Ἀνακοίνωσις περὶ τῆς χρήσεως ἐμβρυϊκῶν κυτταρικῶν σειρῶν προερχομένων ἀπὸ ἔκτρωση γιὰ «ἐπιστημονικοὺς» λόγους

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Διευκρινίζεται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, πρὸς ἀποφυγὴν ὁποιασδήποτε παρερμηνείας ἤ παρανοήσεως, ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν πιστεύει πλήρως στὴν ἱερότητα καὶ τὸν σεβασμὸ τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς συλλήψεως τοῦ θεοπλάστου ἀνθρώπου ἐντὸς τῆς μήτρας τῆς μητρός αὐτοῦ.

Καταδικάζει δὲ ἀπεριφράστως κάθε προσπάθεια διακοπῆς τῆς κυήσεως ὡς φόνου καὶ δηλώνει τὴν πλήρη ἀντίθεσή της στὸ φοβερὸ ἁμάρτημα τῶν ἀμβλώσεων, ὑπὸ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες καὶ γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο καὶ ἄν ἐπιτελεῖται.

Ἐπίσης, ἐκφράζει τὴν κατηγορηματικὴ ἀντίθεσή της στὴν δημιουργία ἀνθρωπίνων ἐμβρυϊκῶν κυτταρικῶν σειρῶν προερχομένων ἀπὸ ἔκτρωση γιὰ ὁποιονδήποτε σκοπὸ καὶ λόγο, πειραματικὸ ἤ ἄλλο, πρὸς δῆθεν ἐπίτευξη «κοινωφελῶν» καὶ «θεραπευτικῶν» σκοπῶν. Τοῦτο εἶναι ἀπαράδεκτο, ἀνεπίτρεπτο καὶ ἀνήθικο σύμφωνα μὲ τὴν πίστη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Ἐπιπλέον, θεωρεῖ ἐπαινετὴ καὶ ἄξια ὑποστηρίξεως κάθε προσπάθεια ἀντικαταστάσεως τῶν κυτταρικῶν αὐτῶν σειρῶν ἀπὸ ἄλλα ἐρευνητικὰ προγράμματα ἀποσυνδεδεμένα ἀπὸ τὶς ἐκτρώσεις, καθὼς καὶ κάθε εἰρηνικὴ καὶ νόμιμη κίνηση γιὰ τὴν προστασία τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀγεννήτου παιδιοῦ.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος εὑρίσκεται στὴν διαδικασία τῆς ἐξακριβώσεως ἐξ ἐγκύρων πηγῶν σχετικῶς μὲ τὸ ποιὰ σκευάσματα ἰατρικὰ ἢ μὴ σχετίζονται μὲ τὶς κυτταρικὲς αὐτὲς σειρὲς καὶ σὲ ποιὸ βαθμό, προκειμένου νὰ ἐξειδικεύσει τὴν στάση της.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

Ἀθῆναι, 21-04/04-5-2021

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info