Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2017.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Řecká pravoslavná starostylní církev
Posvátný synod
Kannigos 32
106 82 Athény
Řecko

Protokol č. 2578

Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2017

„Nikdo ať se netrápí za hříchy, vždyť z hrobu vyšlo odpuštění“!

Milované děti ve vzkříšeném Pánu!

Vzkříšení našeho Pána, Boha a Spasitele Ježíše Krista je tou největší a nejvýznamnější příčinou naší radosti. Vždyť život již více nekončí smrtí, smrt byla poražena a otevřel se před námi horizont věčnosti.

Hřích nás učinil služebníky ďábla a smrti. Ovšem náš vše-dobrý Hospodin na se přijal krev a tělo, aby skrze smrt na kříži zničil ďábla majícího moc smrti, a tak osvobodil nás, kteří jsme byli skrze strach ze smrti po celý život v otroctví. (viz Žid 2,14-15.)

Vzkříšením našeho Spasitele Krista byla poražena smrt a to, co s ní bylo spojeno – hřích a ďábel. Provinilcům, otrokům a těm, kteří úpěli v zajetí Hádu a v trpkém otroctví hříchu, byla darována svoboda a odpuštění.

Náš Pán prolil svoji přečistou krev „na odpuštění hříchů“ (Mt 26, 28) a po svém životodárném Vzkříšení udělil apoštolům a jejich nástupcům moc odpouštět hříchy (J 20,22; Mt 16, 12; Mt 18,18) tam, kde je pokání, neboť Boží je láska silnější, očišťuje a přináší spasení.

Ovšem chceme-li dosáhnout odpuštění, je absolutně nezbytné, abychom nejprve my sami druhým odpustili: „… a odpusť nám naše viny, jakož my odpouštíme naším viníkům…“ (Mt 6, 12). Jsme povinování vítězit nad zlem dobrem (Ř 11,21) a vždy v lásce odpouštět, stejně jako činil a činí také náš Pán a Bůh Ježíš Kristus (viz. Kol 3,13).

Proto v paschálním období stále znovu a znovu zpíváme: „Odpusťme druhým při oslavě Vzkříšení!“

Protože tento pozemský život je zcela jistě vstupní branou do věčnosti, tam kde vládne Boží radost, pokoj a láska, je zřejmé, že do této nebeské paschální skutečnosti může vstoupit pouze ten, kdo již za tohoto života žije v souladu s éthosem Vzkříšení a podle pravidel „nového stvoření“ a „jiného žití“.

Každá vášnivost a zlo, cokoli, co nebylo proměněno světlem Vzkříšení, které vytrysklo z životodárného hrobu, bude ztraceno a stáhne s sebou do záhuby i toho, kdo je učinil částí své existence. To potvrzuje také jednoznačný výrok našeho Pána ze Zjevení svatého Jana: „Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež.“ (Zj 22, 15)

Naproti tomu kajícníci, ti kteří odpouští, ti kteří jsou schopni přijímat Boží milost a ti kteří jsou osvíceni „září Vzkříšení“, zakouší již zde za tohoto života věčné plesání pramenící z vykoupení, jsouce zbaveni smutku, soužení a studu viny.

Jistěže zrání a upevňování této radosti se uskutečňuje v průběhu těžkého a bolestivého zápasu, za prolévání slz, za přínášení obětí a za chopení se kříže…

Paschální hymny vyzývají věřící k převeliké radosti: „Pascha – v radosti se navzájem obejmeme. Pascha – vykoupení smutku!“

Sv. Jan Zlatoústý nás vítězoslavně ujišťuje: „Nikdo ať se nesouží z chudoby, vždyť se ukázalo společné království. Nikdo ať se netrápí za hříchy, vždyť z hrobu vyšlo odpuštění. Nikdo ať se nebojí smrti, vždyť Spasitel nás osvobodil ze smrti.“

***

Milované dětí ve vzkříšeném Pánu!

Nechť se staneme také my účastníky této radosti. Vzdejme se bolestivých pout hříchu. Odvraťme se od ďábla o od jeho sloužení. Zvláště řekněme ne egoismu, který je pramenem každého zla. Nechť v našich vzkříšených životech již více nevládnou vášnivé lidské touhy, klamy, svévole, rozdělení, předsudky a předpojatosti, které způsobují, že mnoho lidí zůstává zajatci svých chyb v neschopnosti odpouštět.

Kéž Boží odpuštění a radost Vzkříšení našeho Spasitele Krista naplní a prostoupí životy všech dětí naší svaté mučednické církve, a to jako závdavek zakoušení budoucí, nevyslovitelné radosti v Království Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen!

Kristus vstal z mrtvých! Vpravdě vstal z mrtvých!

Svatá Pascha 2017

Arcibiskup athénský
† Kallinikos
a členové Posvátného synodu

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info