Posłanie Paschalne 2019

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info


CERKIEW P.P.Ch. HELLADY
ŚWIĄTOBLIWY SYNOD
Kaningos 32 (3 piętro)
106 82 Ateny
Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385
HELLAS – GRECJA

www.ecclesiagoc.gr

Nr Prot. 2822

Do odczytania w cerkwiach

POSŁANIE PASCHALNE 2019

„Przyjdźcie, przyjmijcie Światłość od niegasnącej Światłości i wychwalajcie Chrystusa Zmartwychwstałego!”

Umiłowani Ojcowie i Bracia, dzieci w Zmartwychwstałym Panu!

W jaśniejącym blasku największego Święta Świąt i Uroczystości nad Uroczystościami, Zwycięzca śmierci Pan nasz, Jezus Chrystus obdarza nas niegasnącym Światłem Zmartwychwstania i Życia. W Swej Świętej Cerkwi, z radością zachęca nas i wzywa, abyśmy nie tracili serca, abyśmy nie pozostawali w chłodnych mrokach namiętności i grzechu lecz raczej by odpalić naszą świecę od odczuwalnej Światłości emanującej z Jego najświętszego grobu, i co najważniejsze, przyjąć rozświetlenie naszych dusz przez serdeczne uczestnictwo w Jego triumfalnym  Zmartwychwstaniu.

Innymi słowy, zaprasza Nas by zezwolić zalewowi światła  napełniającego wszystko co „na Niebie, ziemi i pod ziemią”, rozświetlić wewnętrznie także i nas samych Światłością Zmartwychwstania: „Teraz wszystko wypełnia światłość: Niebo i ziemię i jej najgłębsze otchłanie” jak z natchnieniem zapewnia nas Psalmista. Przecie Chrystus, nasz zmartwychwstały Zbawca napełnia Swą  świętą i wieczną Światłością nawet mroczne piekło do którego sam zstąpił.

Dlaczegóż to? A ponieważ wcześniej, z powodu grzechu, ludzkość pogrążona była w mrokach, zło powszechnie królowało a my byliśmy poddani w niewolę śmierci; podczas gdy nasz wróg diabeł i „człowiekobójca” (J 8,44) dzierżył władzę pyszniąc się naszym zwiedzeniem.

Jednakże Chrystus Zbawiciel, Światłość Prawdziwa, Swą niewinną śmiercią na Krzyżu uwolnił nas z tej haniebnej niewoli i z owego utrapionego stanu. W swym nieskończonym umiłowaniu człowieka i w niewypowiedzianej miłości, dobrowolnie przyjął śmierć, po to by zstąpić do królestwa piekieł na spotkanie spętanych dusz tych którzy ongiś pomarli. Tam też uśmiercił On piekło blaskiem swej Boskości, zniósł panowanie śmierci i grzechu, skruszył naszego  najzawziętszego wroga i, jako Nowy Adam, przyniósł wolność i odkupienie.

Nasz Wszech-łaskawy Pan wycierpiał wszystko, jak podkreśla św. arcypasterz Grzegorz Teolog, „aby wskrzesić ciało, zabezpieczyć zachowanie Swego w nim obrazu oraz by odnowić człowieka” (Homilia VII, 23).

Dlatego również Święty Apostoł Paweł odpowiadając przed Żydami i poganami pyta: „Dlaczego uważacie za rzecz nie do wiary, że Bóg wskrzesza umarłych?”(Dz 26,8). Zmartwychwstanie było dla Apostoła rzeczywistością i pewnością, gdyż on będąc jeszcze Szawłem prześladowcą, nawrócił się do wiary, gdy jego samego oświeciła Światłość z nieba jaśniejsza niż słońce i usłyszał  Zmartwychwstałego Jezusa wyrzucającego mu Swe prześladowanie, ale także wzywającego go do powstania i podjęcia najchwalebniejszej z misji: „by (poganom) otworzyć oczy, by nawrócili się z ciemności do światła i z mocy szatana ku Bogu, aby przez wiarę we Mnie (Jezusa) otrzymali odpuszczenie grzechów i udział pomiędzy świętymi” (Dz 28, 18).

Wiara w promieniujące Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa uwalnia i oświeca człowieka. I na odwrót – niewiara i towarzyszący jej grzech zniewala i okrywa mrokiem.

Tylko ci, którzy trwają w „złych uczynkach” (Kol 1,21) niewiary i zwiedzeniu, owładnięci są mrokiem i wyobcowaniem od Boga, tak iż uważają grzech za naturalną konieczność, cel i sposób na życie, a usprawiedliwiając go, dochodzą do agnostycyzmu i ateizmu. Należy jednakże podkreślić, że nawet wierni, którzy wpadają w wydawałoby się małe grzechy, lubując się nimi i usprawiedliwiając je stają się, wg słów św. arcypasterza Bazylego Wielkiego jak ci którzy „radują się ciemnością”, pozbawiając się Światłości i Życia Wiecznego!

* * *

Dzieci w Zmartwychwstałym Panu!

W Cerkwi Chrystusowej, poprzez wiarę Prawosławną i dobre uczynki, stajemy się „współobywatelami świętych i domownikami Boga” (Ef 2,19), otrzymujemy wyższe, duchowe, charyzmatyczne życie, i stajemy się „Światłością w Panu …(i) synami światłości” (Ef 5, 8), dziećmi Zmartwychwstania (Łk 20, 38).

Otrzymamy i zachowamy ten Boski dar do końca i będziemy godnymi Boskich i wiecznych łask, poprzez nasze uczestnictwo w Chrystusowej Męce, tak abyśmy mogli także uczestniczyć w Zmartwychwstaniu i przebóstwieniu,  zachowując tęsknotę za Chrystusem świętego Grzegorza Teologa: „muszę wejść z Chrystusem do grobu, z Chrystusem zmartwychwstać i stać się z Chrystusem współspadkobiercą, jako syn Boga i bóg”.

Nie powinniśmy więc wpadać w rozpacz ani się lękać z powodu problemów i trudności, które spotykamy w naszym życiu. Nie powinno nas przerażać pełne samozaparcia osiąganie cnoty. Winniśmy raczej oddać się Chrystusowi naszemu Zbawcy który cierpiał i powstał dla nas, oddać się Jemu ze świętą tęsknotą i Bogu umiłowaną gorliwością, poprzez modlitwę, miłość, powściągliwość, nadzieje, pokorę, przebaczenie, miłosierdzie, cierpliwość;  a nade wszystko, poprzez  uczestnictwo z pokajaniem w Komunii Świętych Misteriów. W żaden sposób nie pozostawajmy w bezczynności i duchowym niedbalstwie, uważając siebie samych za tych którzy osiągnęli sukces, zasłużonych i doskonałych, w nadęciu i samochwalstwie. Przecie myśmy zawsze – dłużnicy, „słudzy nieużyteczni” i (jedynie) „cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy” (Łk 17,10).

Przed nami ciągle odkrywają się promienne horyzonty i wzniosłe szczyty doskonałości, które wzywają nas „do nagrody pochodzącego z góry powołania Bożego w Chrystusie Jezusie” (Flp3,14).

Niech jaśniejąca celebracja Świętej Paschy na ziemi będzie dla nas przedsmakiem niewyobrażalnej Boskiej Chwały i blasku Wiecznej Paschy na Niebiosach.

Amen!

Chrystus Zmartwychwstał!

ŚWIĄTOBLIWY SYNOD

Arcybiskup
† Ateński KALLINIK

Członkowie
† Laryssy i Platamonu ATANAZY
† Eubeji i Ewripu JUSTYN
† Pireusu i Salaminy GERONCJUSZ
† Attyki i Beocji CHRYZOSTOM
† Thessaloniki GRZEGORZ
† Dymitriadu FOCJUSZ
† Toroncki MOJŻESZ
† Ameryki DYMITR
† Filippijski AMBROŻY
† Oroposu i Fili CYPRIAN
† Methonu AMBROŻY
† Lunijski SYLWAN
† Gardykionu KLEMENS
† Etny i Portlandu AUKSENTIUSZ
† Bresthenu THEODOZJUSZ
† Theupolski CHRYSTODUL

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info