No Picture

Аnatemy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej za granicą

26/07/2019 Maksymilian 0

Wszystkie anatemy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej za granicą: Teozofom, heretykom, którzy ośmielają się mówić i bezmyślnie nauczać, że nasz Pan Jezus Chrystus więcej niż raz przyszedł na ziemię i wiele razy się wcielił; także sofianistom, którzy zaprzeczają, że prawdziwą mądrością Ojca jest Syn Jego Jednorodzony i wbrew Pismu Świętemu i naukom Świętych Ojców szukają innej mądrości — anatema! (1932 rok) Masonom, […]

No Picture

O jedności prawosławia dzisiaj (1992) – biskup Focjusz

23/07/2019 Maksymilian 0

Minął rok od dnia (15 marca 1992), kiedy przedstawiciele Cerkwi Lokalnych, zebrani w Konstantynopolu, podpisali komunikat, który ma stanowić wyraz jedności wszystkich prawosławnych. Dokument ten został podpisany w niedzielę Tryumfu Prawosławia, Jedak, o ironio, ten dokument, podpisany przez naczelne oficjalne Cerkwie, trudno nazwać prawosławnym. W tym artykule proponujemy zbadanie podstawowego pojęcia tego komunikatu – koncepcji jedności prawosławia i prawosławnych chrześcijan […]

No Picture

Единството на Православието днес – епископ Фотий

23/07/2019 Maksymilian 0

На 15-ти март се навършва една година, откакто представителите на официалните поместни православни църкви се събраха на всеправославно съвещание в Цариград и подписаха общо Послание, чиято основна цел бе да даде израз на „всеправославното единство“ [1]. Посланието бе подписано в Неделята на Светото Православие. Каква горчива ирония — в деня, когато Църквата чествува тържеството на Православието, на най-високо равнище бе подписан […]

No Picture

Orthodox Unity Today – bishop Photios

23/07/2019 Maksymilian 0

One year has passed since the date (15 March 1992) that representatives of the local Orthodox Churches, meeting in Constantinople, signed a joint communiqué which purports to constitute an expression of “the unity of all Orthodox.” [1] This communiqué was signed on the Sunday of Orthodoxy. By bitter irony, the same day that the Church celebrates the Triumph of Orthodoxy, […]

No Picture

Pouczenia dla bułgarskich dzieci z 1868 roku (fragmenty)

22/07/2019 Maksymilian 0

Bojaźń Boża jest początkiem i fundamentem wszelkiego dobra i mądrości. Każdy powinien wychwalać Boga, jako stworzyciela wszystkiego co jest i dawcę wszelkiego dobra. Aby człowiek mógł wychwalać Boga, jego dusza powinna być czysta od wszelkich złych myśli. Bóg błogosławi sprawiedliwym i dobrym ludziom, zwłaszcza jak są pokorni i ubodzy. Fałszywy człowiek nie może chwalić Boga. Oko Boże patrzy na najbardziej […]

No Picture

Rozmowy prawosławnego kapłana z unickim o błędach łacinników i unitów, Rozmowa 1 – metropolita Antoni (Chrapowicki)

21/07/2019 Maksymilian 0

Rozmowa 1 Unita: Powiedz mi, czytałeś książkę naszego obrońcy Julija Gadżegi [1] o prawdziwości katolickiej wiary i o zwierzchnictwie Apostoła Piotra i pasterzy rzymskich? Prawosławny: Przeczytałem tą książkę dwa razy i do teraz nie słyszałem, by ktokolwiek próbował kłamstwem udowadniać prawdziwość czegoś. Unita: Jakie kłamstwa tam znalazłeś? Prawosławny: Prawdy tam nie znalazłem, lecz kłamstw bardzo dużo. Wiem, że będziesz zagłuszał […]

No Picture

Беседы православного священника с униатским о заблуждениях латинян и униатов – греко-католиков, Беседа 1 – митрополит Антоний (Храповицкий)

21/07/2019 Maksymilian 0

Беседа первая Униат: Скажи мне, прочитал ли ты книжку нашего защитника Юлия Гаджеги о правде католической веры и о главенстве Апостола Петра и пастырей римских? Православный:Дважды прочитал эту книжку и до сих пор никогда не слышал, чтобы кто-нибудь осмелился правду защищать ложью. Униат: Какую нашел ты там ложь? Православный: Истины я там не нашел, а лжи очень много. Но так как я знаю, […]

Rozważanie i sprzeciw Nikity Stithata (1090) wobec franków, czyli łacinników.

15/07/2019 Martin 0

SŁOWO NIKITY STITHATA, MNICHA I PRZEŁOŻONEGO STUDYJSKIEGO MONASTERU DO RZYMIAN O OPŁATKACH, POSTACH W SOBOTY I MAŁŻEŃSTWIE DUCHOWNYCH “Przygotuj mowę, – powiedział mądry – a słuchać cię będą, zbierz swą wiedzę i odpowiadaj! (Syrach 33, 4) i nie przeszkadzajcie słowu na czas (por. Sirach. 4, 27). Piotr, wyższy wśród najwyższych [apostołów] upomina tymi słowami: Lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i […]

Reformy komunii w rzymskim katolicyzmie

15/07/2019 Martin 0

NOWY TESTAMENT O KOMUNII (EUCHARYSTII) POD DWIEMA POSTACIAMI, CZYLI CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; To bowiem jest moja krew nowego testamentu, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów. (Mt 26, 27-28) Wziął też chleb, złożył dziękczynienie, połamał i dał im, mówiąc: To jest moje ciało, które jest […]

Получилась не Церковь, а церковная партийная организация, «душегубка» (1928) Епископ Павел Кратиров (1932)

04/07/2019 Martin 0

Епископ Павел (Кратиров) (1871–1932) — родился в семье священника, окончил Казанскую духовную академию, преподавал в разных семинариях. Был женат, имел трех дочерей, вдовец с 1914 года. В том же году рукоположен в диаконский сан, в 1921-м — в сан священника. В 1922 году пострижен в монашество и рукоположен в сан епископа, став Харьковским викарием. Вместе с харьковским правящим архиереем отказался […]