No Picture

Разоблачение лжи о том, что святой Иоанн Шанхайский признавал Московкую Патриархию за Церковь Христову (1963)

29/11/2019 Martin 0

ДЕКЛАРАЦИЯ9 мая 1963 Мы, нижеподписавшиеся, проживающие в Сан-Франциско и в окрестных городах: бывший безсменный председатель Российской Эмигрантской Ассоциации города Шанхая Г. К. Бологов, бывшие члены ее исполнительного Комитета последнего состава: д-р П. И. Алексеенко и В. В. Красовский, бывшие члены Контрольно-Наблюдательной Комиссии последнего состава: Н. Н. Плешаков и Б. М. Крапин, бывший начальник Благотворительного Отдела Ассоциации Б. Л. Купер и […]

No Picture

Учение о церкви святых новомучеников и исповедников российских (1997)

29/11/2019 Martin 0

ПРЕДИСЛОВИЕ Настоящий труд является попыткой ответа на вопрос: есть ли благодать в Московской Патриархии? Существует две диаметрально противоположные точки зрения: одни считают современную Московскую Патриархию законной правопреемницей дореволюционной Греко-Российской Кафолической Церкви и, следовательно, имеющей всю спасительную полноту Святых Таинств; другие, наоборот, воспринимают Московскую Патриархию как еретическое безблагодатное сборище, ничего общего (кроме внешней формы) не имеющее с Истинным Православием. Кто же […]

Nie jesteśmy w jedności z … -odpowiedź na pytanie czytelnika

27/11/2019 Martin 0

Na portalu cerkiew.pl jeden z czytelników zadał następujące pytanie: Dojrzewa we mnie myśl przyjęcia prawosławia. Rozważam wstąpienie do katechumenatu i przyjęcie chrztu w Greckiej Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan gdyż ich konserwatywne stanowisko w wielu współczesnych sprawach jest mi bliskie. Jednak nurtuje mnie status kanoniczny tejże jurysdykcji a co za tym idzie aspekt soteriologiczny? … Na pytanie odpowiedział ks. Andrzej Kuźma […]

No Picture

Luc de Crimée, faux saint de la fausse orthodoxie, mais vrai persécuteur

22/11/2019 Martin 0

Parmi les « saints » promus actuellement au sein de l’orthodoxie mondiale, figure entre autre Luc de Crimée, également connu sous le nom de Luc de Simferopol (1877-1961). Ce dernier jouit d’une immense popularité en  Russie mais également en Grèce. Toutefois, les vrais chrétiens orthodoxes en Russie ne le considèrent pas comme un saint, et ce avec raison.La première raison suffisante par […]

No Picture

Luke of Crimea, false saint of the false orthodoxy, but true persecutor

22/11/2019 Martin 0

Among the “saints” currently promoted within world orthodoxy, there is Luke of Crimea, also called Luke of Simferopol (1877-1961). He is now very popular in Russia but also in Greece. However, True Orthodox in Russia do not regard him as a saint, and they are right. The first reason would be enough: this person was member of the Moscow Patriarchate […]

O obrazach Boga Prawdziwego

16/11/2019 Martin 0

Nie będziesz czynił sobie żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodzie, pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu ani nie będziesz im służył, bo Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. (Pwt 5, 8-9[1]) Na podstawie przytoczonego przepisu, niektórzy z podążających drogą Chrystusa uznają, że kult […]

No Picture

Biblia i kanony o Eucharystii, chlebie i winie.

16/11/2019 Martin 0

  CHLEB I WINO W BIBLII 18 Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a [ponieważ] był on kapłanem Boga Najwyższego, 19 błogosławił Abrama, mówiąc:  «Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi! (Rodz. 14, 18) Mamy słomę i żywność dla naszych osłów oraz chleb i wino dla siebie,… (Sędziów 19, 19) Natomiast dawniejsi namiestnicy, którzy […]

Biblia o grzechu sodomitów (homoseksualistach)

16/11/2019 Martin 0

STARY TESTAMENT Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopuszczali się ciężkich przewinień wobec Pana.(Rodz. 13, 13) Po czym Pan rzekł: ”Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie. (Rodz. 18, 20) 4 Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy, ze wszystkich stron miasta, otoczyli dom, 5 wywołali Lota […]