Typika

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
TYPIKA/OBJEDNICA

Czyli

Nabożeństwo Niedzielne i Świąteczne

Dla Prawosławnych Gdy Nie Ma Kapłana

Przygotowania do Nabożeństwa, Jeśli Jest w Cerkwi

Na anałoju (pulpicie cerkiewnym) , przykrytym białym ozdobnym obrusem, zawsze kładzie się Ewangelię i Krzyż Św., względnie ikonę święta obchodzonego.  (W tradycji karpackiej zamiast anałoju, używa się stolika zwanego tetrapodem, na którym można również umieścić zapalone świece.) Podczas nabożeństwa, carskie wrota są przez cały czas zamknięte.  Zasłona, natomiast, jest odciągnięta na rozpoczęcie nabożeństwa.  Przed carskimi wrotami, ustawiamy dużą zapalona świecę, symbolizującą obecność Chrystusa.    Z boku anałoju, po północnej stronie, można również umieścić stolik na którym znajdują się na tacy, cząstki z poprzedniej Liturgii Św., poświęconego chleba ofiarnego – prosfory – oraz wodę święconą, które będą mogli spożywać na końcu nabożeństwa ci którzy pościli.  (W współczesnej praktyce, udziela się prosfory wszystkim obecnym na nabożeństwie.)

Wszystkie modlitwy podane w tej publikacji również mogą być odczytane przez osoby świeckie poza cerkwią.  Natomiast, pod żadnym pozorem, nie powinny te modlitwy być odprawiane zamiast niedzielnej Eucharystycznej Liturgii Św., gdy dostęp do kapłana JEST możliwy i kapłan jest przygotowany.  Nawet gdy kapłana nie ma, Czwarte Przykazanie Dekalogu nakłada na nas moralny obowiązek oddawania czci Bogu w Jego dzień i jeśli to jest możliwe w cerkwi – i  chociażby przez Objednice  uczestnicząc  w niedzielnym cyklu liturgicznym.       

Jeśli odmawiamy Objednice prywatnie w domu to czynimy to w naszym kąciku modlitewnym (czyli, t. zw. pokucie lub krasnym ugłu – pięknym kącie), przed Krzyżem Św. i ikonami, przy zapalonej lampadzie oliwnej, lub świecy.  Chora osoba może odczytać te modlitwy na leżąco, lub ktoś może je odczytać  choremu.  Jeśli jesteś w podróży to możesz odmówić te modlitwy przed swoimi podróżnymi ikonami, lub po prostu tylko zwrócić się na wschód podczas modlitwy.

W cerkwi przewodniczy podczas nabożeństwa ten, który ma starszeństwo, w następującym porządku: kapłan, diakon, subdiakon, lektor (czyli inaczej psałomszczik – psalmista lub cztiec). Typowo, w zwykłej parafii, lektor zastępuje kapłana, ponieważ parafia rzadko posiada diakona. Jeśli nie ma nikogo z kleru, to może to odmówić pobożna osoba świecka, lub w pierwszej kolejności czcigodny mąż z wyraźnym, doniosłym głosem, lub z braku takowego, pobożna niewiasta.  Nabożeństwo może się odprawić z udziałem chóru lub bez niego.  W takim wypadku gdy nie ma chóru, to przewodnik wszystko sam odśpiewuje.  Recytacja śpiewna świętych tekstów musi być zrozumiała dla wszystkich w cerkwi.  Nie powinno to być jakieś szemranie pod nosem jak gdyby zaklęć magicznych, lub niezrozumiały bełkot.  Są to teksty święte, oraz uświęcające człowieka, więc należy odmówić je godnie i z odpowiednim szacunkiem.

Po uderzeniu w dzwon (t.zn. „błogowiest” ) co odznacza rozpoczęcie Typika,  wychodzi lektor i staje przed anałojem.  Lektor jest odziany w sticharion, zakładany na swój pidriasnik czyli sutannęPo wstępnym przeżegnaniu się, pokłonach, oraz całowaniu Krzyża Św., Ewangelii, oraz ikony, lektor przystępuje do kadzenia.  Nie wolno lektorowi używać kadzielnicy na łańcuchu, która jest przeznaczona tylko na użytek kapłana lub diakona.  Lektor ma dla swojego użytku inną kadzielnicę z rączką na boku. Kiedy lektor kadzi, trzyma kadzielnice w prawej ręce i kadzi wyłącznie znakiem Krzyża cokolwiek ma kadzić.  Po tym, przekłada kadzielnicę do lewej ręki, żegna się prawą ręką, i czyni pokłon…chyba że kadzi wiernych.  W tym wypadku czyni znak Krzyża tylko kadzielnicą, i robi pokłon wiernym, nie robiąc wówczas znaku Krzyża na sobie ręką.

Teraz lektor przystępuje do wielkiego kadzenia.  Najpierw kadzi Krzyż Św., Ewangelię, oraz ikonę leżącą na anałojuPoczym lektor wchodzi po schodach przed carskie wrota i kadzi je.  Następnie kadzi główne ikony na ikonostasie, najpierw z prawej strony, po tym z lewej.  poczym odwraca się w stronę wiernych i okadza ich, schodzi po schodach z przed ikonostasu, i obchodzi cerkiew, kadząc wszystkie ikony na ścianach, czy to freski czy przenośne ikony, zaczynając od południowej ściany, następnie zachodnią ścianę (czyli tył świątyni), i wreszcie ścianę północną.  Poczym, lektor wraca na środek, ponownie wchodzi po schodach przed ikonostas i kadzi go jak poprzednio.  Na koniec, znów kadzi święte przedmioty na  anałojuKrzyż, Ewangelię, i ikonę.

Jeśli nabożeństwo odprawia się w domu, to kadzi się ikony domowe w świętym kącie jak poprzednio opisano.

Należy przygotować odpowiednie

 • Tropariony na dzień: A.) Świąteczny; B.) niedzielny według tonu niedzielnego, lub z cyklu tygodniowego, odpowiedni na ten dzień; C.) troparion świątyni jeśli w cerkwi; oraz Theotokion  do Matki bożej (załączone na końcu)
 • Czytanie wg rozkładu czytań załączonego na końcu

MODLITWY WSTĘPNE

Jeśli Typika poprzedzały Czasy, nie odmawiamy modlitw wstępnych i zaczynamy od początku typika.

+  W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha.  Amen! 

Boże bądź miłościw mnie grzesznemu (3x)

Panie Jezu Chryste, Synu Boży, gwoli modlitw Przeczystej Swojej Matki i wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.

Chwała Tobie Boże nasz, chwała Tobie.

Królu niebieski, Pocieszycielu, duchu Prawdy, który wszędzie jesteś i wszystko wypełniasz, skarbnico dobra i życia Dawco, przyjdź i zamieszkaj w nas i oczyść nas od wszelkiej zmazy i zbaw, o Dobry, dusze nasze.  

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. (3x)

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków.  Amen.

Przenajświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami.  Panie oczyść grzechy nasze; Władco przebacz nieprawości nasze.  Święty, nawiedź i ulecz niemoce nasze, dla imienia Twego.

Panie zmiłuj się. (3x)

Chwała Ojcu i Synowi  i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków.  Amen.

Ojcze nasz, Któryś jest w niebiesiech.  Święć się imię Twoje.  Przyjdź królestwo Twoje.  Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.  I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.  Amen.

Panie zmiłuj się (12x)

POCZĄTEK TYPIKA

Przyjdźcie, pokłońmy się Królowi naszemu Bogu.  Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do Chrystusa, Króla naszego i Boga.  Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do samego Chrystusa, Króla i Boga naszego.  (+ i pokłon za każdym razem)       

Pierwsza Antyfona – Psalm 102

Błogosław duszo moja Panu, błogosławiony jesteś Panie. Błogosław dusza moja Panu, i wszystko co we mnie jest, imieniu świętemu jego!  Błogosław dusza moja Panu, i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!  On miłościwie odpuszcza wszystkie nieprawości twoje, uzdrawia wszystkie choroby twoje; on odkupuje żywot twój od zatracenia, wieńczy cię miłosierdziem i litością; on wypełnia dobrami pragnienie twoje, odnowi się jak u orła młodość twoja. – Pan czyni miłosierdzie i sprawiedliwość wszystkim krzywdę cierpiącym.  Oznajmił drogi swe Mojżeszowi i wolę swoją synom izraelskim.  Litościwy i miłościwy Pan, długo czekający i wielce miłosierny!  Nie na wieki gniewać się będzie, ani wiecznie grozić będzie.  Nie według grzechów naszych uczynił nam, ani według nieprawości naszych oddał nam. – Albowiem jak wywyższone jest niebo nad ziemią, tak możnym uczynił miłosierdzie swoje względem bojących się go.  Jak odległy jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas nieprawości nasze.  Jak lituje się ojciec nad synami swymi, zlitował się Pan nad tymi, którzy się go boją, – bo on zna utworzenie nasze; wspomniał, że prochem jesteśmy.  Człowiek, jak trawa, dni jego, jak kwiat polny, tak przekwitnie.  Albowiem wionie nań wiatr, i nie ostoi się, i więcej się nie pozna miejsca jego. – Ale miłosierdzie Pańskie od wieku do wieku nad tymi, którzy się go boją, i sprawiedliwość jego nad synami synów względem tych, którzy chowają przymierze jego, aby je wypełniać. – Pan na niebie postawił tron swój, a królestwo jego nad wszystkimi panować będzie.  Błogosławcie Panu, wszyscy aniołowie jego, możni w sile, którzy pełnicie słowo jego, skoro usłyszycie głos mowy jego!  Błogosławcie Panu wszystkie wojska jego, słudzy jego, którzy czynicie wolę jego!  Błogosławcie Panu wszystkie dzieła jego, na wszelkim miejscu panowania jego! 

Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi!

Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Błogosław duszo moja Panu.  Błogosławiony jesteś Panie.    Błogosław dusza moja Panu i wszystko co we mnie jest, imieniu Świętemu jego.  Błogosławiony jesteś Panie!

Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi!

Druga Antyfona – Psalm 145

Chwal duszo moja Pana!  Będę chwalił Pana za życia mego, będę śpiewał Bogu memu, póki mnie staje. – Nie miejcie ufności w książętach, w synach człowieczych, w których nie masz zbawienia!  Wyjdzie duch jego, a wróci się do ziemi swej, w ten dzień zginą wszystkie myśli ich. – Błogosławiony, którego pomocnikiem Bóg Jakuba, którego nadzieja w Panu, Bogu jego, który stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest; który strzeże prawdy na wieki, czyni sprawiedliwość pokrzywdzonym, daje pokarm łaknącym.  Pan rozwiązuje spętanych, Pan oświeca ślepych, Pan podnosi upadłych, Pan miłuje sprawiedliwych.  Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomoże, a drogi grzeszników zagubi. – Będzie królował Pan na wieki, Bóg twój, Syjonie, z pokolenia na pokolenie!

Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 Monogenes –  Hymn Św. Cesarza Justyniana

Jednorodzony Synu, i Słowo Boże, który nieśmiertelnym będąc, raczyłeś  dla naszego zbawienia przyjąć ciało ze Świętej Bogurodzicy, i Zawsze Dziewicy Maryi, i bez zmiany (Bóstwa) stawszy się człowiekiem i dawszy się  ukrzyżować, Chryste Boże, śmiercią śmierć zwyciężyłeś, Ty który  jesteś jednym z Trójcy Świętej, współ-chwalony z Ojcem i Świętym Duchem, zbaw nas.

Trzecia Antyfona – Dziewięć Błogosławieństw

(Mat. 5: 3-12)

W Królestwie Twoim wspomnij nas Panie, gdy przyjdziesz do Królestwa Twego.

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem tych jest królestwo niebieskie.

Błogosławieni płaczący, albowiem oni pocieszeni będą.

Błogosławieni skromni, albowiem oni odziedziczą ziemię.

Błogosławieni łaknący i pragnący sprawiedliwości, albowiem oni nasyceni będą.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

(Niedzielne stichiry zebrane z Ośmiu Głosów według Słowiańskiego Typikonu)

Przez pokarm wróg wyprowadził Adama z Raju; a przez Krzyż Chrystus wprowadził z powrotem do niego łotra który wołał: Wspomnij mnie Panie, gdy przyjdziesz do Królestwa Twojego.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Przynosimy Ci Krzyż na odpuszczenie zgrzeszeń.  Dla nas przyjąłeś go, O Miłujący ludzkość.

Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą.

O Panie z martwych powstały, Ty podniosłeś nas z namiętności naszych przez Twoje Zmartwychwstanie, i zniweczyłeś całą moc śmierci.  Dlatego z wiarą do Ciebie wołamy:  Wspomnij  i nas  w Królestwie Twoim.

Błogosławieni prześladowani z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie.

Ukrzyżowany i powstały z grobu dnia trzeciego, jako mocny, który podniosłeś pierwo-stworzonego Adama, O jedyny Nieśmiertelny, również i mnie nawróciłeś do pokuty, O Panie; Daj Panie abym z całego serca i z żarem wiary zawsze wołał do Ciebie:  Wspomnij mnie o Zbawco w Królestwie Twoim.

Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą, i poddadzą prześladowaniom, mówiąc wszelkie złe słowo, kłamiąc przeciwko wam, ze względu na Mnie.

Byłeś ukrzyżowany, O Chryste, między dwoma łotrami, i jeden z nich, bluźniąc przeciw Tobie, był sprawiedliwie skazany, a drugi wyznający Ciebie, poszedł zamieszkać w Raju.

Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w Niebie.

Jednogłośnie chwalmy Chrystusa, przygwożdżonego do drzewa Krzyża, w sposób ten wybawiając świat od błędu.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi!

Ojciec jest Światłem, Syn i Słowo jest Światłem, Światłem jest Duch Święty; ale Światło jest jedno w Trzech.  Albowiem Bóg jest jeden w Trzech Osobach, Jeden w Naturze  i Władzy, Niepodzielny i Niepomieszany, Przed-wieczna Istota.

Teraz i zawsze, i na wieki wieków.  Amen.

THEOTOKION

Raduj się przestronna siedzibo Boga!  Raduj się Arko Nowego Przymierza!

Raduj się naczynie, z którego Niebiańska Manna jest udzielana wszystkim!

Hymn Wejścia

Przyjdźcie pokłońmy się i upadnijmy przed Chrystusem.  Zbaw nas, Synu Boży, „powstały z martwych,” śpiewających Tobie: alleluja.

( w tygodniu, „przedziwny w Twoich świętych” lub na święto Matki Bożej, „modlitwami Bogurodzicy” )

Tropariony

Tropariony można znaleźć na końcu.  Proszę wybrać odpowiednie na dzień: A.) Świąteczny; B.) niedzielny według tonu niedzielnego, lub z cyklu tygodniowego, odpowiedni na ten dzień; C.) troparion świątyni jeśli w cerkwi; oraz Theotokion  do Matki bożej.

Kolejność Troparionów: świąteczny, niedzielny, świątyni, dnia __________

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

I teraz i zawsze, i na wieki wieków.  Amen

tu recytować Theotokion __________

 

Hymn Trójświęty

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. (3X)

Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze, i na wieki wieków.  Amen.

Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

Prokimen

Lektor:   Prokimen ton ______.

      (Odpowiedni Prokimen należy wybrać z dodatku, znajdującego się z ? tyłu, według cyklu Niedzielnego, świątecznego,      lub tygodniowego.)

Lektor czyta cały Prokimen:  ________

       Chór powtarza śpiewem cały Prokimen:  _________

Lektor czyta Stich:  _________

       Chór powtarza śpiewem cały werset Prokimenu:  __________

Lektor czyta pierwszą połowę  Prokimenu:  __________

       Chór śpiewa drugą połowę Prokimenu:  _________

                                                       

Lekcja

 

Lektor:   Czytanie jest z Listu Św. Apostoła Pawła do _____

(lub z Dziejów Apostolskich).

Lektor czyta Ewangelię odpowiednią na dany dzień. Z tyłu można znaleźć tabele z czytaniami Niedzielnymi oraz świątecznymi.   Jeśli czytający nie ma dostępu do Pisma Świętego, to można czytać następujące:

Z Pierwszego Listu Św. Pawła do Koryntian

( I Koryntian 11: 23-32)

Bracia!   Ja bowiem otrzymałem od Pana, co wam też przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb, a dzięki uczyniwszy, łamał i rzekł:  Bierzcie i jedzcie:  to jest ciało moje, które za was będzie wydane; to czyńcie na moją pamiątkę.  Podobnie i kielich, po wieczerzy, mówiąc:  Ten kielich jest Nowy Testament we krwi mojej.  To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę.  Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili kielich, będziecie opowiadać śmierć Pańską, aż przyjdzie.  Tak więc ktokolwiek by jadł ten chleb, albo pił kielich Pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi Pańskiej.  Niech zaś każdy bada samego siebie i tak niech je a chleba tego i pije z kielicha.  Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego.  Dlatego wśród was wielu chorych i słabych i wielu zasnęło.  Albowiem gdybyśmy się sami sądzili, nie bylibyśmy sądzeni.  Gdy zaś jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karani, abyśmy nie byli potępieni z tym światem.

Lektor znajduje odpowiednie alleluja, czy świąteczne, czy z cyklu niedzielnego 8-miu głosów, lub z codziennego, które znajduje się z tyłu tej książeczki.

Chór śpiewa:  Alleluja, alleluja, alleluja.

Lektor czyta werset Psalmu:  __________

Chór śpiewa:  Alleluja, alleluja, alleluja.

Lektor czyta Stych:  ___________

Chór śpiewa:   Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia Św.

(Jan 6: 48-55)

Lektor, stojąc twarzą do ikonostasu, przed anałojem,  czyta odpowiednią Ewangelię na ten dzień, czy to świąteczną czy niedzielną.  Tabela czytań z Pisma Św. znajduje się z tyłu.  Jeśli nie ma się Pisma Świętego przy sobie, można użyć następującą Ewangelię:

Lektor:  Czytanie  Ewangelii według Świętego Jana.

Jam jest chleb życia; kto do mnie przychodzi, łaknąć nie będzie; a kto we mnie wieży, nigdy pragnąć nie będzie.  Ale wam powiedziałem, żeście i widzieli mię i nie wierzycie. Wszystko co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie; a z tego co do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz;  bo zstąpiłem z nieba, nie żebym czynił wolę moją, ale wolę tego, który mię posłał, Ojca, żebym nic z tego wszystkiego, co mi dał, nie stracił; ale żebym to wskrzesił w dzień ostateczny.  A ta jest wola Ojca mego, który mię posłał, żeby każdy, który widział Syna, i wierzy weń, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dzień ostatni.

Szemrali więc na niego Żydzi, że powiedział:  Jam jest chleb żywy, który z nieba zstąpił.  I mówili:  Czyż nie jest to Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy?  Jak więc on mówi:  Że z nieba zstąpiłem?   Odpowiedział tedy Jezus,  i rzekł im:  Nie szemrajcie między sobą.  Nikt do mnie przyjść nie może, jeśli Ojciec, który mię posłał, nie pociągnie go;  a ja go wskrzeszę w dzień ostatni.  Jest napisane u proroków:  „I będą wszyscy uczniami Bożymi.”  Wszelki, kto usłyszał od Ojca, i nauczył się, przychodzi do mnie.  Nie, żeby Ojca kto widział;  tylko ten, który jest od Boga, ten widział Ojca.  Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:  Kto wieży we mnie, ma życie wieczne.

Jam jest chleb życia.  Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni, i pomarli.  Ten jest chleb z nieba zstępujący, aby jeśli go kto pożywać będzie, nie umarł.  Jam jest chleb żywy, który z nieba zstąpil.  Jeśli kto pożywać będzie tego chleba, żyć będzie na wieki;  a chleb, który ja dam, jest ciało moje za życie świata.

Spierali się więc Żydzi między sobą mówiąc:  Jakże on może dać nam ciało swoje do jedzenia?  Rzekł im więc Jezus:  Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam:  Jeślibyście nie jedli ciała Syna człowieczego, i nie pili krew jego, nie będziecie mieć życia w sobie.  Kto pożywa ciało moje, i pije krew moją, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dzień ostatni.  Koniec ewangelii.

Chwała tobie, Boże nasz, chwała Tobie.

Wspomnij nas, O Panie, gdy przyjdziesz do królestwa Twego!

Wspomnij nas, O Władco, gdy przyjdziesz do królestwa Twego!

Wspomnij nas, O Święty, gdy przyjdziesz do królestwa Twego!

Chór niebiański śpiewa tobie i woła:  Święty, Święty, Święty, Pan  zastępów;

Pełne jest niebo i ziemia chwały Twojej.

Stichos:  Przyjdźcie do niego i bądźcie oświeceni i oblicza wasze nie zaznają wstydu.

Chór niebiański śpiewa tobie i woła:  Święty, Święty, Święty, Pan zastępów;

Pełne jest niebo i ziemia chwały Twojej.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi,

Chór świętych aniołów i archaniołów, ze wszystkimi mocami niebios, chwalą Ciebie i wołają:

Święty, Święty, Święty, Pan Zastępów;

Pełne jest niebo i ziemia chwały Twojej.

Teraz, i zawsze, i na wieki wieków.  Amen.

 

Niceokonstantynopolitański Symbol Wiary (Wieruju)

Wierzę w Jedynego Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.  I w Jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który  z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.  Światłość ze Światłości, Boga Prawdziwego z Boga Prawdziwego, Zrodzonego, Niestworzonego, Współistotnego Ojcu, przez Którego wszystko się stało.      Który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i wcielił się z Ducha Świętego i Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem.  Ukrzyżowanego zaś za nas pod Poncjuszem Piłatem, umęczonego i pogrzebanego. I  zmartwychwstałego w trzeci dzień według Pisma.  Który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca.  I znowu przychodzącego w chwale sądzić żywych i umarłych, którego królestwa nie będzie końca.  I w Ducha Świętego, Pana, Ożywiciela, który od Ojca pochodzi (+), któremu wspólnie z Ojcem i Synem oddawany jest pokłon i chwała, który mówił przez proroków.  W jeden święty,   powszechny * i apostolski Kościół  (+).  Wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.  Oczekuje zmartwychwstanie umarłych.  I życia przyszłego wieku.  Amen.  

Modlitwa o Przebaczenie Grzechów

Boże! Ulżyj, przebacz i odpuść grzechy nasze, które popełniliśmy z własnej woli lub mimowolnie, słowem lub uczynkiem, świadomie i nieświadomie, (popełnione) za dnia i w nocy, oraz te, które były w rozumie i myślach:  wszystko nam przebacz, jako Dobry i Miłujący człowieka.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasze, któryś jest w niebiesiech.  Święć się imię Twoje.  Przyjdź królestwo Twoje.  Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.  I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.  I nie wwódź nas w pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad nami. 

 

tu recytować Kontakiony __________

Kontakion Święta, jeśli przypada jedno z 12-tu Wielkich Świąt

Kontakion tonu niedzielnego, lub dnia tygodnia

Kontakion świątyni

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu.

tu recytować Kontakion świętego obchodzonego w tym dniu __________

I teraz i zawsze, i na wieki wieków.  Amen

Kondakion gł.6 w każdy dzień poza sobotą

Orędowniczko Chrześcijan niezawodna, Pośredniczko u Stwórcy wytrwała, nie gardź głosem błagania grzesznych, lecz pospiesz jako Dobra, zawsze nam na pomoc, ufnie wzywającym Ciebie.  Pospiesz na nasze błagania i przybądź na wezwanie, orędując zawsze, Bogurodzico, za czczącymi Ciebie.

Panie zmiłuj się nad nami.   12x

Najświętsza Trójco, Jednoistotna  Władzo, niepodzielne Królestwo,  Sprawczyni wszystkich łask, zatroszcz się o mnie grzesznego , umocnij, poucz moje serce i zabierz ode mnie wszelką mą nieczystość, oświeć moją myśl, abym nieustannie sławił, śpiewał, kłaniał się i mówił:  Jeden Święty, jeden Pan, Jezus Chrystus, ku chwale Boga Ojca.  Amen

Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki (3X).

PSALM 33

Będę błogosławił Pana na każdy czas, chwała jego zawsze w ustach moich.  W Panu chlubić się będzie dusza moja; niechaj słyszą cisi i niech się weselą!  Uwielbiajcie Pana ze mną i wywyższajmy imię jego wspólnie!  Szukałem Pana i wysłuchał mnie, i ze wszystkich utrapień moich wyrwał mnie – Przystąpcie do niego a rozjaśnijcie się i oblicza i oblicza wasze nie będą zawstydzone!  Ten ubogi wołał, a Pan go wysłuchał, i ze wszystkich utrapień jego wybawił go.  Rozłoży się anioł Pański wokoło bojących się go, i wybawił ich.  Skosztujcie, a obaczcie, iż dobry jest Pan; błogosławiony jest maż, który w nim ma nadzieję!  Bójcie się Pana wszyscy święci jego, bo nie masz niedostatku bojącym się go!   Bogacze niedostatek cierpieli i łaknęli, lecz szukającym Pana na żadnym dobru schodzić nie będzie. – Pójdźcie tu, synowie, słuchajcie mnie, bojaźni Pańskiej nauczę was.  Któryż jest człowiek, co chce żywota, pragnie dni dobre widzieć?  Strzeż języka twego od złego, a usta twoje niech nie mówią zdradliwie.   Odwróć się od złego, a czyń dobrze, szukaj pokoju i ubiegaj się za nim. –  Oczy Pańskie nad sprawiedliwymi, a uszy jego na prośby ich.  A oblicze Pańskie nad czyniącymi  źle, aby wygładzić z ziemi ich pamięć.  Wołali sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchał i wyswobodził ich ze wszystkich ucisków.  Bliski jest Pan tym, którzy są strapionego serca, i zbawi przygnębionych na duchu. – Mnogie są utrapienia sprawiedliwych, ale z nich wszystkich Pan ich wybawi.  Strzeże Pan wszystkich kości ich, żadna z nich się nie skruszy.  Śmierć grzeszników najgorsza, a którzy nienawidzą sprawiedliwego grzeszą.  Pan odkupi dusze sług swoich, a nie zgrzeszą wszyscy, którzy w nim nadzieję mają.

MODLITWY KOŃCOWE

DO MATKI BOŻEJ – „DOSTOJNE JEST”

Godnym jest zaprawdę błogosławić Cię, jako Bogarodzicę, Zawsze Błogosławioną i  Najczystszą, Matkę Boga naszego.  Czcigodniejsza od Cherubinów i Chwalebniejsza bez porównania nad Serafinów, która bez skazy zrodziła Boga Słowo, Ciebie  jako prawdziwą Bogarodzicielkię wysławiamy.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków.  Amen.

Panie, Jezu Chrystcie, Synu Boży, przez modlitwy Twej najczystszej Matki; przez moc czcigodnego i życiodajnego Krzyża Św.;  przez święte bezcielesne siły niebieskie;  przez naszych Świętych, Czcigodnych, i Bogo-nośnych Ojców;  przez  Świętych Ojców i Matki, których dzisiaj wspominamy, a szczególnie………..;  i wszystkich Twoich Świętych, zmiłuj się nad nami.

Amen.

Dla będących w Cerkiewnej komunii:

Gospodzina i ojca naszego Kallinnika, wielce błogosławionego arcybiskupa Aten i całej Hellady, i Gospodzina naszego Klemensa, przewielebniejszego biskupa Gardykionu, locum tenes eparchii morawskiej, braci i sióstr tejże świętej wspólnoty i wszystkich prawosławnych chrześcijan, Panie zachowaj na wiele lat.

 

NIEDZIELNY CYKL OŚMIU TYGODNI (OKTOICHA):

TROPARIONY, THEOTOKIONY, KONTAKIONY, PROKIMENY,

ORAZ WERSETY ALLELUJA

 

TON I

TROPARION:  Mimo kamienia  opieczętowanego przez Żydów i żołnierzy strzegących przeczystego Twego ciała,  zmartwychwstałeś, Zbawco, po trzech dniach, dając światu życie.  Przeto moce niebios wołają do Ciebie, Dawco życia: chwała zmartwychwstaniu Twemu, Chryste, chwała Królestwu Twemu, chwała opatrzności Twojej, jedyny miłujący człowieka. 

THEOTOKION:  Gdy Gabriel zwiastował Tobie, Dziewico, „Raduj się!”, z jego głosem wcielał się w Ciebie Władca wszystkich, święta arko, jak powiedział sprawiedliwy Dawid.  Okazałaś się większą od niebios, nosząc Twego Stwórcę.  Chwała Temu, który wcielił się w Ciebie, chwała Temu, który przyszedł z Ciebie, chwała Temu, który wyzwolił nas Twoim zrodzeniem.

KONTAKION:  Zmartwychwstałeś z grobu w chwale jako Bóg, i świat powstał wraz z Tobą.  Rodzaj ludzki jako Bogu śpiewa Tobie, śmierć znika, Adam raduje się, Władco, Ewa wybawiona teraz z więzów weseli się wołając: Ty, Chryste, jesteś Tym, który wszystkim daje zmartwychwstanie.

PROKIMEN (Ps. 32: 22, & 1)  Niech będzie miłosierdzie Twoje, Panie nad nami,* jak mieliśmy nadzieję w Tobie.

STYCH:  Weselcie się sprawiedliwi w Panu:  Prawnym przystoi chwała.

ALLELUJA (Ps. 17: 48 & 52):  Boże, który dajesz mi pomstę  i poddajesz pode mnie narody.

STYCH:  Wychwalamy wybawienie króla Twego i miłosierdzie, które okazałes pomazańcowi Swemu Dawidowi i potomstwu jego aż na wieki.

TON II

TROPARION:  Kiedy zstąpiłeś do śmierci, Żywocie Nieśmiertelny, wtedy otchłań uśmierciłeś  blaskiem Twego Bóstwa.  Kiedy zaś zmarłych wskrzesiłeś z głębin otchłani, wszystkie moce niebios wołały:  Dawco życia, Chryste Boże nasz, chwała Tobie.

THEOTOKION:  Wszystkie Twoje przesławne tajemnice, Bogurodzico, przewyższają rozum, czystością zapieczętowana i dziewictwem chroniona; okazałaś się prawdziwą Matką rodząc prawdziwego Boga, do którego módl się o zbawienie dusz naszych.

KONTAKION:  Zmartwychwstałeś z grobu, Wszechmocny Wladco, a  otchłań widząc cud przeraziła się i martwi powstali.  Stworzenie widząc to współraduje się z Tobą, współweseli się Adam, a świat śpiewa teraz Tobie, Zbawco mój.

PROKIMEN (Ps. 117: 14 & 18):  Mocą moją i chwałą moją jest Pan* i stał mi się zbawieniem.

STYCH:  Ciężko ukarał mnie Pan, ale nie wydał mnie na śmierć.

ALLELUJA (Ps. 19: 1 & 10):  Niech cię usłucha Pan w dzień utrapienia, niechaj cię obroni imię Boga Jakubowego.

STYCH:  Panie, zbaw króla i wysłuchaj nas w dzień, w który Cię wzywać będziemy.

TON III

TROPARION:  Niech się weseli niebo, niech się raduje ziemia, bowiem Pan uczynił panowanie prawicą Swoją, zdeptał śmiercią śmierć, stał się pierworodnym umarłych, wybawił nas z łona otchłani i dał światu wielkie miłosierdzie.

THEOTOKION:  Wysławiamy Ciebie, Bogurodzico Dziewico, która pośredniczyłaś w zbawieniu naszego rodzaju, bowiem w Tobie zamieszkał ciałem Twój Syn i nasz Bóg, przez przyjęcie męki krzyża wybawił nas ze zniszczenia jako Przyjaciel człowieka.

KONTAKION:  Powstałeś dzisiaj z grobu, Szczodry, i nas odwiodłeś od bram śmierci; dzisiaj Adam weseli się i raduje się Ewa, a razem z nimi Prorocy i Patriarchowie wyśpiewują nieustannie Boskie panowanie Twojej władzy. 

PROKIMEN (Ps. 46: 7 & 2):  Śpiewajcie Bogu naszemu, śpiewajcie,* śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie.

STYCH:  Wszystkie narody klaskajcie rękami, wykrzykujcie Bogu głosem wesela.

ALLEJLUJA (Ps. 30: 2 & 3):  W Tobie Panie nadzieję miałem, niech nie będę zawstydzony na wieki.

STYCH:  Bądź mi Bogiem obrońcą i domem ucieczki aby mię zbawić.

 

TON IV

TROPARION:  Świetlaną nowinę Zmartwychwstania od Anioła poznały Pańskie uczennice i odrzuciwszy osądzenie prarodziców, apostołom sławiącym mówiły:  Pokonana została śmierć, zmartwychwstał Chrystus Bóg, dając światu wielkie miłosierdzie.

THEOTOKION:  Tajemnica ukryta od wieków i nieznana aniołom, przez Ciebie, Bogurodzico, będącym na ziemi objawił się wcielony Bóg, w zjednoczeniu bez pomieszania i dobrowolnie przyjął za nas krzyż, którym wskrzesił pierwszego stworzonego i wybawił ze śmierci nasze dusze.

KONTAKION:  Zbawca i Wybawiciel mój zmartwychwstał z grobu jako Bóg, mieszkańców ziemi uwolnił od więzów, skruszył bramy otchłani i jako Władca zmartwychwstał po trzech dniach.

PROKIMEN (Ps. 103: 24 & 1):  Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie,* wszystko w mądrości uczyniłeś.

STYCH:  Błogosław, duszo moja, Panu, Panie Boże mój, ardzo się możnym okazał.

ALLELUJA (Ps. 44: 5 & 8):  Nadciągnij, szczęśliwie postępuj i króluj dla prawdy i cichości i sprawiedliwości.

STYCH:  Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości.

 

TON V

TROPARION:  Słowu przedwiecznemu, Ojcu i Duchowi, zrodzonemu z Dziewicy na nasze zbawienie, śpiewajmy wierni i kłaniajmy się; zechciało bowiem ciałem wstąpić na krzyż, przecierpieć śmierć i wskrzesić zmarłych sławnym Swoim Zmartwychwstaniem.

THEOTOKION:  Raduj się, bramo Pańska nieprzebyta.  Raduj się murze obrony i opieko przybiegających do Ciebie.  Raduj się, cicha przystani nieznająca małżeństwa, która zrodziłaś w ciele Twego Stwórcę i Boga, nie słabnij w modlitwach za opiewających Ciebie i kłaniających się Twemu zrodzeniu.

KONTAKION:  Zstąpiłeś do otchłani mój Zbawco, i bramy skruszyłeś, Wszechmocny;  zmarłych jako Stwórca wskrzesiłeś i złamałeś oścień śmierci.  Adam został wybawiony od klątwy, przeto, Przyjacielu człowieka, wszyscy wołamy:  Zbaw nas, o Panie.

PROKIMEN (Ps. 11: 8 & 2):  Ty, Panie, zachowasz nas i będziesz nas strzegł* od pokolenia tego i na wieki.

STYCH:  Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych.

ALLELUJA (Ps. 88:  2 & 3):  Na wieki będę opiewał łaski Pana;  moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia.

STYCH:  Bo mówiłeś: Miłosierdzie wiecznie zbudowane będzie na niebiosach, prawda Twoja będzie w nich utwierdzona.

 

TON VI

TROPARION:  Anielskie moce przy Twoim grobie, i straże jak gdyby zamarły, a Maria stojąc przy grobie szuka Twego przeczystego ciała.  Zniewoliłeś otchłań, nie zakosztowawszy jej;  spotkałeś dziewicę, dając życie.  Powstały z martwych, Panie, chwała Tobie.

THEOTOKION:  Pobożnie nazwawszy Twoją Matkę, z własnej woli przyszedłeś na mękę, zajaśniałeś na krzyżu chcąc odszukać Adama i mówiąc do aniołów:  Radujcie się ze mną, albowiem odnaleziona została zaginiona drachma.  Wszystko mądrze urządziłeś, Boże nasz, chwała Tobie.

KONTAKION:  Dłonią dającą życie, zmarłych z mrocznych głębin wskrzesił Dawca życia, Bóg wszystkich Chrystus, i zmartwychwstanie dał rodzajowi ludzkiemu, jest bowiem Zbawicielem wszystkich, zmartwychwstaniem i życiem, i Bogiem naszyzm.

PROKIMEN (Ps. 27: 9 & 1):  Ocal lud Twój Panie, i błogosław dziedzictwu Twemu.

STYCH:  Do Ciebie, Panie, będę wołał.  Boże mój, nie milcz przede mną.

ALLELUJA (Ps. 90: 1 & 2):  Kto mieszka w wspomożeniu Najwyższego, pod osłoną Boga niebieskiego będzie przebywać.

STYCH:  Rzecze Panu:  „Obrońcą moim i ucieczką moją ty jesteś, Bogiem moim, w nim będę miał nadzieję.”

TON VII

TROPARION:  Zniszczyłeś krzyżem Twoim śmierć, otworzyłeś zbójcy raj, utuliłeś płacz niewiast niosących mirę i apostołom nauczać kazałeś, albowiem zmartwychwstałeś, Chryste Boże, dając światu wielkie miłosierdzie.

THEOTOKION:  W Tobie mamy nadzieję jako w skarbnicy naszego zmartwychwstania, przez wszystkich opiewana, wyprowadź z jamy i otchłani grzechów, Ty bowiem wybawiłaś winnych z grzechów, rodząc nasze zbawienie, będąc przed zrodzeniem dziewicą, w zrodzeniu dziewicą i po zrodzeniu także będąc dziewicą.

KONTAKION:  Nikogo już nie może trzymać władza śmierci, albowiem Chrystus zstąpił, krusząc i niszcząc jej moc, związana została otchłań, Prorocy zgodnie radują się.   Zbawca stanął przed wierzącymi, mówiąc:  Chodźcie wierni ku zmartwychwstaniu.

PROKIMEN ( Ps. 28: 11 & 1):  Pan da moc ludowi Swemu,* Pan błogosławić będzie ludowi Swemu w pokoju.

STYCH:  Przynoście Panu synowie Boży, przynoście Panu młode baranki.

ALLELUJA (Ps. 91: 1 & 2):  Przyjdżcie, śpiewajmy z radością Panu, śpiewajmy Bogu Zbawicielowi naszemu.

STYCH :  Uprzedzajmy oblicze jego z wychwalaniem i psalmy śpiewajmy Mu.

 

TON VIII

TROPARION:  Z wysokości zstąpiłeś Łaskawco, doznałeś trzydniowego pogrzebania, aby nas uwolnić od cierpień, Życie i Zmartwychwstanie nasze, Panie, chwała Tobie.

THEOTOKION:  Ty, który dla nas urodziłeś się z Dziewicy i przecierpiałeś ukrzyżowanie, Dobry, śmiercią zrzuciłeś śmierć i okazałeś zmartwychwstanie jako Bóg, nie pogardzaj stworzonymi Twoją ręką, oraz Twoją przyjaźń do człowieka jako Miłosierny;  przyjmij Bogurodzicę, która Ciebie zrodziła, modlącą się za nas, i zbaw, Zbawco nas zrozpaczonych ludzi.

KONTAKION:  Powstałeś z grobu, podźwignąłeś umarłych, Adama wskrzesiłeś i Ewa raduje się w Twoim Zmartwychwstaniu.  Krańce ziemi tryumfują z Twego powstania z martwych, wielce Miłosierny.

PROKIMEN (Ps. 75: 12 & 2):  Śluby czyńcie i oddajcie Panu Bogu waszemu.

STYCH:  Znany jest Bóg w Judzie, w Izraelu wielkie jest imię Jego.

ALLELUJA (Ps. 94: 1 & 2):  Przyjdźcie, śpiewajmy z radością Panu, śpiewajmy Bogu Zbawicielowi naszemu.

STYCH:  Uprzedzajmy oblicze Jego z wychwalaniem i psalmy śpiewajmy mu.

 

TROPARION I KONTAKIONY NA WAŻNIEJSZE ŚWIĘTA

Narodzenia Bogarodzicy

Rożdiestwo Preswiatyja Bohorodicy

8/21 września

TROPARION (Ton 4):  Narodzenie Twoje Bogurodzico Dziewico, obwieściło radość całemu światu:  albowiem z Ciebie zabłysło Słońce prawdy, Chrystus Bóg nasz, i obaliwszy klątwę, dał nam błogosławieństwo i unicestwiwszy śmierć, darował nam żywot wieczny.

KONTAKION (Ton 4):  Przeczysta, przez Twe Święte narodzenia Joachim i Anna uwolnili się od wstydu niepłodności, a Adam i Ewa od zguby śmiertelnej zostali uwolnieni:  świętują to i wybawieni od potępienia za grzechy ludzie Twoi, wołając do Ciebie:  Niepłodna rodzi Bogarodzicę i żywicielkę życia ;

PROKIMEN (Ton 3):  Uwielbia dusza moja Pana* i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

STICH:  Albowiem wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, oto odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

ALLELUJA (Ton 8):  Usłysz, córko, i zobacz, i nakłoń Twe ucho.

STICH:  Przed Twoim obliczem pomodlą się możni ludzie.

ZAMIAST HYMNU „DOSTOJNO JEST”:  Uwielbiaj, duszo moja, z niepłodnych zrodzoną Maryję Dziewicę.

 

 

POWYŻSZENIE KRYŻA ŚWIĘTEGO

Wozdwiżenije Czestnaho i Żiwotworaszczaho Kriesta

14/27 września

TROPARION (Ton 1):  Zbaw Panie lud Twój i błogosław dziedzictwu Twemu;  obdarz zwycięstwami nad przeciwnikami Prawosławnych Chrześcijan, i przez krzyż Twój ochraniaj społeczność Twoją.

KONTAKION (Ton 4):  Chryste Boże, który z własnej woli zapragnąłeś podwyższenia na krzyżu, udziel Twemu nowemu współplemiennemu ludowi szczodrości Twojej;  zwycięstwo daj nam nad nieprzyjaciółmi; niechaj posiada on Twą pomoc w walce, jako oręż pokoju, niezwalczone zwycięstwo.

ZAMIAST HYMNU TRÓJŚWIĘTEGO:  Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Władco, i  Święte Zmartwychwstanie Twoje chwalimy. 3x i Chwała Ojcu…teraz i zawsze…

PROKIMEN (Ton 7):  Wywyższajcie, Pana Boga naszego, i kłaniajcie się podnóżkowi nóg Jego,* albowiem jest święty.

STYCH:  Pan zakrólował, niechaj drżą narody.

ALLELUJA (Ton 1):  Wspominaj na lud Twój, który od początku nabyłeś.

STYCH:   Bóg nasz król przed wiekami uczynił zbawienie pośrodku ziemi.

ZAMIAST HYMNU „DOSTOJNO JEST”:  Uwielbiaj duszo moja, czcigodny Krzyż Pański.

 

WPROWADZENIE NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY DO ŚWIĄTYNI

Wwiedienije wo chram Preswiatyja Bohorodicy

21 listopada/ 4 grudnia

TROPARION (Ton 4):  Dziś łaski Bożej prawzór i zbawienia ludzi zwiastowanie:  do świątyni Pańskiej uroczyście Panna przybywa, i Chrystusa wszystkim zwiastuje.  Również i my, wielkim głosem zawołajmy jej:  Zdrowaś, dzięki której opatrzność Stwórcy została spełniona.

KONTAKION (Ton 4):  Przeczysta świątynio Zbawiciela, najcenniejszy pałacu i Dziewico, skarbnico chwały Bożej.  Dziś wprowadzona zostałaś do domu Pańskiego, wprowadzając wraz z sobą, łaskę Ducha Bożego.   Przeto aniołowie Boży śpiewają:  Tyś jest niebieską arką.

(Reszta jak na święta Bogurodzicy.  Zobacz Prokimen i Alleluja z Narodzenia Bogurodzicy, na poprzedniej stronie.)

BOŻE NARODZENIE

Rożdiestwo Christowo

25 grudnia/7 stycznia

TROPARION (Ton 4):  Narodzenie Twoje, Chryste Boże nasz, zajaśniało światu światłem mądrości:  albowiem wtedy gwiazdom służący zostali przez gwiazdę pouczeni, aby pokłon złożyć Tobie, Słońcu prawdy, i Ciebie poznali, z wysokości Wschodu:  Panie, chwała Tobie!

KONTAKION (Ton 3):  Dziś Dziewica rodzi odwiecznie Istniejącego, i ziemia udziela pieczary Niedostępnemu.  Aniołowie z pasterzami głoszą chwałę, mędrcy z gwiazdą podróżują, narodziło się bowiem dla nas Dzieciątko, przedwieczny Bóg.

ZAMIAST HYMNU TRÓJŚWIĘTEGO:  Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni, którzy nałożyliście Chrystusa, alleluja. 3x i Chwała Ojcu…Teraz i zawsze…

PROKIMEN (Ton 8):  Wszystka ziemia niech Ci się kłania i niech Ci śpiewa,* niech Psalm śpiewa imieniu Twemu, Najwyższy.

STYCH:  Wykrzykujcie Bogu, wszystkie ziemie, Psalm śpiewajcie Jego Imieniu, dajcie cześć jego chwale.

ALLELUJA:  Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk Jego oznajmia firmament.

STYCH:  Dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy podaje wiadomość.

ZAMIAST „DOSTOJNO JEST”:  Uwielbiaj, duszo moja, Chrystusa Króla, narodzonego w grocie.

 

CHRZEST CHRYSTUSA W JORDANIE

Bohojawlenije – Kreszczenije Hospodnie – Jordan

6/19 stycznia

TROPARION (Ton 1):  W Jordanie, gdzie chrzciłeś się Panie, objawiła się chwała Trójcy Świętej, albowiem głos Ojca świadczył o Tobie, nazywając Cię umiłowanym Synem, i Duch w postaci gołębia, obwieszczał słów tych potwierdzenie.  Objawiłeś się Chryste Boże i świat oświeciłeś, chwała Tobie!

KONTAKION (Ton 4):  Dziś objawiłeś się światu, i światłość Twoja, Panie, oświeciła nas, świadomie opiewających Ciebie, Światłości niedostępna.

 ZAMIAST HYMNU TRÓJŚWIETEGO:  Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni, którzy nałożyliście Chrystusa, alleluja.  3x i Chwała Ojcu…Teraz i zawsze…

PROKIMEN (Ton 4):  Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.*  Bogiem jest Pan i zajaśniał nam.

STYCH:  Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki jego miłosierdzie.

ALLELUJA:  Przynoście Panu, synowie Boży, przynoście Panu młode baranki.

STYCH:  Głos Pański nad wodami, Bóg majestatu zagrzmiał, Pan nad wielkimi wodami.

ZAMIAST „DOSTOJNO JEST”:  Uwielbiaj duszo moja Pana, który chrzest przyjmuje w Jordanie.        
 

 

OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI/SPOTKANIE PAŃSKIE

Sretenije Hospodnie, lub Matki Boskiej Gromnicznej

2/15 lutego

TROPARION (Ton 1):  Zdrowaś, Bogarodzico Dziewico, łaskiś pełna, albowiem z Ciebie zabłysło Słońce prawdy, Chrystus Bóg nasz, oświecając przebywających w ciemności:  wesel się i ty, sprawiedliwy starcze, który przyjąłeś w swe objęcia Oswobodziciela dusz naszych, darzącego nas zmartwychwstaniem.

KONTAKION (Ton 1):  Ty, który uświęciłeś narodzeniem Twoim łono Dziewicy, i ręce Symeona uświęciłeś, co poprzednio mu przyrzekłeś, dziś zbaw nas, Chryste Boże:  uśmierz wrogość ludzi, umocnij ich, których umiłowałeś, Jedyny ludzi Miłujący.

PROKIMEN (Ton 3):  Wielbi dusza moja Pana,* i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

 STYCH:  Gdyż wejrzał na niskość służebnicy swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.

ALLELUJA:  Teraz puszczasz, Panie, sługę Twego w pokoju, według słowa Twego.

STYCH:  Światłość na objawienie poganom i chwałę ludu Twego izraelskiego.

ZAMIAST „DOSTONO JEST”:  Bogurodzico Dziewico, nadziejo chrześcijan, osłoń, zachowaj i zbaw w Tobie ufność pokładających.

 

ZWIASTOWANIE PRZENAJSWIĘSZEJ BOGURODZICY

Blahowiaszczenije Preswiatyja Bohordzicy

25 marca/7 kwietnia

TROPARION (Ton 4):  Dziś zbawienia naszego początek i przedwiecznej tajemnicy objawienie:  Syn Boży staje się synem Panny, i Gabriel dobrą wieść o łasce głosi.  Tak samo i my z nim Matce Boskiej zawołajmy:  zdrowaś, łaski pełna, Pan z Tobą.

KONTAKION (Ton 8):  Walecznej Hetmance, my słudzy Twoi, wybawieni od złego, zwycięski i dziękczynne pieśni wnosimy Tobie. Ty zaś, Bogurodzico, jako mająca moc niezwyciężoną, od wszystkiego złego nas uwolnij, abyśmy Ci mogli śpiewać:  Bądź pozdrowiona, Oblubienico, Dziewicza.

PROKIMEN (Ton 4):  Opowiadajcie dzień po dniu,* zbawienie Boga naszego.

STYCH:  Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystka ziemio.

ALLELUJA:  Zstąpi jak deszcz na runo i jak krople na ziemię kapiące.

STYCH:  Nich będzie imię Jego na wieki błogosławione, przed słońcem trwa imię Jego.

ZAMIAST „DOSTOJNO JEST”:  Zwiastuj ziemio wielką radość;  niebiosa opowiadajcie chwałę Bożą.

 

WJAZD CHRYSTUSA DO JEROZOLIMY/NIEDZIELA PALMOWA

Wchod Hospodien wo Ijerusalim/Wierbnoje Woskresienije

Tydzień przed Wielkanocą/Paschą

TROPARION (Ton 1):  Powszechne zmartwychwstanie potwierdziłeś przed Twoją Męką,  Chryste Boże, wskrzeszeniem Łazarza.   Przeto i my, jak hebrajskie dzieci, niosąc symbole zwycięstwa, śpiewamy Ci, Zwycięzco śmierci:  Hosanna na wysokościach!  Błogosławiony, Który idzie w imię Pańskie!

DRUGI TROPARION (Ton 4):  Zanurzywszy się wraz z Tobą w chrzcie, Chrystusie Boże nasz, otrzymaliśmy życie nieśmiertelne przez Twe Zmartwychwstanie, i śpiewając Ci, wołamy:  Hosanna na wysokościach.  Błogosławiony, Który przychodzi w imię Pańskie.

KONTAKION (Ton 6):  W niebiosach siedzisz na tronie, na ziemi siedziałeś na źrebięciu, Chrystusie Boże; przyjąłeś chwałę od aniołów i wysławianie od dzieci, wołających do Ciebie:  błogosławiony jesteś, idący, aby wezwać Adama.  

PROKIMEN (Ton 4):  Błogosławiony, Który przychodzi w imię Pańskie.*  Bogiem jest Pan i zajaśniał nam.

STYCH:  Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego.

ALLELUJA:  Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo uczynił dziwy.

STYCH:  Oglądały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego.

ZAMIAST „DOSTOJNO JEST”:  Uwielbiaj duszo moja Pana, Który siedzi na oślęciu.

 

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA/PASCHA

Woskresienije Iisusa Christa

TROPARION:  Chrystus powstał z martwych.  Śmiercią podeptał śmierć, i będącym w grobach żywot darował.

KONTAKION (Ton 8):  Chociaż zszedłeś do grobu Nieśmiertelny, lecz zniszczyłeś moc piekła i zmartwychwstałeś jako Zwycięzca, Chrystusie Boże, niewiastom wonności niosącym obwieszczając:  radujcie się,  i Twych Apostołów pozdrawiając, upadłym dając zmartwychwstanie.

ZAMIAST HYMNU TRÓJŚWIĘTEGO:  Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni, którzy nałożyliście Chrystusa, alleluja.  3x i Chwała Ojcu…Teraz i zawsze…

PROKIMEN (Ton 8):  Ten jest dzień, który uczynił nam Pan.* Radujmy się i weselny  nim.

STYCH:  Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego.

ALLELUJA:  Ty powstaniesz i zmiłujesz się nad Syjonem.

STYCH:   Spojrzał Pan z nieba na ziemię.

ZAMIAST HYMNU „DOSTOJNO JEST”:  Anioł zawołał do pełnej łaski, „Dziewico czysta, wesel się!  Syn Twój wstał na trzeci dzień z grobu i wskrzesił umarłych.  Ludzie, weselcie się!  Rozjaśnij się, rozjaśnij Jerozolimo nowa!  Bo chwała Pańska nad Tobą zajaśniała.  Tańcz i skacz, Syjonie.  A Ty, o święta Bogurodzico, raduj się ze zmartwychwstania Twego Syna.

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO NA APOSTOŁÓW

PIĘĆDZIESIĄTNICA – ZIELONE ŚWIĄTKI

(SoszestwijeSwiataho Ducha na Apostolow – Piatdiesiatnica)

TROPARION (Ton 8):  Błogosławiony jesteś, Chrystusie, Boże nasz, Który uczyniłeś mędrcami rybaków, zesławszy im Ducha Świętego, i przez nich nawróciłeś cały świat.  Miłujący ludzie, chwała Ci.

KONTAKION (Ton 8):  Gdy najwyższy stąpiwszy pomieszał języki, wtedy podzielił On narody: gdy zaś rozdzielił On języki ogniste, to wezwał wszystkich do jedności.   I my jednomyślnie wysławiamy Najświętszego Ducha.

PROKIMEN (Ton 8):  Na wszystką ziemię wyszedł ich głos,* i na krańce okręgu ziemi słowa ich.

STYCH:  Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk Jego oznajmia firmament.

ALLELUJA:  Słowem Pańskim niebiosa są utwierdzone, a tchnieniem ust Jego wszystka moc ich.

STYCH:  Spojrzał Pan z nieba, ujrzał wszystkich synów ludzkich.

ZAMIAST HYMNU „DOSTOJNO JEST”:  Uwielbiaj duszo moja w trzech Osobach jedność Bóstwa.

WNIEBOWSTĄPIENIE JEZUSA CHRYSTUSA

(Wozniesienije Hospodnie)

TROPARION (Ton 4):  Wzniosłeś się w chwale Chrystusie, Boże nasz, radość sprawiając Swym uczniom obietnicą Ducha Świętego, którego zapowiadałeś im błogosławieństwem Twoim, albowiem Ty jesteś Synem Bożym, Zbawicielem świata.

KONTAKION (Ton6):  Chrystusie Boże nasz, zapewniwszy nam zbawienie, i połączywszy rzeczy ziemskie z niebieskimi, wstąpiłeś na niebiosa w chwale, jednakże nie oddalając się lecz pozostając nieodstępnym, i wołając do miłujących Cię:  Jam jest z wami, i nikt przeciwko Wam.

PROKIMEN (Ton 7):  Podnieś się na niebiosa , Boże,* a po wszystkiej ziemi chwała Twoja.

STYCH:  Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje, będę śpiewał i grał w chwale mojej.

ALLELUJA:  Wstąpił Bóg wśród wesołego śpiewu i Pan przy głosie trąby.

STYCH:  Wszystkie narody klaskajcie rękami, wykrzykujcie Bogu głosem wesela.

ZAMIAST HYMNU „DOSTOJNO JEST”:  Uwielbiaj duszo moja, Dawcę życia wstępującego z ziemi do nieba.

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

(Preobrażenije Hospodnie)

6/19 sierpnia

TROPARION (Ton 7):  Przemieniłeś się na górze, Chrystusie Boże, objawiając uczniom Twoim chwałę Twoją na ile mogli pojąć.  Zaświeć i nam grzesznym Twoim wiecznym światłem, przez modlitwy matki Boskiej, Dawco światłości, chwała Ci!

KONTAKION (Ton 7):  Przemieniłeś się na górze, Chryste Boże, ukazawszy się uczniom Twym w chwale Twojej na ile mogli ją pojąć, aby gdy ujrzą Cię ukrzyżowanego, mogli pojąć Twą dobrowolną mękę i nauczać cały świat, że zaprawdę jesteś blaskiem Ojca.

PROKIMEN (Ton 4):  Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie,* wszystko w mądrości uczyniłeś.

STYCH:  Błogosław, duszo moja, Panu.  Panie Boże mój, bardzoś możnym się okazał.

ALLELUJA:  Twoje są niebiosa i Twoja jest ziemia.

STYCH:  Błogosławiony lud, który zna wesołe śpiewanie.

ZAMIAST HYMNU „Dostojno Jest”:  Uwielbiaj duszo moja, na Taborze przemienionego Pana.

ZAŚNIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ BOGURODZICY

(Uspienije Preswiatyja Bohorodzicy)

15/28 sierpnia

TROPARION (Ton1): Rodząc dziewictwo zachowałaś, przy zaśnięciu świata nie opuściłaś, Bogurodzico.

Odeszłaś bowiem do życia, będąc matką życia, i Twymi modlitwami wybawiasz od śmierci dusze nasze.

KONTAKION (Ton 2): Ani grób, ani śmierć nie miały władzy nad Matką Boga, nieustającą w modlitwach, i w orędownictwie niezawodną nadzieją.  Albowiem Ten, który zamieszkał w jej zawsze dziewiczym łonie, złączył ją z życiem, jako Matkę zycia.

PROKIMEN (Ton 3): Wielbi dusza moja Pana,* i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

STYCH: Gdyś wejrzał na niskość służebnicy swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.

ALLELUJA:  Wyrusz, o Panie, na miejsce Twego odpoczynku, Ty i Twoja arka pełna chwały!

STYCH:  Pan zaprzysiągł Dawidowi trwałą obietnicę, o której nie odstąpi.

ZAMIAST HYMNU „DOSTOJNO JEST”:  Aniołowie widząc zaśnięcie Przeczystej, zadziwili się:  Jak dziewica odchodzi z ziemi do nieba.

Rozkład Czytań na Niedziele

Niedziela Listy Apostolskie Ewangelia
Nd. Tomasza Dz. Ap. 5: 12-20 Jn 20: 19-31
Nd. M Dz. Ap. 6: 1-7 Mk 15: 43 – 16: 8
Nd. Paralityka Dz. Ap. 9:32-42 Jn 5: 1-45
Nd. Samarytańskiej Kobiety Dz. Ap. 11: 19-26, 29, 30 Jn 4: 5-42
Nd. Niewidomego Człowieka Dz. Ap. 16: 16-34 Jn 9: 1-38
Nd. Ojca Świętego Dz. Ap. 20: 16-18, 28-36 Jn 17: 1-13
Zielone Świątki Dz. Ap. 2: 1-11 Jn 7: 37-52; 8:12
Pierwsza Nd. Zwykła Heb 11:33 – 12:2 Mat 10:32, 33, 37, 38; 19: 27-30
Druga Nd. Zwykła Rzym 2: 10-16 Mat 4: 18-23
Trzecia Nd. Zwykła Rzym 5: 1-10 Mat 6: 22-33
Czwarta Nd. Zwykła Rzym 6:18-23 Mat 8: 5-13
Piąta Nd. Zwykła Rzym 10: 1-10 Mat 8: 28 – 9:1
Szósta Nd. Zwykła Rzym 12: 6-14 Mat 9: 1-8
Siódma Nd. Zwykła Rzym 13: 1-7 Mat 9: 27-35
Ósma Nd. Zwykła I Kor 1:10-18 Mat 14: 14-22
Dziewiąta Nd. Zwykła I Kor 3: 9-17 Mat 14: 22-34
Dziesiąta Nd. Zwykła I Kor 4: 9-16 Mat 18: 14-23
Jedenasta Nd. Zwykła I Kor 9: 2-12 Mat 18: 23-35
Dwunasta Nd. Zwykła I Kor 15: 1-11 Mat 19: 16-26
Trzynasta Nd. Zwykła I Kor 16:13-24 Mat 21: 33-42
Czternasta Nd. Zwykła II Kor 1:21 – 2:4 Mat 22: 1-14
Piętnasta Nd. Zwykła II Kor 4: 6-15 Mat 22: 34-46
Szesnasta Nd. Zwykła II Kor 6: 1-10 Mat 25: 14-30
Siedemnasta Nd. Zwykła II Kor 6: 16 – 7:1 Mat 15: 21-28
Osiemnasta Nd. Zwykła II Kor 9: 6-11 Łk 5: 1-11
Dziewiętnasta Nd. Zwykła II Kor 11:31 – 12:9 Łk 6: 31-36
Dwudziesta Nd. Zwykła Ga 1:11-19 Łk 7: 11-16
21.  Nd. Zwykła Ga 2: 16-20 Łk 8: 5-15
22. Nd. Zwykła Ga 6: 11-18 Łk 16: 19-31
23. Nd. Zwykła Efez. 2: 4-10 Łk 8: 26-39
24. Nd. Zwykła Efez. 2: 14-22 Łk 8: 41-56
25. Nd. Zwykła Efez 4: 1-6 Łk 10: 25- 37
26. Nd. Zwykła Efez. 5: 9-19 Łk 12: 16-21
27. Nd. Zwykła Efez. 6: 10-17 Łk 13: 10-17
28. Nd. Zwykła Kol 1: 12-18 Łk 14: 16-24
29. Nd. Zwykła Kol 3: 4-11 Łk 17: 12-19
30. Nd. Zwykła Kol 3: 13-16 Łk 18: 18-27
31. Nd. Zwykła I Tm 1: 15-17 Łk 18: 35-43
32. Nd. Zwykła I Tm4: 9-15 Łk 19: 1-10
Nd. przed Podwyższeniem Krzyża Gal 6: 11-18 Jn 3: 13-17
Nd. po Podwyższeniu Krzyża Gal 2: 16-20 Mk 8: 34 – 9:1
Nd. przed Bożym Narodzeniem Heb 11:9, 10, 17, 23, 32-40 Mat 1: 1-25
Nd. po Bożym Narodzeniu Gal 1: 11-19 Mat 2: 13-23
Nd. przed Teofanią II Tm 4: 5-8 Mk 1: 1-8
Nd. po Teofanii Efez 4: 7-13 Mk 4: 12-17
Nd. Celnika II Tm 3: 10-15 Łk 18: 10-14
Nd. Syna Marnotrawnego I Kor 6: 12-20 Łk 15: 11-32
Nd. Mięs… I Kor 8:8 – 9:2 Mat 25: 31-46
Nd. Ser… Rzym 13: 11 – 14: 4 Mat 6: 14-21
Pierwsza Nd. Wielkiego Postu Heb 11: 24 – 26, 32; 12:2 Jn 1: 43-51
Druga Nd., Św. Grzegorza Heb 1: 10-2:3; 7:26 – 8:2 Mk 2: 1-12, Jn 10: 9-16
Trzecia Nd., Ortodoksji Heb 4:14-5:6 Mk 8: 34 – 9: 1
Czwarta Nd., Św. Jana Climakusa Heb 6: 13-20, Efez 5:9-19 Mk 9: 17-31Mt 4: 25 – 5: 12
Piąta Nd., Marii Egipskiej Heb 9: 11-14, Gal 3:23-29 Mk 10: 32-45, Łk 7: 36-50
Nd. Palmowa Fil 4: 4-9 Jn 12: 1-18
Wielkanoc Jn 1: 1-17, Jn 20: 19-25

Czytania Świąteczne Stałe

Narodzenie Bogarodzicy Fil 2: 5-11 Łk 10:38-43; 11: 27, 28
Podwyższenie Krzyża Św. I Kor 1: 18-24 Jn 19: 5-11, 13-2025-28, 30-35
Wprowadzenie Bogarodzicy do Świątyni Heb 9: 1-7 Łk 10; 38-14; 11: 27, 28
Boże Narodzenie Gal 4: 4-7 Mat 2: 1-12
Teofania Tyt 2: 11-14; 3:4-7 Mat 3: 13-17
Ofiarowanie Jezusa w Świątyni Heb 7:7-17 Łk 2: 22-40
Zwiastowanie Heb 2: 11-18 Łk 1: 24-38
Wniebowstąpienie Dz. Ap. 1: 1-12 Łk 24: 36-53
Przemienienie Pańskie II Pt 1: 10-19 Mat 17: 1-9
Zaśnięcie Bogarodzicy Fil 2: 5-11 Łk 10: 38-43; 11:27, 28

12  Ewangelii Pasyjnych na Wielki Czwartek

1. Jn 13: 31-18:1 5. Mt 27: 3-32 9. Jn 19: 25-37
2. Jn 18: 1-28 6. Mk 15: 16-32 10. Mk 15: 43-47
3. Mat 26: 57-75 7. Mat 27: 34-54 11. Jn 19: 38-42
4. Jn 18: 28 – 19: 16 8. Łk 23: 32-49 12. Mat 27: 62-66

BIBLIOGRAFIA

 1. Merculief, Rev. Fr. Paul, The Reader’s Service of the Hours and the Obednitsa, Kodiak, Alaska.
 2. Rassaphor-monk Lawrence, The Typika – An Orthodox Worship Service for Laymen who are without Clergy, Jordanville, New York  1987.
 3. Serfes, Fr. Demetrios, The Order of the Typika From the Liturgy of St. John Chrysostom, Liberty,  Tennessee.
 4. Nauka o Nabożeństwach Prawosławnych, Warszawa 1938.
 5. Przyjaciel Żołnieża – Modlitewnik Dla Żołnieży Wyznania Prawosławnego, Warszawa 1937.
 6. Borowik, Halina, W Cerkwi Prawosławnej, Białystok 2009.
 7. Mień, Ks. Aleksander, Sakrament, Słowo, Obrzęd – Prawosławna Służba Boża, Łuków 1992.
 8. Pietkiewicz, o. Piotr, Święta Liturgia Św. Jana Złotoustego (polsko/słowiańska), Białystok        2008.
 9. Kuszka osbm, o. Piotr J., Boska Liturgia z Komentarzem i Częściami Zmiennymi (ukraińsko/polska), Warszawa 2008.
 10. Szeptycka, I., W Kościele i w Cerkwi, Kraków 1926.
 11. Shukin, Archpriest Sergei, When No Priest Is Available – Reading the Service Books While Traveling or at Home, Orthodox Christian Information Center website (www.orthodoxinfo.com).
 12. Whiteford, Fr. John, The Online Reader Horologion (www.saintjonah.org).
 13. Whiteford, Fr. John, Practical Questions On How To Do Reader Services (www.saintjonah.org).
 14. Wujek S.J., o. Jakub, Pismo Święte Starego i Nowego Testament, Kraków, 1962.
 15. Benedyktyni Tynieccy, Pismo Święte – Biblia Tysiąclecia, Poznań 2007.

opracował: Dryja (tekst nieoficjalny do użytku prywatnego) korekta l.Marcin

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info