No Picture

Григоріанская реформа какъ средство папской экспансіи. (1992) Людмила Перепелкина

28/01/2015 Martin 0

Вопросъ о Юліанскомъ календарѣ и основанной на немъ Православной Пасхаліи, опредѣляющей ритмъ жизни Православной Церкви, является весьма сложнымъ и требуетъ освѣщенія съ астрономической, исторической, богословской и многихъ другихъ точекъ зрѣнія. Не ставя въ этой статьѣ цѣли подробно останавливаться на разсмотрѣніи всей совокупности связанныхъ съ Юліанскимъ церковнымъ календаремъ вопросовъ [1], постараемся лишь уяснить причину распространенныхъ заблужденій въ отношеніи къ юліанскому времясчисленію. Всякій, […]

Краткія каноническія сужденія о лѣтосчисленіи. (1932) Ѳеофанъ (Быстровъ), архіеп. Полтавскій и Переяславскій

28/01/2015 Martin 0

Вопросъ: Что такое старый и новый стиль лѣтосчисленія? Отвѣтъ: Старый стиль есть исконный, первоначальный, древнехристіанскій. Онъ унаслѣдованъ отъ временъ Апостольскихъ по Священному преданію древнѣйшей Церкви и положенъ въ основу какъ христіанскаго лѣтосчисленія Первымъ Вселенскимъ Соборомъ (325 г.), такъ и опредѣленія празднованія Святой Пасхи со всѣми зависящими отъ нея праздниками и постами. Попытка же Римо-католической церкви въ XVI-мъ вѣкѣ, при папѣ Григоріи, […]

О Православномъ календарѣ. Архіепископъ Иннокентій.

28/01/2015 Martin 0

Аще кто, епископъ, или пресвитеръ или діаконъ, святый день Пасхи прежде весенняго равноденствія съ іудеями праздновати будетъ: да будетъ изверженъ отъ священнаго чина (7-ое правило Св. Апостолъ). Первый Вселенскій Соборъ, бывшій въ Никеѣ въ 325 г., согласно 7-му правилу Апостольскому постановилъ праздновать Пасху во всей Церкви въ одно время, именно: въ первый воскресный день по полнолуніи весенняго равноденствія (Дѣянія Всел. […]

No Picture

Biskup Kliment gardikijský: Povzbuzující okružní list k věřícím moravské eparchie. (2014)

06/12/2014 Martin 0

6/19. 12. 2014 Drazí otcové, milovaní bratři a sestry v Kristu Milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s vámi se všemi! V této době, kdy se skrze požehnané postní období blížíme ke svátku Božího Vtělení, bychom se rádi obrátili na vás, na „malé stádce“ pravého pravoslaví v Česku a na Slovensku, a předali vám naše otcovské požehnání. Náš Pán […]

No Picture

Ἐγκύκλιος Παραινετικὴ.

06/12/2014 Martin 0

Πρὸς τὸ Ποίμνιο τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας    Δεκέμβριος 2014 Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές· Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴη μετὰ πάντων ἡμῶν! Διανύοντες τὴν κατανυκτικὴ περίοδο τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων καὶ προσεγγίζοντες τὶς Ἑορτὲς τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως, ἐπικοινωνοῦμε μὲ Σᾶς, τὸ «μικρὸν Ποίμνιον» τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας στὴν Τσεχία καὶ Σλοβακία, […]

Окружная грамота Константинопольскаго патріарха Іереміи II православному Русско-Литовскому и Армянскому духовенству. (1583)

28/01/2014 Martin 0

Окружная грамота Константинопольскаго патріарха Іереміи II православному Русско-Литовскому и Армянскому духовенству, о неправильномъ измѣненіи Христіанскаго лѣтосчисленія папою Римскимъ Григоріемъ XIII, съ подтвержденіемъ не держаться нововведеннаго Календаря, но праздновать дни св. Пасхи и другіе праздники по указанію Пасхаліи, установленной на первомъ Вселенскомъ Никейскомъ Соборѣ, 20 Ноября 1583 года. Іереміа, милостью Божіею архіепископъ Константинополя, Новаго Рима, и вселенскій патріархъ. Понеже церковь старого Рима новомысльными радуется,….. астрономамъ […]

No Picture

Kiedy Kraków był trzecim Rzymem. (1990) Frank Kmietowicz

28/01/2014 Martin 0

„Był mianowicie w grodzie Gnieźnie, książę imieniem Popiel, który miał dwóch synów; a więc przygotowywał wielką ucztę na ich postrzyżyny, na którą sprosił wielu co możniejszych panów i przyjaciół. Zdarzyło się zaś, zgodnie z ukrytym zamiarem Boga, że przybyli tam dwaj podróżni, których nie tylko nie zaproszono na ucztę, lecz zaiste bezprawnie odpędzono od bram grodu, zbiegli na podgrodzie i […]

No Picture

Измѣна Православію путемъ календаря. (1983) Еп. Григорій (Граббе)

28/01/2014 Martin 0

Переходъ Американской Митрополіи на Новый календарь, который тамъ называютъ «Исправленнымъ Юліанскимъ» (хотя на самомъ дѣлѣ онъ является Григоріанскимъ) съ попыткой приспособить его къ православной пасхаліи, невольно вызываетъ интересъ къ этому вопросу. Онъ тѣмъ болѣе значителенъ, что нѣкоторые приходы Митрополіи не принимаютъ этой реформы. Когда же на нихъ стали производить давленіе, они отошли отъ Митрополіи и, желая оставаться вѣрными Церковному Преданію […]

No Picture

Греческая Кормчая книга (Пидаліонъ) о Православной пасхаліи и календарѣ. (1888)

28/01/2013 Martin 0

[Правило] 7-е Ап. Время нашей Пасхи опредѣляется 4-мя условіями: 1) она должна быть послѣ весенняго равноденствія; 2) не должна быть въ одинъ и тотъ же день съ пасхой іудейской; 3) должна быть не просто послѣ весенняго равноденствія, но послѣ перваго полнолунія — послѣ равноденствія; 4) должна быть въ первый воскресный день послѣ полнолунія. Дабы соблюдались всѣ эти условія одинаково во всей вселенной, и чтобы всѣ […]

No Picture

Отношеніе проф. В. В. Болотова къ грегоріанскому календарю. (1900) Б. А. Тураевъ

28/01/2013 Martin 0

Въ самое послѣднее время Болотову пришлось участвовать въ качествѣ представителя отъ Церкви въ комиссіи по реформѣ календаря. Василій Васильевичъ былъ глубокимъ знатокомъ календарныхъ вопросовъ и изысканія въ этой области принадлежали къ числу наиболѣе любимыхъ имъ; поэтому лучшаго выбора не могло быть. Но взгляды его на грегоріанскій календарь были вполнѣ опредѣленны. Въ одномъ мѣстѣ онъ назвалъ его «искалѣченнымъ», въ другомъ, говоря […]