad nimi, dotknął oczu ich, a natychmiast przejrzeli i poszli za nim.Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их; и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним.Млcрдовавъ же ї}съ прикоснyсz џчію и4ма: и3 ѓбіе прозрёста и4ма џчи, и3 по нeмъ и3д0ста.Mt 21 WJAZD TRIUMFALNY.Mt 21,1 cf. Толк. A gdy się przybliżali ku Jerozolimiei przyszli do Betfage, do góry Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwu uczniów,И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, (За?_п7г.) И# є3гдA прибли1жишасz во їеrли1мъ и3 пріид0ша въ виfсфагjю къ горЁ є3леHнстэй, тогдA ї}съ послA двA ўчн7к†, Mt 21,2 cf. Толк. mówiąc im: Idźcie do miasteczka, które jest przed wami, a natychmiast znajdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią; odwiążcie i przywiedźcie mi.сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне; гlz и4ма: и3ди1та въ вeсь, ћже прsмw вaма: и3 ѓбіе њбрsщета nслS привsзано, и3 жребS съ ни1мъ: tрэши6вша приведи1та ми2: Mt 21,3 cf. Толк. A jeśliby wam kto co rzekł, powiedzcie, iż Pan ich potrzebuje; a zaraz je puści.и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлет их. и3 ѓще вaма кто2 речeтъ что2, речeта, ћкw гDь є3ю2 трeбуетъ: ѓбіе же п0слетъ |. Mt 21,4 cf. Толк. A to wszystko stało się, aby się wypełniło, co było powiedziane przez Proroka mówiącego:Всё же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: Сіe же всE бhсть, да сбyдетсz речeнное прbр0комъ, глаг0лющимъ: Mt 21,5 cf. Толк. „Powiedzcie córce Syjońskiej: Oto król twój idzie ku tobie cichy, siedząc na oślicy i na oślęciu, synu podjarzemnej.”Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной. рцhте дщeри сіHновэ: сE, цRь тв0й грzдeтъ тебЁ кр0токъ, и3 всёдъ на nслS и3 жребS, сhна под8zрeмнича. Mt 21,6 cf. Толк. Uczniowie zaś przyszedłszy uczynili, jak im rozkazał Jezus.Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус: Шє1дша же ўчн7к† и3 сотвHрша, ћкоже повелЁ и4ма ї}съ, Mt 21,7 cf. Толк. I przywiedli oślicę i oślę, i włożyli na nie szaty swoje, a jego wsadzili na nie.привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. привед0ста nслS и3 жребS: и3 возложи1ша верхY є3ю2 ри6зы сво‰, и3 всёде верхY и4хъ. Mt 21,8 cf. Толк. A rzesza bardzo wielka słała szaty swoje na drodze, a drudzy obcinali gałązki z drzew i na drodze słali.Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; Мн0жайшіи же нар0ди постилaху ри6зы сво‰ по пути2: друзjи же рёзаху вBтви t дрeвъ и3 постилaху по пути2. Mt 21,9 cf. Толк. Rzesze zaś, które szły naprzód i które szły z tyłu, wołały, mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach!народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних! Нар0ди же предходsщіи (є3мY) и3 вслёдствующіи звaху, глаг0люще: њсaнна сн7у дв7дову: блгcвeнъ грzдhй во и4мz гDне: њсaнна въ вhшнихъ. Mt 21,10 cf. Толк. A gdy wjechał do Jerozolímy, poruszyło się całe miasto, mówiąc: Kim jest ten?И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: кто Сей? И# вшeдшу є3мY во їеrли1мъ, потрzсeсz вeсь грaдъ, глаг0лz: кт0 є3сть сeй; Mt 21,11 cf. Толк. Lud zaś mówił: Ten jest Jezus, prorok z Nazaretu galilejskiego.Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского. Нар0ди же глаг0лаху: сeй є4сть ї}съ прbр0къ, и4же t назарeта галілeйска. WYRZUCA KUPCZĄCYCH Z ŚWIĄTYNI.Mt 21,12 cf. Толк. I wszedł Jezus do świątyni Bożej i wyrzucał wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni, a stoły bankierów i ławki sprzedających gołębie poprzewracał.И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, (За?_п7г.) И# вни1де ї}съ въ цeрковь б9ію и3 и3згнA вс‰ продаю1щыz и3 купyющыz въ цeркви, и3 трапє1зы торжникHмъ и3спровeрже и3 сэд†лища продаю1щихъ гHлуби, Mt 21,13 cf. Толк. I rzekł im: Napisane jest: „Dom mój domem modlitwy zwany będzie, a wyście go uczynili jaskinią zbójców.”и говорил им: написано, - дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников. и3 гlа и5мъ: пи1сано є4сть: хрaмъ м0й хрaмъ мlтвы наречeтсz: вh же сотвори1сте и5 вертeпъ разб0йникwмъ. Mt 21,14 cf. Толк. I przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, i uzdrowił ich.И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их. И# приступи1ша къ немY хр0міи и3 слэпjи въ цeркви: и3 и3сцэли2 и5хъ. Mt 21,15 cf. Толк. Widząc zaś przedniejsi kapłani i doktorowie dziwy, które czynił, i dzieci wołające w świątyni i mówiące: Hosanna synowi Dawidowemu – rozgniewali sięВидев же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: осанна Сыну Давидову! - вознегодовали Ви1дэвше же ґрхіерeє и3 кни1жницы чудесA, ±же сотвори2, и3 џтроки зовyщz въ цeркви и3 глаг0лющz: њсaнна сн7у дв7дову, негодовaша Mt 21,16 cf. Толк. i rzekli mu: Słyszysz, co ci mówią? A Jezus rzekł im: I owszem. Nie czytaliście nigdy: „z ust niemowląt i ssących doskonałą uczyniłeś chwałę?”и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им: да! разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу? и3 рёша є3мY: слhшиши ли, что2 сjи глаг0лютъ; Ї}съ же речE и5мъ: є4й: нёсте ли чли2 николи1же, ћкw и3з8 ќстъ младeнєцъ и3 ссyщихъ соверши1лъ є3си2 хвалY; Mt 21,17 cf. Толк. A opuściwszy ich, wyszedł poza miasto do Betanii i tam został.И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. И# њстaвль и5хъ, и3зhде в0нъ и3з8 грaда въ виfaнію и3 водвори1сz тY. PRZEKLINA FIGĘ.Mt 21,18 cf. Толк. Rano zaś wracając do miasta, uczuł głód.Поутру же, возвращаясь в город, взалкал; (За?_п7д.) Ќтру же возврaщьсz во грaдъ, взалкA: Mt 21,19 cf. Толк. A ujrzawszy jedno figowe drzewo przy drodze, przyszedł do niego i nie znalazł na nim nic prócz samych liści, i rzekł mu: Niechaj się nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschła zaraz figa.и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. и3 ўзрёвъ смок0вницу є3ди1ну при пути2, пріи1де къ нeй, и3 ничт0же њбрёте на нeй, т0кмw ли1ствіе є3ди1но, и3 гlа є4й: да николи1же t тебє2 плодA бyдетъ во вёки. И# ѓбіе и4зсше смок0вница. Mt 21,20 cf. Толк. A ujrzawszy uczniowie, zdziwili się, mówiąc: Jakże natychmiast uschła.Увидев это, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница? И# ви1дэвше ўчн7цы2 диви1шасz, глаг0люще: кaкw ѓбіе и4зсше смок0вница; Mt 21,21 cf. Толк. Jezus zaś odpowiadając, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, jeślibyście mieli wiarę, a nie wątpilibyście, nie tylko z figowym drzewem uczynicie, ale też gdybyście tej górze rzekli: Podnieś się a rzuć się w morze, stanie się.Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, - будет; Tвэщaвъ же ї}съ речE и5мъ: ґми1нь гlю вaмъ: ѓще и4мате вёру и3 не ўсумнитeсz, не т0кмw смок0вничное сотворитE, но ѓще и3 горЁ сeй речeте: дви1гнисz и3 вeрзисz въ м0ре, бyдетъ: Mt 21,22 cf. Толк. I wszystko otrzymacie, o co byście wierząc, prosili w modlitwie.и всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите. и3 вс‰, є3ли6ка ѓще воспр0сите въ моли1твэ вёрующе, пріи1мете. UTARCZKI Z FARYZEUSZAMI.Mt 21,23 cf. Толк. A gdy przyszedł do świątyni, przystąpili do niego, gdy uczył, przedniejsi kapłani i starsi ludu, mówiąc: Jaką mocą to czynisz i kto ci dał tę władzę?И когда пришел Он в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали: какой властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал такую власть? (За?_п7є.) И# пришeдшу є3мY въ цeрковь, приступи1ша къ немY ўчaщу ґрхіерeє и3 стaрцы людстjи, глаг0люще: к0ею влaстію сі‰ твори1ши; и3 кт0 ти дадE влaсть сію2; Mt 21,24 cf. Толк. Odpowiadając Jezus, rzekł im: Spytam ja też was o jedną rzecz, jeśli mi na nią odpowiecie, i ja wam powiem, jaką mocą to czynię.Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном; если о том скажете Мне, то и Я вам скажу, какою властью это делаю; Tвэщaвъ же ї}съ речE и5мъ: вопрошy вы и3 ѓзъ сл0во є3ди1но: є4же ѓще речeте мнЁ, и3 ѓзъ вaмъ рекY, к0ею влaстію сі‰ творю2: Mt 21,25 cf. Толк. Chrzest Jana skąd był, z nieba, czy z ludzi? Lecz oni rozważali między sobą, mówiąc:крещение Иоанново откуда было: с небес, или от человеков? Они же рассуждали между собою: если скажем: с небес, то Он скажет нам: почему же вы не поверили ему? кRщeніе їwaнново tкyду бЁ; съ нб7сe ли, и3ли2 t человBкъ; Nни1 же помышлsху въ себЁ, глаг0люще: ѓще речeмъ, съ нб7сE: речeтъ нaмъ: почто2 u5бо не вёровасте є3мY; Mt 21,26 cf. Толк. Jeśli powiemy: z nieba, rzecze nam: Czemużeście mu więc nie uwierzyli? A jeśli powiemy: z ludzi, boimy się rzeszy; bo wszyscy mieli Jana za proroka.а если сказать: от человеков, - боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. ѓще ли речeмъ, t человBкъ: бои1мсz нар0да: вси1 бо и4мутъ їwaнна ћкw прbр0ка. Mt 21,27 cf. Толк. I odpowiadając Jezusowi rzekli: Nie wiemy. Rzekł im i on: To i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię.И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Сказал им и Он: и Я вам не скажу, какою властью это делаю. И# tвэщaвше ї}сови рёша: не вёмы. РечE и5мъ и3 т0й: ни ѓзъ вaмъ гlю, к0ею влaстію сі‰ творю2. PRZYPOWIEŚĆ O DWU SYNACH.Mt 21,28 cf. Толк. Wam zaś co się zdaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. I przyszedłszy do pierwszego, rzekł: Synu, idź dziś popracuj w winnicy mojej.А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, подойдя к первому, сказал: сын! пойди сегодня работай в винограднике моем. (За?_п7ѕ.) Чт0 же сS вaмъ мни1тъ; Человёкъ нёкій и3мsше двA сы6на, и3 пришeдъ къ пeрвому, речE: чaдо, и3ди2 днeсь, дёлай въ віногрaдэ моeмъ. Mt 21,29 cf. Толк. A on odpowiadając, rzekł: Nie chcę. Ale potem żalem wzruszony poszedł.Но он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, пошел. Џнъ же tвэщaвъ речE: не хощY: послэди1 же раскazвсz, и4де. Mt 21,30 cf. Толк. A przyszedłszy do drugiego, rzekł podobnie. Lecz ten odpowiadając, rzekł: Idę panie, a nie poszedł.И подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не пошел. И# пристyпль къ друг0му, речE тaкоже. Џнъ же tвэщaвъ речE: ѓзъ, г0споди (и3дY): и3 не и4де. Mt 21,31 cf. Толк. Któryż z dwóch spełnił wolę ojcowską? Rzekli mu: Pierwszy. Powiedział im Jezus: Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice uprzedzą was do królestwa Bożego.Который из двух исполнил волю отца? Говорят Ему: первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, Кjй t nбою2 сотвори2 в0лю џтчу; Глаг0лаша є3мY: пeрвый. Гlа и5мъ ї}съ: ґми1нь гlю вaмъ, ћкw мытари6 и3 любодBйцы варsютъ вы2 въ цrтвіи б9іи: Mt 21,32 cf. Толк. AIbowiem przyszedł do was Jan drogą sprawiedliwości, i nie uwierzyliście mu; a celnicy i wszetecznice uwierzyły mu; a wy widząc, ani nie mieliście żalu potem, aby mu uwierzyć.ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. пріи1де бо къ вaмъ їwaннъ (кrти1тель) путeмъ првdнымъ, и3 не вёровасте є3мY, мытари6 же и3 любодBйцы вёроваша є3мY: вh же ви1дэвше, не раскazстесz послэди2 вёровати є3мY. PRZEWROTNI DZIERŻAWCY WINNICY.Mt 21,33 cf. Толк. Innej przypowieści posłuchajcie: Był człowiek gospodarz, który założył winnicę i płotem ją ogrodził, i wykopał w niej prasę, i zbudował wieżę, i oddał ją w dzierżawę oraczom i odjechał w podróż.Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. (За?_п7з.) И$ну при1тчу слhшите. Человёкъ нёкій бЁ домови1тъ, и4же насади2 віногрaдъ, и3 њпл0томъ њгради2 є3го2, и3 и3скопA въ нeмъ точи1ло, и3 создA ст0лпъ, и3 вдадE и5 дёлателємъ, и3 tи1де. Mt 21,34 cf. Толк. A gdy się przybliżył czas owoców, posłał sługi swoje do oraczów, aby odebrali owoce jego.Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; є3гдa же прибли1жисz врeмz плодHвъ, послA рабы6 сво‰ къ дёлателємъ пріsти плоды2 є3гw2: Mt 21,35 cf. Толк. A oracze pojmawszy sługi jego, jednego obili, drugiego zabili, innego zaś ukamienowali.виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. и3 є4мше дёлателє рабHвъ є3гw2, џваго ќбw би1ша, џваго же ўби1ша, џваго же кaменіемъ поби1ша. Mt 21,36 cf. Толк. I znowu posłał innych sług więcej niż pierwszych, i tak samo im uczynili.Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же. Пaки послA и4ны рабы6 мн0жайшz пeрвыхъ: и3 сотвори1ша и5мъ тaкоже. Mt 21,37 cf. Толк. A na koniec posłał do nich syna swego, mówiąc: Uszanują syna mego.Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. Послэди1 же послA къ ни6мъ сhна своего2, глаг0лz: ўсрамsтсz сhна моегw2. Mt 21,38 cf. Толк. Lecz oracze ujrzawszy syna, mówili między sobą: Ten jest dziedzic, pójdźcie, zabijmy go i posiądziemy dziedzictwo jego.Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его. Дёлателє же ви1дэвше сhна, рёша въ себЁ: сeй є4сть наслёдникъ: пріиди1те, ўбіeмъ є3го2 и3 ўдержи1мъ достоsніе є3гw2. Mt 21,39 cf. Толк. I pojmawszy go, wyrzucili z winnicy i zabili.И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. И# є4мше є3го2 и3звед0ша в0нъ и3з8 віногрaда и3 ўби1ша. Mt 21,40 cf. Толк. Gdy tedy przyjdzie pan winnicy, co uczyni oraczom owym?Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? є3гдA u5бо пріи1детъ господи1нъ віногрaда, что2 сотвори1тъ дёлателємъ тBмъ; Mt 21,41 cf. Толк. Rzekli mu: Złych srodze straci, a winnicę swą wynajmie innym oraczom, którzy oddadzą mu owoc we właściwej porze.Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Глаг0лаша є3мY: ѕлhхъ ѕлЁ погуби1тъ и5хъ, и3 віногрaдъ предaстъ и4нымъ дёлателємъ, и5же воздадsтъ є3мY плоды2 во временA сво‰. Mt 21,42 cf. Толк. Rzekł im Jezus: Nie czytaliście nigdy w Pismach: „Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Od Pana się to stało i dziwne jest w oczach naszych.”Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших? Гlа и5мъ ї}съ: нёсте ли чли2 николи1же въ писaніихъ: кaмень, є3гHже не въ рzдY сотвори1ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла; t гDа бhсть сіE, и3 є4сть ди1вно во џчію вaшєю. Mt 21,43 cf. Толк. Dlatego powiadam wam, że będzie odjęte od was królestwo Boże i będzie dane narodowi, czyniącemu owoce jego.Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его; (За?_п7и.) Сегw2 рaди гlю вaмъ, ћкw tи1метсz t вaсъ цrтвіе б9іе и3 дaстсz kзhку творsщему плоды2 є3гw2: Mt 21,44 cf. Толк. A kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo by upadł, zmiażdży go.и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. и3 падhй на кaмени сeмъ сокруши1тсz: ґ на нeмже падeтъ, сотрhетъ и5. Mt 21,45 cf. Толк. I usłyszawszy przedniejsi kapłani i faryzeusze przypowieści jego, poznali, że o nich mówi.И слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит, И# слhшавше ґрхіерeє и3 фарісeє при6тчи є3гw2, разумёша, ћкw њ ни1хъ гlетъ: Mt 21,46 cf. Толк. A usiłując go pojmać, bali się rzesz, ponieważ go za proroka miały.и старались схватить Его, но побоялись народа, потому что Его почитали за Пророка.и3 и4щуще є3го2 ћти, ўбоsшасz нар0да, понeже ћкw прbр0ка є3го2 и3мёzху.Mt 22 GODY KRÓLEWSKIE.Mt 22,1 cf. Толк. I Odpowiadając Jezus, przemówił do nich znowu w przypowieściach, mówiąc:Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: (За?_п7f.) И# tвэщaвъ ї}съ, пaки речE и5мъ въ при1тчахъ, гlz: Mt 22,2 cf. Толк. Podobne stało się królestwo niebieskie pewnemu królowi, który sprawił gody małżeńskie synowi swemu.Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего ўпод0бисz цrтвіе нбcное человёку царю2, и4же сотвори2 брaки сhну своемY Mt 22,3 cf. Толк. I posłał sług swoich wzywać zaproszonych na gody, ale nie chcieli przyjść.и послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели придти. и3 послA рабы6 сво‰ призвaти зв†нныz на брaки: и3 не хотsху пріити2. Mt 22,4 cf. Толк. Znowu posłał innych sług, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Oto obiad mój nagotowałem, woły moje i karmne zwierzęta są pobite, i wszystko gotowe; pójdźcie na gody. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и всё готово; приходите на брачный пир. Пaки послA и4ны рабы6, глаг0лz: рцhте зв†ннымъ: сE, њбёдъ м0й ўгот0вахъ, ю3нцы2 мои2 и3 ўпит†ннаz и3сколє1на, и3 вс‰ готHва: пріиди1те на брaки. Mt 22,5 cf. Толк. Ale oni zaniedbali i odeszli, jeden do swej wsi, a drugi do kupiectwa swego.Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою; Nни1 же небрeгше tид0ша, џвъ ќбw на село2 своE, џвъ же на к{пли сво‰: Mt 22,6 cf. Толк. Reszta zaś chwyciła sługi jego i zelżywość im uczyniwszy, zabiła.прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. пр0чіи же є4мше рабHвъ є3гw2, досади1ша и5мъ и3 ўби1ша и5хъ. Mt 22,7 cf. Толк. Król zaś usłyszawszy, rozgniewał się i posławszy wojska swe, wytracił owych mężobójców i miasto ich spalił.Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. И# слhшавъ цaрь т0й разгнёвасz, и3 послaвъ вHz сво‰, погуби2 ўб‡йцы w4ны и3 грaдъ и4хъ зажжE. Mt 22,8 cf. Толк. Wtedy rzekł służebnikom swoim: Gody wprawdzie są gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni.Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны; ТогдA глаг0ла рабHмъ свои6мъ: брaкъ ќбw гот0въ є4сть, звaнніи же не бhша дост0йни: Mt 22,9 cf. Толк. A przeto idźcie na rozstajne drogi i kogokolwiek znajdziecie, wezwijcie na gody.итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. и3ди1те u5бо на и3схHдища путjй, и3 є3ли1цэхъ ѓще њбрsщете, призови1те на брaки. Mt 22,10 cf. Толк. I wyszedłszy słudzy jego na drogi, zebrali wszystkich, których znaleźli, złych i dobrych, i napełniły się gody siedzącymi.И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими. И# и3зшeдше раби2 џни на расп{тіz, собрaша всёхъ, є3ли1цэхъ њбрэт0ша, ѕлhхъ же и3 д0брыхъ: и3 и3сп0лнисz брaкъ возлежaщихъ. Mt 22,11 cf. Толк. Wszedł też król, aby zobaczyć siedzących, i ujrzał tam człowieka nie odzianego szatą godową.Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, Вшeдъ же цaрь ви1дэти возлежaщихъ, ви1дэ тY человёка не њболчeна во њдэsніе брaчное, Mt 22,12 cf. Толк. I rzekł mu: Przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając szaty godowej? Lecz on zamilkł.и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. и3 глаг0ла є3мY: дрyже, кaкw вшeлъ є3си2 сёмw не и3мhй њдэsніz брaчна; Џнъ же ўмолчA. Mt 22,13 cf. Толк. Wtedy rzekł król sługom: Związawszy ręce i nogi jego, wyrzućcie go w ciemności zewnętrzne; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; ТогдA речE цaрь слугaмъ: свzзaвше є3мY рyцэ и3 н0зэ, возми1те є3го2 и3 ввeрзите во тьмY кромёшнюю: тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ: Mt 22,14 cf. Толк. Albowiem wielu jest wezwanych, lecz mało wybranych.ибо много званых, а мало избранных. мн0зи бо сyть звaни, мaлw же и3збрaнныхъ. CZY PŁACIĆ PODATKI? Mt 22,15 cf. Толк. Wtedy odszedłszy faryzeusze, naradzali się, jakby go podchwycić w mowie.Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах. (За?_ч7.) ТогдA шeдше фарісeє, совётъ воспріsша, ћкw да њбольстsтъ є3го2 сл0вомъ. Mt 22,16 cf. Толк. I posłali mu uczniów swoich z herodianami, mówiąc: Nauczycielu! Wiemy, żeś jest prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz, a nie dbasz na nikogo; albowiem nie oglądasz się na osobę ludzką.И посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице; И# посылaютъ къ немY ўченики2 сво‰ со и3рwді†ны, глаг0люще: ўч™лю, вёмы, ћкw и4стиненъ є3си2, и3 пути2 б9ію вои1стинну ўчи1ши, и3 неради1ши ни њ к0мже: не зри1ши бо на лицE человёкwмъ: Mt 22,17 cf. Толк. Powiedz nam więc, co ci się zdaje? Czy godzi się dawać czynsz cesarzowi, czy też nie?итак скажи нам: как Тебе кажется? позволительно ли давать подать кесарю, или нет? рцы2 u5бо нaмъ, что2 ти1 сz мни1тъ; дост0йно ли є4сть дaти кинс0нъ кeсареви, и3ли2 ни2; Mt 22,18 cf. Толк. A Jezus poznawszy złość ich, rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy?Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры? Разумёвъ же ї}съ лукaвство и4хъ, речE: чт0 мz и3скушaете, лицемёри; Mt 22,19 cf. Толк. Pokażcie mi monetę czynszową. A oni mu przynieśli denara.покажите Мне монету, которою платится подать. Они принесли Ему динарий. покажи1те ми2 злати1цу кинс0нную. Nни1 же принес0ша є3мY пёнzзь. Mt 22,20 cf. Толк. I rzekł im Jezus: Czyj jest ten obraz i napis?И говорит им: чье это изображение и надпись? И# гlа и5мъ: чjй w4бразъ сeй и3 написaніе; Mt 22,21 cf. Толк. Rzekli mu: Cesarski. Wtedy rzekł im: Oddajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu.Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. (И#) глаг0лаша є3мY: кeсаревъ. ТогдA гlа и5мъ: воздади1те ќбw кeсарєва кeсареви, и3 б9іz бGови. Mt 22,22 cf. Толк. Usłyszawszy zaś, zdziwili się i opuściwszy go, odeszli.Услышав это, они удивились и, оставив Его, ушли. И# слhшавше диви1шасz: и3 њстaвльше є3го2 tид0ша. O ZMARTWYCHWSTANIU.Mt 22,23 cf. Толк. Tego samego dnia przyszli do niego saduceusze, którzy powiadają, że nie ma zmartwychwstania, i pytali, go,В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его: (За?_ч7а.) Въ т0й дeнь приступи1ша къ немY саддукeє, и5же глаг0лютъ не бhти воскrнію, и3 вопроси1ша є3го2, Mt 22,24 cf. Толк. mówiąc: Nauczycielu! Mojżesz rzekł: „Jeśliby kto umarł, nie mając syna, niech brat jego pojmie żonę jego i wzbudzi potomstwo bratu swemu.”Учитель! Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему; глаг0люще: ўч™лю, мwmсeй речE: ѓще кто2 ќмретъ не и3мhй ч†дъ, (да) п0йметъ брaтъ є3гw2 женY є3гw2 и3 воскреси1тъ сёмz брaта своегw2: Mt 22,25 cf. Толк. Było zaś siedmiu braci u nas i pierwszy ożeniwszy się umarł, a nie mając potomstwa, zostawił żonę swoją bratu swemu.было у нас семь братьев; первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему; бёша же въ нaсъ сeдмь брaтіz: и3 пeрвый њжeньсz ќмре, и3 не и3мhй сёмене, њстaви женY свою2 брaту своемY: Mt 22,26 cf. Толк. Podobnie drugi i trzeci aż do siódmego.подобно и второй, и третий, даже до седьмого; тaкожде же и3 вторhй, и3 трeтій, дaже до седмaгw: Mt 22,27 cf. Толк. A na ostatek po wszystkich umarła i żona.после же всех умерла и жена; послэди1 же всёхъ ќмре и3 женA: Mt 22,28 cf. Толк. W zmartwychwstaniu więc którego z siedmiu będzie żoną, bo ją mieli wszyscy?итак, в воскресении, которого из семи будет она женою? ибо все имели ее. въ воскrніе u5бо, кот0рагw t седми1хъ бyдетъ женA; вси1 бо и3мёша ю5. Mt 22,29 cf. Толк. Jezus zaś odpowiadając, rzekł im: Błądzicie, nie rozumiejąc Pism ani mocy Bożej.Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, Tвэщaвъ же ї}съ речE и5мъ: прельщaетесz, не вёдуще писaніz, ни си1лы б9іz: Mt 22,30 cf. Толк. Albowiem w zmartwychwstaniu ani nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić; ale będą jako aniołowie Boży w niebie.ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах. въ воскrніе бо ни жeнzтсz, ни посzгaютъ, но ћкw ѓгGли б9іи на нб7си2 сyть: Mt 22,31 cf. Толк. A o powstaniu umarłych nie czytaliście, co powiedziane jest od Boga mówiącego wam: А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: њ воскrніи же мeртвыхъ нёсте ли чли2 речeннагw вaмъ бGомъ, гlющимъ: Mt 22,32 cf. Толк. „Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba?” Nie jest Bogiem umarłych, ale żywych.Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых. ѓзъ є4смь бGъ ґвраaмовъ, и3 бGъ їсаaковъ, и3 бGъ їaкwвль; нёсть бGъ бGъ мeртвыхъ, но (бGъ) живhхъ. Mt 22,33 cf. Толк. A usłyszawszy rzesze, dziwiły się nauce jego.И, слыша, народ дивился учению Его. И# слhшавше нар0ди дивлsхусz њ ў§ніи є3гw2. KTÓRE PRZYKAZANIE NAJWIĘKSZE.Mt 22,34 cf. Толк. Faryzeusze zaś usłyszawszy, że zamknął usta saduceuszom, zeszli się razem.А фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. (За?_ч7в.) Фарісeє же слhшавше, ћкw посрами2 саддукє1и, собрaшасz вкyпэ. Mt 22,35 cf. Толк. I zapytał go jeden z nich, zakonny doktor, kusząc go:И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: И# вопроси2 є3ди1нъ t ни1хъ законоучи1тель, и3скушaz є3го2 и3 глаг0лz: Mt 22,36 cf. Толк. Nauczycielu, które jest wielkie przykazanie w Zakonie?Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? ўч™лю, кaz зaповэдь б0льши (є4сть) въ зак0нэ; Mt 22,37 cf. Толк. Rzekł mu Jezus: „Będziesz miłował Pana Boga twego, ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkiej myśli twojej.”Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: Ї}съ же речE є3мY: возлю1биши гDа бGа твоего2 всёмъ сeрдцемъ твои1мъ, и3 всeю душeю твоeю, и3 всeю мhслію твоeю: Mt 22,38 cf. Толк. To jest największe i pierwsze przykazanie.сия есть первая и наибольшая заповедь; сіS є4сть пeрваz и3 б0льшаz зaповэдь: Mt 22,39 cf. Толк. Drugie zaś podobne jest temu: „Będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie.”вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; вторaz же под0бна є4й: возлю1биши и4скреннzго твоего2 ћкw сaмъ себE: Mt 22,40 cf. Толк. Na tych dwóch przykazaniach zawisł cały Zakon i prorocy.на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. въ сію6 nбою2 зaпwвэдію вeсь зак0нъ и3 прbр0цы ви1сzтъ. MESJASZ PANEM DAWIDA.Mt 22,41 cf. Толк. Gdy się zaś faryzeusze zebrali, spytał ich Jezus,Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: Собрaвшымсz же фарісewмъ, вопроси2 и5хъ ї}съ, Mt 22,42 cf. Толк. mówiąc: Co wy sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Rzekli mu: Dawidowym.что вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов. гlz: что2 вaмъ мни1тсz њ хrтЁ; чjй є4сть сн7ъ; Глаг0лаша є3мY: дв7довъ. Mt 22,43 cf. Толк. Rzekł im: Jakże więc Dawid w duchu nazywa go Panem, mówiąc:Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит: Гlа и5мъ: кaкw u5бо дв7дъ д¦омъ гDа є3го2 нарицaетъ, глаг0лz: Mt 22,44 cf. Толк. „Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich?”сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? речE гDь гDеви моемY: сэди2 њдеснyю менє2, д0ндеже положY враги2 тво‰ подн0жіе ногaма твои1ма; Mt 22,45 cf. Толк. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jakże jest synem jego?Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему? ѓще u5бо дв7дъ нарицaетъ є3го2 гDа, кaкw сн7ъ є3мY є4сть; Mt 22,46 cf. Толк. I żaden nie mógł mu odpowiedzieć słowa, ani nikt nie śmiał go od owego dnia więcej pytać.И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать Его.И# никт0же можaше tвэщaти є3мY словесE: нижE смёzше кто2 t тогw2 днE вопроси1ти є3го2 ктомY.Mt 23 KARCI PYCHĘ FARYZEUSZÓW.Mt 23,1 cf. Толк. Wtedy Jezus przemówił do rzesz i do uczniów swoich,Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим (За?_ч7г.) ТогдA ї}съ гlа къ нар0дwмъ и3 ўчн7кHмъ свои6мъ, Mt 23,2 cf. Толк. mówiąc: Na stolicy Mojżeszowej zasiedli doktorowie i faryzeusze.и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; гlz: на мwmсeовэ сэдaлищи сэд0ша кни1жницы и3 фарісeє: Mt 23,3 cf. Толк. Wszystko tedy, cokolwiek wam rozkażą, zachowujcie i czyńcie, ale według uczynków ich nie czyńcie; gdyż mówią, a nie czynią.итак всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают: вс‰ u5бо, є3ли6ка ѓще рекyтъ вaмъ блюсти2, соблюдaйте и3 твори1те: по дэлHмъ же и4хъ не твори1те: глаг0лютъ бо, и3 не творsтъ: Mt 23,4 cf. Толк. Gdyż wiążą brzemiona ciężkie i nieznośne, i kładą na ramiona ludzkie, a palcem swym nie chcą ich ruszyć.связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их; свzзyютъ бо бременA т‰жка и3 бёднэ носи6ма, и3 возлагaютъ на плєщA человёчєска, пeрстомъ же свои1мъ не хотsтъ дви1гнути и5хъ. Mt 23,5 cf. Толк. Wszystkie też sprawy swe czynią, aby byli widziani od ludzi; albowiem rozszerzają filaktery swe i wydłużają kraje płaszczów.все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих; Вс‰ же дэлA сво‰ творsтъ, да ви1дими бyдутъ человBки: разширsютъ же храни6лища сво‰ и3 величaютъ воскри6ліz ри1зъ свои1хъ: Mt 23,6 cf. Толк. A lubią pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze siedzenia w synagogachтакже любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах лю1бzтъ же преждевозлег†ніz на вeчерzхъ, и3 преждесэд†ніz на с0нмищихъ, Mt 23,7 cf. Толк. i pozdrowienia na rynku i być zwanymi od ludzi: rabbi.и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: учитель! учитель! и3 цэлов†ніz на т0ржищихъ, и3 звaтисz t человBкъ: ўчи1телю, ўчи1телю. Mt 23,8 cf. Толк. Ale wy nie dajcie się nazywać: rabbi; albowiem jeden jest nauczyciel wasz, a wy wszyscy braćmi jesteście.А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель - Христос, все же вы - братья; Вh же не нарицaйтесz ўчи1теліе: є3ди1нъ бо є4сть вaшъ ўч™ль, хrт0съ: вси1 же вы2 брaтіz є3стE: Mt 23,9 cf. Толк. I ojcem nie nazywajcie sobie nikogo na ziemi, albowiem jeden jest Ojciec wasz, który jest w niebiosach.и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и3 nтцA не зови1те себЁ на земли2: є3ди1нъ бо є4сть nц7ъ вaшъ, и4же на нб7сёхъ: Mt 23,10 cf. Толк. Ani się nie nazywajcie nauczycielami, gdyż jeden jest nauczyciel wasz, Chrystus.и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник - Христос. нижE нарицaйтесz наст†вницы: є3ди1нъ бо є4сть настaвникъ вaшъ, хrт0съ. Mt 23,11 cf. Толк. Kto z was jest większy, będzie sługą waszym;Больший из вас да будет вам слуга: Б0лій же въ вaсъ да бyдетъ вaмъ слугA: Mt 23,12 cf. Толк. kto by się zaś wywyższał, będzie uniżony; a kto by się uniżał, będzie wywyższony.ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. и4же бо вознесeтсz, смири1тсz: и3 смирszйсz вознесeтсz. OŚMIOKROTNE BIADA NA OBŁUDNIKÓW.Mt 23,13 cf. Толк. A biada wam, doktorowie i faryzeusze obłudnicy, że zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi! Sami bowiem nie wchodzicie, ani wchodzącym wejść nie pozwalacie.Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. (За?_ч7д.) Г0ре вaмъ, кни1жницы и3 фарісeє, лицемёри, ћкw затворsете цrтвіе нбcное пред8 человBки: вh бо не вх0дите, ни входsщихъ њставлsете вни1ти. Mt 23,14 cf. Толк. Biada wam, doktorowie i faryzeusze obłudnicy, że objadacie domy wdów, długie modlitwy czyniąc! Dlatego cięższy wyrok was spotka.Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение. Г0ре вaмъ, кни1жницы и3 фарісeє, лицемёри, ћкw снэдaете д0мы вдови1цъ, и3 вин0ю далeче моли6твы творsще: сегw2 рaди ли1шшее пріи1мете њсуждeніе. Mt 23,15 cf. Толк. Biada wam, doktorowie i faryzeusze obłudnicy, że objeżdżacie morza i lądy, aby uczynić jednego prozelitę, a gdy się stanie, czynicie go synem piekła dwakroć więcej, niż sami jesteście!Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас. Г0ре вaмъ, кни1жницы и3 фарісeє, лицемёри, ћкw прех0дите м0ре и3 сyшу, сотвори1ти є3ди1наго пришeльца: и3 є3гдA бyдетъ, творитE є3го2 сhна геeнны сугyбэйша вaсъ. Mt 23,16 cf. Толк. Biada wam, wodzowie ślepi, którzy mówicie: Ktokolwiek by przysiągł na świątynię, nic to; ale kto by przysiągł na złoto świątyni, winien dotrzymać.Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Г0ре вaмъ, вожди6 слэпjи, глаг0лющіи: и4же ѓще кленeтсz цeрковію, ничесHже є4сть: ґ и4же кленeтсz злaтомъ церк0внымъ, д0лженъ є4сть. Mt 23,17 cf. Толк. Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest większe: złoto, czy świątynia, która poświęca złoto?Безумные и слепые! что больше: золото, или храм, освящающий золото? Бyи и3 слэпjи, чт0 бо б0лэе є4сть, злaто ли, и3ли2 цeрковь, свzтsщаz злaто; Mt 23,18 cf. Толк. A ktokolwiek by przysiągł na ołtarz, nic to, lecz kto by przysiągł na dar, który jest na nim, winien dotrzymać.Также: если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. И#: и4же ѓще кленeтсz nлтарeмъ, ничес0же є4сть: ґ и4же кленeтсz дaромъ, и4же верхY є3гw2, д0лженъ є4сть. Mt 23,19 cf. Толк. Ślepi! Cóż bowiem jest większe: dar, czy ołtarz, który dar poświęca?Безумные и слепые! что больше: дар, или жертвенник, освящающий дар? Бyи и3 слэпjи, чт0 бо б0лэе, дaръ ли, и3ли2 nлтaрь, свzтsй дaръ; Mt 23,20 cf. Толк. Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim jest.Итак клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем; И$же u5бо кленeтсz nлтарeмъ, кленeтсz и4мъ и3 сyщимъ верхY є3гw2: Mt 23,21 cf. Толк. A ktokolwiek by przysięgał na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka.и клянущийся храмом клянется им и Живущим в нем; и3 и4же кленeтсz цeрковію, кленeтсz є4ю и3 живyщимъ въ нeй: Mt 23,22 cf. Толк. I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim siedzi.и клянущийся небом клянется Престолом Божиим и Сидящим на нем. и3 кленhйсz нб7сeмъ кленeтсz пrт0ломъ б9іимъ и3 сэдsщимъ на нeмъ. Mt 23,23 cf. Толк. Biada wam, doktorowie i faryzeusze obłudnicy, gdyż dajecie dziesięcinę z mięty i z anyżu i z kminku, a opuściliście to, co ważniejsze jest w Zakonie: sąd i miłosierdzie i wiarę! To trzeba było czynić, a tamtego nie opuszczać.Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять. (За?_ч7є.) Г0ре вaмъ, кни1жницы и3 фарісeє, лицемёри, ћкw њдесsтствуете мsтву и3 к0пръ и3 кЂмінъ, и3 њстaвисте в‰щшаz зак0на, сyдъ и3 млcть и3 вёру: сі‰ (же) подобaше твори1ти, и3 џнэхъ не њставлsти. Mt 23,24 cf. Толк. Wodzowie ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие! Вожди6 слэпjи, њцэждaющіи комары2, вельблyды же пожирaюще. Mt 23,25 cf. Толк. Biada wam, doktorowie i faryzeusze obłudnicy, że oczyszczacie, co jest zewnątrz kubka i misy, wewnątrz zaś pełni jesteście grabieży i plugastwa!Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды. Г0ре вaмъ, кни1жницы и3 фарісeє лицемёри, ћкw њчищaете внёшнее стклsницы и3 блю1да, внутрьyду же сyть п0лни хищeніz и3 непрaвды: Mt 23,26 cf. Толк. Faryzeuszu ślepy! Oczyść pierwej, co jest wewnątrz kubka i misy, aby to, co zewnątrz jest, czystym się stało.Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. фарісeе слэпhй, њчи1сти прeжде внyтреннее стклsницы и3 блю1да, да бyдетъ и3 внёшнее и4ма чи1сто. Mt 23,27 cf. Толк. Biada wam, doktorowie i faryzeusze obłudnicy, że jesteście podobni do grobów pobielanych, które z wierzchu zdają się ludziom piękne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelkiego plugastwa!Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; Г0ре вaмъ, кни1жницы и3 фарісeє, лицемёри, ћкw под0битесz гробHмъ повaплєнымъ, и5же внэyду u5бо kвлsютсz красны2, внутрьyду же п0лни сyть костeй мeртвыхъ и3 всsкіz нечистоты2: Mt 23,28 cf. Толк. Tak też i wy z wierzchu wprawdzie zdajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. тaкw и3 вы2, внэyду ќбw kвлsетесz человёкwмъ прaведни, внутрьyду же є3стE п0лни лицемёріz и3 беззак0ніz. Mt 23,29 cf. Толк. Biada wam, doktorowie i faryzeusze obłudnicy, którzy budujecie groby proroków i zdobicie pomniki sprawiedliwych,Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, (За?_ч7ѕ.) Г0ре вaмъ, кни1жницы и3 фарісeє, лицемёри, ћкw зи1ждете гр0бы прbр0чєскіz, и3 крaсите р†ки првdныхъ, Mt 23,30 cf. Толк. i powiadacie: Gdybyśmy byli żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w krwi proroków.и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков; и3 глаг0лете: ѓще бhхомъ бhли во дни6 nтє1цъ нaшихъ, не бhхомъ ќбw w4бщницы и5мъ бhли въ кр0ви прbрHкъ: Mt 23,31 cf. Толк. Zatem świadkami jesteście sami w sobie, że jesteście synami tych, którzy proroków zabili.таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков; тёмже сaми свидётельствуете себЁ, ћкw сhнове є3стE и3зби1вшихъ прbр0ки: Mt 23,32 cf. Толк. I wy dopełnijcie miary ojców waszych!дополняйте же меру отцов ваших. и3 вы2 и3сп0лните мёру nтє1цъ вaшихъ. Mt 23,33 cf. Толк. Węże! Plemię żmijowe! Jakże ujdziecie przed potępieniem piekła?Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну? Ѕмі‰, порождє1ніz є3хjднwва, кaкw ўбэжитE t судA (nгнS) геeнскагw; Mt 23,34 cf. Толк. Dlatego oto ja posyłam do was proroków i mędrców i doktorów, a z nich jednych zabijecie i ukrzyżujecie, a innych ubiczujecie w synagogach waszych i będziecie prześladować od miasta do miasta,Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; Сегw2 рaди, сE, ѓзъ послю2 къ вaмъ прbр0ки и3 премdры и3 кни1жники: и3 t ни1хъ ўбіeте и3 рaспнете, и3 t ни1хъ біeте на с0нмищихъ вaшихъ, и3 и3зженeте t грaда во грaдъ: Mt 23,35 cf. Толк. aby przyszła na was wszystka krew sprawiedliwa, która rozlana jest na ziemi, od krwi Abla sprawiedliwego, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, któregoście zabili między świątynią i ołtarzem.да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. ћкw да пріи1детъ на вы2 всsка кр0вь првdна, проливaемаz на земли2, t кр0ве ѓвелz првdнагw до кр0ве захaріи сhна варахjина, є3г0же ўби1сте междY цeрковію и3 nлтарeмъ. Mt 23,36 cf. Толк. Zaprawdę powiadam wam: Przyjdzie to wszystko na to plemię.Истинно говорю вам, что всё сие придет на род сей. Ґми1нь гlю вaмъ: (ћкw) пріи1дутъ вс‰ сі‰ на р0дъ сeй. ŻAL NAD JEROZOLIMĄ.Mt 23,37 cf. Толк. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani; ile razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jako kokosz zgromadza kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chciałoś?Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Їеrли1ме, їеrли1ме, и3зби1вый прbр0ки и3 кaменіемъ побивazй пHсланныz къ тебЁ, колькрaты восхотёхъ собрaти ч†да тво‰, ћкоже собирaетъ к0кошъ птенцы2 сво‰ под8 крилB, и3 не восхотёсте; Mt 23,38 cf. Толк. Oto wam zostanie dom wasz pusty.Се, оставляется вам дом ваш пуст. СE, њставлsетсz вaмъ д0мъ вaшъ пyстъ. Mt 23,39 cf. Толк. Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie mnie odtąd, aż rzeczecie: „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.”Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне!Гlю бо вaмъ: (ћкw) не и4мате менE ви1дэти tсeлэ, д0ндеже речeте: блгcвeнъ грzдhй во и4мz гDне.Mt 24 ZAPOWIEDŹ ZBURZENIA JEROZOLIMY I KOŃCA ŚWIATA.Mt 24,1 cf. Толк. A wyszedłszy Jezus ze świątyni, szedł. I przystąpili uczniowie jego, aby mu ukazać budynki świątyni.И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания храма. (За?_ч7з.) И# и3зшeдъ ї}съ и3дsше t цeркве. И# приступи1ша (къ немY) ўчн7цы2 є3гw2 показaти є3мY зд†ніz церкHвнаz. Mt 24,2 cf. Толк. On zaś odpowiadając rzekł im: Widzicie to wszystko? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.Иисус же сказал им: видите ли всё это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; всё будет разрушено. Ї}съ же речE и5мъ: не ви1дите ли вс‰ сі‰; ґми1нь гlю вaмъ, не и4мать њстaти здЁ кaмень на кaмени, и4же не разори1тсz. Mt 24,3 cf. Толк. A gdy on siedział na górze Oliwnej, przystąpili do niego osobno uczniowie, mówiąc: Powiedz nam kiedy to będzie, i co za znak twojego przyjścia i końca świata?Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века? (За?_ч7и.) Сэдsщу же є3мY на горЁ є3леHнстэй, приступи1ша къ немY ўчн7цы2 на є3ди1нэ, глаг0люще: рцы2 нaмъ, когдA сі‰ бyдутъ; и3 что2 є4сть знaменіе твоегw2 пришeствіz и3 кончи1на вёка; Mt 24,4 cf. Толк. A odpowiadając Jezus, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, И# tвэщaвъ ї}съ речE и5мъ: блюди1те, да никт0же вaсъ прельсти1тъ: Mt 24,5 cf. Толк. Albowiem wielu przyjdzie w imię moje, mówiąc: Jam jest Chrystus i wielu zwiodą.ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: "я Христос", и многих прельстят. мн0зи бо пріи1дутъ во и4мz моE, глаг0люще: ѓзъ є4смь хrт0съ: и3 мнHги прельстsтъ. Mt 24,6 cf. Толк. Usłyszycie bowiem o wojnach i wieści o wojnach. Baczcie, żebyście się nie trwożyli; bo się to musi stać, ale jeszcze nie jest koniec.Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: Ўслhшати же и4мате бр†ни и3 слы6шаніz брaнемъ. Зри1те, не ўжасaйтесz, подобaетъ бо всBмъ (си6мъ) бhти: но не тогдA є4сть кончи1на. Mt 24,7 cf. Толк. Albowiem powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, i będą mory i głody i trzęsienia ziemi po miejscach.ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; Востaнетъ бо kзhкъ на kзhкъ, и3 цaрство на цaрство: и3 бyдутъ глaди и3 п†губы и3 трyси по мёстwмъ: Mt 24,8 cf. Толк. Ale to wszystko są początki boleści.всё же это - начало болезней. вс‰ же сі‰ начaло болёзнемъ. Mt 24,9 cf. Толк. Wtedy podadzą was w udręczenie i będą was zabijać, i będziecie nienawidzeni przez wszystkie narody dla imienia mego.Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; ТогдA предадsтъ вы2 въ скHрби и3 ўбію1тъ вы2: и3 бyдете ненави1дими всёми kзы6ки и4мене моегw2 рaди. Mt 24,10 cf. Толк. A wtedy wielu się zgorszy i będą się wzajemnie wydawać, i jedni drugich nienawidzić.и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; И# тогдA соблазнsтсz мн0зи, и3 дрyгъ дрyга предадsтъ, и3 возненави1дzтъ дрyгъ дрyга: Mt 24,11 cf. Толк. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu.и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и3 мн0зи лжепрор0цы востaнутъ и3 прельстsтъ мнHгіz: Mt 24,12 cf. Толк. A iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu.и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; и3 за ўмножeніе беззак0ніz, и3зсsкнетъ любы2 мн0гихъ. Mt 24,13 cf. Толк. Kto zaś wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony.претерпевший же до конца спасется. (За?_ч7f.) Претерпёвый же до концA, т0й спасeтсz. Mt 24,14 cf. Толк. I będzie przepowiadana ta ewangelia królestwa po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom; a wtedy przyjdzie koniec.И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец. И# проповёстсz сіE є3ђліе цrтвіz по всeй вселeннэй, во свидётельство всBмъ kзhкwмъ: и3 тогдA пріи1детъ кончи1на. Mt 24,15 cf. Толк. Gdy więc ujrzycie brzydotę spustoszenia, która jest opowiedziana przez Daniela proroka, zalegającą miejsce święte, kto czyta niech rozumie.Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте,- читающий да разумеет,- є3гдA u5бо ќзрите мeрзость запустёніz, речeнную даніи1ломъ прbр0комъ, стоsщу на мёстэ с™э: и4же чтeтъ, да разумёетъ: Mt 24,16 cf. Толк. Wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają na góry;тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; тогдA сyщіи во їудeи да бэжaтъ на г0ры: Mt 24,17 cf. Толк. a kto na dachu niech nie zstępuje, aby co wziąć z domu swego;и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; (и3) и4же на кр0вэ, да не сх0дитъ взsти ±же въ домY є3гw2: Mt 24,18 cf. Толк. a kto na roli, niech się nie wraca wziąć sukni swojej.и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. и3 и5же на селЁ, да не возврати1тсz вспsть взsти ри1зъ свои1хъ. Mt 24,19 cf. Толк. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni!Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! Г0ре же непр†зднымъ и3 доsщымъ въ ты6z дни6. Mt 24,20 cf. Толк. A módlcie się, aby ucieczka wasza nie była w zimie, albo w szabat.Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, Моли1тесz же, да не бyдетъ бёгство вaше въ зимЁ, ни въ суббHту. Mt 24,21 cf. Толк. Albowiem naonczas będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, ani nie będzie.ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. Бyдетъ бо тогдA ск0рбь вeліz, kковaже не былA t начaла мjра досeлэ, нижE и4мать бhти. Mt 24,22 cf. Толк. I gdyby owe dni nie były skrócone, nie byłoby zachowane żadne ciało; ale dla wybranych będą skrócone dni owe.И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни. И# ѓще не бhша прекрати1лисz днjе w4ны, не бы2 ќбw спаслaсz всsка пл0ть: и3збрaнныхъ же рaди прекратsтсz днjе w4ны. Mt 24,23 cf. Толк. Wtedy jeśliby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus, albo tam,nie wierzcie.Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там,- не верьте. ТогдA ѓще кто2 речeтъ вaмъ: сE, здЁ хrт0съ, и3ли2 џндэ: не и3ми1те вёры: Mt 24,24 cf. Толк. Albowiem powstaną fałszywi chrystusowie i fałszywi prorocy, i czynić będą znaki wielkie i dziwy, tak żeby w błąd byli wprowadzeni (jeśli być może) nawet wybrani.Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. востaнутъ бо лжехрjсти и3 лжепрор0цы и3 дадsтъ знaмєніz вє1ліz и3 чудесA, ћкоже прельсти1ти, ѓще возм0жно, и3 и3збр†нныz. Mt 24,25 cf. Толк. Oto wam przepowiedziałem.Вот, Я наперед сказал вам. СE, прeжде рёхъ вaмъ. Mt 24,26 cf. Толк. Jeśliby więc wam rzekli: Oto jest na pustyni, nie wychodźcie; oto wewnątrz gmachu, nie wierzcie.Итак, если скажут вам: "вот, Он в пустыне",- не выходите; "вот, Он в потаенных комнатах",- не верьте; Ѓще u5бо рекyтъ вaмъ: сE, въ пустhни є4сть, не и3зыди1те: сE, въ сокр0вищихъ, не и3ми1те вёры: Mt 24,27 cf. Толк. Albowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachodzie, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego.ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого; (За?_р7.) ћкоже бо м0лніz и3сх0дитъ t востHкъ и3 kвлsетсz до з†падъ, тaкw бyдетъ пришeствіе сн7а чlвёческагw: Mt 24,28 cf. Толк. Gdziekolwiek by było ciało, tam się zgromadzą i orły.ибо, где будет труп, там соберутся орлы. и3дёже бо ѓще бyдетъ трyпъ, тaмw соберyтсz nрли2. KONIEC ŚWIATA.Mt 24,29 cf. Толк. A natychmiast po utrapieniu owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da światłości swojej, a gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie poruszone będą.И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; Ѓбіе же, по ск0рби днjй тёхъ, с0лнце помeркнетъ, и3 лунA не дaстъ свёта своегw2, и3 ѕвёзды спадyтъ съ небесE, и3 си6лы небє1сныz подви1гнутсz: Mt 24,30 cf. Толк. A naonczas ukaże się znak Syna Człowieczego na niebie, i wtedy będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach niebieskich z mocą wielką i majestatem.тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою; и3 тогдA kви1тсz знaменіе сн7а чlвёческагw на небеси2: и3 тогдA восплaчутсz вс‰ кwлёна земн†z и3 ќзрzтъ сн7а чlвёческаго грzдyща на w4блацэхъ небeсныхъ съ си1лою и3 слaвою мн0гою: Mt 24,31 cf. Толк. I pośle aniołów swoich z trąbą i głosem wielkim, i zgromadzą wybranych jego ze czterech wiatrów, od szczytów niebios aż do krańców ich.и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. и3 п0слетъ ѓгGлы сво‰ съ трyбнымъ глaсомъ вeліимъ, и3 соберyтъ и3збр†нныz є3гw2 t четhрехъ вBтръ, t конє1цъ небeсъ до конє1цъ и4хъ. Mt 24,32 cf. Толк. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy już gałąź jego staje się miękką i liście wypuszcza, wiecie, że blisko jest lato.От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето; T смок0вницы же научи1тесz при1тчи: є3гдA ўжE в†іz є3S бyдутъ млaда, и3 ли1ствіе прозsбнетъ, вёдите, ћкw бли1з8 є4сть жaтва: Mt 24,33 cf. Толк. Tak też i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, w drzwiach.так, когда вы увидите всё сие, знайте, что близко, при дверях. тaкw и3 вы2, є3гдA ви1дите сі‰ вс‰, вёдите, ћкw бли1з8 є4сть, при двeрехъ. Mt 24,34 cf. Толк. Zaprawdę powiadam wam, iż nie przeminie to pokolenie, ażby się stało to wszystko.Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как всё сие будет; (За?_р7а.) Ґми1нь гlю вaмъ, не мимои1детъ р0дъ сeй, д0ндеже вс‰ сі‰ бyдутъ: Mt 24,35 cf. Толк. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. нeбо и3 землS мимои1детъ, словесa же мо‰ не мимои1дутъ. Mt 24,36 cf. Толк. Lecz o owym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec.О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один; (За?_р7в.) Њ дни1 же т0мъ и3 часЁ никт0же вёсть, ни ѓгGли нбcніи, т0кмw nц7ъ м0й є3ди1нъ: POTRZEBA CZUJNOŚCI.Mt 24,37 cf. Толк. A jak za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego.но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ћкоже (бо бhсть во) дни6 нHєвы, тaкw бyдетъ и3 пришeствіе сн7а чlвёческагw: Mt 24,38 cf. Толк. Albowiem jak we dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do owego dnia, którego Noe wszedł do korabia,ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, ћкоже бо бёху во дни6 прeжде пот0па kдyще и3 пію1ще, женsщесz и3 посzгaюще, до негHже днE вни1де нHе въ ковчeгъ, Mt 24,39 cf. Толк. i nie poznali, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego.и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех,- так будет и пришествие Сына Человеческого; и3 не ўвёдэша, д0ндеже пріи1де водA и3 взsтъ вс‰: тaкw бyдетъ и3 пришeствіе сн7а чlвёческагw: Mt 24,40 cf. Толк. tedy będą dwaj na roli; jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; тогдA двA бyдета на селЁ: є3ди1нъ поeмлетсz, ґ другjй њставлsетсz: Mt 24,41 cf. Толк. Dwie mielące w młynie: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется. двЁ мeлющэ въ жeрновэхъ: є3ди1на поeмлетсz, и3 є3ди1на њставлsетсz. Mt 24,42 cf. Толк. Czuwajcie więc; albowiem nie wiecie, której godziny Pan wasz przyjdzie.Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. (За?_р7г.) Бди1те u5бо, ћкw не вёсте, въ кjй чaсъ гDь вaшъ пріи1детъ. Mt 24,43 cf. Толк. To zaś wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, której godziny złodziej przyjdzie, czuwałby, a nie pozwoliłby włamać się do domu swego.Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Сіe же вёдите, ћкw ѓще бы вёдалъ д0му владhка, въ кyю стрaжу тaть пріи1детъ, бдёлъ ќбw бы и3 не бы2 дaлъ подкопaти хрaма своегw2. Mt 24,44 cf. Толк. Przeto i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której nie wiecie, Syn Człowieczy przyjdzie.Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Сегw2 рaди и3 вы2 бyдите гот0ви: ћкw, в0ньже чaсъ не мнитE, сн7ъ чlвёческій пріи1детъ. Mt 24,45 cf. Толк. Kto mniemasz jest sługą wiernym i roztropnym, którego pan jego postanowił nad czeladzią swoją, aby im dał żywność czasu swego?Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Кто2 u5бо є4сть вёрный рaбъ и3 мyдрый, є3г0же постaвитъ господи1нъ є3гw2 над8 д0момъ свои1мъ, є4же даsти и5мъ пи1щу во врeмz (и4хъ); Mt 24,46 cf. Толк. Błogosławiony ów sługa, którego, gdy przyjdzie pan jego, znajdzie tak czyniącego.Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так; бlжeнъ рaбъ т0й, є3г0же, пришeдъ господи1нъ є3гw2, њбрsщетъ тaкw творsща: Mt 24,47 cf. Толк. Zaprawdę powiadam wam, że postanowi go nad wszystkimi dobrami swoimi.истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. ґми1нь гlю вaмъ, ћкw над8 всёмъ и3мёніемъ свои1мъ постaвитъ є3го2. Mt 24,48 cf. Толк. Ale jeśliby ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Ociąga się pan mój z przyjściem,Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, Ѓще ли же речeтъ ѕлhй рaбъ т0й въ сeрдцы своeмъ: косни1тъ господи1нъ м0й пріити2, Mt 24,49 cf. Толк. i począłby bić towarzyszów swoich, a jadałby i pijał z pijanicami,и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами,- и3 нaчнетъ би1ти клеврeты сво‰, ћсти же и3 пи1ти съ піsницами: Mt 24,50 cf. Толк. przyjdzie pan sługi owego w dzień, którego się nie spodziewa i o godzinie, której nie wie;то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, пріи1детъ господи1нъ рабA тогw2 въ дeнь, в0ньже не чaетъ, и3 въ чaсъ, в0ньже не вёсть, Mt 24,51 cf. Толк. i odłączy go, a cząstkę jego położy z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами; там будет плач и скрежет зубов.и3 растeшетъ є3го2 полмA, и3 чaсть є3гw2 съ невёрными положи1тъ: тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ.Mt 25 PANNY MĄDRE I GŁUPIE.Mt 25,1 cf. Толк. Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie dziesięciu pannom, które wziąwszy lampy swoje, wyszły naprzeciw oblubieńca i oblubienicy.Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. (За?_р7д.) ТогдA ўпод0бисz цrтвіе нбcное десzти1мъ дёвамъ, ћже пріsша свэти1льники сво‰ и3 и3зыд0ша въ срётеніе женихY: Mt 25,2 cf. Толк. Pięć też z nich było głupich, a pięć mądrych.Из них пять было мудрых и пять неразумных. пsть же бЁ t ни1хъ мудры2 и3 пsть ю3рHдивы. Mt 25,3 cf. Толк. Ale pięć głupich, wziąwszy lampy, nie wzięło oliwy ze sobą.Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Ю#рHдивыz же, пріeмшz свэти1льники сво‰, не взsша съ соб0ю є3лeа: Mt 25,4 cf. Толк. A mądre wzięły oliwy w naczynia swoje z lampami.Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. м{дрыz же пріsша є3лeй въ сосyдэхъ со свэти6льники свои1ми: Mt 25,5 cf. Толк. Gdy zaś oblubieniec opóźniał się, zdrzemnęły się wszystkie i posnęły.И как жених замедлил, то задремали все и уснули. коснsщу же женихY, воздремaшасz вс‰ и3 спaху. Mt 25,6 cf. Толк. Lecz o północy rozległo się wołanie: Oto oblubieniec idzie, wyjdźcie naprzeciw niemu.Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему. Полyнощи же в0пль бhсть: сE, жени1хъ грzдeтъ, и3сходи1те въ срётеніе є3гw2. Mt 25,7 cf. Толк. Wtedy wstały wszystkie ówe panny i opatrzyły lampy swoje.Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. ТогдA востaша вс‰ дBвы ты6z и3 ўкраси1ша свэти1льники сво‰. Mt 25,8 cf. Толк. Głupie zaś rzekły mądrym: Dajcie nam oliwy waszej, bo lampy nasze gasną.Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. Ю#рHдивыz же м{дрымъ рёша: дади1те нaмъ t є3лeа вaшегw, ћкw свэти1льницы нaши ўгасaютъ. Mt 25,9 cf. Толк. Odpowiedziały mądre, mówiąc: By przypadkiem nie zabrakło nam i wam, idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie.А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Tвэщaша же м{дрыz, глаг0лющz: є3дA кaкw не достaнетъ нaмъ и3 вaмъ: и3ди1те же пaче къ продаю1щымъ и3 купи1те себЁ. Mt 25,10 cf. Толк. A gdy szły kupować, przyszedł oblubieniec, a które były gotowe, weszły z nim na gody i zamknięto drzwi.Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились; И#дyщымъ же и5мъ купи1ти, пріи1де жени1хъ: и3 готHвыz внид0ша съ ни1мъ на брaки, и3 затворє1ны бhша двє1ри. Mt 25,11 cf. Толк. Na koniec też przyszła i reszta panien, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam!после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. Послэди1 же пріид0ша и3 пр0чыz дBвы, глаг0лющz: г0споди, г0споди, tвeрзи нaмъ. Mt 25,12 cf. Толк. A on odpowiadając, rzekł: Zaprawdę mówię wam, nie znam was.Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. Џнъ же tвэщaвъ речE и5мъ: ґми1нь глаг0лю вaмъ, не вёмъ вaсъ. Mt 25,13 cf. Толк. Czuwajcież tedy, bo nie wiecie dnia ani godziny.Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Бди1те u5бо, ћкw не вёсте днE ни часA, в0ньже сн7ъ чlвёческій пріи1детъ. PRZYPOWIEŚĆ O TALENTACH.Mt 25,14 cf. Толк. A1bowiem jak człowiek odjeżdżając w podróż, wezwał sługi swoje i powierzył im majętności swoje;Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое: (За?_р7є.) Ћкоже бо человёкъ нёкій tходS призвA сво‰ рабы6 и3 предадE и5мъ и3мёніе своE: Mt 25,15 cf. Толк. i dał jednemu pięć talentów, drugiemu zaś dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i zaraz odjechał.и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился. и3 џвому ќбw дадE пsть тал†нтъ, џвому же двA, џвому же є3ди1нъ, комyждо проти1ву си1лы є3гw2: и3 tи1де ѓбіе. Mt 25,16 cf. Толк. A odszedłszy ten, co był wziął pięć talentów, robił nimi i zyskał drugie pięć.Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов; Шeдъ же пріeмый пsть тал†нтъ, дёла въ ни1хъ и3 сотвори2 друг‡z пsть тал†нтъ: Mt 25,17 cf. Толк. Także i ten, który był wziął dwa, zyskał drugie dwa.точно так же и получивший два таланта приобрел другие два; тaкожде и3 и4же двA, приwбрёте и3 т0й друг†z двA: Mt 25,18 cf. Толк. Lecz ten, który był wziął jeden, odszedłszy, wykopał ziemię i ukrył pieniądze pana swego.получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. пріeмый же є3ди1нъ, шeдъ вкопA (є3го2) въ зeмлю и3 скры2 сребро2 господи1на своегw2. Mt 25,19 cf. Толк. A po niemałym czasie wrócił się pan owych sług i począł rozliczać się z nimi.По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета. По мн0зэ же врeмени пріи1де господи1нъ р†бъ тёхъ и3 стzзaсz съ ни1ми њ словеси2. Mt 25,20 cf. Толк. I przystąpiwszy ten, co był otrzymał pięć talentów, przyniósł drugie pięć talentów, mówiąc: Panie! Dałeś mi pięć talentów, otom drugie pięć zyskał.И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них. И# пристyпль пsть тал†нтъ пріeмый, принесE друг‡z пsть тал†нтъ, глаг0лz: г0споди, пsть тал†нтъ ми2 є3си2 прeдалъ: сE, друг‡z пsть тал†нтъ приwбрэт0хъ и4ми. Mt 25,21 cf. Толк. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Ponieważ nad małym byłeś wierny, nad wieloma cię postanowię, wejdź do wesela pana swego.Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. Речe же є3мY госп0дь є3гw2: д0брэ, рaбе благjй и3 вёрный: њ мaлэ бhлъ є3си2 вёренъ, над8 мн0гими тS постaвлю: вни1ди въ рaдость г0спода твоегw2. Mt 25,22 cf. Толк. Przystąpił też i ten, który otrzymał dwa talenty i rzekł: Panie! Dałeś mi dwa talenty, otom drugie dwa zyskał.Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них. Пристyпль же и3 и4же двA тал†нта пріeмый, речE: г0споди, двA тал†нта ми2 є3си2 прeдалъ: сE, друг†z двA тал†нта приwбрэт0хъ и4ма. Mt 25,23 cf. Толк. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Ponieważ nad małym byłeś wierny, nad wieloma cię ustanowię, wejdź do wesela pana swego.Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. Речe (же) є3мY госп0дь є3гw2: д0брэ, рaбе благjй и3 вёрный: њ мaлэ (ми2) бhлъ є3си2 вёренъ, над8 мн0гими тS постaвлю: вни1ди въ рaдость г0спода твоегw2. Mt 25,24 cf. Толк. A przystąpiwszy i ten, co był otrzymał jeden talent, rzekł: Panie! Wiem, żeś jest człowiek srogi. Żniesz, gdzieś nie siał, i zbierasz, gdzieś nie rozsypał.Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, Пристyпль же и3 пріeмый є3ди1нъ талaнтъ, речE: г0споди, вёдzхъ тS, ћкw жeстокъ є3си2 человёкъ, жнeши, и3дёже не сёzлъ є3си2, и3 собирaеши и3дёже не расточи1лъ є3си2: Mt 25,25 cf. Толк. I bojąc się, odszedłem i skryłem talent twój w ziemi. Oto masz, co twego jest.и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое. и3 ўбоsвсz, шeдъ скрhхъ талaнтъ тв0й въ земли2: (и3) сE, и4маши твоE. Mt 25,26 cf. Толк. A odpowiadając pan jego, rzekł mu: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę, gdziem nie siał, i zbieram, gdziem nie rozsypał.Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; Tвэщaвъ же госп0дь є3гw2 речE є3мY: лукaвый рaбе и3 лэни1вый, вёдэлъ є3си2, ћкw жнY и3дёже не сёzхъ, и3 собирaю и3дёже не расточи1хъ: Mt 25,27 cf. Толк. Miałeś tedy pieniądze moje poruczyć bankierom, a ja przyszedłszy, byłbym przecież zˇzyskiem odebrał swoje.посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; подобaше u5бо тебЁ вдaти сребро2 моE торжникHмъ, и3 пришeдъ ѓзъ взsлъ бhхъ своE съ ли1хвою: Mt 25,28 cf. Толк. Odbierzcie mu przeto talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów.итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, возми1те u5бо t негw2 талaнтъ и3 дади1те и3мyщему дeсzть тал†нтъ: Mt 25,29 cf. Толк. A1bowiem wszelkiemu, który ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, który nie ma, i to, co zda się mieć, będzie odebrane.ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; и3мyщему бо вездЁ дано2 бyдетъ и3 преизбyдетъ: t неимyщагw же, и3 є4же мни1тсz и3мёz, взsто бyдетъ t негw2: Mt 25,30 cf. Толк. A niepożytecznego sługę wyrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! и3 неключи1маго рабA ввeрзите во тьмY кромёшнюю: тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ зубHмъ. Сі‰ гlz возгласи2: и3мёzй ќшы слhшати да слhшитъ. SĄD OSTATECZNY.Mt 25,31 cf. Толк. Gdy zaś Syn Człowieczy przyjdzie w majestacie swoim i wszyscy aniołowie z nim, wtedy usiądzie na stolicy majestatu swego.Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, (За?_р7ѕ.) є3гдa же пріи1детъ сн7ъ чlвёческій въ слaвэ своeй и3 вси2 с™jи ѓгGли съ ни1мъ, тогдA сsдетъ на пrт0лэ слaвы своеS, Mt 25,32 cf. Толк. I zgromadzą się przed nim wszystkie narody, i odłączy jednych od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów.и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и3 соберyтсz пред8 ни1мъ вси2 kзhцы: и3 разлучи1тъ и5хъ дрyгъ t дрyга, ћкоже пaстырь разлучaетъ џвцы t к0злищъ: Mt 25,33 cf. Толк. I postawi owce po prawicy swojej, a kozły po lewicy.и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую. и3 постaвитъ џвцы њдеснyю себє2, ґ кHзлища њшyюю. Mt 25,34 cf. Толк. Wtedy rzecze Król tym, którzy będą po prawicy jego: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, posiądźcie królestwo, zgotowane wam od założenia świata.Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ТогдA речeтъ цRь сyщымъ њдеснyю є3гw2: пріиди1те, блгcвeнніи nц7A моегw2, наслёдуйте ўгот0ванное вaмъ цrтвіе t сложeніz мjра: Mt 25,35 cf. Толк. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść: pragnąłem, a napoiliście mnie; byłem gościem, a przyjęliście mnie;ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; взалкaхсz бо, и3 дaсте ми2 ћсти: возжадaхсz, и3 напои1сте мS: стрaненъ бёхъ, и3 введ0сте менE: Mt 25,36 cf. Толк. nagim, a przyodzialiście mnie; chorym, a nawiedziliście mnie; byłem w więzieniu; a przyszliście do mnie.был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. нaгъ, и3 њдёzсте мS: б0ленъ, и3 посэти1сте менE: въ темни1цэ бёхъ, и3 пріид0сте ко мнЁ. Mt 25,37 cf. Толк. Wtedy mu odpowiedzą sprawiedliwi, mówiąc: Panie, kiedyż widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, pragnącym, a daliśmy ci pić?Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? ТогдA tвэщaютъ є3мY првdницы, глаг0люще: гDи, когдA тS ви1дэхомъ ѓлчуща, и3 напитaхомъ; и3ли2 жaждуща, и3 напои1хомъ; Mt 25,38 cf. Толк. Kiedy też widzieliśmy cię gościem i przyjęliśmy cię, albo nagim i przyodzialiśmy cię?когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когдa же тS ви1дэхомъ стрaнна, и3 введ0хомъ; и3ли2 нaга, и3 њдёzхомъ; Mt 25,39 cf. Толк. Albo kiedy widzieliśmy cię niemocnym, albo w więzieniu i przyszliśmy do ciebie?когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? когдa же тS ви1дэхомъ болsща, и3ли2 въ темни1цэ, и3 пріид0хомъ къ тебЁ; Mt 25,40 cf. Толк. A odpowiadając Król, rzecze im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili.И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. И# tвэщaвъ цRь речeтъ и5мъ: ґми1нь гlю вaмъ, понeже сотвори1сте є3ди1ному си1хъ брaтій мои1хъ мeньшихъ, мнЁ сотвори1сте. Mt 25,41 cf. Толк. Wtedy rzecze i tym, którzy po lewicy będą: Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego.Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ТогдA речeтъ и3 сyщымъ њшyюю (є3гw2): и3ди1те t менє2, проклsтіи, во џгнь вёчный, ўгот0ванный діaволу и3 ѓггелwмъ є3гw2: Mt 25,42 cf. Толк. A1bowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść; pragnąłem, a nie daliście mi pić;ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; взалкaхсz бо, и3 не дaсте ми2 ћсти: возжадaхсz, и3 не напои1сте менE: Mt 25,43 cf. Толк. byłem gościem, a nie przyjęliście mnie; nagim, a nie przyodzialiście mnie; niemocnym i w więzieniu, a nie nawiedziliście mnie.был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. стрaненъ бёхъ, и3 не введ0сте менE: нaгъ, и3 не њдёzсте менE: б0ленъ и3 въ темни1цэ, и3 не посэти1сте менE. Mt 25,44 cf. Толк. Wtedy mu odpowiedzą i oni, mówiąc: Panie! Kiedyż widzieliśmy cię łaknącym, albo pragnącym, albo gościem, albo nagim, albo niemocnym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy tobie?Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? ТогдA tвэщaютъ є3мY и3 тjи, глаг0люще: гDи, когдA тS ви1дэхомъ ѓлчуща, и3ли2 жaждуща, и3ли2 стрaнна, и3ли2 нaга, и3ли2 б0льна, и3ли2 въ темни1цэ, и3 не послужи1хомъ тебЁ; Mt 25,45 cf. Толк. Wtedy im odpowie, mówiąc: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście nie uczynili.Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. ТогдA tвэщaетъ и5мъ, гlz: ґми1нь гlю вaмъ, понeже не сотвори1сте є3ди1ному си1хъ мeньшихъ, ни мнЁ сотвори1сте. Mt 25,46 cf. Толк. I pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi do życia wiecznego.И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.И# и4дутъ сjи въ мyку вёчную, првdницы же въ жив0тъ вёчный.Mt 26 NOWA PRZEPOWIEDNIA MĘKI.Mt 26,1 cf. Толк. I stało się, gdy dokończył Jezus tych wszystkich mów; rzekł uczniom swoim:Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим: (За?_р7з.) И# бhсть, є3гдA скончA ї}съ вс‰ словесA сі‰, речE ўчн7кHмъ свои6мъ: Mt 26,2 cf. Толк. Wiecie, że po dwu dniach będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany, aby był ukrzyżowany.вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. вёсте, ћкw по двою2 дню6 пaсха бyдетъ, и3 сн7ъ чlвёческій прeданъ бyдетъ на пропsтіе. Mt 26,3 cf. Толк. Wtedy zebrali się przedniejsi kapłani i starsi ludu do dworu najwyższego kapłana, którego zwano Kajfaszem.Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по имени Каиафы, ТогдA собрaшасz ґрхіерeє и3 кни1жницы и3 стaрцы людстjи во дв0ръ ґрхіерeовъ, глаг0лемагw каіaфы, Mt 26,4 cf. Толк. I naradzili się, aby Jezusa zdradą pojmać i zabić.и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить; и3 совэщaша, да ї}са лeстію и4мутъ и3 ўбію1тъ: Mt 26,5 cf. Толк. Lecz mówili: Nie w dzień święty, aby przypadkiem nie powstał rozruch między ludem.но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе. глаг0лаху же: но не въ прaздникъ, да не молвA бyдетъ въ лю1дехъ. UCZTA W BETANII.Mt 26,6 cf. Толк. Gdy Zaś Jezus był w Betanii, w domu Szymona trędowatego,Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, (За?_р7и.) Ї}су же бhвшу въ виfaніи, въ домY сjмwна прокажeннагw, Mt 26,7 cf. Толк. przystąpiła do niego niewiasta, mając słoik alabastrowy drogiego olejku, i wylała na głowę jego, gdy u stołu siedział.приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову. приступи2 къ немY женA, стклsницу мЂра и3мyщи многоцённагw, и3 возливaше на главY є3гw2 возлежaща. Mt 26,8 cf. Толк. A widząc uczniowie, oburzyli się, mówiąc: Na cóż ta strata?Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ви1дэвше же ўчн7цы2 є3гw2 негодовaша, глаг0люще: чесw2 рaди ги1бель сіS (бhсть); Mt 26,9 cf. Толк. Albowiem można było to drogo sprzedać i rozdać ubogim.Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим. можaше бо сіE мЂро продано2 бhти на мн0зэ и3 дaтисz ни1щымъ. Mt 26,10 cf. Толк. Jezus zaś wiedząc, rzekł im: Czemu sprawiacie przykrość tej niewieście? Dobry bowiem uczynek względem mnie spełniła.Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня: Разумёвъ же ї}съ речE и5мъ: что2 труждaете женY; дёло бо добро2 содёла њ мнЁ: Mt 26,11 cf. Толк. Albowiem ubogich zawsze macie pomiędzy sobą, ale mnie nie zawsze macie.ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете; всегдa бо ни1щыz и4мате съ соб0ю, менє1 же не всегдA и4мате: Mt 26,12 cf. Толк. Gdyż ta wylawszy ten olejek na ciało moje, uczyniła to na pogrzeb mój.возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению; возліsвши бо сіS мЂро сіE на тёло моE, на погребeніе мS сотвори2: Mt 26,13 cf. Толк. Zaprawdę mówię wam: Gdziekolwiek będzie opowiadana ta ewangelia po całym świecie, będzie opowiadane na jej pamiątkę i to, co ona uczyniła.истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. ґми1нь гlю вaмъ: и3дёже ѓще проповёдано бyдетъ є3ђліе сіE во всeмъ мjрэ, речeтсz и3 є4же сотвори2 сіS, въ пaмzть є3S. ZDRADA JUDASZA.Mt 26,14 cf. Толк. Wtedy odszedł jeden z dwunastu, którego zwano Judaszem Iszkariotą, do przedniejszych kapłanów,Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам ТогдA шeдъ є3ди1нъ t nбоюнaдесzте, глаг0лемый їyда їскаріHтскій, ко ґрхіерewмъ, Mt 26,15 cf. Толк. i rzekł im: Co mi chcecie dać, a ja go wam wydam? Oni zaś naznaczyli mu trzydzieści srebrników.и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребренников; речE: чт0 ми х0щете дaти, и3 ѓзъ вaмъ предaмъ є3го2; Nни1 же постaвиша є3мY три1десzть срeбрєникъ: Mt 26,16 cf. Толк. I odtąd szukał sposobnej pory, aby go wydać.и с того времени он искал удобного случая предать Его. и3 tт0лэ и3скaше ўд0бна врeмене, да є3го2 предaстъ. Mt 26,17 cf. Толк. W pierwszy tedy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie, mówiąc: Gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali spożycie Paschy?В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху? Въ пeрвый же дeнь њпрэсн0чный приступи1ша ўчн7цы2 ко ї}су, глаг0люще є3мY: гдЁ х0щеши ўгот0ваемъ ти2 ћсти пaсху; Mt 26,18 cf. Толк. A Jezus rzekł: Idźcie do miasta, do pewnego człowieka, i powiedzcie mu: Mistrz mówi: Czas mój jest bliski, u ciebie urządzam Paschę z uczniami moimi.Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими. Џнъ же речE: и3ди1те во грaдъ ко џнсицэ, и3 рцhте є3мY: ўч™ль гlетъ: врeмz моE бли1з8 є4сть: ў тебє2 сотворю2 пaсху со ўчн7ки6 мои1ми. Mt 26,19 cf. Толк. I uczynili uczniowie, jak im rozkazał Jezus, i przygotowali Paschę.Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху. И# сотвори1ша ўчн7цы2, ћкоже повелЁ и5мъ ї}съ, и3 ўгот0ваша пaсху. Mt 26,20 cf. Толк. Gdy zaś nadszedł wieczór, zasiadł do stołu z dwunastu uczniami swoimi.Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками; Вeчеру же бhвшу, возлежaше со nбэманaдесzте ўчн7к0ма: Mt 26,21 cf. Толк. A gdy oni jedli, rzekł: Zaprawdę, powiadam wam, że jeden z was mnie wyda.и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. и3 kдyщымъ и5мъ, речE: ґми1нь гlю вaмъ, ћкw є3ди1нъ t вaсъ предaстъ мS. Mt 26,22 cf. Толк. I zasmuciwszy się bardzo poczęli każdy z osobna mówić: Czy to ja, Panie?Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи? И# скорбsще ѕэлw2, начaша глаг0лати є3мY є3ди1нъ кjйждо и4хъ: є3дA ѓзъ є4смь, гDи; Mt 26,23 cf. Толк. Lecz on odpowiadając, rzekł: Który macza ze mną rękę w misie, ten mnie wyda.Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня; Џнъ же tвэщaвъ речE: њмочи1вый со мн0ю въ соли1ло рyку, т0й мS предaстъ: Mt 26,24 cf. Толк. Wprawdzie Syn Człowieczy idzie, jak o nim napisano; ale biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Lepiej by mu było, gdyby się był nie narodził ten człowiek.впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться. сн7ъ ќбw чlвёческій и4детъ, ћкоже є4сть пи1сано њ нeмъ: г0ре же человёку томY, и4мже сн7ъ чlвёческій предaстсz: добр0 бы бhло є3мY, ѓще не бы2 роди1лсz человёкъ т0й. Mt 26,25 cf. Толк. A odpowiadając Judasz, który go wydał, rzekł: Czy to ja jestem, Mistrzu? Rzekł mu: Tyś powiedział.При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Равви? Иисус говорит ему: ты сказал. Tвэщaвъ же їyда предаsй є3го2, речE: є3дA ѓзъ є4смь, раввJ; Гlа є3мY: ты2 рeклъ є3си2. USTANOWIENIE EUCHARYSTII.Mt 26,26 cf. Толк. Gdy zaś oni wieczerzali, wziął Jezus chleb, błogosławił, łamał i dawał uczniom swoim, i rzekł: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje.И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. Kдyщымъ же и5мъ, пріeмь ї}съ хлёбъ и3 блгcви1въ преломи2, и3 даsше ўчн7кHмъ, и3 речE: пріими1те, kди1те: сіE є4сть тёло моE. Mt 26,27 cf. Толк. A wziąwszy kielich, dzięki czynił, i dał im, mówiąc: Pijcie z tego wszyscy.И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, И# пріeмь чaшу и3 хвалY воздaвъ, дадE и5мъ, гlz: пjйте t неS вси2: Mt 26,28 cf. Толк. Albowiem to jest krew moja Nowego Testamentu, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. сіs бо є4сть кр0вь моS, н0вагw завёта, ћже за мнHгіz и3зливaема во њставлeніе грэхHвъ. Mt 26,29 cf. Толк. A powiadam wam: Nie będę pił odtąd z tego owocu winnego szczepu, aż do dnia owego, gdy go z wami będę pił nowy w królestwie Ojca mego.Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего. Гlю же вaмъ, ћкw не и4мамъ пи1ти tнн7э t сегw2 плодA л0знагw, до днE тогw2, є3гдA є5 пію2 съ вaми н0во во цrтвіи nц7A моегw2. PRZEPOWIEDNIA UPADKU PIOTRA.Mt 26,30 cf. Толк. I hymn odmówiwszy, wyszli na górę Oliwną.И, воспев, пошли на гору Елеонскую. И# воспёвше и3зыд0ша въ г0ру є3леHнску. Mt 26,31 cf. Толк. Wtedy rzekł im Jezus: Wszyscy wy zgorszycie się ze mnie tej nocy; albowiem jest napisane: „Uderzę pasterza, i rozproszą się owce trzody.”Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада; ТогдA гlа и5мъ ї}съ: вси2 вы2 соблазнитeсz њ мнЁ въ н0щь сію2: пи1сано бо є4сть: поражY пaстырz, и3 разhдутсz џвцы стaда: Mt 26,32 cf. Толк. Lecz gdy zmartwychwstanę, uprzedzę was do Galilei.по воскресении же Моем предварю вас в Галилее. по воскrніи же моeмъ варsю вы2 въ галілeи. Mt 26,33 cf. Толк. Piotr zaś odpowiadając, rzekł mu: Choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja nigdy się nie zgorszę.Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь. Tвэщaвъ же пeтръ речE є3мY: ѓще и3 вси2 соблазнsтсz њ тебЁ, ѓзъ никогдaже соблажню1сz. Mt 26,34 cf. Толк. Rzekł mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci, że tej nocy, pierwej niż kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. РечE є3мY ї}съ: ґми1нь гlю тебЁ, ћкw въ сію2 н0щь, прeжде дaже ґлeктwръ не возгласи1тъ, трикрaты tвeржешисz менє2. Mt 26,35 cf. Толк. Rzekł mu Piotr: Choćby mi też przyszło z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Tak samo i wszyscy uczniowie mówili.Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Подобное говорили и все ученики. Глаг0ла є3мY пeтръ: ѓще ми2 є4сть и3 ўмрeти съ тоб0ю, не tвeргусz тебє2. Тaкожде и3 вси2 ўчн7цы2 рёша. KONANIE JEZUSA W OGROJCU.Mt 26,36 cf. Толк. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do folwarku, który zowią Getsemani, i rzekł uczniom swoim: Siedźcie tu, aż pójdę tam i będę się modlił.Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там. ТогдA пріи1де съ ни1ми ї}съ въ вeсь, нарицaемую геfсимaніа, и3 гlа ўчн7кHмъ: сэди1те тY, д0ндеже шeдъ помолю1сz тaмw. Mt 26,37 cf. Толк. A wziąwszy Piotra i dwóch synów Zebedeuszowych, począł się smucić i odczuwać odrazę.И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. И# поeмь петрA и3 џба сы6на зеведewва, начaтъ скорбёти и3 тужи1ти. Mt 26,38 cf. Толк. Wtedy im rzekł: Smutna jest dusza moja aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie ze mną.Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. ТогдA гlа и5мъ ї}съ: приск0рбна є4сть дш7A моS до смeрти: пожди1те здЁ и3 бди1те со мн0ю. Mt 26,39 cf. Толк. I postąpiwszy trochę, padł na oblicze swoje, modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeśli to być może, niech odejdzie ode mnie ten kielich; wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty.И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты. И# прешeдъ мaлw, падE на лицы2 своeмъ, молsсz и3 гlz: џ§е м0й, ѓще возм0жно є4сть, да мимои1детъ t менє2 чaша сіS: nбaче не ћкоже ѓзъ хощY, но ћкоже ты2. Mt 26,40 cf. Толк. I przyszedł do uczniów swoich, i znalazł ich śpiących, i rzekł Piotrowi: Tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną?И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? И# пришeдъ ко ўчн7кHмъ, и3 њбрёте и5хъ спsщихъ, и3 гlа петр0ви: тaкw ли не возмог0сте є3ди1нагw часA побдёти со мн0ю; Mt 26,41 cf. Толк. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokusę; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało słabe.бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна. бди1те и3 моли1тесz, да не вни1дете въ напaсть: дyхъ ќбw б0дръ, пл0ть же немощнA. Mt 26,42 cf. Толк. Po wtóre znów odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli ten kielich nie może odejść, tylko go mam pić, niech się dzieje wola twoja.Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя. Пaки втори1цею шeдъ помоли1сz, гlz: џ§е м0й, ѓще не м0жетъ сіS чaша мимоити2 t менє2, ѓще не пію2 є3S, бyди в0лz твоS. Mt 26,43 cf. Толк. I przyszedł po wtóre, i znalazł ich śpiących; albowiem oczy ich były obciążone.И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И# пришeдъ њбрёте и5хъ пaки спsщихъ: бёста бо и5мъ џчи њтzготёнэ. Mt 26,44 cf. Толк. A zostawiwszy ich, znowu odszedł, i po trzeci raz się modlił, te same słowa, mówiąc.И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. И# њстaвль и5хъ, шeдъ пaки, помоли1сz трети1цею, т0жде сл0во рeкъ. Mt 26,45 cf. Толк. Wtedy przyszedł do uczniów swoich, i rzekł im: Już śpijcie, i odpoczywajcie; oto przybliżyła się godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы всё еще спите и почиваете? вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников; ТогдA пріи1де ко ўчн7кHмъ свои6мъ и3 гlа и5мъ: спи1те пр0чее и3 почивaйте: сE, прибли1жисz чaсъ, и3 сн7ъ чlвёческій предаeтсz въ рyки грёшникwвъ: Mt 26,46 cf. Толк. Wstańcie, pójdźmy; oto się przybliżył ten, który mnie wyda!встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня. востaните, и4демъ: сE, прибли1жисz предаsй мS. POJMANIE JEZUSA.Mt 26,47 cf. Толк. A gdy on jeszcze mówił, oto Judasz, jeden z dwunastu przyszedł, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, posłana od przedniejszych kapłanów i starszych ludu.И, когда еще говорил Он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. И# є3щE є3мY гlющу, сE, їyда, є3ди1нъ t nбоюнaдесzте, пріи1де, и3 съ ни1мъ нар0дъ мн0гъ со nрyжіемъ и3 дрек0льми, t ґрхіерє1й и3 стaрєцъ людски1хъ. Mt 26,48 cf. Толк. Ten zaś, co go wydał, dał im znak, mówiąc: Kogokolwiek pocałuję, on to jest, chwytajcie go.Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его. Предаsй же є3го2 дадE и5мъ знaменіе, глаг0лz: є3г0же ѓще лобжY, т0й є4сть: и3ми1те є3го2. Mt 26,49 cf. Толк. I natychmiast przystąpiwszy do Jezusa, rzekł: Bądź pozdrowion, Rabbi! I pocałował go.И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его. И# ѓбіе пристyпль ко ї}сови, речE: рaдуйсz, раввJ. И# њблобызA є3го2. Mt 26,50 cf. Толк. A Jezus rzekł mu: Przyjacielu, po coś przyszedł? Wtedy przystąpili, i rzucili się na Jezusa, i pojmali go.Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса, и взяли Его. Ї}съ же речE є3мY: дрyже, (твори2,) на нeже є3си2 пришeлъ. ТогдA пристyпльше возложи1ша рyцэ на ї}са и3 ћша є3го2. Mt 26,51 cf. Толк. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnąwszy rękę, dobył miecza swego, a uderzywszy sługę arcykapłana, uciął ucho jego.И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. И# сE, є3ди1нъ t сyщихъ со ї}сомъ, простeръ рyку, и3звлечE н0жъ св0й, и3 ўдaри рабA ґрхіерeова, и3 ўрёза є3мY ќхо. Mt 26,52 cf. Толк. Wtedy rzekł mu Jezus: Obróć miecz swój na miejsce jego; albowiem wszyscy, którzy miecz biorą, mieczem poginą.Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; ТогдA гlа є3мY ї}съ: возврати2 н0жъ тв0й въ мёсто є3гw2: вси1 бо пріeмшіи н0жъ ножeмъ поги1бнутъ: Mt 26,53 cf. Толк. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mego, a wystawiłby mi teraz więcej niż dwanaście hufców anielskich?или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? и3ли2 мни1тсz ти2, ћкw не могY нн7э ўмоли1ти nц7A моего2, и3 предстaвитъ ми2 вsщше нeже дванaдесzте легеw6на ѓгGлъ; Mt 26,54 cf. Толк. Jakże więc wypełnią się Pisma, że się tak stać musi?как же сбудутся Писания, что так должно быть? кaкw u5бо сбyдутсz пис†ніz, ћкw тaкw подобaетъ бhти; Mt 26,55 cf. Толк. Owej godziny rzekł Jezus do tłuszczy: Wyszliście jako na zbójcę z mieczami i z kijami, pojmać mnie. Codziennie siedziałem u was, ucząc w świątyni i nie pojmaliście mnie.В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня; каждый день с вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня. Въ т0й чaсъ речE ї}съ нар0дwмъ: ћкw на разб0йника ли и3зыд0сте со nрyжіемъ и3 дрек0льми ћти мS; по вс‰ дни6 при вaсъ сэдёхъ ўчS въ цeркви, и3 не ћсте менE. Mt 26,56 cf. Толк. Lecz to wszystko się stało, aby się wypełniły Pisma proroków. Wtedy uczniowie wszyscy, opuściwszy go, pouciekali.Сие же всё было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив Его, бежали. Сe же всE бhсть, да сбyдутсz пис†ніz прbр0чєскаz. ТогдA ўчн7цы2 вси2 њстaвльше є3го2 бэжaша. JEZUS PRZED RADĄ.Mt 26,57 cf. Толк. A Oni pojmawszy Jezusa, powiedli go do Kajfasza, najwyższego kapłana, gdzie się byli zebrali doktorowie i starsi.А взявшие Иисуса отвели Его к Каиафе первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. (За?_р7f.) (В0ини) же є4мше ї}са вед0ша къ каіaфэ ґрхіерeови, и3дёже кни1жницы и3 стaрцы собрaшасz. Mt 26,58 cf. Толк. Piotr zaś szedł za nim z daleka aż na dziedziniec najwyższego kapłana, a wszedłszy tam, siedział ze sługami, aby widzieć koniec.Петр же следовал за Ним издали, до двора первосвященникова; и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Пeтръ же и3дsше по нeмъ и3здалeча до дворA ґрхіерeова: и3 вшeдъ внyтрь, сэдsше со слугaми, ви1дэти кончи1ну. Mt 26,59 cf. Толк. A przedniejsi kapłani i wszystka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go o śmierć przyprawić;Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, Ґрхіерeє же и3 стaрцы и3 с0нмъ вeсь и3скaху лжесвидётельства на ї}са, ћкw да ўбію1тъ є3го2, Mt 26,60 cf. Толк. i nie znaleźli, choć wielu fałszywych świadków przychodziło. Na koniec zaś przyszli dwaj fałszywi świadkowie,и не находили; и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля и3 не њбрэтaху: и3 мнHгимъ лжесвидётелємъ пристyпльшымъ, не њбрэт0ша. П0слэжде же приступи6вша двA лжесвидётєлz, Mt 26,61 cf. Толк. i rzekli: Ten mówił: Mogę zburzyć świątynię Bożą, a po trzech dniach znów ją zbudować.и сказали: Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. рёста: сeй речE: могY разори1ти цeрковь б9ію и3 треми2 дeньми создaти ю5. Mt 26,62 cf. Толк. I wstawszy najwyższy kapłan, rzekł mu: Nic nie odpowiadasz na to, co ci przeciwko tobie świadczą?И, встав, первосвященник сказал Ему: что же ничего не отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют? И# востaвъ ґрхіерeй речE є3мY: ничесHже ли tвэщавaеши, что2 сjи на тS свидётельствуютъ; Mt 26,63 cf. Толк. Lecz Jezus milczał. A arcykapłan rzekł mu: Poprzysięgam cię przez Boga żywego, abyś nam powiedział, czyś ty jest Chrystus, Syn Boży?Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? Ї}съ же молчaше. И# tвэщaвъ ґрхіерeй речE є3мY: заклинaю тS бGомъ живhмъ, да речeши нaмъ, ѓще ты2 є3си2 хrт0съ, сн7ъ б9ій; Mt 26,64 cf. Толк. Rzekł mu Jezus: Tyś powiedział. Wszakże powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy mocy Bożej, i przychodzącego w obłokach niebieskich.Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Гlа є3мY ї}съ: ты2 рeклъ є3си2: nбaче гlю вaмъ: tсeлэ ќзрите сн7а чlвёческаго сэдsща њдеснyю си1лы и3 грzдyща на w4блацэхъ небeсныхъ. Mt 26,65 cf. Толк. Wtedy arcykapłan rozdarł szaty swoje, mówiąc: Zbluźnił! Cóż jeszcze potrzebujemy świadków? Otoście teraz słyszeli bluźnierstwo.Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он богохульствует! на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его! ТогдA ґрхіерeй растерзA ри6зы сво‰, глаг0лz, ћкw хулY гlа: что2 є3щE трeбуемъ свидётелей; сE, нн7э слhшасте хулY є3гw2: Mt 26,66 cf. Толк. Co się wam zdaje? A oni odpowiadając, rzekli: Winien jest śmierci.как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти. что2 вaмъ мни1тсz; Nни1 же tвэщaвше рёша: пови1ненъ є4сть смeрти. Mt 26,67 cf. Толк. Wtedy pluli na oblicze jego i bili go pięściami, a inni policzki w twarz mu dawali,Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам ТогдA заплевaша лицE є3гw2 и3 пaкwсти є3мY дёzху: џвіи же за лани1ту ўдaриша, Mt 26,68 cf. Толк. mówiąc: Prorokuj nam, Chrystusie! Kto jest, co cię uderzył?и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя? глаг0люще: прорцы2 нaмъ, хrтE, кто2 є4сть ўдарeй тS; ZAPARCIE SIĘ PIOTRA.Mt 26,69 cf. Толк. A Piotr siedział zewnątrz na dziedzińcu. I przystąpiła do niego jedna służąca, mówiąc: I tyś był z Jezusem galilejskirn.Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином. Пeтръ же внЁ сэдsше во дворЁ. И# приступи2 къ немY є3ди1на рабhнz, глаг0лющи: и3 ты2 бhлъ є3си2 со ї}сомъ галілeйскимъ. Mt 26,70 cf. Толк. Lecz on zaparł się przed wszystkimi, mówiąc: Nie wiem, co mówisz.Но он отрекся перед всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь. Џнъ же tвeржесz пред8 всёми, глаг0лz: не вёмъ, что2 глаг0леши. Mt 26,71 cf. Толк. Gdy zaś wychodził do bramy, ujrzała go druga służąca, i rzekła tym, co tam byli: I ten był z Jezusem Nazareńskim.Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там: и этот был с Иисусом Назореем. И#зшeдшу же є3мY ко вратHмъ, ўзрЁ є3го2 другaz, и3 глаг0ла сyщымъ тaмw: и3 сeй бЁ со ї}сомъ назwрeомъ. Mt 26,72 cf. Толк. I powtórnie zaparł się z przysięgą: Iż nie znam tego człowieka.И он опять отрекся с клятвою, что не знает Сего Человека. И# пaки tвeржесz съ клsтвою, ћкw не знaю чlвёка. Mt 26,73 cf. Толк. A wnet potem przystąpili ci, którzy tam stali, i rzekli Piotrowi: Prawdziwie i ty jesteś z nich, bo i mowa twoja cię zdradza.Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. Помaлэ же приступи1вше стоsщіи, рёша петр0ви: вои1стинну и3 ты2 t ни1хъ є3си2, и4бо бесёда твоS ћвэ тS твори1тъ. Mt 26,74 cf. Толк. Wtedy począł zaklinać się i przysięgać, że nie znał tego człowieka. A natychmiast kur zapiał.Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг запел петух. ТогдA начaтъ роти1тисz и3 клsтисz, ћкw не знaю чlвёка. И# ѓбіе пётель возгласи2. Mt 26,75 cf. Толк. I wspomniał Piotr na słowo Jezusowe, które mu był rzekł: Pierwej niż kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. A wyszedłszy na dwór, gorzko płakał.И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько.И# помzнY пeтръ гlг0лъ ї}совъ, речeнный є3мY, ћкw прeжде дaже пётель не возгласи1тъ, трикрaты tвeржешисz менє2. И# и3зшeдъ в0нъ плaкасz г0рькw.Mt 27 U PIŁATA.Mt 27,1 cf. Толк. Gdy zaś nadszedł ranek, zebrali się na naradę wszyscy przedniejsi kapłani i starsi ludu przeciw Jezusowi, aby go na śmierć wydać.Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти; (За?_р7i.) Ќтру же бhвшу, совётъ сотвори1ша вси2 ґрхіерeє и3 стaрцы людстjи на ї}са, ћкw ўби1ти є3го2: Mt 27,2 cf. Толк. I związawszy, przywiedli go, i wydali namiestnikowi Poncjuszowi Piłatowi.и, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. и3 свzзaвше є3го2 вед0ша и3 предaша є3го2 понтjйскому пілaту и3гeмwну. ROZPACZ JUDASZA.Mt 27,3 cf. Толк. Wtedy ujrzawszy Judasz, który go wydał, że został skazany, żalem zdjęty, odniósł trzydzieści srebrników przedniejszym kapłanom i starszym,Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам, (За?_ра7i.) ТогдA ви1дэвъ їyда предaвый є3го2, ћкw њсуди1ша є3го2, раскazвсz возврати2 три1десzть срeбреники ґрхіерeємъ и3 стaрцємъ, Mt 27,4 cf. Толк. mówiąc: Zgrzeszyłem, wydając krew sprawiedliwego. Lecz oni rzekli: Co nam do tego? Ty patrz siebie.говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам. глаг0лz: согрэши1хъ предaвъ кр0вь непови1нную. Nни1 же рёша: чт0 є3сть нaмъ; ты2 ќзриши. Mt 27,5 cf. Толк. I porzuciwszy srebrniki w świątyni, odszedł; a poszedłszy, powiesił się.И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился. И# повeргъ срeбреники въ цeркви, tи1де: и3 шeдъ ўдави1сz. Mt 27,6 cf. Толк. A przedniejsi kapłani wziąwszy srebrniki, mówili: Nie godzi się ich kłaść do skarbony, bo są zapłatą krwi.Первосвященники, взяв сребренники, сказали: непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Ґрхіерeє же пріeмше срeбреники, рёша: недост0йно є4сть вложи1ти и5хъ въ корвaну, понeже цэнA кр0ве є4сть. Mt 27,7 cf. Толк. I naradziwszy się, kupili za nie rolę garncarzową na pogrzeb pielgrzymów.Сделав же совещание, купили на них землю горшечника, для погребения странников; Совётъ же сотв0рше, купи1ша и4ми село2 скудeльничо, въ погребaніе стр†ннымъ: Mt 27,8 cf. Толк. Dlatego rola ta nazwana jest Haceldama, to jest Rola Krwi, aż do dnia dzisiejszego.посему и называется земля та "землею крови" до сего дня. тёмже наречeсz село2 то2 село2 кр0ве, до сегw2 днE: Mt 27,9 cf. Толк. Wtedy się wypełniło, co było powiedziane przez Jeremiasza proroka, mówiącego: „I wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę oszacowanego, którego oszacowali synowie Izraela.Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: и взяли тридцать сребренников, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля, тогдA сбhстсz речeнное їеремjемъ прbр0комъ, глаг0лющимъ: и3 пріsша три1десzть срeбрєникъ, цёну цэнeннагw, є3г0же цэни1ша t сынHвъ ї}лєвъ, Mt 27,10 cf. Толк. I dali je na rolę garncarzową, jako mi postanowił Pan.”и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. и3 дaша | на село2 скудeльничо, ћкоже сказA мнЁ гDь. BARABASZA CZY JEZUSA?Mt 27,11 cf. Толк. Jezus zaś stanął przed namiestnikiem i spytał go namiestnik, mówiąc: Tyś jest Król żydowski? Rzekł mu Jezus:Иисус же стал пред правителем. И спросил Его правитель: Ты Царь Иудейский? Иисус сказал ему: ты говоришь. Ї}съ же стA пред8 и3гeмwномъ. И# вопроси2 є3го2 и3гeмwнъ, глаг0лz: тh ли є3си2 цRь їудeйскій; Ї}съ же речE є3мY: ты2 глаг0леши. Mt 27,12 cf. Толк. Ty powiadasz. A gdy nań skarżyli przedniejsi kapłani i starsi, nic nie odpowiedział.И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. И# є3гдA нaнь глаг0лаху ґрхіерeє и3 стaрцы, ничесHже tвэщавaше. Mt 27,13 cf. Толк. Wtedy mu rzekł Piłat: Nie słyszysz, jak wiele świadectw przeciw tobie przywodzą?Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя? ТогдA глаг0ла є3мY пілaтъ: не слhшиши ли, коли6ка на тS свидётельствуютъ; Mt 27,14 cf. Толк. I nie odpowiedział mu na żadne słowo, tak że się namiestnik bardzo dziwił.И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. И# не tвэщA є3мY ни къ є3ди1ному глаг0лу, ћкw диви1тисz и3гeмwну ѕэлw2. Mt 27,15 cf. Толк. A na dzień uroczysty zwykłbył namiestnik wypuszczać pospólstwu jednego więźnia, którego by chcieli.На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. На (всsкъ) же прaздникъ њбhчай бЁ и3гeмwну tпущaти є3ди1наго нар0ду свsзнz, є3г0же хотsху: Mt 27,16 cf. Толк. Miał zaś naówczas więźnia znacznego, którego zwano Barabaszem.Был тогда у них известный узник, называемый Варавва; и3мsху же тогдA свsзана нар0чита, глаг0лемаго варaвву: Mt 27,17 cf. Толк. Gdy się więc oni zebrali, rzekł Piłat: Którego chcecie, bym wam wypuścił: Barabasza, czy też Jezusa, którego zwią Chrystusem?итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву, или Иисуса, называемого Христом? собрaвшымсz же и5мъ, речE и5мъ пілaтъ: кого2 х0щете (t nбою2) tпущY вaмъ: варaвву ли, и3ли2 ї}са глаг0лемаго хrтA; Mt 27,18 cf. Толк. Wiedział bowiem, że go z zazdrości byli wydali.ибо знал, что предали Его из зависти. Вёдzше бо, ћкw зaвисти рaди предaша є3го2. Mt 27,19 cf. Толк. Lecz gdy on siedział na stolicy sądowej, posłała doń żona jego, mówiąc: Nic tobie i sprawiedliwemu temu; albowiem wiele cierpiałam dziś przez sen dla niego.Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него. Сэдsщу же є3мY на суди1щи, послA къ немY женA є3гw2, глаг0лющи: ничт0же тебЁ и3 првdнику томY: мн0гw бо пострадaхъ днeсь во снЁ є3гw2 рaди. Mt 27,20 cf. Толк. A przedniejsi kapłani i starsi namówili pospólstwo, aby prosili o Barabasza, a Jezusa stracili.Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Ґрхіерeє же и3 стaрцы наусти1ша нар0ды, да и3спр0сzтъ варaвву, ї}са же погубsтъ. Mt 27,21 cf. Толк. Namiestnik zaś odpowiadając, rzekł im: Któregoż z tych dwóch chcecie, żebym wam wypuścił?Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали: Варавву. Tвэщaвъ же и3гeмwнъ речE и5мъ: кого2 х0щете t nбою2 tпущY вaмъ; Nни1 же рёша: варaвву. Mt 27,22 cf. Толк. A oni rzekli: Barabasza. Rzekł im Piłat: Cóż tedy mam uczynić z Jezusem, którego zwią Chrystusem? Mówią wszyscy: Niech będzie ukrzyżowany.Пилат говорит им: что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все: да будет распят. Глаг0ла и5мъ пілaтъ: что2 u5бо сотворю2 ї}су глаг0лемому хrтY; Глаг0лаша є3мY вси2: да рaспzтъ бyдетъ. Mt 27,23 cf. Толк. Rzekł im namiestnik: Cóż więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze bardziej wołali, mówiąc: Niech będzie ukrzyżowany!Правитель сказал: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее кричали: да будет распят. И#гeмwнъ же речE: к0е u5бо ѕло2 сотвори2; Nни1 же и4злиха вопіsху, глаг0люще: да пр0пzтъ бyдетъ. SKAZANY NA ŚMIERĆ I UBICZOWANY.Mt 27,24 cf. Толк. Piłat zaś widząc, że nic nie osiąga, lecz zamieszanie większe powstaje, wziąwszy wodę, umył ręce przed pospólstwem, mówiąc: Nie winienem ja krwi tego sprawiedliwego; wy się patrzcie!Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы. Ви1дэвъ же пілaтъ, ћкw ничт0же ўспэвaетъ, но пaче молвA бывaетъ, пріeмь в0ду, ўмы2 рyцэ пред8 нар0домъ, глаг0лz: непови1ненъ є4смь t кр0ве првdнагw сегw2: вы2 ќзрите. Mt 27,25 cf. Толк. A odpowiadając wszystek lud, rzekł: Krew jego na nas i na syny nasze.И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших. И# tвэщaвше вси2 лю1діе рёша: кр0вь є3гw2 на нaсъ и3 на чaдэхъ нaшихъ. Mt 27,26 cf. Толк. Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa ubiczowanego wydał im, aby był ukrzyżowany.Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. ТогдA tпусти2 и5мъ варaвву: ї}са же би1въ предадE (и5мъ), да є3го2 пр0пнутъ. Mt 27,27 cf. Толк. Wtedy żołnierze namiestnika wziąwszy Jezusa do pretorium, zebrali do niego całą rotę;Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк (За?_рв7i.) ТогдA в0ини и3гeмwнwвы, пріeмше ї}са на суди1ще, собрaша нaнь всE мн0жество вHинъ: Mt 27,28 cf. Толк. a rozebrawszy go, włożyli nań płaszcz szkarłatny.и, раздев Его, надели на Него багряницу; и3 совлeкше є3го2, њдёzша є3го2 хламЂдою червлeною: Mt 27,29 cf. Толк. I uplótłszy koronę z ciernia, włożyli na głowę jego i trzcinę w prawicę jego. A klękając przed nim, naigrawali się z niego, mówiąc: Bądź pozdrowiony, Królu Żydowski!и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский! и3 сплeтше вэнeцъ t тeрніz, возложи1ша на главY є3гw2, и3 тр0сть въ десни1цу є3гw2: и3 покл0ньшесz на кwлёну пред8 ни1мъ ругaхусz є3мY, глаг0люще: рaдуйсz, цRю2 їудeйскій. Mt 27,30 cf. Толк. I plując nań, brali trzcinę, i bili go po głowie.и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове. И# плю1нувше нaнь, пріsша тр0сть и3 біsху по главЁ є3гw2. Mt 27,31 cf. Толк. A gdy się z niego naśmiali, zdjęli zeń płaszcz, i oblekli go w odzienie jego, i powiedli go na ukrzyżowanie.И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в одежды Его, и повели Его на распятие. И# є3гдA поругaшасz є3мY, совлек0ша съ негw2 багрzни1цу и3 њблек0ша є3го2 въ ри6зы є3гw2: и3 вед0ша є3го2 на пропsтіе. UKRZYŻOWANIE.Mt 27,32 cf. Толк. Wychodząc zaś, znaleźli człowieka Cyrenejczyka, imieniem Szymona; tego przymusili, aby niósł krzyż jego.Выходя, они встретили одного Киринеянина, по имени Симона; сего заставили нести крест Его. И#сходsще же њбрэт0ша человёка кmринeйска, и4менемъ сjмwна: и3 семY задёша понести2 кrтъ є3гw2. Mt 27,33 cf. Толк. I przyszli na miejsce, które zowią Golgota, to znaczy miejsce Trupiej Głowy.И, придя на место, называемое Голгофа, что значит: Лобное место, (За?_рг7i.) И# пришeдше на мёсто нарицaемое голг0fа, є4же є4сть глаг0лемо крaніево мёсто, Mt 27,34 cf. Толк. I dali mu pić wino zmieszane z żółcią, a gdy skosztował, nie chciał pić.дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить. дaша є3мY пи1ти џцетъ съ жeлчію смёшенъ: и3 вкyшь, не хотsше пи1ти. Mt 27,35 cf. Толк. A ukrzyżowawszy go, rozdzielili szaty jego, rzuciwszy los, aby się wypełniło, co było powiedziane przez Proroka mówiącego: „Rozdzielili sobie odzienie moje, a o suknię moją los rzucali.”Распявшие же Его делили одежды его, бросая жребий; Распeншіи же є3го2 раздэли1ша ри6зы є3гw2, вeргше жрє1біz: Mt 27,36 cf. Толк. I siedząc, strzegli go.и, сидя, стерегли Его там; и3 сэдsще стрежaху є3го2 тY: Mt 27,37 cf. Толк. I położyli nad głową jego napisaną winę jego: TEN JEST JEZUS, KRÓL ŻYDOWSKI.и поставили над головою Его надпись, означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский. и3 возложи1ша верхY главы2 є3гw2 винY є3гw2 напи1сану: сeй є4сть ї}съ, цRь їудeйскій. Mt 27,38 cf. Толк. Wtedy ukrzyżowano z nim dwóch łotrów: jednego po rawicy, a drugiego po lewicy.Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую сторону, а другой по левую. ТогдA распsша съ ни1мъ двA разбHйника: є3ди1наго њдеснyю, и3 є3ди1наго њшyюю. Mt 27,39 cf. Толк. Przechodzący zaś obok, bluźnili mu, kiwając głowami swymi,Проходящие же злословили Его, кивая головами своими Мимоходsщіи же хyлzху є3го2, покивaюще главaми свои1ми Mt 27,40 cf. Толк. i mówiąc: Hej, ty, co rozwalasz świątynię Bożą, a za trzy dni znów ją budujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zstąp z krzyża!и говоря: Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста. и3 глаг0люще: разорszй цeрковь и3 треми2 дeньми созидazй, сп7си1сz сaмъ: ѓще сн7ъ є3си2 б9ій, сни1ди со кrтA. Mt 27,41 cf. Толк. Także i przedniejsi kapłani z doktorami i ze starszymi natrząsając się, mówili:Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: Тaкожде же и3 ґрхіерeє ругaющесz съ кни6жники и3 ст†рцы (и3 фарісє1и), глаг0лаху: Mt 27,42 cf. Толк. Innych wybawiał, sam siebie wybawić nie rnoże. Jeśli jest królem Izraela, niech teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy mu.других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него; и3ны6z сп7сE, себe ли не м0жетъ спcти2; ѓще цRь ї}левъ є4сть, да сни1детъ нн7э со кrтA, и3 вёруемъ въ него2: Mt 27,43 cf. Толк. Ufał w Bogu, niech go teraz wybawi, jeżeli chce; bo powiedział: Że jest Synem Bożym.уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын. ўповA на бGа: да и3збaвитъ нн7э є3го2, ѓще х0щетъ є3мY. Речe бо, ћкw б9ій є4смь сн7ъ. Mt 27,44 cf. Толк. Także i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani, urągali mu.Также и разбойники, распятые с Ним, поносили Его. Т0жде же и3 разбHйника расп‰таz съ ни1мъ поношaста є3мY. JEZUS UMIERA.Mt 27,45 cf. Толк. A od szóstej godziny nastała ciemność na całej ziemi, aż do dziewiątej godziny.От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого; T шестaгw же часA тьмA бhсть по всeй земли2 до часA девsтагw: Mt 27,46 cf. Толк. A około dziewiątej godziny zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: „Eli, Eli, lamma sabakthani?” to znaczy: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? њ девsтэмъ же часЁ возопи2 ї}съ глaсомъ вeліимъ, гlz: и3лJ, и3лJ, лімA савахfанJ; є4же є4сть, б9е м0й, б9е м0й, вскyю мS є3си2 њстaвилъ; Mt 27,47 cf. Толк. A niektórzy stojący tam i słyszący to, mówili: Eliasza ten woła.Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: Илию зовет Он. Нёцыи же t тY стоsщихъ слhшавше глаг0лаху, ћкw и3лію2 глашaетъ сeй. Mt 27,48 cf. Толк. I natychmiast jeden z nich pobiegł, a wziąwszy gąbkę, napełnił octem, i włożył na trzcinę, i dawał mu pić.И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить; И# ѓбіе тeкъ є3ди1нъ t ни1хъ, и3 пріeмь гyбу, и3сп0лнивъ же џцта, и3 вонзE на тр0сть, напаsше є3го2. Mt 27,49 cf. Толк. Lecz inni mówili: Zaniechaj, patrzmy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić.а другие говорили: постой, посмотрим, придет ли Илия спасти Его. Пр0чіи же глаг0лаху: њстaви, да ви1димъ, ѓще пріи1детъ и3ліA спасти2 є3го2. Mt 27,50 cf. Толк. A Jezus zawoławszy po wtóre wielkim głosem, oddał ducha.Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. Ї}съ же, пaки возопи1въ глaсомъ вeліимъ, и3спусти2 д¦ъ. Mt 27,51 cf. Толк. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwie części od wierzchu aż do dołu, i ziemia zadrżała, a skały popękały.И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; И# сE, завёса церк0внаz раздрaсz на дв0е съ вhшнzгw крaz до ни1жнzгw: и3 землS потрzсeсz: и3 кaменіе распадeсz: Mt 27,52 cf. Толк. I groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy byli posnęli, powstało.и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и3 гр0би tверз0шасz: и3 мнHга тэлесA ўс0пшихъ с™hхъ востaша: Mt 27,53 cf. Толк. I wyszedłszy z grobów, po zmartwychwstaniu jego, weszli do miasta świętego, i ukazali się wielom.и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим. и3 и3зшeдше и3з8 грHбъ, по воскrніи є3гw2, внид0ша во с™hй грaдъ и3 kви1шасz мнHзэмъ. Mt 27,54 cf. Толк. Setnik zaś i ci, co z nim byli, strzegąc Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo, mówiąc: Zaiste ten był Synem Bożym.Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий. С0тникъ же и3 и5же съ ни1мъ стрегyщіи ї}са, ви1дэвше трyсъ и3 бы6вшаz, ўбоsшасz ѕэлw2, глаг0люще: вои1стинну б9ій сн7ъ бЁ сeй. Mt 27,55 cf. Толк. I było tam wiele niewiast patrzących z daleka, które były przyszły za Jezusem z Galilei, posługując mu.Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему; Бsху же тY и3 жєны2 мнHги и3здалeча зрsщz, ±же и3д0ша по ї}сэ t галілeи, служaщz є3мY: Mt 27,56 cf. Толк. Między nimi była Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Józefa, i matka synów Zebedeuszowych.между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. въ ни1хже бЁ марjа магдали1на, и3 марjа їaкwва и3 їwсjи мaти, и3 мaти сы6ну зеведewву. POGRZEB P. JEZUSA.Mt 27,57 cf. Толк. Gdy zaś nastał wieczór, przyszedł pewien człowiek bogaty z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusowym.Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса; П0здэ же бhвшу, пріи1де человёкъ богaтъ t ґрімаfeа, и4менемъ їHсифъ, и4же и3 сaмъ ўчи1сz ў ї}са: Mt 27,58 cf. Толк. Ten poszedł do Piłata, i poprosił o ciało Jezusowe. Wtedy Piłat kazał oddać ciało.он, придя к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело; сeй пристyпль къ пілaту, проси2 тэлесE ї}сова. ТогдA пілaтъ повелЁ дaти тёло. Mt 27,59 cf. Толк. A Józef wziąwszy ciało, owinął je w czyste prześcieradło, и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею И# пріeмь тёло їHсифъ, њбви1тъ є5 плащани1цею чи1стою Mt 27,60 cf. Толк. i położył je w nowym grobie swoim, który był wykuł w skale. I przywalił do drzwi grobu kamień wielki, i odszedł.и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале; и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. и3 положи2 є5 въ н0вэмъ своeмъ гр0бэ, є3г0же и3зсэчE въ кaмени: и3 возвали1въ кaмень вeлій над8 двє1ри гр0ба, tи1де. Mt 27,61 cf. Толк. A była tam Maria Magdalena i druga Maria, siedzące naprzeciw grobu.Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. Бё же тY марjа магдали1на и3 другaz марjа, сэдsщэ прsмw гр0ба. STRAŻ PRZY GROBIE.Mt 27,62 cf. Толк. Nazajutrz zaś, to jest w dzień po Przygotowaniu, zebrali się przedniejsi kapłani i faryzeusze u Piłata,На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату (За?_рд7i.) Во ќтрій же дeнь, и4же є4сть по пzтцЁ, собрaшасz ґрхіерeє и3 фарісeє къ пілaту, Mt 27,63 cf. Толк. mówiąc: Panie, wspomnieliśmy, że ten zwodziciel powiedział jeszcze, żyjąc: Po trzech dniach zmartwychwstanę.и говорили: господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну; глаг0люще: г0споди, помzнyхомъ, ћкw льстeцъ w4нъ речE, є3щE сhй жи1въ: по тріeхъ днeхъ востaну: Mt 27,64 cf. Толк. Rozkaż więc, aby strzeżono grobu aż do dnia trzeciego, by przypadkiem nie przyszli uczniowie jego i nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych. I będzie ostatni błąd gorszy niż pierwszy.итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и будет последний обман хуже первого. повели2 u5бо ўтверди1ти гр0бъ до трeтіzгw днE, да не кaкw пришeдше ўчн7цы2 є3гw2 н0щію ўкрaдутъ є3го2 и3 рекyтъ лю1демъ: востA t мeртвыхъ: и3 бyдетъ послёднzz лeсть г0рша пeрвыz. Mt 27,65 cf. Толк. Rzekł im Piłat: Macie straż, idźcie, strzeżcie, jak umiecie.Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете. Речe же и5мъ пілaтъ: и4мате кустwдjю: и3ди1те, ўтверди1те, ћкоже вёсте. Mt 27,66 cf. Толк. A oni poszedłszy, obwarowali grób, zapieczętowawszy kamień, straże postawili.Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать.Nни1 же шeдше ўтверди1ша гр0бъ, знaменавше кaмень съ кустwдjею.Mt 28 NIEWIASTY SPIESZĄ DO GROBU.Mt 28,1 cf. Толк. W wieczór zaś szabatu, który świta na pierwszy dzień tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób.По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. (За?_рє7i.) Въ вeчеръ же суббHтный, свитaющи во є3ди1ну t суббHтъ, пріи1де марjа магдали1на и3 другaz марjа, ви1дэти гр0бъ. Mt 28,2 cf. Толк. A oto stało się wielkie trzęsienie ziemi; albowiem Anioł Pański zstąpił z nieba; i przystąpiwszy, odwalił kamień i usiadł na nim.И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; И# сE, трyсъ бhсть вeлій: ѓгGлъ бо гDень сшeдъ съ нб7сE, пристyпль tвали2 кaмень t двeрій гр0ба и3 сэдsше на нeмъ: Mt 28,3 cf. Толк. Jego zaś wejrzenie było jak błyskawica, a odzienie jego jako śnieg.вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег; бё же зрaкъ є3гw2 ћкw м0лніz, и3 њдэsніе є3гw2 бёло ћкw снёгъ. Mt 28,4 cf. Толк. A z bojaźni przed nim przerazili się stróże i stali się jakby umarli.устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые; T стрaха же є3гw2 сотрzс0шасz стрегyщіи и3 бhша ћкw мeртви. Mt 28,5 cf. Толк. Anioł zaś odpowiadając, rzekł niewiastom: Nie bójcie się wy; gdyż wiem, że szukacie Jezusa, który był ukrzyżowany.Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Tвэщaвъ же ѓгGлъ речE женaмъ: не б0йтесz вы2: вёмъ бо, ћкw ї}са распsтаго и4щете: Mt 28,6 cf. Толк. Nie ma go tu; albowiem powstał, jak powiedział. Chodźcie, a oglądajcie miejsce, gdzie był położony Pan.Его нет здесь - Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, нёсть здЁ: востa бо, ћкоже речE: пріиди1те, ви1дите мёсто, и3дёже лежA гDь, Mt 28,7 cf. Толк. A prędko idąc, powiedzcie uczniom jego, że powstał; i oto uprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie. Oto wam zapowiedziałem.и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам. и3 ск0рw шeдшэ рцhте ўчн7кHмъ є3гw2, ћкw востA t мeртвыхъ и3 сE, варsетъ вы2 въ галілeи: тaмw є3го2 ќзрите: сE, рёхъ вaмъ. Mt 28,8 cf. Толк. I wyszły prędko z grobu z bojaźnią i z radością wielką, biegnąc, aby opowiedzieć uczniom jego.И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. И# и3зшeдшэ ск0рw t гр0ба со стрaхомъ и3 рaдостію вeліею, тек0стэ возвэсти1ти ўчн7кHмъ є3гw2. JEZUS UKAZUJE SIĘ NIEWIASTOM.Mt 28,9 cf. Толк. A oto Jezus spotkał się z nimi, mówiąc: Witajcie! One zaś przystąpiły, i ujęły nogi jego, i pokłon mu oddały.Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. є3гдa же и3дsстэ возвэсти1ти ўчн7кHмъ є3гw2, и3 сE, ї}съ срёте |, гlz: рaдуйтесz. Nнё же пристyпльшэ ћстэсz за н0зэ є3гw2 и3 поклони1стэсz є3мY. Mt 28,10 cf. Толк. Wtedy im rzekł Jezus: Nie bójcie się, idźcie, oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, tam mię ujrzą.Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня. ТогдA гlа и4ма ї}съ: не б0йтесz: и3ди1те, возвэсти1те брaтіи моeй, да и4дутъ въ галілeю, и3 тY мS ви1дzтъ. STRAŻ PRZEKUPIONA.Mt 28,11 cf. Толк. Gdy zaś one odeszły, oto niektórzy ze stróżów przyszli do miasta, i oznajmili przedniejszym kapłanom wszystko, co się stało.Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И#дyщема же и4ма, сE, нёцыи t кустwдjи пришeдше во грaдъ, возвэсти1ша ґрхіерewмъ вс‰ бы6вшаz. Mt 28,12 cf. Толк. A zebrawszy się ze starszymi, naradziwszy się, dali żołnierzom wiele pieniędzy,И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам, И# собрaвшесz со ст†рцы, совётъ сотвори1ша, срeбреники довHльны дaша в0инwмъ, Mt 28,13 cf. Толк. mówiąc: Powiadajcie, że uczniowie jego w nocy przyszli, i ukradli go, gdyśmy spali.и сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали; глаг0люще: рцhте, ћкw ўчн7цы2 є3гw2 н0щію пришeдше ўкрад0ша є3го2, нaмъ спsщымъ: Mt 28,14 cf. Толк. A jeśli się to do namiestnika doniesie, my mu wytłumaczymy i wam bezpieczeństwo zapewnimy.и, если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от неприятности избавим. и3 ѓще сіE ўслhшано бyдетъ ў и3гeмwна, мы2 ўтоли1мъ є3го2 и3 вaсъ безпеч†льны сотвори1мъ. Mt 28,15 cf. Толк. Oni zaś wziąwszy pieniądze, uczynili, jak ich nauczono. I rozniosła się ta wieść u żydów aż do dnia dzisiejszego.Они, взяв деньги, поступили, как научены были; и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Nни1 же пріeмше срeбреники, сотвори1ша, ћкоже научeни бhша. И# промчeсz сл0во сіE во їудeехъ дaже до сегw2 днE. ZJAWIENIE SIĘ JEZUSA NA GÓRZE.Mt 28,16 cf. Толк. Lecz jedenastu uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im był wyznaczył Jezus.Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, (За?_рѕ7i.) є3ди1ніи же нaдесzте ўчн7цы2 и3д0ша въ галілeю, въ г0ру, ѓможе повелЁ и5мъ ї}съ: Mt 28,17 cf. Толк. I ujrzawszy go, pokłonili się, a niektórzy wątpili.и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. и3 ви1дэвше є3го2, поклони1шасz є3мY: џви же ўсумнёшасz. Mt 28,18 cf. Толк. I przystąpiwszy Jezus, przemówił do nich, mówiąc: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi.И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. И# пристyпль ї}съ, речE и5мъ, гlz: дадeсz ми2 всsка влaсть на нб7си2 и3 на земли2: Mt 28,19 cf. Толк. Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, шeдше u5бо научи1те вс‰ kзhки, кrтsще и5хъ во и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, Mt 28,20 cf. Толк. nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.ўчaще и5хъ блюсти2 вс‰, є3ли6ка заповёдахъ вaмъ: и3 сE, ѓзъ съ вaми є4смь во вс‰ дни6 до скончaніz вёка. Ґми1нь.

Ewangelia Św. Marka

1 WSTĘP.

Mk 1 WSTĘP.Mk 1,1 cf. Толк. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, (За?_а7.) Зачaло є3ђліа ї}са хrтA, сн7а б9іz, Mk 1,2 cf. Толк. Jak napisane jest u Izajasza proroka: „Oto ja posyłam Anioła mego przed obliczem twoim, który zgotuje drogę twoją przed tobą.как написано у пророков: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. ћкоже є4сть пи1сано во прbр0цэхъ: сE, ѓзъ посылaю ѓгGла моего2 пред8 лицeмъ твои1мъ, и4же ўгот0витъ пyть тв0й пред8 тоб0ю. Mk 1,3 cf. Толк. Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, czyńcie proste ścieżki jego.”Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Глaсъ вопію1щагw въ пустhни: ўгот0вайте пyть гDень, пр†вы твори1те стєзи2 є3гw2. PRZEPOWIADANIE JANA CHRZCICIELA.Mk 1,4 cf. Толк. Był Jan na pustyni, chrzcząc i przepowiadając chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów.Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Бhсть їwaннъ крестsй въ пустhни и3 проповёдаz кRщeніе покаsніz во tпущeніе грэхHвъ. Mk 1,5 cf. Толк. I wychodziła do niego cała kraina Judei i jerozolimczycy wszyscy; i byli od niego ochrzczeni w rzece Jordanie, spowiadając się z grzechów swoich.И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. И# и3схождaше къ немY всS їудeйскаz странA и3 їеrли1млzне: и3 крещaхусz вси2 во їoрдaнэ рэцЁ t негw2, и3сповёдающе грэхи2 сво‰. Mk 1,6 cf. Толк. A Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder swoich, a jadał szarańcze i miód leśny. I przepowiadał, mówiąc:Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. Бё же їwaннъ њболчeнъ власы6 вельбл{жди, и3 п0zсъ ўсмeнъ њ чрeслэхъ є3гw2, и3 kдhй ґкр‡ды и3 мeдъ ди1вій. Mk 1,7 cf. Толк. Idzie za mną mocniejszy niźli ja, któremu nie jestem godzien, upadłszy, rozwiązać rzemyka u trzewików jego.И проповедовал, говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; И# проповёдаше, глаг0лz: грzдeтъ крёплій менє2 в8слёдъ менє2, є3мyже нёсмь дост0инъ прекл0ньсz разрэши1ти ремeнь сапHгъ є3гw2: Mk 1,8 cf. Толк. Ja chrzciłem was wodą, ale on was będzie chrzcił Duchem Świętym.я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым. ѓзъ ќбw крести1хъ вы2 вод0ю: т0й же кrти1тъ вы2 д¦омъ с™hмъ. CHRZEST I POST P. JEZUSA.Mk 1,9 cf. Толк. I stało się w owe dni, przyszedł Jezus z Nazaretu galilejskiego, i został ochrzczony od Jana w Jordanie.И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. (За?_в7.) И# бhсть во џнэхъ днeхъ, пріи1де ї}съ t назарeта галілeйскагw и3 кrти1сz t їwaнна во їoрдaнэ. Mk 1,10 cf. Толк. A natychmiast wychodząc z wody, ujrzał otworzone niebiosa i Ducha jako gołębicę zstępującego i zostającego z nim.И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И# ѓбіе восходS t воды2, ви1дэ развод‰щасz небесA и3 д¦а ћкw г0лубz, сходsща нaнь. Mk 1,11 cf. Толк. I rozległ się głos z niebios: Tyś jest Syn mój miły, w tobie upodobałem sobie.И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И# глaсъ бhсть съ небесE: ты2 є3си2 сн7ъ м0й возлю1бленный, њ нeмже бlговоли1хъ. Mk 1,12 cf. Толк. I natychmiast Duch wywiódł go na pustynię.Немедленно после того Дух ведет Его в пустыню. И# ѓбіе д¦ъ и3зведE є3го2 въ пустhню. Mk 1,13 cf. Толк. I był na pustyni czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i był kuszony od szatana, i był ze zwierzętami, a aniołowie służyli mu.И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и Ангелы служили Ему. И# бЁ тY въ пустhни днjй четhредесzть, и3скушaемь сатан0ю, и3 бЁ со ѕвэрьми2: и3 ѓгGли служaху є3мY. POWOŁANIE CZTERECH APOSTOŁÓW.Mk 1,14 cf. Толк. A potem, gdy Jan został wydany, przyszedł Jezus do Galilei, przepowiadając ewangelię królestwa Bożego,После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия По предaніи же їwaнновэ, пріи1де ї}съ въ галілeю, проповёдаz є3ђліе цrтвіz б9іz Mk 1,15 cf. Толк. i mówiąc: że wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo Boże; pokutujcie i wierzcie ewangelii.и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие. и3 гlz, ћкw и3сп0лнисz врeмz и3 прибли1жисz цrтвіе б9іе: покaйтесz и3 вёруйте во є3ђліе. Mk 1,16 cf. Толк. A przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata jego, zapuszczających sieci w morze (bo byli rybakami).Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. (За?_г7.) Ходs же при м0ри галілeйстэмъ, ви1дэ сjмwна и3 ґндрeа брaта (тогw2) сjмwна, вмет†юща мрє1жи въ м0ре: бёста бо ры6барz. Mk 1,17 cf. Толк. I rzekł im Jezus: Pójdźcie za mną, a uczynię, że staniecie się rybakami ludzi.И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И# речE и4ма ї}съ: пріиди1та в8слёдъ менє2, и3 сотворю2 вaсъ бhти ловц† человёкwмъ. Mk 1,18 cf. Толк. I natychmiast opuściwszy sieci, poszli za nim.И они тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним. И# ѓбіе њст†вльша мрє1жи сво‰, по нeмъ и3д0ста. Mk 1,19 cf. Толк. A stamtąd odszedłszy maluczko, ujrzał Jakuba Zebedeuszowego i Jana, brata jego, kiedy zwijali sieci w łodzi.И, пройдя оттуда немного, Он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети; И# прешeдъ мaлw tтyду, ўзрЁ їaкwва зеведeова и3 їwaнна брaта є3гw2, и3 т† въ корабли2 стрHzща мрє1жа: Mk 1,20 cf. Толк. I zaraz ich zawołał. A zostawiwszy ojca swego Zebedeusza w łodzi z najemnikami, poszli za nim.и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за Ним. и3 ѓбіе воззвA |. И# њст†вльша nтцA своего2 зеведeа въ корабли2 съ нає1мники, по нeмъ и3д0ста. UZDROWIENIE OPĘTANEGO.Mk 1,21 cf. Толк. I weszli do Kafarnaum. A zaraz w szabat wszedłszy do synagogi, nauczał ich.И приходят в Капернаум; и вскоре в субботу вошел Он в синагогу и учил. И# внид0ша въ капернаyмъ: и3 ѓбіе въ суббw6ты вшeдъ въ с0нмище, ўчaше. Mk 1,22 cf. Толк. I zdumiewali się nad nauką jego; albowiem uczył ich, jako władzę mający, a nie jako doktorowie.И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. И# дивлsхусz њ ў§ніи є3гw2: бё бо ўчS и5хъ ћкw влaсть и3мhй, и3 не ћкw кни1жницы. Mk 1,23 cf. Толк. I był w ich synagodze człowiek, mający ducha nieczystego, i zawołał,В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: (За?_д7.) И# бЁ въ с0нмищи и4хъ человёкъ въ дyсэ нечи1стэ, и3 воззвA, Mk 1,24 cf. Толк. mówiąc: Cóż ci do nas, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś gubić nas? Znam cię; ktoś jest, Święty Boży.оставь! что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий. глаг0лz: њстaви, что2 нaмъ и3 тебЁ, ї}се назарzни1не; пришeлъ є3си2 погуби1ти нaсъ: вёмъ тS, кто2 є3си2, с™hй б9ій. Mk 1,25 cf. Толк. I zagroził mu Jezus, mówiąc: Milcz i wyjdź z człowieka.Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него. И# запрети2 є3мY ї}съ, гlz: ўмолчи2 и3 и3зhди и3з8 негw2. Mk 1,26 cf. Толк. I targając go duch nieczysty, z krzykiem wielkim wyszedł z niego.Тогда дух нечистый, сотрясши его и вскричав громким голосом, вышел из него. И# стрzсE є3го2 дyхъ нечи1стый, и3 возопи2 глaсомъ вели1кимъ, и3 и3зhде и3з8 негw2. Mk 1,27 cf. Толк. I zdumiewali się wszyscy, tak że się między sobą pytali, mówiąc: Cóż to jest? Cóż to za nowa nauka, że z mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, a są mu posłuszne?И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? что это за новое учение, что Он и духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему? И# ўжас0шасz вси2, ћкоже стzзaтисz и5мъ къ себЁ, глаг0лющымъ: что2 є4сть сіE; (и3) что2 ў§ніе н0вое сіE, ћкw по w4бласти и3 духовHмъ нечи6стымъ вели1тъ, и3 послyшаютъ є3гw2; Mk 1,28 cf. Толк. I wnet rozeszła się sława jego po całej krainie galilejskiej.И скоро разошлась о Нем молва по всей окрестности в Галилее. И#зhде же слyхъ є3гw2 ѓбіе во всю2 странY галілeйску. UZDROWIENIE ŚWIEKRY PIOTRA I WIELU INNYCH.Mk 1,29 cf. Толк. I niebawem wyszedłszy z synagogi, przyszli do domu Szymona i Andrzeja z Jakubem i z Janem.Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея, с Иаковом и Иоанном. (За?_є7.) И# ѓбіе и3з8 с0нмища и3зшeдше, пріид0ша въ д0мъ сjмwновъ и3 ґндрeовъ со їaкwвомъ и3 їwaнномъ. Mk 1,30 cf. Толк. A świekra Szymonowa leżała w gorączce, i zaraz mówią mu o niej.Теща же Симонова лежала в горячке; и тотчас говорят Ему о ней. Тeща же сjмwнова лежaше nгнeмъ жег0ма: и3 ѓбіе глаг0лаша є3мY њ нeй. Mk 1,31 cf. Толк. I przystąpiwszy, podniósł ją, ująwszy za rękę, a wnet opuściła ją gorączka, i służyła im.Подойдя, Он поднял ее, взяв ее за руку; и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. И# пристyпль воздви1же ю5, є4мь за рyку є3S: и3 њстaви ю5 џгнь ѓбіе, и3 служaше и5мъ. Mk 1,32 cf. Толк. Gdy zaś nastał wieczór, i słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich źle się mających i opętanych.При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных и бесноватых. П0здэ же бhвшу, є3гдA захождaше с0лнце, приношaху къ немY вс‰ нед{жныz и3 бэсны6z. Mk 1,33 cf. Толк. A całe miasto zebrało się u drzwi.И весь город собрался к дверям. И# бЁ вeсь грaдъ собрaлсz къ двeремъ. Mk 1,34 cf. Толк. I uzdrowił wielu, których rozmaite choroby trapiły, i wyrzucił wielu czartów, a nie dopuszczał im mówić, że go znali.И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. И# и3сцэли2 мнHги ѕлЁ стрaждущыz разли1чными нед{ги: и3 бёсы мнHги и3згнA, и3 не њставлsше глаг0лати бёсы, ћкw вёдzху є3го2 хrтA сyща. Mk 1,35 cf. Толк. A bardzo rano wstawszy, wyszedł, i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił.А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. (За?_ѕ7.) И# ќтрw, н0щи сyщей ѕэлw2, востaвъ и3зhде, и3 и4де въ пyсто мёсто, и3 тY мlтву дёzше. Mk 1,36 cf. Толк. I poszedł za nim Szymon i ci, co z nim byli.Симон и бывшие с ним пошли за Ним И# гнaша є3го2 сjмwнъ и3 и5же съ ни1мъ: Mk 1,37 cf. Толк. A znalazłszy go, powiedzieli mu: Że wszyscy cię szukają.и, найдя Его, говоря