Poslání ke svátku Theofanie.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Drazí otcové, bratři a sestry

Dnes na svátek Bohozjevení vyjadřujeme hlubokou vděčnost našemu Trojjedinému Bohu za jeho veliké dary!

Dnes je den veliké radosti a posvěcení celého stvoření vod, jezer, řek, lesů a hor.  Neboť náš Pán a Bůh Ježíš Kristus, který nám v Betlémě před několika málo dny ukázal své narození z Panny, přichází nyní k řece Jordánu, aby vykonal další veliké mystérium. Přichází, aby byl pokřtěn a tím nám přinesl Boží znovuzrození, odpuštění hříchů, vykoupení a posvěcení.

Ctěný Jan Křtitel, který v poušti hlásal pokání, nyní vykonává v souladu s Božím přikázáním bázeň-vzbuzující dílo křtu našeho Pána, který jsa křtěn noří do hlubin vod všechny naše pády a poklesky a udílí nám bohatství darů Ducha Svatého.

A také svatí andělé dorazili z Betléma k jordánským břehům, aby přisluhovali při této veliké tajině Božího sestoupení.

Bohočlověk Kristus v průběhu svého ponoření a vynoření z vod Jordánu nás všechny pozdvihuje a celý svět očisťuje od hříchů, ukazujíce tak zároveň na svoji smrt a vzkříšení. On jako Syn je pokřtěn, Otec dosvědčuje zalíbení ve svém milovaném Synu a Duch Svatý ve formě holubice dosvědčuje Otcův hlas (Mt 3, 16-17). Tímto způsobem „bylo zjeveno uctívání Trojice“!

***

Zároveň s tím dochází ke křtu Církve. A tak nyní při každém křtu dochází k podobné Theofanii: ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého se udílí světlo, Boží život a svoboda. Při každém křtu pravoslavného křesťana jsme svědky svátostné účasti na utrpení a vzkříšení Krista (Ř 6, 3-5). Nebesa se otevírají a sestupuje Duch Svatý, který nás volá do nebeské otčiny a ustanovuje nás za syny Boží podle milosti.

Předpokladem je však pravá víra, plnost svátostné milosti, ale také správný způsob provedení křtu. Vnější, praktický aspekt trojího a úplného ponoření a vynoření křtěnce je zcela nezbytným prvkem při vykonávání tajiny křtu. Pokud dochází k narušení vnější formy křtu „bez naléhavého důvodu“ jedná se praxi jednoznačně odsouzeníhodnou. Hereze ekumenismu, která začala s domněle nevýznamnou kalendářní reformou, přinesla také v této otázce neuvěřitelnou zkázu!…

***

Drazí bratři a sestry!

Boží dary pramenící z dnešního svátku a zejména křest, jakožto vstupní tajina do Církve, nás staví před velikou zodpovědnost. Nestvořená Boží milost a požehnání, které přijímáme, vyžaduje k tomu, aby se mohla projevit, naše neustálé snažení, odvrhnutí lenosti a nezájmu, horlivost a duchovní bdělost.

Je třeba, abychom ostražitě bděli nad svou duší, nad svojí existencí, církví, zemí a celým světem; musíme posilnit svoji víru a v praxi vyjádřit svoji dobrotu a lásku k druhým; musíme upevnit naše pokání a prohloubit naši pokoru a pěstovat lásku. Obtížné životní podmínky ať nás neodradí. Zápas o ctnosti ať nás nevystraší a naděje v lepší dny ať nás neopustí!

Kéž nás všechny osvěcuje a vede vše obnovující milost Trojjediného Boha, abychom mohli důstojně oslavit tento veliký svátek, Bohu-mile odpovědět na naše povolání a řádně sloužit slávě Boží a dobru našich bližních. Amen!

6./19. 1. 2018
Svátek Theofanie

Biskup
† Kliment gardikijský,
správce moravské eparchie

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info